Sunteți pe pagina 1din 2

GRUP ŞCOLAR AVIZAT APROBAT

AN ŞCOLAR 2010-2011 Şef Catedră Director


CLASA
PROFESOR:
Aria curriculară: Tehnologii
Domeniul pregătirii de bază: CHIMIE INDUSTRIALĂ Total ore/an: teorie 35
Modulul 3 :PROTECŢIA MEDIULUI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Nr. Conţinutul formării Deprinderi teorie Criterii de evaluare
crt. Nr.ore IX
1 2 3 4 5 6
SEMESTRUL I
1. 1. Surse de poluare a apei şi modul de dispersie a Recunoaşterea agenţilor (8) 1.1. Definirea surselor de poluare şi agenţilor poluanţi ai apei
poluanţilor de poluare a apei emişi 2 1.2. Clasificarea surselor de poluare şi agenţilor poluanţi ai apei
1.1. Agenţii poluanţi ai apei. Definiţie. Criterii de de surse specifice 1.3. Identificarea agenţilor poluanţi funcţie de sursa de poluare
clasificare. activităţilor umane. 2 a apei
1.2. Surse de poluare a apei. Definiţie. Criterii de 1.4. Descrierea influenţei agenţilor poluanţi ai apei asupra
clasificare. Compoziţia poluanţilor prezenţi în apă 2 omului şi mediului
1.3. Infuenţa poluanţilor apelor asupra omului şi
Înţelegerea influenţei 1.5. Precizarea modului de dispersie a poluanţilor apei
mediului: substanţe organice, substanţe anorganice, agenţilor poluanţi ai apei
substanţe radioactive, suspensii, produse petroliere, asupra omului şi
ape calde, microorganisme. mediului. 2
1.4. Modul de dispersie a poluanţilor apei.
1* Verificarea cunoştinţelor Test grilă 1
2. 2. Surse de poluare a aerului şi modul de dispersie a Recunoaşterea agenţilor (7) 2.1. Definirea surselor de poluare şi agenţilor poluanţi ai
poluanţilor de poluare a aerului aerului
2.1. Agenţii poluanţi ai aerului. Definiţie. Criterii de emişi de surse specifice 2.2. Clasificarea surselor de poluare şi agenţilor poluanţi ai
clasificare. activităţilor umane. 2 aerului
2.2. Surse de poluare a aerului. Definiţie. Criterii de 2.3. Identificarea agenţilor poluanţi funcţie de sursa de poluare
clasificare. Compoziţia poluanţilor prezenţi în aer. 2 a aerului
2.3. Infuenţa poluanţilor aerului asupra omului şi
Înţelegerea influenţei 1 2.4. Descrierea influenţei agenţilor poluanţi ai aerului asupra
mediului. agenţilor poluanţi ai omului şi mediului
2.4. Modul de dispersie a poluanţilor aerului. aerului asupra omului şi 2 2.5. Precizarea modului de dispersie a poluanţilor aerului
mediului.

2* Verificarea cunoştinţelor Test grilă 1


SEMESTRUL al II lea
1 2 3 4 5
3. 3. Surse de poluare a solului şi modul de dispersie a Recunoaşterea agenţilor (6) 3.1. Definirea surselor de poluare şi agenţilor poluanţi ai
poluanţilor de poluare a solului solului
3.1. Agenţii poluanţi ai solului. Definiţie. Criterii de emişi de surse specifice 3.2. Clasificarea surselor de poluare şi agenţilor poluanţi ai
clasificare. activităţilor umane. 2 solului
3.2. Surse de poluare a solului. Definiţie. Criterii de 2 3.3. Identificarea agenţilor poluanţi funcţie de sursa de poluare
clasificare. Compoziţia poluanţilor prezenţi în sol. a solului
3.3. Infuenţa poluanţilor solului asupra omului şi
Înţelegerea influenţei 1 3.4. Descrierea influenţei agenţilor poluanţi ai solului asupra
mediului. agenţilor poluanţi ai 1 omului şi mediului
3.4. Modul de dispersie a poluanţilor solului solului asupra omului şi 3.5. Precizarea modului de dispersie a poluanţilor solului
mediului.
3* Verificarea cunoştinţelor Test grilă 1
4. 4. Efecte majore ale poluării mediului. Recunoaşterea efectelor (6) Identificarea efectelor globale ale poluării mediului funcţie de
4.1. Efectul de seră. globale ale agenţilor 2 agenţii poluanţi.
4.2. Ploi acide. poluanţi asupra mediului. 2
4.3. Deprecierea stratului de ozon. 2

4* Verificarea cunoştinţelor Fisă de lucru 1


5. 5. Metode de prevenire şi combatere a poluării Identificarea (3) Descrierea principiului, metodelor, procedurilor de
mediului. Proceduri de ameliorare procedurilor de ameliorare a factorilor de mediu.
5.1. Epurarea apelor reziduale. ameliorare a factorilor de 1  Descrierea procedeelor de epurare a apelor uzate
5.2. Purificarea emisiilor din atmosferă. mediu. 1  Identificarea utilajelor adecvate pentru purificarea
5.3. Neutralizarea reziduurilor deversate pe sol. 1 emisiilor gazoase: Filtru cu saci, Filtru electric, ciclon
Realizarea procedurilor
de ameliorare a factorilor  Descrierea modalităţilor de neutralizare a rezduurilor
deversate pe sol
de mediu.
Recapitulare finală 1
35h