Sunteți pe pagina 1din 21

Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae,, Botoșani Director,

Disciplina: Limba şi literatura română Prof. Toma Anca


Profesor: Profir Laura
Nr. de ore/săptămână: 4

Anul şcolar 2020-2021

Clasa a VI-a A

PLANIFICARE

Cf. Programei de limba și literatura română, clasa a VI-a, 2017, aprobate prin OM nr. 3393/28.02.2017
Manual Editura Didactică şi Pedagică S.A.

COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral.

1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate şi dialogate
 exerciții de ascultare activă, punând întrebări referitoare la o idee/o informație din textul audiat;
 transformarea unei secvențe monologate într-o secvență dialogată şi invers;
 parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat;
 identificarea sensului global al unui text audiat;
 formularea ideilor principale dintr-un mesaj transmis de către un prieten/coleg;
 extragerea informațiilor esențiale dintr-o intervenție a unui interlocutor.
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele
citite/ascultate
 elaborarea unui text oral pornind de la un enunț dat/de la o imagine dată;
 exerciții de exprimare a unui punct de vedere referitor la o idee extrasă dintr-un text oral/scris;
 exerciții de întrerupere/reluare a textului oral pentru a realiza ipoteze asupra mesajului și pentru a le confirma/infirma.

1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau mediată
 relatarea de întâmplări, folosind mima, pantomima;
 jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes;
 exerciții de identificare a două elemente paraverbale utilizate de un participant într-o situație de comunicare.

1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi relevanţa informaţiei transmise și primite
 exerciții de construire a unei situații de comunicare pornind de la un aspect relevant pentru comportamentul școlar;
 exerciţii de extragere a unor informaţii dintr-un dialog;
 prezentarea unui proiect de grup având ca interlocutori elevi din clasa a V-a;
 exerciții de schimbare de rol într-o situație de comunicare, evidențiind elementul personal construit;
 exerciții de completare a unui test de evaluare a comportamentelor interlocutorilor prin prezentări realizate cu ajutorul noilor tehnologii.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.

2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
 solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de interpretare
 povestirea subiectului unei opere epice ţinând seama de momentele subiectului/etapele acţiunii;
 identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar şi/sau nonliterar.

2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate


 coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării unui text;
 exerciţii de elaborare a rezumatului, pe baza planului dezvoltat de idei.

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse
 relatarea unor întâmplări personale, cu inserarea unor fragmente descriptive;
 realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui text literar prin identificarea elementelor de bază din cadrul textului;
 formularea unor ipoteze, supoziţii privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni;
 exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii.

2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite


 colectarea de informații din diverse surse – manuale, documente, seriale ori experiență proprie;
 exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar;
 completarea și interpretarea unei grile de autoevaluare privind înțelegerea mesajului scris în texte de diverse tipuri.

2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite


 stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a reperelor de lectură în contextul cultural dat;
 organizarea unor discuţii privind ordonarea şi ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură;
 completarea unor chestionare de autoevaluare privind folosirea strategiilor de lectură;
 înregistrarea lecturilor făcute pe parcursul unui semestru într-un grafic.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
− exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după criterii date;
 exerciții pentru generarea ideilor care urmează a fi incluse într-un text redactat în clasă sau acasă;
 scrierea unui text cu început/cu sfârșit dat, integrând secvențe narative în texte dialogate sau secvențe descriptive în texte narative;
 elaborarea unei pagini de jurnal prin respectarea convențiilor acestui tip de discurs;
 redactarea unor compuneri narative și descriptive, pe diverse teme.

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele
 exerciții de asociere a unor texte cu o serie de diagrame, tabele, grafice date etc.;
 exerciții de transpunere a unui text într-o diagramă, într-un grafic sau într-un tabel;
 redactarea unui text pe baza informațiilor oferite de grafice, tabele, diagrame;
 scrierea, în echipă sau individual, a unor naraţiuni (tip fantasy, de exemplu), plecând de la cuvinte/personaje date, completând un organizator grafic
specific narațiunii;
 exerciții de scriere a unui articol de revistă cu asamblarea unor grafice, tabele, diagrame.

3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare


 exerciții de concepere/realizare a unui text pe o temă dată;
 exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte.

3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi discutate cu colegii
 completarea unui test de evaluare aplicat la o lucrare elaborată individual sau în echipă;
 exerciții de identificare a aspectelor pozitive și negative în comportamentul manifestat în procesul redactării, pe baza unor criterii date;
 exerciţii de asociere dificultate-soluţie în procesul de redactare.

