Sunteți pe pagina 1din 2

ACT CONSTITUTIV

Al asociaţiei sportive ............................

NOI,
1. ..............................., cetăţean român, domiciliat în ............................,
str. .................................... nr. ........, bloc .............., scara ............., etaj ..........,
apart. ..........., sector/judeţ .........................., posesor al actului de
identitate ............................ seria ....................... nr. ..........................., eliberat
de ..................., la data de ......................, cod numeric personal .................................;
2. ................................ cetăţean român, domiciliat în ............................,
str. .................................... nr. ........., bloc ..............., scara .............., etaj ............,
apart. .........., sector/judeţ ......................, posesorul actului de
identitate ...................................... seria ...................... nr. ...........................
eliberat de ...................... la data de ................., cod numeric
personal ..................................... şi
3. S.C. ...................................... SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social
în ................................... str. ........................................ nr. ................, bloc ..........,
scara ..........., etaj .........., apart. ........., sector/judeţ .............................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................... sub
nr. .............../................../................, cod fiscal nr. ...............................
din ........................... reprezentată de ............................... având funcţia
de ................................................, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul nr. 31/1954 privitor la
persoanele fizice şi persoanele juridice, în calitate de asociaţi-fondatori, am
hotărât să constituim o asociaţie sportivă astfel: Asociaţia sportivă va fi
denumită ......................... şi este persoană juridică de drept privat, fără scop
patrimonial. Asociaţia sportivă ...................................... are sediul
în ............................ str. ........................... nr. ........., bloc .........., scară ..............,
etaj ..........., apart. .............., sector/judeţ ...................... . Scopul Asociaţiei
Sportive ............................. este ..................., iar obiectivele pe care şi le propune
în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statutul asociaţiei. Asociaţia
se constituie pe durată ............................... . Patrimoniul social al asociaţiei este
format dintr-un activ patrimonial în valoare de ................. lei şi este alcătuit din
următoarele aporturi în natură şi/sau în bani depuse de asociaţi
astfel: .......................................................................................................................
............................... ..................................................................................................
.................................................. . Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în
conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit
exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. Organul de conducere al asociaţiei este
Adunarea generală formată, la înfiinţare, din membrii fondatori.
Fundaţia are un Consiliu director* format din:
1. Preşedinte ................................................................................
2. Prim-vicepreşedinte .................................................................
3. Vicepreşedinte .........................................................................
4. Secretar ...................................................................................
5. Membri .....................................................................................
etc.
Controlul activităţii economico-financiare va fi efectuat de un cenzor/o Comisie de
cenzori* formată din:
1. Preşedinte ................................................................................
2. Vicepreşedinte .........................................................................
3. Membri .....................................................................................
Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în
Statutul asociaţiei.
Noi ............................................................................................, membrii fondatori
ai Asociaţiei Sportive ............................................., împuternicim
pe ....................................... cetăţean român, domiciliat
în ......................................, str. ...................... nr. ............., bloc ..........,
scara ............., etaj ......., apart. ........., sector/judeţ .........................., posesorul
actului de identitate ................... seria ............ nr. ......................... eliberat
de .......................................................... . la data de .............................., să
acţioneze în numele nostru şi pentru noi să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităţii juridice, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor,
obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze orice acte modificatoare ale
Actului constitutiv şi Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa
judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.
Redactat şi editat în .................. exemplare, la ....................... cu sediul
în ..............................., str. ......................... nr. ........., sector/judeţ .................... .
S-au eliberat ............... exemplare.

SEMNĂTURILE FONDATORILOR

NOTĂ
• Două sau mai multe asociaţii se pot constitui în federaţie, actul constitutiv
şi statutul având conţinut similar, cu excepţia obiectivelor federaţiei care
trebuie formulate în raport de specificul lor şi explicitate ca atare.
• Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în
condiţiile prevăzute de lege pentru asociaţiile fără scop patrimonial.
• Cererea de înscriere în Registrul federaţiilor se soluţionează de tribunalul
în circumscripţia căruia federaţia urmează să-şi aibe sediul şi devine
persoană juridică din momentul înscrierii în acest registru.
• Asociaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate
juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
• În cazul dizolvării federaţiei, dacă nu se prevede altfel în Statut, bunurile
rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, persoanelor juridice
constituente.

_____________
* Dacă nu se stabileşte, la constituire, componenţa nominală a acestora, în actul
constitutiv se vor stabili regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe.