Sunteți pe pagina 1din 9

SEMINAR CHELTUIELI PUBLICE

Să se calculeze indicatorii referitori la nivelul, structura şi evoluţia cheltuielilor


publice (cei prezentaţi la curs in capitolul 4, subcapitolul 4.3.), utilizând următoarele
date statistice referitoare la România:
- miliarde ROL -
Nr.
crt Specificaţie Notaţie 2002 2003 2004
.
A. CHELTUIELI - Total Chpubt 226.824 281.451 340.735
1. Servicii publice generale Chpubspg 13.580 19.621 23.797
2. Apărare, ordine publică şi siguranţă
Chpubaop 49.090 62.299 76.475
naţională
3. Social-culturale Chpubsc 53.286 68.167 87.563
4. Servicii şi dezvoltare publică,
Chpubsdp 6.499 8.599 10.150
locuinţe, mediu şi ape
5. Acţiuni economice Chpubae 42.638 68.283 90.925
6. Alte acţiuni Chpubaa 5.293 6.883 7.273
7. Transferuri Chpubtsf 3.265 7.752 18.304
8. Împrumuturi acordate Chpubîa 153 112 76
9. Dobânzi aferente datoriei publice Chpubddp 53.020 39.735 26.172
 
B. Produsul intern brut PIB 1.514.750,9 1.903.353,9 2.387.914,3
C. Deflatorul PIB [%] DPIB 123,4 119,4 115,8
D. Populaţia [locuitori] N 21.794.793 21.733.556 21.673.328
E. Cursul de schimb mediu anual
CS 31.255 37.556 40.532
ROL/EUR

1. NIVELUL CHELTUIELILOR PUBLICE

1.1. VOLUMUL CHELTUIELILOR PUBLICE


Curs: Volumul cheltuielilor publice reprezintă mărimea absolută a acestora la un
moment dat, ce poate fi exprimată nominal (în preţuri curente) sau real (în preţuri
constante). Transformarea volumului cheltuielilor publice din expresie nominală în
expresie reală se face utilizând deflatorul produsului intern brut, astfel:

Chpub n PIBancurent
Chpub r  D PIB   100
D PIB PIBandebază
Seminar:
n
Chpub2003 281.451 281.451
r
Chpub2003     235.721,11
D PIB2003 119,4% 119,4 mld. ROL
100
În urma acestui calcul, am obţinut valoarea cheltuielilor publice reale din anul 2003,
exprimate în preţurile anului 2002. Acesta ne permite să comparăm nivelul
cheltuielilor publice din cei doi ani consecutivi. Rezultatul obţinut atestă o creştere a
cheltuielilor publice reale în anul 2003 faţă de anul 2002, de la 226.824 mld. ROL la
235.721,11 mld. ROL.
Temă: Determinaţi valoarea cheltuielilor publice reale pentru anul 2004 şi precizaţi
sensul evoluţiei acestora faţă de anul 2003.

1.2. PONDEREA CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN PIB


Curs: Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut constituie un indicator
ce oferă o imagine asupra nivelului şi dinamicii cheltuielilor publice într-o perioadă
dată.
Chpubn
Chpub / PIB   100
PIBn
Seminar:
n
Chpub2002 226.824
Chpub / PIB2002  n
 100   100  14,97%
PIB2002 1.514.750,9
n
Chpub2003 281.451
Chpub / PIB2003  n
 100   100  14,79%
PIB2003 1.903.353,9
n
Chpub2004 340.735
Chpub / PIB2004  n
 100   100  14,27%
PIB2004 2.387.914,3
Se observă o uşoară scădere a ponderii cheltuielilor publice în PIB, de la 14,97% în
anul 2002, la 14,27% în anul 2004.

