Sunteți pe pagina 1din 10

GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU

Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD


Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro

RAPORT DE ACTIVITATE AL COORDONATORULUI DE


PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2011 – 2012
SEMESTRUL I

La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative:


Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea
şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
- întocmirea documentelor de lucru ale consilierilor educativi şi corelarea temelor propuse cu
cerinţele clasei de elevi;
- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se
poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole, concursuri,
excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;
- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de
la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.
Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi.
Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea
prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2011-2012 a
fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile
autentice ale democraţiei.
Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmarirea
îndeplinirii obiectivelor:
- re-tehnologizarea procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in toate
activităţile desfăşurate cu elevii.
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

1
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro

1. Comisia diriginţilor
Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Andrea Apetri. Comisia metodică a
diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2009-2010 cu un efectiv de 20 cadre didactice.
Nr. Clasa Învăţător/ Diriginte Nr.
Crt elevi
PRIMAR ZI
1 IA LASC RODICA 32
2 IB BONŢA FLORICA 23
3 IC MUNTEANU LAVINIA 32
4 II A BAN IRINA 23
5 II B COMARNESCU AURELIA 22
6 II C KAPUS ELVIRA 21
7 II D RUSU DIANA 23
8 III A ALDA ANA 26
9 III B STANCA IOANA 23
10 III C TRIF DANA 19
11 IV A VIAŞU MURA 26
12 IV B BUCATOŞ ANCUŢA 24
13 IV C RUJE FLOARE 24
14 IV D BODEA ADINA 19

GIMNAZIAL ZI
1 VA NEMEŞ DANA 26
2 VB HORGA IOAN 16
3 VC GULYAS LIDIA 22
4 VI A BRĂDEAN MARIANA 28
5 VI B PATKO-SZABO CORINA 27
6 VI C HAZ ADINA 19
7 VI D GAICA MARIA 19
8 VII A DOBAI SORINA 25
9 VII B GAŞPAR MARCEL 24
10 VII C BERARIU ALINA 24
11 VIII A MUNTEANU SIMONA 29
12 VIII B MEHELEAN SANDA 31

2
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro

Nr. Clasa Diriginte Specializarea/ Nr.


Crt. Calificarea profesională elevi
LICEU ZI
1 IX A JURCA DORINA Matematică-informatică 34
2 IX B CISMAŞ FLORINA Ştiinţe ale naturii-intensiv franceză 30
3 IX C NEMEŞ SORIN Filologie-intensiv engleză 33
4 IX D MARIAN ADINA Servicii/Tehnician în activităţi economice 33
5 IX E ARDELEAN IOAN Tehnic/Tehnician mecatronist 28
6 IX F SZIGETHY SONIA Tehnic/Tehnician mecatronist 29
7 IX G JURCA FLORIN Tehnic/Tehnician electronist 29
8 IX H ARDELEAN Servicii/Tehnician în activităţi de comerţ 31
LĂCRIMIOARA
9 XA BORTOŞ AURORA Matematică-informatică 30
10 XB TRUŢ MARIUS Ştiinţe ale naturii- intensiv franceză 32
11 XC PREDA CRISTINA Filologie- intensiv engleză 33
12 XD ANCUŢA MIHAELA Servicii/Tehnician în activităţi economice 32
13 XE ŞANDOR CRISTIAN Tehnic/Tehnician mecatronist 26
14 XF MĂRCUŢIU CONSTANTIN Tehnic/Tehnician electronist 28
15 XI A GRĂJDĂNESCU Matematică-informatică 20
ANGELICA
16 XI B GORCSA ILEANA Ştiinţe ale naturii- intensiv franceză 22
17 XI C IONESCU RUXANDRA Filologie- intensiv engleză 29
18 XI D PĂTRĂUŢĂ TEODOR Servicii/Tehnician în activităţi economice 35
19 XI E COTUNA VERONICA Tehnic/Tehnician mecatronist 26
20 XI F NEGRUŢ MONICA Tehnic/Tehnician mecatronist 25
21 XII A HUHN OTMAR Matematica-informatică 28
22 XII B RĂDUCAN SORIN Ştiinţe ale naturii- intensiv franceză 28
23 XII C PELEA ALEXANDRA Filologie-intensiv engleză 24
24 XII D FAUR MIRELA Servicii/Tehnician în activităţi economice 31
25 XII E BUNACIU PETRU Tehnic/ Tehnician mecatronist 30
LICEU RUTA PROGRESIVA – ZI
26 XII A RS BERCEA ADRIANA Servicii/Tehnician în activităţi de comerţ 17

27 XIII A FILIMON OVIDIU Tehnic/Tehnician transporturi 11


RS

ŞC.POSTLICEALĂ MAIŞTRI
28 AN II PAP FLORIAN Energetic/Maistru electrician centrale staţii şi 28
reţele electrice
29 AN I MORARIU MIRCEA Energetic/Maistru electrician centrale staţii şi 28
reţele electrice

3
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro
În semestrul I al anului şcolar 2011-2012, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea
desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de
dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi
colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării
calendaristice a orelor de dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii
acestora.
4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.
7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-
profesionale şi integrări sociale optime.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil,
studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice
a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular tipizat pentru
planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un
proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul
intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi norme de apărare împotriva incendiilor.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia
a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie,
alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul
şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor
prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite
elevilor aflaţi în dificultate (“Bani de liceu”,”Euro 200”,etc).
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale
şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de
dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit
de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEC, în distribuirea de materiale vizând oferta
educaţională.
Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru
menţinerea calităţii mediului şcolar, îmbunătăţit substanţial în urma lucrărilor masive de reparaţii şi a
dotării cu centrală termică proprie.
În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza
situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce
măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele
să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

4
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa
pentru Consiliere si orientare;
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul
dirigintelui;
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi
preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;
- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.
PUNCTE SLABE:
- cazuri de absenţe repetate la anumite ore de curs;
- întocmirea planificărilor/cataloagelor cu întârziere
- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;
- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;
- foarte puţini elevi au carnete de note
- folosirea unor metode învechite de predare – învăţare; Desfăşurarea scenariului didactic după tiparele
clasice, rigide, cu folosirea în exces a lecturii şi expunerii , ceea ce a provocat indiferenţă şi reţinere din
partea elevilor, cu atât mai mult cu cât la nivelul unor clase exista o situaţie conflictuală între elevi.
- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi;
- inexistenţa tuturor caietelor diriginţilor pentru fiecare clasa. În general, caietele diriginţilor conţin
informaţii relevante referitoare la organizarea clasei, dar sunt situaţii în care lipsesc informaţii
elementare, precum profesorii clasei, responsabilităţile elevilor, fişele psihopedagogice ale elevilor,
componenţa comitetului de părinţi al clasei, caracterizarea psihosocială a clasei, orarul clasei.
OPORTUNITAŢI:
- vizionarea unor spectacole de teatru, etc;
- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.
AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
- influenţa „grupului” de elevi;
- numărul relativ mare de elevi cu probleme de comportament

5
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro

2. Activităţi educative şcolare şi extraşcolare


Proiectele educative realizate în semestrul I al anului şcolar 2011-2012 au vizat implicarea unui
număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi
extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu
educativ în defavoarea străzii.
1. În cadrul activităţilor cu caracter artistic s-au realizat următoarele:
- “Serbarea de crăciun”, organizat de elevii claselor a IX a A şi a XI C coordonaţi de prof Nemeş
Dana , prof dirig. Jurcă Dorina şi Pelea Alexandra.
- Haloween – Confecţionare de costume. Coordonator – Catedra de limba engleză

