Sunteți pe pagina 1din 35

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗНАКАМ БЕЗОПАСНОСТИ /

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE


ÎN MUNCĂ ÎN TIMPUL CU PRIVIRE LA SEMNALIZĂRILE DE
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Îndrumar de instruire şi aplicare în practică a semnalizărilor de securitate și sănătate în


muncă conform cerinţelor naţionale

Abrevieri folosite în timpul activităţii:


1) semnalizare de securitate şi sănătate la locul de muncă – semnalizare care, raportată la
un anumit obiect, activitate sau situaţie, furnizează informaţii sau instrucţiuni cu privire la
securitatea şi sănătatea la locul de muncă prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui
semnal luminos sau acustic, al unei comunicări verbale sau al unui gest de semnalizare, după
necesitate;
2) semnal de interdicţie – semnal care interzice un comportament ce ar putea atrage sau
cauza un pericol;
3) semnal de avertizare – semnal prin care se avertizează asupra unui risc sau a unui
pericol;
4) semnal obligatoriu – semnal prin care se indică un anumit comportament;
5) semnal de salvare sau de prim ajutor – semnal prin care se avertizează cu privire la
ieşirile de urgenţă sau la mijloacele de prim ajutor ori de salvare;
6) semnal indicator – semnal care furnizează alte indicaţii decît cele prevăzute la
subpunctele 2) – 5) din prezentul punct;
7) panou – semnal care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui
simbol sau a unei pictograme, furnizează o anumită indicaţie şi a cărui vizibilitate este
asigurată prin iluminare de intensitate suficientă;
8) panou suplimentar – panou utilizat împreună cu un panou menţionat la subpunctul 7)
din prezentul punct, care furnizează informaţii suplimentare;
9) culoare de securitate – culoare căreia îi este atribuită o anumită semnificaţie;
10) simbol sau pictogramă – imagine care descrie o situaţie sau indică un anumit
comportament şi care este utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă;
11) semnal luminos – semnal emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau
translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încît să se creeze aparenţa unei
suprafeţe luminoase;
12) semnal acustic – semnal sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în
acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;
13) comunicare verbală – mesaj verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau
artificială;

1
14) gest de semnalizare – mişcare sau poziţie a braţelor ori a mîinilor, ori a ambelor, sub
formă codificată, avînd drept scop orientarea persoanelor care efectuează manevre ce
constituie un risc profesional sau un pericol de accidentare ori de îmbolnăvire profesională.

Culoarea de
semnalizare Denumirea semnului Sectorul de implementare Culoarea contrastuală
Сигнальный Смысловое значение Область применения Контрастный цвет
цвет
Interzicerea operațiunilor sau a acțiunilor cu
pericol sporit.
Semnal de Interdicţie
Запрещение опасного поведения или
Непосредствеиная
действия
опасность
Обозначение непосредственной
опасности
Informarea privind deconectarea de avarie
Situație de interdicţie,
sau de alarmă a utilajului ( sau a procesului Alb
avarie, situaţie excepțională
Roșu tehnologic)
sau avarie
Красный Сообщение об аварийном отключении
Аварийная или опасная
или аварийном состоянии оборудования Белый
ситуация
(технологического процесса)
Amplasarea și locația echipamentelor
Echipament antiincendiar
antiincendiare
Пожарная техника,
Обозначение и определение мест
средства
нахождения пожарной техники,
противопожарной
средств противопожарной защиты, их
защиты, их элементы
элементов
Galben sau Locația posibilelor pericole.
Galben Oranj Atenționare, precauţie asupra posibilelor
Желтый, pericole Negru
Posibil pericol / avertizare
Желто-  ора Обозначение возможной опасности,
Возможная опасность
нжевый опасной ситуации. Черный
Предупреждение, предостережение о
возможной опасности
Informații despre lucrul normal al utilajelor
Protecție, loc de refugiu / sau a proceselor tehnologice.
ieşire de urgenţă Сообщение о нормальной работе
Безопасность, безопасные оборудования, нормальном состоянии
условия технологического процесса Alb
Verde
Зеленый Indicarea drumului salvării, prezenței
truselor medicale sau a cabinetelor Белый
Ajutor, salvare / situaţie de
medicale.
securitate
Обозначение пути эвакуации, аптечек,
Помощь, спасение
кабинетов, средств по оказанию первой
медицинской помощи
Atenționare pentru evitarea Cererea efectuării anumitor lucrări pentru
pericolelor / semnal de evitarea pericolelor, purtarea obligatorie a
obligativitate echipamentului individual de protecţie
Albastru Предписание во Требование обязательных действий в Alb
Синий избежание опасности целях обеспечения безопасности Белый
Comandă Permiterea efectuării anumitor operațiuni.
Указание Разрешение определенных действий

2
Grupa Culoarea de
Forma geometrică Scopul amplasării
semnalizare
Геометрическая форма Смысловое значение
Группа Сигнальный цвет

Interzicerea comportărilor sau


Cerc cu linie pe margine
Semne de interzicere Roș acțiunilor periculoase
Круг с поперечной
Запрещающие знаки Красный Запрещение опасного поведения или
полосой
действия
Galben
Informarea despre un posibil pericol,
sau Galben
Semne de avertizare sau atenționarea atenției.
Triunghi Oranj
Предупреждающие Предупреждение о возможной
Треугольник Желтый,
знаки опасности. Осторожность.
Желто- оранжевы
Внимание
й
Atenționare asupra acțiunilor pentru
Semne de informare Cerc Albastru evitarea pericolelor
Предписывающие знаки Круг Синий Предписание обязательных
действий во избежание опасности
Indicarea locurilor de amplasare a
Semne de informare echipamentului antiincendiar
Pătrat sau dreptunghi
antiincendiară Roș Обозначение и указание мест
Квадрат или
Знаки пожарной Красный нахождения средств
прямоугольник
безопасности  противопожарной защиты, их
элементов
Indicarea direcției de evacuare sau
Semne de evacuare și
salvare în caz de situație excepțională,
semne de semnificație
cît și locul de prim ajutor și echipament
medicală și cu caracter
Pătrat sau dreptunghi antiincendiar
sanitar Verde
Квадрат или Обозначение направления движения
Эвакуационные Зеленый
прямоугольник при эвакуации. Спасение, первая
знаки изнаки
помощь при авариях или пожарах.
медицинского и
Надпись, информация для
санитарного назначения
обеспечения безопасности
Semne de indicare a Pătrat sau dreptunghi Permisiune. Inscripție sau informare
Albastru
pericolelor Квадрат или Разрешение. Указание. Надпись или
Синий
Указательные знаки прямоугольник информация

3
INDICATOARE DE INTERZICERE / ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ
Conform Hotărîrea Guvernului numărul 918 din 18.11.2013 şi SM GOST R.12.4.2006
Reprezentarea
Denumirea semnului Locul amplasării şi recomandări
Nr. grafică
Смысловое значение Место размещения (установки) и
Код Цветографическое
рекомендации по применению
изображение
Se folosește, cînd fumatul poate fi pricina
incendiului. Pe pereți sau în încăperile unde se
află compuși ușor inflamabili, sau unde este
Fumatul Interzis interzis fumatul.
P 01
Использовать, когда курение может стать
Запрещается курить причиной пожара. На дверях и стенах
помещений, участках, где имеются горючие и
легковоспламеняющиеся вещества, или в
помещениях, где курить запрещается
Se folosește, cînd focul deschis poate fi pricina
unui incendiu. Amplasarea poate fi, pe uși,
Fumatul şi accesul cu flacăra pereți și în apropierea obiectelor inflamabile din
deschisă este interzis încăperi.
P 02 Использовать, когда открытый огонь и
Запрещается пользоваться курение могут стать причиной пожара. На
открытым огнем и курить входных дверях, стенах помещений, участках,
рабочих местах, емкостях, производственной
таре

Accesul este interzis La intrarea în zonele periculoase.


P 03 У входа в опасные зоны, помещения, участки и
Проход запрещен др.
În zonele amplasării utilajului electrotehnic, în
depozite sau alte locuri unde este interzisă
Stingerea cu apă este interzisă stingerea incendiilor cu apă.
P 04
В местах расположения электрооборудования,
Запрещается тушить водой
складах и других местах, где нельзя применять
воду при тушении горения или пожара

Se amplasează pe conductele cu apă tehnică,


Apă nu este bună de băut interzisă pentru băut.
P 05
Запрещается использовать в На техническом водопроводе и емкостях с
качестве питьевой воды технической водой, непригодной для питья и
бытовых нужд

Accesul interzis persoanelor Pe ușile încăperilor unde este interzisă intrarea în


P 06
neautorizate zone periculoase, sau la intrări de serviciu.

4
На дверях помещений, у входа на объекты,
участки и т.п. для обозначения запрета на вход
Доступ посторонним
(проход) в опасные зоны или для обозначения
запрещен
служебного входа (прохода)

În zone unde este interzisă folosirea


Accesul cu stivuitoare este transportului de tipul stivuitoarelor sau
interzis transportoarelor.
P 07
Запрещается движение В местах, где запрещается применять
средств напольного средства напольного транспорта (например,
транспорта погрузчики или напольные транспортеры)

Pe utilaje, mecanisme sau pe uși unde este


Nu atingeţi pericol interzisă atingerea.

P 08 На оборудовании (узлах оборудования), дверцах,


Запрещается щитах или других поверхностях, прикосновение
прикасаться.Опасно к которым опасно

Pe carcasele utilajelor sau a altor obiecte unde


Nu atinge sub tensiune este posibilă electrocutarea.
P 09
На поверхности корпусов, щитов и т.п., где
Запрещается прикасаться.
есть возможность поражения электрическим
Корпус под напряжением
током

Pe panourile de comandă și pornire cît și în


Nu cuplaţi ! cazul mecanismelor în timpul reparațiilor.
P 10
На пультах управления и включения
Не включать!
оборудования или механизмов при ремонтных и
пусконаладочных работах

În locurile sau lîngă utilajele unde este interzisă


Accesul interzis persoanelor cu
prezența persoanelor cu stimulatoare cardiace.
stimulator cardiac.
Запрещается работа
P 11
(присутствие) людей со В местах и на оборудовании, где запрещено
стимуляторами сердечной работать или находиться людям с
деятельности вживленными стимуляторами сердечной
деятельности
P 12 Nu bloca trecerea Se amplasează pe direcțiile de evacuare și cele
de incendiu, cît și la amplasarea echipamentelor
antiincendiare și la locul amplasării trusei
Запрещается загромождать medicale.

5
На пути эвакуации, у выходов, в местах
размещения средств противопожарной
проходы и (или) складировать
защиты, аптечек первой медицинской помощи
и других местах
Nu folosiţi gaura de mină Pe ușile lifturilor industriale sau a altor
pentru ridicarea sau coborîrea mecanisme de ridicare.
persoanelor
P 13 Запрещается подъем (спуск)
людей по шахтному стволу На дверях грузовых лифтов и других подъемных
(запрещается механизмов
транспортировка пассажиров)
Pe ușile încăperilor sau a altor teritorii unde este
interzisă prezența sau intrarea înpreună cu
Accesul cu animale este interzis animalele.

P 14
На воротах и дверях зданий, сооружений,
Запрещается вход (проход) с
помещений, объектов, территорий и т.п., где
животными
не должны находиться животные, где
запрещен вход (проход) вместе с животными

Pe sectoarele sau locurile unde este interzisă


Acces interzis persoanelor cu prezența persoanele cu implante metalice.
inplante metalice
P 16
Запрещается работа На местах, участках и оборудовании, где
(присутствие) людей, имеющих запрещено работать или находиться людям с
металлические имплантанe. вживленными металлическими
имплантантами

Nu folosiţi jeturi compacte cu Pe sectoarele sau locațiile unde este interzisă


apă aruncarea apei.
P 17
Запрещается разбрызгивать На местах и участках, где запрещено
воду разбрызгивать воду
Interzis folsirea telefoanelor Pe ușile încăperilor unde este interzis folosirea
mobile sau a radioemiţătoarelor echipamentelor de comuncicații care au propriul
portative. cîmp electromagnetic.
P 18 На дверях помещений, у входа на объекты, где
Запрещается пользоваться запрещено пользоваться средствами связи,
мобильным телефоном или имеющими собственные радиочастотные
переносной рацией электромагнитные поля
Se folosește în cazul pericolelor ne enumărate
în standartul național, putînd fi folosit cu alte
Interzis (Diverse pericole cu
semne sau inscripții adiționale.
acţiuni periculoase)
P 21 Применять для обозначения опасности, не
предусмотренной настоящим стандартом.
Запрещение (прочие опасности Знак необходимо использовать вместе с
или опасные действия) поясняющей надписью или с дополнительным
знаком безопасности с поясняющей надписью

