Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Facultatea de Administrație Publică


Taxa: Master - Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Nr. chit./OP: Domeniu: Ştiinţe administrative
Data:
Cont: Nr. 2019 - ................

COD FISA: 2117

Opţiunea 1: Opţiunea 2: Opţiunea 3: Opţiunea 4:


MSP-ROMÂNĂ PEAP-ROMÂNĂ SPE-ROMÂNĂ SAE-ROMÂNĂ

Opţiunea 5: Opţiunea 6: Opţiunea 7: Finanţare


MAP-ROMÂNĂ IPPA-ROMÂNĂ NU prioritară:FĂRĂ TAXĂ

IPPA-Integritate publică și politici anticorupție; MSP-Managementul afacerilor


publice(MAP); Managementul sectorului public; MSPE-Managementul sectorului
public-Engleză; PEAP-Puterea executivă şi administraţia publică; SPE-Spaţiul public
european; SAE-Studii administrative europene;

Nume la naștere: Nume actual:


BIRMAN BIRMAN

Prenume: Inițială: Sex: CNP:


CARLA-ELENA A FEMININ 2950607460013

Nume și prenume tată: Nume și prenume mamă:


BIRMAN ADALBERT BIRMAN CRISTINA

Dată naștere: Localitate: Județ: Țară:


07-06-1995 BUCUREȘTI SECTOR 6 BUCUREŞTI ROMÂNIA

Serie CI: Număr CI: Eliberat de: Dată eliberare: Dată expirare:
RT 927026 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 26-06-2013 07-06-2020

Domiciliu - Stradă: Nr.: Bloc:


TĂTULEȘTI 17 BLOC 83, APARTAMENT 24

Localitate: Județ: Țară:


BUCUREȘTI SECTOR 4 BUCUREŞTI ROMÂNIA

Domiciliu: Telefon: Email:


URBAN 0766816463 CARLA.7695@YAHOO.COM

Cetățenie: Altă cetățenie: Etnie:


ROMÂNĂ ROMÂN

Stare civilă: Stare socială specială: Situaţie medicală specială:


NECĂSĂTORIT(Ă) ORFAN DE UN PĂRINTE NU E CAZUL

Instituție: Funcție:
S.C. IL.GABBIANO S.R.L. AGENT COMERCIAL

pagina 1 / 2
Universitate absolvită: Localitate:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

Facultate absolvită: Județ:


FACULTATEA DE MANAGEMENT BUCUREŞTI

Titlu obținut: Învățămant: Țară:


LICENŢIAT ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF) ROMÂNIA

Domeniu: Specializare:
MANAGEMENT MANAGEMENT ECONOMIC

Finanțare: Începere: Finalizare: Durată: Absolvire: Medie licență:


FINANŢARE DE LA BUGET (FB) 2014 2017 3 ani 2017 8.62

Facultate care a emis diploma: Localitate:


FACULTATEA DE MANAGEMENT BUCUREȘTI

Tip act: Serie: Număr: An emitere: Județ:


DIPLOMA DE LICENŢĂ LA 0271210 2018 BUCUREŞTI

Candidaţii admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte în perioada anunţată pe site/avizier la secretariatul Facultăţii
pentru înmatriculare. Candidaţii care au ocupat un loc subvenţionat de la buget depun la înmatriculare diploma de licenţă sau adeverinţa de
licenţă, pentru promoţia curentă, în original şi achită taxa de înmatriculare. Neînmatricularea în perioada menţionată atrage pierderea locului.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare. Candidaţii admişi pe locurile cu
taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Candidaţii respinşi la forma de învățământ cu
frecvenţă (IF) se pot prezenta la concursul pentru ocuparea unui loc la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
IMPORTANT! În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, am luat la cunoștință și sunt de
acord în mod expres și neechivoc ca datele introduse în acest formular: să fie prelucrate, utilizate și stocate de către SNSPA, pentru gestionarea
situațiilor școlare pe durata desfășurării studiilor și întocmirea actelor de studii; să fie transmise de către SNSPA, dacă este cazul, către instituțiile
publice care le solicită. SNSPA stochează datele colectate în condiţii de siguranţă, iar furnizarea acestora se realizează conform legislaţiei în
vigoare. Pentru informații suplimentare privind Politica de confidențialitate, accesați link-ul http://snspa.ro/wp-content/uploads/2018/09/Politica-de-
confidentialitate-SNSPA-v2.pdf.
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................................., confirm că datele înscrise
în prezentul formular sunt corecte şi declar pe propria răspundere că NU am urmat aceeaşi formă de învăţământ (master) pe locuri
finanţate de la buget. În caz contrar, vă rugăm să specificaţi perioda în ani .......... pentru care aţi beneficiat de finanţare.
Confirm că îmi sunt cunoscute criteriile generale de admitere anunţate. Consimt să nu solicit restituirea taxei de admitere,
înţelegând că aceasta reprezintă cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii, indiferent dacă m-am prezentat sau
nu la probele de concurs. Confirm faptul că documentele depuse la dosar sunt autentice.

Semnatura candidatului..................................

Data ...........................

pagina 2 / 2