Sunteți pe pagina 1din 36

M-mate-info

Ghid de oregatire

Peste 1000 de exercitii


recapitulative '
68 de teste complete

Clasa a IX-a

\13

Clasa a IX-a
1. N urnere reale
1. Formule de calcul prescurtat
2

1) (a+b) = a +2ab+b
2) (a-b) .= a -2ab+b
2

;
;
2

3) (a+b+cf =a +b +c +2ab+2ac+2bc;
2

4) (a b)3 = a 3 3a b + 3ab
2
5) a 2 - b = (a-b) (a + b);

b3 ;

6) a" -bn =(a-b)(a"- 1 +a"-2b+ ... +b"- 1);


7) a"+ bn = (a+ b)( a"-

a"-2 b + a"- 3b2 + ... + b"- 1 )

pentru impar;

8) a +b = (a+b)(~ -ab+b ) ;
9) a 3 - b3 = (a-b)( a 2 + ab + b2 ).
3

2. Sume remarcabile ~i inegalitap


n
_
_ n(n+I).
1) _Ik-1+2+3+ ... +n,

k=l

2) 1+3+5+ ... +(2n-1) = n

3) f e =12 +22 +32 + ... +n2 = n(n+1)(2n+1);


k =l

( )2_2n(n+1)(2n+1).
4 ) 2 2 + 42 + ... + 2n ,
3
2 2
2 n ( 4n2 -1)
5) 1 +3 + ... +(2n-l) =
.
3
6) fe=l3+23+3 3+ ... +n3=[n(n+l)lz ;
k= l
2
Inegalitatea mediilor. Fie n E N, n :2: 2 ~i a1, a2 , , an

IR. , avern:

n
,/
at + a2 + ... +a" E I.
~~a 1 a 2 ... a"~
n
. ga1tateaare Ioe<=?a1 -a
2 1
1
1
- + - + ... + a1 a2
an
Inegalitatea lui Cauchy-Buniakowski-Schwartz
Fie ap a2, ... ,an E lR ~i Xp x2, ... , xn E R Are Joe inegalitatea:

Egalitatea are Joe <::::?5_ = 5_ = ... = a".


X1 X2
Xn

-a

11

14 1 Bacalaureat 2015: Matematicii M_mate-info


lnegalitatea lui Bernoulli.
Fie a>O,

r>1 ~i rEQ. Arelocinegalitatea: (1 +a)'">1 +ra .

3. Modulul sau valoarea absoluta


Fie a E IR, atunci a =

a,

I I {- a,

daca a :::: 0
dacii a < 0

Proprietati:
lai ~O; iai =O~a = O;

1)

lal=l-al;
3)_1abl= lallbl; ~~1 =1:1 , bi:O;

2)

N =Ia!;
5) la+bl:s; lal+lbl;
6) lal:s;c ~i c>O ~-c:s;a:s;c~a E [-c, c];
7) Ia! ~ c ~ a E(-oo, - c] u [c, oo);
8) lal-lbll::; Ia bl::; lal +lbl;
9) Ia! =lbl~ a =b sau a =-b;
10) lal+lbl =0 ~a = b =0.

4)

4. Parte intreaga ~i partea fractionara


Fie a E JR. Cel mai mare numar intreg mai mic sau egal cu a se nume~te parte
a numarului a, notata [a

J.

Prop rietati:
1) [a] E Z, VaE IR;

2) [a]=a~aEZ;

3) a -1 < [a] ::; a;


4)

[a] ::; a < [a] + 1;

'v'kEZ;
6) [a] = [ b] => Ia-bl< 1.

5) [a+k]=[a]+k,

Numarul a- [a J se

nume~te

partea fractionara a lui a, notata {a}.

Prin urmare, orice numar real a se poate scrie a = [a J+ {a}.

Proprietati:
1) 0::; {a}< 1;

2) {a}=O~aEZ;
3) {x} = {y}~x-y E Z;
4) {a + n} = {a}~ n E Z.

Clasa a IX-a

Its

ldentitatea lui Hermite


[x]

+[x+~]+[x+;]+ ... +[ x+ n:l]

= [ nx], Vx E

IR, Vn

WI

{1}.

5. Multimi
Fie A ~i B doua multimi:
Spunem ca multimea A este inclusa in multimea B, natat A c B, dad1 pentru orice
x astfel incat x E A, rezulta x E B.
Spunem ca multimile A ~i B sunt egale, notat A= B, daca A c B ~i B cA.
Reuniunea multimilor A ~i B este multimea formata din elementele care apartin sau
lui A saului B.AuB={xEA sau xEB}.
Intersecpa multimilor A ~i B este multimea formata din elementele care apartin lui
A ~i lui B. AnB={xEA ~i x EB}.
Diferenta multimilor A

~i

B este multimea formata din elementele care apartin lui

A ~inuapartinlui B . A I B={xlxEA ~i x~B}.

Fie E o multime ~i AcE o submultime a ei. Se nume~te complementara multimii A


In raport cu multimea E, multimea elementelor lui E care nu apartin multimii A.
CEA = {xlxEE ~i x~A} .

Diferenta simetricii a multimi lor A ~i B este multimea (A \ B) u ( B \ A). Se noteaza

AM, deciAM=(A \ B)u(B \ A).


Produsul cartezian a! multimilor A ~i B este AxE= {(x,y) I x E A

:ji

y E B}.

0 multime se nume~te finitii, daca are nelemente, n EN, in caz contrar, se nume~te
infinita. Numarul de elemente ale unei multimi se nume~te cardinalul multimii, notat
cardA sau !AI.
Principiul includerii ~i al excluderii
Daca A ~i B sunt multimi finite, atunci:
card (A u B) = card A + card B - card (A n B)
Daca A, B, C sunt multimi finite, atunci:
card( Au B u C)= card A+ cardB + cardC- card(A nB)- card (A n C) -card ( B n C) + card (A n B n C)
Regula sumei.
Daca A ~i B sunt multimi finite
card (A u B) = card A + card B

Daca B este o multime finita

~i

~i

disjuncte, atunci:

A c B, atunci:

card( B I A)= cardB- card A


Regula produsului. Daca A ~i B sunt doua multimi finite, atunci:
card (A x B) = card A card B
multime A
se nume~te miirginitii, daca exista doua numere reale m, M pentru
care m s x s M, Vx EA.

cIR

161 Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

Exercitii
selectate
'

.J

.J

1. Sa se demonstreze ca numarul a = 7 + 4{3 + 7 - 4{3 este numar natural. (V 2009)


2. Se considera numarul rational~ scris sub forma de fractie zecimala in:finita

3.

= 0, a 1 , a 2 , a 3 .... Sa se determine a 60 . (V 2007)

3. Sa se calculeze partea !ntreaga a numarului 1 - ~ +

1
\ r
3
3

4.

(V 2008)

~ . (V 2009)
5. Sa se determine numarul elementelor multimii (A \B) n ~. ~tiind ca A = "-

4. Sa se determine partea intreaga a numarului


B = (1, 5]. (V 2009)
6. Sa se arate ca functia f: JR(
7. Sa se calculeze [v'2009]

~ JR(,

+3

f (x)

X {-

5v2-1

= l4x -

n.

81 - 214 - 2x I este constanta. (V 2008)

unde [x] reprezinta partea lntreaga a lui X

~i

{x} reprezinta fractionara a lui x. (V 2009)

8. Sa se arate ca numarullg ( 1-

D+ lg ( 1- D+ lg ( 1- D+ + lg ( 1-

1
10

este

intreg. (V 2007)

9. Sa se verifice daca numarul.J 3- 2-../2 apartine multirnii {a+ b-../21a, b E ~}. (V 2007)
10. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale, ecuatia 11- 2xl = lx + 41. (V 2008)
11. Sa se arate ca 6 + 4-../2 E {a+ b-../21a, b E ~}. (V 2009)
12. Sa se rezolve, in multimea numerelor reale ecuatia, 11 + xl

.J

13. Aratati ca numarul n

= ({5 -

1)

14. Determinati cardinalul multimii A

+ 2{5 este natural. (V


= {x E ~ 1:~~ E ~}. (V

15. Determinati cardinalul multimii (A\B) n

~.

16. Determinati partea !ntreaga a numerelor a =

= 1- x. (V 2009)
20 13)
2008)

undeA = ( -3,4], iar B = (1, 5]. (V 2009)

5v2-1

~i b = ( ..J3 + v'?)

2
.

(V 2008)

17. Numerele reale a ~i b au suma 5 ~i produsul 2.


+ b 2 ~i y = 9:. + !!... (V 2009)

Calculati x = a 2

18. Daca x, y E [2, oo ), demonstrati ca xy- 2x- 2y + 6 E [2, oo ). (V 2009)


19. Demonstrati ca x 2 + 3xy + 4y 2 2: 0, \::fx, y E JR(. (V. 2009)
20. Demonstrati ca 1- ~ ~ ~ ~ 1, \::fx 2: 0. (V 1999)
'

v1 -x

Exercitii propuse
1. Calculati partea lntreaga a numerelor:
1
a)
b) .J3

-.J3;
1

J2;

3- 2

c)

~+ 35 + ... + 20132015

d)

~n 2 +n,

2014

n EN; e)

I_ Jk+1 Jk.

k=l
k+1 + k
2. Calculati partea fractionara a numerelor:

11
a) --;b)

.J5;

c)

~n 2 +1;

1
Lk"
3
n

d)

k=O

Clasa a IX-a lt7

3. Determinati numerele intregi a

a + b.J6 = (

~i

b pentru care:

.J6 )

5+2 6
4. Sa se determine multimile:
2

a) A={xEZJx -6x+8:::::0}; b) B={xEffi.J9x 2 -6x+1<0};

c) C={xe~{x;l]=3};
d)

D={x e~l[xJ+[ x+~Hx+~Hx+~] =[4xJ}

5. Sa se calculeze:
1
a)
b)
k=' k k + 1)
11

:L (

2k + 1

; L: e (k + 1)
n

IT k

k 2 + 2k

2;

c)

k=!

k=l

+ 4k + 3

e --1
IT-3
k +1
n

d)

k=2

6. Rezolvati urmatoarele ecuatii:


2
2
3
a) lx+1l+lx-2l=3; b) jx+lx-3lj=5;c) [ x; ]=[x;

d) [;]=x-40

7. Demonstrati ca pentru '\/ a, b, c E ( 0, oo), au loc inegalitatile:


1
a b
a+b
~
a) a+-;:::: 2; b) -+-;:::: 2; c) --;:::: '-fab;
a
b a
2

a+c

a+b

b+c

d) ( a+b )( a+c )( b+c ) :::::8abc; e) --+--+--:::::6;


b
c
a

1
1
1
ab+ac+bc;g) a+b+c+--+--+--;:::: 3;
a+1 b+1 c+1
a
b
c
3
h) --+--+--:::::-0
b+c a+c a+b 2
f) a 2 +b 2 + c 2

::::-:

8. Aratati ca, daca lxl < 2

~i

jyj < 2, atunci

( x + y) < 10

4+xy

9. Determinati valorile intregi ale lui x care verifica egalitatea

j( x -1) (X- 3)- x 2+ 5x- 61 = 3

10. Rezolvati inecuatia ISx + 15l-jx


ll.Sa se rezolve ecuatia
X E [ -1,1]

9j = 0 0

~(x+1) 2 -~(x-1) 2 +~(x+3) 2

= .Jx -4x+4, pentru

12.Sa se demonstreze ca
13. Sa se calculeze [

~x 2 -

2J3 + 7 + .J6x

.Ji] + [ .J2] + 000[ .J24] 0

-12x + 7 ;:::: 3, '\fx E ffi. 0

18j Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

r] = 2n+9 '\In

14.Sa se rezolve ecuatia [(.;;;. +-Jn+1


lS.Saserezolveecuatia [

N,n;::: 3.

d + J33+ J2+
... +~ .;;;] = 2.
'1!2+1
2
n+1+ n
1

16.Sa se arate ca daca x,y E [2,4] atunci xy- 3x- 3y + 12 E [2,4].


