Sunteți pe pagina 1din 14

Analogul

cu psaltirea

şi sfeşnicul

aprins în

mijlocul

bisericii.

Sfînta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite

P: Binecuvîntată este Împărăţia

S:Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc

nezeule

3 ori). Slavă

P: Că a Ta este Împărăţia S:Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă (de 3 ori).

Psalmul 103

Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte!

Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca

şi cu o haină;

Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui;

Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri, şi pe slujitorii Tăi pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece, şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape. Se vor adăpa toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor, şi verdeaţă spre trebuinţa oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, şi vinul veseleşte inima omului, ca să veselească faţa cu untdelemn, şi pâinea inima omului o întăreşte. Se vor sătura copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările îşi vor face cuib, locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Ai făcut luna spre vremi; soarele şi-a cunoscut apusul său. Ai pus întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.

A răsărit soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.

Va ieşi omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut, s-a umplut pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

www.stavropoleos.ro

Sfinte Dum-

(de 3 ori). Slavă

Şi acum

Şi acum

Preasfîntă Treime

Doamne miluieşte (de

Tatăl nostru

Şi acum

Veniţi să ne închinăm

1

Toate către Tine aşteaptă ca să le dai hrană la bună vreme; dându-le, vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi, dar întorcându-Ţi faţa Ta, se vor tulbura. Vei lua duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Vei trimite Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. Fie slava Domnului în veac! Se va veseli Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ şi-l face de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Voi cânta Domnului în viaţa mea, voi cânta Dunmezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Lipsească păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvin- tează, suflete al meu, pe Domnul.

Iarăşi:

Soarele şi-a cunoscut apusul său. Ai pus întuneric şi s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

P: Ectenia mare: Cu pace Domnului să ne rugăm S:

Ectenia mare, glas

1. ! S

D

oam

ne

mi

lu

ie

e eş

te.

2. ! S

D

oam

ne

mi

lu

ie

e eş

te.

3. ]

D

oam

ne

mi

lu

ie

te.

4.

D

! S

ie

e eş

te.

oam ne mi lu u

5.

D

oam

ne

mi

lu

u

ie

e

eş te.

6.

D

oam

ne

mi

lu

u

ie

e

eş te.

! S

ne

mi

lu

ie

e eş

te.

7. D oam

www.stavropoleos.ro

T

2

3

Se iau ana- logul şi sfeşnicul.

Cădire

P

rea Sfân

Năs

toa

re

de

Dum

ne

zeu

T

T

mîn

tu

ieş

te

ne pe noi.

Ţ

i

e Doa am ne.

S: Amin.

analog în mijlocul bisericii). Apoi: Slavă

S: Şi acum

P: Ectenia mică. S:

Citeţul: Citeşte Starea 1 din Catisma 18 (din Psaltirea aşezată pe

Aliluia (de 3 ori, şi face sfîrşit)

Ectenia mică, glas

T

D ! S

oam

ne

mi

lu

ie

e eş

te.

D

oam

ne

mi

lu

u

ie

e

eş te.

P

rea Sfân

Năs

toa

re

de

Dum

ne

zeu

T

T

mîn

tu

ieş

te

ne pe noi.

Ţ

i

e Doa am ne.

S: Amin. Slavă Citeţul: Şi acum

S: Şi acum

P: Ectenia mică. S: După Ecfonis: strana zice: Amin. Slavă

Citeţul: Şi acum

închina la locul unde au stat picioarele Lui”, din altar sună clopoţelul, tace şi în- genunchează; cînd din altar sună clopoţelul a doua oară, se ridică şi citeşte mai departe. Apoi: Slavă

S: Şi acum

P: Ectenia mică. S: După Ecfonis: strana zice: Amin. Şi cîntă Doamne strigat-am cu Stihurile, pe glasul Samoglasnicei de la Triod. Apoi, Stihirile pe 10: Samoglasnica de 2 ori, Mucenicina, 4 Podobnice din Triod şi 3 din Minei (sau după rînduiala zilei).