2. Activităţi ce au avut ca obiectiv formarea elevilor în spiritul tradiţiilor, obiceiurilor şi valorilor


poporului român:
-“1 Decembrie – Concurs ”- activitate coordonată de profesorul Răducan Sorin cu sprijinul prof. Pap
Florian, si Ţucra Florin; au participat elevii claselor de gimnaziu
- serbarea tradiţională de Crăciun - Concert de colinde. Elevii au fost coordonaţi de prof Huhn Mariaşi
Ardelean Lacrămioara
3 .In cadrul componentei “Educaţia pentru sănătate”, s-au realizat următoarele acţiuni:
- în luna noiembrie,elevii de la ciclul liceal au participat la o acţiune de donare de sânge, prof
coordonator Ardelean Lăcrimoara
4. Dintre activităţile educative pentru securitatea personală, amintim:
- “Fă-ţ i prieteni reali nu virtuali”- acţiunea educativă, preventivă în colaborare cu Pol Orasului Ineu La
activitate au participat 15 elevi ai Consiliului elevilor. Acţiunea s-a derulat sub coordonarea prof.
Raducan Sorin
5. Alte activităţi:
- în 21 Octombrie s-a sărbătorit Ziua Şcolii cu activităţi diverse ce a implicat prezenţa tuturor elevilor şi
cadrelor didactice
.- s-a desfăşurat Balul Bobocilor, acţiune ce a vizat îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale,
a aptitudinilor şi talentelor artistice ale elevilor claselor a IX-a. Coordonatori ,profesorii diriginţi ai
claselor a IX şi a XII-a
- în data de 18 noiembrie a avut loc o masă rotundă cu elevii claselor a X –a organizată cu sprijinul
ONG Euro 26 pe teme de antreprenoriat, coordonatori prof. Răducan Sorin şi Morariu mircea.
- în data de 19-20 noiembrie s-a desfăşurat excursia aplicativă “Transalpina 2011” organizată de prof.
Răducan Sorin , în care s-a încheiat un nou parteneriat cu Şcoala din Novaci

3. Activitatea Consiliului Elevilor


În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost buna. Au avut loc câteva întâlniri ale
liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi
îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor
existente în şcoală şi propunerea altora.
Activitatea Consiliului Elevilor este coordonată de prof. Apetri Andrea. Având în vedere rolul care
revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la
începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2011-2012. Pentru
aceasta s-au organizat alegeri de constituire a organismelor democraţiei elevilor pe 13 octombrie 2011.

6
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro
La această adunare, elevii şi-au ales Consiliul Elevilor pe şcoală, cât şi Biroul Consiliului Elevilor
(BCE). Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează
îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest
lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea
legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii.
In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Elevii au semnalat
probleme de comunicare cu anumiţi profesori. Mulţi elevi nu au fost la înălţimea aşteptărilor, asta
pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite, ci după medii,
autopropuneri, etc. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab
reprezentate.
Consiliul elevilor a realizat sau a contribuit la realizarea următoarelor acţiuni:
► Reorganizarea Consiliului şi stabilirea sarcinilor liderilor pe clase pentru anul şcolar 2011-2012
► Realizarea „Balului bobocilor”

4. Comitetul de părinţi
În data de 8 octombrie 2011 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii
Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2011-2012 şi elaborării unui regulament intern
al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară
consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in
vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor
legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
► existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,
comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii
judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre
unităţile de învăţământ;
► la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a activităţii
educative: Planul managerial al coordonatorului educativ, Programul activităţilor educative
extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu
părinţii;
► s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale acestora,
s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul;
► s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu
ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii în educaţie şi strategia MEdC
pentru perioada 2011-2012;
► s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară, s-au creat altele noi, facilitându-se astfel mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi;
► la nivelul majorităţii unităţilor de învăţământ s-a organizat Comisia educativă a şcolii, coordonată de
directorul adjunct şi formată din coordonatorul de programe şi activităţi educative şcolare şi
extraşcolare, alţi responsabili de subcomisii educative( unde situaţia o impune, ), preşedinţii Consiliului

7
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro
consultativ al elevilor şi Consiliului reprezentativ al părinţilor, membri ai comunităţii locale cu care se
colaborează în actul educativ şi cu care există încheiate contracte/convenţii de parteneriat;
► constituirea, în cursul lunii noiembrie 2011, a Consiliului judeţean al elevilor, format din preşedinţii
acestor consilii din toate liceele judeţului. În cadrul acestuia, ca structură operativă, a fost creat un
Birou permanent judeţean, format dintr-un preşedinte, un supleant al acestuia( ambii fiind membri de
drept în Consiliul naţional al elevilor) şi doi membri;
► au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea
elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;
► a fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative;
► au fost realizate vaste lucrări de reabilitare a clădirii şi instalarea unei centrale termice proprii;
► activitatea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Şcolar, au sprijinit dezvoltarea şcolii şi a
nivelului relaţional al acesteia;
► implicarea în concursuri şcolare;
► asigurarea cu manuale si rechizite gratuite;
► perfecţionarea constanta a întregului personal;
► experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
► personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative ;
► diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
► vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii );
► existenţa parteneriatului educaţional cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Consiliul local în
vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;
► relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.)
existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;