17.Fie x, y

JR. astfel incat lx- 21+ lx- y +51 = 0. Sa se determine valoarea expresiei

E(x,y) = ( x- 7) 2 + (y - 2) 2
18. Sa se arate ca pentru orice numar real x are loc inegalitatea

1+-1 ~ _!_.
+1

19.Sa se arate ca pentru orice x E JR. x - 2x + 2x - 2x + 1;::: 0.


20.Fie a= 1+ J2 + .J3. Sa se arate ca a 2 - 2aJ2- 2.J3 E z.
21.Fie x, y

JR. cu x + 1= J3y ~i o:::; x:::; .J3 -1 . Sa se arate ca numarul

a = ~ x + 2x + 6/ +1+ ~ x + 2x(1 2

J3) +6/ -12 y +10 - 4J3

este numar natural.


.
.
~
22 . Sa se determme partea mtreaga a numaru1m x
23.Determinati a, bE Q care verifica

2n + 1
=- , n E ~1
1 '1

ag:b2=( J3f.
1+

24.Sa se demonstreze ca pentru orice numere reale a,b,c are loc egalitatea:

a +b + c - 3abc = ~(a+ b +c)[( a -b ) +(a -c ) +(b - c


3

f] .

25. Sa se demonstreze ca pentru orice a, b, c, dE JR. are loc inegalitatea

~(a +c )(b+ d);?: J;;b + J;d.


26. Sa se rezolve ecuatia lx - 11= lx + 21.
27. Sa se rezolve inecuatia

~( x + 1) 2

. Ix2 +, 5x +
28 . a~ se rezo1ve ecuatta
x- +1

;:::

2.

11 1
=

29. Sa se rezolve ecuatia

[ x ]+ [ x+ 1] +[ x + 2] + ... + [x+ 2015] = 1 + 2 + ... + 2015 + 2016.

Teste recapitulative
Testull
1. Demonstrati ca a 3 + b3 + c 3 = (a+ b + c )
2

3
-

3 (a + b)( a+ c)( b +c), a, b, c E IR

2. Rezolvati ecuatia .Jx -6x+9 +.J4x -12x+9 = 21.

Clasa a IX-a l t9

3. Determinati a, b

~16 - 8.J3 = a+ b.J3.

Z pentru care


l"
4D
. etermmatl partea mtreaga a numaru m a
A

'

5. Demonstrati ca Va,b > 0 are loc


6. Fie a

= 211

= - 1 + -1- + - 1- .
12

23

34

(1 +: )(1+:)::::: 4.

= 0, a 1 , a 2 , . , Un. Sa se calculeze a 2015 .

Testul2
1. Calculati a = ~JS - ~29 - 12J5 .

2. Rezolvati ecuatia lx

-11+ lx -11+ lx -11 = 0.


2

3. Sa se gaseasca eel mai mare numar lntreg mai mic dedit (Vi+

..J3) .

JR. veri fica l2x -11 :::;; 4 ~i 13 y- 21 :::;; 5 determinati valoarea maxima ~i
minima a expresiei E = 2x + 3 y .

4. Daca x, y

5. Sa se arate ca '\Ia, b, c > 0 ~i a+ b + c > 0 are loc a 3 + b + c 3 :2: 3abc .


6. Sa se rezolve ecuatia [2x + 3] = 5.
3

Testul3
1. Sa se rezolve ecuatia [
2. Sa se arate ca

Vx E JR.

~] = x - 2.
are loc inegalitatea -

X
-

x2

1
<-

+1 - 2

(a+bJ

3. Sa se arate ca Va, bE JR. are loc a + b :2: - 2


2
4. Demonstrati calx- 21 + lx- 31 2: 1, Vx E IRS..
5. Determinati n E N pentru care ..J 4n 2 - 4n + 1 + 11 - 2n I ::; 2.

6. Calculati numerele a =

~3 + ~5 - ~13 + 4J3 .

2. Tipuri de rationamente logice


Principiul inducpei matematice. Propozitia P( n) este adevarata pentru orice numar
natural n daca sunt verificate urmatoarele conditii:
1) PropozitiaP( n) este adevarata pentru n = 0.
2) Din presupunerea ca P( n) este adevarata pentru

n = k, k E N,

adevarata pentru n = k + 1.
Metoda inductiei matematice consta In parcurgerea a doua etape:

rezulta ca este

20 I Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

n ~ m este adeviiratii.
II. Demonstratie: P( k) ~ P( k + 1) unde k ~ n.

I. Verificare: se verifidi cii P ( m),

Dacii ambele etape sunt verificate, conform principiului inductiei matematice,

P( n)

este adeviiratii pentru 'II n ~ m.


0 alta varianta a metodei inductiei matematice:
I. Verificare: se verificii P( m ), n ~ m este adeviiratii.
II. Demonstratie: se demonstreazii cii dacii

P( m ), P( m + 1), ... , P( k - 1) sunt adevarate,

k ~ m + 2, atunci ~i P( k) este adeviiratii.

Exercitii selectate

'
1. Stabiliti
valoarea de adevar a propozitiei "Suma oricaror douii numere rationale
este numiir irational". (2008)
2. Fie a, b, c, d numere rationale. Demonstrati cii a + bJ2 = c + d J2 dacii ~i numai

daca a= c ~i b=d. (2007)


3. Demonstrati cii, pentru orice n EN*, are loc egalitatea:

1 2
~) ~) _i_) ..... [1- (2n 4- 1) J= 1-2n
+ n . (1999)

( 1- 1 (1 - 9 (1 - 25

zE
4. Demonstrat1. cii 0 < -24
- ... -2
-n< [- ,\In
2n +3
Y douii numere reale, astfel indit x + y
3 5

~j

5. Fie x
Notiim sn

2n + 1

E:

N*. (2001)

= 4 ~i x y = 1 .

= xn + yn' n E N

a) Calculati S 0 , S 1 , S 2

b) Demonstrati cii sn = 4Sn-l - sn-2' 'v'n EN, n ~ 2;


c) Ariitati cii sn EN, 'v'n E N. (2000)
6. Cate numere de trei cifre au suma cifrelor egalii cu 24? (2001)
7. Cate numere de patru cifre se pot forma utilizand cifrele 1,2 ~i 3? (2003)
8. Cate numere de trei cifre distincte se pot forma utilizand 2,3,4 ~i 5? (2007)
9. Cate numere de trei cifre distincte, divizibile cu 5, se pot forma utilizand
cifrele 0,1,2,3,4,5? (2008)

n EN*, are loc egalitatea

lO.Demonstrati cii,pentru orice

-2- 2 + - 2 - 2 + ... +

1 2

2 3

2n + 1
n 2 ( n + 1)

n 2 + 2n
2 .

( n + 1)

(2001)

11. Sa se demonstreze cii pentru orice n E N, are loc egalitatea


1 1! + 2 2! + ... + n n! = (n + 1)!- 1
12.Se considerii multimea A

= {1, 2, 3, 4, 5, 6} . Cate perechi (a, b) din produsul

cartezian AxA au proprietatea cii produsul

a b este impar? (2009)

~.

Clasa a IX-a j 21

13.Se considera multimea A = {1,2,3,00 010}


a) Cate submultimi ale lui A au proprietatea ca suma elementelor lor este 6?
b) Cate submultimi ale lui A au proprietatea ca produsul elementelor lor este 12? (2003)
14.Fie M multimea formata din toate numerele de patru cifre distincte,scrise in baza 10
numai cu cifrele {1, 2, 3, 4}
a) Determinati cardinalullui M; b) Cate elemente pare contine M?
c) Calculati media aritmetica a elementelor lui M;
d) Daca numerotam crescator elementele lui M cu numere naturale incepand cu 1,
ce numar de ordine va avea elementul 4123? (2005)
lS.Se considera functia f : ffi. -+ ffi., f ( x)
sa se arate ca

f"l (x) =ex (x

= x2 ex
0

Utilizand metoda inductiei matematice,

+ 2nx + n(n - 1)), '\In E N*, '\lx E ffi. (2005)

Exercitii propuse
1. Sa se demonstreze ca pentru orice n

N* are loc egalitatea

N* are loc egalitatea

~ [ n(n2+1)J

1' +2'+ ... +n'

2. Sa se demonstreze ca pentru orice n

(~-)(~ -i} (~ - (n~l)' J ~ z~n++ l)


3. Sa se demonstreze ca pentru orice n EN* are loc egalitatea

3n+4) 0

.!_+.3._ +2+ + n-= .!_( 2 23 25 000 22n-l 9 8 22n-l

4. Sa se demonstreze ca pentru orice n EN* are loc egalitatea


1
1
1
n

-+ 14

4 7

+oo o+

(3n-2)(3n+1)

= -- 0

3n+1

5. Sa se demonstreze ca pentru orice

nE

~T*

are 1oc ega11tatea 1 +- +- + 000+ - -1 = 2 - - -1


2 4
2"+
2n+

6. Sa se arate ca pentru orice


~r

n En are 1oc mega11tatea

3 5 0 02n - 1
-1 o-o
- ooo - - s
2 4 6

7. Sa se arate ca pentru orice


~T*
1
10
1 1
n E 1'1 are oc mega 1tatea - + r;:;
1 --J2

2n

1
0
~3n + 1

+ 1r;; + 000 + 11
--J3

:2: --J no

--Jn

8. Sa se arate ca pentru orice n E N*, n :2: 2 are loc inegalitatea 2 > n + 10


11

9. Sa se arate ca pentru orice n E N: 13n+l


1O.Sa se arate ca pentru orice n

+ 6 3" + 5:24 0

N : 13" - 2n: 11

ll.Sa se arate ca pentru orice n :2: 1 : n

n: 60

221 Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

12.Fie ~irul ( xn ) nd definit prin

=I ~1

>

_ 2(x1 +x2 + ... +xn)

XI

'Vn _1.

xn+J -

xn

Sa se determine xn .
13.Fie

~irul ( td definit prin XI = 1 ~i J;: + .;-;; + ... + F, = n~ 'Vn ~ 1.


xn

Sa se determine x n .
14.Fie x, ~i

Xz

radacinile ecuatiei x

4x + 8 = 0 ~i

sn = x;' + x;' n EN*.

Aratati ca sn E z ~i 2 I Sn.
lS.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN, n;:::: 1 are loc identitatea
11

n(n + l)(n + 2)(n + 3)

123+234+ ... +n(n+l)(n+2)=

4
16.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN, n;:::: 1 are loc identitatea

1
1
1
n
G+ 59 + ... + (4n-3)(4n+1) = 4n+1.
17.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN, n;:::: 1, are loc identitatea

111
1
1
1
1
1
1--+---+ ... + - - - - = - - + - - + ... + - .
2 3 4
2n -1 2n n + 1 n + 2
2n
18.Sa se demonstreze ca pentru orice n EN , are loc identitatea
1
2
2
1
2n+l
--+--2 + ... +
=--+--.,.,1+x 1+x
1+x 2" x-1 1-x2"'
11

19.Sa se demonstreze ca pentru orice

6 + 24 + 60 + ... + n ( n

-1) =

n EN are loc identitatea

n ( n + 1) (n 2 + n -

2)

, Vn ;:::: 2 .

( n + 1)
20.Sa se arate ca 1+ 2 + 3 + ... + n <
, Vn EN.
2
21.Sa se arate ca

fi +.fN + ... + ~n( n +1) < n( n +1), Vn EN.

22.Sa se arate ca 3 2 " + 2 6 n-s: II, Vn


2

2:

I.

23.Sa se arate ca 3 I7 n + 25 A, Vn 2: I.
24.Sa se arate ca 5 2 n+I 2 2 n+z + 3"+ 2 2 2 n+t :19, Vn
11

2:

I.

25.Sa se arate ca

.fi, .fi, .J1i nu pot fi termenii unei progresii aritmetice.

26.Sa se arate ca

.J3, JS, .J7 nu pot fi termenii unei progresii geometrice.

27.Sa se arate ca log 2 5 ~ Q.

J2 + J5 + .J7 ~ Q .
29.Sa se arate ca J2 + if3 ~ Q .
28.Sa se arate ca

Clasa a IX-a 123

Teste recapitulative
Testul1
_

n(n+l)(n+2)

l.Sasearateca1 2+23++n(n+1 =
,VnEN.
3
2. Sa se arate ca sn - 1 : 4, Vn EN.
_ 2.
3 . Sa- se arate c- a1- + - 1 + + -1 > 13 'o-1v n >
n+1 n+2
2n 24
Testul2
_1 2
n
1
>-~
1 -(n+1)!
- - vn2': 1 .
1. Sasearateca-+-++--=
2! 3!
(n+1)!
2. Sa se arate ca 2 4n+ 1 - 2 : 30 Vn E N.
-I

3. Sa se arate ca 1 +

Jz + + Jn < 2{ii Vn 2': 2


1

Testul3
1. s-a se arate ca- 12 + 22 + + n 2 -- n(n+1)(2n+1)
6
2. Sa se arate ca 3 3n+ 2 + 2n+4 ; 5 Vn E N.
1

3 . Sa- se arate ca_ 1 + -1 + -1 + + -1


4 9
n2

3.

4n
< 2n+1

--I

~iruri.

>-~
vx

E "''*
1~

Progresii

1. Progresii aritmetice
Un ~ir de numere reale in care orice termen, incepand cu al doilea, se obtine din
termenul precedent adunat cu acela~i numar se nume~te progresie aritmetica, adica
an+I =a,+ r, '\In?: 1, unde r E lR numit ratie.
Proprietati:

1) a" =a1 +(n-l)r, Vn?:1;


2) an

an-I+ an+! ' '\fn?: 2;


2
a1 +a
fi. d
..
_n n = 2a1 +(n-1)r n, \-1v n >
_ 1, S 1m suma pnm1 1or n termeni ai
3) S = _
n
2
2
n
progresiei aritmetice.
4) a1 +a,= ak + an-k+I, Vk ~ 1, adica suma termenilor extremi este egala cu suma
termenilor egal departati de extremi.

2. Progresii geometrice
Un ~ir de numere reale cu primul termen nenul, iar fiecare termen incepand cu al doilea
se obtine din precedentul prin inmultirea cu acela~i numar nenul, se nume~te progresie
geometrica, adica bn+l = b" q, Vn ~ 1, unde q E lR * este ratia progresiei.
Proprietati:
1) bn =bl q"- 1, \in?:l.

2) b/

= bn- l bn+P

3) s, = {b, q: ~11'
nb"

\in?: 2.

q :;t 1
q=1

1+ q +q + ... +q

qn+l - 1

q- 1

,q:;t1

241 Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info


4)

b 1 bn = bk bn-k+t, \::/ k;:::

1, adica produsul termenilor extremi este egal cu produsul

termenilor egal departati de extremi.

4. Sa se scn::-

a) a1 = :.

Exercitii selectate

1. Sa' se determine numarul naturalx din egalitatea 1 + 5 + 9 + + x = 231. (V. 2009)


2. Sa se determine numarul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + + x = 225. (V. 2009)
3. Sa se determine a, b E IR\. ~tiind ca numerele 2, a, b sunt in progresie geometrica ~i 2,
17, a sunt in progresie aritmetica. (V 2008)
4. Sa se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice (an)n;::: 1, ~tiind ca
a 4 a2 = 4 ~i a 1 + a3 + as + a 6 = 30. (V 2009)
1
5. Se considera numarul real s = 1 + ~ + 2 + ... + 22 ~ 09
2
Sa se demonstreze cas E (1, 2). (V. 2007)
6. Sa se calculeze suma 1 + 4 + 7 + + 100. (V. 2008)
7. Fie (Un)n;:::1 o progresie aritmetica. $tiind ca a 3 + a 19 = 10, sa se calculeze
a6 + a 16 (V. 2009)
8. $tiind ca doi termeni ai unei progresii geometrice sunt b 3 = 6 ~i b 5 = 24, determinati
termenul b 7 . (V. 2011)
9. Sa se determine a E IR\. astfel incat numerele 2a- 1 , 2-a+ 2 + 1, 2a+ 1 + 1
sa fie in progresie aritmetica. (V. 2008)
10. Sa se arate ca 2(1 + 3 + 3 2 + + 3 8 ) < 3 9 . (V 2009)
11. Sa se determine numarul real x, ~tiind ca numerele x + 1, 1 - x ~i 4 sunt in progresie
aritmetica. (V. 2009)
12. Sa se arate ca ~irul (an)nER!. de termen general an = ~, este crescator. (V 2008)
n+3
13. Sa se arate ca ~irul (Un)n;:::1 , de termen general Un = n 2 - n, este strict monoton.
(V 2007)
14. Sa se determine primul termen al progresiei aritmetice a 1 , a 3 , 13. (V 2009)
15. Sa se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
b1, 6, b3, 24, ... (V 2009)
16. Se considera progresia aritmetica (an)n;::: 1 de ratie 2 cu a 3 + a 4 = 8.
Sa se determine a1 . (V. 200 7)
17. Numerele reale pozitive a, b, c, d sunt in progresie geometrica.
$tiind cad- a = 7 ~i c - b = 2, sa se afle ratia progresiei. (V 2009)

c)a6

=_,

d) a1 +
e)

s4 = 1

c) x+3.
7. Rezolvati ~
a) 1+3 ~
c) 1+ 5d) ( 2x+l

8. Se
Aflati b2

9. Sa se scrie

11.Sa se
in care

Exercitii propuse
1. Determinati primii 3 termeni ai fiecaruia dintre

~irurile:

a) (ant~o' an =(n+1)n, V nEN;

b)(b)
n n~l'
c) (c )

n n~2'

b=
17

n2+(-1)n
n +1

cz

= _n_,
n +1

une1

'inEN
'

a) x-1, x

V n 2 2.

. .
. . 1 .
2. Stu d mt1 monotoma ~1ru u1

DrCilrre':.."

14.Af1ati X E-

n +1
x, = -,
n

\-1

nE

~T

l\1.

3. Determinati termenul general al ~irului daci'i a 0

15.Calculati: a
1 ~i a n+ 1 - 2an

0,

V n E N.

Clasa a IX-a \25

4. Sa se scrie primii 4 termeni ai progresiei aritmetice (an

t,

daca:

a) a 1 =2, r= - 3; b) a 1 = 5, an =200;
c) a6

= 2, a10 = 34;

d) a 1 +a5 = 10, a3 +a8 = 10;


e) s4 = 10, s6 = 21.
5. Sa se determine progresia aritmetica cu proprietatea ca suma primilor n
termeni ai sai este

= n2 + 2n.

6. Aflati x E ffi., astfel incat tripletele de numere reale sa fie termenii consecutivi
ai unei progresii aritmetice.
2
2
2
a) x-2, 3x+1, x+4; b) x - x+2, 2x - 3x + 1 x - 2x -1

'

'

c) x + 3, .J3x + 1, 3x -1.
7. Rezolvati ecuatiile:
a) 1+3+5+ ... +x=81; b) 2+5+8+ ... +x=345;

C) 1 + 5 + 9 + ... + X = 91;

~) + ( 2x + ~) + ( 2x + 1;) + ... + ( 2x + ~) = ~6 .
2

d) ( 2x +

8. Se considera progresia geometrica 3, b2 , b3 , b4 ,

\.
2

Aflati b2 , b3 , b 4
9. Sa se scrie prirnii cinci termeni ai unei progresii geometrice daca:
a) b1 = -2,

q = 3; b) b1 = J3, q =

-Ji

lO.Fie progresia geometrica ( bn ),, 1 , in care b1 = 2, b4 =54.


Sa se calculeze b 2015

~i

S 2015

ll.Sa se determine termenii b 1 , b6


A

m care b4

~~

b
2

~i b9

ai progresiei geometrice

1
2

=-

12.Fie ( bn) n, 1 o progresie geometrica. Sa se determine b1 ~i q, ~tiind ca:


a) b1 +b3 =40 ~i b2 +b4 =80;b)
2

b1 +b4 =180 ~i b1 - b2 +b3 =60;


2

bI + b 2 + b3 = 13 ~I. bI + b2 + b3 = 91 .
13.Aflati x E ffi., astfel incat tripletele de numere reale sa fie termenii consecutivi ai
C)

unei progresii geometrice:


a) x-1, x-2, x + 2; b) x-5, .J3x+5, x + 6.
n+l

14.Aflati X EN din egalitatea ~)k = 4095.


k=O

lS.Calculati: a)

L (3)k
- ; b) L --1 )k
n

k= I

n (

k=l

261 Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info


16.Calculati: a) S1 = 1 + 11 + 111 + ... + 11...1;
~

n ori

b)

s2 = j;;;
Ft + .,Ja;a3 + j;;;a2 + ... +
a2 + al

de ratie r
c)

s3 =

an + an-1

(an t>l progresie aritmetica


-

.Jb; + Jb;
.Jb;- Jb: Jb:- A

de ratie q E

ra: ;:;:: '

Jlf \ {1};

d) S4

+ ... +

.Jb::: ' (bn t,l progresie geometridi


.Jb:::- Jb:

= 1X+ 2 X 2 +3 x3 + ... + n X

11

17.Sa se gaseasca suma primilor 38 termeni ai progresiei aritmetice

(a" L, 1 , daca:

a 2 +a5 +a11 +a24 +a33 +a42 = 528.

18.Se considera progresia aritmetica (an

L,

in care a 3 = 2 ~~ a 24

Sa se verifice daca 2014 este termen al "irului


'(

= 44.

(a n ) .
n~1

19.Sa se determine primul termen ~i ratia progresiei aritmetice in care


a 3 + a 5 = 8 ~i a 2 a 4 = 12.
20.Fie (an

L,l

= 3n 2 + 4n + 1. Sa se determine r ~i a201.

progresie aritmetica in care sn

21.Sa se calculeze suma: 1+ 7 + 13 + ... + 295.


22.Sa se determine progresia geometrica ( bn

t,

23.Sa se determine progresia geometrica ( bn

L,

1
1

in care b2 = 12 ~i b2015 = 3 2 2015


in care b2 + b3

6 ~i b1 + b4 = 9.

24.Sa se determine termenul b2015 al progresiei geometrice cu termeni pozitivi in care

b12 + b; = 4 ~i b; - b~ = -8 .

-J 4x + 4

25.Sa se determine x E lR pentru care x + 1,

26.Sa se arate ca ~irul, care are suma termenilor sai Sn

~i x +5 sunt in progresie geometricii

= 3 4n + 1 formeaza o progresie

geometrica. Sa se determine al20 14-lea termen al ~irului.


175
131
27.Fie 8=1+3+ ... +3
~i P=1+4+ ... +4 Sasearateca 2S>3P.
28.Sa se rezolve ecuatia 1 + 5 +5 2 + ... + 511 = 31.
29.Se considera progresia aritmetica (an
Sa se arate ca a 5 + a 20

L,

in care a3 + a 8 + a 11 + a 24
a 3 este patrat perfect.
1

= 98.

30.Determinati numerele reale x, y pentru care x- 3, 2x-3, y+2, 2x+y formeaza,


in aceasta ordine, o progresie aritmetica.
31.Daca primii cinci termeni ai unei progresii aritmetice sunt a, 16, b, c, 7 sa se
calculeze a- 3b + 2c.
32.Determinati numerele reale x,y,z in progresie geometrica pentru care
x + y + z = 39 ~i xyz = 729 .
1 1 1
1
2
33.Sa se arate ca 1--+---+ ... -20i3 <-.

Clasa a IX-a

I 27

Teste recapitulative
Testull
1. Sa se scrie primii patru termeni ai ~irului

(a n ) ,
n;,)

2n

cu termenul general

an = -.
n +1

1
1
1
1
. .
. . 1.
2 . Stud1at1 monotoma s1ru m a = -+--+ ... +- ,n :2': .
'

3. Determinati termenul general al


an+ I = an + 5, aJ = -1, n ~ 1 .

n+1

~irului

2n

dat prin rel atia de recurenta

4. Aflati progresia aritmetica (an t;,l ' daca

slO- s4 = 18 ~i al4- al2 = 4 .

5. Aflati progresia geometrica ( bn) n;,l , daca b3b2 - bi


6. Calculati S

=1 ~i b b

2 3-

b3b4

=%.

= 2 + 5 + 8 + ... + ( 3n + 2) .

Testul2
1. Sa se calculeze suma primilor 50 de termeni ai progresiei aritmetice in care
a 2 = 3 ~i a 5 = 6 .
2. Sa se calculeze suma numerelor divizibile cu 13 cuprinse intre 56 ~i 2015.
3. Sa se determine progresia geometrica ( bn) n;,J , in care b2

b1 = -4 ~i b3

b 1 = 8.

4. Aflati X E lR, astfel incat x + 3, x - 4, x- 5 sa fie termenii consecutivi ai unei


progresii geometrice.

= b1q + b2q2 + ... + bnqn, unde ( bn )n;,l


q, q * {0, 1} .

5. Sa se calculeze suma S
geometric a de ratie

este o progresie

6. Rezol vati ecuatia ( 2x + 1) + ( 2x + 5) + ... + ( 2x + 3 7) = 21 0 .

Testul3
1. Sa se determine progresia geometrica ( bn) n;,J , in care b5
2. Sa se determine progresia aritmetica

(a n )n;;:::l , in care

Sn

b1 = 20 ~i b4

= 3n

b2

6.

+ 2n.

3.Sasedetermine x E IR astfelincat 2.Jx - 3, 3+.J2x - 10, 2.Jx+2 safienumere


in progresie aritmetica.

4. Sa se studieze daca ~irul care are Sn

5s
. a se arate ca~d aca~ x

= 3n + 1 este progresie geometrica.

= -1-, y = - 1 , 2 = -1-, a * b * c
b- a

2b

b- e

.
sunt ~m progres1e

aritmetica, atunci a, b, c sunt in progresie geometrica.

6. Sa se arate ca

.J2, .J3,J5

nu pot fi termenii consecuti vi ai unei progresii aritmetice.

28j Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

4. Functia de gradul intiii. Functia de gradul al doilea


Da-

1. Funcpa de grad ul intai


Functia f: lR ~ JR, f ( x) =ax+ b; a, bE JR, a -:f. 0 se numqte functie de gradul intai.
Graficul functiei de gradulintai este o dreaptii, de panta a.

0,

Intersectia graficului cu axele de coordonate sunt punctele A ( b)


Monotonia: Daca a > 0,

Daca a< 0,
Semnul:

~i

B (-

Daca

~, 0).

este strict crescatoare.

este strict descrescatoare.


Fie
~

- Cf)

f(x)

-sgn(a)

unde sgn(a) este semnullui a. Punctul A(x, y)


2. Functia de gradul al doilea
Functia

f: lR ~ JR, f (x) = ax 2 +bx + c,

sgn(a)

E Gf~

f(x) = y.

a, b, c E JR, a -:f. 0 se nume~e functie de gradul al

doilea.
Graficul functiei de gradul al doilea este o parabola de

van v(-_!!._,-~),
2a

4a

iar axa de simetrie este x = _ _!!__. Intersectia graficului functiei cu axa Ox reprezintii

2a

solutiile ecuatiei f ( x) =

o.

Astfel, daca ~ > 0, parabola intersecteaza axa Ox in doua

puncte distincte, daca ~ = 0, parabola este tangenta axei Ox, iar daca ~ < 0, parabola
nu intersecteaza axa Ox.

b ) +-.
-~
2

Forma canonica a functiei de gradul al doilea este /( x) =a ( x +-

2a

4a

Monotonia

-oo,- ;a] ~i strict crescatoare pe


intervalul [-;a , +oo} Daca a< 0, f este strict crescatoare pe intervalul ( -oo,- ;a] ~i
strict descrescatoare pe intervalul [-;a, +oo}

Daca a> 0,

este strict descrescatoare pe intervalul (

Puncte de extrem

Daca a> 0, functia admite un minim in punctul


Daca a< 0, functia admite un maxim in punctul

xmin = - - ~i

2a

xmax = - - ~i

2a

care are valoarea Ymin = - - .

4a

care are valoarea

Y max = - -

4a

Clasa a IX-a

129

Semnul functiei de gradul al doilea


Daca ~ < 0, functia pastreaza semnullui a.

Daca ~ = 0, se anuleaza in x = - - ~i are semnullui a.


2a
Daca ~>0,
X

f(x)

t oo

- CI)

sgn(a)

- sgn(a)

sgn(a)

Observatii
Fie f: lR---+ JR.
Daca a > 0 , Im f = [-

~ , oo

Daca a<O, lmf = ( - oo, -

4~].

1) Daca a > 0, functia este convexa, iar daca a< 0, functia este concava.
2) Intersectia dintre o parabola ~i o dreapta sau doua parabole se determina rezolvand
ecuatia f( x) = g(x), unde f( x) ~i g( x) sunt ecuatiile care reprezinta cele doua curbe.

Exercitii selectate

1.
se determine valoarea minima a functiei f: !R{ ~ !R{, f(x) = 4x 2 - 8x + 1. (V. 2007)
2. Sa se arate ca varful parabolei y = x 2 + Sx + 1 este situat in cadranul III. (V. 2009)
3. Sa se determine functiafde gradul al doilea,
~tiindcaf(-1) = 1,{(0) = 1,{(1) = 3. (V. 2008)
4. Se considera functia f: !R{ ~ !R{, f(x) = ax 2 + x +c. $tiind ca punctele A(1, 2) ~i
B(O, 3) apaqin graficului functieif, sa se determine numerele reale a ~i c. (V. 2007)
5. Sa se determine valorile parametrului real m, ~tiind ca graficul functiei f: !R{ ~ !R{,
f(x) = x 2 + mx- 2m intersecteaza axa Ox in doua puncte situate la distanta 3. (V 2009)
6. Sa se determine functiafde gradul intai, pentru care f(f(x)) = 2 f(x) + 1, oricare
ar fiX E !R{, (V 2008)
7. Sa se determine a E !R{* pentru care (a- 3)x 2 - ax- a < oricare ar fix E !R{,. (V. 2008)

si

4a
~

4a

8. Sa se determine functia de gradul al doilea al carei grafic este tangent la axa Ox in


punctul (1, 0) ~i trece prin punctul (0, 2). (V. 2008)
9. Sa se determine imaginea functiei f: !R{ ~ !R{, f(x) = x 2 - x + 2. (V. 2008)
10. Sa se determine a E !R{ pentru care graficul functieif: !R{ ~ !R{, f(x) =(a+ 1)x 2 +
3(a- 1)x +a- 1 intersecteaza axa Ox in doua puncte distincte. (V. 2009)
11. Sa se arate ca, pentru oricare a E !R{*, dreapta y = x + 4 intersecteaza
parabola y = ax 2 + (a- 2)x + 1. (V. 2008)
12. Fie functia f: !R{ ~ !R{, f(x) = 6x- 3x 2 .
Sa se ordoneze crescator f( ..fi),J(-J3) ~i {(2). (V. 2007)
13. Se considera functiile f ~i g: !R{ ~ lRi, f(x) = 2x- 1 ~i g(x) = -4x + 1. Sa se
determine coordonatele punctului de intersectie al graficelor celor doua functii. (V. 2008)
14. Sa se arate ca varful parabolei asociate functiei f: !R{ ~ !R{, f(x) = 2x 2 + 2x + 1 se
gase~te pe dreapta de ecuatie x + y = 0. (V. 2008)

30 I Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info


15. Sa se arate ca varful parabolei y = x 2 + (2a- l)x + a 2 , a E !R{ este situat pe
dreapta de ecuatie 4x + 4y = 1. (V. 2008)
16. Sa se determine imaginea intervalului [2, 3] prin functia f: !R{ ~ !R{,
f(x) = x 2 - 4x + 2. (V. 2009)
17. Sa se determine axa de simetrie a graficului functiei f: !R{ ~ !R{,
f(x) = 3x 2 - 6x + 1. (v. 2007)
18. Sa se determine mE !R{ astfel incat functia f: !R{ ~ !R{, f(x) = (3- m 2 )x + 3
sa fie strict crescatoare. (v. 2008)
19. Sa se determine valorile parametrului realm, ~tiind ca parabola asociata
functiei f:.!R{ ~ !R{, f(x) = x 2 + mx- 2m se afla deasupra axei Ox. (V. 2008)
20. Sa se determine m E !R{ pentru care parabola asociata functiei f: !R{ ~ !R{,
f(x) = x 2 + (m + l)x + m este tangenta la axa Ox. (v. 2008)
21. Fief o functie de gradul intai. Sa se arate ca functia f o f este strict crescatoare. (v. 2008

Exercitii propuse
1. Determinati functia de gradul intai al carei grafic trece prin punctele A ( -1, 3) ~i B ( 3,1).

V x E ffi. :
a) f(2x+3)+2f(x-2)=16x-1; b) (fof)(x)-3f(x+1)=-10.

2. Determinati functiile de gradul intai care veri fica relatiile

f : lR ~ JR, f (x) = max ( x -1, 2x + 3).


f: lR ~ JR, f (x) = 2x + 5 ~i g : lR ~ JR, g ( x) = x- 4.

3. Reprezentati grafic functia


4. Se considera functiile

Determinati coordonatele punctului de intersectie a graficelor celor doua functii.


5. Se considera multimile A = (0, 3) ~i B = [-2, 1]. Determinati imaginea acestor

f : lR ~ ffi., f (x) = lx- 31 .


Determinati functiile de gradul intai, f : lR ~ JR, care verifica relatia
( j j )(X) = 4X+ 12, '1/ XE JR.
Sa se determine m E ffi., astfel incat functia f : lR ~ JR, f ( x) = (1-m 2 ) x + 2
multimi prin functia

6.

7.

sa fie strict crescatoare.


8. Determinati functia de gradul al do ilea

f : lR ~ JR,

al carei grafic trece prin punctele

f: lR ~ JR,

pentru care parabola asociata are

A(1,0), B(2,8), C( -3,68).


9. Determinati functia de gradul al doilea

varful V ( 2, 3) ~i care taie axa Oy in punctul A ( 0, 1).


10.Determinati

f (x) = x 2 -

a E ffi. pentru care graficul functiei f: lR ~ JR,


2 (a - 1) x +a (a- 3) sa fie tangent axei Ox.

ll.Determinati a E ffi. pentru care graficul functiei

f (x) = x

f: lR ~ JR,

2 (a+ 3) x + a taie axa Ox in doua puncte distincte.

12.Determinati a E ffi. pentru care varful parabolei y = x


situat pe dreapta de ecuatie y

= 3x -1 .

(a+ 1) x + 2a + 1 este

Clasa a IX-a 131

13.Se considera familia de functii fm : lR ~ IR,

!,, ( x) = x 2 - 2 (a -

2) x +a- 2.

Aratati ca varfurile parabolelor asociate functiilor date se gasesc pe o parabola.


14.Determinati a

JR. pentru care varful parabolei y

= ax 2 - 2 (a+ 7) x +a are

coordonate numere intregi.


15.Determinati a, b

lR daca functia

maximul 4 in punctul X =16.Determinati

a E JR.

f : lR ~ IR, f ( x) = - x 2 + ax + b

1.

f: lR ~ IR, f (x) = -x 2 + ( m -I) x + 2

pentru care functia

este strict crescatoare pe

(I, 2).

f: lR ~ IR, f (x) = x 2 f([o,I]); c) f([I,5]).

17.Se considera functia

a) Imf; b)

are

4x +I. Determinati:

2 - 2x - 3
. .
Determmatt Imf.
x +2x+l
19.Determinati a E JR. pentru care ax 2 + (a -I) x +a -I< 0, V X E R

f: lR \ {-1 } ~ IR, f ( x) = - x2

18.Se considera functia

20.Determinati
21.Determinati

a E JR.
a E JR.

pentru care ax 2 + x- a > 0, V

x E ( 0, oo).

astfel !neat suma patratelor radacinilor ecuatiei

x +ax+ 1- 2a = 0 sa fie minima.


22.Determinati a E JR. astfel incat:

a) -3::;;x22+ax-2::;;2;b) lx2+ax+II<3, VxER


X

- X

+1

+X +1

23.Determinati a E JR. pentru care x 2 + y 2

x- y + 3a > O, V x, y E JR.

24.Sa se determine mE JR. astfel !neat mx + ( m -1) x- ( m- 2)::;; 0 sa nu aiba


nici o solutie.
25.Sa se determine functia

f : lR ~ IR, f (x) = x 2 +ax+ b daca valoarea

minima 4 se atinge pentru x = 2 .


26.Fie formula de functii fm : lR ~ IR, !," ( x) = mx + 2 ( m -1) x + m -I, m =F 0 .
2

Sa se determine m

lR * astfel !neat functia sa fie crescatoare pe ( -oo,- 3).

27.Sa se determine mE JR. astfel !neat parabolele asociate functiilor

2
2
f, g: lR ~ IR, f ( x) = mx + x +1-m, m =F 0 ~i g ( x) = x + mx -I sa se
intersecteze in doua puncte distincte.

3x - I
' x-3
. ~ 1l1l .
.
x 2 - 3x + 2
29 .R ezo1vat1 m m. mecuat1a
::;; 2 .
4-2x

1l1l

2 8.Rezolvatt in m. mecuatla - - ::;;; 2 .

. ~1. cea ma1. mare val oare a fun cttel


..
30.Afl at1. cea ma1. miCa

: 11])
~

~ ~,
11])

/(

3x+2
x 2 +x+3

321 Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

Teste recapitulative
Testull
1. Studiati monotonia functiei fog

go f, dacii j, g: lR ~ JR,

~i

f(x) = 3x-2, g(x) = -x+4.


f : lR ~ JR, f (x) = ax 2 + bx + c, ~tiind ca
punctele A ( 0, 1), B ( 2,-3), C (- 3, -8) apartin graficului functiei f .
2
3. Se considera functia f: lR ~ JR, f ( x) = x - 4x- 5. Calculati f( -2, 0).
2. Determinati functia de gradul al doilea

1. Ecuapa

4. Determinati mE lR pentru care mx 2 - x + 1 < 0, Vx E lR.


5. Aratati c~ varful parabolei y = 3x 2 + 2x -1 apaqine cadranului III.
6. Determinati valorile lui m pentru care funqia f : lR ~ JR,

f (x) = - x 2 + ( m -1) x + 2

este strict crescatoare pe intervalul (1, 2).

Testul2
1. Sa se scrie sub forma canonica functia

f : lR ~ JR, f ( x) = - x 2 + 2x- 3 .

2. Aratati ca varfurile parabolelor asociate familiei de functii


In, :lR ~ JR, fm ( x) = mx 2 + 2 ( m + 1) x + m + 2, m E lR , se afla pe dreapta y
3. Determinati functia de gradul al doilea care admite minimul -12 in punctul6
trece prin punctul A(O, 6).

4. Determinati m E lR pentru care functia

f : lR ~ JR, f (x) = (1-m 2 ) x + 2

~i

= x + 1.
care

este strict

descrescatoare.

5. Fie familia de functii /,11 : lR ~ JR, /,11 ( x)


Determinati m

4x + m, mE JR*.

lR * pentru care parabola intersecteaza axa 0 x in 2 la distanta de 1.

6. Se considera functiile fm: lR ~ lR,fn ( x)


Determinati

= mx 2 -

m E lR

= x 2 + mx + m- 2

~i g: lR ~ JR,f( x) = 2x.

pentru care graficele eel or doua functii au exact un punct comun.

Testul3
1. Se considera functia

a E JR* pentru care x

f : lR ~ JR, f ( x) = ax 2 -

x + 3, a

lR *. Sa se determine

este axa de simetrie pentru graficul functiei.


2

2 C l ul I f
'x
. a c att m .
. +
2
X +1
3. Determinati mE lR pentru care varful parabolei J;,, : JR ~ JR,
2 . Se cons1"d era-

f : JR ~ JR, f ( x ) = x

fm ( x) = mx 2 - (2m + 1) x + m + 1 apartine dreptei 2x + 3 y + 5 = 0 .


4. Se considera functia f: lR ~ JR, f ( x)

= 2- x. Calculati

5. Demonstrati valorile reale ale lui m pentru care ( m + 1) x 2

6. Sa se arate ca parabolele asociate functiei fa : JR

f ([ -2,2 ]) .
-

2mx + m + 2 > 0, Vx

JR,

fa ( x) = ax 2 + ( 2 - 3a) x + 2a - 4 tree prin eel putin un punct fix.

JR.

Clasa a IX-a J33

5. Ecuatia de gradul I. Ecuatia de gradul al 11-lea


1. Ecuatia de gradul I

Ecuatia ax+ b = 0, a, bE ffi., a :;t 0 are solutia unica x = --.


a

1. Ecuatia de gradul al 11-lea


Ecuatia ax 2 +bx + c = 0, a,b,c E ffi., a :;t 0 are:
. . rea le ~~. d'1stmcte
.
- bE
d oua- ra-d-acm1
x1 2 = - d aca'
2a

Ll

>0

doua radacini reale ~i egale x1 = - - daca !:J. =0


2a
nici o radacina reala daca !:J. < 0
2

Descompunerea trinomului: ax + bx + c =a( x- x1 )( x- x 2 ), unde x 1 , x 2 sunt


radacinile ecuatiei ax 2 + bx + c = 0.

Relapile lui Viete. S

b
a

= x1 + x2 = --, P = x 1 x 2 =

Formarea ecuatiei de grad II cand se cunosc solutiile sale: x 2


S = x 1 + x 2 ~i P = x1 x 2

Sx + P

0, unde

Exercitii selectate

'
- Sx + 3 :::; 0.
. 3x-1
x+1
2. Sa- se rezo lve ~m mu1.timea numere Ior rea1e ecuatia
- +- = 3.
x+1
2x-1
3. Sa se rezolve in :.l inecuatia x 2 - lOx+ 12 :::; 0.
1. Sa se rezolve inecuatia in multimea numerelor reale 2x 2

.
. x+1 + -x+2 = -.
7
4 . Sa- se rezo lve ~m mu ltimea
numere l or rea Ie ecuatiax+2
x+3
6
.
. 2x+3
x-1
5 . Sa- se rezo lve ~m mu ltimea
numere l or rea Ie ecuatia
- = -.

6. Fie x 1 ~i x 2 solutiile reale ale ecuatiei x 2


Sa se demonstreze ca x 1 + x 2 E :.l.
xz

x+2

x- 2

+ x- 1 = 0.

x1

7. Sa se determine valorile parametrului realm pentru care o ecuatie x 2


m = 0 are doua radacini reale distincte.

.
.
. 2x -1
8 . Sa- se rezo lve ~m mu ltimea
numere lor rea le mecuatia
1- x

mx + 1 -

3x+2
-.
1-2x

9. Stiind ca x 1 ~i x 2 sunt radacinile ecuatiei x 2 + 3x + 1 = 0, sa se calculeze xi +xi.


10. Se considera ecuatia x 2 - 3x + 1 = 0, cu radacinile x 1 ~i x 2 .
Sa se arate ca xf + x~ E ru.
11. Sa se rezolve in IR<. inecuatia 2x 2 - 3x + 1 :::; 0.
12. Se considera ecuatia x 2 - 2x + m = 0, mE IR<., care are radacinile reale x 1 ~i x 2 .
Stiind ca lx1 - x 2 I = 1, sa se determine m. (V 2009)
13. Sa se determine numerele reale x ~i y, astfel !neat x + 2y = 1 ~i x 2 - 6y 2 = 1.
1
14. Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia x + - - - = 1.
11+x 1

15. Rezolvati in IR<. ecuatia 2x 2


parametru real. (V 1995)

+ (5- m)x- 3(1 + m) = 0, unde m este un

341 Bacalaureat 2015: Matematica M_mate-info

16. Rezolvati inecuatia

lx

4
~Sx+
1
-4

::::;

1. (V. 1998)

17. Se considera ecuatia


mx + m- 1 = 0, unde m este un parametru real. (V. 2001)
a) Determinati m pentru care ecuatia admite ca solutii doua numere reale opuse.
b) Determinati m pentru care ecuatia aminte ca solutii doua numere reale, unul fiind
inversul celuilalt.
18. Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia
mx 2 - 2(m- 2)x- m- 10 = 0 are doua solutii reale de semne contrare. (V. 1998)
19. Determinati valorile parametrului realm pentru care ecuatia
4mx 2 + 4(1- 2m)x + 3(m- 1) = 0 are solutii reale strict pozitive. (V. 1998)
20. Se considera ecuatia 4x 2 - 4(m- 1)x + 3-m = 0, avfmd solutiile reale x 1 ~i x 2 .
Determinati m, ~tiind eli 4x:f + 4xi + 1 = m. (V. 1999)
21. Se considera ecuatia x 2 - (m + 3)x + m 2 = 0, unde m este un parametru real,
avand solutiile reale x 1 ~i x 2 . Aflati m, ~tiind ca x 1 (m 2 - 3x 1 ) + x 2 (m 2 - 3x 2 ) = 0.
(V. 1998)

fiecare a) x 1= 2..:

x2 -

itii propuse
Rezolvati in ffi.
a)

ecuatiile:

(x+l )2+ (x+2 )2

c) x 2

1-3
4
= 10x+ll; b ) =-;
2x+1 2x 2 +x x
2ax + a 2 -1 = 0; d) X(X+ 1) (X+ 2) (X+ 3) = 24;

~ 4 3x 4 = o)ffJ x + 7 x 8 = 0; g) X -=---X----!:--= 1. !
x - x
{";J Se considera( ; )
atia x ~
x 1 = 0. Sa se calculeze:
2

AJ
xi +x
2

2
2

b)

3
1

+x2

Xz .
+-,

c)

XI

~ ~ +\/x2;~+-~ (\ xi+1 x2 +1 .
l~~
d) 1Xi-Xz
./
x +1 x +1
1

3. Sa se arate ca ecuatia x -2 (a+ b) x + (a+ b )

2
-

c2

=0

are radacini reale.

)44. Determinati valorile parametrului realm pentru care ecuatia


( m- 2) x 2 - 2mx + m -1 = 0 nu are radacini reale.
5. Se considera ecuatia 2x 2
Notand sn

= xin + x2n, v

5x + 2 =

o, ale carei riidacini sunt

x,

~i

x2

n EN. ' sa se arate ca 2Sn+l - 5Sn + 2Sn-l = 0 .

6. Se considera ecuatia x + (2m+ 5) x + m + 2 = 0 cu riidacinile x1 ~i x 2


2

Sa se determine o relatie independenta de m intre riidacinile ecuatiei.


7. Fiind data ecuatia x 2 - 2x + 3 = o, ale carei radacini sunt x 1 ~i x 2 , sa se formeze
ecuatia de gradul al doilea in y care sa aibii ca riidacini:
2

y2 =Xz;
1
_
1.
_ x1 + 1
_ x2 + 1
c) Yt = xt +-, Yz -x2 +-,d) Yt - - - , Yz - - -.
x2
x1
x1 + 2
x2 + 2
a) y, =xi +1, Y2 =x2 +1; b) Yt =xi ,

.../'. @

ezolYa
~

3- x

aJ~ >

x- 1-

Clasa a IX-a

135

8. Se considera ecuatia x - 6x +a= 0. Determinati valorile parametrului real a in


fiecare din cazurile:
a) Xt =2xz; b) x12 + x/ = 20; c) x1x2 +XI+ xz = 10; d) 2xt + xz = 8.

_)<j ~ezolvati in multimea numerelor reale inecuatiile:

3-x
x-1

2x-5
3x-1

~20; b) --~ 1; c) x 2 - 3x+2<0;


2

3x + 2
O &I < x - x + 1 < 1
< '., 0 - 2

X - 7x + 12
X - llx+lO
2
l!_WSa se determine m E JR. astfellncat intre radacinile ecuatiei x - mx + m- 2

d) x

=0

x21 +x22

> x 1x 2
+X2
1\lll.Sa se determine m E JR. astfellncat ecuatiile sa aiba o radacina comuna:
mx 2 - mx - 3 = 0 ~i mx 2 - ( m + 7) x + 4 = 0.
sa existe relatia

XI

12.Sa se determine parametrii reali a, b astfelincat ecuatiile sa aiba acelea~i radacini

2
2
(a + 1) x - ( b -1) x + 5 = 0 ~i ( b - 3) x - 2ax + 10 = 0 .
';<J

\A

;u

13.Sa se rezolve sistemul

{x-3y=1
X2 + y 2 = 5

14.Sa se rezolve sistemul

{X+ y + .xy =10


2
2
X +y = 4

\o

15.Sa se rezolve sistemul

'xl

16.Sa se rezolve sistemul

{2xy+5(x+ y) = 55
2xy + ( x + y) = 27
x +l
2

= 20

{ X + y = 56
3

17.Sa se rezolve sistemul

=3
{ X + y = 63

18.Sa se rezolve sistemul

2
( x- y) - 2xy = 6
.
{ x2 + y2 = 2

x+ y

,0

Teste recapitulative

Te;;~tl!U
Vt;-9a se arate ca ecuatia 2ax

2
+ (3a- 4) x +a- 2 = 0, a E JRi* admite radacini reale.
2
2. e considera ecuatia x - Sx + 7 = 0. Sa se calculeze x{ +xi.

a se rezo ve m mecuatia 2: .
e
4. Determinati o relatie independenta de m intre radacinile ecuatiei

'

'71

u..

x 2 + (m 2 + m + l)x + m

2x-x2
-x 2 -x +l

= 0.

F5\qa se rezolve inecuatia x-z 2: 3.

x-1

361 Bacalaureat 2015: Matematica M_ mate-info


6. Sa se determine m E !R{ astfel lnca.t intre radacinile ecuatiei
(m - 1)x 2 - (2m- 1)x- m- 1 = 0 sa existe relatia Xf +xi

= 17.

hestul2
2

mE mast fieI meat xxz+x+


+3x+m
a se d etermme
< Z, '"'vx E m .
1
2. Sa se determine m E !R{ astfel incat ecuatia (m - 2)x 2 - 2mx + m
nu admita radacini reale.
Sa se d~t~~~e :n_ E !R{ astfel !neat ecuatia (m- 2)x 2 - 2mx + m
s~ nu adrmta radac1m reale.
..._/
1
4. Sa se rezolve ecuatia lx+ 1:::; 1.

TTJ)

TTJ)

("'i\

+3 =0
+3

= 0

x+3

= 0. Sa se calculeze lx1 - x 2 i, unde xvx 2


saJt radacinile ecuatiei.
6. Se da ecuatia x 2 + Sx - 7 = 0. Sa se formeze ecuatia de gradul doi in y,
~d~ . .
1 .
1
care are ra acm1 y 1 = x1 +- ~1 Yz = Xz + -.
xz
xl

(f5:'se da ecuatia 2x 2 - 3x- 2

Testul3 ~
-- -r.sa se determine a E !R{ astfelincat intre radacinile ecuatiei x 2
sa~.
ex1ste re1"
atm -1- + -1- = 2.
x1 +1

2x

+a =0

x 2 +1

2. Sa se determine a E !R{ astfelincat suma patratelor radacinilor ecuatiei x 2 + (1a)x +a- 3 = 0 sa fie minima.
3. Determin<J.ti mE !R{ pentru care ecuatia x 2 - mx + 5- m = 0 are o radacina
x 1 = m - '2 ~i aflati cealalta radacina.
4. Rezolvati ecuatia lx 2 - 3x + 21 = 3.
5. Deterrninati m E !R{ pentru care ecuatia x 2 - 2(m- 2)x + m + 1 = 0 are radacini de
semn contrar.
6. FieSn = (3 +
+ (3a) Sa se formeze ecuatia de gradul al doilea care areca radacini
x 1 = 3 + 2VZ ~i x1 = 3 - 2VZ.
b) Sa se arate ca Sn+l - 6Sn - Sn- 1 = 0, 'Vn ;::::: 1.

zvzf

zvzf.

6. Vectori
Regula triunghiului (fig, 1): Daca A, B, C sunt puncte in plan, atunci

-AB+BC = AC,

Regula paralelogramului (fig. 2):in paralelogramul


B

fig.l

ABCD, are Joe AD= AB + AC.

Z27"

fig.2

Clasa a IX-a

Dacii M este mijlocul segmentului [ AB], pentru orice punct

1-OM=-( OA + OB). Are Joe ~i reciproca.


2
Vectorii ~ ~i ~ sunt coliniari dacii exisHi

a E lR *unic,

din plan are Joe relatia

astfelincat v =au.

Vectorul rA = OA se nume~e vectorul de pozitie a! punctului A ill raport cu


Dacii Mimparte segmentul [ AB] mraportul

'

j3 7

k, atunci

1 -

0.

k k+1

rM = - - rA + - - rs-

k+1

Dadi M este mijlocul segmentului [ AB], atunci rM = rA; rs.


Dacii

. -

G este centrul de greutate al

MBC, atunc1 ra =

r +r8 +r

c.

3
In reperul xOy, fiecare punct M ( x, y) este determinat de vectorul de pozitie
OM=xf+ y].

Dacii A(xA, YA) ~i B(x 8 , y 8


AB=(x8 -xA)f+(y8

),

yA) sau

YA)]

Lungimea vectorului AB este


Daca u(x, ,y1 )

atunci AB (x 8 -xA, y 8

~i ~(x2 ,y 2 )

IIABII =~(x8 -xA) 2 +(y8 - YA) 2 .

sunt doi vectori din planulxOy, atunci

~ ~ = 11~1111~11 cos(~)

reprezintii produsul scalar.

~i ~=x2 f+y 2 ],atunci u~=x1 x2 +y 1 y 2 ~i ~~~~~=~X 1 2 +y 1 2 ~i

Daca u=x,f+y,]

~~~~~=~x/+y2 2 ,deci cos(~)=


Dacii cos (

x,x~+y,y~
~ x, 2 + Y1 ~ X2 + Y2 2

~) < 0 ~ ( ~) > ~ ,

Vectori perpendiculari:
Vectori paraleli:

_i

iar daca cos (

~ <=>

~) > 0 ~ ( ~) < ~

u~ = 0 <=> x x

1 2

+ y 1y 2 = 0.

uII :;; <=> _5_ = l:'L.


X2

Y2

Exercitii
selectate
'

1. Se considera paralelogramul ABCD ~i punctele E ~i F astfelincat


AE = EB, DF = iF. Sa se demonstreze ca punctele A, F, C sunt coliniare.
2) Se considera triunghiul ABD ~i punctele D, E astfelincat AD = ii5B, AE = ZEC.
Sa se arate ca dreptele DE ~i BC sunt paralele.
Pe laturile AB ~i AC ale triunghiului ABC se considera punctele M ~i respectiv N astfel
!neat AM= 4 MB ~i MN II BC. Sa se determine mE IR astfellncat CfiJ = m AC.

'3:

4. Fie triunghiul ABC ~i M E (BC) astfelincat ~;


-----+

------+

Sa se demonstreze caAM = -AB


3

= ~

+ -AC.
3

5. Fie ABCD un patrat cu latura 1. Sa se calculeze lungimea vectorului AB + AC +AD.

381 Bacalaureat 2015: Matematica M_mate-info

~e
triunghiul ABC ~i ME
'----~'
____,

(BC) astfel incat MC


3

1 ____,

----+

= -~4 CB.

Sa se demonstreze ca AM = - AB - -CA.
c
4
4
Q)'rapezul isoscel ABCD are bazele [AB] ~i [CD] ~i lungimea inaltimii egala cu 4.

lAC+ BBl.
~.Fie r;i = 2i + j, fi = r+ 3j ~i
Sa se calculeze

;;:;--..

---+

rc = 3i + 2j vectorii de pozitie ai viirfurilor


---+

---?

tnunghiului ABC. Sa se determine vectorul de pozitie al centrului de greutate al


triunghiului ABC.

~ Punctele A, B ~i G au vectorii de pozitie r;i

= 41 + 7}, r; = 21- J ~i fG = 41 + 4]. Sa


se determine vectorul de pozitie a punctului C, astfel inciit punctul G sa fie centrul de
~utate al triunghiului ABC.
~) Se considera punctul G centrul de greutate al triunghiului ABC.
Pnn punctul G se duce paralela la AB care intersecteaza dreapta BC in punctul P.
Sa se determine mE JR{ astfel inciit GP = m AB.
~e laturile AB ~i AC ale triunghiului ABC se considera punctele M ~i respectiv N astfel
inciit AM = 3MB ~iAN = ~ AC. Sa se demonstreze ca vectorii MN ~i BC sunt coliniari.

A l.
a
c

2. Se
3. Se
"'(;
Sa 4. Fie
[CD
a

L ""

!i2:\se considera triunghiul ABC ~i punctele A ', B ', C' astfel inciit A'C
~

H'C

2 ____, ___,

____,

= zBif',

= 5AC, C'A = 3BC'. Sa se arate ca AA', BB' ~iCC' sunt concurente.

(13:~Se considera un triunghi ABC, cu lungimile laturilor AB= c, AC = b ~i un punct D


'astfel inciit AD = b AB + c AC. Sa se arate ca semidreapta [AD este bisectoarea
)Jnghiului BAC.

(,

--a -

- Fe

---+

\. 14: Se considera vectorii = r- J ~i = 2i + 4j.


"Sa se calculeze modului vectorului + (V 2012)
&. se considera punctele A, B ~i astfel inciit AlJ = r + 6] ~i BC = 41 + 6].
"-Def
erminati lungimea segmentului [AC].
I'
.116. Fie ABC un triunghi ~i G centrul sau de greutate. Se considera punctul M definit prin
" ' -----+/
~
MB =-2M C. Sa se arate ca dreptele GM ~i AC sunt paralele.

5. Se

u v.

~.....

. c.

{!!_ Fie ABCD un paralelogram ~i Pun punct, astfel ca B P = 2P D.


Sa~e arate ca BP = ~ (BA + IfC).
Se considera punctele A, B, C, D astfel inciit AB = W. Sa se arate ca AC + DB = 0.

~ Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 ~i AD = 6.

Sa se calculeze modului vectorului AB + AC +AD.


G!::}unctele E, F, G, H sunt mijloacele laturilor [BC], [DA], [AB], respectiv [CD] ale
,Patrulaterului ABCD. Sa se demonstreze ca EF + HG = CA.
/ 22. Sa se demonstreze ca pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are
~
------+
------+
~
J6c \galitatea MA + MC = MB +MD.
~e considera punctele A ( 0, 2), B ( 1, -1) ~i C( 5, 1). Sa se determine ecuatia dreptei
~se din viirful A, perpendiculara pe dreapta BC.
Fie ABCD un paralelogram. Daca vectorii AB + AD ~i AB - AD au acela~i modul,
sa-le arate ca ABCD este dreptunghi .
Fie G centrul de gr~ate a~ung~ului ABC. Sa se determine a, b E JR{ astfel inciit
sa aibi'i loc egalitatea aGA + bGB = GC.
-------?

(4.

(is.

Clasa a IX-a

139

Exercitii propuse
)v 1. Fie ABC un triunghi, iar M, N, P mijloacele laturilor [BC], [AC]
a)

~i

[AB]. Aratati ca:

AM=k(AB+AC); b) AM+BN+CP=O;

---

c) GA + GB + GC = 0, unde G este centrul de greutate a! MBC.


"" 2.
3.
A:J
4.

Se da paralelogramul ABCD ~i 0 un punct arbitrar. Sa se arate ca OA + OC = OB + OD.


Se dau patru puncte A, B, C, DIn plan ~i fie I mijlocullui AC, iar J mijlocullui BD.
Sa se demonstreze ca: 21J = AB +CD = AD+ BC.
Fie ABCD un patrulater, In care M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor [AB], [BC],
[CD], [DA]. Sa se arate ca:
a) MP=k(AD+BC); b) QN=k(AB+DC); c) MP+QN=AC.

5. Se da triunghiul ABC, G centrul de greutate


Sa se arate ca OG

6. Triunghiurile A 1B 1C 1

~i

0 un punct In plan.

OA +OB +OC).

~i ~B2 C2

au centrele de greutate G1

~i

G2.

Sa se arate ca AI~+ BIB2 + cp2 = 3Gp2.


7. Fie A', B', C' respectiv mijloacele laturilor triunghiului ABC. Sa se demonstreze ca
pentru orice punct 0 din plan, are loc OA + OB + OC = OA '+ OB '+ OC'.
8. Pe latura AD a paralelogramului ABCD se considera punctul M, iar pe diagonala
AC, punctul N, astfellncat AM =]_AD

~i

AN =]_AC.
6

Sa se arate ca punctele M, N, B sunt coliniare.


9. Pe laturile AB ~i AC ale triunghiului ABC se considera punctele D respectivE,
astfellncat AD = AE = ~. Pe semidreptele (BE, respectiv (CD se considera punctele
.
DB EC 4
E' ~i D', astfellncat EE' = 3BE ~i DD' = 3CD.
Sa se demonstreze ca punctele E', A ~i D' sunt coliniare.
lO.Fie ABCD un pentagon convex ~i M, N, P, Q, S ~iT respectiv mijloacele segmentelor
BC, CD, DE, EA, MP ~i NQ. Sa se arate ca ST II AB.
ll.Sasecalculezemodulelevectorilor v1 =3i+4j, v2 =-2i+5j, v3 =3i-4j,

v4

2v2 +3v3 -v1

12.Sa se determine a

JR., astfellncat vectorii ~=at+ 5} ~i ~ = (a+ 2) i + 3} sa fie

paraleli.
,;&.Sedaupunctele A(2,3),

B(O,l)

~i C(-2,-4).

13

Sa se afle coordonatele punctului D pentru care AB =-CD.


14.Fie punctul A ( 2,-4)

~i vectorul AB = 4f + 3}. Determinati coordonatele punctului B.

15.Fie ABCD un patrat de latura 2. Aflati modulul vectorului ~

= AB + AC +AD.

40 I Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info


16.Se considera triunghiul echilateral de latura 4 ~i punctele E, F, M pentru care

BE= EC, AF = 3FE ~i AM= aAC.


a) Determinati modulul vectorului AB + AC; b) Determinati modulul vectorului FE;
c) Determinati a E lR pentru care punctele B, F, M coliniare.
17.Fie ABCD un paralelogram ~i ~

respectiv ~ = AC + 2AD.

= 4AC- 2DB,

Aratati ca vectorii I; ~i ~ sunt coliniari.

a,b E JR.,

18.Deterrninati

astfel incat

(a-b) f + (a+ b) J = 8f- 2J.

19.Fie punctele A ( 2,-3) ~i B ( 5, 3). Aflati coordonatele punctului M pentru care

-A -MB=5MA.
-

20.Fievectorii AB

~i AC

cumodulele AB=3

~i AC=4,

iar m(BAC)=90.

Determinati modulul vectorului AB + AC.


21.Fie ABCD un dreptunghi cu AD = 3, AB = 4 ~i [ AE bisectoarea unghiului ABC.
Sa se descompuna vectorul AE in functie de AB

~i

AD.

22.Se considera triunghiul ABC ~i punctele M,N,P pe laturile [ BC],[ AC] ~i [ AB]

, ,
AN 2 . BP 3
astfel meat AM nBN nCP = {E}. Daca - - = - s 1 - = - ,
NC 3 ' PA 5
exprimati vectorul AM in functie de AB
f) 23.Sa se arate ca vectorii

~i

AC .

3t

~ = (m + 2) i + ( m- 3)] ~i ~ = + 5} nu pot fi paraleli

pentru nicio valoare a lui m , numar intreg.


1(/ 24.Sa se determine mE JR pentru care modulul vectorului ~ = ( m -1) f + (2m-3)

are valoare minima.


25.Sa se determine mE lR pentru care modulul vectorului

~ = (m -

3) i + ( m + 1) ]

este 2.

26.Sa se arate ca vectorii I; = ( m 4 + m 2 + 1)i + ( m 2

m + 1)] ~i ~ = ( m 2 + m + 1)i +]

sunt coliniari.

Teste recapitulative
Testull
1. Aratati ca daca ABCD este paralelogram de centru 0, atunci

---MA + MB + MC +MD= 4MO, pentru orice punct M din plan.

2. Fie ABCD un patrulater convex, E mijlocullui [ BD ], F mijlocullui [ AC],

- - 1M rnijlocullui ( AB] ~iN mijlocullui (DC]. Aratati ca EM= NF = DA.

3. Fie I;

~i ~

doi vectori, astfel incat

~~~ = 2 ~i ~ = -3I;.

Calculati

~~ -~~ ~i ~~+~I

Clasa a IX-a 141

4. Fie vectorii a, b, c astfellncat a+ 2b- 3c

= 0,

AriUati ci'i ~ ~i ~ sunt coliniari.


5. Se considera dreptunghiul ABCD cu AB = 3,

= 2; + b ~i ~ = 3b - 6~.

BC = 4.

Calculati lungimea vectorului ~

= AB + AC + BC.
- - 6. Determinati m E JR. pentru care vectorii ~ = ii + ( m - 2)] ~i v = 4i + mj.
Testul2
1. Fie ABCD un patrulater oarecare ~i E, F mijloacele diagonalelor [ AC],

respectiv [ BD]. Demonstrati ca AB +CD = AD+ CB = 2EF.


2. Fie M ~i N mijloacele laturilor [ AB] ~i [CD] ale unui patrulater ABCD, astfellncat

AN = MC. Aratati ca ABCD paralelogram.


3. Determinati m E JR., pentru care vectorii ~ = ( m + 1) 7 + 4] ~i ~ = 27 + ( m -1)] sunt
coliniari.
4.Fievectorii AB

~i

AC cumodulele AB = AC =5

Calculati modulul vectorului AB + AC.


- 5. Se considera vectorii a= 2i - 3}, b = -Si + j

~i

~i m(BAC)=60.

-c = 3i- + 4}.-

Determinati coordonatele vectorului ~ = 3; + 2b + ~-

- - -

6. Se considera vectorii a= xi- 2} ~i b = - i + y j.

Determinati x,y E JR. daca

1;1= 2.[10 ~i

lbl= 2.

Testul3
1. Se considera paralelogramul ABCD in care M este mijlocullaturii [ BC].

Daca N este un punct pentru care AM = MN aratati ca punctele D, C, N coliniare.


2. Se considera vectorii ;( - 1,3)

~i

b(2,2).Determinati coordonatele vectorului

;-b.

~ = ii + 4 J ~i ~ =-3t + 5 J. Calculati modulul vectorului 3~ + 2~.


4. Fie paralelogramul ABCD ~i ~ = 3AC - 2DB respectiv ~ = AC + 4AD. Aratati ca

3. Fie vectorii

~ ~i ~ sunt coliniari.
5. Se considera punctele A ( 1, 2), B ( 3, - 1) ~i C ( 0, 1). Determinati MM
astfel incat MM 1 = 2MA - MB- MC, pentru orice punct M din plan.
6. Se considera triunghiul ABC, In care AB = 5,

AC = 7

~i BC = 6,

[AD bisectoarea unghiului A, M mijlocullui [ AC] ~i AD n BM = {P}.


Exprimati vectorii BP

~i

AD in functie de AB

~i

A C.

42 I Bacalaureat 2015: Matematicii M_ mate-info

7. Elemente de trigonometrie
Cercul trigonometric este cercul de raza 1, cu centrulin originea reperului cartezian
11

1 B(0,1)

Ill

~ B'(0,-1)

IV

Ox- axa cosinusurilor


Oy- axa sinusurilor
Proprietati:
-1 :::;; sin x :::;; 1; -1 :::;; cos x : : : 1
sin 2 x + cos 2 x = 1
sin ( x + 2kJr) = sin x, V k

Z; cos ( x + 2kJr) = cos x, Vk

tg(x+ k;r) = tgx, \ikE Z; ctg( x+ k;r) = ctgx, \ikE Z


sin (-x) = -sinx; cos (-x) =cos x; tg (-x) =- tg x; ctg (-x) =- ctg x.
Formule fundamentale:
Reducerea la primul cadran:
sin( ;r - a) = cos a ; cos( ;r - a) = sin a ;

Jr

Jr

tg(- - a) = ctg a ; ctg(-- a) = tg a ;


sin(;r- a)= sin a; cos(;r- a)= -cos a;
tg(;r- a)= -tg a; ctg(;r- a)= -ctg a;
sin(;r +a)= - sin a; cos(;r +a)= - cos a;
tg(;r +a)= tg a; ctg(;r +a)= ctg a;
sin(2;r- a)= -sin a; cos(2;r- a)= cos a;
tg(2;r- a)= -tg a; ctg(2;r - a)= -ctg a;
sin( a b) = sin a cos b sin b cos a ;
cos( a b) = cos a cos b +sin a sin b ;
tg ( a b) =

tg a tg b

1+tg a tg b

sin 2a = 2 sin a cos a ; tg 2a =

2
tg a , cos 2a :;t: 0, cos a :;t: 0 ;
1-tg 2 a

cos2a = cos 2 a- sin 2 a= 1- 2sin 2 a= 2cos 2 a - 1;


sin 3a =sin a (3- 4 sin2a) ;

Clasa a IX-a 143

cos 3a =cos a (4 cos2a- 3) ;


. 2
1- cos 2x
1 + cos 2x
2
Sill X =
. COS X =
.
2
'
2
'
1- cos 2x = 2 sin2x; 1 + cos 2x = 2 cos2x
. a+b
.
. b
a-b
sma+sm = 2 sm--cos--;

.
. b
. a-b
a+b
sma-sm = 2 sm--cos--;

a+b
a-b
cos a+ cosb = 2cos - -cos--;

. a+b . a-b
cos a- cos b = -2sm-- sm - -
2
2 '
sin(ab)
tg atg b =
;
cosacosb

sin a sinb = _!_[cos(a- b)- cos( a+ b)];


2
1
cos a cos b = - [cos( a - b) + cos( a + b)] ;
2
sin a cos b = _!_ [sin( a -b) + sin( a + b)] ;
2
a
a
2tg 1-tg 2 2
2 ; tg a =
sin a =
; cos a =
2a

2a

1+ tg -

2
a 1- cos a
tg - = -- 2
sin a

1 + tg 2

a
2tg 2
2a
1- tg 2

sin a
1+cos a

Exercitii selectate
'

, 1. Sa se arate ca sin 2 1 + sin 2

" ~ . .$tiind d'i a


(

zo + ... =

~ ~i ca sin a + cos a

3 . s~a se d emonstreze ca~ sm


. rr
4. $tiind ca x E (~,
2

91
2

= ~, sa se calcu1eze sin 2a.

b-,f!.
- .

8=-

rr) ~i ca sin x = ~'5 sa se calculeze sin:..2

5 Se considera triunghiul ascutitunghic ABC in care are loc re1atia


sin B + cos B = sin C + cos C. Sa se demonstreze ca triunghiul ABC este isoscel.
. 15 = -.[6--,f!.
.
Sa~ se arate ca~ sm

~i

Fie a b numere reale astf:l !neat sin a + sin b


Sa se calcu1eze cos( a-b) .

~ Sa se demonstreze ca sin 10 5o +
y

= 1 ~i cos a + cos b = ~

sin 7 5o = -.f6;,f!..

a se arate ca 2 (cos 75 +cos 15)

= .../6.

441 Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

"-~ sa se calculeze tg (a+ b) ~tiind ca ctg a= 2 ~i ctg b =


a se calculeze tg 2x, ~tiind ca ctg x = 3.

5.

12. Fie ABC un triunghi cu tgA = 2, tg B = 3. Sa se determine masura unghiului C.

Sa se calculeze cos 2 x, ~tiind ca tg x = 4.


'
7rr
~Sa se calculeze cos12.

~ie a, bE ( -~~~) astfel !neat a+ b = ~

Sa se arate ca tga tgb + tga + tgb = 1.


~Fie x E IR astfel !neat sinx = ~ + cosx. Sa se calculeze sin 2x.

\]1 Fie a, bE IR, astfel incat a+ b =!!...Sa


se arate ca sin 2a +sin 2b = 2 cos( a- b)
2

XJ18. Fie aE IR, astfel !neat sin a = ~. Sa se calculeze sin 3a.


4
19. Fie a, b E IR, astfel !neat a- b = 1r. Sa se arate ca are loc relatia cos a cos b :::;; 0.
3
20. Fie a, b E IR, astfel !neat a+ b = rr. Sa se arate ca sin 2a- sin 2b
0.
21. Sa se calculeze tg x,

~tiind ca x E

C:, rr) ~i sin 2x = - ~ .

22. Sa se arate ca sin 40 sin 140 = cos 2 130.


'a 23. Fie a E IR, astfel !neat sin a+ cos a = 1. Sa se calculeze tg 2a.
24. Sa se arate ca sin x +sin 3x +sin Sx = (1 + 2 cos 2x) sin 3x, oricare ar fix real.
25. Fie ABC un triunghi cu sin A =~' sin B = 1 ~i BC = 4.
Sa se calculeze aria triunghiului ABC.
26. Sa se determine eel mai mare elemental multimii {cos 1, cos 2, cos 3}
27. Fie a E IR cu tg a=~ Sa se calculeze lsinal.

Exercitii propuse
YJ 1. Fie

(-f,

JZ')

2. Daca xE(O,

~i

cos x = -

Calculati sin x +cos x.


2

a) f(x)=sinx+x
4. Daca sin x =

Jr)
~i sinxcosx=_!_, calculati sin x(l+ctgx)+cos x(l+tgx).
2
4
'

3. Studiati paritatea functiilor

-o

~.

i,

f : lR ~ JR.
2

b) f(x)=x cosx; c) f(x)=sinx+cosx.

x E ( 0,

4
~) ~i cosy=-,
.
5

y E ( 0,

~). calculati:

a) sin(x-y); b) tg(x+y).
XJ

YJ

5. Demonstrati ca 1-sinx- cosx+ sinxcosx


6. Daca tg x = 3, x E ( JZ',

7. Daca

sinx=~,

0, V x,y E R

3
;), calculati sin 3 x + cos 3 x.

xE(;

,Jr). calculatitgx,cos2x, tg~.

Clasa a IX-a J45

'..,.. 8. Demonstrati egalitatile, pe domeniullor de existenta:


4 sin x cos
x = tg x,.

2 2
2
cos x - sm 2 x
sin2x
s
n
+
c)
ctg x = tg 8x ctg 8x; d) m x- Sl Y = ctg ~;
1 + cos 2x
cos y - cos x
2
4

a) sin x+cos x=l-2sin 2 xcos 2 x; b)

e)

2
cos 2x
. 2(
)
. 2 (
)

1 + cos 4x
.
= - . - ; f) Sill X+ y -Sill X - y = Sill 2 X Sill y.
.
sm3x-smx
smx

~ ~

., 9. Daca sin x - cosx

lO.Daca sin 3x = 1, x

\t

E (

xE(

0,;).

calculati sin 2x,

cos2x ji

tgf.

0,;). calculati cos 2x +cos 4x.

ll.Calculati sin105, cos75, sinl5.


12.Aratati ca E = cos

<J

2
(

x + y) + cos

x- y)- cos 2x cos 2y nu depinde de x ~i y.

13.Comparati a = cos 20 ~i b = sin 50.


14.0rdonati crescator numerele sin 1, sin 3, cos 1, cos 5.
lS.Calculati: a)eJ= tg1 tg2 ... tg89; b) I; = 16sin 20sin 40sin 60sin 80;
_X]
7r
27r
47r
c) ~=cos-cos-cos - .
7
7
7
16.Sa se verifice ca:

"'l

{";;
. 1
3
IT
1
a) arccos - = arctg 2...; 2; b) arcs Ill r;: + arccos r;;:: = - ;
3
...;5
...;10
4

'-f;J

c) arcsin x + arccos x =

IT ,

Vx

E [ -1,

I].

17.a) Demonstrati ca arctg ( x + 1) - arctg (x-I)= arctg ~, V x > 0;


~

b) Calculati S =

,L arctg
11

k= l

18.Stiind ca a+ b + c

=IT,

. b.

2
(2k -

1) 2

sa se demonstreze identitatile:

abc

a) Silla+sm +smc = 4 cos - cos - cos - ;


2
2
2
.
a
.
b
.
c
b) COS a+ COS b + COS C = 1 + 4 Sill - Sill - Sill - .
2
2
2
19.Fie x

E (

20.Fie x

3 2rr) si tgx =- ~. Sa se calculeze sin x si cos x.


2
'
4
'
7r,

(o, IT)2

astfel !neat tgx + ctgx =

~
J3 . Sa se calcu1eze sin x.

481 Bacalaureat 2015: Matematidi M_mate-info

Daca MllCeste dreptunghic, i?= !!,ma = !!.

.
aJ3
aJ3
aJ3
Daca MBC este ech!lateral, R = - - ; r = - - , m = h = - 3
6
a
a
2

E~itii selectate
\.Lirriunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 ~i CA = 6. Sa se arate ca m(4B)

= 2m(4C).

2. Sa se calculeze AB (AC + BC), ~tiind ca A( -3, 4), B( 4, -3) ~i C(1, 2).


~.' Sa se calculeze lungimea razei cercului lnscris In triunghiul care are lungimile
laturilor 4, 5 ~i 7.
~ 4. Sa se calculeze lungimea medianei duse din A in triunghiul ABC, ~tiind ca
AB = 2, AC = 3 ~i BC = 4.
5. In paralelogramul ABCD se cunosc AB = 1, BC = 2 ~i m(4BAD) = 60.
Sa se calculeze produsul scalar AC AD.
riunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5, BC = 7 ~i AC = 8.
se calculeze m(4A).
a se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile
~turilor 5, 7 ~i 8.
\~ Sa se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC,

~tiind ca BC=3 ~i cos A

= ~-

~a se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care

~atetele de
~riunghiul

lungimi 5 ~i 12.
ABC areAB = 2, AC = 4 ~i m(4A) = 60. Sa se calculeze lungimea
a. anei duse din A.
ie vectorii 11 ~i v. Stiind ca 11v = 5, 1111 = 2 ~i Ivi = 3, sa se calculeze cos(4(11, v)).
ie vectorii 11 ~i v. Daca 1111 = 1, lvl = 2 ~i masura unghiului vectorilor11 ~i v este
~'sa se calculeze (271 + v)(2v- 11).
13. Fie ABCD un patrulater. Sa se arate ca daca AC Bi5 = 0,
atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 .
14. Sa se calculeze aria triunghiului ABC In care AM= BC = 4, unde M este mijlocul
lui (BC), iarm(~AMC) = 150.
15. Se considerapuncteleA(l, 0), B(2, 3) ~i C(-1, 4). Sa secalculezeAB AC.
16. Fie ABC un triunghi echilateral dearie .[3. Sa se calculeze AB AC.
17. Triunghiul ABC are laturile AB = 3, BC = 5 ~i AC = 7. Sa se calculeze lungimea
razei cercului inscris in triunghiul ABC.
18. Sa se determine valorile reale ale lui a pentru care vectorii
11 = (a- 1)t- (2a + 2)] ~i v = (a+ 1)t - J sunt perpendiculari.
19. Sa se demonstreze ca vectorii 11 = 3t + aJ ~i = (a+ 1)t +a J nu pot fi
perpendiculari pentru nici o valoare reala a numarului a.
20. Sa se arate ca unghiul vectorilor 11 = 2t- aJ ~i v = t + J este obtuz daca ~i
numai dacii a > 2.

'212 Fie un triunghi cu sin A = ~' sin B =

1 ~i BC

4.

Sa se calculeze aria triunghiului ABC.


22. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 ~i cos A

cercului circumscris triunghiului ABC.

= % Sa se calculeze lungimea razei


r

Clasa a IX-a j 49

23. Se considedi punctele M(l, 2), N(2, 5)


reale ale lui m astfelincat MN !JP = 5.

Exercitii propuse

- -

1. Se considera vectorii u = 2i - 3 j
"'<:) vectorii sunt perpendiculari.

~i

~i

P(3, m), mE IRL Sa se determine valorile

-v = ai- + 4 -j.

Sa se determine a E ffi. pentru care

- - - ~i v- = 12i-+ 9-j. Aflati cosinusul unghiului format

2. Se considera vectorii u = 3i + 4 j
0
de cei doi vectori.

<? 3. Calculati ABAC, ~tiind ca A(1,2), B(2,3), C(3,4).

4. Aflati cosinusul unghiului dintre vectorii

~ ~i ~, ~tiind ca ~~~ = 2, ~~~ = 3 ~i ~ ~ = - 3.

5. Se considern vectorii ~ = 2i + m] ~i ~ = ( m - 2) i + ( m + 1) ].

a) Determinati m E ffi. pentru care u

j_

v;

b) Determinati m E ffi. pentru care modu1u1 vectoru1ui v este minim.

J 6. Af1 att. masura ungh.lU1U1. A a I tnung


. h.lU1Ul. ABC '

d
~tun

3
3
ca c = - a = - b .
7

7. Aflati aria unui triunghi ABC, daca:

/1

a)

~=6, b=9 ~i

m(c)=60; b) a=5 , b = 7, c=8;

c) b = 6, m(A)=30, m(C)=45.
8. Sa se determine raza cercu1ui circumscris triunghiu1ui ABC in care A =
9. Sa se determine perimetrul triunghiu1ui ABC in care A= :, C =

7r ,

b = 6, c = 4 .

~, R = 6.

lO.Aratati ca intr-un triunghi ABC au 1oc re1atii1e:


a) bcosC + ccosB = a; b) abcosC+bccosA + accosB =

a2 +b2 +c2
2

. A . B . C rd)
ABC p
c ) sm - sm - sm - = -
cos - cos - cos - = - .
2
2
2 4R'
2
2
2 4R
~

ll.Determinati lungimea 1aturii b a triunghiu1ui ABC in care


circumscris este 1.

B = 7r ~i raza cercului
3

12.Determinati raza cercului circumscris triunghi1ui ABC, in care b = 2, c = 4


'"13.Sa se determine unghiurile triunghiu1ui ABC, in care a= 2, b =

"

..fi ~i

14.Sa se determine raza cercului circumscris triunghiu1ui ABC in care a=

~i

; = 1+

.J6,

A= 60, b +c = 3 + .J3 .

.rl5.Sa se arate ca vectorii ~ = (m + 2)i - 2] ~i v = mi + (m 2 + 1)] nu pot fi


J()
perpendiculari pentru nici o valoare reala a lui m .

7r

A = -.
3

.Ji