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise


4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor
comunicative
 emiterea de instrucțiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea verbală, nominală și pronominală;
 exerciții de completare, cu aplicarea cunoștințelor privind flexiunea verbală, nominală și pronominală;
 transpunerea elementelor verbale, nonverbale și paraverbale din comunicarea orală în scris, prin respectarea normelor de punctuație și ortografie.
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative
 completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise;
 transformarea unor forme gramaticale în altele, cerute de context sau impuse de sarcină;
 crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice etc.;
 aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor achiziţii lingvistice.

4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea
la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
 analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora în funcţie de normele limbii actuale, în exerciții fonetice diverse;
 exerciții care să necesite utilizarea dicționarului ortoepic.

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
 identificarea greșelilor de semantică, fonetică, ortografie și de punctuație în mesaje online, e-mailuri, în texte scrise olograf;
 aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri/rebusuri;
 exerciţii de precizare a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor unor cuvinte date;
 identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context.

4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
 redactarea unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare.

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional


5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
 discuții despre diferențele culturale ale comunității proprii și ale altor comunități etnice (comportamente sociale, valori, stil de viață), valorificând
informațiile din legendele popoarelor;
 prezentări ale specificului local în spațiul tradițiilor românești;
 proiect de prezentare a sărbătorilor tradiționale (de iarnă și de primăvară), la români și la alte popoare;
 elaborarea unei colecții de folclor literar destinate românilor de pretutindeni.

5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare
 selectarea și prelucrarea informațiilor din materiale diverse (orale, scrise, multimodale), prezentând valorile promovate în tradițiile și obiceiurile
diferitelor culturi;
 analiza unor modele promovate în literatura română şi/sau universală și în alte arte (film, teatru, artă plastică etc.).
Planificare calendaristică
Clasa a VI-a

Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii


SEMESTRUL I - 68 de ore
I. RECAPITULARE INIȚIALĂ 8 I-II

II. BIBLIOTECA ȘI PASIUNEA LECTURII 16 III-VI

IV. MODELE ȘI ANTIMODELE 20 VII-XI

V. RECAPITULARE /EVALUARE 8 XII-XIII

VI. MĂRTURII DIN TRECUT 16 XIV-XVII

SEMESTRUL AL II-LEA – 68 de ore


I. CĂLĂTORIA 20 I-V
II. ÎN EUROPA 16 VI-IX
III. LUMEA ARTISTICĂ 12 X-XII
IV. NATURA ȚĂRII MELE/SCOALA ALTFEL 8 XIII-XIV
V. RECAPITULARE /EVALUARE 4 XV
VI. LUMEA TEHNOLOGIEI 4 XVI
VII. RECAPITULARE FINALĂ 4 XVII

Semestrul I: 17 săptămâni x 4 ore = 68 de ore


Semestrul al II-lea: 17 săptămâni x 4 ore = 68 de ore, din care săptămâna „Școala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” (activităţi extraşcolare şi
extracurriculare, având orar specific)
B. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I – 68 DE ORE
Clasa a VI-a An şcolar: 2020 / 2021 Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săpt. Obs.
crt. învăţare
1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi 8 ore
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Prezentarea programei, a 1
narative, monologate şi dialogate manualului, a manualului
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de digital. Îndrumarea lecturii
dificultate particulare I-II
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi Recapitulare iniţială: 6
critice pe marginea unor texte diverse 1. Textul literar
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse
tipuri de texte citite 2. Textul nonliterar 1
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Evaluare predictivă
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
I RECAPITULAR sau imaginate
E INIŢIALĂ 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
16 ore
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală- 1 oră III
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Biblioteca:
narative, monologate și dialogate - Contextul de comunicare:
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și locul și momentul
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții interacțiunii, relația dintre
pe diverse teme sau pornind de la textele interlocutori, identitatea
citite/ascultate interlocutorilor,
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai cunoștințele comune legate
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și de tema discuției
relevanța informației transmise și primite  Elemente de 1 oră III
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și construcție a comunicării:
multimodale - Cuvântul: formă și sens.
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Sens de bază, sens
critice pe marginea unor texte diverse secundar. Sens propriu.
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Sens figurat
II BIBLIOTECA ȘI subiect la alegere, având în vedere etapele procesului  Lectură - Text-suport: 1 oră III
PASIUNEA de scriere și structurile specifice, pentru a comunica În bibliotecă, de Ana
LECTURII idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite Blandiana:
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Strategii de
comunicare comprehensiune:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de reprezentări mentale,
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și integrarea informațiilor
exprimarea corectă și precisă a intențiilor textului în propriul univers
comunicative cognitiv și afectiv 2 ore III-IV
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în  Elemente de
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru construcție a comunicării:
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin - Rolul contextului în
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în crearea sensului.
comunicare Sinonime. Antonime.
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și Omonime. Polisemie
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României  Lectură - Text-suport: 2 ore IV
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
Micul Cantemir și cireșul,
cultura proprie și în cultura altor popoare
de George Bălăiță
- Text narativ. Moduri de 2 ore IV-V
expunere. Narator. Autor
 Redactare - Rezumatul. 1 oră V
Etapele scrierii
 Lectură - Text-suport:
1 oră V
Povești repovestite, de
Laura Câlțea
 Elemente de
II BIBLIOTECA ȘI interculturalitate - O mie
PASIUNEA de vieți într-o carte:
LECTURII - Valori ale culturii
populare în spațiul 1 oră VI
românesc

