Sunteți pe pagina 1din 23

CATALOG

DE PRODUSE
IZODOM 2000 POLSKA RO
IZODOM Catalog de produse

Sistem rapid, simplu și complet


pentru construcția de clădiri pasive

PEREȚI
MAI CĂLDUROȘI CU 250%
DECÂT PEREȚII OBIȘNUIȚI

ACOPERIȘ
MAI CĂLDUROS
CU 100% DECÂT UN
ACOPERIȘ OBIȘNUIT

FUNDAȚII
MAI CĂLDUROASE
CU 400% DECÂT
FUNDAȚIILE OBIȘNUITE

www.izodom.pl
IZODOM Catalog de produse ani 2
Cuprins Proiecte finalizate
în Europa
Proiecte finalizate 3
Construcție bazată pe tehnologie Izodom 4
Sistem Izodom 5
Materii prime 9
Calitatea Izodom 10
Aprobări tehnice 10
Titluri și premii 11
Suport pentru economia poloneză 12

Izodom oferă produse


dezvoltate în propriul labo- Produse Izodom 13
rator de încercări. Andrzej Elemente pentru construcția de pereți 13
Wójcik, fondatorul societății, Sistem standard 13
este autorul majorității so- Sistemul Prince Blok 14
luțiilor. În cei 26 de ani de Sistemul King Blok 15
dezvoltare, gama de pro- Sistemul Super King Blok 17
duse a  crescut de la 8 Sistemul Blok Plus 18
la 200 de produse brevetate Sistemul Universal 18
cu  modele utilitare restrân- Sistemul Universal Plus 19
se și design industrial. Sistemul Benefit 19
Elemente suplimentare 20
Elemente de plafon 21
Planșeu de fundație 22
Panouri de izolație de acoperiș 22
Panouri de fațadă 23
Panouri de perimetru 23
Accesorii 24
ADRESA FABRICA:

IZODOM 2000 Polska Sp. z o.o.


Proces de construcție 25
ul. Ceramiczna 2a
Cum se pune planșeul de fundație Izodom 26
98-220 Zduńska Wola
Cum se construiește Peretele Izodom 29
Obsługa klienta:
Cum se pune planșeul de podea Izodom 35
0048 – 43 – 823 – 41 – 88
Cum se pune planșeul de acoperiș Izodom 37
0048 – 43 – 823 – 89 – 47
Cum se pun panourile de fațadă Izodom 40
e-mail: klient@izodom.pl
Sekretariat/fax:
Proiecte finalizate - locuințe 43
0048 – 43 – 823 – 23 – 68
e-mail: biuro@izodom.pl
www.izodom.pl
www.pasywnedomy.eu

NIP: 726 000 04 14


REGON: 730192247
KRS: 0000225099

Capital social: 2 646 600 PLN

IZODOM Catalog de produse


2 3
Dacă folosiți tehnologie Izodom Sistemul Izodom cuprinde mai mult de 200
atunci când construiți o clădire de elemente care pot fi asamblate ca niște cuburi
de construcție pentru a obține dimensiunea și forma
precizate ale locuinței dvs.

Veți economisi timp! Nu veți irosi spațiu!

Construcția unui etaj de dimen- Pereții construiți cu tehnologie


siune medie durează doar 2 până Izodom sunt mai subțiri față de cei 4
la 3 zile, în vreme ce constru- obișnuiți cu același indice de per-
cția întregii case, de la fundație formanță termică. Prin urmare, Sistemul este alcătuit din
la  acoperiș, nu va dura mai mult se  pot obține până la câțiva me- 1 planșeu de fundație
de câteva săptămâni. tri de suprafață utilă suplimentară
2 pereți
neobstrucționată de pereți.
3 plafon (tavan)
4 acoperiș
2
3

Veți proteja mediul! Veți economisi bani!

O casă eficientă energetic contri- Veți achita facturi de 10 ori mai mici!
buie la evitarea a cel puțin 18 tone Dacă la construcția casei dvs. s-au Informații suplimentare de-
de emisii de CO2 pe an! Un nece- folosit elemente Izodom, veți plăti spre oferta completă de pro-
sar energetic mic poate fi satisfă- mai puțin pentru încălzire și aer 1 duse. Solicitați un catalog de
cut prin generarea solară, panouri condiționat. Plasticul spumat folosit produse sau vizitați website-ul
fotovoltaice și alte surse ecologi- pentru a fabrica pereții din elemen- www.izodom.ro
ce de energie pură. te asigură o răcoare plăcută vara și
o reținere eficientă a căldurii iarna.

Deveniți unul dintre membrii


grupului de proprietari de casă Construcție
mulțumiți.
Elementele folosite la construcția
Elementele Izodom au fost folo- pereților, a plafonului și a planșeu- Sistemul este alcătuit din planșeu Tehnologia este sigură și nu pre-
site la construcția palatului regal lui de fundație sunt umplute cu be- de fundație pereți plafon (tavan) zintă nici un risc pentru sănătate.
al Regelui Marocului și a mai mult ton. Planșe ele de acoperiș sunt acoperiș Elementele Izodom pot De asemenea, este certificată
de 18.000 de clădiri peste tot în amplasate pe tâmplărie. Clasa fi utilizate pentru a ridica orice tip în Uniunea Europeană și Polonia.
lume, inclusiv 10.000 de case în de beton și armarea (dacă există) de structură, cum sunt clădirile
Germania, Țările de Jos, Franța, sunt stabilite în funcție de  ce- rezidențiale cu mai multe etaje,
Anglia, Polonia și țările scandi- rințele specificate în standardele casele familiale individuale, șco-
nave. pentru componentele structurale lile, spitalele, hotelurile, bisericile
individuale ale clădirii. și chiar piscinele de înot.

IZODOM Catalog de produse


4 5
Eficiență energetică O clădire de orice mărime

Toate elementele, adică pereții, mic de energie al clădirii; poate fi Prin urmare, printr-o abordare Prin selectarea tipurilor corespu- La ridicarea unor clădiri foarte Cele mai înalte structuri civile con-
planșeul de fundație și planșeul de mai redusă chiar și cu 80% față orientată spre viitor, se vede va- nzătoare de elemente de cofraj, înalte, singura cerință pentru pro- struite cu tehnologie Izodom cuprind
acoperiș dintr-o unitate construită de tehnologiile obișn uite. Cu cât loarea investiți ei în izolație. a  tipului de beton și de armătură, iectant este selectarea unui tip clădiri rezidențiale cu 11 etaje.
cu tehnologie Izodom se îmbină este mai gros stratul de izolație, elementele Izodom pot fi utilizate adecvat de beton, armătură și ele-
pentru a crea un strat continuu de cu atât este mai mic costul supo- pentru a ridica orice tip de clădire, mente cu lățimea miezului suficient
izolație termică armonioasă. rtat pentru acumularea căldurii. de exemplu clădiri rezidențiale cu de mare pentru a  transfera toate
Tehnologie Tehnologie mai multe etaje, locuințe familiale sarcinile care apar în structura pro-
Aceasta permite evitarea punților obișnuită Izodom individuale eficiente energetic, clă- iectată.
termice, adică a  locurilor în care diri publice, piscine de înot, etaje
-200C -200C
este posibil ca frigul și umeze- de fabrică, clădiri utilitare, depozite
ala să pătrundă în casă. Căldura reci, camere frigorifice etc.
220C 220C
este încapsulată și acumulată în HOTEL

interiorul clădirii. Principalul avan- Reglementările europene nu impun


taj al tehnologiei este consumul nicio restricție sau limitare de înălț
me asupra structurilor civile cu teh-
nologie Izodom.
Diferite grosimi ale pereților din elemente Izodom permit
ridicarea unor clădiri clasificate conform unor patru un
t de
ci en )
categorii de eficiență energetică Coefi ermic (U
f e r t nă
n s a m
t ra
mic
in se
ă
Ritmul construcției
mai i b un
o ma ț i e
i zo l a
Elementele Izodom sunt mari și pentru a turna beton în 8 m2 de pe- cu forța de muncă, ci și un cost mai
ușoare. „Cărămida” de bază are rete. Această soluție este de 6 ori mic de credit sau închiriere a apar-
Sistem Standard Prince Blok King Blok Super King Blok
o suprafață de 0,5 m2 și cântărește mai rapidă decât dispunerea tra- tamentelor.
Tip de elemente MC 2/25 MC 2/30 MC 2/35 MC 2/45 de la 1,4 la 4,8 kg înainte de beto- dițională de cărămizi și instalarea
Grosimea peretelui 25 cm 30 cm 35 cm 45 cm nare (în funcție de lățimea elemen- pe izolația termică de pe pereți. Pentru a  obține finisajul la roșu
izolație interioară / miez de beton
/ izolație exterioară 5 / 15 / 5 cm 5 / 15 / 10 cm 5 / 15 / 15 cm 5 / 15 / 25 cm
tului). La turnarea de beton pentru Ritmul rapid al construcției nu se pentru o  clădire cu o  arhitectură
Secțiune peretele construit cu materialele poate obține atunci când sunt folo- nu foarte complicată, o  echipă de
transversală perete
25

25

25

25

Izodom, 4,5 m2 de perete (în stare site alte tehnologii eficiente energe- construcție cu calificare medie are
5 15 5 5 15 10 5 15 15 5 15 25 brută) pot fi finalizați întro oră. Un tic. Un timp mai mic de construcție nevoie de 4 până la 6 săptămâni
Coeficient de transfer 0,28 W/m K 2
0,22 W/m K 2
0,15 W/m K 2
0,10 W/m K 2
metru cub de beton este suficient înseamnă nu doar costuri mai mici pentru a finaliza lucrarea.
termic (U)
Clasă de clădire clădiri industriale îmbunătățită eficientă pasivă
eficiente energe�c energe�c

Beneficii lipsă 12% mai călduroasă 40% mai călduroasă 60% mai călduroasă
compara�v cu compara�v cu compara�v cu Ritmul
cerințele curente cerințele curente cerințele curente construcției
4,5 m2/h Ritmul
betonării
45 m2/h
Structură durabilă

Tehnologia de construcție Izodom Elementele cofrajului nu sunt în- rabilitatea structurii este estimată
implică așa-numitul cofraj perma- depărtate, ca în cazul cofrajelor la mai mult de 150 de ani. Cu o ar-
nent, care înseamnă construcția de obișnuite. Ele sunt păstrate pen- mătură adecvată, pot fi constru-
structuri permanente din beton sau tru a  asigura izolația internă și ite nu doar clădiri înainte cu mai >2kg
beton armat la locul construcției. externă a  peretelui construit. So- multe zeci de etaje, ci și structuri
cietatea noastră oferă seturi de în zone seismice sau zone care
Cofrajul în care este turnat betonul inc- elemente cu diferite grosimi ale prezintă deteriorări
lude unități formate Izodom, făcute din stratului de izolație, ca și diferite
materiale durabile de izolație termică. grosimi ale miezului de beton. Du-

IZODOM Catalog de produse


6 7
Suprafață suplimentară Rezistență
într-o casă mai călduroasă îmbunătățită la foc

Pereții construiți din elemen- cu același nivel de izolație și con- 5m2 de suprafață utilă suplimen- Izodom oferă elemente speciale
te Izodom sunt relativ „înguști”. struit cu tehnologie Izodom ar fi tară la construcția unei case cu cu rezistență îmbunătățită la foc,
Față de un perete de cărămidă gros de doar 35 cm. Aceeași per- suprafață la sol de 140m2. Acest desemnate ca REI 120. Acestea
cu un coeficient de transfer termic formanță termică, dar cu o grosi- aspect este cu atât mai important respectă cele mai stricte standarde
U = 0,15W/m2 K, lățimea perete- me mai mică a  peretelui, permite când este vorba despre vânzarea UE, pentru construcția unor unități
lui ar fi de 40-50  cm. Un perete dezvoltatorului să creeze aprox. casei. cum sunt școlile, spitalele și hote-
lurile.

