Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 3

1. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:


a) co-ni-ac, func-ţi-e, a-nes-te-zi-e, as-tro-na-ut; b) lin-gvist, şi-fo-ni-er, tran-sil-van, jonc-ţi-u-ne; #
c) au-tum-nal, a-nal-fa-bet, cons-truc-tor, in-e-gal; d) jert-fă, ju-di-ci-ar, ma-u-so-leu, pro-spec-tivă.

2. Alege cuvintele care conţin cel puţin un diftong: 1.caraghios, 2.cernoziom, 3.cercei, 4.gheizer,
5.leandru, 6. împrieteni, 7.machiaj, 8.lealitate.
a) 5, 6, 8 b) 2, 3, 4 # c) 1, 5, 6, 7 d) 1, 2, 3, 4, 5

3. - Spune-i, dom' ne, să mă lase în pace, că nu-mi văd capul de treabă!


În textul de mai sus există:
a) patru semne de punctuaţie b) cinci semne de punctuaţie; #
c) şase semne de punctuaţie; d) şapte semne de punctuaţie;

4. Indicaţi de câte ori apare semivocala i în enunţul: Ei locuiau pe teritoriul vechii Dacii.
a) de trei ori b) de patru ori c) de cinci ori # d) de şase ori

5. Termenii: car, leu, nas, obiect, obârşie, tort, sunt:


a) car, leu, nas – omonimi; obârşie, tort - polisemantici
b) car, leu, tort – omonimi; obârşie, nas, obiect - polisemantici #
c) tort, nas – omonimi; obârşie, leu, car - polisemantici
d) toţi termenii sunt omonimi şi polisemantici

6. Conţine numai omonime seria:


a) tablă, drept, şablon b) vază, tablă, rezervor
c) tuşă, a turna, vază # d) şah, avans, picior

7. În enunţurile: Ştirea este caldă. (recentă) M-a ademenit mirosul de pâine caldă. (fierbinte) Şi-a pus
îmbrăcăminte caldă. (călduroasă, groasă) Bunica m-a întâmpinat cu privirea-i caldă. (afectuoasă) Vocea lui
caldă m-a încurajat. (profundă), cuvintele subliniate sunt:
a) paronime b) sinonime c) omonime d) polisemantice #

8. În enunţurile: Aceste strategii au fost realizate de strategii pricepuţi şi Nu şi-au mai zărit umbrele
pentru că aveau umbrele, cuvintele care se repetă sunt:
a) paronime b) omonime c) omografe # d) omofone

9. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:


a) ast-ma-tic, ina-dec-vat, a-vi-on; b) ca-blu, iş-lic (căciulă de blană), arc-tic; #
c) zme-oai-că, drep-tun-ghi, mu-zeu; d) so-ia, au-di-ţi-e, pri-be-gi.

10. În cuvântul ploaie există:


a) un triftong; b) doi diftongi; # c) un hiat; d) doi diftongi şi un hiat.

11. În enunţurile: Anul ce vine vom avea mai mult de muncă. El vine din neam de daci. Îmi vine bine
costumul, cuvintele subliniate sunt:
a) paronime b) sinonime c) omonime d) polisemantice #

12. Precizaţi câte dintre substantivele de mai jos pot fi considerate omonime lexicale parţiale, având în
vedere că formele de plural ale unora dintre ele sunt diferenţiate (specializate) semantic: avatar, boală, colţ,
debuşeu, fus, mădular, membru, ochi, termen şi voiaj:
a) trei; b) patru; c) cinci; d) şase. #

13. Indicaţi de câte ori apare semivocala e în cuvintele: moschee, ideea, meandre, eolian, eu
a) niciodată # b) o dată c) de două ori d) de trei ori
14. Sensul următoarelor expresii nu este:
a) a da sfară în ţară = a anunţa b) cu capul pe umeri = chibzuit
c) a se umfla în pene = a se supăra # d) a schimba macazul = a se răzgândi

15. Se dau următoarele cuvinte: neapărat, eşichier, capricios, caraghios. Conţin hiat:
a) toate; b) niciunul; c) două d) trei #

16 Sensul următoarelor expresii nu este:


a) a nu fi în apele lui = a fi trist b) cu coada între picioare = ispăşit
c) a sufla şi în iaurt = a fi prevăzător, a nu avea încredere d) a fi într-o ureche = a fi prost #

17. Sunt corecte variantele:


a. carafă, caramelă, cercevea, giuvaier #
b. garafă, caramea, giurgiuvea, giuvaer
c. carafă, caramea, cercevea, giuvaer

18. Cuvântul inimă din enunţul: Capitala e inima ţării este folosit cu sens:
a. propriu de bază; b. propriu secundar; c. figurat. #

19. Sunt sinonime cuvintele din seria:


a) prenume, pronume; b) apt, inapt; c) avar, zgârcit; # d) vie, lac.

20. Sunt corecte variantele:


a. lebărvuşti, crenvuşti, aşază, aranjază
b. lebărvurst, crenvurst, aşază, aranjează #
c. lebărvurşt, crenvurşt, aşează, aranjează

21. Cei trei „i” din cuvântul ciocoii sunt în ordine:


a) semivocală, semivocală, vocală b) semivocală, vocală, semivocală
c) semn grafic, semivocală, vocală # d) semn grafic, vocală, semivocală

22. Sunt accentuate corect cuvintele:


a. profésor, protéctor, radár
b. profesór, protectór, radár
c. profésor şi profesór, protéctor şi protectór, rádar #

23. Sunt corecte variantele:


a. cotidiene, panaghie #
b. cotidiane, pananghie
c. cotidiene, pananghie

24. Sunt corecte variantele:


a. Alteţa sa Imperială, Băile Govora, munţii Carpaţi
b. Alteţa Sa Imperială, băile Govora, munţii Carpaţi #
c. Alteţa Sa Imperială, Băile Govora, Munţii Carpaţi

25. Cuvintele "porţie" şi "porţiune" sunt:


a) variante ale aceluiaşi cuvânt
b) dublete lexicale diferenţiate semantic #
c) una din forme este învechită
d) una din forme se foloseşte numai în vorbirea populară

26. Cuvântul bucurie conţine:


a) un diftong; b) un hiat # c) un hiat şi un diftong; d) un triftong.
27. Câte litere şi câte sunete sunt în cuvântul „xerox”
a) cinci litere şi şapte sunete; # b) cinci litere şi şase sunete;
c) cinci litere şi cinci sunete; d) cinci litere şi patru sunete.

28. Alege seria care conţine numai dublete lexicale diferenţiate semantic:
a) staţie - staţiune, permisie - permisiune, fracţie - fracţiune #
b) ambarcaţie - ambarcaţiune, creaţie - creaţiune, obligaţie - obligaţiune
c) dicţie - dicţiune, concesie - concesiune, inspecţie - inspecţiune
d) pensie - pensiune, funcţie - funcţiune, accepţie - accepţiune

29. Precizează numărul diftongilor din versurile: Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui :/ T randafirii
lampioane şi lămpi de aur verde...(Ion Pillat)
a) doi; b) trei; c) patru; # d) cinci.

30. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:


a. fru-mu-se-ţe, a-pa-să, punct-u-a-ţi-e;
b. conş-ti-in-ţă, cons-truc-ţie, ţa-ră;
c. ar-tis-tic, po-e-zi-e, hră-pă-reţ. #

31. Se dau următoarele expresii: erupţia lavei, periplu pe ocean, genocidul populaţiei, monopol exclusiv.
Care dintre ele constituie pleonasme?
a) toate; b) numai a treia şi a patra; c) numai a doua, a treia şi a patra; # d) niciuna.

32. Se dau următoarele expresii: cartografierea hărţii, exterminare în masă, afront jignitor, preambul
(prefaţă) rezumativ. Care dintre ele constituie pleonasme?
a. toate; # b. toate, în afară de a treia; c. numai prima, a treia şi a patra; d. numai a treia şi a patra.

33. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele


a. i-nun-da, i-o-dat, au-tum-nal
b. in-un-da, io-dat, au-tum-nal
c. in-un-da, io-dat, a-u-tum-nal #

34. În cuvântul ciuperci există:


a) 2 vocale # b) 3 vocale, 1 semivocală c) 2 vocale, 1 semivocală d) 2 vocale, 2 semivocale

35. Avem pleonasme în toate îmbinările:


a) Magazin de mărunţişuri, lihnit de foame, muşchi file
b) Mentor spiritual, panaceu (medicament considerat atotvindecător) iluzoriu, pilon principal
c) Oprobriu public, ospiciu de nebuni, ortografie corectă #

36. Stabileşte enunţul în care este prezent anacolutul:


a) „Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-a plăcut palatul”. (Folclor) #
b) „Nu sunt eu numai de florile mărului prinţipul Zamfir” (Ion Ghica)
c) „Caii [...] aveau privilegiul de a se hrăni cu răbdări prăjite, cum zicea surugiul.” (Ion Ghica)
d) „Ceasuri glorioase, n-am să vă uit!” (Caragiale)

37. Analizaţi enunţurile următoare şi, dacă identificaţi o greşeală de organizare sintactică, numiţi-o:
“Moşneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrămi şi inima de bucurie.” (I. Creangă)
Cine se poartă aşa cu familia, nu-i pasă de ea.
Eu, când mă gândesc la cele întâmplate, mă cuprinde o mare tristeţe.
a) Nu există nicio greşeală.
b) Cele trei enunţuri conţin dezacorduri.
c) Cele trei enunţuri conţin anacoluturi. #
38. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele
a. jert-fă, jun-ghi-a, la-i-ci-za # b. jert-fă, jun-ghia, la-i-ci-za c. jert-fă, junghi-a, lai-ci-za

39 Indică seria în care cuvintele sunt corect ordonate alfabetic:


a) gând, gânditor, gândire, vin, whisky b) negru, propriu, proptea, roşu, quasar
c) xenon, yankeu, watt, zahăr, zarvă d) constructor, construi, volum, wolfram,xerox #

40. Enunţul care nu conţine o cacofonie este:


a) Am văzut un tablou frumos pe perete. b) Vorbeşte despre regulile de circulaţie.
c) Răspunsul corect e la latitudinea ta. d) Învaţă toate regulile de circulaţie. #

41. Cuvintele subliniate din enunţul: „Până aici toate au fost cum au fost.” (I.Creangă) reprezintă:
a) construcţie incidentă; b) anacolut; c) tautologie. #

42. Greşeala de exprimare care constă în asocierea a două cuvinte, dintre care unul implica şi sensul
celuilalt, se numeşte:
a) paronimie b) polisemie c) pleonasm #

43. Face parte din masa vocabularului cuvântul:


a) om; b) a da; c) zece; d) harbuz. #

44. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria:


a) fi-ind-că, ab-rupt, can-i-on, co-a- gu-la
b) drept-unghi, des-pe-re-chea, a-la-bas-tru, a-nor-mal #
c) e-vi-den-ţă, a-ug-men-ta-tiv, vi-i-tor, fi-i-că
d) a-fe-bril, ab-rupt, fen-o-men, fer-eas-tră

45. Câte litere şi câte sunete sunt în cuvântul ciocolată:


a) nouă litere şi şapte sunete; b) nouă litere şi nouă sunete;
c) nouă litere şi opt sunete; # d) nouă litere şi zece sunete.

46. Aparţine vocabularului fundamental cuvântul:


a) copil; # b) cucuruz; c) jantă; d) rumpe.

47. Aparţine vocabularului fundamental cuvântul:


a) orhidee; b) şapte; # c) somptuos; d) colb.

48. Litera e are cele mai multe valori fonetice în seria:


a) mei, mea, ea, eşti, geam # b) piept, rece, leu, veche, este
c) iute, leoarcă, licean, aceea, creează d) lighean, era, miere, bojdeucă, băieţi

49. Fac parte din vocabularul fundamental toate cuvintele din seria:
a) fiu, limbă, frig, lojă; b) zi, femeie, braţ, apă; #
c) oştire, ceaţă, vară, zdup; d) logofăt, păr, nas, soră.

50. Seria cuvintelor care fac parte din vocabularul fundamental este:
a) parodie, barabulă, perie, curechi; b) supoziţie, flagrant, a cuteza, delicios;
c) pâine, masă, frate, joi; # d) părete, erea, stolnic, vizir.

51. Nu există niciun neologism în seria:


a. a vira, infantil, infailibil; b. zece, masă, apă; # c. juvenil, corect, străvechi.

52. Sunt corecte despărţirile în silabe:


a. mau-so-leu, mais-tru # b. ma-u-so-leu, ma-is-tru c. ma-u-so-leu, mais-tru
53. Stabiliţi numărul semnelor de ortografie, respectiv de punctuaţie, din enunţul:
Rânduri-rânduri de floarea-soarelui îngălbeneau câmpul C.A.P.-ului.
a) 5 de punctuaţie, 2 de ortografie b) 2 de punctuaţie, 5 de ortografie #
c) 7 de punctuaţie, niciunul de ortografie d) 6 de punctuaţie, 1 de ortografie

54. Cuvântul „altruist” este:


a) regionalism; b) neologism; # c) arhaism; d) termen tehnico-ştiinţific.

55. Găsiţi seria în care există numai diftongi:


a) aere, aveau, ceaţă; b) puteau, soare, alee;
c) poezie, iarnă, iau ; d) miel, cerea, miere. #

56. Cuvintele ac, car, mai, dau, măr sunt:


a) bisilabice; b) monosilabice; # c) trisilabice; d) pentasilabice.

57. Sunt accentuate corect cuvintele:


a. rambúrs, rúcsac, sátiră şi satíră #
b. rámburs şi rambúrs, rúcsac, sátiră
c. rámburs, rúcsac şi rucsác, satíră

58. Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe:
a) boj-de-u-că, bra-co-ni-er, bu-clă, ca-blu, ca-ni-on
b) e-u-ro-pean, i-ner-va, peh-li-van, a-tlet, mons-tru
c) aug-men-ta-tiv, a-u-tum-nal, băr-bi-e-ri, boj-deu-că, ca-nion #
d) chih-lim-bar, co-a-for, de-linc-vent, e-cu-a-tor, fe-bru-a-ri-e

59. Cuvantul salutar este:


a) neologism; # b) termen tehnico-ştiinţific; c) arhaism d) regionalism.

60. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria:


a. după-masă, binecuvântare, niciodată; #
b. binevoitor, cunoaştere, prevenire;
c. întotdeauna, căsuţă, cineva;

61. Cuvântul subliniat din enunţul: Binele făcut azi m-a bucurat, s-a format prin:
a. derivare, b. compunere; c. conversiune. #

62. Cuvântul "floarea" conţine:


a) un diftong; b) doi diftongi; # c) un diftong şi un hiat; d) două hiaturi.

63. Cuvântul "culoare" este alcătuit din următoarele sunete:


a) C+V+C+Sv+V+C+V; #
b) C+V+C+V+Sv+C+V;
c) C+Sv+C+Sv+V+C+Sv;
d) C+Sv+C+Sv+V+C+V.

64. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din seria:


a. ban, a bănui, bănuială;
b. mândru, mândrie, mândreţe; #
c. mândrie, infatuare, orgoliu;

65. Cuvântul "neatent" este:


a) format prin derivare cu sufix;
b) format prin derivare cu prefix; #
c) un derivat parasintetic;
d) format prin compunere.

66. Sunt corecte despărţirile în silabe:


a. pa-ti-noar, po-li-o-mie-li-tă
b. pa-ti-noar, po-li-o-mi-e-li-tă #
c. pa-ti-no-ar, po-li-o-mi-e-li-tă

67. Marchează răspunsul corect pentru următoarea serie de cuvinte: ei, ie, duceai, lua, având în vedere
normele lingvistice în vigoare:
a) diftong, diftong, diftong, diftong b) triftong, hiat, diftong, hiat #
c) diftong, hiat, triftong, diftong d) triftong, diftong, diftong, hiat

68. Cuvântul "încălzire" este:


a) un derivat parasintetic; # b) format prin derivare cu prefix ;
c) format prin compunere; d) format prin conversiune.

69. Cuvântul "despre" este:


a) format prin conversiune; b) format prin derivare cu prefix;
c) format prin compunere; # d) format prin derivare cu sufix

70. Marcaţi grupa care conţine substantive colective formate prin derivare:
a) ţărănime, tineret, trib; b) grup, aristocraţie, ţărănime;
c) aristocraţie, tineret, ţărănime; # d) stol, tineret, ţărănime

71.Cuvântul anxietate este:


a) format prin derivare cu prefix; b) format prin conversiune;
c) format prin compunere; d) format prin derivare cu sufix. #

72. În cuvântul mieii există:


a) 1 triftong b) 2 diftongi şi 1 hiat c) 1 triftong şi 1 hiat d) 2 diftongi #

73. Sunt accentuate corect următoarele cuvinte:


a. podgoríe, pónei, precaút
b. podgórie, pónei, precáut #
c. podgoríe, ponéi, precaút

74.Cuvântul albastrul este:


a) format prin compunere; b) format prin derivare cu prefix;
c) format prin conversiune; # d) format prin derivare cu sufix.

75. Sunt formate prin mijloace interne de imbogăţire a vocabularului, toate cuvintele din seria:
a) consecvent, fântâna, justiţiar, roşu;
b) antiuman, decolorant, precontractual, TAROM; #
c) gestiune, idilă, martor, influenţă;
d) diagramă, idol, fără, termal.

76. Aparţin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria:


a) soare, însori, însura, solar; b) fapt, făptaş, înfăptuire, făptuitor; #
c) repeta, repertor, repetent, repetiţie; d) impune, impunător, impozit, impus.

77. Sunt corecte despărţirile în silabe:


a. piu-ne-ză, pau-per #
b. pi-u-ne-ză, pau-per
c. piu-ne-ză, pa-u-per
78. Indică seria în care sunetul x se pronunţă gz:
a) exala, examinare, exotic, exulta #
b) existenţă, parataxă, anxietate, executa
c) execuţie, exempt, axilă, axă
d) exantematic, exil, vexat, maxilar

79. Varianta în care toate cuvintele sunt derivate este:


a) bucătar, elefant, evidenţă, zoologie;
b) împădurit, ultramodern, floral, pădure;
c) şcoală, învăţat, alternativ, eficient;
d) şcolar, româneşte, incorect, dezmembrat #

80. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria


a) realmente, floare-de-colţ, după-amiază
b) cumsecade, floarea-soarelui, Marea Neagră #
c) geografie, indisciplină, binefăcător
d) rea-voinţă, Făt-Frumos, deficienţă

81. Sunt accentuate corect cuvintele:


a. subúrbie, superflúu, típic şi tipíc
b. suburbíe, supérfluu şi superflúu, tipíc
c. subúrbie şi suburbíe, supérfluu, típic şi tipíc #

82. Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe:
a) Pro-nos-port/Pro-no-sport, Ro-mar-ta/Rom-ar-ta, drep-tunghi/drept-unghi, por-ta-vi-on/port-a-vi-on #
b) trans-al-pin, trans-a-tlan-tic, trans-il-vă-nean, trans-bor-da-re
c) a-cu-a-re-lă, ad-junc-tă, chi-hlim-bar, cins-te
d) co-ni-ac, con-struc-tor, de-u-năzi, do-vleac

83. Sunt derivate cu prefixe toate cuvintele din seria:


a) dezechilibrat, dezarmat, dezumflat, dezordonat; #
b) rechema, renunţa, reda, revolta;
c) nectar, neclar, nevoiaş, prevăzător;
d) nepoliticos, pretenţios, preşcolar, prevăzător.

84. În contextul Binele învinge întotdeauna răul, cuvântul subliniat s-a format prin:
a) derivare parasintetică; b) conversiune; #
c) derivare cu sufix; d) compunere.

85. În versul „ Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă”(T. Arghezi) există:
a. şaisprezece silabe; # b. cincisprezece silabe; c. şaptesprezece silabe.

86. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria:


a) car-te, zo-o-lo-gi-e, au-riu; b) ca-rte, zoo-lo-gi-e, a-u-riu;
c) car-te, zo-o-lo-gi-e, a-u-riu; # d) car-te, zo-o-lo-gi-e, a-uriu.

87. Sunt sinonime toate cuvintele din seria:


a. plăpând, firav, fragil; # b. instrument, unealtă, a unelti; c. mireasmă, parfum, miros.

88. Sinonimul cuvântului stupefacţie este:


a. uimire; # b. răutate; c. ciudăţenie;

89. Sunt accentuate corect cuvintele:


a. scrútin, séver, simból b. scrutín, sevér, simból # c. scrútin, sevér, símbol
90. Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe:
a) fe-brua-ri-e, fi-as-co, fi-ef, fii-că, fi-ind-că
b) ge-nun-chi-e-ră, ge-o-gra-fi-e, gâ-tlej, i-gua-nă, mau-so-leu #
c) ma-chiaj, ma-es-tru, ma-fi-e, ma-is-tru, ma-ies-tu-os
d) o-biect, su-biect, un-ghie, un-gu-ent, somp-tu-os

91. Există un sinonim neologic în seria:


a. ştire, veste; b. a străjui, a veghea; c. milă, compasiune. #

92. Paronimul cuvântului dependenţă este:


a. a depinde; b. supunere; c. dependinţă. #

93. Sunt antonime cuvintele din seria:


a. îngheţat, frig; b. corect, incorect; # c. căldură, caniculă.

94. Indică seria în care toate cuvintele conţin i scurt:


a) feriţi, tei, picior unchi b) câini, nuci, străini, îţi
c) taci, luaşi, unghi, purtai d) buni, îmi, vezi, oricum #

95. Nu există niciun pleonasm în seria:


a. I-a fost retrocedat înapoi pământul; b. Am citit un ziar cotidian; c. Am coborât azi din avion . #

96. Sunt corecte despărţirile în silabe:


a. ob-iect, o-ce-an
b. o-biect, o-cean #
c. o-bi-ect, o-cean

97. Stabiliţi numărul semnelor de ortografie, respectiv de punctuaţie, din enunţul:


-’Neaţa, domnu’... Scuzaţi-mă, am uitat numele d-voastră...
a) 4 de punctuaţie, 4 de ortografie
b) 6 de punctuaţie, 3 de ortografie
c) 5 de punctuaţie, 4 de ortografie #
d) 7 de punctuaţie, 2 de ortografie

98. Având în vedere perechile de paronime (petrolier/petrolifer, eminent/iminent, virtuos/virtuoz şi (a)


adapta/adopta) marcaţi enunţul în care s-a folosit forma corectă:
a) Industria petroliferă este importantă pentru economie. b) Este un elev eminent. #
c) El este un virtuos al pianului. d) A adaptat un copil.

99.. Se dau cuvintele: „erodat", „eronat". Ele reprezintă:


a) arhaisme; b) paronime; # c) regionalisme; d) omonime.

100. Litera i are patru valori în seria:


a) mei, frumoşi, pai, şchiopi
b) pirat, mingi, nimeni, picior
c) iute, piscină, vechi, apoi
d) băieţi, chiulangiu, miere, oaie #

...