Sunteți pe pagina 1din 16

 

   CONVENTIE
pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state
si persoane ale altor state
Convenía de la Washington din 1965

     PREAMBUL

     Statele contractante,
     luind in considerare necesitatea cooperarii internationale pentru dezvoltarea economica si
rolul pe care-l detin in acest domeniu investitiile particulare internationale,
     avind in vedere ca diferende cu privire la astfel de investitii pot surveni in orice moment intre
statele contractante si persoane ale altor state contractante,
     recunoscind ca daca aceste diferende trebuie sa faca, in mod normal, obiectul unui recurs
adresat instantelor interne, in anumite cazuri sint indicate moduri de reglementare cu caracter
international,
     acordind o deosebita importanta infiintarii unor mecanisme de conciliere si arbitraj
internationale carora statele contractante si persoane ale altor state contractante pot sa le
supuna, daca doresc, diferendele lor,
     dorind sa stabileasca aceste mecanisme sub auspiciile Bancii Internationale pentru
Reconstructie si Dezvoltare,
     recunoscind ca consimtamintul mutual al partilor de a supune aceste diferende concilierii sau
arbitrajului, prin recurgere la mecanismele amintite, constituie o intelegere avind forta obligatorie
care reclama indeosebi ca orice recomandare a conciliatorilor sa fie respectata cum se cuvine si
ca orice sentinta arbitrala sa fie executata, si
     declarind ca nici un stat contractant, prin simplul fapt al ratificarii, acceptarii sau aprobarii
prezentei conventii, nu va fi considerat, fara consimtamintul sau, ca-si va fi asumat vreo obligatie
de a recurge la conciliatie sau arbitraj, in vreun caz particular,
     au convenit asupra celor ce urmeaza:

   CAPITOLUL I
  Centrul international pentru reglementarea diferendelor relative
la investitii

   Sectiunea I
  Infiintare si organizare

   ARTICOLUL 1
 
   (1) Se instituie, in virtutea prezentei conventii, un Centru international pentru reglementarea
diferendelor cu privire la investitii (denumit mai departe centru).
   (2) Obiectul centrului este acela de a oferi mijloace de conciliere si arbitraj pentru
reglementarea diferendelor relative la investitii, care opun statele contractante unor persoane ale
altor state contractante, potrivit dispozitiilor prezentei conventii.

   ARTICOLUL 2
 
    Sediul centrului este acela al Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (de aci
inainte denumita banca). Sediul poate fi transferat in orice alta parte prin hotarire a consiliului
administrativ, luata cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai.

   ARTICOLUL 3
 
    Centrul este alcatuit din consiliul administrativ si un secretariat. El tine o lista de conciliatori si o
lista de arbitri.

1
   Sectiunea a 2-a
  Despre consiliul administrativ

   ARTICOLUL 4
 
   (1) Consiliul administrativ cuprinde cite un reprezentant al fiecarui stat contractant. Un supleant
poate actiona in calitate de reprezentant, daca titularul este absent sau este impiedicat sa
participe la o reuniune.
   (2) In lipsa unei desemnari diferite, guvernatorul si guvernatorul supleant ai bancii, numiti de
catre statul contractant, indeplinesc de drept functiile respective de reprezentant si de supleant.

   ARTICOLUL 5
 
    Presedintele bancii este de drept presedinte al consiliului administrativ (denumit mai departe
presedinte), fara a avea drept de vot. Daca el absenteaza sau este impiedicat sa-si exercite
atributiile, sau daca presedintia bancii este vacanta, persoana care il inlocuieste in cadrul bancii
indeplineste functia de presedinte al consiliului administrativ.

   ARTICOLUL 6
 
   (1) Fara prejudiciul atributiilor care ii sint conferite prin celelalte dispozitii ale prezentei conventii,
consiliul administrativ:
   a) adopta regulamentul administrativ si regulamentul financiar al centrului;
   b) adopta regulamentul de procedura relativa la recurgerea la instantele de conciliatie si
arbitraj;
   c) adopta regulamentele de procedura privind instantele de conciliatie si arbitraj (de acum
inainte denumite regulamentul de conciliere si regulamentul de arbitraj);
   d) aproba orice aranjamente cu banca in scopul folosirii localurilor si serviciilor administrative
ale acesteia;
   e) determina conditiile de functionare a secretarului general si a secretarilor generali adjuncti;
   f) adopta bugetul anual de venituri si cheltuieli al centrului;
   g) aproba raportul anual asupra activitatilor centrului.
    Deciziile prevazute de alin. a), b), c) si f) de mai sus sint luate cu o majoritate de doua treimi a
membrilor consiliului administrativ.
   (2) Consiliul administrativ poate constitui orice comisie pe care el o socoteste necesara.
   (3) Consiliul administrativ exercita, de asemenea, orice alte atributii pe care le considera
necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.

   ARTICOLUL 7
 
   (1) Consiliul administrativ tine o sesiune anuala si orice alta sesiune care ar fi hotarita de
consiliu sau convocata de presedinte ori secretarul general, la cererea a cel putin cinci membri ai
consiliului.
   (2) Fiecare membru al consiliului administrativ are dreptul la un vot si, cu exceptia prevazuta de
prezenta conventie, toate chestiunile supuse consiliului sint rezolvate prin hotarirea luata cu
majoritatea voturilor exprimate.
   (3) La toate sesiunile consiliului administrativ, cvorumul este jumatate plus unu din membrii lui.
   (4) Consiliul administrativ poate adopta, cu majoritatea de doua treimi a membrilor sai, o
procedura care autoriza pe presedinte sa ceara consiliului un vot prin corespondenta. Acest vot
nu va fi considerat ca fiind valabil decit daca majoritatea membrilor consiliului a luat parte la
acesta in termenele fixate prin aceasta procedura.