Dispunerea ușoară
a sistemelor
Impact pozitiv
Sistemele sunt dispuse în mie- asupra mediului
zul peretelui înainte de betonare.
Analiza ciclului de viață studiază Cercetarea efectuată de Universi-
Cablurile electrice pot fi dispuse
felul în care produsul afectează tatea de Tehnologie din Varșovia,
în cameră, prin amplasarea lor în
mediile de fabricare, de operare și conform ISO 14040, a  demonstrat
canalele decupate în peretele in-
de utilizare. Rezultatele unei astfel o  emisie redusă a  CO2 cu 56% și Izodom este tehnologie
tern de tip spumă de acoperit cu
de analize finalizate pentru două scăderea energiei acumulate cu câștigătoare în competiția
stratul de finisaj.
locuințe pasive arată că o  casă 11%. Tehnologia a  fost apreciată pentru cea mai bună teh-
construită cu tehnologie Izodom de Ministerul Mediului și de Națiu- nologie verde poloneză.
prezintă un avantaj față de casa din nile Unite.
cărămidă izolată cu vată minerală.

Lucrarea de finisaj
Izodom foloseșt e de mulți ani cele mai bune
materii prime furnizate de producătorul
fixat în beton la adâncimea de
Pentru finisarea pereților inte-
riori, se recomandă folosirea de doar 100  mm, asigură capacita-
Sistemul Izodom este adecvat
pentru construcții în zonele
de top în industria chimică – BASF.
plăci de rigips sau rigips cu grosi- te portantă mai mare de 150  kg. seismice și zonele supuse de-
mea de cel puțin 10 mm, aplicate Aceasta înseamnă că un boiler teriorărilor rezultate din minerit. Materie primă
mecanic cu ajutorul unei unități de 500 kg poate fi instalat cu doar La proiectarea unei structuri
generatoare. Finisarea pereților 4 dibluri și o bară de montare. civile într-o astfel de zonă, ace- Există trei tipuri de EPS folosite pen- și la fabricarea tăvilor alimentare
exteriori se face de obicei prin asta trebuie armată corespun- tru fabricarea elementelor de spu- adăugat precum agent de aera- EPS (polistiren expandat alb)
aplicarea de tencuială subțire cu zător prin crearea unui tip de mă, toate fiind fabricate de societa- re în sol pentru cultivarea ușo ară
plasă, fațadă cu clincher, plăci cutie de beton armat turnat pe tea de industrie chimică – BASF. a orhideelor, ca și pentru izolați e în
ceramice, panouri de fațadă, pe- loc (monolit) în care planșeul stupii de albine. Neopor (înainte de expandare)

rete lateral etc. de fundație, pereții și plafonul Primul se referă la polistiren expan-
sunt îmbinate și rigidizate. Pen- dat, cunoscut și ca marca Styro- Neopor – polistiren expandat gri –
Neopor (expandat)
Pentru instalarea de dulapuri (de tru informații suplimentare, vezi foam în Polonia. Al doilea tip de cu aditiv de grafit și proprietatea de
ex. dulapuri de bucătărie) pe pe- Buletinul de informații pentru materie primă, EPS gri – marca reținere a căldurii care iese prin ra-
reți, trebuie să se aplice dibluri cu proiectanți (vezi pagina 36). Neopor, are proprietăți mai bune diație termică asigură proprietăți de Neopor (în element)
max 150 kg
dilatație suficient de lungi înșuru- de izolație. Al treilea tip – Peripor izolație îmbunătățite, față de EPS
bate în miezul de beton al pere- – este caracterizat de material cu cu aceeași densitate. Prin urmare,
Peripor
telui. Un diblu (bolț) cu lungimea capacitatea minimă de absorbție izolați a  făcută din Neopor poate
de 150 mm și diametrul de 8 mm, a apei și rezistență înaltă la forțele fi mai subți re față de polistirenul
externe. Polistirenul este utilizat, expandat obișn uit.

IZODOM Catalog de produse


8 9
De la înființare, Izodom se ocupă de asigurarea celei Distincții internaționale și mai mult
mai înalte calități a produselor oferite și a unui climat de 50 de premii pentru Izodom
sănătos. Siguranță, sănătate și acelasi.
Distincții:

Siguranță, sănătate Societatea noastră este primul pro- bală și a  Națiunilor Unite cu privire
și igienă ducător de materiale de construcție la schimbările climatice. Această
distins de Ministerul Mediului în inițiativă de elită cuprinde doar 350
Institutul Național de Sănătate Pu- este faptul că a  furnizat polistiren proiectul GreenEvo (www.greenev de societăți din lume, cele care au
blică, Divizia Municipală de Igienă pentru Spitalul Polonez Memorial o.gov.pl) cu privire la caracteristicile semnat un acord de angajament
din Polonia, a acordat aprobarea nr. al Mamelor, din Lodz, timp de ani de eficiență energetică și la impac- pentru a  acționa spre protejarea
H/KB/1495/01/2007 pentru a  ate- întregi, ca articole de umplutură în tul pozitiv asupra mediului, exercitat atmosferei și contracararea schim-
sta că „unități le formate disponibile saltelele de reducere a  presiunii de clădiri. bărilor climatice.
în sistemul de construcți e Izodom, pentru a preveni apariția escarelor
care conți n polistiren și aditivi, sunt de decubit la copiii născuți prema- În 2013, Comisia Europeană a  di- Cooperarea Izodom cu ONU a  im-
aprobate pentru utilizate la interio- turi. Acest fapt a  fost confirmat de stins Izodom în cadrul Programului plicat și un discurs asupra aspec-
rul și la exteriorul clădirilor”. o con- numeroase scrisori de mulțumire EUGateway. Inițiativa a fost menită telor de eficiență energetică, livrat
firmare suplimentară a siguranțe i la care pot fi văzute pe pereții sediului să identifice cele mai bune 40 de de un reprezentant al societății, la
utilizarea materiilor noastre prime nostru. produse europene de construcție și Summitul Mondial pe probleme de
demonstrația lor în Japonia. climă din 2013, ca și o publicare în
Anuarul Global Compact 2014 de-
Aprobări tehnice Izodom este membră a  inițiativei spre dezvoltarea sustenabilă, emis
Caring for Climate din cadrul Pro- de sediul local al ONU din Varșovia.
Produsele Izodom au marcaj CE. tante obiective ale societății noastre. gramului de Mediu al Națiunilor www.caringforclimate.org.
În plus, conform Deciziei Consiliului Technique d’Application Demande Unite, Convenția-cadru ONU glo-
93/465/CE, produselor li s-a acor- AC 2009179-16D, eliberată de In-
dat autorizație de comercializare în stitutul Francez pentru Tehnologia
Uniunea Europeană. Din 2007, pro- Construcțiilor (Centre Scientifique Premii majore:
dusele noastre pentru pereți au obți- et Technique du Bâtiment) este
nut prestigioasa aprobare tehnică o  aprobare specială suplimentară Emblema de aur – pentru cei „Companii mici din Polonia”,
Medalia de aur la Târgul In-
europeană nr. ETA-07/0117, emisă pentru utilizarea pe piața franceză. care au prestat servicii extra- „Exportator” și „Companieino-
ternațional de Construcții și
de Institutul German pentru Tehno- www.cstb.fr. ordinare în ingineria civilă și in- vativă”,
Arhitectură BUDMA din 2015,
logia Construcțiilor (DIBt Deutsches dustria materialelor de constru- Certificat de partener de în-
Institut für Bautechnik). Din 1995, societatea rulează si- Orly Budownictwa 2015 (Vul-
cție – acordată de Ministerul credere, care confirmă sigu-
stemul implementat de control al turii Industriei poloneze de cu-
Dezvoltării Spațiale și al Con- ranța, onestitatea și punctu-
Institutul Polonez de Cercetare în calității, conform Standardului ISO strucții 2015),
strucțiilor, alitatea în activitate,
Construcții supervizează controlul 9001:2008, cu TŰV Rheinland (Cer- Personalitate a  Industriei de
Premiul întâi în categoria de Distincția Grand Prix la a 16a
calității în fabrica noastră, eliberând tificat nr. 0198 100 01435) ca orga- Construcții pentru creatorul
întreprinderi mici exportatoa- ediție a Târgului de Constru-
certificatul de control al producției în nism supervizor. Pentru lucrările de tehnologiei,
re acordat de Ministerul Eco- cții Gryf,
fabrică nr. 1488-CPR-0412/Z. Acest cercetare și dezvoltare a  calității, Companie cu Energie 2015
nomiei și Fundația pentru între- Premiul întâi – Zloty Kask
certificat confirmă nu doar siguranța este foarte important un laborator (Concurs desfășurat de revista
prinderi mici și mijlocii, (Casca de aur) – acordat de
utilizării, ci și conformitate cu cele propriu în care pot fi efectuate te- Gazeta Bankowa),
Emblema Teraz Polska („Polo- Camera Poloneză a  Industriei
mai stricte standarde europene de ste, ca testele la incendiu, testele Cea mai inovativă societate
nia Acum”) obținută în 2013, de Construcții și Comerțului,
siguranță, reglementări cu privire de rezistență și cele termice. De din provincia Lodz 2014,
la incendii și calitate, respectate de asemenea, apreciem și cooperarea Trei nominalizări la Distin- Premiul al treilea – Zloty Kask
Exportator de excepție al anu-
elementele Izodom. Respectarea cu institutele de cercetare și univer- cți a  economică acordată de (Casca de bronz) – acordat de
lui 2014, acordat de Asociația
celor mai înalte standarde de calita- sitățile din Polonia și Germania. Președintele Poloniei la cate- Camera Poloneză a  Industriei
Exportatorilor Polonezi,
te este unul dintre cele mai impor- goriile următoare, după cum de Construcții și Comerțului
urmează:

