Sunteți pe pagina 1din 17

Implicarea unui ONG de mediu in rezolvarea unei problem de mediu Problema de mediu : Defrisarea

Partea I I.Denumire, natura juridica, sediul si durata asociatiei Asociatia ARIN denumita in continuare "Asociatia", este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, neguvernamentala si apolitica. Asociatia este organizata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, precum si ale normelor imperative din legislatia romana in vigoare si ale celor specifice prezentului statut. Prin decizia Consiliului Director, asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii si se poate afilia la organisme din tara si strainatate, avand scopuri si activitati similare cu ale sale si care nu contravin prezentului statut. Denumirea asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta. Asociatia poate avea emblema si sigiliu propriu. Asociatia are sediul central in Braila, Aleea Cinematografului nr. 2, Bl. H3, sc. 2, ap. 27.Asociatia poate deschide in tara si in strainatate filiale, reprezentante si/sau birouri. Asociatia se constituie pentru o durata nelimitata, incepand cu data acordarii personalitatii juridice prin decizia ramasa definitiva a Judecatoriei Braila si a inscrierii in registrul special de la grefa acestei instante.

II.Organizarea, functionarea, administrarea si controlul Asociatiei Asociatia are urmatoarea structura organizatorica: a) Adunarea Generala a membrilor, reprezentand organul de conducere al Asociatiei; b) Presedintele si Consiliul Director, care exercita conducerea administrativa; c) Directorul executiv care asigura conducerea executiva (operationala); d) Cenzorul, numit prin hotarare a Adunarii Generale, care exercita controlul Asociatiei. a) Adunarea Generala Adunarea Generala este formata din totalitatea membrilor Asociatiei. Adunarile Generale sunt de doua feluri: ordinare si extraordinare.

Adunarile Generale ordinare au loc o data pe an, la cel mult trei luni de la incheierea bilantului contabil pe anul precedent. Adunarile Generale ordinare se convoaca de catre Consiliul Director, cu cel putin zece zile inainte de sedinta. Cvorumul necesar pentru desfasurarea, la prima convocare a Adunarii Generale ordinare este de 50% + 1 din numarul de membri. Prima convocare poate contine data pentru cea de-a doua convocare, in cazul in care cvorumul necesar de membri nu ar fi intrunit. Cea de-a doua convocare este statutara indiferent de numarul participantilor. Adunarile Generale extraordinare pot fi convocate la initiativa Presedintelui, a Directorului executiv sau la cererea a 2/3 din numarul membrilor, cu cel putin cinci zile inainte de sedinta. Cvorumul necesar, la prima si a doua convocare, este acelasi ca in cazul Adunarilor Generale ordinare. Hotararile Adunarilor Generale, ordinare si extraordinare, se adopta cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti. Modul de votare este stabilit de Adunarea Generala. Este admisa votarea prin corespondenta, mandat special, fax, e-mail; aceasta poate fi anulata, in caz ca se constata ca membrii respectivi au fost in mod voit dezinformati referitor la problematica votata Adunarile Generale, ordinare si extraordinare, sunt conduse de Presedintele Consiliului Director, ajutat de un secretar ales, care va intocmi procesul verbal al sedintei. In lipsa Presedintelui, sedintele sunt conduse de un alt membru al Consiliului Director, desemnat prin votul membrilor prezenti ai asociatiei. Procesele verbale, semnate de Presedinte si secretar, vor fi inscrise intr-un registru numerotat si parafat care este pastrat la sediul Asociatiei. Adunarea Generala are urmatoarele atributii: 1.numeste si revoca membrii Consiliului Director; 2.hotaraste cu privire la modificarile sau completarile prezentului statut; 3.aproba bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei si darea de seama contabila anuala; 4.descarca de gestiune Consiliul Director; 5.aproba (respinge) programul de activitate al Asociatiei in conformitate cu propunerile Consiliului Director precum si propunerile Consiliului Director referitoare la: ROI, prestatiile si cotizatiile membrilor etc.; 6.decide cu privire la infiintarea de filiale, reprezentante si / sau birouri; 7.stabileste atributiile Consiliului Director; 8.controleaza activitatea si gestiunea Consiliului Director si ale organelor de

