Sunteți pe pagina 1din 9

APLICATII REZOLVATE

FINANTE PUBLICE II

APLICATIA 1
Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului unui stat pentru anul n:
Indicatori Valoare U.M.
Cheltuieli de personal 19 mld.u.m.
Cheltuieli materiale si servicii 7 mld.u.m.
Subventii 4 mld.u.m.
Prime 0,1 mld.u.m.
Transferuri 30 mld.u.m.
Transferuri consolidate 6 mld.u.m.
Transferuri neconsolidate 24 mld.u.m.
Dobânzi aferente datoriei publice 23 mld.u.m.
Rezerve 4 mld.u.m.
Cheltuieli de capital 7 mld.u.m.
Împrumuturi acordate 0,9 mld.u.m.
Rambursari de credite, plati de dobânzi si comisioane la credite 5 mld.u.m.
Sa se determine:
1. Cheltuielile curente;
2. Cheltuielile totale;
3. Structura cheltuielilor totale.

1. Chelt. curente = Ch de personal + Ch materiale si servicii + Subventii + Prime +


Transferuri + Dobânzi aferente datoriei publice + Rezerve = 19 + 7 + 4 + 0,1 + 30 + 23 + 4 =
87,1 mld.u.m.
2. Ch totale = Ch curente + Ch de capital + Împrumuturi acordate + Rambursari de credite,
plati de dobânzi si comisioane la credite = 87,1 + 7 + 0,9 + 5 = 100 mld.u.m.
3. Ponderea Ch curente / Ch totale = Ch curente / Ch totale x 100 = 87,1 / 100 x 100 = 87,1%
Ponderea Ch capital / Ch totale = Ch capital / Ch totale x 100 = 7 / 100 x 100 = 7%
Ponderea Împrumuturi acordate / Ch totale = Împrumuturi acordate / Ch totale x 100 = 0,9/100 x 100 =
0,9%
Ponderea Rambursari de credite / Ch totale = Rambursari de credite / Ch totale x 100 = 5/100 x 100 =
5%

1
APLICATIA 2
Se dau urmatoarele date:
Indicatori Valoare U.M.
Cheltuielile bugetului de stat 280 mld. Euro
Cheltuieli buget asigurari sociale 40 mld. Euro
Cheltuieli bugete locale 200 mld. Euro
Transferuri între bugete 50 mld. Euro
Produs intern brut 680 mld. Euro
Stabiliti:
1. Volumul cheltuielilor publice totale consolidate;
2. Ponderea cheltuielilor publice totale consolidate în PIB.

n
1. CPTC = ∑ CP − T i
I =1

CPTC = cheltuielile publice totale consolidate;


CPi = cheltuielile publice ale bugetului i (aici i = 1, 2, 3)
T = Transferuri între bugete
CPTC = (280 + 40 + 200 ) – 50 = 470 mld. Euro

CPTC 470
2. PCPTC / PIB = × 100 = × 100 = 69,12%
PIB 680

APLICATIA 3
Se dau urmatoarele date:
Indicatori Valoare Valoare U.M.
n-1 n
Cheltuielile bugetului de stat (CP1 ) 281 510 mld. Euro
Cheltuieli buget asigurari sociale (CP2 ) 40 108 mld. Euro
Cheltuieli bugete locale (CP3 ) 173 302 mld. Euro
Transferuri între bugete (T) 50 90 mld. Euro
Produs intern brut (PIB) 670 1400 mld. Euro
Curs de schimb (CS) 1,5 1,6 Euro/USD
Populatie (P) 8,3 8,9 mil.loc.
Indice preturi de consum (I) 88,5 152,6 %

2
Determinati:
1. Cheltuielile publice totale consolidate, în n si n-1 (CPTC n-1 si CPTC n );
2. Cheltuielile publice totale consolidate, în n si n-1, exprimate în USD/loc
(CPTC USD/loc);
3. Cresterea reala absoluta a cheltuielilor publice totale consolidate (C ra);
4. Cresterea reala relativa a cheltuielilor publice totale consolidate (C rr);
5. Coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice totale consolidate în raport cu PIB
(e);
6. Coeficientul de concordanta dintre cresterea cheltuielilor publice totale consolidate
fata de cresterea PIB (k).

1. CPTC n-1 = (281 + 40 + 173) – 50 = 444 mld. Euro


CPTC n = (510 + 108 + 302) - 90 = 830 mld. Euro
CPTCEuro
2. CPTCUSD =
CS
CPTCUSD
CPTCUSD / loc =
P
pentru anul n-1:
CPTCEuro 444
CPTCUSD = = = 296 mld.USD
CS 1,5
CPTCUSD 296 mld.USD 296000 mil.USD
CPTCUSD / loc = = = = 35662,65 USD/loc
P 8,3 mil.loc. 8,3 mil.loc.
pentru anul n:
CPTCEuro 830
CPTCUSD = = = 518,75 mld.USD
CS 1,6
CPTCUSD 518,75 mld.USD 518750 mil.USD
CPTCUSD / loc = = = = 58286,52 USD/loc
P 8,9 mil.loc. 8,9 mil.loc.
CPTC
3. CPTCr = , CPTC r = Cheltuielile publice totale consolidate recalculate
I
CPTC 444
pentru anul n-1: CPTCr = = = 501,69 mld.Euro
I 88,5%
CPTC 830
pentru anul n: CPTCr = = = 543,91 mld.Euro
I 152,6%
Cra = CPTC r(n) – CPTC r(n-1) = 543,91 mld.Euro – 501,69 mld.Euro = 42,22 mld.Euro

3
CPTCr ( n) − CPTCr (n −1) 543,91 − 501,69
4. Crr = ×100 = × 100 = 8, 42%
CPTCr ( n−1) 501,69

CPTCn − CPTCn−1 830 − 444


CPTCn −1 444 0,869
5. e = = = = 0,797
PIB n − PIB n−1 1400 − 670 1,090
PIB n−1 670
Valoarea este subunitara, ceea ce arata ca cheltuielile publice totale consolidate sunt inelastice
în raport cu PIB, respectiv modificarea cheltuielilor publice totale consolidate este mai redusa
decât modificarea PIB.
CPTCn 830
CPTCn −1 1,869
6. k = = 444 = = 0,894
PIB n 1400 2,090
PIB n−1 670
Valoarea subunitara a coeficientului de concordanta k arata ca ritmul de crestere al PIB
devanseaza ritmul de crestere al cheltuielilor publice totale consolidate.

APLICATIA 4
Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:
Indicatori Valoare U.M.
Veniturile bugetului de stat V1 255 mld.u.m.
Cheltuielile bugetului de stat C1 260 mld.u.m.
Venituri buget asigurari sociale V2 130 mld.u.m.
Cheltuieli buget asigurari sociale C2 170 mld.u.m.
Venituri fonduri speciale V3 7 mld.u.m.
Cheltuieli fonduri speciale C3 14 mld.u.m.
Venituri bugete locale V4 92 mld.u.m.
Cheltuieli bugete locale C4 120 mld.u.m.
PIB 1170 mld.u.m.
Sa se determine:
1. Ponderea fiecarui sold în cheltuielile fiecarui buget (Si/Ci);
2. Soldul ansamblului bugetelor (SAB);
3. Ponderea soldului ansamblului bugetelor în PIB (SAB/PIB).
Si – soldul bugetului i.

4
1. Si = Vi - Ci
Si
Si / Ci = × 100
Ci
S1 = V1 – C1 = 255 – 260 = -5 mld.u.m.
S1 5
S1/ C1 = × 100 = × 100 = 1,92%
C1 260
S2 = V2 – C2 = 130 – 170 = -40 mld.u.m.
S2 40
S2 / C 2 = ×100 = × 100 = 23,53%
C2 170
S3 = V3 – C3 = 7 – 14 = -7 mld.u.m.
S3 7
S 3 / C3 = × 100 = ×100 = 50%
C3 14
S4 = V4 – C4 = 92 – 120 = -28 mld.u.m.
S4 28
S4 / C 4 = ×100 = × 100 = 23,33%
C4 120
2. SAB = S1 + S2 + S3 + S4 = (-5) + (-40) + (-7) + (-28) = -80 mld.u.m.
SAB 80
3. SAB / PIB = × 100 = × 100 = 6,84%
PIB 1170

APLICATIA 5
Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unei tari, pentru anii n-1 si n:
Indicatori Valoare Valoare U.M.
n-1 n
Veniturile bugetului de stat V1 255 260 mil.u.m.
Cheltuielile bugetului de stat C1 260 275 mil.u.m.
Venituri buget asigurari sociale V2 130 150 mil.u.m.
Cheltuieli buget asigurari sociale C2 170 195 mil.u.m.
Venituri fonduri speciale V3 7 11 mil.u.m.
Cheltuieli fonduri speciale C3 14 16 mil.u.m.
Venituri bugete locale V4 92 120 mil.u.m.
Cheltuieli bugete locale C4 120 145 mil.u.m.
Transferuri între bugete T 60 90 mil.u.m.
PIB 1,17 2,38 mld.u.m.
Determinati:
1. Marimea soldurilor fiecarui buget, în n si n-1;

5
2. Marimea cheltuielilor publice totale consolidate, în n si n-1;
3. Marimea soldului ansamblului bugetelor;
4. Ponderea soldului ansamblului bugetelor în cheltuielile publice totale consolidate, în n
si n-1;
5. Ponderea soldului ansamblului bugetelor în PIB în n si n-1.

1. Calculul soldurilor:
Indicatori Valoare Valoare U.M.
n-1 n
Veniturile bugetului de stat V1 255 260 mil.u.m.
Cheltuielile bugetului de stat C1 260 275 mil.u.m.
SOLD S1 -5 -15 mil.u.m.
Venituri buget asigurari sociale V2 130 150 mil.u.m.
Cheltuieli buget asigurari sociale C2 170 195 mil.u.m.
SOLD S2 -40 -45 mil.u.m.
Venituri fonduri speciale V3 7 11 mil.u.m.
Cheltuieli fonduri speciale C3 14 16 mil.u.m.
SOLD S3 -7 -5 mil.u.m.
Venituri bugete locale V4 92 120 mil.u.m.
Cheltuieli bugete locale C4 120 145 mil.u.m.
SOLD S4 -28 -25 mil.u.m.

n
2. CPTC = ∑C i −T
i =1

pentru anul n-1:


CPTC = (260 + 170 + 14 + 120) – 60 = 504 mil.u.m.
pentru anul n:
CPTC = (275 + 195 + 16 + 145) – 90 = 541 mil.u.m.
n
3. SAB = ∑ Si
i =1

pentru anul n-1:


SAB = (-5) + (-40) + (-7) + (-28) = -80 mil.u.m.
pentru anul n:
SAB = (-15) + (-45) + (-5) + (-25) = -90 mil.u.m.

6
SAB
4. SAB / CPTC = × 100
CPTC
pentru anul n-1:
SAB 80
SAB / CPTC = × 100 = ×100 = 15,87%
CPTC 504
pentru anul n:
SAB 90
SAB / CPTC = × 100 = × 100 = 16,64%
CPTC 541
SAB
5. SAB / PIB = ×100
PIB
pentru anul n-1:
SAB 80mil . 80
SAB / PIB = ×100 = × 100 = ×100 = 6,84%
PIB 1,17 mld . 1170
pentru anul n:
SAB 90mil . 90
SAB / PIB = × 100 = ×100 = ×100 = 3,78%
PIB 2,38mld . 2380

APLICATIA 6
Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:
Indicatori Valoare U.M.
Deficitul bugetului central (-) 200 mil.u.m.
Finantarea interna pentru acoperirea deficitului bugetului central 190 mil.u.m.
Deficitul bugetelor locale 170 mil.u.m.
Finantarea interna pentru acoperirea deficitului bugetelor locale 150 mil.u.m.
PIB 1,7 mld.u.m.
Determinati:
1. Finantarea externa pentru acoperirea deficitului bugetului central;
2. Finantarea externa pentru acoperirea deficitului bugetelor locale;
3. Ponderea deficitului bugetului central în PIB;
4. Ponderea deficitului bugetelor locale în PIB.

Fi = Finantarea interna;
Fe = Finantarea externa;
D = deficit.
1. Fe = D – Fi = 200 – 190 = 10 mil.u.m.

7
2. Fe = D – Fi = 170 – 150 = 20 mil.u.m.
D 200
3. D / PIB = ×100 = × 100 = 11,76%
PIB 1700
D 170
4. D / PIB = × 100 = ×100 = 10%
PIB 1700

APLICATIA 7
Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari:
Indicatori Valoare U.M.
Datoria publica interna (DI), din care:
- pe termen scurt (DItsc) 80 mld.u.m.
- pe termen lung (DItlg) 680 mld.u.m.
PIB 2300 mld.u.m.
Curs de schimb (CS) 1,6 u.m./USD
Populatie (P) 51 mil.loc.
Stabiliti:
1. Structura datoriei publice interne;
2. Marimea datoriei publice interne, exprimata în USD/loc.;
3. Ponderea datoriei publice interne în PIB.

1. DI = Ditsc + Ditlg = 80 + 680 = 760 mld.u.m.


DItsc 80
DItsc / DI = ×100 = × 100 = 10,53%
DI 760
DIt lg 680
DIt lg/ DI = × 100 = × 100 = 89,47%
DI 760
DI 760
2. DI USD = = = 475 mld.USD
CS 1,6
DI USD 475 mld.USD 475000
DI USD/ loc = = = = 9313,73 USD/loc.
P 51 mil.loc. 51
DI 760
3. DI / PIB = × 100 = ×100 = 33,04%
PIB 2300

8
APLICATIA 8
Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari:
Indicatori Valoare U.M.
Dobânzi aferente datoriei publice interne D 270 mld.u.m.
Amortizarea datoriei publice interne Am 150 mld.u.m.
Cheltuieli publice totale CT 1050 mld.u.m.
PIB 2170 mld.u.m.
Stabiliti:
1. Serviciul datoriei publice interne (SDI);
2. Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice totale;
3. Ponderea serviciului datoriei publice interne în PIB;
4. Ponderea dobânzilor aferente datoriei publice interne în PIB.

1. SDI = D + Am = 270 + 150 = 420 mld.u.m.


SDI 420
2. SDI / CT = ×100 = × 100 = 40%
CT 1050
SDI 420
3. SDI / PIB = × 100 = ×100 = 19,35%
PIB 2170
D 270
4. D / PIB = ×100 = × 100 = 12,44%
PIB 2170