1.3. CHELTUIELILE PUBLICE MEDII PE LOCUITOR

Curs: Cheltuielile publice medii pe locuitor se exprimă, de regulă, în dolari


americani sau euro şi se calculează după formula:

Chpub $n
Chpub / loc  Seminar:
N
n
Chpub2002 226.824
Chpub / loc2002    0,01041mld. ROL / loc
N 2002 21.794.793
= 10,41 mil. ROL / loc
n
Chpub2003 281.451
Chpub / loc 2003    0,01295 mld. ROL / loc
N 2003 21.733.556
= 12,95 mil. ROL / loc
n
Chpub2004 340.735
Chpub / loc 2004    0,01572 mld. ROL / loc
N 2004 21.673.328
= 15,72 mil. ROL / loc
În euro, valorile sunt următoarele :

10.410.000 ROL / loc


Chpub / loc2002   332,98 EUR / loc
31.255ROL / EUR
12.950.000 ROL / loc
Chpub / loc 2003   344,82 EUR / loc
37.556 ROL / EUR
15.720.000 ROL / loc
Chpub / loc2004   387,88 EUR / loc
40.532 ROL / EUR
Observăm că, în perioada analizată, cheltuielile publice medii pe locuitor au crescut
de la 332,98 EUR / loc în anul 2002, la 387,88 EUR / loc în anul 2004.

2. STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE

Curs: Structura cheltuielilor publice indică în ce măsură resursele financiare ale unei
ţări au fost orientate spre realizarea anumitor obiective economice, sociale,
administrative, militare etc. Pentru a stabili structura cheltuielilor publice dintr-o ţară
este necesar să se determine ponderea sau greutatea specifică (gsChp) a fiecărei categorii
de cheltuieli publice (i) în totalul acestora (Chpt), pe baza formulei următoare:
Chpi
gs Chpi   100
Chp t
Seminar:
1) Cheltuieli publice cu serviciile publice generale
2002
Chpubspg 13.580
2002
gsChpub  2002
 100   100  5,99%
spg
Chpub t 226.824
2003
Chpubspg 19.621
2003
gs Chpub  2003
 100   100  6,97%
spg
Chpub t 281.451

2) Cheltuieli publice cu apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională


2002
Chpubaop 49.090
gs 2002
Chpubaop  2002
 100   100  21,64%
Chpub t 226.824
2003
Chpubaop 62.299
gs 2003
Chpubaop  2003
 100   100  22,13%
Chpub t 281.451

c3)Cheltuielile publice social-culturale


Chpubsc2002 53.286
2002
gsChpub  2002
 100   100  23,49%
sc
Chpubt 226.824

Chpubsc2003 68.167
2003
gsChpub  2003
 100   100  24,22%
sc
Chpubt 281.451
4) Cheltuielile publice cu serviciile şi dezvoltarea publică, locuinţele, mediul şi
apele
2002
Chpubsdp 6.499
2002
gsChpub  2002
 100   100  2,87%
sdp
Chpub t 226.824
2003
Chpubsdp 8.599
2003
gs Chpub  2003
 100   100  3,06%
sdp
Chpub t 281.451

5) Cheltuielile publice cu acţiunile economice


Chpubae2002 42.638
2002
gsChpub  2002
 100   100  18,80%
ae
Chpubt 226.824
Chpubae2003 68.283
gs 2003
Chpubae  2003
 100   100  24,26%
Chpubt 281.451
6) Cheltuielile publice cu alte acţiuni
2002
Chpubaa 5.293
2002
gs Chpub  2002
 100   100  2,33%
aa
Chpubt 226.824
2003
Chpubaa 6.883
2003
gs Chpub  2003
 100   100  2,45%
aa
Chpubt 281.451
7) Cheltuielile publice cu transferuri
2002
Chpubtsf 3.265
gs 2002
Chpubtsf  2002
 100   100  1,44%
Chpub t 226.824
2003
Chpubtsf 7.752
2003
gs Chpub  2003
 100   100  2,75%
tsf
Chpub t 281.451