control; 9.stabileste regulile privind forma de convocare si modul de votare pentru adunarile ordinare si extraordinare; 10.numeste cenzorul si stabileste cuantumul remuneratiei acestuia; 11.decide cu privire la dizolvarea si lichidarea Asociatiei, in conditiile prevazute de prevederile statutare; 12.exercita orice alte atributii care nu sunt date in competenta Consiliului Director sau ale organelor de control. b.1.Consiliul Director Consiliul Director este organul de conducere administrativa al Asociatiei, fiind compus din 5 persoane, alese de Adunarea Generala dintre membrii Asociatiei. Dintre aceste persoane se alege un Presedinte. Mandatul membrilor Consiliului Director este de un an, de la data alegerii si confirmarii in Adunarea Generala. Membrii Consiliului Director sunt reeligibili dar nu pot exercita decat cel mult doua mandate consecutive. Alegerea sau reinnoirea componentei membrilor Consiliului Director se realizeaza in sedinta a Adunarii Generale a membrilor Asociatiei, convocata cu o luna inainte de expirarea mandatelor. In cazul retragerii (din diverse motive) a unuia din membri, Consiliul Director va delega mandatul unei alte persoane pana la intrunirea Adunarii Generale care il va desemna pe inlocuitor. In cazul retragerii a mai mult de un membru, va fi convocata de urgenta Adunarea Generala, pentru a alege alt Consiliu Director. Nerespectarea acestui articol atrage ne-legalitatea hotararilor luate de Consiliul Director in perioada respectiva si anularea lor "din oficiu". Consiliul Director este un organ de conducere colectiva, cu caracter deliberativ. El se intruneste la sediul asociatiei, o data la trei luni sau ori de cate este necesar, la convocarea Presedintelui sau a unui numar de 3 dintre membrii sai, precum si la initiativa Directorului executiv. Convocarile se fac in scris, cu mentionarea ordinii de zi. Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintelor este de trei membri. Sedintele Consiliului Director sunt conduse de Presedinte, iar in lipsa acestuia de un alt membru al Consiliului Director desemnat prin vot sau prin consens. Continutul dezbaterilor se consemneaza prin proces verbal semnat de toti membrii prezenti. Hotararile se adopta prin consens, iar in caz de divergenta prin majoritatea simpla a membrilor sai. In caz de balotaj, votul presedintelui de sedinta este decisiv.

Consiliul Director are urmatoarele atributii: 1.asigura conducerea administrativa a Asociatiei; 2.redacteaza bugetul Asociatiei pe capitole; 3.intocmeste si supune spre aprobarea Adunarii Generale programele si planurile de activitate ale Asociatiei; 4.supune aprobarii Adunarii Generale bugetul Asociatiei si darea de seama contabila anuala; 5.initiaza programele de dezvoltare a activitatii Asociatiei; 6.aproba rapoartele de activitate ale Directorului executiv; 7.aproba infiintarea/desfiintarea filialelor, birourilor sau reprezentantelor Asociatiei; 8.stabileste si dezvolta relatiile cu alte asociatii de profil si aproba afilierea la organizatii sau coalitii cu scop si activitati similare, din tara si strainatate; 9.propune si avizeaza modificarile statutului Asociatiei; 10.suspenda din calitatea de membru acele persoane care sunt susceptibile, prin actiuni care lezeaza interesele Asociatiei, de revocarea acestei calitati; 11.valideaza cererile de renuntare voluntara la calitatea de membru al Asociatiei; 12.numeste si revoca Directorul executiv, stabilindu-i atributiile si salariul; 13.indeplineste orice alta activitate stabilita in sarcina sa de Adunarea Generala; 14.informeaza regulat membrii cu privire la activitatile Asociatiei.

b.2.Presedintele Asociatiei Presedintele Asociatiei este Presedintele Consiliului Director. Presedintele este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de doi ani. Presedintele are urmatoarele atributii: a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii; b) prezideaza sedintele Adunarilor Generale si ale Consiliului Director; c) coordoneaza activitatea Consiliului Director si pune in aplicare deciziile acestuia;

d) propune suspendarea din functie a Directorului executiv si supune referatul de suspendare deciziei Consiliului Director; e) suspenda deciziile Directorului executiv, daca prin acestea sunt aduse prejudicii Asociatiei. Pentru motive intemeiate, Presedintele poate delega, in parte sau total, atributiile sale altei persoane din structura Consiliului Director sau Directorului executiv, pentru o perioada determinata de timp, raspunzand solidar de actele si faptele mandatarului sau. c.Directorul executiv Directorul executiv este numit si revocat de Consiliul Director. El poate fi suspendat din functie de Consiliul Director, la propunerea motivata a Presedintelui Asociatiei. Directorul executiv are urmatoarele atributii: a) reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, in limitele stabilite de Consiliul Director, putand incheia contracte si acte de gestiune in numele Asociatiei; b) pune in aplicare deciziile organelor de conducere, precum si programele de activitate ale Asociatiei, astfel cum au fost stabilite de Adunarea Generala sau de Consiliul Director; c) participa fara drept de vot la sedintele Consiliului Director; d) convoaca sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale extraordinare; e) asigura conducerea operativa a Asociatiei in intervalele cuprinse intre sedintele Consiliului Director; f) prezinta Consiliului Director rapoarte privind activitatea sa si a Asociatiei; g) propune bugetul de venituri si cheltuieli, elaboreaza bilantul contabil si regulamentul de organizare si functionare; h) stabileste organigrama personalului angajat si atributiile acestuia; i) fixeaza onorariul colaboratorilor si retributia personalului angajat; j) raspunde de tinerea la zi a registrelor Asociatiei si raspunde de evidenta contabila, alaturi de personalul specializat, potrivit legislatiei in vigoare; k) are dreptul la prima semnatura a documentelor bancare; l) intreprinde masuri de administrare si conservare a patrimoniului Asociatiei, fiind raspunzator in fata Consiliului Director si a Presedintelui pentru actele sale.

Atributiile Directorului executiv pot fi delegate, pentru motive intemeiate, catre un membru al Consiliului Director sau catre o persoana aflata in subordinea sa, in acest din urma caz delegarea fiind posibila numai pentru operatiuni determinate. Directorul executiv poate renunta unilateral la functia sa, cu un preaviz de 30 de zile. Demisia trebuie acceptata de Consiliul Director, care se va pronunta si asupra descarcarii de gestiune a acestuia.

d.Organele de Control Controlul Asociatiei se face de catre un cenzor, numit prin hotarare a Adunarii Generale, pentru un mandat de un an. Cenzorul poate fi remunerat pentru activitatea sa, cuantumul indemnizatiei fiind de competenta Adunarii Generale. Pentru exercitarea controlului, cenzorului i se vor prezenta la cerere registrele Asociatiei, datele cu privire la activitatea Asociatiei si situatia patrimoniului. In exercitarea functiei de control, cenzorul are acces la toate documentele Asociatiei; el poate participa fara drept de vot la sedintele Consiliului Director. Cenzorul are urmatoarele atributii: a) verifica activitatea financiar contabila a Asociatiei si gestionarea patrimoniului acesteia, prin acces la registrele de evidenta contabila; b) prezinta Consiliului Director rapoarte periodice trimestriale, sau la orice alt interval la cererea acestuia precum si un raport anual privind bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei; c) in cazuri deosebite, solicita convocarea Consiliul Director si a Adunarii Generale extraordinare. Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv si nu poate incheia acte de gestiune. III .Scopul,domeniile de activitate si activitatile Asociatiei Asociatia are ca scop protejarea dreptului oriarei fiinte de a trai intr-un mediu care sa o ajute sa se dezvolte prin desfasurarea de activitati care contribuie la dezvoltarea durabila, avand in centru protejarea si dezvoltarea potentialului

uman, natural si tehnologic (protectia mediului, educatia si drepturile fundamentale ale omului, dezvoltarea economica si sociala, integrarea grupurilor aflate in situatii de risc) si adresate, ca grup-tinta, cu precadere dar nu exclusiv, tinerilor.

Asociatia: 1.monitorizeaza situatiile care pericliteaza mediul si omul ca parte a acestuia; 2.contribuie la ameliorarea mediului legislativ in probleme de mediu si drepturi ale omului si altor organisme vii; 3.asista persoane si organizatii care se simt periclitate din punct de vedere al mediului in care traiesc sau in care isi desfasoara activitatea; 4.promoveaza activitatile si tehnologiile "prietenoase" fata de mediu; 5.promoveaza delimitarea intereselor economice de cele de mediu si dezvoltare umana; 6.concepe programe menite sa instruiasca publicul cu privire la probleme de mediu si dezvoltare umana; 7.cauta activ si atrage resurse pentru dezvoltarea de programe care se concentreaza asupra promovarii protectiei mediului, democratiei, respectarii drepturilor omului si altor organisme vii si a libertatii individuale; 8.promoveaza o atitudine pozitiva in randul publicului in legatura cu protectia mediului, dezvoltarea durabila si umana, in aceasta incluzand libertatea de exprimare si dreptul la libera exprimare; 9.se comporta ca un centru de resurse pentru organizatiile si institutiile cu activitate similara si persoanele interesate de aceste domenii. Pentru realizarea scopului declarat, Asociatia isi propune realizarea urmatoarelor tipuri de activitati: 1.cercetarea starii mediului in Romania si constituirea de baze de date cuprinzand zone periclitate si factorii care il (le) afecteaza; 2.crearea unui centru de documentare privind protectia mediului, dezvoltarea durabila si umana; 3.evaluarea efectelor generate la nivel politic si economic, de problemele de mediu si dezvoltare durabila din Romania; 4.acordarea de sprijin persoanelor care actioneaza pentru protectia mediului si a

omului ca parte a acestuia sau celor afectate de problemele de mediu; 5.participarea la programe nationale si internationale care corespund scopului Asociatiei sau sunt complementare obiectivelor acesteia; 6.organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte, forumuri si campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problemele de mediu, dezvoltare durabila si dezvoltare umana; 7.organizarea de activitati educationale formale si informale, cursuri de instruire, educatie a adultilor si a grupurilor in situatii de risc; 8.colaborarea cu institutii publice si private, cu organizatii similare, nationale si internationale, prin oferirea de consultanta specializata si angajarea in programe de cooperare si parteneriat; 9.editarea de publicatii proprii (buletine informative, studii, rapoarte de cercetare, reviste, carti etc.); 10.sprijinirea actiunilor si initiativelor care raspund scopului Asociatiei sau sunt complementare obiectivelor acesteia. Deasemenea Asociatia a demarat de-a lungul timpului numeroase proiecte: o EcoJob Oportunitati de dezvoltare profesionala in domeniul protectiei mediului o Proiectul COWAM - Proiect care are in vedere managementul deseurilor radioactive o Proiectul SUSTRAIN - Proiect Socrates de educatie pentru dezvoltare sustenabila o NU defrisarilor abusive - Grup de actiune impotriva defrisarilor abuzive o Sinergii pentru maine - Proiect pentru prevenirea dezastrelor cauzate de despaduriri o Padurea mea - prietena mea - Alternative economice la despaduriri o Povestind Braila - Protectia mediului si activitatile creative o Verde, pentru afacerea ta - Instruirea tinerilor din zonele sarace in privinta "afacerilor verzi o Conventia Peisajului - Vom identifica norme de aplicare a Conventiei Peisajului in Romania o Raspuns AFM - raspunsul AFM la solicitarea lui Cristi o Solicitare AFM - Solicitarea lui Cristi catre AFM

IV.Relatiile ONG-ului de mediu cu operatori guvernamentali,neguvernamentali si individuali Asociatia ARIN dea lungul timpului a intrat in contact cu diferiti operatori : Parteneri: AIDROM (Asociatia ecomenica a Bisericilor din Romania),Centrul pentru jurnalism independent ONG-uri: Alma RO,CENRES,Terra Milenium,Fundatia pentru parteneriat Institutii ale statului : Ministerul mediului,Garda de Mediu,Administratia fondului de mediu