   

2
ARTICOLUL 8
 
    Functiile membrilor consiliului administrativ si ale presedintelui nu sint platite de centru.

   Sectiunea a 3-a
  Despre secretariat

   ARTICOLUL 9
 
    Secretariatul este compus dintr-un secretar general, unu sau mai multi secretari generali
adjuncti si personal.

  

 ARTICOLUL 10
 
   (1) Secretarul general si secretarii generali adjuncti sint alesi, la propunerea presedintelui, de
catre consiliul administrativ cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai, pentru o perioada ce
nu poate depasi 6 ani. acestia fiind reeligibili. Presedintele, in urma consultarii membrilor
consiliului administrativ, prezinta unu sau mai multi candidati pentru fiecare post.
   (2) Functiile de secretar general si de secretar general adjunct sint incompatibile cu exercitarea
oricarei functii politice. Sub rezerva derogarii acordate de catre consiliul administrativ, secretarul
general si secretarii generali adjuncti nu pot ocupa alte functii sau exercita alte activitati
profesionale.
   (3) In caz de absenta sau de impiedicare a secretarului general sau daca postul este vacant,
secretarul general adjunct indeplineste functiile de secretar general. Daca sint mai multi secretari
generali adjuncti, consiliul administrativ determina anticipat ordinea in care acestia vor fi chemati
sa indeplineasca sus-zisele functii.

   ARTICOLUL 11
 
    Secretarul general reprezinta in mod legal centrul, il conduce si este raspunzator de
administratia acestuia, inclusiv de recrutarea personalului, conform prevederilor prezentei
conventii si regulamentelor adoptate de catre consiliul administrativ. El indeplineste functia de
grefier si are dreptul de a autentifica sentintele arbitrale pronuntate in baza prezentei conventii si
de a certifica copiile acestora.

   Sectiunea a 4-a
  Despre liste

   ARTICOLUL 12
 
    Lista de conciliatori si lista de arbitri sint alcatuite din persoane competente, desemnate asa
cum se arata mai jos si care accepta sa figureze pe aceste liste.

   ARTICOLUL 13
 
   (1) Fiecare stat contractant poate sa desemneze, pentru a figura pe fiecare lista, patru
persoane care nu sint neaparat cetateni ai sai.
   (2) Presedintele poate sa numeasca zece persoane care sa figureze pe fiecare lista.
Persoanele astfel desemnate pe aceeasi lista trebuie, toate, sa fie de nationalitate diferita.

  

3
 ARTICOLUL 14
 
   (1) Persoanele desemnate pentru a figura pe liste trebuie sa se bucure de o inalta consideratie
morala, sa fie de o competenta recunoscuta in materie juridica, comerciala, industriala sau
financiara si sa ofere intreaga chezasie de independenta in exercitarea functiilor lor. Competenta
in materie juridica prezinta o importanta deosebita pentru persoanele desemnate a figura pe lista
de arbitri.
   (2) Presedintele tine seama, in numirile facute, si de interesul legat de reprezentarea pe aceste
liste a principalelor sisteme juridice ale lumii si a principalelor sectoare ale activitatii economice.

   ARTICOLUL 15
 
   (1) Numirile sint facute pe perioade de 6 ani si pot fi reinnoite.
   (2) In caz de deces sau de demisie a unei persoane figurind pe una sau alta dintre liste,
autoritatea care a numit aceasta persoana poate sa numeasca un inlocuitor pe durata mandatului
inca in curs.
   (3) Persoanele inscrise pe liste continua sa figureze pe acestea pina la desemnarea
succesorului lor.

   ARTICOLUL 16
 
   (1) Aceeasi persoana poate figura pe cele doua liste.
   (2) Daca o persoana este numita pentru a figura pe aceeasi liste de catre mai multe state
contractante sau de catre unul sau mai multe dintre acestea si de catre presedinte, ea va fi
considerata ca a fost desemnata de catre autoritatea care a facut aceasta cea dintii; totusi, daca
aceasta persoana este cetateanul unui stat care a participat la numirea sa, va fi considerat ca a
fost desemnata de catre zisul stat.
   (3) Toate numirile sint notificate secretarului general si ele devin valabile incepind cu data
primirii notificarii.

   Sectiunea a 5-a
  Despre finantarea centrului

   ARTICOLUL 17
 
    Daca cheltuielile de functionare a centrului nu pot fi acoperite cu redeventele platite pentru
utilizarea serviciilor sale sau cu alte surse de venituri, diferenta va fi suportata de catre statele
contractante membre ale bancii, proportional cu partile subscrise la capitalul acesteia, si de catre
statele care nu sint membre ale bancii, in conformitate cu regulamentele adoptate de catre
consiliul administrativ.

   Sectiunea a 6-a
  Statut, imunitati si privilegii

   ARTICOLUL 18
 
    Centrul se bucura de personalitate juridica internationala deplina. El are, printre altele,
capacitatea:
   a) de a incheia contracte;
   b) de a dobindi bunuri mobile si imobile si de a dispune de acestea;
   c) de a sta in justitie.

4
  ARTICOLUL 19
 
    Pentru a-si putea indeplini functiile, centrul se bucura pe teritoriul fiecarui stat contractant de
imunitatile si de privilegiile definite in aceasta sectiune.

   ARTICOLUL 20
 
    Centrul, bunurile si averea sa nu pot constitui obiectul vreunei actiuni judiciare decit in cazul in
care el renunta la aceasta imunitate.

   ARTICOLUL 21
 
    Presedintele, membrii consiliului administrativ, persoanele care actioneaza in calitate de
conciliatori, de arbitri sau de membri ai comitetului prevazut la art. 52 alin. 3, precum si
functionarii si angajatii secretariatului:
   a) nu pot constitui obiectul unor urmariri din pricina unor acte savirsite de ei in exercitiul
functiilor lor, afara numai daca centrul ridica aceasta imunitate;
   b) beneficiaza, atunci cind nu sint cetateni ai statului in care isi exercita functia, de aceleasi
imunitati in ce priveste imigrarea, inregistrarea strainilor, obligatiile militare sau de prestatii
analoge si de aceleasi facilitati in materie de schimburi si deplasari ca cele acordate de catre
statele contractante reprezentantilor, functionarilor si angajatilor de rang comparabil ai altor state
contractante.

   ARTICOLUL 22
 
    Prevederile art. 21 se aplica persoanelor ce participa la instantele care fac obiectul prezentei
conventii in calitate de parti, agenti, consilieri, avocati, martori sau experti, alin. b) neaplicindu-se
insa decit la deplasarile si sederea lor in tara in care se desfasoara procedura.

   ARTICOLUL 23
 
   (1) Arhivele centrului sint inviolabile oriunde s-ar afla.
   (2) Fiecare stat contractant acorda centrului, pentru comunicarile sale oficiale, un tratament tot
atit de favorabil ca si altor institutii internationale.

   ARTICOLUL 24
 
   (1) Centrul, averea, bunurile si veniturile sale, precum si operatiunile ce ii sint incuviintate prin
prezenta conventie, sint exonerate de orice impozite si drepturi vamale. Centrul este de
asemenea scutit de orice obligatie cu privire la incasarea sau plata de impozite sau de taxe
vamale.
   (2) Nu se percepe nici un impozit asupra indemnizatiilor platite de centru presedintelui sau
membrilor consiliului administrativ sau asupra salariilor, onorariilor sau altor indemnizatii platite de
catre centru functionarilor sau angajatilor secretariatului, cu exceptia cazului in care beneficiarii
sint cetateni ai tarii unde ei isi indeplinesc functiile.
   (3) Nu se percepe nici un impozit asupra onorariilor sau indemnizatiilor achitate persoanelor
care actioneaza in calitate de conciliatori, arbitri sau de membri ai comitetului prevazut la art. 52
alin. 3, in cadrul instantelor care fac obiectul prezentei conventii, daca un asemenea impozit nu
are alta baza juridica decit locul unde se afla centrul, acela in care se desfasoara activitatea
instantei sau acela unde sint platite zisele onorarii sau indemnizatii.

5
  CAPITOLUL II
  Despre competenta centrului

   ARTICOLUL 25
 
   (1) Competenta centrului cuprinde diferendele de ordin juridic intre un stat contractant (sau o
anumita colectivitate publica sau un anume organism dependent de acesta si pe care-I
desemneaza centrul) si persoana unui alt stat contractant, care sint in relatie directa cu o
investitie, diferende pe care partile au consimtit in scris sa le supuna centrului. Atunci cind partile
si-au dat consimtamintul, nici una dintre ele nu va putea sa-l retraga in mod unilateral.
    Persoana a unui alt stat contractant inseamna:
   a) orice persoana fizica care poseda nationalitatea unui stat contractant altul decit statul parte
la diferend la data la care partile au consimtit sa supuna diferendul concilierii sau arbitrajului,
precum si la data la care cererea a fost inregistrata conform art. 28 alin. 3 sau art. 36 alin. 3, cu
exceptia oricarei persoane care la una sau la alta dintre aceste date poseda deopotriva si
nationalitatea statului contractant parte la diferend;
   b) orice persoana juridica care poseda nationalitatea unui stat contractant altul decit statul parte
la diferend la data la care partile au consimtit sa supuna diferendul concilierii sau arbitrajului si
orice persoana juridica care poseda nationalitatea statului contractant parte la diferend la aceeasi
data si pe care partile au convenit, in vederea realizarii telurilor prezentei conventii, sa o
considere ca apartinind unui alt stat contractant din cauza controlului exercitat asupra acesteia de
catre interese straine.
   (3) Consimtamintul unei colectivitati publice sau al unui organism depinzind de un stat
contractant nu poate fi dat decit dupa aprobarea zisului stat, afara de cazul in care acesta indica
centrului ca aprobarea nu este necesara.
   (4) Orice stat contractant poate, in momentul ratificarii, acceptarii sau aprobarii conventiei sau
la orice data ulterioara, sa faca cunoscute centrului categoria sau categoriile de diferende pe care
le considera ca pot sau nu pot sa fie supuse competentei centrului. Secretarul general transmite
imediat notificarea tuturor statelor contractante. Aceasta notificare nu constituie consimtamintul
cerut in temeiul alin. 1.

ARTICOLUL 26

    Consimtamintul partilor la arbitraj in cadrul prezentei conventii este considerat, in afara unei
stipulatii contrare, ca implicind renuntarea la orice alt recurs. Un stat contractant poate cere, ca o
conditie la consimtamintul la arbitraj in cadrul prezentei conventii, ca recursurile administrative
sau judiciare interne sa fie epuizate.

   ARTICOLUL 27
 
   (1) Nici un stat contractant nu acorda protectie diplomatica sau nu poate formula vreo
revendicare internationala privind un diferend pe care una dintre persoanele sale si un alt stat
contractant au consimtit sa-I supuna sau l-au supus arbitrajului in cadrul prezentei conventii,
afara de cazul in care celalalt stat contractant nu se conformeaza sentintei pronuntate cu ocazia
diferendului.
   (2) Cit despre aplicarea alin. 1, protectia diplomatica nu are in vedere simplele demersuri avind
drept scop numai usurarea reglementarii diferendului.

6
   CAPITOLUL III
  Despre conciliere

   Sectiunea 1
  Despre cererea in conciliere

   ARTICOLUL 28
 
   (1) Un stat contractant sau persoana unui stat contractant, care doreste sa inceapa o procedura
de conciliere, trebuie sa adreseze in scris o cerere in acest scop secretarului general, care trimite
o copie a acesteia celeilalte parti.
   (2) Cererea trebuie sa cuprinda lamuriri privind obiectul diferendului, identitatea partilor si
consimtamintul lor la conciliere potrivit regulamentului de procedura referitor la sesizarea
instantelor de conciliere si arbitraj.
   (3) Secretarul general trebuie sa inregistreze cererea, in afara de cazul in care el apreciaza,
dupa cercetarea informatiilor continute in cerere, ca diferendul depaseste in mod evident
competenta centrului. El trebuie sa notifice imediat partilor inregistrarea sau refuzul de
inregistrare.

   Sectiunea a 2-a
  Despre constituirea comisiei de conciliere

   ARTICOLUL 29
 
   (1) Comisia de conciliere (numita mai jos comisia) se constituie, imediat ce va fi cu putinta,
dupa inregistrarea cererii in conformitate cu art. 28.
   (2) a) Comisia se compune dintr-un conciliator unic sau dintr-un numar impar de conciliatori
numiti potrivit intelegerii dintre parti.
   b) In lipsa unui acord intre parti asupra numarului conciliatorilor si asupra modului de numire a
lor, comisia va cuprinde trei conciliatori: fiecare parte numeste un conciliator, iar al treilea, care
este presedintele comisiei, este numit prin intelegere intre parti.

   ARTICOLUL 30
 
    In cazul in care comisia nu a fost constituita in cele 90 de zile care au succedat notificarea
inregistrarii cererii de catre secretarul general conform art. 28 alin. 3 sau in orice alt termen
convenit de catre parti, presedintele, la cererea partii celei mai diligente si, daca este posibil,
dupa consultarea partilor, numeste un conciliator sau conciliatorii ce nu fusesera inca desemnati.

   ARTICOLUL 31
 
   (1) Conciliatorii pot fi desemnati din afara listei conciliatorilor, cu exceptia numirii de catre
presedinte, prevazuta la art. 30.
   (2) Conciliatorii numiti din afara listei de conciliatori trebuie sa posede calitatile prevazute la art.
14 alin. 1.

7
   Sectiunea a 3-a
  Despre procedura in fata comisiei

   ARTICOLUL 32
 
   (1) Comisia hotaraste asupra competentei sale.
   (2) Orice cerere de declinare a competentei formulata de una dintre parti si intemeiata pe
motivul ca diferendul nu este de competenta centrului sau pentru orice alta cauza trebuie sa fie
examinata de catre comisie, care hotaraste daca cererea trebuie sa fie tratata ca o chestiune
prealabila sau daca examinarea sa trebuie sa fie legata de aceea a chestiunilor de fond.

   ARTICOLUL 33
 
    Intreaga procedura de conciliere se desfasoara potrivit prevederilor prezentei sectiuni si, cu
exceptia unei intelegeri contrare a partilor, conform regulamentului de conciliere in vigoare la data
la care acestea au consimtit la actiunea de conciliere. Daca se pune o problema de procedura
neprevazuta in aceasta sectiune sau in regulamentul de conciliere sau in orice alta reglementare
adoptata de catre parti, ea este rezolvata de catre comisie.

   ARTICOLUL 34
 
   (1) Comisia are atributia de a clarifica punctele litigioase dintre parti si trebuie sa depuna
eforturi spre a le conduce spre o solutie mutual acceptabila. In acest scop, comisia poate sa
recomande partilor, la o anumita faza a procedurii si in mai multe rinduri, termenii unei intelegeri.
Partile trebuie sa conlucreze de buna-credinta cu comisia pentru a-i permite sa-si indeplineasca
functiile si trebuie sa tina seama in cel mai inalt grad de recomandarile acesteia.
   (2) Daca partile ce pun de acord, comisia intocmeste un proces-verbal prin care inventariaza
punctele in litigiu si ia act de intelegerea partilor. Daca, la o faza anumita a procedurii, comisia
apreciaza ca nu exista nici o posibilitate de intelegere intre parti, ea inchide procedura si
intocmeste un proces-verbal prin care se constata ca diferendul a fost supus concilierii, dar ca
partile nu au ajuns la un acord. Daca una dintre parti lipseste sau se abtine de a lua parte la
procedura, comisia incheie procedura si intocmeste un proces-verbal constatind ca una dintre
parti lipseste sau se abtine de a participa la procedura.

  ARTICOLUL 35
 
    Cu exceptia unei intelegeri contrare a partilor, niciuna dintre ele nu poate invoca, cu ocazia
unei alte proceduri desfasurate in fata arbitrilor, a unui tribunal sau in orice alt mod, opiniile
exprimate, declaratiile sau ofertele de reglementare facute de catre cealalta parte in cursul
procedurii si nici procesul-verbal sau recomandarile comisiei.

   CAPITOLUL IV
  Despre arbitraj

   Sectiunea 1
  Despre cererea de arbitraj

   ARTICOLUL 36
 
   (1) Un stat contractant sau persoana unui stat contractant care doreste sa inceapa o procedura
de arbitraj trebuie sa adreseze in scris o cerere pentru aceasta secretarului general, care trimite o
copie celeilalte parti.

8
   (2) Cererea trebuie sa contina informatii privind obiectul diferendului, identitatea partilor si
consimtamintul lor la arbitraj potrivit regulamentului de procedura referitor la recurgerea la
instantele de conciliere si arbitraj.
   (3) Secretarul general trebuie sa inregistreze cererea in afara de cazul in care el, vazind
informatiile continute in cerere, apreciaza ca diferendul depaseste in mod evident competenta
centrului. El trebuie sa notifice imediat partilor inregistrarea sau refuzul de inregistrare.

   Sectiunea a 2-a
  Despre constituirea tribunalului

   ARTICOLUL 37
 
   (1) Tribunalul arbitral (numit mai jos tribunalul) se constituie, indata ce e posibil, dupa
inregistrarea cererii conform art. 36.
   (2) a) Tribunalul se compune dintr-un arbitru unic sau dintr-un numar impar de arbitri numiti in
conformitate cu acordul partilor.
   b) In lipsa unui acord intre parti asupra numarului de arbitri si a modului de numire a acestora,
tribunalul va fi alcatuit din trei arbitri: fiecare parte numeste un arbitru, iar al treilea, care este
presedintele tribunalului, este numit prin intelegere intre parti.

   ARTICOLUL 38
 
    Daca tribunalul nu a fost constituit in cele 90 de zile urmatoare notificarii inregistrarii cererii de
catre secretarul general conform art. 36 alin. 3 sau in orice alt termen convenit de catre parti,
presedintele, la sesizarea partii mai diligente si, daca este posibil, dupa consultarea partilor,
numeste arbitrul sau arbitrii care nu au fost inca desemnati. Arbitrii numiti de catre presedinte
potrivit prevederilor prezentului articol nu trebuie sa fie cetateni ai statului contractant parte la
diferend sau ai statului contractant a carui persoana este parte in diferend.

   ARTICOLUL 39
 
    Arbitrii formind majoritatea trebuie sa fie cetateni ai altor state decit statul contractant parte in
diferend si decit statul contractant a carui persoana este parte in diferend; se intelege totusi ca
aceasta dispozitie nu se aplica daca, de comun acord, partile desemneaza arbitrul unic sau pe
fiecare dintre membrii tribunalului.

   ARTICOLUL 40
 
   (1) Arbitrii pot fi alesi din afara listei de arbitri, cu exceptia numirii de catre presedinte, prevazuta
la art. 38.
   (2) Arbitrii numiti din afara listei arbitrilor trebuie sa posede calitatile indicate la art. 14 alin. 1.

   Sectiunea a 3-a
  Despre puterile si functiile tribunalului

   ARTICOLUL 41
 
   (1) Tribunalul decide asupra competentei sale.
   (2) Orice cerere de declinare a competentei formulata de catre una dintre parti si intemeiata pe
motivul ca diferendul nu este de competenta centrului sau, din oricare alt motiv, de aceea a
tribunalului, trebuie sa fie examinata de catre tribunal, care decide daca aceasta trebuie sa fie
tratata ca o chestiune prealabila sau daca examinarea sa trebuie sa fie legata de aceea a
chestiunilor de fond.

9
   ARTICOLUL 42
 
   (1) Tribunalul statueaza asupra diferendului in conformitate cu regulile de drept adoptate de
parti. In lipsa unui acord intre parti, tribunalul aplica dreptul statului contractant parte in diferend
-inclusiv regulile referitoare la conflictele de legi-, precum si principiile dreptului international din
domeniul respectiv.
   (2) Tribunalul nu poate refuza sa judece sub pretextul lipsei sau obscuritatii normelor de drept.
   (3) Dispozitiile alineatelor precedente nu prejudiciaza facultatii pe care o are tribunalul de a
decide "ex aequo et bono" daca partile sint de acord.

   ARTICOLUL 43
 
    Cu exceptia unui acord contrar al partilor, tribunalul poate, in orice moment al dezbaterilor,
daca considera necesar:
   a) sa ceara partilor sa prezinte orice document sau alte mijloace de proba, si
   b) sa se deplaseze la fata locului si sa procedeze aci la orice anchete pe care le considera
necesare.

   ARTICOLUL 44
 
    Intreaga procedura de arbitraj se infaptuieste in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni
si, sub rezerva acordului contrar al partilor, cu acelea ale regulamentului de arbitraj in vigoare la
data la care partile au consimtit la arbitraj. Daca se pune o problema de procedura neprevazuta
de prezenta sectiune sau de regulamentul de arbitraj sau de orice alta reglementare adoptata de
catre parti, ea va fi solutionata de catre tribunal.

   ARTICOLUL 45
 
   (1) Daca una dintre parti lipseste sau se abtine sa-si prezinte mijloacele (de proba), ea nu poate
fi considerata ca a acceptat pretentiile celeilalte parti.
   (2) Daca una dintre parti lipseste sau se abtine de a infatisa mijloacele in orice moment al
procedurii, cealalta parte poate cere tribunalului sa ia in considerare punctele concluziilor ce ii sint
supuse si de a da sentinta. Tribunalul, notificind partii care a fost lipsa cererea de care a fost
sesizat, trebuie sa acorde acestei parti un termen de gratie inainte de pronuntarea sentintei, daca
nu s-a convins ca partea in cauza nu are intentia de a se infatisa sau de a prezenta probele ei.

   ARTICOLUL 46
 
    Cu exceptia unui acord contrar al partilor, tribunalul trebuie, la cererea uneia dintre acestea, sa
statueze asupra tuturor cererilor incidente, aditionale sau reconventionale legate in mod direct de
obiectul diferendului, cu conditia ca aceste cereri sa fie acoperite prin consimtamintul partilor si,
pe de alta parte, ca ele sa tina de competenta centrului.

   ARTICOLUL 47
 
    Sub rezerva acordului contrar al partilor, tribunalul poate, daca apreciaza ca imprejurarile o
cer, sa recomande orice masuri conservatorii in scopul salvgardarii drepturilor partilor.

   Sectiunea a 4-a
  Despre sentinta

   ARTICOLUL 48
 
   (1) Tribunalul hotaraste asupra oricarei chestiuni cu majoritatea de voturi a tuturor membrilor
lui.

10
   (2) Sentinta este data in scris; ea este semnata de catre membrii tribunalului care s-au
pronuntat in favoarea sa.
   (3) Sentinta trebuie sa raspunda la toate punctele din concluziile supuse tribunalului si ea
trebuie sa fie motivata.
   (4) Orice membru al tribunalului poate adauga sentintei fie opinia sa personala - daca
impartaseste sau nu parerea majoritatii -, fie mentiunea dezacordului sau.
   (5) Centrul nu publica nici o sentinta fara consimtamintul partilor.

   ARTICOLUL 49
 
   (1) Secretarul general trimite fara intirziere partilor copiile certificate pentru conformitate ale
sentintei. Sentinta se considera a fi fost pronuntata in ziua trimiterii ziselor copii.
   (2) La cererea uneia dintre parti, care trebuie prezentata in 45 de zile de la darea sentintei,
tribunalul poate, dupa ce a facut notificare celeilalte parti, sa statueze asupra oricarei chestiuni
asupra careia ar fi omis sa se pronunte in sentinta sau sa corecteze orice greseala materiala pe
care ar contine-o sentinta Decizia data face parte integranta din sentinta si este notificata partilor
in aceleasi forme ca si aceasta. Termenele prevazute la art. 51 alin. 2 si la art. 52 alin. 2 curg
incepind cu data pronuntarii deciziei respective.

   Sectiunea a 5-a
  Despre interpretarea, revizuirea si anularea sentintei

   ARTICOLUL 50
 
   (1) Orice diferend care ar putea sa se iveasca intre parti privind sensul sau efectul sentintei
poate face obiectul unei cereri de interpretare adresate in scris secretarului general de catre una
sau alta dintre parti
   (2) Cererea este supusa, daca aceasta este posibil, tribunalului care a pronuntat sentinta. In
caz de imposibilitate, se constituie un nou tribunal in conformitate cu prevederile sectiunii a 2-a a
capitolului de fata. Tribunalul poate, daca apreciaza ca imprejurarile o cer, sa hotarasca
suspendarea executarii sentintei pina ce se va fi pronuntat asupra cererii de interpretare.

   ARTICOLUL 51
 
   (1) Fiecare dintre parti poate cere in scris secretarului general revizuirea sentintei pe motivul
descoperirii vreunui fapt de natura sa exercite o influenta hotaritoare asupra sentintei, cu conditia
ca inaintea pronuntarii sentintei acest fapt sa fi fost necunoscut tribunalului ca si partii
solicitatoare sau ca aceasta sa nu-l fi ignorat.
   (2) Cererea trebuie introdusa in urmatoarele 90 de zile de la descoperirea faptului nou si in
orice caz in urmatorii 3 ani de la pronuntarea sentintei.
   (3) Cererea, daca este posibil, este supusa tribunalului care a statuat. In caz de imposibilitate,
se constituie un nou tribunal, in conformitate cu sectiunea a 2-a a prezentului capitol.
   (4) Tribunalul poate decide, daca apreciaza ca imprejurarile o cer, suspendarea executarii
sentintei pina ce se va pronunta asupra cererii de revizuire. Daca, in cererea sa, partea in cauza
solicita aminarea executarii sentintei, executarea este provizoriu suspendata pina ce tribunalul va
hotari asupra cererii amintite.

   ARTICOLUL 52
 
   (1) Oricare dintre parti poate sa ceara, in scris, secretarului general anularea sentintei pentru
unul dintre motivele urmatoare:
   a) viciu in constituirea tribunalului;
   b) abuz de putere evident al tribunalului;

11
   c) coruperea unui membru ai tribunalului;
   d) incalcarea grava a unei reguli fundamentale de procedura;
   e) lipsa de motive.
   (2) Orice cerere trebuie facuta in urmatoarele 120 de zile de la data sentintei, in afara de cazul
in care anularea este solicitata pe motiv de coruptie, in care caz cererea amintita trebuie sa fie
prezentata in urmatoarele 120 de zile de la descoperirea coruptiei si, in orice caz, in cei 3 ani
urmatori datei sentintei.
   (3) La primirea cererii, presedintele numeste imediat, dintre persoanele al caror nume figureaza
pe lista de arbitri, un comitet ad-hoc de trei membri. Nici un membru al acestui comitet nu poate fi
ales dintre membrii tribunalului care a pronuntat sentinta si nici sa posede aceeasi nationalitate
cu vreunul dintre membrii acestui tribunal, aceea a statului parte in diferend sau a statului a carui
persoana este parte in diferend, nici sa fi fost desemnat pentru a figura pe lista de arbitri de catre
vreunul dintre statele amintite sau sa fi indeplinit functii de conciliator in aceeasi cauza. Comitetul
este imputernicit sa anuleze sentinta in intregime sau in parte pentru unul dintre motivele
enumerate in alin. 1 al prezentului articol.
   (4) Prevederile art. 41-45, 48, 49, 53 si 54 si acelea ale cap. VI si VII se aplica "mutatis
mutandis" procedurii din fata comitetului.
   (5) Comitetul poate sa decida, daca apreciaza ca imprejurarile o cer, suspendarea executarii
sentintei pina ce se va fi pronuntat asupra cererii de anulare daca in cererea sa partea in cauza
solicita aminarea executarii sentintei, executarea este suspendata in mod provizoriu pina ce
comitetul va statua asupra zisei cereri.
   (6) Daca sentinta este declarata nula, diferendul este supus, la cererea partii mai diligente, unui
nou tribunal constituit conform sectiunii a 2-a din prezentul capitol.

   Sectiunea a 6-a
  Despre recunoasterea si executarea sentintei

   ARTICOLUL 53
 
   (1) Sentinta este obligatorie fata de parti si nu poate fi obiectul vreunui apel sau altui recurs, in
afara celor prevazute de prezenta conventie. Fiecare parte trebuie sa asigure executarea
sentintei potrivit termenilor ei, in afara de cazul in care executarea este suspendata in virtutea
dispozitiilor prezentei conventii.
    In sensul prezentei sectiuni, o sentinta include orice hotarire privind interpretarea, revizuirea
sau anularea sentintei, luata in baza art. 50, 51 si 52.

   ARTICOLUL 54
 
   (1) Fiecare stat contractant recunoaste orice sentinta data in cadrul prezentei conventii ca fiind
obligatorie si asigura executarea pe teritoriul sau a obligatiilor pecuniare pe care sentinta le
impune, ca si cind ar fi vorba de o judecata definitiva a unui tribunal functionind pe teritoriul zisului
stat. Un stat contractant cu o constitutie federala poate sa asigure executarea sentintei prin
intermediul tribunalelor federale si sa prevada ca acestea vor trebui sa considere o asemenea
sentinta ca o judecata definitiva a tribunalelor unuia dintre statele federale.
   (2) Pentru a obtine recunoasterea si executarea unei sentinte pe teritoriul unui stat contractant,
partea interesata trebuie sa prezinte o copie certificata, pentru conformitate, de catre secretarul
general tribunalului national competent sau oricarei alte autoritati pe care zisul stat contractant o
va desemna in acest scop. Fiecare stat contractant face cunoscute secretarului general tribunalul
competent sau autoritatile pe care le desemneaza in acest scop, informindu-l asupra eventualelor
schimbari.
   (3) Executarea este reglementata de legislatia privind executarea hotaririlor judecatoresti in
vigoare in statul pe teritoriul caruia se aplica o asemenea procedura.

12
  ARTICOLUL 55
 
    Nici o dispozitie a art. 54 nu poate fi interpretata ca facind exceptie de la normele de drept in
vigoare intr-un stat contractant in ceea ce priveste imunitatea de executare a zisului stat sau a
unui stat strain.

   CAPITOLUL V
  Despre inlocuirea si recuzarea conciliatorilor si arbitrilor

   ARTICOLUL 56
 
   (1) Odata ce s-a constituit o comisie sau un tribunal si a fost pornita procedura, compunerea
acestora nu poate fi modificata. Totusi, in caz de deces, de incapacitate sau de demisie a unui
conciliator sau a unui arbitru, in caz de vacanta, se procedeaza dupa dispozitiile cap. III,
sectiunea a 2-a, sau dupa acelea ale cap. IV sectiunea a 2-a.
   (2) Orice membru al unei comisii sau al unui tribunal continua sa-si indeplineasca functiile sale
in aceasta calitate in pofida faptului ca nu mai figureaza pe lista.
   (3) Daca un conciliator sau un arbitru numit de catre una dintre parti demisioneaza fara
asentimentul comisiei sau tribunalului al carui membru este, presedintele numeste in locul vacant
o persoana de pe lista corespunzatoare.

   ARTICOLUL 57
 
    O parte poate cere comisiei sau tribunalului recuzarea unuia dintre membrii acestora pentru
orice motiv implicind o lipsa evidenta in ce priveste calitatile cerute de art. 14 alin. 1. Partea intr-o
procedura de arbitraj poate, in plus, sa ceara recuzarea unui arbitru pe motiv ca el nu
indeplineste conditiile prevazute la sectiunea a 2-a a cap. IV pentru numirea tribunalului arbitral.

   ARTICOLUL 58
 
    Ceilalti membri ai comisiei sau ai tribunalului dupa caz, se pronunta asupra oricarei cereri
pentru recuzarea unui conciliator sau a unui arbitru. Totusi, in caz de egalitate de voturi, sau daca
cererea de recuzare vizeaza un conciliator sau un arbitru unic sau o majoritate a comisiei sau
tribunalului, decizia este luata de catre presedinte. Daca temeiul cererii este recunoscut,
conciliatorul sau arbitrul vizat de hotarire este inlocuit conform prevederilor cap. III, sectiunea a 2-
a, sau cap. IV, sectiunea a 2-a.

   CAPITOLUL VI
  Despre cheltuielile de procedura

   ARTICOLUL 59
 
    Redeventele datorate de catre parti pentru utilizarea serviciilor centrului sint fixate de catre
secretarul general in conformitate cu regulamentele adoptate in aceasta privinta de catre consiliul
administrativ.

   ARTICOLUL 60
 
   (1) Fiecare comisie si fiecare tribunal fixeaza onorariile si cheltuielile membrilor sai in limitele
definite de consiliul administrativ si dupa consultarea secretarului general.
   (2) In pofida dispozitiilor alineatului precedent, partile pot fixa dinainte, de acord cu comisia sau
cu tribunalul, onorariile si cheltuielile membrilor acestora.

13
   ARTICOLUL 61
 
   (1) In cazul unei proceduri de conciliere, onorariile si cheltuielile membrilor comisiei, cit si
redeventele pentru utilizarea serviciilor centrului, sint suportate in mod egal de catre parti. Fiecare
parte suporta orice alte cheltuieli pe care le face pentru desfasurarea procedurii.
   (2) In cazul unei proceduri de arbitraj, tribunalul fixeaza, sub rezerva unui acord contrar al
partilor, suma globala a cheltuielilor facute de acestea pentru nevoile procedurii si hotaraste
modalitatile de repartitie si de plata a ziselor cheltuieli, a onorariilor si cheltuielilor membrilor
tribunalului si a redeventelor datorate pentru utilizarea serviciilor centrului. Aceasta decizie face
parte integranta din sentinta.

   CAPITOLUL VII
  Despre locul procedurii

   ARTICOLUL 62
 
    Procedurile de conciliere si de arbitraj se desfasoara la sediul centrului, sub rezerva
dispozitiilor care urmeaza.

   ARTICOLUL 63
 
    Daca partile hotarasc astfel, procedurile de conciliere si de arbitraj se pot desfasura:
   a) fie la sediul Curtii Permanente de Arbitraj sau al oricarei alte institutii corespunzatoare,
publica sau particulara, cu care centrul a incheiat aranjamente in acest scop;
   b) fie in orice, alt loc aprobat de comisie sau de tribunal dupa consultarea secretarului general.

   CAPITOLUL VIII
  Diferendele intre statele contractante

   ARTICOLUL 64
 
    Orice diferend care ar putea surveni intre statele contractante cu privire la interpretarea sau la
aplicarea prezentei conventii si rare nu ar putea fi rezolvat prin buna intelegere este adus inaintea
Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricarei parti in diferend, daca statele interesate nu au
convenit o alta metoda de reglementare.

   

CAPITOLUL IX
  Amendamente

   ARTICOLUL 65
 
    Orice stat contractant poate propune amendamente la prezenta conventie. Orice text de
amendament trebuie sa fie comunicat secretarului general cu cel putin 90 de zile inainte de
reuniunea consiliului administrativ in cursul careia amendamentul in chestiune trebuie sa fie
examinat si trebuie sa fie imediat transmis de acesta tuturor membrilor consiliului administrativ.

   ARTICOLUL 66
 
   (1) Daca consiliul administrativ decide aceasta cu majoritate de doua treimi a membrilor sai,
amendamentul propus este distribuit tuturor statelor contractante pentru ratificare, acceptare sau
aprobare. Fiecare amendament intra in vigoare la 30 de zile dupa expedierea de catre
depozitarul prezentei conventii a unei instiintari adresate statelor contractante, informindu-le ca
toate statele contractante au ratificat, acceptat sau aprobat amendamentul.

14
    Nici un amendament nu poate sa impieteze asupra drepturilor si obligatiilor unui stat
contractant, ale unei colectivitati publice sau ale unui organism depinzind de acesta sau de una
dintre persoanele sale, conform prezentei conventii, care decurg dintr-un consimtamint privitor la
competenta centrului dat inaintea datei intrarii in vigoare a zisului amendament.

   CAPITOLUL X
  Dispozitii finale

   ARTICOLUL 67
 
    Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre statele membre ale bancii. Ea este de
asemenea deschisa semnarii de catre orice alt stat parte la Statutul Curtii Internationale de
Justitie, pe care consiliul administrativ, cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai, l-ar invita
sa semneze conventia.

   ARTICOLUL 68
 
   (1) Prezenta conventie este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii statelor semnatare,
potrivit procedurilor lor constitutionale.
   (2) Prezenta conventie va intra in vigoare la 30 de zile dupa depunerea celui de-al douazecilea
instrument de ratificare, acceptare sau aprobare. Fata de orice stat care va depune ulterior
instrumentul lui de ratificare, de acceptare sau aprobare, ea va intra in vigoare la 30 de zile dupa
data acestei depuneri.

   ARTICOLUL 69
 
    Orice stat contractant trebuie sa ia masurile legislative sau altele care vor fi necesare pentru
aplicarea pe teritoriul sau a dispozitiilor prezentei conventii.

   ARTICOLUL 70
 
    Prezenta conventie se aplica la toate teritoriile pe care un stat contractant le reprezinta pe plan
international, cu exceptia acelora care sint excluse de catre zisul stat prin notificare adresata
depozitarului prezentei conventii, fie in momentul ratificarii, acceptarii sau aprobarii, fie ulterior.

   ARTICOLUL 71
 
    Orice stat contractant poate denunta prezenta conventie prin notificare adresata depozitarului
prezentei conventii. Denuntarea isi produce efectul la 5 luni dupa primirea zisei notificari.

   ARTICOLUL 72
 
    Nici o notificare facuta de catre vreun stat contractant in virtutea art. 70 si 71 nu poate afecta
drepturile si obligatiile statului respectiv, ale unei colectivitati publice sau ale vreunui organism
depinzind de el sau de vreuna dintre persoanele sale in termenii prezentei conventii, care decurg
dintr-un consimtamint in competenta centrului dat de unul dintre ei anterior primirii zisei notificari
de catre depozitar.

   ARTICOLUL 73
 
    Instrumentele de ratificare, de acceptare sau aprobare a prezentei Conventii si a oricaror
amendamente ce-i vor fi aduse vor fi depuse la banca, care va actiona in calitate de depozitar al
prezentei conventii. Depozitarul va transmite copii ale prezentei conventii certificate pentru
conformitate statelor membre ale bancii si oricarui alt stat invitat sa semneze conventia.

15
   ARTICOLUL 74
 
    Depozitarul va inregistra prezenta conventie la Secretariatul Natiunilor Unite conform art. 102
al Cartei Natiunilor Unite si regulamentelor aferente acesteia, adoptate de catre Adunarea
generala.

   ARTICOLUL 75
 
    Depozitarul va transmite notificari tuturor statelor semnatare, cu informatii privind:
   a) semnaturile potrivit art. 67;
   b) depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare sau aprobare conform art. 73;
   c) data intrarii in vigoare a prezentei conventii conform art. 68;
   d) excluderile de la aplicatia teritoriala conform art. 70;
   e) data intrarii in vigoare a oricarui amendament la prezenta conventie in conformitate cu art.
66;
   f) denuntarile conform art. 71.
    Intocmita la Washington in limbile engleza, spaniola si franceza, cele trei texte avind aceeasi
valoare, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Bancii Internationale pentru
Reconstructie si Dezvoltare, care a indicat prin semnarea de mai jos ca ea accepta sa
indeplineasca functiile trecute in sarcina sa prin prezenta conventie.

16