8) Cheltuielile publice cu împrumuturile acordate


Chpubia2002 153
2002
gsChpub  2002
 100   100  0,07%
ia
Chpubt 226.824

Chpubia2003 112
2003
gsChpub  2003
 100   100  0,04%
ia
Chpubt 281.451
9) Cheltuielile publice cu dobânzile aferente datoriei publice
2002
Chpubddp 53.020
gs 2002
Chpubddp  2002
 100   100  23,37%
Chpub t 226.824
2003
Chpubddp 39.735
2003
gsChpub  2003
 100   100  14,12%
ddp
Chpub t 281.451
Pentru a pune mai bine în evidenţă evoluţia structurii cheltuielilor publice în perioada
2002-2004, centralizăm rezultatele obţinute în tabelul următor:
Nr
.
Cheltuieli publice cu: 2002 2003 2004
crt
.
1. Servicii publice generale 5,99% 6,97% 6,98%
Apărare, ordine publică şi siguranţă
21,64% 22,13% 22,44%
2. naţională
3. Social-culturale 23,49% 24,22% 25,70%
Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe,
2,87% 3,06% 2,98%
4. mediu şi ape
5. Acţiuni economice 18,80% 24,26% 26,68%
6. Alte acţiuni 2,33% 2,45% 2,13%
7. Transferuri 1,44% 2,75% 5,37%
8. Împrumuturi acordate 0,07% 0,04% 0,02%
9. Dobânzi aferente datoriei publice 23,37% 14,12% 7,68%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
3. DINAMICA CHELTUIELILOR PUBLICE

3.1. CREŞTEREA NOMINALĂ ŞI CREŞTEREA REALĂ A CHELTUIELILOR


PUBLICE

Curs: Creşterea nominală ( Chp1n/ 0 ) rezultă din comparaţia cheltuielilor publice


din perioada curentă (1) cu cele din perioada de bază (0) exprimate în preţuri
curente.

Chp1n/ 0  Chp1n  Chp 0n

Seminar:
Chp 2003
n
/ 2002  Chp 2003  Chp 2002  281.451  226.824  54.627 mld. ROL
n n

Curs: Creşterea reală ( Chp1r / 0 ) rezultă din comparaţia cheltuielilor publice din
perioada curentă (1) cu cele din perioada de bază (0) exprimate în preţuri constante.

Chp1r / 0  Chp1r  Chp 0r

Seminar:
Chp 2003
r
/ 2002  Chp 2003  Chp 2002  235.721,11  226.824  8.897,11 mld. ROL
r r

Temă: Determinaţi creşterea nominală şi creşterea reală în expresie absolută pentru


anul 2004 faţă de anul 2003.

Curs: Creşterea nominală relativă se calculează astfel:


Chp1n/ 0
%Chp n  I Chpn  100 sau %Chp n   100
1/ 0
Chp 0n
Chp1n
unde I Chp1n/ 0   100
Chp 0n
Seminar:
n
Chp 2003 281.451
I Chp n  n
 100   100  124,08%
2003 / 2002
Chp 2002 226.824

%Chp n 2003 / 2002  I Chp n  100  124,08  100  24,08%


12003 / 2002

sau
Chp 2003
n
54.627
%Chp n 2003 / 2002  n
/ 2002
 100   100  24,08%
Chp 2002 226.824
În expresie relativă, cheltuielile publice nominale au crescut cu 24,08% în anul 2003
faţă de anul 2002.

Curs: Creşterea reală relativă se calculează astfel:


Chp1r / 0 Chp1r
%Chp r  I Chpr  100 sau %Chp r  100 unde I Chp
r   100
1/ 0
Chp 0r 1/ 0
Chp 0r
Seminar:
r
Chp 2003 235.721,11
I Chp r  r
 100   100  103,92%
2003 / 2002
Chp 2002 226.824

%Chp r 2003 / 2002  I Chp r  100  103,92  100  3,92%


12003 / 2002

sau
Chp 2003
r
8.897,11
%Chp r 2003 / 2002  r
/ 2002
 100   100  3,92%
Chp 2002 226.824
În expresie relativă, cheltuielile publice reale au crescut cu 24,08% în anul 2003 faţă
de anul 2002.

Temă: Determinaţi creşterea nominală şi creşterea reală în expresie relativă pentru


anul 2004 faţă de anul 2003.

3.2. MODIFICAREA PONDERII CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN PIB

Curs: Modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut se


determină cu ajutorul formulei:

Chp1 Chp0
Chp / PIB   100   100
PIB1 PIB0
Seminar:
Chp 2003 Chp 2002
Chp / PIB2003/ 2002   100   100  14,79%  14,97%  0,18%
PIB2003 PIB2002
Chp 2004 Chp 2003
Chp / PIB2004 / 2003   100   100  14,27%  14,79%  0,52%
PIB2004 PIB2003

3.3. MODIFICAREA NIVELULUI MEDIU AL CHELTUIELILOR PUBLICE


PE LOCUITOR

Curs: Modificarea nivelului mediu al cheltuielilor publice pe locuitor se determină


cu ajutorul formulei:

Chp / loc  Chp / loc1  Chp / loc0


Seminar:
Chp / loc2003 / 2002  Chp / loc2003  Chp / loc2002  344,82  332,98  11,84 EUR/loc
Chp / loc2004 / 2003  Chp / loc2004  Chp / loc2003  387,88  344,82  43,06 EUR/loc

3.4. MODIFICAREA STRUCTURII CHELTUIELILOR PUBLICE

Curs: Modificarea structurii cheltuielilor publice se determină utilizând relaţia:


gs Chpi  gs Chp1  gs Chp0
Seminar:
gsChpub spg 2003 / 2002  gsChpub spg 2003  gsChpub spg 2002  6,97%  5,99%  0,98%
gsChpubaop2003 / 2002  gsChpubaop2003  gsChpubaop2002  22,13%  21,64%  0,49%
gsChpub sc2003 / 2002  gsChpub sc2003  gsChpub sc2002  24,22%  23,49%  0,73%
gsChpubsdp2003 / 2002  gsChpubsdp2003  gsChpubsdp2002  3,06%  2,87%  0,19%
gsChpub ae2003 / 2002  gsChpub ae2003  gsChpub ae2002  24,26%  18,80%  5,46%
gsChpubaa2003 / 2002  gsChpubaa2003  gsChpubaa2002  2,45%  2,33%  0,12%
gsChpubtsf2003 / 2002  gsChpubtsf2003  gsChpubtsf2002  2,75%  1,44%  1,31%
gsChpubia2003 / 2002  gsChpubia2003  gsChpubia2002  0,04%  0,07%  0,03%
gsChpubddp2003 / 2002  gsChpubddp2003  gsChpubddp2002  14,12%  23,37%  9,26%

Observăm că în anul 2003, faţă de anul 2002, greutatea specifică a scăzut doar pentru
cheltuielile cu împrumuturile acordate (-0,03%) şi pentru cele cu dobânzile aferente
datoriei publice (-9,26%). Pentru celelalte tipuri de cheltuieli publice, greutatea
specifică a crescut cu valori mici (sub 1%), cu excepţia celor aferente cheltuielilor
publice cu apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională (+5,46%) şi a celor cu
transferurile (+1,31%).

Temă: Determinaţi modificarea structurii cheltuielilor publice în anul 2004 faţă de


anul 2003.

3.5. INDICATORUL PRIVIND CORESPONDENŢA DINTRE CREŞTEREA


CHELTUIELILOR PUBLICE ŞI CREŞTEREA PRODUSULUI INTERN
BRUT

Curs: Indicatorul privind corespondenţa dintre creşterea cheltuielilor publice şi


creşterea produsului intern brut se determină după următoarea formulă:

I Chp1 / 0
k
I PIB1 / 0

Seminar:
n
Chpub2003 281.451
I Chp2003 / 2002 n
Chpub2002 1,2408
k 2003 / 2002    226.824   0,9875
I PIB2003 / 2002 PIB2003 1.903.353,9 1,2565
PIB2002 1.514.750,9
k2003/2002 < 1 => cheltuielile publice au crescut într-un ritm mai lent decât PIB (dar nu
mult mai lent, întrucât valoarea lui k e foarte apropiată de 1).

Temă: Determinaţi valoarea indicatorului privind corespondenţa dintre creşterea


cheltuielilor publice şi creşterea produsului intern brut pentru perioada 2003-2004 şi
comentaţi rezultatul obţinut.
3.6. ELASTICITATEA CHELTUIELILOR PUBLICE FAŢĂ DE PIB

Curs: Elasticitatea cheltuielilor publice faţă de produsul intern brut măsoară


amploarea reacţiei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut.

Chp1 / 0
Chp 0
e Chp 
PIB1 / 0
PIB0
Seminar:
Chp2003 / 2002 54.627
Chp2002 0,2408
eChp2003 / 2002   226.824   0,9388
PIB2003 / 2002 388.603 0,2565
PIB2002 1.514.750,9
eChp < 1 => cheltuielile publice sunt inelastice faţă de PIB => tendinţ[ de restrângere a
proporţiei cheltuielilor publice în produsul intern brut.

Temă: Determinaţi valoarea coeficientului de elasticitate a cheltuielilor publice faţă


de produsul intern brut pentru perioada 2003-2004 şi comentaţi rezultatul obţinut.