 Recapitulare

 Evaluare
 Analiza rezultatelor și
ameliorare

 Comunicare orală - 20 ore


1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Text de ascultat: fragment 1 oră VII
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale din spectacolul de teatru
narative, monologate și dialogate
radiofonic Hagi Tudose
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții (dramatizare a textului
pe teme diverse sau pornind de la textele narativ scris de Barbu
citite/ascultate Ștefănescu Delavrancea):
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
critice pe marginea unor texte diverse - Performarea actelor de
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și limbaj: relația dintre
a diversității materialelor citite structura lingvistică a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un actului de limbaj, intenția
IV MODELE ȘI subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de comunicare și efectul
ANTIMODELE de scriere și structurile specifice, pentru a comunica actului de limbaj
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - Lectură - Text-suport: 1 oră VII
sau imaginate Scrisoarea a III-a, de
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Mihai Eminescu:
complex, cu integrarea unor tabele  Lectură - Text-suport: 3 ore VII-
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Câinele și cățelul, de VIII
comunicare Grigore Alexandrescu
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
- Fabula. Teorie și aplicații
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
- Textul narativ în versuri
discutate cu colegii 3 oră VIII
-Versificație: Măsura
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
versurilor
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor  Elemente de
comunicative construcție a comunicării:
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și - Structura fonologică a 2 oră IX
semantice de bază, din limba română standard, pentru cuvintelor: Diftong.
exprimarea corectă a intenției comunicative Triftong. Hiat
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în  Lectură - Text-suport:
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru Bivolul și coțofana, de
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin George Topîrceanu: 1 oră IX
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în - Interpretarea limbajului
comunicare figurat (enumerația)
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
 Elemente de
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă construcție a comunicării: 1 oră IX
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
- Despărțirea în silabe
logică și competența lingvistică, în procesul de
(principiul fonetic)
învățare pe tot parcursul vieții
 Redactare:
1 oră X
- Etapele scrierii, cu accent
pe: planul textului;
redactarea ciornei şi a
lucrării pe baza planului
IV MODELE ȘI
 Elemente de
ANTIMODELE
interculturalitate – Fă 4 ore X-XI
bine!:
- Valori ale culturii
populare în spațiul
românesc

 Recapitulare

 Evaluare
 Analiza rezultatelor și
ameliorare

8 ore
 Recapitulare evaluare

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și


critice pe marginea unor texte diverse XII
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și
a diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un XIII
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare 3 ore
 Recapitulare / 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
V Evaluare soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și 2 ore
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și 2 ore
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții

16 ore
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - În 1 oră
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale vizită la muzee:
narative, monologate și dialogate
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și - Atitudini comunicative:
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții interes, curiozitate,
pe teme diverse sau pornind de la textele implicare, cooperare în
citite/ascultate activități de grup.
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Inteligența emoțională:
critice pe marginea unor texte diverse exprimarea adecvată a XIV
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și emoțiilor 4 ore
a diversității materialelor citite  Lectură - Text-suport:
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Sobieski și românii, de
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
Costache Negruzzi:
VI MĂRTURII DIN de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
TRECUT idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - Instanța comunicării
sau imaginate narative: personajul
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Momentele subiectului/ XVI
complex, cu integrarea unor tabele etapele acțiunii
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de  Elemente de 2 ore
comunicare XIV-
construcție a comunicării:
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind XV
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și - Verbul. Moduri verbale 2 ore
discutate cu colegii și timpurile lor:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de conjunctivul și
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și condiționalul-optativ
exprimarea corectă și precisă a intențiilor - Predicatul nominal. XV
comunicative Verbul copulativ a fi;
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și numele predicativ. 1 oră
semantice de bază, din limba română standard, pentru Acordul numelui
exprimarea corectă a intenției comunicative predicativ XV
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în  Redactare -
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru Transformarea vorbirii 1 oră
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin directe în vorbire indirectă
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în XVII
comunicare  Elemente de
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru interculturalitate: 1 oră
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin - Valori etice în legendele
VI MĂRTURII DIN raportarea la normă popoarelor
TRECUT 4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de  Recapitulare
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și  Evaluare
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României  Analiza rezultatelor și
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în ameliorare
cultura proprie și în cultura altor popoare

B. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL al II lea – 68 DE ORE

Clasa a VI-a
An şcolar: 2020 / 2021
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săpt. Obs.
crt. învăţare
I CĂLĂTORIA 20ore
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală – 2 ore I
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Text de ascultat: fragment
narative, monologate și dialogate din Cartea cu Apolodor, de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele Gellu Naum:
citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Strategii de concepere și
critice pe marginea unor texte diverse de comprehensiune a 1 oră
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și textului oral: parafrazare, I
a diversității materialelor citite informații explicite și
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un implicite, rezumare 2 ore
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Lectură - Text-suport: I-II
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Toate pânzele sus, de Radu
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite Tudoran
sau imaginate  Lectură - Text-suport:
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text D-l Goe, de I.L. Caragiale
complex, cu integrarea unor tabele 1 oră
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Dialogul în textul literar II
comunicare  Lectură - Text-suport:
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind Bubico, de I.L. Caragiale:
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii - Instanțele comunicării 2 ore
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de narative: autorul, naratorul II
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și - Tipuri de narațiune:
exprimarea corectă și precisă a intențiilor narațiunea la persoana I/la
comunicative persoana a III-a
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și  Elemente de
semantice de bază, din limba română standard, pentru construcție a comunicării 3 ore
exprimarea corectă a intenției comunicative 3 ore III
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în - Subiectul III-VI
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru -Complementul.
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin Complemente
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în necircumstanțiale 1 oră
comunicare  Redactare: IV
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin - Tipar textual de
raportarea la normă structurare a ideilor: 1 oră
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea narativ IV
logică și competența lingvistică, în procesul de  Elemente de
învățare pe tot parcursul vieții interculturalitate - În
vizită la Moș Crăciun:
- Valori ale culturii 4 ore
populare în spațiul V
românesc

 Recapitulare

 Evaluare

 Analiza rezultatelor și
ameliorare

ÎN EUROPA  16 ore
II 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - 1 oră
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Valori românești în VI
narative, monologate și dialogate
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și Europa:
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
- Strategii de ascultare
pe teme diverse sau pornind de la textele
activă: verificarea gradului
citite/ascultate
de înțelegere a mesajului
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
prin formularea unor
critice pe marginea unor texte diverse
întrebări de clarificare, de
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și
reformulare
a diversității materialelor citite
 Elemente de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului construcție a comunicării: 4 ore VI-VII
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica  - Substantivul
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite  Lectură - Text-suport:
sau imaginate O scrisoare de prietenie,
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text de Iulia Iordan: 1 oră VII
complex, cu integrarea unor tabele
- Strategii de interpretare:
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
discuții pe marginea
comunicare
textelor citite
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și  Redactare: 1 oră
discutate cu colegii - Prezentarea textului: VII
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de Tabele corelate
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și conținutului
exprimarea corectă și precisă a intențiilor  - Tipar textual de 1 oră
comunicative structurare a ideilor: VII
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și explicativ
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative  - Elemente auxiliare în
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în scriere (paranteze,
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru sublinieri)
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin  Elemente de 1 oră
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în construcție a comunicării: VIII
comunicare - Pronumele personal. 2 ore
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru Flexiunea cazuală VIII
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin 1 oră
 - Pronumele reflexiv
raportarea la normă VIII
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea  Elemente de
logică și competența lingvistică, în procesul de interculturalitate –
învățare pe tot parcursul vieții Sărbători, primăvara:
 - Limba română în Europa;
comunitatea lingvistică a 4 ore
IX
vorbitorilor de limbă
română de pretutindeni