6
Accesul interzis cu obiecte În cazul intrării în secții, utilaje sau
metalice echipamente. Folosirea semnului poate fi lărgită.
P 27
Запрещается иметь при (на) При входе на объекты, на рабочих местах,
себе металлические предметы оборудовании, приборах и т.п. Область
(часы и т.п.) применения знака может быть расширена
Se amplasează în locațiile unde este interzisă
luarea mesei din cauza prezenței substanțelor
Interzis consumul de alimentaţie periculoase.
P 30 На местах и участках работ с вредными для
Запрещается принимать пищу здоровья веществами, а также в местах, где
прием пищи запрещен. Область применения
знака может быть расширена
Interzis apropierea de Pe utilaje sau la locurile de muncă unde este sunt
elementele utilajului cu mişcări prezente geturi de aer de viteză mare.
de amplitudine mare
P 32 На оборудовании и рабочих местах по
Запрещается подходить к обслуживанию оборудования с элементами,
элементам оборудования с выполняющими маховые движения большой
маховыми движениями амплитуды
большой амплитуды
Nu atingeţi material Folosit pe obiecte sau în depozite unde se folosesc
friabil(Ambalaj nerezistent) materiale sipucie.
P 33
Запрещается брать руками. На производственной таре, в складах и иных
Сыпучая масса (непрочная местах, где используют сыпучие материалы
упаковка)
Pe ușile lifturilor industrale. Se poate folosi în
Nu folosiţi pentru ridicarea sau cazul interzicerii folosirii în caz de incendiu.
coborîrea persoanelor
P 34 На дверях грузовых лифтов и других подъемных
Запрещается пользоваться
механизмах. Знак входит в состав группового
лифтом для подъема (спуска)
знака безопасности "При пожаре лифтом не
людей
пользоваться, выходить по лестнице"

INDICATOARE DE AVERTIZARE/ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ


Conform Hotărîrea Guvernului numărul 918 din 18.11.2013 şi SM GOST R.12.4.2006

Nr. Reprezentarea Denumirea semnului Locul amplasării şi recomandări


Код grafică Смысловое значение Место размещения (установки) и
Цветографическое рекомендации по применению

7
изображение
Se folosește în cazul atenționării asupra
încăperilor cu materiale ușor inflamabile.
Atenţie materiale inflamabile Amplasînduse pe ușile și trecerile spre
W acestea.
Пожароопасно.
01 Использовать для привлечения внимания к
Легковоспламеняющиеся
вещества помещениям с легковоспламеняющимися
веществами. На входных дверях, дверцах
шкафов, емкостях и т.д.
Se folosește în cazul atenționării asupra
încăperilor cu materiale explozibile și a
trecerilor spre acestea. Amplasînduse pe ușile și
Atenţie pericol de explozie trecerile spre acestea.
W
02 Использовать для привлечения внимания к
Взрывоопасно
взрывоопасным веществам, а также к
помещениям и участкам. На входных дверях,
стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.
Se amplasează pe treceri și ușile încăperilor
Atenţie materiale toxice unde sunt prezente emisii de substanțe chimice
W periculoase.
03
Опасно. Ядовитые вещества В местах хранения, выделения, производства
и применения ядовитых веществ
Atenţie pericol de accidentarea cu Se amplasează pe treceri și ușile încăperilor
substanţe acide unde sunt prezente substanțe erozive.
W
04 В местах хранения, выделения, производства
Опасно. Едкие и коррозионные
вещества и применения едких и коррозионных веществ
Se amplasează pe ușile încăperilor unde se
păstreayă substanțe radioactive sau sunt
prezente radiații ionizante.Se permite de folosit si
Atenţie materiale radioactive sau pentru indicarea pericolelor după ГОСТ 17925
radiaţii ionice
W На дверях помещений, дверцах шкафов и в
05
Опасно. Радиоактивные вещества других местах, где находятся и применяются
или ионизирующее излучение радиоактивные вещества или имеется
ионизирующее излучение. Допускается
применять знак радиационной опасности по
ГОСТ 17925
Se amplasează în preajma zonelor periculoase, a
sectoarelor și a șantierelor unde se produc
Atenţie sarcini suspendate permutări de materiale și obiecte. Etc.
W
06 Вблизи опасных зон, где используется
Опасно. Возможно падение груза подъемно - транспортное оборудование, на
строительных площадках, участках, в цехах,
мастерских и т.п.
Se amplasează în încăperi și sectoare undese
Atenţie. Stivuitoare produc operații de descărcare-încărcare.
W
07 В помещениях и участках, где проводятся
Внимание. Автопогрузчик
погрузочно - разгрузочные работы
Atenţie pericol de electrocutare Se amplasează pe pilonii de electricitate, pe
W utilajul electrotehnic pe ușile dulapurilor cît și
08 Опасность поражения pe părțile conductoare.
электрическим током На опорах линий электропередачи,
8
электрооборудовании и приборах, дверцах
силовых щитков, на электротехнических
панелях и шкафах, а также на ограждениях
токоведущих частей оборудования,
механизмов, приборов
Se folosește pentru atenționarea asupra
pericolelorne evidențiate de standartul existent.
Atenţie diverse pericole Semnul trebuie folosit înpreună cu alt semn de
avertizare și cu inscripția respectivă.
W
09 Применять для привлечения внимания к
Внимание. Опасность (прочие прочим видам опасности, не обозначенной
опасности) настоящим стандартом. Знак необходимо
использовать вместе с дополнительным
знаком безопасности с поясняющей надписью
Se amplasează pe ușile încăperilor, a utilajului
Atenţie radiaţie laser echipamentelor unde se folosește radiație laser.
W
10 На дверях помещений, оборудовании,
Опасно. Лазерное излучение приборах и в других местах, где имеется
лазерное излучение
Se amplasează pe ușile încăperilor și a
Pericol de incendiu oxidant sectoarelor unde este prezent ochisliteli.
W
11 На дверях помещений, дверцах шкафов для
Пожароопасно. Окислитель
привлечения внимания на наличие окислителя
Se amplasează pe ușile încăperilor și a
Atenţie cîmp de înaltă tensiune utilajelor unde există cîmp electromagnetic.
W
12 Внимание. Электромагнитное На дверях помещений, оборудовании,
поле приборах и в других местах, где действуют
электромагнитные поля
Se amplasează pe ușile încăperilor a utilajelor
Atenţie cîmp magnetic unde este prezent cîmp magnetic.
W
13 На дверях помещений, оборудовании,
Внимание. Магнитное поле приборах и в других местах, где действуют
магнитные поля
Atenţie pericol de împedicare În locurile unde există prepiatsvie de care se
W poate de înpiedicat.
14 Осторожно. Малозаметное В местах, где имеются малозаметные
препятствие препятствия, о которые можно споткнуться
La intrarea în sectoarele periculoase și în
Atenţie pericol de cădere de la locurile unde este posibilă căderea de la
W înălţime înălțime.
15 Осторожно. Возможность
падения с высоты Перед входом на опасные участки и в местах,
где возможно падение с высоты
În locul păstrării sau folosirii substanțelor
Atenţie pericol biologic biologice periculoase.
W
16 Осторожно. Биологическая В местах хранения, производства или
опасность применения вредных для здоровья
биологических веществ
W Atenţie temperaturi joase Pe ușile frigiderelor și a camerelor frigorifice
17 sau a altor utilaje de acest gen.

9
На дверцах холодильников и морозильных
Осторожно. Холод камер, компрессорных агрегатах и других
холодильных аппаратах
Atenţie materiale nocive În locul amplasării sau folosirii substanțelor
şi iritante (iritante) alergenice.
W
Осторожно. Вредные для В местах хранения, производства или
18
здоровья аллергические применения вредных для здоровья
(раздражающие) вещества аллергических (раздражающих) веществ
Pe buteliile de gaz, în depozite și sectoare
unde sunt păstrate buteliile sub presiune.
W Butelii de gaz
На газовых баллонах, складах и участках
19 Газовый баллон хранения и применения сжатых или
сжиженных газов. Цвет баллона: черный или
белый, выбирается по ГОСТ 19433
În încăperile și sectoarele de producere și
Atenţie baterii de acumulatoare păstrare a acumulatoarelor.
W
20 Осторожно. Аккумуляторные В помещениях и на участках изготовления,
батареи хранения и применения аккумуляторных
батарей
Amplasînduse pe sectoarele sau încăperile
unde sunt amplasați arbori ...... Ca exemplu în
Atenţie arbori aşchietori sectorul agricol ssau cel forestier.
W
22 На участках работ и оборудовании, имеющем
Осторожно. Режущие валы незащищенные режущие валы, например на
деревообрабатывающем, дорожном или
сельскохозяйственном оборудовании
Atenţie pericol de strîngere Pe ușile turnichetelor și a ,,,,,
W
23 На дверцах турникетов и шлагбаумах
Внимание. Опасность зажима
La locul de muncă sau pe utilajele ce regim
Atenţie cuplare (pornire automată automat de pornire.
W a utilajului)
25 Внимание. Автоматическое На рабочих местах, оборудовании или
включение (запуск) оборудования отдельных узлах оборудования с
автоматическим включением
La locurile de muncă sau pe uutilajele care
W Atenţie suprafaţă fierbinte au suprafața supra încălzită.
26 Осторожно. Горячая поверхность На рабочих местах и оборудовании, имеющем
нагретые поверхности
Atenţie pericol de traumare a Pe uși utilaje sau sectoare unde este posibilă
mîinii traumarea mîinilor.
W
27 На оборудовании, узлах оборудования,
Осторожно. Возможно крышках и дверцах, где возможно получить
травмирование рук травму рук
Pe teritoriul sectoarelor unde este posibilă
Atenţie pericol de alunecare alunecarea.
W
28 На территории и участках, где имеются
Осторожно. Скользко
скользкие места
W Atenţie pericol de prindere în La locurile de muncă sau pe utilajele care au
29 elemente rotitoare elemente rotitoare. Ca exemplu la mori.

10
На рабочих местах и оборудовании, имеющем
Осторожно. Возможно
вращающиеся элементы, например на
затягивание между
валковых мельницах
вращающимися элементами
Pe teritoriile, sectoareale sau secțiile unde
sunt prezente îngustări de treceri sau sunt
Atenţie îngustarea trecerii
prezente obiecte care pot îngreuna trecerea.
W
30 На территориях, участках, в цехах и складах,
Осторожно. Сужение проезда
где имеются сужения прохода (проезда) или
(прохода)
присутствуют выступающие конструкции,
затрудняющие проход (проезд)

INDICATOARE DE OBLIGATIVITATE / ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ


Conform Hotărîrea Guvernului numărul 918 din 18.11.2013 şi SM GOST R.12.4.2006
Reprezentarea
Denumirea semnului Locul amplasării şi recomandări
Nr. grafică
Смысловое значение Место размещения (установки) и
Код Цветографическо
рекомендации по применению
е изображение
Lucraţi numai cu ochelari de Se amplasează la locurile de muncă, unde este
M protecţie necesară protecția vederii.
01 На рабочих местах и участках, где требуется
Работать в защитных очках защита органов зрения
Lucraţi numai cu cască de La locurile de muncă, sau pe sectoarele unde
M proteecţie este necesară protecția capului.
02 Работать в защитной каске На рабочих местах и участках, где требуется
(шлеме) защита головы
Lucraţi numai cu antifoane La locurile de muncă cu nivel sporite de
zgomot.
M
03 На рабочих местах и участках с повышенным
Работать в защитных
наушниках уровнем шума
Lucraţi numai cu mască de
protecţie. La locurile de muncă sau sectoarele unde este
M necesară protecția organelor respiratorii.
04 Работать в средствах
индивидуальной защиты органов На рабочих местах и участках, где требуется
дыхания защита органов дыхания
La locurile de muncă sau sectoarele unde este
Folosiţi cizme de protecţie. necesară folosirea echipamentului individual de
M protecție.
05
Работать в защитной обуви На рабочих местах и участках, где необходимо
применять средства индивидуальной защиты
Folosiţi mănuşi de protecţie. La locurile de muncă unde este necesară
M
protejarea mîinilor de diverși factori periculoși,
06
inclusiv cel de electrosecuritate.

11
На рабочих местах и участках работ, где
Работать в защитных требуется защита рук от воздействия вредных
перчатках или агрессивных сред, защита от возможного
поражения электрическим током
La locurile de muncă sau sectoarele unde este
Lucraţi numai cu haine de necesară folosirea echipamentului individual de
M protecţie. protecție.
07
Работать в защитной одежде На рабочих местах и участках, где необходимо
применять средства индивидуальной защиты
Lucraţi numai cu mască de La locurile de muncă sau sectoarele unde este
M protecţie. necesară protecția feței și a ochilor.
08 На рабочих местах и участках, где необходима
Работать в защитном щитке защита лица и органов зрения
La locurile de muncă sau sectoarele unde este
Folosiţi centura de siguranţă necesară folosirea centurilor de pretecție.
M
09 Работать в предохранительном На рабочих местах и участках, где для
(страховочном) поясе безопасной работы требуется применение
предохранительных (страховочных) поясов
Pe teritoriul sectoarellor unde este amplasată
Treceţi pe aici trecerea.
M
10 На территориях и участках, где разрешается
Проход здесь
проход
În cazul prezenței altor informații ne incluse în
standart. Semnul trebuie folosit înpreună cu alt
Indicator general de obligativitate semn de avertizare și cu inscripția respectivă.
M
11 Общий предписывающий знак Для предписаний, не обозначенных настоящим
(прочие предписания) стандартом. Знак необходимо применять
вместе с поясняющей надписью на
дополнительном знаке безопасности
În secțiile și teritoriile unde există treceri
Pasaj subteran
aeriene.
M
12 Переходить по надземному
На участках и территориях, где установлены
переходу
надземные переходы
La locurile de muncă sau pe utilaje care trebuie
deconectate de la sursa de curent pentru
Decuplaţi fişa reparații sau alte situații.
M
13 На рабочих местах и оборудовaнии, где
Отключить штепсельную вилку требуется отключение от электросети при
наладке или остановке электрооборудования и в
других случаях
La locurile de muncă sau utilajele care necesită
reparații sau alte operațiuni.
Decuplaţi înainte de lucru
M
14 На рабочих местах и оборудовании при
Отключить перед работой
проведении ремонтных или пусконаладочных
работ
Se amplasează în locurile unde este permis
Loc pentru fumat fumatul.
M
15 Используется для обозначения места курения
Курить здесь
на производственных объектах

12
INDICATOARE PSI / ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Conform Hotărîrea Guvernului numărul 918 din 18.11.2013 şi SM GOST R.12.4.2006
Reprezentarea
Denumirea semnului Locul amplasării şi recomandări
grafică
Nr. Код Смысловое значение Место размещения (установки) и
Цветографическо
рекомендации по применению
е изображение
Se folosește doar cu alte semne de securitate
antiincendiară pentru arătarea locului unde sunt
Direcţia salvării amplaste echipamentele antiincendiare.
F 01-01 Использовать только вместе с другими
знаками пожарной безопасности для указания
Направляющая стрелка направления движения к месту нахождения
(размещения) средства противопожарной
защиты

Se folosește doar cu alte semne de securitate


Direcţia salvării subantiincendiară pentru arătarea locului unde sunt
unghi de 450 amplaste echipamentele anantiincendiare.
F 01-02 Использовать только вместе с другими
Направляющая стрелка знаками пожарной безопасности для указания
под углом 45° направления движения к месту нахождения
(размещения) средства противопожарной
защиты
Scară de incendiu În locul amplasării robinetului antiincendiar.
F 02 В местах нахождения комплекта пожарного
Пожарный кран крана с пожарным рукавом и стволом
Furtun de incendiu În locul amlasării scării antiincendiare.
F 03
Пожарная лестница В местах нахождения пожарной лестницы
Stingător În locul amplasării stingătorului antiincendiar.
F 04
Огнетушитель В местах размещения огнетушителя

Telefon pentru folosirea În locul amplasării telefonului, de unde poate fi


în caz de incendiu chemat serviciul de pompieri.
F 05 Телефон для
использования при В местах размещения телефона, по которому
пожаре можно вызвать пожарную охрану

Echipament antiincendiar În locul amplasării mai multor echipamente de


stingere antiincendiare.
Место размещения
F 06 В местах одновременного нахождения
нескольких средств
противопожарной (размещения) нескольких средств
защиты противопожарной защиты
Sursă de apă de stins În locul amplasării sursei de apă sau a robinetului
incendiu de alimentare a mașinilor de pompieri.
F 07 В местах нахождения пожарного водоема или
Пожарный пирса для пожарных машин
водоисточник

13
Conductă pentru În locul amplasării conductei de apă.
conectarea furtunului de
F 08 apă.

Пожарный сухотрубный В местах нахождения пожарного


стояк сухотрубного стояка
În locul amplasării conductelor antiincendiare
subterane. Pe semn trebuie să fie indicate cifrele
Hidrant de incendiu care ar însemna distanța de la semn pînă la
conductă.
F 09
У мест нахождения подземных пожарных
Пожарный гидрант гидрантов. На знаке должны быть цифры,
обозначающие расстояние от знака до
гидранта в метрах
În locul pornirii manuale a signalizației
Hidrant de incendiu antiincendiare sau a sistemelor de protecție.
F 10 Кнопка включения В местах ручного пуска установок пожарной
установок (систем) сигнализации, пожаротушения и (или) систем
пожарной автоматики противодымной защиты. В местах (пунктах)
подачи сигнала пожарной тревоги
Buton de cuplare a În locul amplasării utilajelor de inforrmare sonore
mijloacelor şi sistemelor sau folosit înpreună cu semnul F10.
pentru semnalizarea de
incendiu
F 11 В местах нахождения звукового оповещателя
Звуковой оповещатель или совместно со знаком F 10 "Кнопка
пожарной тревоги включения (систем) пожарной автоматики"

INDICATOR DE EVACUARE ŞI PRIM AJUTOR MEDICAL / ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ


Conform Hotărîrea Guvernului numărul 918 din 18.11.2013 şi SM GOST R.12.4.2006
Denumirea
Reprezentarea grafică / semnului Locul amplasării şi recomandări
Nr. Код Цветографическое Смысловое Место размещения (установки) и
изображение значение рекомендации по применению

Post de prim Amplasat pe pereți, uși sau încăperile unde este


ajutor medical amplasată trusa medicală.
EC 01 На стенах, дверях помещений для обозначения
Аптечка первой
медицинской мест размещения аптечек первой медицинской
помощи помощи
Brancardă Amplasat pe ușile sau pereții încăperilor unde sunt
prezente echipamente de evacuare a răniților.
EC 02 Средства выноса На дверях и стенах помещений в местах
(эвакуации) размещения средств выноса (эвакуации)
пораженных пораженных
Duş de serviciu Amplasat pe ușile sau pereții încăperilor unde sunt
EC 03
instalate dușuri.

14
Пункт приема
На дверях и стенах помещений в местах
гигиенических
расположения душевых и т.п.
процедур
(душевые)
Punct de spălare Amplasat pe ușile sau pereții încăperilor unde se
a ochilor poate face curățirea ochilor.
EC 04
Пункт На дверях и стенах помещений в местах
обработки глаз расположения пункта обработки глаз
Cabinet medical Pe ușile cabinetelor medicale.
EC 05
Медицинский
кабинет На дверях медицинских кабинетов
Telefon de
legătură cu
punctul medical
În locul amplasării telefoanelor.
EC 06 Телефон связи с
медицинским
В местах установки телефонов
пунктом (скорой
медицинской
помощью)
Pe ușile sau eșirile de evacuare, care se deschid pe
Ieşirea de salvare( partea stăngă. Amplasat înpreună cu săgeata care ar
la stînga) indica direcția evacuării.
E 01-01 Над дверями (или на дверях) эвакуационных
выходов, открывающихся с левой стороны. На
Выход здесь стенах помещений вместе с направляющей
(левосторонний) стрелкой для указания направления движения к
эвакуационному выходу
De asupra ușilor (sau pe uși), a ieșirilor de evacuare
Ieşirea de salvare( care s-ar deschide pe partea stîngă. Amplasat
la dreapta) înpreună cu săgeata care ar indica direcția evacuării.
E 01-02 Над дверями (или на дверях) эвакуационных
выходов, открывающихся с правой стороны. На
Выход здесь стенах помещений вместе с направляющей
(правосторонний) стрелкой для указания направления движения к
эвакуационному выходу
Direcţie de Se poate folosi doar cu alte semne de evacuare
evacuare pentru indicare direcției.
E 02-01
Использовать только вместе с другими
Направляющая эвакуационными знаками для указания
стрелка направления движения
Direcţie de Se poate folosi doar cu alte semne de evacuare
evacuare sub pentru indicare direcției.
unghi de 450
E 02-02 Использовать только вместе с другими
Направляющая эвакуационными знаками для указания
стрелка под направления движения
углом 45°

15
Direcţie spre Amplasat pe pereți, pentru indicarea direcției spre
ieşirea de salvare ieșirea de evacuare.
la dreapta
E 03
Направление к На стенах помещений для указания направления
эвакуационному движения к эвакуационному выходу
выходу направо
Direcţia spre Amplasat pe pereți, pentru indicarea direcției spre
ieşirea de salvare ieșirea de evacuare.
la stînga
E 04
Направление к На стенах помещений для указания направления
эвакуационному движения к эвакуационному выходу
выходу налево
Calea ieşirii de Amplasat pe pereți, pentru indicarea direcției
salvare la dreapta mișcării, sub unghi.
în sus
E 05 На стенах помещений для указания направления
Направление к
эвакуационному движения к эвакуационному выходу по
выходу направо наклонной плоскости
вверх
Calea ieşirii de Amplasat pe pereți, pentru indicarea direcției
salvare la stînga mișcării sub unghi.
în sus
E 06 На стенах помещений для указания направления
Направление к
эвакуационному движения к эвакуационному выходу по
выходу налево наклонной плоскости
вверх
Calea ieşirii de Amplasat pe pereți, pentru indicarea direcției
salvare la dreapta mișcării sub unghi.
în jos
E 07
Направление к На стенах помещений для указания направления
эвакуационному движения к эвакуационному выходу по
выходу направо наклонной плоскости
вниз
Calea ieşirii de
salvare la stînga Amplasat pe pereți, pentru indicarea direcției
în jos mișcării sub unghi.
E 08
Направление к На стенах помещений для указания направления
эвакуационному движения к эвакуационному выходу по
выходу налево наклонной плоскости
вниз
E 09 Indicatorul uşii
ieşiriide salvare Amplasat pe ușile de evacuare.
(Partea dreaptă)
Над дверями эвакуационных выходов
Указатель двери
эвакуационного
выхода

16
(правосторонний)
Indicatorul uşii
ieşirii de salvare Amplasat pe ușile de evacuare.
(Partea din stînga)
E 10
Указатель двери
эвакуационного Над дверями эвакуационных выходов
выхода
(левосторонний)
Calea ieşirii de Amplasat deasupra ușilor sau a trecerilor la
salvare drept încăperile de mare suprafață, amplasat la nivelele de
înainte sus.
E 11
Направление к Над проходами, проемами, в помещениях
эвакуационному большой площади. Размещается на верхнем
выходу прямо уровне или подвешивается к потолку
Calea ieşirii de Amplasat la trecerile sau în încăperile de mare
salvare drept suprafață se poate amplasa de pod.
înainte
E 12 Над проходами, проемами, в помещениях
Направление к большой площади. Размещается на верхнем
эвакуационному уровне или подвешивается к потолку
выходу прямо
Direcţia spre
ieşirea de Se amplasează lîngă scările de evacuare sau în
evacuare pe scări apropierea acestora.
în jos
E 13
Направление к На лестничных площадках и стенах,
эвакуационному прилегающих к лестничному маршу
выходу по
лестнице вниз
Direcţia spre Se amplasează lîngă scările de evacuare sau în
ieşirea de apropierea acestora.
evacuare pe scări
în jos
E 14
Направление к На лестничных площадках и стенах,
эвакуационному прилегающих к лестничному маршу
выходу по
лестнице вниз
Direcţia ieşirea de
evacuare pe scară Se amplasează lîngă scările de evacuare sau în
în sus apropierea acestora.

E 15
Направление к
эвакуационному На лестничных площадках и стенах,
выходу по прилегающих к лестничному маршу
лестнице вверх
Direcţia ieşirea de
Se amplasează lîngă scările de evacuare sau în
E 16 evacuare pe scară
apropierea acestora.
în sus

17
Направление к
На лестничных площадках и стенах,
эвакуационному
прилегающих к лестничному маршу
выходу по
лестнице вверх
Amplasat pe ușile sau pereții încăperilor, sau în
Spargeţi locuri, unde pentru pătrundere sau eșire este necesar
(deschideți) de a deschide, deplasa un obiect sau o construcție.
geamul На дверях, стенах помещений и в других
E 17
местах, где для доступа в помещение или
Для доступа выхода необходимо вскрыть определенную
вскрыть здесь конструкцию, например разбить стеклянную
панель и т.п.
Înpingeţi pentru a Amplasat pe ușile încăperilor, pentru indicarea
deschide direcției deschideri ușilor.
E 18
Открывать На дверях помещений для указания направления
движением от открывания дверей
себя
Trageţi pentru a Amplasat pe ușile încăperilor, pentru indicarea
deschide direcției deschideri ușilor.
E 19
Открывать На дверях помещений для указания направления
движением на открывания дверей
себя
Deplsaţi pentru a Amplasat pe ușile încăperilor pentru indicarea
deschide direcției de deschidere a ușilor.
E 20
Для открывания На дверях помещений для обозначения действий
сдвинуть по открыванию сдвижных дверей
Amplasat pe uși sau treceri pentru indicarea
direcției sau a locului de strîngere a persoanelor în
Punctul caz de situație excepțională.
(Locul Întrunirii)
E 21 На дверях, стенах помещений и в других местах
Пункт (место) для обозначения заранее предусмотренных
сбора пунктов (мест) сбора людей в случае
возникновения пожара, аварии или другой
чрезвычайной ситуации
Amplasat pe ușile de evacuare, sau înpreună cu alte
Calea spre ieşire semne de evacuare pentru indicarea direcției de
evacuare.
E 22 ВЫХОД Над дверями эвакуационного выхода или в
Указатель составе комбинированных знаков безопасности
выхода для указания направления движения к
эвакуационному выходу

INDICATOARE DE INFORMARE GENERALĂ / УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ


Conform Hotărîrea Guvernului numărul 918 din 18.11.2013 şi SM GOST R.12.4.2006

E 12 Amplasat pe ușile de evacuare.