PUNCTE SLABE:
► nu sunt transmise în timp util situaţiile solicitate, sau acestea păcătuiesc prin neadecvarea fondului la
forma solicitată;
► slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul
şi preocupările copiilor lor;
► absenteismul şi abandonul şcolar în creştere, în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai
eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen;
►lipsa de implicare a cadrelor didactice în activităţile educative;
► pregătirea elevilor evidenţiază prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţa elevilor nu este la nivelul
standardelor de calitate;
► s-au înregistrat abateri disciplinare grave ale elevilor, care au afectat imaginea şcolii;
► insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev;
► insuficientă monitorizare a activităţii de către conducere, numărul redus de asistenţe la ore;
► neimplicarea în proiecte internaţionale;
► colaborarea şcolară –familie precară;
► ritmicitatea notării;
► dezechilibre intre evaluarea orala si cea scrisa;

8
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro
► superficialitate in testele de evaluare sumativa, folosirea redusa a metodelor alternative de evaluare;

OPORTUNITĂŢI:

► iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;


► amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare
internaţională;
► valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de
roluri;
► deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
► existenţa consilierului psihopedagogic în unitate;
AMENINŢĂRI:

► dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei


educative;
► absenteismul în creştere;

NOTĂ: activităţile care nu au fost menţionate, nu mi-au fost aduse la cunoştinţă!

9
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin
GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 0040-257-511777
mail@liceulineu.ro
www.liceulineu.ro
PLAN DE MĂSURI
Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor
măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate.
Nr.crt Obiectiv Măsuri Răspunde Termen
.
1. Pregătirea elevilor la Adaptarea strategiilor didactice la Cadre didactice Permanent
nivelul standardelor nevoile educaţionale ale elevilor .
de calitate. Întocmirea graficului de pregătire Responsabili de catedră 15 Martie
suplimentară a elevilor şi urmărirea
modului de realizare.
Implicarea mai activă a familiei în Comitetul de Permanent
viaţa şcolii. părinţi
Îndrumarea şi controlul activităţii Conducere Conform
didactice. Responsabili de grafic
catedră
2. Îmbunătăţirea stării Intensificarea acţiunilor educative. Responsabil cu Conform
disciplinare a Activitatea educativă plan de
elevilor. activitate
Colaborarea cu Poliţia şi cu alte Responsabil cu Conform
instituţii abilitate. activitatea educativă Protocol de
colaborare
Informarea şi implicarea mai activă a Comisia diriginţilor Permanent
familiei în prevenirea abaterilor Psiholog şcolar
disciplinare a elevilor.
Monitorizarea stării disciplinare şi Comisia diriginţilor Când este
aplicarea sancţiunilor conform Psiholog şcolar cazul
regulamentului.
3. Diversificarea Perfecţionarea cadrelor didactice prin Responsabil cu Conform
strategiilor didactice cursuri pentru utilizarea tehnologiilor perfecţionarea ofertă CCD
didactice moderne şi a învăţării
centrate pe elev.
Activităţi metodice la nivel de catedre Responsabili de Conform
precum lecţii deschise, interasistenţe catedră plan de
etc. activitate
4. Monitorizarea şi Îndrumarea şi controlul activităţii Conducere Permanent
controlul activităţii instructiv educative.
pentru creşterea Monitorizarea şi evaluarea activităţii Conducere Permanent
calităţii procesului personalului în concordanţă cu
instructiv-educativ rezultatele obţinute

COORDONATOR DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE


ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE,
PROF. RĂDUCAN SORIN
10
Consilier Educativ Prof Raducan Sorin