Partea II I.Caracterizarea problemei de mediu, denumirea proiectului,obiectivele proiectului ,activitati desfasurate in atingerea obiectivelor: Din ce in c e mai mult,se pune problema incalzirii globale care in mare parte este datorata defrisarilor padurilor. Omenirea pierde anual paduri de circa 20 de milioane de hectare, o suprafata egala cu teritoriul Marii Britanii, defrisari care au drept consecinta emiterea a milioane de tone de dioxid de carbon. Desi ritmurile de despadurire sunt diferite in diverse regiuni ale lumii, specialistii sunt unanimi in a prognoza ca daca nu se vor lua masuri si ritmul actual al despaduririlor se va mentine, disparitia completa a acestora va avea loc pana la sfarsitul acestui secol, urmarile asupra mediului si chiar asupra vietii pe Terra fiind inestimabile. Europa si America de Nord au reusit stoparea procesului de despadurire dupa mai multe secole, potrivit unui raport recent al ONU. Tarile care mai au probleme serioase in gestionarea zonelor impadurite sunt cele sarace sau macinate de conflicte, in vreme ce in Statele Unite despadurirea a stationat, iar in Europa a dat inapoi. Regiunile cu cea mai inalta rata de despadurire au ramas, potrivit raportului ONU, Africa, America Latina si zona Caraibelor. Expertii indica cifre ingrijoratoare: 32 milioane de acri de padure dispar in fiecare an, totusi despadurirea in cifre nete, diferenta intre ce se taie si ce se planteaza, a scazut intr-un deceniu de la 22 milioane la 17 milioane de acri pe an (un acru=0,4 hectare). E xista insa si zone care au inregistrat, dupa anul 2000, o crestere a suprafetelor acoperite de paduri, in primul rand China, unde investitiile in plantari de puieti reusesc sa sufoce tendinta de exploatare irationala a padurii din alte regiuni, cum ar fi Delta Mekong. Romania din punct de vedere al suprafetei impadurite nu se situeaza destul de bine.Tara noastra are un fond forestier de circa 6.4 milioane hectare, reprezentand 27% din suprafata tarii. Fata de media europeana, de 32% acest procent de impadurire nu este foarte bun, dar nici dramatic. Insa comparativ cu tarile europenecare au conditii geografice similare, situatia este departe de a fi roz : Cehia are 33%, Slovacia si Croatia peste 40%, Slovenia 54%, Austria 46%, Bulgaria 34%. Circa 2 treimi dintre paduri sunt situate in zona montana, ponderea lor fiind foarte scazuta la campie (sub 10%), unde, din aceasta cauza se resimte puternic efectul exceselor climatice.

Potrivit unui studiu comandat de Trezoreria britanica, in cazul in care s-ar aloca fonduri destinate combaterii incalzirii globale pentru impaduriri, randamentul ar fi net superior celui al biocombustibililor pe baza de ulei de palmier si de soia, pe care statele UE il importa masiv din Malayesia si Indonezia. Opinia publica identifica drept factor principal pentru incalzirea globala si schimbarile climatice defrisarea padurilor, considerand ca rezolvarea problemelor consta intr-un program de reimpadurire masiva, desi acest proces rezolva doar partial problema dioxidului de carbon din atmosfera. Acestea trebuie dublate de utilizarea energiei alternative, de metode industriale (pomparea directa a CO2 in apa oceanului, la mare adancime, sau ingroparea gazului). Efectele negative ale despaduririlor sunt inimaginabile.Defrisarea padurilor ii lasa pe oamenii care traiesc in ele fara adapost si fara hrana, duce la disparitia unui stil de viata care a existat neschimbat pentru mii de ani.Insa efectul cel mai dezastruos pe care l-ar putea avea defrisarea este impactul asupra climei planetei. Cu totii am auzit de pericolele incalzirii globale si a efectului de sera, cauza principala a acestor fiind acumulrea de dioxid de carbon in atmosfera. Copacii si alte plante verzii absorb dioxidul de carbon si produc oxigen prin fotosinteza, in timp ce animalele consuma oxigenul si expira dioxid de carbon. Distrugerea padurilor ar produce un imens dezechilibru in cantitatea de dioxid de carbon produs si reciclat lucru care ar duce la acumularea acestuia in atmosfera si schimbarii majore de clima. In plus multi copaci taiati pentrua face loc agriculturii au fost arsi sau lasati sa putrezeasca eliberand astfel mult mai mult dioxid de carbon in atmosfera. Pe langa distrugerea unor adaposturi omenesti si incalzirea globala prin despaduriri se ajunge la distrugerea unor habitate,disparitia unor specii de plante,animale care ar fi putut sa aiba o importanta deosebita din punct de vedere stiintific,ele putand fi solutia multor boli.Deasemenea prin despaduriri se ajunge si la distrugerea unor lanturi trofice,iar in final la disparitia vietii de pe Terra. Multe dintre ONG-urile de mediu din intreaga lume dar si din Romania au demarat proiecte care sa impiedice defrisarile abuzive din anumite zone sau prin care sa se impadureasca anumite regiuni.Unul dintre ONG-urile din Romania este si Asociatia Arin care a demarat de-a lungul timpului mai multe proiecte care privesc problema defrisarilor.Unul dintre aceastea se numeste Padurea mea prietena mea.Alternative economice la despaduriri.Acest proiect a fost realizat in scopul identificarii in zonele foarte sarace, in care mediul se degradeaza continuu datorita defrisarilor intense, alternative economice pentru locuitorii