 Recapitulare

 Evaluare

 Analiza rezultatelor și
ameliorare

III LUMEA 12 ore


ARTISTICĂ 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Comunicare orală - 1 oră X
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Dincolo de culise:
narative, monologate și dialogate - Strategii de ascultare
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și activă: semnale nonverbale
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții de încurajare
pe teme diverse sau pornind de la textele - Atitudini comunicative:
citite/ascultate interes, curiozitate,
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și implicare, cooperarea în
critice pe marginea unor texte diverse activități de grup
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și  Lectură - Text-suport: 1 oră X
a diversității materialelor citite Frații Jderi, de Mihail
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Sadoveanu
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului 1 oră X
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Textul descriptiv literar
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite în proză
sau imaginate  Elemente de
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text 1 ore X-XI
construcție a comunicării:
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Adjectivul. Flexiunea
comunicare cazuală. Gradele de 1 ore XI
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind comparație
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și - Adverbul. Gradele de
discutate cu colegii comparație 1 ore XI-XII
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de  Lectură - Text-suport:
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
Castelul din Carpați, de
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative Jules Verne: 1 oră XII
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și - Epitetul
semantice de bază, din limba română standard, pentru  Redactare:
exprimarea corectă a intenției comunicative - Tipare textuale de
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în structurare a ideilor:
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru descriptiv, narativ-
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin descriptiv (prezentarea
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în unui proces ca succesiune
comunicare de etape) 1 oră XII
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru  Elemente de
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin interculturalitate - Eroi de
raportarea la normă legendă:
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
- Valori etice în legendele
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții popoarelor 1 ore XII

 Recapitulare

 Evaluare

 Analiza rezultatelor și
ameliorare

IV NATURA ȚĂRII 8 ore


MELE 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - 2 ore XIII
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Cascada Bigăr:
narative, monologate și dialogate - Dicția, importanța ei în
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și interacțiunile verbale
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Text-suport: Pastel, de
pe teme diverse sau pornind de la textele George Coșbuc
citite/ascultate  Lectură - Text-suport:
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și 2 ore
critice pe marginea unor texte diverse Amurg în deltă, de Ion
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Pillat
a diversității materialelor citite - Text descriptiv în
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un versuri: pastelul
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Elemente de versificație:
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica rima, strofa, ritmul
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite (intuitiv)
sau imaginate  Elemente de
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text construcție a comunicării: 3 ore XIV
complex, cu integrarea unor tabele - Complementul.
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Complemente
comunicare circumstanțiale
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind  Lectură - Text-suport: 1 oră
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
Oaspeții primăverii, de
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de Vasile Alecsandri
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
- Textul descriptiv în
exprimarea corectă și precisă a intențiilor 1 oră
versuri
comunicative
 Redactare:
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru - Stil: proprietatea
exprimarea corectă a intenției comunicative termenilor, puritate și
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în adecvare situațională,
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru originalitate 1 oră
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin  Elemente de
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în interculturalitate - Natura
comunicare țării mele:
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, 
prin - Limba română în Europa;
raportarea la normă comunitatea lingvistică a
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea vorbitorilor de limbă 3 ore
logică și competența lingvistică, în procesul de română de pretutindeni
învățare pe tot parcursul vieții

 Recapitulare

 Evaluare

 Analiza rezultatelor și
ameliorare

V  Recapitulare/ 4 ore
Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și  Recapitulare 2 ore XV
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și  Evaluare 2 ore
a diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative

VI LUMEA 4 ore
TEHNOLOGIEI 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și  Comunicare orală - 1 oră XVI
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale Lumea roboților:
narative, monologate și dialogate - Inteligența emoțională:
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și exprimarea adecvată a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții emoțiilor
pe teme diverse sau pornind de la textele  Lectură - Text-suport: 2 ore
citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Cartea electronică
critice pe marginea unor texte diverse
- Textul argumentativ
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și
- Interese și atitudini față
a diversității materialelor citite
de lectură
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un 1 oră
 Redactare:
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Adecvarea la temă
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - E-mailul
sau imaginate - Blogul
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text  Elemente de
complex, cu integrarea unor tabele interculturalitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de -Comunitatea românilor
comunicare de pretutindeni:
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Comunitatea lingvistică
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
a vorbitorilor de limbă
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de română de pretutindeni
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și  Elemente de
exprimarea corectă și precisă a intențiilor construcție a comunicării:
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și - Variația stilistică: limba
semantice de bază, din limba română standard, pentru vorbită, limba scrisă
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VII RECAPITULAR 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în Exerciții recapitulative 8ore XVII
E FINALĂ diverse tipuri de propoziții
3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu în cadrul textului citit
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text
epic și a procedeelor de expresivitate artistică într-un
text liric
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a
textelor citite (nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse