Sunteți pe pagina 1din 5

AgnEs Martin-Lugand

Yiala e utoarX, nu-fi


face griii

Traducere din francezd de Carmen Otilia Spinu

A
TRCI
Unu

Cum putusem sd cedez din nou la insistenlele lui


F6lix? Prin nu ;tiu ce miracol, reu;ea sI mX plclleascl
intotdeauna: g5sea un argument, o incurajare ca sd mI
conving5 sd mi duc. De fiecare dat5 md lXsam ingelatX,
spundndu-mi cd, poate, va exista un nu-;tiu-ce care mI
va face sI cedez. Cu toate acestea, il cuno;team pe F6lix
ca ;i cum l-a; fi flcut eu, ;i gusturile noastre erau dia-
metral opuse. Astfel c[, atunci cdnd gdndea gi hotXra in
locul meu, inevitabil dldea gre;. Totugi ar fi trebuit sd
;tiu, dupi atata timp de c6nd eram prieteni. fi iatl cum,
pentru a ;asea oari consecutiv, am petrecut o sdmbltl
seara in compania unui dobitoc absolut.

Sdptdmdna de dinainte avusesem parte de campionul


bio ;i al viefii sdnXtoase. Ai fi zis cd p6lix are un gol de
memorie in privinfa viciilor celei mai bune prietene. imi
petrecusem seara primind lecfii in leglturd cu consumul
meu de tutun, de alcool ;i de hranl nesdnltoasl. Acest
imbecil in ;lapi lmi declarase intr-un mod foarte natural
cd stilul meu de viafl era dezastruos, cI voi aiunge sterili
gi c5, in mod incon;tient poate, intenfionam sI flirtez cu
Agnds Martin-Lugand Viala e upord, nu-li foce griji

moartea. F6lix nu-i furnizase probabil fi;a mea tehnicf,. incdt s5-l las sd achite nota de platl a acestui fiasco. I-am
Afigdnd cel mai frumos zdmbet al meu, ii r5spunsesem aruncat o ultiml privire si mi-am refinut un rds nebun.
cX, intr-adev{r, ;tiam cdte ceva despre moarte ;i dorin}e Eu ar fi trebuit sX am o GoPro ca sI pXstrez o amintire a
suicidare si plecasem. figurii lui. Bietul biiat...

Cretinul zilei era alt stil: mai degrabl un tip frumos, A doua zi m-a trezit telefonul. Cine indrlznea s5-mi
cu o poft5 de mdncare respectabilX si nici vorb5 de lecfii. intrerupl sacrosancta leneveal5 de dumincl diminea!5?
Defectul lui, gi nu unul dintre,cele mai mici, era cd plrea Inutil de pus aceastd intrebare!
convins cX mi atrage in patul lui povestindu-;i isprXvile F6lix, am morm5it in aparat.
in compania iubitei, cireia ii zicea GoPro: ,,Cu GoPro a -Dd,
mea am cobordt vara asta un torent inghefat... Cu GoPro
- And the winner is?
Tac5-1i fleanca!
a mea astS-iarn5 am schiat de minune... Am fXcut dq cu
- Chicotitul lui m-a enervat.
GoPro a mea... $tii, zilele trecute, am incercat metroul Te a;tept unde stii peste o or5, a spus cu dificultate
cu GoPro a mea" etc. Era mai mult de o orX de cdnd dura
-
inainte sd inchidS.
asta, nu era in stare sI rosteascl o ftazd fdri sX vorbeascX M-am intins in pat ca o pisic5, inainte sd mi uit la
despre ea. Ajunsesem sX mX intreb dacf, nu se duceau ;i ceas: L2:45. Ar fi putut sI fie mai riu. Nu aveam nicio
la toaletl impreunX. probleml sE mI scol in timpul sXptlmAnii ca sI deschid
Oamenii fericili citesc ;i beau cafea, cafeneaua mea lite-
- Unde sX mX duc cu GoPro a mea? Cred cX n-am
infeles bine, s-a intrerupt el brusc. rarX, dar duminica lineam la somnul mai lung ca si mf,
Vai... gdndisem cu voce tare. MX sXturasem sI fiu recuperez, s5-mi golesc mintea. Somnul rdmdnea refugiul
socotitl o femeie rea, incapabilS sI dovedeascl interes meu; dupX cel al marilor mele dureri, urmase cel al mici-
pentru ceea ce i se spunea ;i intrebdndu-se ce ficea acolo. lor probleme. Odatd in picioare, am constatat cu bucurie
Cu toate acestea, am hotXrdt sX smulg rXul din rldicini. cd ziua va fi frumoas5; primXvara pariziar,.l era prezentd
esti intr-adevdr un tip foarte simpatic dar la intdlnire.
- Ascult5,
trliesti o prea mare poveste de dragoste cu camera ta Cdnd mX preglteam si plec, m-am abfinut sd iau
video ca sX mai am chef sI mI amestec intre voi. Am cheile de la cafenea: era duminicl gi imi promisesem ci
sI m[ lipsesc de desert. Iar in privinfa cafelei, am ce-mi nu voi mai petrece acolo ,,ziua Domnului". Nu m-am
trebuie la mine acas5. gribit sI aiung pe strada des Archives. Am mers incet,
Care-i problema? am c5scat ochii la vitrine aprinzdnd prima ligarX a ziLei,
- M-am ridicat, el m-a imitat. ln chip de la revedere, m-am intdlnit cu clienli ob$nuifi de-ai cafenelei pe care
m-am mullumit si-i fac un semn cu mdna apoi m-am i-am salutat cu mina. Acest farmec linigtit a fost intrerupt
indreptat spre cas5; nu devenisem intr-atdt de sllbatici de F6lix cdnd am aluns la terasa noastrX duminicalX.
10
AgnEs Martin-Lugand Vialo e uloord, nu-fi face griji

unde-ai umblat? Era gata sI fiu alungat de la mase!


- Pe iar sd ies, ii detaliam lui Colin intdlnirile mele ratate, mi
- Bund, adoratul meu F6lix, i-am rdspuns slrutdndu-l
ap5sat pe obraz.
se plrea cX il aud rdzdnd gi rddeam impreun5 cu el, ca gi
cum am fi complotat. Clarei imi era mult mai greu sd-i
El a flcut ochii mici. vorbesc confidenfial. Fiica mea, amintirea ei mX ficeau
- E;ti prea drdguf5, asta ascunde ceva.
Ba deloc! Spune-mi cum fi-ai petrecut seara. La ce
intotdeauna sI cad intr-o prlpastie de durere. Ma;inal,
- mi-am dus mdna la gAt; intr-una dintre aceste intdlniri
or5 ai terminat? intre patru ochi cu Colin imi scosesem de pe lSnfi;or ve-
Cdnd ti-am dat telefon. Mi-e foame, s5 comandXm. righeta pe care o purtasem ca pandantiv. in mod defintiv.
- L-am lSsat s5-i facl semn osp5tarului ca sI cearl mdn-
carea. Era noua lui fixafie. Ca sX se linisteascd, decretase cI De cdteva luni gdtul meu era gol. ii explicasem lui
dup5 serile nebune de sAmbEtS, o masf, care sX includ5;i Colin cI am reflectat;i cI mX g6ndeam sX accept intdlni-
micul dejun si prdnzul la un loc I-ar revigora mai mult de- rile sugerate de Fdlix.
c6t o bucatl veche depizza reinc5lzit5. DupX aceea, voia
si stau in pozilia de drepli ca s5-l admir cum igi devoreaz5 - Iubirea mea... tu e;ti acolo... vei fi intotdeauna
acolo... dar ai plecat... e;ti departe;i nu te vei mai in-
ou5le jumlri, bagheta, cdrnafii ;i cum i;i bea litrul de suc toarce niciodat5, am inteles... vreau sX incerc, ;tii... Of-
de portocale menit s5-i potoleascl setea de dup5. tasem;i incercasem s5-mi inghit lacrimile jucindu-md cu
verigheta pe vdrful degetelor. incepe sI atdrne greu... $tiu
Ca de obicei, eu doar ciugulisem ce ii rdmlsese lui; cI n-ai sd te superi pe mine... cred cX sunt pregitit5...
imi tlia pofta de mdncare. Cu ochelarii de soare pe nas, am s-o scot... simt cI sunt vindecat5 de tine... te voi iubi
fumam prlbu;ifi pe scaune. mereu, asta nu se va schimba, dar acum e altfel... ;tiu
duci la ei m6ine?
- Te
Ca de obicei, i-am rlspuns zdmbind.
sI tr5iesc fdrd tine.,. imbrigigasem mormdntul si des-
- ficusem linfi;orul. Ochii imi erau inundafi in lacrimi.
- imbr5l$eazd-i din partea mea.
Promit. Tu nu te mai duci deloc?
Strdnsesem verigheta in pumn cu toat5 puterea. Apoi
- Nu, mi-o dXdusem jos. Pe sXptlmdna viitoare, dragii mei.
nu mai simt nevoia.
- cdnd te gdnde;ti cI inainte nu voiam sX pun pi-
Clara mea... mama... mama te iube;te.
- fi Plecasem fdri sI intorc privirea.
ciorul acolo!
Devenise ritualul meu de lunea. Cafeneaua era in- F6lix m-a intrerupt din gdnduri bitdndu-m5 pe;old.
chisX, mI duceam sI ii vizitez pe Colin si pe Clara. Ci SI mergem, vremea e frumoas5.
ploua, cX bitea vintul sau ningea, aveam intdlnire cu ei. - Te urmez!
imi plScea sI le povestesc ce flcusem toatl siptdmAna, sI - Am luat-o de-a lungul cheiului. Ca in fiecare dumi-
le spun micile pove;ti din cafenea... Dupi ce incepusem nic5, F6lix voia sX traversXm Sena $i si facem un ocol pe
't2
AgnEs Martin-Lugand Violo e upord, nu-fi face griji

la Notre-Dame ca sd aprindl o lum6nare. ,,Trebuie s5-mi Ce?


rdscumplr plcatele", se justifica. Nu mI lXsam pdcilit5: - Te
ofranda lui votivl era pentru Colin si pentru Clara, era - rog, nu te mai iuca de-a pefitoarea, nu mai suport
serile astea ratate. Este descuraiator!
felul lui de a menline o leglturl cu ei. Cit timp se recu- El m-a impins.
legea, eu a;teptam rlbdltoare in afarc catedralei, privind
la turi;tii asaltafi de porumbei. Am avut timp sd fumez - Nu, n-am si mX opresc. Vreau sI intdlne;ti un tip
bine, simpatic, cu care sd fii fericitX.
o figar5 inainte sI asist la un remake al morlii Am6liei Nu-mi prezinfi decdt dobitoci, F6lix! Am sI mI des-
Poulainl, interpretat de un F6lix demn de Oscar -
- mai
ales lipdtul! Apoi, minunatul actor care era a venit sd mI
curc singurd.
M-a sfredelit cu privirea.
ia de dupl umeri, a salutat un public imaginar in delir ;i inci te mai g6nde;ti lairlandez?
m-a dus in lini;te pe drumul de intoarcere cdtre Marais-ul - Nu mai spune prostii! E un an de cdnd m-am intors
nostru drag ;i restaurantul cu specific japonez in care -
din Irlanda. Ji-am mai vorbit de Edward? Nu! N-are ni-
mdncam duminica seara. mic de-a face cu asta. E o poveste incheiati. Nu e vina
mea cI tu imi faci cunogtinti doar cu maimutoi!
F6lix bea sak6. ,,Riul trebuie combitut cu r5u", imi
spunea. Cdt despre mine, mi mullumeam cu un Tsin- - O.K, O.K! Te las in pace o weme, dar fii un pic mai
deschisl la intilniri. ftii ca si mine, Colin ar vrea sI ai pe
gtao2. intre douX sorbituri, a trecut la atac $i $i-a cerut cineva in viala ta.
raportul. O sI fie scurt!
Ce-i repro;ezi celui de ieri? - ftiu. $i asta este ;i intenfia mea... Noapte buni, F61ix.
Pe mdine! Este ziua cea marel
- Camera de pe frunte!
- Uau! Estevideo
al naibii de excitant. - Yes!

- I-am dat o palmi bunt peste ceaf5. I-am dat acela;i slrut apisat ca in urml cu cdteva ore
gi am intrat in clSdire. in ciuda insistentelor lui F6lix, nu
Cdnd vei inlelege cX nu avem aceea;i sexualitate? vf
voiam sd mf, mut. Imi pldcea sX locuiesc deirsupra cafene-
- E;ti de pldns, s-a lamentat el.
- Ne intoarcem? Iei, in micul meu apartament. Eram in inima activitXfii,
Filmul de pe TF1 n-o sd ne-a;tepte. asta-mi convenea. $i mai ales, acolo mI reconstruisem
- F6lix'm-a insolit pdn5 la u;a cafenelei, ca intot- absolut singurS, fXrI aiutoruI nimlnui. Am urcat pe scdri,
deauna. fi m-a strivit la pieptul lui, ca intotdeauna. nu cu liftul, pdn5'la etaiul al cincilea. Cdnd am ajuns,
Vreau si-1i cer ceva, i-am spus cdnd incl eram in m-am rezemat cu spatele de u;a de la intrare ;i am oftat
-
bralele lui. mulfumitX. in pofida ultimei noastre discufii, petrecusem
o zi superbX impreuni cu F6lix.
Eroina unui film francez ce prezinti o viziune idealizatd a vielii contempo-
rane pariziene, mai exact a celei din cartierul Montmartre. (N.t.) Contrar a ceea ce credea, nu mX uitam niciodatd
MarcE de bere chinezeasci. (N.t.) la filmul de pe TFl. Puneam muzicX - in seara asta era
14 i5
fiction conn€ction

S-ar putea să vă placă și