IZODOM Catalog de produse


10 11
Izodom sprijină în fiecare zi SISTEM
economia poloneză STANDARD
Materie primă disponibilă:
În Septembrie 2015, Izodom poloneze și contribuie la bugetul Izodom sprijină: EPS U0=0,29 W/m2K
a  obținut dreptul de a  folosi sim- comun al întregii societăți Simbo- NEOPOR U0=0,28 W/m2K MC 1/25 MC 2/25
lul Amprentei Poloneze indică so- Element de bază Element de bază
bolul „Polski Slad” (Amprenta po- Clubul polonez - estonian
100x25x25 cm 200x25x25 cm
loneză). Simbolul indică societă cietățile care merită să fie alese, MTU Pro Polonia, atașat Am-
țile poloneze care au contribuit la întrucât creează potențial pentru basadei Poloniei în Tallinn.
www.poola.ee
progresul țării noastre. Iată un ci- antreprenoriatul polonez și, în ace- 5 15 5
tat din ceea ce a zis organizatorul lași timp, îmbunătățesc rezistența,
Asociația turistică a  stu-
– Fundacja Kazimierza Wielkiego iar deciziile de a-și investi câști- denților „Plazik” de la Uni-
(Fundația Cazimir cel Mare): „Sim- gurile sunt luate de compatrioții versitatea de Tehnologie
bolul Amprentei Poloneze este un noștri.” www.polskislad.pl din Lodz, mai exact pe du-
semn care arată pe ce anume și rata Concursului de cânte-
când anume merită să vă cheltui ce turistice Yapa.
www.yapa.art.pl MCF 1/25 MH 1/25
ți banii pentru a vedea rezultate în Element de bază cu colier Adaptor de înălțime
crearea de locuri de muncă, servi- Măsurile luate de Echipa din plastic100x25x25 cm 100x5x25 cm
cii de infrastructură și publice. Tal- tânără din Lodz a  Aso-
pa colorată în ro șu și alb indică ciației Poloneze de Ingineri
societățile care î și achită taxele civili și Tehnicieni, de ex.
în Polonia, care nu doar creează pe durata renovării unei
grădinițe din Lodz.
noi locuri de muncă, ci mai ales
clădesc activ rezistența economiei
Asociația Academică
a Studenților „ ZURAW”
atașată Facultății de Ingi-
Construcția
nerie Civilă a Universității MCF 1/15 ML 1/25 MP 1/25
locuințelor pasive
de Tehnologie din Lodz. Element de perete despărțitor Buiandrug Element de suport plafon
100x25x15 cm 100x25x25 cm 100x25x25 cm
Din 2014, societatea noastră este Izodom este unul dintre cei 6 mem-
membră a  Institutului Polonez de bri fondatori ai Camerei Polone-
Construcții Pasive și Energie Re- ze de Industrie a  Construcțiilor și
generabilă Günter Szlagowski; în Comerț asociind lideri în sector de
plus, am devenit Ambasador al 25 de ani. www.piphb.pl
construcțiilor pasive. www.pibp.pl

MCF 0,7/25 MHF 0,7/25 MLA 1,2/25 *


Element de articulație cu colier din Adaptor de înălțime pentru element Buiandrug de ușă
plastic 70x25x25 cm de articulație 70x5x25 cm 120x25x25 cm

MCF25 E45 LA/RI * MCF25 E45 RA/LI * MC25 E45 LA/RI *


Colț 45° cu colier din pla- Colț 45° cu colier din pla- Colt 45o (stânga)
stic^85,4(64,6)x25x25 cm stic^85,4(64,6)x25x25 cm 110(90)x25x25 cm
stânga exterior / dreapta interior dreapta exterior / stânga interior. stânga exterior / dreapta interior.
12 * Elemente decupate la dimensiune și asamblate la cerere 13
MC25 E45 RA/LI * ML25 E45 A/I * MP25 E45 A* MCFU30 E90 LA MCFU30 E90 RA MCFU30 E90 LI
Colț 45° (dreapta) Colț perpendicular, 45o Element de suport plafon, 45o Colt 90o (exterior / stânga) Colt 90o (exterior / dreapta) Colt 90o (interior / stânga)
110(90)x25x25 cm 95(75)x25x25 cm (exterior) 75x25x25 cm 110x25x30 cm 110x25x30 cm 40x25x30 cm
dreapta exterior / stânga interior.

ru
Pent
r m ații
info cu
t are
men lare,
supli t a
la ins
MP25 E45 I * MH25 E45 A/I * MCB 1/25 MCFU30 E90 RI MLA 1,2/30 * pr iv ir e
pagin
a 29
vezi
Element de suport plafon, 45 o
Adaptor de înălțime colț, 45 o
Element pentru construcția Colt 90 (interior / dreapta)
o
Buiandrug de ușă
(interior) 75x25x25 cm 95(75)x25x25 cm de piscină 100x25x25 cm 40x25x30 cm 120x25x30 cm

SISTEMUL
KING BLOK
Materie primă disponibilă:
EPS U0=0,16 W/m2K
MCFU25 E90 LA/RI MCFU25 E90 RA/LI MH 1/15 NEOPOR U0=0,15 W/m2K MC 1/35 MC 2/35
Colt 90 100(60)x25x25 cm
o,
Colt 90 100(60)x25x25 cm
o,
Adaptor de înălțime pentru perete Element de bază Element de bază
stânga exterior / dreapta interior (dreapta) exterior / stângainterior. 100x5x15 cm 100x25x35 cm 200x25x35 cm

5 15 15
SISTEMUL
PRINCE BLOK
Materie primă disponibilă:
EPS U0=0,23 W/m2K MC 2/30 ML 1/30 ML 1/35 MP 1/35
NEOPOR U0=0,22 W/m2K Element de bază Buiandrug Buiandrug Element de suport plafon
200x25x30 cm 100x25x30 cm 100x25x35 cm 100x25x35 cm

5 15 10

MP 1/30 MH 1/30 MLA 1,2/35 * MCFU35 E45 RA * MCFU35 E45 LA *


Element de suport plafon Adaptor de înălțime Buiandrug de ușă Colț 45° (exterior / dreapta) Colț 45° (exterior / stânga)
100x25x30 cm 100x5x30 cm 120x25x35 cm 93,6x25x35 cm 93,6x25x35 cm

14 * Elemente decupate la dimensiune și asamblate la cerere 15


SISTEMUL
SUPER KING BLOK

Materie primă disponibilă:


EPS U0=0,11 W/m2K
MCFU35 E45 RI * MCFU35 E45 LI * MH 35 E45 A * NEOPOR U0=0,10 W/m2K MC 1/45 MC 2/45
Colț 45° (interior / dreapta) Colț 45° (interior / stânga) Adaptor de înălțime 45o (exterior) Element de bază Element de bază
56,4x25x35 cm 56,4x25x35 cm 93x25x35 cm 100x25x45 cm 200x25x45 cm

5 15 25

MH 35 E45 I * MP 35 E45 A * MP 35 E45 I * ML 1/45 MP 1/45


Adaptor de înălțime 45 (interior)
o
Colt Pentru element de suport podea Colt pentru element de suport podea 45 o
Buiandrug Element de suport plafon
67x25x35 cm 45o (exterior) 93x25x35 cm (interior) 67x25x35 cm 100x25x45 cm 100x25x45 cm

ML 35 E45 A * ML 35 E45 I * MCFU35 E90 LA MLA 1,2/45 * MCFU45 E90 LA MCFU45 E90 RA
Colț, 45 (exterior)
o
Colț, 45 (interior)
o
Colt 90 (exterior / stânga)
o
Buiandrug de ușă Colt 90 (exterior / stânga)
o
Colt 90o (exterior / dreapta)
93x25x35 cm 67x25x35 cm 120x25x35 cm 120x25x45 cm 140x25x45 cm 140x25x45 cm

2 3 4

MCFU35 E90 RA MCFU35 E90 LI MCFU35 E90 RI MCFU45 E90 LI MCFU45 E90 RI MH 1/45
Colt 90 (exterior / dreapta)
o
Colt 90 (interior / stânga)
o
Colt 90 (interior / dreapta)
o
Colt 90 (interior / stânga)
o
Colt 90 (interior / dreapta)
o
Adaptor de înălțime
120x25x35 cm 30x25x35 cm 30x25x35 cm 35x25x45 cm 35x25x45 cm 100x5x45 cm

ru
Pent
mații
infor t are
men
supli are la
2 refer
it o
vezi
lare,
insta
a 29
pagin
1 4

3
MH 1/35 ELEMENTE CURBATE
Adaptor de înălțime Dispunere schematică a colțurilor (vedere din interiorul clădirii). Disponibile la cerere specială
100x5x35 cm Elemente aplicate: 11 MCFU35 E90 LA, 22 MCFU35 E90 RA, Elementele curbate sunt fabricate
33 MCFU35 E90 LI, 44 MCFU35 E90 RI. la orice grosime și unghi de curbură
16 * Elemente decupate la dimensiune și asamblate la cerere 17
SISTEMUL
BLOK PLUS
Elemente cu nucleu (miez) de 20 cm

Materie primă disponibilă:


EPS U0=0,29-0,11 W/m2K MCF 1/30+ MCF 1/50+ MCFU 25 MCR 5 MCR 15
NEOPOR U0=0,28 - 0,1 W/m2K Element de bază Element de bază Perete crestat unic Perete unic fără crestături Perete unic fără crestături
100x25x30 cm, miez de 20 cm 100x25x50 cm, miez de 20 cm 200x25x25 cm 200x25x5 cm 200x25x15 cm
! Sistemul este disponibil
doar la cerere specială.

SISTEM
UNIVERSAL PLUS
Elemente demontabile
cu miez de 20 cm

MCF30+ E45 LA/RI* MCF30+ E45 RA/LI* Materie primă disponibilă: MCFU 2/30+ MCFU 2/35+
Colț 45° (stânga), miez de 20 cm Colț 45° (dreapta), miez de 20 cm EPS sau NEOPOR Bloc gol cu colier din plastic Bloc gol cu colier din plastic
200x25x30 cm, miez de 20 cm 200x25x35 cm, miez de 20 cm

ru
Pent
mații
SISTEMUL UNIVERSAL in f o r
men
t are
supli are la
Elemente demontabile cu miez refer
it o
vezi
lare,
de 20 cm insta a 29
pagin

Materie primă disponibilă:


EPS U0=0,29-0,11 W/m2K MCFU 2/25 MCFU 2/30 MCFU 2/40+ MCFU 2/50+
NEOPOR U0=0,28 - 0,10 W/m2K Element cu colier din plastic Element cu colier din plastic Bloc gol cu colier din plastic Bloc gol cu colier din plastic
200x25x25 cm, miez de 20 cm 200x25x30 cm, miez de 20 cm 200x25x40 cm, miez de 20 cm 200x25x50 cm, miez de 20 cm

y do
Idealnunda-
f
ławy towej
men
SISTEMUL
BENEFIT

Elemente groase de 13 cm


cu miez de 7 cm
MCFU 2/35 MCFU 2/45 MCFU 2/50 MC 1,1/13 MP 1,1/13
Materie primă disponibilă:
Element cu colier din plastic Element cu colier din plastic Element cu colier din plastic Element de bază Element suport plafon
200x25x35 cm, miez de 20 cm 200x25x45 cm, miez de 20 cm 200x25x50 cm, miez de 40 cm EPS sau NEOPOR 110x25x13 cm 110x25x13 cm

MCFU 5 MCFU 10 MCFU 15 ML 1,1/13


Perete crestat unic Perete crestat unic Perete crestat unic Bloc perpendicular
200x25x5 cm 200x25x10 cm 200x25x15 cm 110x25x13 cm

18 19
ELEMENTE ELEMENTE DE
SUPLIMENTARE PODEA
Materie primă disponibilă: Materie primă disponibilă:
EPS sau NEOPOR EPS U0=0,27-0,34 W/m2K
OH OB NEOPOR U0=0,26-0,32 W/m2K STP STK
Tampon superior Tampon inferior Bloc gol intermediar podea Bloc gol terminal podea
15x10x5 cm 15x8x5 cm 75x20x25 cm 57x20x25 cm

Podelele Izodom ușoare și călduro-


ase sunt construite prin amplasarea
de grinzi de armătură prefabricate
între rândurile unităților de formă,
iar la 3 cm deasupra unităților există
o plasă de bară de armătură (groasă
de 5 sau 6  mm, deschidere de 20 x
25  cm). Această structură este tur-
nată cu beton până la 6 cm deasupra
OC OC BIS OC 0,2/1 STN IZO/KJ
suprafeței blocurilor goale. Aceasta
Element de intercalație Element de dublă intercalație Element de intercalație, duce la o  structură portantă striată Element de acoperire podea Grindă cu zăbrele
15x25x5 cm 15x25x10 cm miez de 20 cm, 20x25x5 cm armată a  planșeului. Întreprinderea 100x5x60 cm 3,6 - 7,8 m
noastră selectează armătură prin-
cipală corespunzătoare a  nervurilor
pentru raza și numărul unităților de
izolație. Deschiderea maximă tipică
poate ajunge la 7,8 m. Consumul de
beton se ridică doar la 70-90 l/m2, în
funcție de deschidere.