acestor zone.Proiectul s-a derulat pe o perioada de aproximativ 2 ani, intre 15.12.2007 - 31.01.2009 si a fost finantat de Uniunea Europeana cu o suma de 15640 euro prin programul Tineret in actiune dar si alte asociatii. Obiectivele generale ale programului sunt:

Dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului Promovarea unei atitudini responsabile fa de mediu la nivelul publicului larg Promovarea unor politici publice favorabile mediului Reducerea defririlor i a dezastrelor naturale provocate de acestea, prin crearea unei reele de monitorizare i de desfurare a unor aciuni directe.

Obiectivele specific ale programului sunt :

In cadrul proiectului Padurea mea - prietena mea.Alternative economice la despaduriri asociatia Arin a identificat zonele sarace ,in care mediul se degradeaza continuu datorita defrisarilor intense. gasirea alternativelor economice pentru locuitorii acestor zone

Activitile proiectului au inclus constituirea unei reele active de monitorizare i alert pentru prevenirea i combaterea defririlor abuzive; - organizarea a trei ntlniri cu participarea ONGurilor, a autoritilor publice i a persoanelor interesate i implicate n prevenirea defririlor abuzive; - informarea indirecta a populaiei referitor la efectele defririlor, necesitatea prevenirii acestora i modalitile de alert i monitorizare; - redactarea unui material de instruire referitor la defriri i modalitile de monitorizare i alert.

Analiza SWOT Pucte forte -campania a fost puternic promovata prin material de instruire referitor la defrisari si si efectele ei negative -lansarea campaniei a fost difuzata si la televizor -sustinerea financiara a campaniei de catre Uniunea Europena, Regional Environmental Center - Romania , Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe -implicarea anumitor personalitati si politicieni din Romania -educarea populatiei asupra importantei padurilor si a necesitatii acesteia. Oportunitati -deschiderea orizontului spre creerea de noi campanii pornind de la aceasta -implicarea altor companii care care au ca obiect de activitate prelucrea lemnului in scopul realizarii de proiecte pentru reimpadurire -realizarea unor campanii asemanatoare impreuna cu Ministerul Mediului -accesarea de fonduri europene pentru educarea -derularea de proiecte de informare in scoli si de plantare de copaci in zonele afectate Puncte slabe -neimplicarea autoritatilor - campania s-a bazat mai mult pe actiunea populatiei de a face ceva asupra acestui lucru, in loc ca organizatia sa organizeze anumite concursuri sau alte metode prin care popalatia sa fie mai atrasa pentru a schimba ceva

Amenintari -reticenta populatiei fata de protejarea padurilor,a mediului -costuri destul de ridicate in ceea ce priveste programele de reimpadurire -lipsa programelor de informare pentru generatiile tinere despre importanta padurilor si despre defrisare poate fi un impediment in viitor. -intreruperea campaniilor de acest gen datorita lipsei de finantare

Analiza economica: surse de finantare, structura cheltuielilor. Campanania a fost finantata de Uniunea Europena, Regional Environmental Center - Romania , Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe , valoarea finantarii fiind de 15640 euro. O parte din acesti bani au fost investiti in promovarea proiectului prin diferite medii de informare precum televizor,realizarea de cataloage cu efectele negative ale defrisariilor. Deasemenea o parte din acesti bani au fost folositi pentru realizarea unor videoclipuri cu persane importante care promovau padurea si ruga populatia sa protejeze acest spatiu indispensabil omenirii. O alta suma importanta de bani a fost investita in realizarea unor actiuni de reimpadurire a zonelor grav degradate,pentru plantarea de copaci in orase cu un grad ridicat de dioxid de carbon.

Analiza de mediu

Agenii economici (consumatori i productori) iau deciziile de consum i de producie pe baza costurilor pe care trebuie s le suporte ei nii i a beneficiilor rezultate. O parte din aceste decizii pot impune costuri i altor ageni economici sau le pot aduce beneficii acestora. Aceasta este baza distinciei dintre valorile private i valorile sociale. Orice activitate uman genereaz costuri i beneficii pentru agentul economic care o realizeaz. O parte din aceste activiti genereaz costuri i beneficii i pentru ali membri ai societii. Din acest motiv se face distincia ntre costurile private i costurile sociale, precum i ntre beneficiile private i beneficiile sociale. Beneficiile private sunt ctiguri obinute dintr-o activitate de ctre agentul economic care le realizeaz. Aceste beneficii pot s ia forma veniturilor Dar, beneficiile pot de asemenea s ia i forma satisfaciei. Beneficiile sociale sunt beneficiile obinute din realizarea unei activiti, att de ctre agentul economic, responsabil de aceasta, ct i de ctre ceilali ageni economici

Costurile private sunt costuri suportate de un agent economic pentru a realiza o activitate. Este vorba, n mare, de resursele pe care trebuie s le consacre realizrii acestei activiti, i care, prin aceasta, nu mai sunt disponibile pentru alte activiti. Costurile sociale sunt costurile implicate de o activitate i care sunt suportate n acelai timp, att de agentul economic care desfoar activitatea ct i de ceilali ageni economici. Costurile sociale includ costurile private, dar nu se limiteaz la aceste simple costuri private; ele includ i costurile impuse tuturor celorlali membri ai societii. Indicatori de mediu Interesul manifestat pentru o dezvoltare durabil, ca alternativ la procesul evident de deteriorare a mediului, impune tot mai multor ri reexaminarea posibilitilor de evaluare i supraveghere a strii ecosistemelor naturale, de depistare a cauzelor i tendinelor de schimbare a funcionalitii acestora. n principiu, nu se poate vorbi de un sistem de indicatori universal valabili, acesta trebuind s corespund cadrului conceptual i scopurilor specifice, promovate n timp i spaiu. Un asemenea sistem de indicatori trebuie s contribuie la: - evaluarea strii mediului n concordan cu intensitatea schimbrilor ce au loc n legtur cu calitatea acestuia, cu obiectivele definite prin politica naional i acordurile internaionale. - integrarea intereselor de mediu n politicile sectoriale. Aceasta se face prin extinderea sistemului indicatorilor de sector care arat progresul realizat n protecia mediului, precum i prin legturile dintre politica economic i tendinele din sectoarele cheie (agricultura, energie,transport etc.), pe de o parte i mediu pe de alt parte; - integrarea intereselor de mediu n politicile economice mai generale, prin bilanuri de mediu, n special la nivelul macro. Indicatorii de mediu pot fi grupai n doua mari categorii: - indicatori ai clitaii mediului ; - indicatori ai sursei (emisiei).

Concluzii si propuneri

- Proiectul Padurea mea - prietena mea dupa parerea mea a avut un cop bine determinat,cu o organizare atat la nivel pe raza judetului Braila cat si la nivel national. - A fost promovat in toate nivele societatii atat tinerilor cat si celor in varsta,atat bogatilor cat si saracilor. - In urma acestui proiect numeroase scoli din orase au realizat proiecte prin care au plantat copaci in orase si la marginea acestora. - Dupa parerea mea acest proiect a avut un effect pozitiv asupra populatiei deoarece multa lume nu avea cunostiinta sau nu vroia sa bate in seama efectele negative ale poluarii.Speram ca acest proiect sa le fi deschis ochii si sa nu mai recurga la despaduri in mari proportii,sau daca recurg sa realizeze proiecte de reimpadurire