18
Ieșire de siguranță

ЗАПАСНЫЙ
ВЫХОД  Над дверями запасного выхода
Указатель
запасного выхода

Loc de consum a Amplasat pe ușile camerelor de luare a mesei (sau a


hranei altor locuri de acest gen).
D 01 На дверях комнат приема пищи, буфетах,
Пункт (место) столовых, бытовых помещениях и в других
приема пищи местах, где разрешается прием пищи
Amplasat pe ușile încăperilor unde se află conducte
cu apă potabilă, cît și dușurile sau tualetele).
Apă potabilă
D 02 На дверях бытовых помещений и в местах
Питьевая вода расположения кранов с водой, пригодной для
питья и бытовых нужд (туалеты, душевые,
пункты приема пищи и т.д.)
Spaţiu rezervat Se folosește pentru indicarea locului unde fumatul
fumatului este permis.
D 03
Используется для обозначения места курения
Место курения на общественных объектах

INDICATOARE DE SECURITATE ELECTRICĂ / УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ


Conform Hotărîrea Guvernului numărul 918 din 18.11.2013 şi SM GOST R.12.4.2006
Indicatoare de interzicere sau informare din domeniul electroenergetic
2.5.12 2.5.20 2.5.13 2.5.18

19
Indicatoare şi semne de avertizare ( )

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

Indicatoare de siguranţă ( )
2.5.9 2.5.10

Indicatoare de informare generală Indicatoare şi semne de avertizare


() ()
2.5.32
2.5.31

Semnalizarea pericolelor sau a obstacolelor prin intermediul marcării căilor de circulaţie

1. Semnalizarea riscurilor de lovire de obstacol, de cădere de obiecte precum şi de persoane, se efectuează în


interiorul zonelor construite ale întrepiinderii în care personalul angajat are acces in cursul activităţii sale,
prin intermediul culorii galben alternativ cu culoarea negru sau prin culoarea roşu alternativ cu alb.
2. Dimensiunile acestei semnalizari trebuie să ţină cont de dimensiunile obstacolului sau locului periculos
semnalat.
3. Benzile galbene şi negre sau roşii şi albe trebuie sa fie înclinate la circa 45 ° şi să aibă dimensiunile
aproximativ egale între ele. Acestea sunt amplasate conform riscurilor prezente astfel că semnalizarea galben
20
neagră este menită să avertizeze asupra prezenţei obstacolelor sau a riscurilor iar cea roşie cu albă
semnalizarea unei zone cu restricţie.

Exemplu:

4. Caile de circulate ale vehicolelor trebuie clar identificate prin benzi continue avînd o culoare perfectă
vizibilă, de preferinţă alb sau galben, ţinînd cont de culoarea solului, atunci cînd destinaţia şi echipamentul
încăperilor impun acest lucru pentru protecţia personalului angajat.
5. Amplasarea benzilor trebuie să ţina cont de distanţe de securitate necesare între vehicolele care pot circula
pe acolo şi de orice obiect care se poate găsi în apropiere şi între pietoni şi vehicule.
6. Căile permanente situate la exterior, în zonele construite, trebuie de asemenea să fie marcate, în măsura în
care aceasta este necesar, exceptînd cazul în care ele sunt prevazute cu dale potrivite.

Deasemnea în companii sunt prezente şi semnalizări care ar reglementa stocarea produselor sau a
zonelor interzise pentru stocare cum ar fi:

21
Folosirea semnalizărilor luminoase:

7. În cazul folosirii unor semnalizări sau inscripţii luminoase, lumina emisă trebuie sp provoace un
contratrast luminos potrivit mediului înconjurător, în funcţie de condiţiile de utilizareprevăzute, fără
să antreneze orbirea prin exces sau o proastă vizibilitate, prin insuficienţa sa.
8. Suprafaţa luminoasă care emite un semnal luminos poate fi uniformă sau să conţină o pictogramă
pe un fond determinat. Amplasarea semnalelor nefluorescente trebuie efectuată în încăperi bine
iluminate.
9. Culorile folosite trebuie să corespundă celor din standartul în vigoare. Cînd semnalul conţine o
pictogramă, aceasta trebuie să fie, prin analogie, conform regulilor care o privesc, aşa cum sunt
prevăzute conform standartului.

Folosirea semnalizărilor acustice

10. Un semnal acustic ar trebui să aibă următoarele caracteristici:


a) să aibă un nivel sonor net superior zgomotelor ambiante, astfel încît să fie excesiv sau
dureros;
b) să fie uşor de recunoacut, ţinîn cont în special de durata impulsurilor, de separare între
impulsuri şi grupuri de impulsuri, şi să fie uşor de distins, pe de o parte de alt semnal acustic, iar
pe de altă parte de zgomote ambiante.
11. În cazul posibilităţii emiterii unor semnale de frecvenţă variabilă şi stabilă, frecvenţa variabilă va
fi utilizată pentru a indica nivelul de pericol sau o urgenţă crescută.
Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.