Soluția este foarte ușoară, chiar și de


3 ori mai ușoară față de podelele din
OC 0,2/2 OC 0,4/2 MD 1/10 beton turnate pe loc; și izolația ter- STP STP + STN
Element de dublă intercalație Element de dublă intercalație Element suplimentar mică este foarte bună. Este perfectă Deschidere: < 5,5 m, înălțime: 25cm Deschidere: 5,5 – 6,6 m, înălțime: 30 cm
miez de 20 cm 20x25x10 cm miez de 40cm 40x25x10 cm 100x25x10 cm nu doar pentru clădirile nou-constru- Consum de beton: 70 l/m2 Consum de beton: 80 l/m2
ite, ci și pentru modernizarea clădi-
rilor vechi cu capacitatea portantă
mică a  pere ților. Sarcinile standard ru
Pent
transferate de podelele Izodom se info r m ații
ridică la 150  kg/m2 (sarcină tipică în li m e ntare
su p re,
in stala
clădirile rezidențiale). Pentru pode- de sp
re
in a 35
pag
lele supuse unor forțe mai mari, se vezi
recomandă elaborarea proiectului de
un inginer pentru calcul static.

MHD 1/10 LWG LWD Podelele sunt proiectate corespun- STP +2 STN
Adaptor de înălțime MD 1/10 Șină de ajustare superioară Șină de ajustare inferioară zător pentru a  asigura conformitatea Deschidere: 6,6 – 7,8 m, înălțime: 35cm
100x5x10 cm 100x2,5x5 cm 100x2,5x5 cm cu elementele pereților. De aseme- Consum de beton: 90 l /m2
nea, pot fi utilizate cu succes în clădi-
ri construite cu alte tehnologii.

Pentru informații suplimentare,


consultați Buletinul Informativ nr. 3

MLIP 15 = MRD 15 MLIP 20 = MRD 20 EC 90


Partea de jos pentru buiandrug 15 Partea de jos pentru buiandrug 20 Element de armătură colț 90o
200x8x15 cm 200x8x20 cm 15x25x12 cm

20 21
PLANȘEU DE PANOURI DE
FUNDAȚIE FAȚADĂ (FRONTALE)
Materie primă disponibilă:
PERIPOR IZOALFA / IZOBETA
U0=0,14-0,09 W/m2K FPL 250 FPL BSt Materie
MC25 primă
E45 disponibilă:
RA/LI *
Planșeu de fundație Margine de planșeu de fundație EPS45
Colt sau(dreapta)
0 NEOPOR Principiu schematic Instalarea panoului
190x25x90 cm 195x50x55 cm 110(90)x25x25cm al panoului IZOALFA IZOBETA

Planșeul de fundație oferit de Izo- Panoul cu orificii de eșapare pen-


dom poate fi folosit cu succes în tru fațadă, de tip IZOBETA, este un
locul temeliei obișn uite de fundați produs pentru renovarea termică
e și al pereți lor. Acesta este un a clădirilor existente. Prin utilizarea
planșe u din beton turnat pe loc cu soluțiilor inovative dezvoltate de
armătură convenți onală cu bare Izodom, aplicarea panourilor aeri-
sau armătură cu fibre. site oferă două efecte: izolația ter-
mică a  clădirilor existente și usca-
Pentru construirea planșeului, rea permanentă a peretelui izolat.
FPL EA FPL EI PLB NEO 80 PLB NEO 120
sunt utilizate elemente de cofraj
de bază fabricate de Izodom. Ace- Colt exterior pentru planșeu de Colt interior pentru planșeu de Panou de fațadă aerisit așanumitul Panou de fațadă aerisit așa-numitul
stea înlesnesc crearea a  diferite fundație (80+80)x50x55 cm fundație (40+40)x50x55 cm IZOBETA, 150x37,5x8 cm IZOBETA, 150x37,5x12 cm
forme ale planșeului, în funcție de
proiectarea structurii. Clasa și ra-
Panourile IZOALFA oferite de Izo-
portul de betona mătură vor fi de-
dom permit finalizarea renovării
finite de proiectant.
termice permanente și consisten-
te a  clădirilor vechi. Panourile de
izolație cu mortar sunt adecvate fi-
nisării ușoare a fațadei cu plăci cu
clincher înalte de 71 mm.
ru
Pent
f o r mații Pent
ru
in
t are FPL 120 FPL 250 mații
men f o r PL NEO 120 K PL NEO 120 L
supli talar
e, in
t are
cu
re in
s men lare,
de sp a 2 6 Planșeu de fundație auxiliar Principiul îmbinării supli s t a Panou K („IZOALFA”), Panou L („IZOALFA”),
vezi
pagin ir e la in
195x12x95 cm; disponibil și cu alte planșeelor de undație p r iv a 40 56,7x100x12 cm; disponibil și în alte 64,8x100x12 cm; disponibil și în alte
pagin
vezi
grosimi: 6, 8, 10 cm grosimi: 6, 8 și 10 cm grosimi: 6, 8, 10 cm

PANOURI DE IZOLAȚIE Pent


r
ru
m ații PANOURI
info cu
t are
a ACOPERIȘULUI supli
m
e
e n
la ins
t lar
a e, DE PERIMETRU
priv ir a3 7
pagin
vezi
Materie primă disponibilă: Materie primă disponibilă:
EPS U0= 0,15 W/m2K PERIPOR
MC25 E45 RA/LI * DPL GLT PER PL 30/60 PER PL 40/60
Colt 450 (dreapta) Panou de izolație peste grindă dimensiuni: 195x95 cm Panou de perimetru fără geotextil, Panou de perimetru fără geotextil, den-
110(90)x25x25cm (simplu)190x22x90 cm densitate 30 g/l, 195x95x6 cm; dispo- sitate 40 g/l, 195x95x6 cm; disponibil și
grosime: 6, 8, 10, 12 cm nibil și cu alte grosimi: 8, 10, 12 cm cu alte grosimi: 8, 10, 12 cm

Panourile de perimetru (scurgere)


fabricate de Izodom asigură izolația
eficientă a părților subterane ale
clădirii (subsol, garaj). Sistemul de
scurgere asigură protecție față de
presiunea apei subterane, iar geo-
textilul protejează canalele pentru
a evita murdărirea. Panourile care
DPL ZIG Partea inferioara a elementului DPL ZIG au densitatea de 30 g/l sunt utilizate PER PL GEO 30/60 PER PL GEO 40/60
Panou de izolați e peste grindă pus Canalele înlesnesc instalarea pe Canale speciale și cârlige înlesnesc la adâncimea de 3 m, panourile mai Panou de perimetru cu geotextil, densi- Panou de perimetru cu geotextil, den-
sub țigle plane, 190x25x90 cm plăci de acoperiș scurgerea apei și a condensului. dure cu densitatea de 40 g/l – pentru tate 30 g/l, 195x95x6 cm; disponibil și sitate 40 g/l, 195x95x6 cm; disponibil
Linia albastră arată calea de evacu- o instalare la adâncime mai mare. în alte grosimi: 8, 10, 12 cm și în alte grosimi: 8, 10, 12 cm
are pentru umezeală
22 23
ACCESORII Cum se amplasează planșeul de
fundație Izodom
fabricate de Izodom. Acestea per- 10 sau 12  cm atunci când sunt
MC25 E45 RA/LI * IZO LEJ IZO LEJ mit crearea a  diferite forme ale folosite planșee auxiliare de fun-
Colt 450 (dreapta) Coș pentru beton Coșul contribuie la protejarea de planșeului, în funcție de proiecta- dație. În plus, planșeele auxiliare
110(90)x25x25cm murdărie a dinților elementelor rea structurii. trebuie să iasă din profilul exterior
al planșeului de fundație construit
Clasa de beton și raportul de la aprox. 1,5  m pentru a  preveni
armătură vor fi stabilite de pro- înghețarea solului sub fundația de
iectant. Grosimea planșeului de tip planșeu.
Planșeul de fundație este unul fundație din beton armat este de
dintre produsele oferite de Izo- 25  cm. În situații excepționale, la
dom; poate fi utilizat cu succes în solicitarea proiectantului, grosi-
locul temeliei și zidurilor de fun- mea poate fi mărită până la 40 cm
IZO PODP/1,1 dație obișnuite. Acesta este un prin aplicarea de elemente spe-
Suport extension (vopsit) planșeu din beton turnat pe loc cu ciale de acoperire pentru a crește
Înălțime:: 110 cm armătură din fibre sau vergele de înălțimea elementului de margine
armătură convenționale. Pentru și astfel a mări grăsimea planșeu-
construirea planșeului, sunt utili- lui de beton armat. Grosimea izo-
zate elemente de cofraj de bază lației poate fi mărită cu încă 6, 8,

Avantajele planșeului
de fundație Izodom:

IZO FISCHER 1 Construcție rapidă 4 Construcție ușoară


IZO PODP/4,5 IZO PODP/2,6 Proiectarea planșeului este
Șurub pentru fixarea suporturilor Cu elementele noastre, putem re-
Suport din oțel (vopsit) Suport din oțel (vopsit)
duce semnificativ timpul necesar extraordinar de simplă, așa în-
Înălțime:: 450 cm Înălțime:: 260 cm
construirii fundației, la 2-3 zile! cât sunt evitate erorile în tim-
pul construcției
2 Stabilitate
Planșeul de fundație este tur- 5 Instalarea planșeului
nat pe loc, ceea ce este mult la mică adâncime
mai stabil față de temelia și Cum planșeul poate fi instalat
zidurile fundației proiectate în la o  adâncime de doar 0,5  m,
mod curent. extinderea și durata săpăturilor
IZO OB IZO FID 50 IZO FISCHER + IZO OB pot fi reduse.
Clemă din oțel (vopsită) pentru Șuruburi de montare EPS Instalarea suportului în perete 3 Protecție mai ușoară de tip
fixarea suporturilor 6 Capacitatea portantă a solului
termic și la umezeală
Izolația planșeului este mai Cum planșeul transferă sarcini
panou superior Pentru panourile aerisite groase mai mici la sol, față de fundația
ușoară – nu este necesară izo-
de 80 mm, trebuie să existente
minigrilaje de aerisire cu lungimea lație verticală sau orizontală obișnuită, există mai multe
folie de 6 cm
de 40 mm, iar pentru panouri groase suplimentară la construirea de opțiuni de construire a  clădi-
panou inferior
de 120 mm – grilaje lungi de 80 mm. temelie și ziduri de fundație co- rilor pe soluri mai slabe.
Aceste grilaje trebuie lipite în de-
nvenționale.
schiderile pregătite cu adâncimea de
tub IZO BEL
35 și, respectiv, 75 mm. Pentru infor-
mații suplimentare, vezi pagina 42.
IZO BEL IZO BEL
Tub de evacuare vapori de apă Instalarea tubului IZO
BEL în panoul IZOBETA

IZODOM Catalog de produse


24 25
Etape de constructie ale planseului

+/-4 cm pentru pregă�rea suprafeței

pereți exteriori - NEOPOR


partea de jos a stratului portant
a excavației fundației

două straturi de membrană


de fundatie Izodom

planșeu de fundație
groasă de 25 cm, PERIPOR
pătură de drenare

element MD 1/10

grosime 45 cm, sistem


rezistentă la umezeală
compactată în straturi

din beton armat


strat an�-îngheț

gros de 25 cm, armat


folie de 0,3 mm

izolație termică
groasă de 15-20 cm,

dispunere circulară

cu oțel și/sau fibre


SUPER KING BLOK
partea de jos

strat de nisip
sol natural

în jurul clădirii
Construirea planseului de fundatie cu ajutorul elementelor de cofraj
este un proces foarte simplu, care economiseste timp. Principalele 0 cm

etape de constructie sunt urmatoarele:


- 25 cm
- 30 cm
Pregatirea substratului Drenarea perimetrului Armătura
- 50 cm
Indepartarea stratului superior de Daca nivelul de apa freatica este Armătura trebuie instalată con-
sol si a solului nativ la adancimea mare, drenarea perimetrului tre- form documentației. Aceasta tre- - 70 cm

precizata in documentatie. Dispu- buie construita in excavarea fun- buie să fie armătură din fibre sau
nerea exacta a retelei de apa si datiei, cat de posibil aproape de tradițională din plasă. De aseme-
Fig. 1 Construcție schematică a fundației cu planșeu cu ziduri exterioare groase de 45 cm (Super King Blok)
canalizare si a altor sisteme de marginea inferioara a stratului de nea, se poate aplica o combinație
utilitati. La efectuarea acestei lu- filtrare. Diametrul conductelor de a acestor două soluții.
La construirea unei case pasive, cientul de transfer termic pentru rea unei îmbinări fără punte între
crari, se va acorda atentie pentru drenare si distanta de la peretii
sunt utilizate ziduri corespunzător acest tip de fundație poate fi până planșeu și perete. Dacă nivelul
a evita alterarea ulterioara a co- proiectati trebuie sa respecte do- Betonare
de groase și de călduroase fa- la 0,09  W/m²K, ceea ce face ca apei freatice este mare, se poate
loanelor deja instalate. Trebuie sa cumentatia. Apa drenata trebuie
bricate din sistemul Izodom Su- aceasta să fie cea mai călduroasă aplica o  barieră suplimentară im-
se faca un strat de filtrare pe sub- sa fie eliminata in put, sistem de Cofrajul este umplut cu beton de
per King Blok U0= 0,10  W/m²K, fundație din Europa. Un element permeabilă de tipul foliei de pla-
solul decofrat, folosind agregat cu canalizare sau in cursul de apa clasa și consistența corecte. Re-
iar RYS. 2 SCHEMAT
planșeul WYKONANIA
fundației FUNDAMENTU
este dotat PŁYTOWEGO
MD suplimentar mărește grosi- stic utilizată în construcți i.
granule mari sau agregat-cheie. din apropiere. spectați întotdeauna cu strictețe W WERSJI ZE ŚCIANAMI ZEWNĘTRZNYMI O SZER. 45 cm (SUPER KING BLOK)
cu izolație suplimentară. Coefi- mea marginii și ușurează instala-
Materialul trebuie dispus in stra- recomandările de proiectare și pe
turi, iar fiecare strat trebuie sa fie Instalarea cofrajului cele ale producătorului betonu-
bine compactat. lui. Golurile din partea superioară
Elementele de cofraj de izolație tre- a elementelor de colț sunt umplu-
Grosimea recomandata a stratu- buie să fie amplasate în așa fel în- te cu unități de formă alcătuite din 100 - 150 cm
lui de filtrare este de 15 pana la cât dimensiunile și forma necesare plastic izolant oferite de Izodom.
0 cm
20 cm. Apoi, se face un strat de ale planșeului să poată fi obținute.
nisip gros de 3-4 cm pe partea Forma planșeului trebuie făcută Betonul proaspăt turnat trebuie
-25 cm
superioara a stratului de filtrare. cu modulul de 5  cm. Elementele să fie protejat în permanență de - 30 cm

Dupa uniformizarea si compacta- inferioare trebuie îmbinate unul cu impactul negativ al condițiilor at-
- 50 cm
rea nisipului, se face o membrana altul și cu marginile folosind sigu- mosferice. - 62 cm

rezistenta la umezeala, alcatuita ranțe de buloane cu cârlig. Margi- - 77 cm


din doua straturi de folie groasa nile și colțu rile sunt asamblate prin
de 0,3 mm. Marginile foliei sunt îmbinări în coadă de rândunică.
suprapuse pe marginile stratu- Pentru a obține dimensiunile nece-
Fig. 2 Construcție schematică a fundației cu planșeu folosind izolație termică suplimentară
lui de filtrare pentru a maximiza sare ale elementelor, acestea sunt
protectia planseului de impactul tăiate cu un ferăstrău de lemn sau În mod obișnuit, pentru protejarea Drept urmare, a șa-numita cale de Un strat gros de izolație sub clă-
negativ al umezelii. De aseme- o mașină de tăiat termică (disponi- clădirii de apariția fisurilor, ziduri- îngheț este extinsă substan țial. dire este perfect pentru protecția
nea, se poate implementa un sin- bile și în oferta Izodom). RYS. 3 SCHEMAT
le fundației sunt WYKONANIA
construite sub FUNDAMENTU
AceastăPŁYTOWEGO
măsură protejează clă- la pătrunderea înghețului sub
gur strat de baza, gros de aprox. ZE WZMOCNIONĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ DO GRUNTU
așa-numită „adâncime de îngheț”, direa și mai eficient prin evitarea clădire, ca și la fenomene de îng-
15 cm din beton slab, in locul stra- (ZASTOSOWANO PŁYTY DODATKOWE PROD. IZODOMU
care este de la 1 la 1,4 m. Aceasta lucrărilor de excavare adânci și heț și crăpare Din acest motiv,
O WYMIARACH 195x95x12 (10/8/6) cm.
tului de filtrare. protejează structura construită de costisitoare. planșeele de fundație sunt atât de
urmările înghețării solului. răspândite în țările scandinave.
La construirea unei locuințe efi-
O soluție mai puțin costisitoare ciente energetic, pot fi folosite
presupune ca panoului de izolație elementele Izodom King Blok
FPL (6-12 cm) să iasă din conturul (U0=0,15  W/m²K) și planșeul de
Siguranța bulonului cu cârlig oferă clădirii cu 1-1,5 m. fundație.
o îmbinare stabilă a planșeelor.

IZODOM Catalog de produse


26 27
Deklarowane właściwości użytkowe

Caracteris�ci esențiale pentru Performanță declarată, Standard Specificație


Cum se construiește
u�lizarea vizată, pentru izolația
termică în industria construcțiilor
clasă sau nivel de testare tehnică
armonizată
peretele Izodom
Clase de toleranță dimensională: Elementele de perete fabricate de Avantaje ale pereților Izodom
grosime, T2 (± 2 mm) EN 823 Izodom permit ridicarea de pereți
lungime, L3 (± 3 mm) EN 822
lățime, W3(± 3 mm) EN 822 exteriori, interiori, de partiție, ca 1 Construire de cinci ori mai rapidă 4 Perete potrivit pentru cei care
rectangularitate, S5 (± 5 mm/1m) EN 824 și de temelie și ziduri de fundație. decât metodele convenționale, suferă de alergii – rezistent
planitate P10 (10 mm) EN 825 Societatea noastră oferă elemente la umezeală și la dezvoltarea
Nivel al rezistenței la îndoire BS 500 (≥500 kPa) EN 12089
de diferite grosimi ale stratului de ciupercilor,
Clasa de stabilitate dimensională DS(N)5 - (±0,5 %) EN 1603 2 Peretele Izodom nu necesită
izolație termică, de la 5  cm până izolație termică,
în condiții de laborator normale 300% mai puternic
constante
decât soluțiile convenționale la 30  cm. Toate elementele au un 5 Durabilitate mai mare de
Nivel de stabilitate dimensională DS(70,-)2 - (≤2 %) EN 1604 spațiu pentru umplerea cu beton, 150 de ani,
3 Etanșare perfectă a  izolației –
în condiții definite – temperatură pentru a  construi pereți din be-
PN-EN fără nicio punte termică,
70°C, 48 h
ton de două grosimi ale miezului: 6 Bună izolație fonică.
Efort de compresie la CS(10)300 - 250% rezistență mai mare EN 826 13163:2013-05E
solicitare de 10% (≥ 300 kPa) decât soluțiile convenționale 15 sau 20 cm.
Conduc�vitate termică 0,034 W/(mK) EN 12667
declarată
Comportament la compresie pe 2 % odkształcenie EN 13163
500% mai mult!
durata unor eforturi de compresie względne pełzania Planșeul de fundație
pe termen lung 90 kPa (= 90 T/m2) przy ściskaniu Izodom rezistă la 9t/m2

Absorbție de apă prin WL(T)1 EN 12087


Ce trebuie să știți înainte
Absorbție
scufundare 1% excepțional de mică!

Coeficient de difuzare a vaporilor de apă MU70 EN 13163


Clasa de reacție la foc EUROKLASA E EN 11925-2 PN-EN
de a începe lucrările
13501-:2007+A1:2009

Construcția este rapidă, deoare-


conform Declarației de performanță nr. 11/09/2014
ce elementele sunt ușoare și ușor
Tabelul de mai sus prezintă rezultatele obținute din testarea elementelor planșeului de fundație.
de manipulat. De obicei, 1 m² de
Rezultatele conchid că produsele Izodom sunt fabricate cu foarte mare atenție, sunt excepțional de rezistente la presiune,
garantează protecția la umezeală și asigură o protecție excelentă la frig. perete este alcătuit din două ele-
mente de bază – greutatea este
de 4-9  kg/m², dar betonul turnat
în interior cântăreșt e până la
De ce anume este nevoie
300 kg/ m². Prin urmare, într-o oră
pentru a construi planșeul
se pot construi până la 4 m² de pe-
La comandarea elementelor no- rete durabil și călduros!
Examinarea solului, identificarea Avantaje: construiți în siguranță, Pentru construcție, veți avea
adâncimii la care se află apa fre- astre de planșeu de fundație, corect, durabil și economisiți nevoie de un ciocan, o  nivelă,
atică, sarcini lineare și concentrate le vom decupa la dimensiunile timp, nu produceți deșeuri în te- un ferăstrău de lemne și spumă
aplicate asupra planșeului, tipul de adecvate înainte de a le expedia și ren și evitați punțile termice. poliuretanica.
construcție și planul de amenaja- vom atașa un desen tehnic pentru
re a  teritoriului cu locația spațială a  indica modul de instalare profe-
În funcție de greutatea acestuia,
a clădirii pe lot. sional.
un element cântărește de la 1,8
la 4,8 kg. Fiecare element oferă
până la 0,5 m² de perete!

IZODOM Catalog de produse


28 29
Etape de construcție
ale pereților Izodom
Pereți exteriori Pereți despărțitori Butise

Atunci când începeți construcția cu După așezarea a  trei straturi de După nivelarea primelor trei stra- Pereții despărțitori pot fi construiți Pentru înlesnirea lucrului la locul
elemente Izodom, primele elemen- elemente, adică după pregătirea turi, continuați să construiți struc- cu elemente MCF  1/15 sau prin de construcție și evitarea punților
te sunt amplasate pe zidurile fun- unui perete înalt de 75  cm, tre- tura până la înălțimea etajului. metode convenționale; pur și sim- termice în butise, compania no-
dației sau pe planșeul de fundație, buie să se verifice uniformitatea plu construiți pereți sau instalați astră oferă o  gamă de elemente
pe membrana impermeabilă pre- elementelor. Dacă oricare dintre plăci de rigips pe cadrul din oțel. buiandrug (de butisă) ML.
gătită, de ex. bandă de folie sau secțiunile peretelui se află sub
membrană. Acum, pereții exteriori nivelul asumat, poate fi ridicată
vor fi reproduși de-a lungul con- cu ajutorul unei pene din lemn
turului clădirii, cu elementele inte- montate între podea și primul
rioare și exterioare ale peretelui de strat. Dacă nivelul anticipat este
diviziune ridicate în același timp. depășit, stratul de dinți inferior
Elemente de colț MCFU 35 (versiuni
poate fi tăiat. La uniformizarea dreapta și stânga).
pereților, continuați cu instalarea Dacă în timpul construcției apar capete
suporturilor din oțel furnizate de de perete obtuze, închideți deschiderile din Toată gama de unități de colț inc-
cofraj cu elemente OH, OB și OC. lude și versiuni interioare și exte-
Izodom. Îmbinarea primului strat
cu baza trebuie făcută cu spumă Pereți portanți interiori
Element MCF 1/15 la colț. rioare pentru construcția colțurilor Elementul perpendicular are o secțiune
transversală în U.
poliuretanica. exterioare de clădire și a  nișelor
Colțuri
De obicei, pereții interiori sunt (celulelor) – situate la unghiuri in- Elementul buiandrug cu doi pereți
construiți folosind elemente terioare de perete, de ex. balco- laterali și o  parte inferioară este
Colțurile sunt construite prin ele-
disponibile în Sistemul Standard ane, verande. folosit pentru a  amplasa cu ușu
mente speciale de colț – acestea
Primul strat de elemente – MC  2/25 sau MCFU  2/25. Prin au unghiuri 90⁰, 45⁰ și 135⁰. Imagi- rință armătura grinzii care, odată
tăierea deschiderilor în punctul în Elementele de articulație betonată, devine un element
În majoritatea cazurilor, nu este nea prezintă elemente MCFU  35
care se îmbină deschiderile, se va MCF  0,7/25 sunt folosite pentru structural cu o legătură monolitică
nevoie de scoaterea niciunei ar- care alcătuiesc un colț interior.
putea crea o  legătură monolitică formarea colțurilor la orice unghi. la pereți. Peretele exterior al ele-
mături din fundație. Elementele
sunt dispuse în așa fel încât sunt a ambilor pereți. mentului de izolați e va asigura
așezate în zigzag pentru a  evita izolați a termică adecvată.
suprapunerea îmbinărilor elemen-
telor. La îmbinarea elementelor
mai groase ale pereților exteriori
cu pereții interiori sau construirea
de colțuri cu elemente de bază,
tăiați deschideri pentru a  îmbina
betonul în ambele cavit ăți.

Folosirea elementelor de articulație pentru


formarea colțurilor la orice unghi.

Amplasarea armăturii în elementul buian-


drug ML este simplă.

Suporturile de oțel înlesnesc constru- Toate elementele de colț sunt fa-


irea peretelui, asigură controlul în plan și bricate în două versiuni ca ele-
mențin orientarea verticală. Suporturile
roșii sunt adecvate pentru instalarea ele- mente stânga și dreapta – o parte
mentului de extensie înalt de 110 cm. din element este mai lungă pentru
a o conecta prin suprapunerea cu
La eliminarea unei porțiuni a elementului, se elemente de perete.
va obține continuitatea umpluturii de beton.

IZODOM Catalog de produse


30 31
Etape de construcție
ale pereților Izodom
Grinda de coronament Sisteme de apă și de canalizare Sisteme electrice Ferestre și uși Betonare

Grinda de coronament, în care Coloanele montante pentru apă și Sistemele electrice sunt dispuse Cadrele de uși și ferestre sunt Elementele Izodom sunt adecvate
podeaua se întâlnește cu pereții, canalizare pot fi dispuse în timpul dea lungul unor canale. Înainte de montate prin atașarea lor la mie- pentru pomparea de beton până
este un element de construcție ridicării pereți lor, înainte de be- aplicarea materialului de finisaj pe zul (nucleul) de beton al peretelui la o înălțime de 3 m – toată înălți-
foarte important. Poate fi constru- tonare. Ramificați ile orizontale perete, canalele pot fi umplute cu folosind bolțuri de lungime core- mea unui etaj. Rezistența unică se
ită folosind elementul MP. sunt trase prin pereții laterali ai rigips sau spumă poliuretanica. spunzătoare.Golurile sunt umplu- datorează unui proces special de
elementelor și sigilate cu spumă te cu spuma poliuretanica. producție și a  unei densități mari
poliuretanica. a  materialului. Betonul cântărește
2,5  t/m³, iar o  casă medie este
Elementul MP permite așezarea armăturii egală cu până la 130 de tone de
grinzii de coronament în axa peretelui și su-
amestec. Amestecul de beton po-
portul podelei.
ate fi turnat manual, dar utilizarea
unei pompe în acest scop va fi
mult mai rapidă și eficientă. Pom-
parea betonului reduce timpul ne-
Elementul MP de grindă de coronament are cesar betonării pereților unui etaj
un strat de izolație exterioară, care este ace- care ocupă o suprafață de 150 m²
lași ca în tot peretele. Trepte
Dacă este necesară eficiența la 4-4,5  ore. Betonul trebuie tur-
energetică, cadrele sunt montate nat cu mișcări circulare în straturi
De obicei, treptele sunt construite
în planul stratului de izolați e exte- înalte de 0,8  până la 1m. Pentru
în mod tradițional, ca structură de
rioară, folosind așa -zisa „instala- a asigura că nu există viduri în pe-
beton monolit sau structură din
Elementul MP este perfect pentru re caldă” conform recomandărilor reții betonați, trebuie folosite agre-
lemn sau oțel autoportantă.
izolația plăcii peretelui. Acest ele- prevăzute de producătorul tâm- gate cu diametrul maxim de 8 mm.
ment poate fi utilizat pentru a fini- plăriei. Pentru o mai bună distribuire a be-
sa peretele jos prin fixarea plăcii tonului, fără a  adăuga mai multă
de perete la peretele de beton din tencuială, pot fi utilizați plastifianți.
axa peretelui. Izolația elementului Nu trebuie folosite dispozitivele de
Prin folosirea elementului de grin- De asemenea, sistemul de apă și
MP poate fi ușor îmbinată cu izo- vibrare utilizate de obicei în indu-
dă de coronament, se obține con- canalizare poate fi dispus în canalele
lația acoperișului. stria construcțiilor. Betonul poate
tinuitatea izolației termice și sunt din peretele interior (gros de 5 cm).
fi compactat prin tije sau filetare
evitate punțile termice la contactul
a peretelui de beton.
peretelui cu podeaua. Culoarea Imaginea prezintă felul în care o  bună „in-
albastră arată zona de tempe- stalare caldă” poate proteja ferestrele de
pătrunderea frigului.
ratură joasă, care este ținută la
distanță de interiorul clădirii.

Imaginea prezintă o  foarte bună protecție


termică asigurată de utilizarea elementului
MP la construcția peretelui jos. Continuita- La turnarea de beton cu o pom-
tea stratului de izolație protejează clădirea
pă la o viteză de 6 – 9 m³, într-o
de pierderea căldurii și de umezeală.
singură oră pot fi umpluți de la
40 la 70 m² de perete!

IZODOM Catalog de produse


32 33
Etape de construcție Cum se instalează
ale pereților Izodom platelajul (șapa) Izodom
Lucrare de finisaj interior Lucrare de finisaj exterior Piața oferă numeroase tehnologii
proiectate să construiască șape.
In interiorul casei, tencuielile cu Orice material de finisaj poate fi aplicat pe partea exterioară: clincher, Există șape din beton monolit,
o  grosime de cel puțin 10  mm lemn, perete lateral, piatră sau tencuială în strat subțire cu ajutorul unei șape prefabricate și șape din lemn
sunt cele mai frecvente; tencuia- dispuneri de adeziv-plasă-tencuială. cu mai multe canale. Sistemul de
la se aplică direct pe perete (care grinzi și pardosealăbloc TERRIVA
a   fost șters de praf, pregătit și se bucură de o mare popularitate.
peste care s-a trecut cu o  mi- Izodom oferă un sistem de șapă
strie de tencuit). o  soluție la fel care permite construirea de șape
de răspândită este folosirea de grindă și bloc cu avantajul unor Planșeul de beton armat (gros de 6  cm) Grinzile de armătură prefabricate furni-
plăci de rigips de 13 mm fixate cu se sprijină pe grinzi orizontale – lonjero- zate de Izodom sunt plasate între ele-
elemente de umplere mai ușoare, ane la distanțe de 75  cm. Toate compo- mentele de planșeu. În funcție de lățimea
bolțuri sau adeziv. întrucât sunt fabricate din EPS. nentele de rezistență sunt fixate perma- camerei Izodom, sunt selectate grinzi de
nent pe pereți portanți. Reprezentarea lungime adecvată; aceste pot avea lungi-
grafică arată situația cu elementele EPS me de până la 7,8 m. Armătura planșeului
Sistemul Izodom de podea grin- scoase pentru a  evidenția componentele de podea se pune în partea de sus a ele-
de rezistență din beton. mentelor. Armătura lonjeroanelor-grinzilor
dă-bloc este foarte ușor. 1  m2 de este sprijinită pe pereții portanți.
În țările nordice, este răspândită o fațadă În Țările de Jos, Belgia și Germania, ca-
din lemn montată pe cadre, care sunt fi- astfel de planșeu ajunge la doar
sele Izodom sunt finisate cu clincher
xate cu bolțuri de dilatare înșurubate în 180-200  kg, ceea ce înseamnă
stratul de izolație.
30% din greutatea planșeelor co-
nvenționale turnate pe loc, și, prin
urmare, se aplică în clădiri cu pe-
reți de joasă capacitate portantă.
Această soluție este foarte dura-
bilă, asigură o  capacitate portan-
tă mare selectată în funcție de
necesități. Prin armătura normală
a  nervurilor, planșeul poate trans-
La aplicarea rigipsului, colțuri-
fera sarcini de până la 4 kN/ m2 (lo-
le sunt ranforsate cu profiluri,
cuință) la 16  kN/m2 (1,6  tone/m2),
pentru a le asigura o mai bună
Cea mai răspândită tencuială în strat Finisajul la o casă Izodom care economi- (clădiri cu acces public, clădiri de
rezistență la impact. subțire poate fi combinată cu alte materiale sește energie ține doar de preferința dvs.
utilități). Aici, un avantaj esențial Betonul este turnat pe unitățile de forma- Dacă se construiește o placă cu deschide-
este izolația termică caracterizată re a  șapei și armătură. Umple secțiunile re mare sau foarte solicitată, capacitatea
goale pentru a  forma grinzile de rezi- portantă de rezistență a  grinzii (lonjero-
de 0,26 – 0,32 W/m²K. Produsele stență din beton armat, cu placa portantă nului) poate fi mărită. Prin dispunerea de
de planșeu Izodom sunt adecvate formată în același timp în partea de sus. elemente suplimentare de podea groase
Plăcile turnate pe loc sunt îmbinate cu de 5 cm, tip STN pe unitățile de formă ale
și pentru acoperișuri verzi, inver- pereții din planul grinzii de coronament podelei STP, înălțimea rezultantă a lonje-
Agățare sate, plăci de acoperiș și terase pentru a crea o structură compactă și du- ronului crește. Înălțimea standard a lonje-
rabilă. ronului este de 20  cm, cu un element de
cu părți rezidențiale. acoperire STN – 25 cm, cu două elemen-
Obiectele ușoare (tablouri, ce- aprox. 150 kg. Aceasta înseamnă te de acoperiere STN – 30 cm.
asuri) de până la 3  kg sunt atâr- că 4-6 bolțuri sunt suficiente pen-
Pentru informații suplimentare,
nate prin prinderea lor în stratul tru a  agăța dulapuri de bucătărie
consultați Buletinul informativ nr. 3.
de tencuială, în timp de obiectele foarte grele, un boiler etc. Pentru
grele sunt atârnate cu bolțuri de a  păstra continuitatea stratului
dilatare prin fixarea în miezul de de izolație, sunt folosite bolțurile
max 150 kg
beton. Un bolț lung de 15 cm an- IZO FID 50 (vezi pagina 24) pen-
corat în beton la adâncimea de tru atârnarea obiectelor pe fațada
10 cm are o capacitate portantă de exterioară a clădirii.

IZODOM Catalog de produse


34 35
Dispunerea planșeului Cum se așază planșeul
de podea Izodom de acoperiș Izodom
Instalarea suportului Planșeul de acoperiș izolant de Avantaje ale planșeului
Protecție suplimentară Lista de Buletine informative
mari dimensiuni (deasupra grinzii) de acoperiș Izodom
disponibile emise de Izodom:
Construcția podelei începe cu in- este folosit pentru a  instala izo- 1 Izolație termică perfectă fără
După turnarea betonului, pot fi fo-
stalarea de suport și cofraj de tip lație etanșă de acoperiș de lemn scurgeri nedorite U0 = 0,15 –
losite vibratoare de imersie pentru Ediția nr. 1: Informații de bază de-
curea sau scânduri de cofraj pe cu structura de grindă. 0,11 W/m2K, ca standard pentru
a  evita formarea de goluri. Apoi spre materiale și tehnica construc-
care urmează să fie amplasate tivă oferită de Izodom 2000 Polska. case pasive, pierdere termică
compusul de nivelare trebuie ne-
unități de formare a podelei. O altă utilizare a  planșeului este prin acoperiș diminuată,
tezit cu mistria. Elementele de ca- Ediția nr. 2: Instrucțiuni de pro-
izolarea acoperișurilor plate și
păt MP vor înlesni amplasarea de iectare și calcul pentru pereți cu
a  acoperișurilor din structură de 2 Protecție excelentă a  clădirii
elemente de pereți ulterioare pe sistemul Izodom 2000 Polska la umezeală,
beton armat. Îmbinare schematică a  planșeuluide
etajul superior. Coloanele mon- Ediția nr. 3: Podele din sistem 3 Instalare rapidă și ușoară. acoperiș Izodom cu peretele.
tante de sistem (ilustrate în ima- Izodom 2000 Polska
gine) vor fi inserate în nucleele Ediția nr. 4: Holuri, depozite reci,
elementelor de perete. depozite din sistem Izodm 2000
Polska Tipuri de planșee de acoperiș
Amplasarea planșeelor
Ediția nr. 5: Instrucțiuni de pr Izodom și caracteristicile lor
iectare și calcul pentru pereți din
nisip beton din sistem Izodom
Există două tipuri de plan șee Ambele tipuri de planșee sunt
Elementele sunt amplasate unul 2000 Polska
de acoperiș: prevăzute cu siguranțe cu câr-
lângă altul, cu instalarea armăturii Ediția nr. 6: Instrucțiuni de pro-
lig, de perimetru, care îmbină
lonjeroanelor în același timp. iectare și calcul pentru piscine
planșeele adiacente în izolație
din sistem Izodom 2000 Polska
termică monolitică pentru a  evita
Ediția nr. 7: Acoperișuri din si-
punțile termice în zona de contact
stem Izodom 2000 Polska Reguli
a  planșeelor EPS convenționale
Lucrare de finisaj de utilizare a izolației termice pe
folosite de obicei în industria con-
acoperișuri cu grinzi și din beton
strucțiilor.
Finisați podeaua în analogie cu pe- armat plat Planșeul DPL- ZIG este proiectat pentru
reții. Aplicați rigips, plăci de rigips Ediția nr. 8: Planșee de fundații protejarea perfectă a acoperișului și insta-
Planșeu DPL - GLT (dimensiuni În plus, planșeele prezintă cana- larea ușoară a plăcilor simple.
sau așezați plafonul suspendat. din sistem Izodom 2000 Polska
Armătura planșeelor 190x90x22/25  cm) - folosit sub le largi de 10  mm la distanțe de
Ediția nr. 9: Aplicarea sistemului
învelitoare plată, inclusiv foaie de 100  mm. Canalele evacuează
de pereți Izodom 2000 Polska în
Aceasta este furnizată cu o marjă metal trapeziodală, tablă ondulată condensul și apa de la suprafață
regiunile cu risc seismic
suficientă de lungime pentru a  fi și panouri, ca și învelitoare din din orice scurgere în învelitoarea
Ediția nr. 10: Distribuirea tempe-
suportată de pereții portanți în membrană. de acoperiș instalată.
raturii la sol în urma aplicării fun-
planul grinzii de coronament. Ima-
dațiilor cu planșee Izodom
ginea arată și armătura grinzii de Proiectarea acestor canale per-
Ediția nr. 11: Catalog de punți
coronament și izolația relevantă mite evacuarea apei din planurile
termice lineare pentru detalii de
(element MP). acoperișului, a  cărui pantă este
rezistență selectate ale siste-
mai mare de 11 grade. Dacă este
mului Izodom Bolț de dilatare folosit pentru a  fixa
nevoie să se mărească grosimea planșeul de acoperiș Izodom.
Ediția nr. 12: Conductivitatea ter-
izolației acoperișului, pot fi folosi-
mică a  separatoarelor de spațiu
te plăci obișnuite de EPS pentru
în fundația, pereții și acoperișuri-
Planșeu DPL – ZIG (dimensiuni a umple spațiile dintre grinzile de
le de tehnologie Izodom
190x90x22/25 cm) – folosit acoperiș.
sub învelitoare alcătuită din
plăci simple.

IZODOM Catalog de produse


36 37
Amplasarea planșeului
de acoperiș Izodom
Instalarea planșeelor începe în Planșe ele EPS trebuie atașa te Dacă se presupune că înălțimea Instalarea planșeului Izodom pe folosiți membrana superioară con- reală lungă de 400  mm instalată
partea dreaptă a  acoperișu lui la căpriorii acoperișu lui în cât mai grinzii nu este mai mică de 16 cm, acoperișuri din beton armat plat form instrucțiunilor producătorului pe suprafața exterioară a izolației
(vezi Fig. A) la cel mai jos rând multe puncte posibil în modul pre- iar grosimea planșeului este de membranei. termice. Scândurile de astereală
paralel cu cornișa acoperișu lui. cizat în proiect. Numărul de punc- 25 cm, izolația finală va fi groasă Cu acest tip de soluții, planșee din sunt atașate la contra-astereală
Pentru primul planșe u, tăiați te de fixare depinde de zona de de 41 cm. Această grosime a izo- DPL-GLT 190x90x25  cm sunt fo- Instalarea planșeului Izodom pe cu distanțarea precizată de pro-
broasca cu cârlig din dreapta și sarcină eoliană, vegetația terenu- lației este necesară pentru con- losite pentru izolație termică. Pen- acoperișuri cu plăci de acope- ducătorul învelitorii de acoperiș.
dispuneți planșe ul pe planurile lui, densitatea și înălțimea ame- struirea caselor pasive (Fig. B). tru a  fixa planșeele de izolație la riș metalic, tablă trapezoidală
orizontale de acoperiș distanța te najării teritoriului, panta planului structura de acoperiș, trebuie fo- sau ondulată Instalarea planșeelor de Izodom
axial la 30 cm. Plăcile de acoperiș de acoperiș, tipul de acoperiș etc. losite conectoare din plastic (lun- pe acoperișuri din țiglă
sunt prinse la marginea grinzii su- Pentru informații suplimentare gime minimă de 300 mm), întrucât În acest caz, trebuie folosi-
perioare. despre izolația de acoperiș, vezi ancorajul minim în beton este de te planșee netede pentru izo- Pentru această soluție, tre-
Buletinul informativ nr. 7  emis de 50 mm. lație peste grindă (DPL-GLT buie folosite planșee DPLZIG
Aranjați panourile succesive în Izodom. 190x90x25 cm). După ce planșeele 190x90x22/25. În figură sunt pre-
așa fel încât să se îmbine prin Instalarea planșeului Izodom pe sunt puse pe plăci de acoperiș zentate detalii ale soluțiilor posi-
închideri cu cârlig laterale. Al do- acoperișuri cu grindă (căprior) orizontale, fiecare planșeu trebuie bile cu privire la cornișa acope-
ilea rând trebuie dispus în zigzag Jumătatea laterală stângă a celui de-al doilea rând cu membrană de acoperiș atașat la căpriorii acoperișului cu rișului.
în raport cu primul. În acest sens, bolțur manșon speciale. Următoa-

Marginea dreaptă a acoperișului


împărți ți primul planșe u pentru Cu această soluție, sunt folo- rea sarcină este abordarea mate-
a  fi amplasat în două părți ; în- site planșee plate DPL-GLT rialului izolant la jgheab și atașa-
cepeți cu partea stângă a  părți i 190x90x25  cm. Dacă acoperișul rea substratului și a membranelor
decupate. În acest fel, marginea din planșeu este orizontal, trebu- superioare. Dispunerea primului
plată de planșe u devine paralelă ie utilizate pene din EPS adecvat rând cu planșee situate la cornișa
cu peretele terminal, iar închideri- profilate pentru a obține panta mi- acoperișului trebuie să fie aceeași
le cu cârlig de pe partea cealaltă nimă a planului de acoperiș. După ca și în cazul plăcilor de acope-
permit atașa rea corectă a planșe ce a fost pusă membrana de bază, riș. Trebuie să existe contra-aste-
elor succesive. Apoi, aranjați rân-
durile de planșe e în zigzag, în
analogie cu primele două. Prima placă de lângă cornișa acoperișului
cu închidere cu cârlig tăiată
cap de coronament
Fig. a Amplasare schematică a planșeului de acoperiș.
pană EPS

Astereală din lemn


Țigle ceramice sau
la distanță de 30 cm
din ciment
DPL ZIG / DPL GLT
Izolație suplimentară

0
30 membrană
scândură rezistentă
220 (250)

material etașant de astereală la vapori


la jgheab grindă
jgheab panouri DPL-ZIG
160

placări cosoroabă

Grindă bloc de fixare placare


Membrană rezistentă la vapori perete Izodom

Fig. B Secțiune orizontală prin planul acoperișului cu izolație suplimentară a grinzii. Fig. C Vedere care ilustrează o variantă a dispunerii de plăci simple de acoperiș

IZODOM Catalog de produse


38 39
Amplasarea panourilor Amplasarea
de fațadă Izodom panoului IZOALFA
Oferta amplă a Izodom include panouri de izolație termice speciale pentru orice tip de construcție Instalarea panoului le. După acoperirea cu compusul
pentru izolație ușoară și eficientă a clădirii. Panourile de izolație aerisite și panourile cu mortar adeziv, puneți panoul pe perete și
reprezintă o soluție perfectă pentru clădirile existente care necesită izolație termică. Începeți și terminați întotdeau- apăsați. Nu apăsați din nou, nu
na dispunerea panourile în mod deplasați panoul după aplicare.
uniform cu marginea peretelui
Panouri IZOALFA cu mortar Panouri aerisite IZOBETA
care se izolează. Trebuie atașa- Etanșarea izolației
te la substratul cu configurația
Panourile de izolație cu mortar Panoul aerisit este proiectat pen-
în zigzag a  îmbinărilor verticale Suprafața panourilor aplicate
sunt adecvate pentru finisajul tru renovarea termică a clădirilor.
asigurare; mecanisme cu lambă trebuie să fie uniformă, iar golu-
ușor al fațadei cu plăci cu clin- Prin folosirea de soluții inovative Condiții de instalare
și uluc trebuie să se întâlnească rile dintre panouri nu trebuie să
cher înalte de 71 mm. Instalarea dezvoltate de Izodom, aplica-
în periferia panoului. Îmbinările depășească 2  mm. Orice supra-
confortabilă și simplă a  plăcilor rea acestui tip de panou asigură Lucrarea de izolație termică tre-
panourilor nu pot fi traversate de față neuniformă trebuie să fie ne-
este posibilă cu profilul special două efecte: izolație termică buie efectuată la o  temperatură
sau situate pe crăpături în pere- tezită cu șmirghel.
al suprafeței panoului exterior a  clădirilor existente și uscarea de la 5 la 25°C în zile uscate. Nu
te. La dispunere, panourile trebu-
dotat cu câteva „benzi” orizon- permanentă a  peretelui izolat. Panoul IZOALFA înseamnă izolație începeți lucrul pe pereți expuși la
ușoară a clădirii și finisaj estetic. ie să se prindă unul de celălalt. Accesoriu mecanic
tale milimetrice paralele. Plăcile Ca urmare a apei care migrează, lumină puternică a  soarelui sau
În îmbinări nu poate fi lăsat nici
cu clincher aplicate sunt finisate vaporii dinspre perete, care trec dacă temperatura scade rapid
un compus adeziv. Părțile de pa- În unele cazuri, se recomandă
cu mortar epoxidic care asigură prin canale verticale și orizontale sub 0°C, întrucât aceasta ar putea
nou care ies din marginile perete- asigurarea de accesorii mecani-
o  fațadă elegantă și foarte dura- interioare, sunt evacuate în cele duce la deteriorarea suprafeței
lui trebuie tăiate. La continuarea ce suplimentare, cu ajutorul unor
bilă a clădirilor. din urmă în atmosferă prin mini- ulterior. Pentru izolația termică,
izolației pe un alt perete, instalați conectoare. Tipul, lungimea și
-grilajele de aerisire instalate. orice substrat portant plat cu re-
panourile în așa fel încât să se cantitatea conectoarelor trebuie
Panourile sunt îmbinate cu lam- zistență adecvată și uniformitate
suprapună cu izolația instalată pe calculate de proiectant.
bă și uluc în jurul perimetrului. Panoul este instalat în mod co- a suprafeței poate fi folosit. Subs-
peretele anterior.
Acest tip de îmbinare între pano- nvențional cu adeziv și bolțuri de tratul trebuie curățat de murdărie,
Finisaj de perete
uri previne punțile termice și asi- dilatare cu manșon de plastic. mai ales de praf, grăsime și orice 4

gură o suprafață netedă și etanșă Bolțurile fixează panoul printr- altă substanță care ar putea îm-
Izolația peretelui este finisată
a izolației instalate. -un manșon special din marginea Panoul IZOBETA izolează și usucă
piedica aderența. Se recomandă
prin aplicarea de plăci cu clincher
superioară-dreapta a  panoului. pereții clădirii. ca substratul să fie curățat în pre-
între „benzile” existente de pe
Acest manșon este acoperit de alabil cu apă sub presiune.
panoul de izolație. După călirea
o altă montare de panou, ceea ce
Oferta noastră include pano- 1 3 adezivului, golurile dintre panouri
permite evitarea punților termi- Inspecția substratului
Avantaje ale panourilor de uri fabricate din EPS alb co- sunt umplute cu mortar epoxidic.
ce. Izolația alcătuită din panouri
izolație termică: nvențional și Neopor gri. Ace- După curățare, trebuie testată
IZOBETA poate fi finisată cu ten-
ste materii prime sunt produse rezistența substratului. Acest Fiecare tip de panou este
cuială în strat subțire sau plăci de
1 Performanță excelentă de BASF. Ele sunt caracteri- test trebuie efectuat de proiec- fabricat într-o matriță indi-
fațadă.
a izolației, zate de un coeficient mic de tantul izolației cu echipamentul 2 viduală. Astfel, geometria
2 Suprafață non-absorbantă, transfer termic și sunt rezisten- adecvat. panourilor și netezimea per-
Izolația de perete aplicată cu adeziv este
3 Dimensiuni și unghiuri te la coroziunea microbiană. fectă a  tuturor suprafețelor
aranjată cu îmbinări prin suprapunere.
repetabile, Pregătirea panourilor asigură îmbinarea excelentă
4 Fără punți termice, a panourilor adiacente și lip-
Aplicarea compusului adeziv
5 Blocări perimetrice „cu Înainte de instalare, panouri- sa golurilor. De asemenea,
limbă și uluc”, le trebuie pregătite. Nu trebuie planul de izolație obținut este
Aplicați compusul adeziv pe su-
6 Instalare rapidă, expuse la intemperii mai mult de excepțional de uniform. Nu
prafața posterioară a  panoului
7 Durabilitate și instalare 7 zile; suprafețele semiîngălben- trebuie șlefuită suprafața de
de-a lungul benzilor și a  puncte-
simplă. te trebuie șlefuite și desprăfuite. izolație exterioară.
lor. Cantitatea și grosimea depind
de starea substratului; dar trebuie
asigurat contactul bun cu perete-

IZODOM Catalog de produse


40 41
Instalarea Proiecte finalizate
panoului IZOBETA - locuințe

nourile în mod uniform în raport vaporilor de apă în spațiul de sub


cu marginea stângă și dreaptă. pervazul ferestrei. Tuburile trebu-
Mutați fiecare rând succesiv de ie lipite în deschiderile situate la
panouri în legătură cu cel ante- 35  mm sub marginea exterioară
rior cu aprox. 1/2  din lungimea superioară a panoului distanțat la
panoului. La izolarea unui perete 1,5 până la 3 m. Tuburile (țevile)
succesiv, atașați primul panou al trebuie instalate atunci când pla-
rândului inferior în așa fel încât sa din fibră de sticlă este lipită. În
Pregătirea panoului partea stângă să se poată supra- acest sens, trebuie:
pune pe instalația deja existentă.
Atașați banda de pornire pentru Toate panourile ale oricărui rând a să dați o gaură în stratul
panourile groase de 8  cm sau ulterior de panouri trebuie tăiate exterior al panoului-de-
12 cm, în funcție de grosimea se- pentru a se potrivi marginii drepte schizătură,
lectată a  izolației. Pentru pano- a peretelui. b să tăiați plasa la orificiul
urile care trebuie instalate în pri- găurit,
mul rând de jos al izolați ei, limba Etanșarea izolației c să continuați să lucrați cu
inferioară trebuie îndepărtată. tehnologia de tencuială în
Înainte de finisarea fațadei, toate strat subțire,
conductele vizibile de la colțuri, d să lipiți tuburile de aerisire
deschiderile de fereastră și uși în locurile marcate.
trebuie să fie blindate cu spumă
de joasă presiune la adâncimea
egală cu grosimea izolației termi-
ce instalate.
panou superior

Sistem de evacuare
folie de 6 cm
a vaporilor de apă
Începutul instalării
panou inferior
Pentru a evacua vaporii de apă în
Începeți instalarea primului rând exces din pereții din clădirile cu tub IZO BEL
de panou prin tăierea părții care un etaj în atmosferă, trebuie in-
iese în stânga din primul panou. stalat un ecran alcătuit din benzi
Aplicați panoul cu adeziv și fixați- de folie de 6  cm între penultimul
-l cu ajutorul a  3-4 bolțuri de di- și ultimul rând de planșee aranja-
latare atașate la manșonul părții te. Folia închide golurile verticale
superioare și drepte a  panoului. și previne migrarea vaporilor de Etaje ulterioare
Dispuneți panourile începând din apă în sus în panoul de aerisire.
partea dreaptă a  fiecărui rând Vaporii de apă se vor acumula în Pentru clădiri cu mai multe etaje,
succesiv de izolație. conducta orizontală interioară su- ecranele de folie trebuie să fie la
perioară de sub bariera de folie. fel ca la clădirile cu un etaj. Ecra-
Instalarea panourilor Vaporii acumulați sunt eliminați nele trebuie situate la îmbinarea
prin tuburile de aerisire IZO BEL fiecărui etaj.
Pentru izolația suprafeței clădirii, furnizate de Izodom. Aceste ba-
respectați următoarea regulă: în riere de folie trebuie să fie insta-
timp de izolați primul panou, în- late și sub deschiderile ferestre-
cepeți și terminați de atașat pa- lor pentru a  preveni pătrunderea

IZODOM Catalog de produse


42 43
Distribuitor exclusiv pentru Romania

Casa Pasiva SRL


Sediul Central
Cluj-Napoca , Romania

CEO
Alexander Altmann
0040 - 749/190190

Reprezentanta
Bucuresti-Muntenia
Sos. Dobroesti, Nr. 55-65
Sector 2, Bucuresti
(Showroom Estic Park)
(004) 0773 33 44 33
(004) 0756 IZODOM

www.izodom.ro

44