Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN


ECONOMIE ȘI FINANȚE

STUDIUL INDIVIDUAL

„Piața asigurărilor în viziunea de marketing”

Chişinău 2021
Cuprins
Introducere.....................................................................................................................................3

Capitolul I. Piata serviciilor de asigurări....................................................................................4

1.1 Clasificarea asigurărilor......................................................................................................4

1.2 Intermediarii în asigurări....................................................................................................5

Capitolul II. Piata de asigurări din Republica Moldova............................................................9

2.1 Caraterizarea pieței de asigurări din Republica Moldova...............................................9

2.2. Analiza pieței de asigurări din Republica Moldova.........................................................9

2.3 Tendințe în activitatea companiilor care activează pe piața de asigurări din Republica
Moldova....................................................................................................................................11

Concluzie.......................................................................................................................................13

Bibliografie...................................................................................................................................14

2
Introducere
Republica Moldova se caracterizează printr-un proces de consolidare a pieţei de asigurări. Piaţa
serviciilor de asigurare din R. Moldova, similar altora, este caracterizată de ritmuri dinamice de
creştere. Aspectul concurenţial al pieţei, adaptarea cadrului juridic, introducerea unor norme
obligatorii şi majorarea taxelor la serviciile obligatorii existente, precum şi dezvoltarea
sectoarelor conexe, cum sunt serviciile leasing, comercializarea autoturismelor şi creditarea
ipotecară reprezintă factori ce vor asigura dezvoltarea durabilă şi continuă. O inovaţie e şi
divizarea clară a asigurărilor de viaţă de asigurările generale nu doar la capitolul structurii
serviciilor de asigurare, dar şi a tipului de activitate pe care îl poate desfăşura companiile de
asigurări, exclusiv asigurările de viaţă sau asigurările generale.
Tendinţa de dezvoltare a pieţei de asigurări din R. Moldova este determinată de o serie de
indicatori, ce caracterizează calitatea serviciilor prestate de companiile locale de asigurare şi,
înainte de toate, de capacitatea financiară a acestora de a-şi onora obligaţiunile asumate. Cel mai
reprezentativ indicator al dezvoltării industriei asigurărilor rămâne a fi volumul total al primelor
de asigurare subscrise (inclusiv primele primite în reasigurare), care pe parcursul perioadei de
studiu se află în continuă ascensiune.
Se depun eforturi orientate spre sporirea supravegherii prudenţiale şi stabilităţii companiilor de
asigurări din republică prin majorarea exigenţelor în special în partea ce ţine de:
• implementarea normelor de prudenţă financiară, de formare şi plasare a rezervelor de asigurare
şi normativelor de solvabilitate recunoscute la nivel internaţional, care va contribui la susţinerea
gradului de siguranţă a sistemului asigurărilor;
• reorganizarea companiilor de asigurări în forma de societăţi pe acţiuni, care va duce nemijlocit
la ridicarea gradului de responsabilitate faţă de consumatorii produselor de asigurare, instituirea
procedurilor de control intern şi guvernare corporativă;
• automatizarea şi informatizarea activităţii participanţilor profesionişti al pieţei asigurărilor,
inclusiv în domeniul ţinerii evidenţei contabile, care va permite ridicarea nivelului transparenţei
operaţiunilor efectuate de către companiile de asigurări, accelerarea proceselor de elaborare,
prelucrare şi analiză a informaţiei, precum şi crearea unei baze de date la nivel naţional pentru
unele tipuri de asigurări.
Obiectivele lucrării constau în studierea literaturii de profil, abordarea principiilor teoretice şi
metodologice ale pieţei asigurărilor din Republica Moldova, examinarea şi studierea literaturii în
domeniul pieţei de asigurări şi al rolului asigurărilor ca şi categorie economică.
Scopul cercetării a determinat structura acestei lucrări, care constă din introducere, capitole
prezente, concluzii, bibliografie selectivă.

3
CAPITOLUL I. PIAȚA SERVICIILOR DE ASIGURĂRI
Asigurările reprezintă un sector semnificativ al pieței financiare nebancare din Republica
Moldova. Funcția principală a asigurărilor constă în gestionarea riscurilor, iar gestionarea corectă
a riscurilor contribuie la dezvoltarea economică, menținerea stabilității financiare și creșterea
bunăstării populației.
Piaţa de asigurări prezintă o totalitate a relaţiilor economice vânzare – cumpărare a serviciului
deasigurare ce se exprimă în apărarea intereselor atât a persoanelor fizice, cît şi a celor juridice.
Încondiţiile funcţionării pieţei de asigurări intră în vigoare legile economice precum legea valorii
şi cereriişi ofertei. Piaţa de asigurări este caracterizată ca organizaţională, juridică şi teritorială,
care includ diverse tipuri de activitate
Funcțiile asigurărilor
1. Funcția de repartiție se manifestă în primul rând prin procesul de formare a fondului de
asigurare pe seama primei suportate de persoanele fizice și juridice cuprinse în asigurare.
2. Funcția de control urmărește modul în care se încasează primele de asigurare și alte venituri
ale organizației de asigurare, cum se efectuează plățile cu titlu de indemnizație de asigurare,
cheltuielile de prevenire a riscurilor, etc.
Asigurarea se manifestă ca ramură prestatoare de servicii în momentul în care o societate
comercială de asigurare, în schimbul primelor încasate de la persoanele fizice sau juridice, oferă
acestora un serviciu și anume obligația de a prelua asupra sa efectele negative ale producerii unui
anumit eveniment sau complex de evenimente.

1.1 Clasificarea asigurărilor


Consumatorii de produse şi servicii de asigurare au acces la o gamă relativ largă de produse
de asigurare. Acestea pot fi clasificate în patru categorii fundamentale, conform CNPF:
1. Asigurările obligatorii prin efectul legii, cum ar fi asigurările de răspundere civilă auto -
Carte Verde şi AORCA, asigurarea transportatorilor față de calători, asigurarea vehiculelor
electrice urbane;
2. Asigurările benevole (sau facultative) de bunuri, cum ar fi asigurarea întreprinderilor
comerciale, agricole, financiare şi bunurile personale;
3. Asigurările benevole de persoane, cum ar fi pensiile, anuităţile, asigurarea de viaţă şi de
sănătate;
4. Asigurarea benevolă de răspundere civilă, cum sunt asigurările în domeniile aeronautice
şi a furnizorilor de servicii de transport dar şi indemnizaţiile profesionale.

4
Cele mai populare asigurări în Republica Moldova se referă la asigurările obligatorii de
răspundere civilă auto internă şi externă. În generală, asigurările de răspundere civilă auto
cuprind peste 43% din primele subscrise pe piaţa asigurărilor din ţară şi reprezintă cel mai
important produs în majoritatea companiilor de asigurari.
Asigurările obligatorii - rezultă din interesul economic și social al întregii comunități pentru
apărarea avuției naționale, menținerea continuității procesului de producție și protejarea
victimelor unor accidente. Asigurarea obligatorie se poate introduce atunci când bunurile unui
important numâr de persoane fizice și juridice sunt amenințate de anumite riscuri astfel încât
fiecare deținător al bunului respectiv ar putea avea de suportat pagube la producerea riscurilor
respective. Asigurarea obligatorie este fără termen, acționând tot timpul cât exista bunul asigurat.
În cazul asigurării obligatorii, răspunderea asigurătorului ia naștere în mod automat din
momentul în care asiguratul intră în posesia bunului respectiv.
Asigurările facultative iau naștere pe baza contractului de asigurare încheiat între asigurător și
asigurat. Asigurările facultative se încheie fie pentru bunuri, persoane, răspundere civilă ori
riscuri necuprinse în asigurările obligatorii, fie în vederea completării acestor asigurări pentru o
despăgubire mai mare. Asigurarea facultativă este valabilă numai pentru o anumită perioada de
timp, riguros stabilită în contractul de asigurare. În situația în care apar unele pagube înainte de
plata primei de asigurare sau după trecerea teremenului prevăzut pentru achitarea ei, asigurătorul
nu acordă despăgubirea respectivă.
Asigurările benevole de persoane. Obiectul asigurării benevole îl constituie interesul
patrimonial al persoanei asigurate, care la survenirea cazului asigurat, prevede achitarea de către
Asigurător a cheltuielilor conform Contractului de asigurare.
Asigurarea benevolă de răspundere civilă ajută la protejarea persoanei asigurate în cazul unor
daune apărute ca urmare a unei erori sau neglijenţe. Daunele acoperite prin asigurare sunt cele pe
care persoana asigurată este obligată să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de
judecată pentru prejudicii de care răspunde în baza legii.
Riscurile acoperite al acesteia sunt: avarierea şi/sau distrugerea de bunuri aparţinând terţelor
persoane; vătămările corporale şi/sau decesul terţelor persoane; pierderile materiale şi/sau
financiare ale terţelor persoane.

