Sunteți pe pagina 1din 19

1.

Evaluare expresii matematice

1.Calculați:

a) {[52:(375:12-10+23 ]·7+ 22 }: 33 =

b) 3√4 -√8+√16 =

Rezolvare:

a) ((52/(375/12-10)+2^3)*7+2^2)/3^3
ans =
2.8566

b) 3*sqrt(4) - sqrt(8) + sqrt(16)


ans =
7.1716

2. Efectuați:
10 1 1 1 2
a) ·[(2 - )· +(4- )· ] =
15 4 5 5 6

15 9 1 25 17 12
b) ·[ - ·( - - )] =
13 10 3 12 20 12

Rezolvare:

a) 10/15*((2-1/4)*1/5+(4-2/5)*1/6)
ans=
0.6333

b) 15/13*(9/10-1/13*(25/12-17/20-12/12))

ans=

1
1.0178

3. Pentru a=3 și b= calculați expresiile:

a) (𝑎3 +1) · ln(a+b) =

b) 𝑒 𝑎+𝑏 ·(10 + sin b) =

Rezolvare:
a =3
a=
3
b=sqrt(2)
b=
1.4142
a) (a^3+1)*log(a+b)
ans=
41.575

b) exp(a+b)*(10+sin(b))
ans=
907.77

2
2.Operații cu vectori și matrici

1.Creați vectorii v, w, u și t care să aibă următoarele elemente:


a) 3,1,2;
b) 7,8,9;
c) 1,2,5,...,18;
d) 20,18,16,...,-5;

Rezolvare:

a) v=[3 1 2]
v=
3 1 2

b) w=[7 8 9]
w=
7 8 9

c) u=[1:2:18]
u=
1 3 5 7 9 11 13 15 17

d) t=[20:-2:-5]
t=
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2
-4

2.Se consideră două matrice:

−1 4 7 12 5 2
A= [ 5 3 2] și B= [ 8 1 2]
9 3 3 4 5 2

3
Calculați:
a) A+B;
b) AB;
c) ;
d) determinant de A,

Rezolvare:

A=[-1 4 7;5 3 2;9 3 3]


A =

-1 4 7
5 3 2
9 3 3

B=[12 5 2;8 1 2;4 5 2]


B =

12 5 2
8 1 2
4 5 2

a) A+B
ans =

11 9 9
13 4 4
13 8 5

b) AB

ans =

48 34 20
92 38 20
144 63 30

4
c) A^3
ans =

259 489 712


570 358 407
939 528 573

d) det(A)
ans =
-75.000

3. Fie o matrice A, să se selecteze:


a) linia 2;
b) coloana 1;
c) liniile 1-3 şi coloanele 2-3;
d) liniile 2-3 şi coloanele 1-3;

Rezolvare:
A =

-1 4 7
5 3 2
9 3 3

a) a=A(2,:)
a =

5 3 2

b) b=A(:,1)
b =

-1
5
9

5
c) c=A(1:3,2:3)

c =

4 7
3 2
3 3

d) d=A(2:3,1:3)
d =

5 3 2
9 3 3

6
3.Grafice 2D

1. Reprezentaţi grafic funcţia:


y(x)=cos𝑦 4 , x∈[0,5], h=0,05
x=0:0.05:5;
y=cos(y.^4);
plot(x,y);

Figura 1

2. Să se reprezinte grafic funcţiile, afișându-se un titlu și o legendă.


sin x/2, sin x, cos x, sin x, cos x, x∈[0,0.5𝜋], h=0.05

x=0:0.05:0.5*pi;
y=sin(x)./2
y1=sin(x);
y2=cos(x);
y3=sin(x).*cos(x);

7
hf=figure;
plot(x,y,x,y1,'rs:',x,y2,'gd-',x,y3,'bv--')
xlabel('x [rad]');
ylabel('y');
title('y=f(x)')
legend('y=sin(x)/2','y=sin(x)','y=cos(x)','y=sin(x)*cos(x)');

Figura 2

3. Reprezentați grafic în același sistem de coordonate funcțiile:

𝑐𝑜𝑠 3 1
f(x)= ; g(x)= , x∈[-2𝜋,2𝜋], h=0.01
1+𝑥 2 2+𝑥 2

x=-2*pi:0.01:2*pi
f=@(x)cos(x).^3./(1+x.^2);
g=@(x)1./(2+x.^2);
plot(x,f(x),':k',x,g(x),'b','LineWidth',3)
legend('f(x)','g(x)')

8
Figura 3

4. Reprezentați un grafic 2D special.

t=0.55:0.65:pi
explode = zeros(size(t));
[c,offset] = max(t);
explode(offset) = 1;
h = pie(t,explode);
colormap
title('Culori calde')

9
Figura 4

5. Se consideră un număr de n=7 puncte 𝑃𝑖 (𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 ) i= 1…n având coordonatele: n [1 2 3 4


5 6 7], x[ m] = 1 2 8 6.5 7 5 3.5, y[ m]= 5 1 2 3 5 6 4.5
a) Să se reprezinte grafic poligonul având colțurile în punctele considerate.
b) Să se calculeze aria poligonului și să se afișeze valoarea obținută în fereastra grafică
începând cu punctul de coordonate (3.5,4.5),

%% GRAFIC DE TIP FILL


clear all;clc;close all;
%% DATE DE INTRARE
% 1. Abscisele
x=[1 2 8 9 8 6 3.5];

10
% 2. Ordonatele
y=[5 1 2 3 7 8 7];
%% ARIA POLIGONULUI
A=polyarea(x,y)
%% REPREZENTAREA GRAFICA
figure
fill(x,y,'w');
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
t=['Aria=' num2str(A) 'm^2'];
text(3.5,4.5,t);

Figura 5

6.Se consideră următorul set de date rezultat din analiza statistică a unor rezultate
experimentale:

11
x =1 2 3 4 5 6 7; 𝑥̅ =2 4 8 10 9 7 5; e= 1.0 2.0 0.5 1.0 0.75 2 3
Să se reprezinte grafic intervalele de eroare e asociate setului de date {x,𝑥̅ }

%% DATE DE INTRARE
% 1. Punctele de masurare
x=1:7;
% 2. Valorile medii
xm=[2 4 8 10 9 7 5];
% 3. Erorile
e=[1 2 0.5 1 0.75 2 3];
%% REPREZENTARE GRAFICA
figure
errorbar(x,xm,e);grid on;
xlabel('x');ylabel('x_m, e');

Figura 6

12
4.Grafice 3D

𝜋
1. Reprezentați grafic funcțiile : x=t cos t, y=t sin t, t∈[-15𝜋, 5𝜋], h=
132

t=-15*pi:pi/132:5*pi;
x=t.*cos(t);
y=t.*sin(t);
plot3(x,y,t,'m')
xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('t')

Figura 7

2. Reprezentați grafic suprafața ecuației: z=x+8y+5+7

13
[x,y] = meshgrid(2:6);
z = x+8*y+5+7;
mesh(x,y,z);

Figura 8

3. Reprezentați grafic funcția:

tmin=-20*pi;
tmax=20*pi;
nt=500;
t=linspace(tmin,tmax,nt);
a=0.05;
x=cos(t)./sqrt(1+a^2*t.^2);
y=sin(t)./sqrt(1+a^2*t.^2);
z=-a*t./sqrt(1+a^2*t.^2);

14
figure
plot3(x,y,z);
grid on;box on;axis equal;
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');

Figura 9

4. Să se reprezinte graphic, suprafața de tip Peano:

xmin=-2*pi;xmax=2*pi;nx=25;
x=linspace(xmin,xmax,nx);
ymin=-2*pi;ymax=2*pi;ny=25;
y=linspace(ymin,ymax,ny);
[X,Y]=meshgrid(x,y);
% 3. Definirea functiei
Z=(2*X.^2-Y).*(Y-X.^2);
figure
mesh(X,Y,Z);
grid on;box on;
xlabel('x');ylabel('y');
15
zlabel('z');
title('suprafata Peano');

Figura 10

5. Să se reprezinte graphic, suprafața de tip Hiperboloid:

%% HIPERBOLOIDUL
clear all;clc;close all;
%% DATE DE INTRARE
% 1. Domeniul vectorial
umin=-pi;umax=pi;nu=25;
u=linspace(umin,umax,nu);
vmin=0;vmax=2*pi;nv=25;
v=linspace(vmin,vmax,nv);
% 2. Domeniul matriceal
[U,V]=meshgrid(u,v);
% 2. Parametrii caracteristici
a=1;c=1;
% 3. Definirea functiei
X=a*sqrt(1+U.^2).*cos(V);
Y=a*sqrt(1+U.^2).*sin(V);

16
Z=c*U;
%% REPREZENTARE GRAFICA
surf(X,Y,Z);
grid on;box on;%axis equal;
xlabel('x');ylabel('y');
zlabel('z');
title('hiperboloid');

Figura 11

17
5. Aplicație din domeniul mechanic

Calculul volumului și a ariei totle a unui rezervor cilindric vertical.


Se consider un rezervor cilindric vertical având raza r=0.9m și înălțimea h=1,2m.
Datele de intrare sunt raza r și înălțimea h.

%% CALCULUL VOLUMULUI SI ARIEI LATERALE A UNUI REZERVOR CILINDRIC


VERTICAL
clear all;clc;
% DATE DE INTRARE
% 1. Raza rezervorului, [m]
r=0.9;
% 2. Inaltimea rezervorului, [m]
h=1.2;
%% BLOC DE CALCUL
% 1. Aria totala a rezervorului, [m2]
At=2*pi*r*(r+h)
% 2. Volumul rezervorului, [m3]
V=pi*r^2*h

Datele de ieșire ale altgoritmului sunt aria totală At și volumul cilindrului V.

At = 11.875
V = 3.0536

18
Bibliografie

[1] V. Chiș, Suport de laborator – Metode numerice, platformă SUMS – UAV, 2018
[2] Hadar A., Marin C., Petre C., Voicu A., Metode numerice în inginerie, Editura Politehnica
Press, București, 2004
[3] Marin Ghinea, Virgiliu Firețeanu, MATLAB. Calcul numeric-Grafica-Aplicații, Editura
Teora, 2008
[4] Silvia Curteanu, Inițiere în Matlab, Editura Polirom, 2008
[5] https://www.tutorialspoint.com/

19

S-ar putea să vă placă și