Şi citeşte Starea 3 a Catismei. Cînd ajunge la cuvintele “Ne vom

Şi citeşte Starea 2 a Catismei. Apoi: Slavă

Aliluia (de 3 ori, şi face sfîrşit)

Aliluia (de 3 ori, şi face sfîrşit)

www.stavropoleos.ro

STIHURILE:

4

pe 10

10 . Scoate din temniţă sufletul meu, ca să se mărturisească numelui Tău.

9.

Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.

pe 8

8.

Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu!

7.

Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.

pe 6

6.

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?, că la Tine este

milostivirea.

5.

Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cu-

vântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.

pe 4

4.

Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israil

Vohod. Sfeşnicul se aşează între uşile împărăteşti şi de el se atîrnă cădelniţa

spre Domnul.

3. Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El, şi El va izbăvi pe Israel din toate

fărădelegile lui.

2. Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L toate popoarele.

1. Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

Apoi, Slavă

P: Preotul face Vohod cu cădelniţa (cu Evanghelia, la sfinţii cu Polieleu), apoi zice: Înţelepciune drepţi.

S: Lumină lină.

,

Şi acum

din Minei.

Lumină lină,

glas

T

mi nă

L u

li

i

i

a

sfin tei sla

a

ve

a

Ta

tă lui

ce

resc

Ce

e

! S

lui fă

de

moa

a

ar

te

a

Sfân

tu lui Fe

ri

ci

A

tu lui

A

I

i

su

se

e Hris toa se

ve

nind la

a

A

pu sul soa

re lui

vă zând lu

mi

na

A

cea

a de

sea ră

u

dăm pe Ta

a

Du um ne zeu

suri

cu

u vi

a

tăl

pe

Fi

i

ul

şi

pe

Sfân

tul

Du uh

vred nic eşti

în

toa tă vre

e mea a

fi

lă u dat de

gla

oa

A

se

ne

ze

eu Cel

ce

da

ai vi

Fi

ul lui Dum

A

a

ţă

pen tru

a

ceas

ta

lu

mea Te slă ve

e

te.

www.stavropoleos.ro

Preotul ridică sfeşnicul Apoi se ia sfeşnicul!

Cădire în

altar

P:Să luăm aminte. Pace tuturor. S:Şi duhului tău. Prochimen glasul al P:Înţelepciune.

S:De la

P:Să luăm aminte. S:Citeşte prima Paremie din Triod (şi face sfîrşit) P:Înţelepciune.

S:Prochimen glasul al

Diaconul sau Strana:Porunciţi.

P:Înţelepciune drepţi. Lumina lui Hristos luminează tuturor.

S:De la

P:Să luăm aminte.

S:Citeşte a doua Paremie din Triod (şi face sfîrşit) P: Cîntă: Să se îndrepteze

S: Repetă aceeaşi cîntare.

Şi cîntă primul Prochimen din Triod.

citire.

Şi cîntă al doilea Prochimen din Triod.

citire.

glas 1

S

s D s

ă

se

în

drep

te

e

e

ze

e

ru

u

u u

u

u

u

5

s D s

ă

ă

ă

ciu

u

u

nea

a

a

mea a

ca

a

ă

î

î

ia

a

D

î

na

i

s s s

i

i

i

i

i

in

tea

a

a

a

a

a

D

Ta

a

a

R

s

i

di

i

D

ca

a

a

rea a

a

D

î

î

D

îi

ni

i

s

s

D s

i

i

i

i

i

lo

o

o

or

me

e

e

e

e

e

le

e

je

e

ert

s s

fa

a

de

e

sea

a

a

a

a

a

a

Preotul rosteşte stihurile rînduite, iar strana răspunde cu aceeaşi cîntare pe scurt (de 4 ori).

S

ă

se

în

drep

te

ze ru gă

ciu

nea mea

ca

ia

î

ri

di

ca rea

mîi

ni

lor

me

e

le

je

ert fa

na

in tea Ta

sea

s

de La Şi acum

, răspunde cu sfîrşitul (Ridicarea mîinilor mele

a

a preotul cîntă iar pe larg prima parte (Să se îndrepteze

sea

a

a

)

SAU

)

, iar strana

www.stavropoleos.ro

(Dacă sunt, acum se citesc Apostolul şi Evanghelia, astfel:

6

Cădire

P: Să luăm aminte. Pace tuturor. S: Şi duhului tău. Şi cîntă Prochimenul Apos-

tolului. P: Înţelepciune. Citeţul: Din

Citeşte Apostolul. P: Pace ţie, cititorule. S: Şi duhului tău. Aliluia (de 3 ori cu cele 2 stihuri din Apostol; Preotul cădeşte). P: Înţelepciune drepţi, să ascultăm

Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.

citire. P: Să luăm aminte. Citeţul:

S:

Şi

du

hu

lui

tău.

P: Din Sfînta Evanghelie după

S:

P: Să luăm aminte. Preotul citeşte Evanghelia.

S:

citire.

Sla

Ţi

e

Doam ne sla vă Ţi

e.

Sla

Ţi

e

Doa

am

ne

e

sla vă Ţi

i

i

i

e.

)

P: Să zicem toţi din tot sufletul şi din tot cugetul nostru, Doamne atotstăpînito- rule, Dumnezeul părinţilor noştri, ne rugăm Ţie auzi-ne şi ne miluieşte. S: Ectenia întreită.

D

oam

ne

mi

lu

ieş

te.

! S

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doam ne mi lu ie e eş te.

! S

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doam ne mi lu ie e eş te.

]

te.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,Doam ne mi lu ie

! S

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doam ne mi lu u ie e eş te.

ie

e

te.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte,Doam ne mi lu u

D

oam

ne

mi

lu

ieş

te Doam

ne

mi

lu

ieş

te

Doam ne

mi lu

ie

eş te.

D

oamne miluieşte, Doamne miluieşte,

Doam

ne mi lu

ieş

te.

P: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi

Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

S:

A

min

www.stavropoleos.ro

P: Ectenia

celor către

luminare.

T

P: Rugaţi-vă cei chemaţi Domnului.

D

D

D

D

D

D

oam

ne

mi lu ieş te.

oam

ne

mi

lu

ieş te.

oam ne

mi

lu

ieş

te.

oam ne mi lu ieş

oam

ne

mi lu ieş

te.

te.

oam ne mi lu ieş

te.

S:

Ţ

i e Doam ne.

P: Ca şi aceştia împreună cu noi să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă nu- mele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii

vecilor. S: A

min.

P: Cîţi sunteţi chemaţi ieşiţi, cei chemaţi ieşiţi, cîţi sunteţi chemaţi ieşiţi, ca nimeni din cei chemaţi să nu rămînă, cîţi suntem credincioşi încă şi încă în pace Domnului

să ne rugăm.

T

S:

mi

lu

u

ie

e

e

e

D

A

a

am

ne

oa

a

!

te.

D

T

S:

oam

ne

mi lu ieş

oam

D

te.

Sau mai pe scurt:

P: Apără, mântuieşte

lu

ieş

te.

ne mi i

7

P: Înţelepciune. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fi-

ului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. S:

P: Încă şi încă în pace Domnului să ne rugăm.

S:

A

min.

!

e

T

A

mi

lu

ie

e

e

T

S:

D

oa

a

am

ne

D

D

e

e

eş te

e

e.

oam

ne

mi lu ieş te.

Sau mai pe scurt:

P: Apără, mântuieşte

lu

ieş

te.

oam ne mi i

P: Înţelepciune. După darul Hristosului Tău

www.stavropoleos.ro

S: Amin. Heruvicul.

Glas 1 T

Anton Pann, Triod, p.28

A

s

s

a

cu

u

um

pu

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

8

s s s

te

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

ri

i

i

le

e

e

e

e

ce

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

s s

e

e

e

e

ce

e

e

re

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

s

e

eşti

îm

pre

u

u

u

u

ă

cu

u

u

no o

s

o

o

o

s s s s

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

oi

ne

zu

u

s s s s

u

u ut

slu

u

u

u ne

vă zu

ut slu

u

je

e

e

e

e

e

s s

e

e

e

e

e

e

esc

s

ia

a

ă

i

i

i

i

in

tră

ă

ă

ă Îm

ă

ra

a

a

a

a

a

Îm

ra

a

a

a

a

s s

s

s

a

a

tu

u

ul

sla

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ve

e

e

e

ei

ia

s

a

a

a

tă ă

Je

ert fa

a

a

a cea a

de

ta

a

s

de

ta

a

ai

ă

ă

s

S ă

vîr

şi

i

s

i

i

tă ă

se

în

co

s s

o

o

o

o

o

o

o

s

o

o

o

on

ju

u

u

s

se

î

î

în

co

o

o

o

o on

ju

ă

ă

ă

cu

cre

di

i

in

ţă

şi

cu

dra

a

s

a

a

s

a

a

gos

te

ă

ne

a

pro

pi

e

s

e

e

e

www.stavropoleos.ro

s s s s

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

em

ca

9

s

s

s

fi

i

im

pă ăr

ta aşi

vi

e

e

ţi

ii cei

ve

e

ni

i

i

s

ce

e

e

e

e

A

li

lu

u

u

u

i

i

i

a

a

a

s s

a P: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului

S:

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

! S

oam

ne

mi

lu

ie

e eş

te.

! S

oam

ne

mi

lu

ie

e eş

te.

]

oam

ne

mi

lu

ie

te.

! S

ie

e eş

te.

oam ne mi lu u

oam

ne

mi

lu

ă

Doam ne.

u

ie

e

eş te.

ă

Doam ne.

ă

Doa

am

ne

ă

Doa a

am

ne.

ă

Doa a am ne.

ă

Doam ne.

Ţ

i

e Doa am ne.

www.stavropoleos.ro

s

a

a

a

vV

P: Şi ne învredniceşte Stăpîne, cu îndrăznire, fără de osîndă să îndrăznim a Te chema Tată pe Tine Dumnezeul ceresc şi să zicem.

10

S: Tatăl nostru. P: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

S: A

min.

P: Pace tuturor. S: Şi duhului tău. (recitativ) P: Capetele noastre Domnului să le plecăm. S: Ţie Doamne. (rar, ca la Vecernie) P: Cu Harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia Născut Fiului Tău cu Care eşti binecuvîntat împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

S:

a

a

mi

i

A

i

i

i

in.

P: Să luăm aminte. Cele mai înainte sfinţite, sfintele sfinţilor.

S:

 

nul Sfînt

U

nul Domn I

i sus Hri

is tos

în

tru

sla

 

U

va lui Dum ne zeu

Ta

a

a

tăl

A

a min.

Chinonicul.

Glas

după Anton Pann, Triod, p.29

ta

a

a

a

a

a

s

a

a

a

a

a

a

a

s

s

a

a

a

s

G us

s

a

a

a

a

a

a

a

a

a gu us

ta

a

a

gu

u

u

u us

ta

s

a

a

a

a

a

a

s

a

a

s

a

a

aţi

şi

i

i

i

s s

s

s

i

i

i

i

i

şi

ve

de

e

e

e e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

s s s

e

eţi

şi

i

ve

e

e

e

e

e

e

de e

e

e

e

e

s

e

e

e

e

e

e

e

s

e

e

e

e

e

e

e

şi

ve

de

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

şi

i

s

ve

e

www.stavropoleos.ro

s

de

e

e

e

e

e

e

e

s

e

e

s

e

e

eţi

ă

ă

s

s

bu un

e

e

s s

s

e

es

te

e

+

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

s

ă

ă

s

e

e

e

e

es

te

e

bu

s

u

u

u

u

un

s s s s

Do

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

om

nul

ă

ă

ă

e es

te

e

bu

s s

u

u

un

Do

o o

o

om nul

A

li

lu

u

u

s

u

u

u