1.2 Intermediarii în asigurări


Intermediari în asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de
asigurare, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfăsoară
activitate de intermediere în asigurări în schimbul unui/unei comision/remunerații, autorizat sau

5
înregistrat în condițiile stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia,
precum și intermediarii din statele membre care desfăsoara pe teritoriul Republicii Moldova
activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta
servicii, după caz.
Intermediari în asigurări sunt:
 agentul de asigurare;
 agenţii bancassurance;
 brokeri de asigurare (persoană juridică);
 brokerul în asigurare şi asistenţi în brokeraj (persoană fizică  angajat al persoanei
juridice).

Agenţi de asigurare
 Reprezintă interesele asigurătorului
 Vând poliţele de asigurare ale unuia sau mai multor asigurători
 Nu sunt profesionişti în asigurări
 Persoanele fizice care lucreaza full-time sau part-time pentru asigurătorul pe care îl
reprezintă pe baza unui contract
Brokeri de asigurare
 Reprezinta interesele asiguratului
 Cumpără asigurări/reasigurări pentru clientul său, numit principal
 Persoane juridice independente, specializate în intermediere în asigurări
 Sunt experti în asigurări
Agent de asigurare - persoană fizică sau juridică împuternicită, în baza autorizării unui
asigurător ori reasigurător, să încheie în numele şi în contul asigurătorului sau reasigurătorului,
contracte de asigurare ori de reasigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de
mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător/reasigurător, broker de asigurare şi/sau de
reasigurare.
Agentul de asigurare trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) să dispună de pregătire profesională de specialitate şi/sau de competenţă, de cunoştinţe şi
aptitudini în domeniul acestei activităţi, confirmate prin certificatul de calificare în asigurări
obţinut în conformitate cu actele normative ale Autorităţii de supraveghere.
b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare în valoare
de cel puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10
milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, nefiind admisă franşiza, sau de o

6
garanţie echivalentă furnizată de un asigurător în al cărui nume activează sau al cărui
împuternicit este;

Agentul bancassurance trebuie să întrunească următoarele condiţii:


a) să fie o bancă comercială, o asociaţie de economii şi împrumut, o organizaţie de
microfinanţare sau o persoană juridică care practică activitatea de leasing, care activează în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil în valoare de
cel puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10 milioane
de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, franşiza nefiind admisă, sau de o garanţie
echivalentă furnizată de asigurătorul (asigurătorii) în al cărui (căror) nume activează;
c) să nu fi fost declarat anterior insolvabil şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare,
insolvabilitate sau de lichidare la data solicitării mandatului de la asigurător;
d) să dispună de personal cu pregătire profesională de specialitate şi aptitudini în domeniul
activităţii de intermediere în corespundere cu actele normative ale autorităţii de supraveghere.
Brokerul de asigurare este o persoană juridică, prezentată în rolul consultantului asiguratului la
contractarea asigurării cu o societate de asigurare reieşind din stabilitatea financiară a
operaţiunilor acesteia din activitatea condiţiilor contractului pentru asigurat, precum şi din alţi
factori.
Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) să dispună de un capital social, vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică
de 100000 de lei;
b) să dispună de un contract în vigoare de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare
de cel puţin 10 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 15
milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, franşiza admisă în contract fiind în
limita capitalului propriu al brokerului;
Brokerul pune pe primul loc interesele solicitantului (denumit “principal”) şi în acest sens este
obligat prin definiţie, legi si uzanţe să-şi utilizeze întreaga pregătire profesională teoretică şi
practică pentru a încheia cea mai bună afacere(protecţie optimă cu o primă de asigurare
rezonabilă). Brokerii de asigurare prin serviciile de consultanţă oferite au un rol foarte important
în reducerea cheltuielilor privind acoperirea riscului şi monitorizarea unui program de asigurare,
fiind astfel consideraţi experţi în asigurări.
Funcţiile brokerilor de asigurare:

7
 acordă asistenţă clientului pentru elaborarea unui program adecvat de asigurări şi pentru
îmbunătăţirea programului existent;
 contacteaza asigurătorii potriviţi pentru obţinerea unor contracte corespunzătoare pe
termen lung;
 negociază termenii contractului de asigurare şi pregăteşte textul acestuia sau verifică dacă
textul propus de compania cedentă răspunde protecţiei optime;
 participă la plata primei de asigurare şi la încasarea contravalorii corespunzătoare a
despăgubirii în cazul producerii daunelor;
 pregăteşte reînoirea contractului de asigurare:
 asistă asigurătorul în respectarea clauzelor contractuale;

8
CAPITOLUL II. PIATA DE ASIGURĂRI DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1 Caraterizarea pieței de asigurări din Republica Moldova
Sectorul de asigurări din Republica Moldova este o parte componentă a pieței financiare
nonbancare. Acest sector rămâne a fi într-o fază inferioară a dezvoltării având necesitatea unei
reformări atât în baza factorilor social-economic cât și a celor structurali.
În Republica Moldova piața de asigurări are o scurtă experiență de activitate în baza proprietății
private.
Piaţa de asigurări din Republica Moldova are perspective de dezvoltare. Printre principalele
obiective şi priorităţi menţionăm următoarele:
1. Piaţa de asigurări poate deveni un mecanism eficient de atragere a investiţiilor în sectorul real
al economiei şi de ridicare a atractivităţii investiţionale a Republicii Moldova;
2. Digitalizarea sectorului de asigurare prin implementarea tehnologiilor informaţionale;
3. Implementarea normelor prudențiale prin alinierea sectorului la sistemul european de
reglementare și supraveghere;
4. Dezvoltarea infrastructurii pieţei; underwriteri, intermediarii în asigurări, actuari și auditori,
comisari de avarie și assistance, soluţii IT etc.
5. Diversificarea serviciilor de asigurare (de ex. crearea unei oferte de asigurare cu includerea
posibilității de economisire ceea ce ar fi o alternativă a sistemului public de pensii);
6. Îmbunătăţirea managementului societăţilor de asigurare prin crearea sistemelor interne de
evaluare a riscurilor şi de pregătire profesională a specialiştilor;
7. Elaborarea reglementărilor de stimulare a angajaţilor şi patronilor conform practicilor
internaţionale în asigurările de viaţă;
8. Ridicarea nivelului de educaţie financiară a populaţiei prin informarea privind oportunităţile
asigurărilor;
9. Dezvoltarea sistemului bankassurance, care poate fi definit drept componenta ce înglobează
toate tipurile de avantaje pe care clientul le poate obţine din relaţia cu banca şi cu asiguratorul
său.

2.2. Analiza pieței de asigurări din Republica Moldova


Cererea de asigurare vine din partea persoanelor fizice și unităților economice, preocupate de
protecția lor dar să și ofere securitate salariaților.

9
Cererea de asigurări vine din partea persoancler juridice, interesate în protejarea activelor de car
dispun împotriva pericolelor care le amenință.
Oferta de asigurare este prezentată de societățile comerciale de asigurare cu capital privat, de
stat sau mixt, de organizațiile mutuale de asigurare și tontine. Societățile comerciale de
asigurare, urmărese realizarea de profit indiferent de foma de proprietate. Acestea sunt obligate
să se încadreze în prevederile legale referitoare la: mārimea capitalului social minim subscris și
vărsat; mărimea obligațiilor pe care și le pot asuma; rezervele de prime și/sau de daune pe care
trebuie să le constituie, etc.
Organizațiile de tip mutual efectuează operații de asigurare pentru membrii lor, potrivi statutelor
acestora, având la bază principiul mutualității; ele urmăresc ajutorarea membrilor lor nu
obținerea de profit. Ficcare membru al unei organizații mutuale are o dublă calitate: de asigurat
și de asigurător. În calitate de asigurat, fiecare membru al grupului participă la formare fondului
comun de asigurare, cu contribuția ce i-a fost stabilită.
Sistemul de asigurări reprezintă un atribut indispensabil al fiecărei societăți. Eficiența pieței
de asigurări este un indicator, care caracterizează în general dezvoltarca economică a oricărui
stat și a unor ramuri aparte ale economiei naționale în particular. (asig., O cale atit de lunga)
Piața asigurărilor din Republica Moldova este o piață în formare. Dimensiunea reală a pieței
este, însă, destul de restrinsă, chiar dacă evoluția acesteia, după 1990, a fost una pozitivă, piața
fiind în continuă dezvoltare și creştere. Activitatea sferei de asigurare, în Republica Moldova,
cunoaște o istorie de mai bine de 100 de ani. Însă, cu adevărat, o dezvoltare mai dinamică, mai
distinctă se atestă doar după cel de-al Doilea Război Mondial. De asemenea până în anul 1991,
industria asigurărilor a purtat un caracter exclusiv de stat, compania "Gosstrah" fiind unicul
prestator de servicii în acest domeniu Tranziția Republicii Moldova la economia de piață se
caracterizcază prin particularități complexe, reforma economică reprezentând resortul de fond al
procesului în plină derulare. Metamorfozele în speță vizează plenar și domeniul asigurărilor și-și
găsesc o expresie distinctă în acțiunile inițiate pe plan organizatoric și funcțional în 1991.
Practic, din acest moment, demarează un amplu lanț de restructurări transante a sferei
asigurărilor avind drept finalitate demonopolizarea sectorului în cauză și constituirea unor
societăți comerciale de asigurări.
Astfel s-a impus modificarea structurilor organizatorice existente în activitatea de asigurare
reasigurare, precum și a efectuării reglementării în acest sens pe noi baze a raporturilor
contractuale, a perfecționării instrumentelor și tehnicilor de lucru utilizate de societățile
comerciale, de intermediere și alte prestări de servicii.
Piața Republicii Moldova este mică, dar interesantă pentru operatorii internaționali. Acest fap
este certificat de practicarea investițiilor de portofoliu. O cotă substanțială a liderului pieței
10
asigurărilor „MOLDASIG", pe parcursul anului 2008, a fost achiziționată de către compania rus
„Rogosstrah". În anul 2009 a fost înregistrat un nou operator pe piața asigurārilor din Republica
Moldova, și anume compania „GRAWE CARAT ASIGURARI", ca rezultat al fuziunii WE
CARAT Asigurări de Viață" și „CARAT".
Tendința de dezvoltare a pieței de asigurări din Republica Moldova este determinată de o serie
de indicatori, ce caracterizează calitatea serviciilor prestate de companiile locale de asigurare și
înainte de toate, de capacitatea financiară a acestora de a-și onora obligațiunile asumate. Cel mai
reprezentativ indicator al dezvoltării industriej asigurărilor rămâne a fi volumul total al primelor
de asigurare subscrise inclusiv primile primite în reasigurare, care pe parcursul perioadei de
studiu se află în continuă ascensiune.
Topul companiilor de asigurare din Republica Moldova, alcătuit după criteriul volumului de
prime brute subscrise, indică pe primele două poziții societățile de asigurare MOLDASIG şi
ASITO, cu cote de piață de 27,62%, respectiv 15,33%. Pe următoarele poziții s-au situat
GRAWE CARAT (11,32%). MOLDCARGO (9.28%) si DONARIS Group (8.27%). Toate
calculele realizate au la bază rezultatele comunicate de Comisia Naționalā a Pietei Financiare.

2.3 Tendințe în activitatea companiilor care activează pe piața de asigurări


din Republica Moldova
Piața de asigurări reprezintă totalitatea relațiilor economice de vânzare-cumpărare a unui
serviciu creat în scopul apărării intereselor persoanelor fizice și juridice. Pentru o funcționare
corespunzătoare a acestei piețe se respectă legile economice ale cererii și ofertei. Piața de
asigurări este o organizație constituită ca persoană jurndică, care își desfășoarä activitatea pe un
anumit teritoriu şi se supune reglementărilor în vigoare,
Dezvoltarea pieței financiare din Republica Moldova, în cadrul căreia prin mecanismele
specifice economiei de piață, capitalurile disponibile sa fie alocate sectoarelor economice
performunte, implică creșterea rapidă și pe baze solide a sectorului asigurărilor care, pe lângă
faptul că permite absorbția șocurilor accidentale din viața economică și socială, colectează și
redistribui importante fonduri temporar disponibile.
Din motive de ordin obiectiv, dar şi subiectiv, Republica Moldova este mult rămasă în urmă din
toate punctele de vedere în raport cu fostele țări socialiste din Europa Centrală cu care se află în
concurență în ceea ce privește investițiile sträine directe, accesul la finanțări internaționale
pentru dezvoltarea infrastructurii și, nu în ultimul rând, aderarea la diferite organizații europeane.
Pentru sporirea şanselor de integrare europeană este necesară alinierea Moldovei la nivelul de
performanță economică din țările dezvoltate, la modul de structurare a informațiilor precum și

11
aplicarea consecventă a normelor dreptului internațional public și privat în relațiile
internaționale, Se impune, de asemenea, crearea cadrului instituțional şi pregătirea specialiştilor
care să asigure legātura cu organizațiile intergraționiste.
Piața de asigurări din Republica Moldova a fost creată în anul 1991 de către Asigurarea de Stat
de pe lângă Ministerul Finanțelor care a format apoi societatea comercială "QBE ASITO". La
începutul anului 1997 pe piața de asigurări activau mai mult de 50 de societăți. După
reînregistrarea companiilor au mai rămas doar 33, care prestează peste 80 de tipuri de servicii de
asigurări. O caracterizare a sectorului asigurărilor în Republica Moldova nu poate ignora
evoluția cătorva indicatori, unele mutații organizaționale cu implicații pe piața asigurărilor,
fiscalitatea și concurența în asigurăr.
Pe parcursul ultimilor cinci ani piața asigurărilor din Republica Moldova a suferit un şir de
schimbări ireversibile căpătănd un aspect piață concurențială. Toate evenimentele desfăşurate pe
arena economică a țănii au influențat și productivitatea "acestei industrii specifice", industrie ce
produce, promovează și realizează o gamā largă de produse deosebite, care asigură populației
încredere în ziua de mâine, o senzație de stabilitate atât de importantă în condițiile generate de
regulile dure dar obiective ale economiei de piață.

12
Concluzie

Pe baza analizelor efectuate se poate concluziona că pe piața de asigurări a Republicii Moldova


activitate eficientă obținând un profit considerabil companiile de asigurări cum îşi desfăşoară
rezerve de asigurări până la 10 milioane de lei. Organizarea și dezvoltarea sectorului asigurărilor
în Republica Moldova, lărgirea sferei de activitate a pieței de asigurări presupun atragerea
investițiilor autohtone și străine pe termen mediu și lung, pentru accasta este nevoic de relansarea
economici naționale.
Schimbările profunde şi accelerate pe piaţa asigurărilor, determinate de reformele promovate,
conduc la consolidarea financiară a instituţiilor de asigurare şi acordarea serviciilor în
corespundere cu cele mai înalte standarde de calitate şi accesibilitate pentru populaţia ţării. În
pofida ritmurilor înalte de creştere înregistrate pe parcursul ultimilor ani, piaţa asigurărilor este
subdezvoltată comparativ cu potenţialul existent şi cu nivelul de dezvoltare în alte state, inclusiv
cele vecine. Factorii care condiţionează eşecurile existente sunt veniturile modeste ale populaţiei,
cultura joasă a asigurărilor în societate, deprinderea populaţiei de a miza pe ajutorul statului în
situaţii dificile, precum şi diversificarea slabă a serviciilor de asigurare oferite pe piaţă. Prin
urmare, obiectivul de bază al sectorului de asigurări din Republica Moldova rămâne a fi
formarea
unei pieţe stabile şi transparente, bazată pe tehnologii moderne de asigurare, capabilă să
protejeze interesele cetăţenilor şi ale agenţilor economici, precum şi să devină un sector cu
pondere semnificativă în asigurarea stabilității financiare a statului.

13
Bibliografie

1. Perciun R. Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii


economice a Republicii Moldova. Teză de doctor habilitat. Chișinău, 2017.
2. Ungur C. Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova.
Teză de doctor. Chișinău, 2018.
3. Fotescu S. - "Eficiența asigurărilor în Republica Moldova", teză de doctorat, Chişinău, ASEM,
2000.
4. Fotescu S., Botnari N. - "Constituirea și funcționarea pieței asigurărilor din Republica
Moldova", Observator economic Nr.l, 2000, p. 18-19,
5. Fotescu S.,Tugulschi A- Asigurari si reasigurari,note de curs', Chisinau 2006

14

S-ar putea să vă placă și