22
1. În cazul în care comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar gestului de
semnalizare, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:

Start pentru a indica începerea comenzii


Stop pentru a întrerupe sau a termina o mişcare
Opreşte pentru a opri operaţiunea
Ridică pentru a ridica o încărcătură
Coboară pentru a coborî o încărcătură
Înainte
Înapoi sensul mişcărilor respective trebuie coordonate, cînd este cazul, cu gesturile
Dreapta de semnalizare corespunzătoare
Stînga
Pericol pentru a solicita oprirea de urgenţă
Repede pentru a accelera o mişcare, din motive de securitate

Folosirea semnalizărilor “Gesturi-Semnal”

12. Un gest semnal trebuie să fie precis, simplu, amplu, uşor de executat şi uşor de distins de un
alt gest-semnal. Utilizarea în acelaş timp a celor două braţe trebuie să se facă în mod simetric şi
pentru un singur gest-semnal.
13. Dacă se respectă caracteristicile indicate mai sus, gesturile utilizate pot să varieze uşor sau să
fie mai detailate în raport cu prezentările reluate la art.85, cu condiţia ca semnificaţia şi înţelesul
lor să fie cel puţin echivalente.
14. Emiterea unui semnal sau transmiterea anumitor instrucţiuni de manevră cu ajutorul gesturilor-
semnal, trebuie efectuată în aşa mod, ca emitentul semnalului să nu fie în pericol şi ca acesta să se
consacre exclusiv comandării manevrelor şi securităţii personalului aflat în apropiere.
15. În cazul insuficienţei unui emitent de semnale este necesar mărirea numărului acestora.
Operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs, pentru a cere noi instrucţiuni, cînd nu poate
executa ordinele primite, sau a respecta cerinţele pentru securitate şi sănătate la locul de muncă.
16. Emiterea semnalelor prin gesturi sau semne spre operator este posibil doar dacă atît operatorul
cît şi emitentul sunt în cunoştinţă de cauză şi pot comunica uşor prin intermediul acestora.

Reprezentarea grafică /
Semnificaţie Descrierea
Цветографическое изображение
Gesturi generale

Începere Cele două braţe sunt orizontale,


Atenţie, gata de comandă palmele mîinilor înspre faţă

Stop
Braţul trebuie să fie întins în sus,
Întrerupere, sfîrşitul
palma mîini drepte spre faţă
mişcării

23
Sfîrşit Cele doă mîini sut înpreunate la
încetare a operaţiunilor înălţimea stomacului

Mişcări verticale

Braţul drept este ţinut în sus, palma


Ridicare mîinii drepte spre faţă descrie lent un
cerc

Braţul drept este ţinut în jos, palma


Coborîre mîinii drepte spre interior descrie un
cerc

Distanţă verticală Mîinile indică distanţa

În cazul mişcărilor orizontale

Cele două braţe flexate faţă în faţă,


palmele mîinilor spre interior,
Avansare
antebraţele fac mişcări lente spre
corp.

Cele două braţe flexate/pliate,


palmele mîinilor spre exterior,
Retragere
antebraţele fac mişcări lente
îndepărtîndu-se de corp.

Braţul drept, ţinut mai mult sau mai


La dreapta
puţin orizintal, palma mîinii drepte
în raport cu emitentul
spre jos, face mişcări mici lente în
de semnal
direcţia menţionată

24
Braţul stîng, ţinut mai mult sau mai
La stînga
puţin orizontal, palma mîinii stîngi
în raport cu emitentul de
spre jos, face mişcări mici lente în
semnal
direcţia menţionată

Distanţă orizontală Mîinile indică distanţa

Pericol

Pericol
Cele două braţe sunt întinse în sus,
Oprire sau oprire de
palmele mîiilor spre faţă
urgenţă

Gesturile codificate care comandă


Mişcări rapide
mişcările se efectuează cu rapiditate

Gesturi codificate care comandă


Mişcări lente
mişcările se efectuiază foarte încet

Semnalizările containerelor cu gunoi se va face conform standartului naţional şi a prevederilor interne


ale companiei.
25
Semnalizările de trafic care sunt amplasate pentru a informa sau restricţiona anumite situaţii legate de
trafic (sunt folosite suplimentar de semnalizările regulamentului circulaţiei rutiere.

Alte atenţionări cum a r fi cele de supraveghere video sau atenţionări electrice etc.

Informaţii cu caracter general vor avea următoarea vormă:

Un loc aparte îl are stocarea deşeurilor periculoase sau biologice care vor avea semnalizare
specialialăconform desenelor de mai jos:

26
Folosirea vestelor reflectorizate se efectuiază în conformitate cu cerinţele de securitate a muncii şi
conform scopului pentru care aceste au fost create.

Culoarea vestelor reflectorizate


Şofer din cadrul companiei
RAL 1003 - Galben
cît şi salariaţi

Outsorsing sau contractori RAL 2009 - Orange

Vizitatori controlori etc. RAL 5015 - Albastru

Principalele culori utilizate pentru castile utilizate pe santier sunt:

27
ALB
Căştile de culoare alba sunt destinate inginerilor sau persoanelor care sunt
responsabili de supravegherea lucrarii.

ALBASTRU
Aceste căşti de culoarea albastra sunt folosite de şefi sau superiori cît şi
tehnicieni sau instalatori.

GALBEN
Căştile de culoarea galbena sunt cel mai des întanlite şi se utilizeaza de către
muncitori.

ROSU
Personalul care se ocupa cu protectia impotiva incendiilor şi cei care se ocupă cu
securitatea muncii (în caz de lipsă căşti albe personalul pentru care sunt aceste
necesare vor folosi tot căşti roşii) cît şi personal de verificare poarta căşti de
culoarea rosie.
Foarte rar se pot intînli căşti de protectie, de culoare verde(folosite de catre
echipe specializate intr-un anumit domeniu) sau de culoare portocalie (pentru
personalul insarcinat cu dirijarea traficului intern, pe un şantier, acolo unde
complexitatea şantierului o impune).

28
În cadrul companiei sau pe teritoriul altor companii pot fi prezente delimitări ale carosabilului prin
intermediul liniilor de culoare galbenă care semnifică:

Marcajele rutiere de pe desen semnifică mai multe lucruri dup cum este indicat mai jos:
 Şosea sau alt tip de drum;
 Carosabil cu depăşirea interzisă sau restricţionată;
 Carosabil cu defect pe linie sau traseu;
 Zonă de circulaţie pietoni sau unităţi de transport în funcţie de semnalizarea suplimentară prezentă;

a) b) c) d) e)
Linie de oprire Zonă restricţionată Zonă de parcare Direcţii de deplasare Informaţii/orientare

f) g) h)
Pasarelă pentru circulaţie şi pasarelă pentru circulaţie cu o parte restricţionată pentru circulaţie cît şi pasarelă
pentru circulaţie care intersectează un obiect sau un obstacol.

29
Semnalizarea încărcăturilor periculoase:

Prin mărfuri periculoase se înţeleg acele substanţe care prin natura lor fizico-chimică pot produce
daune personale, mediului înconjurator, etc. Conform ADR, clasele de mărfuri periculoase sunt urmatoarele:
Ø  Clasa 1: substanţe şi obiecte explosive;
Ø  Clasa 2: gaze;
Ø  Clasa 3: lichide inflamabile;
Ø  Clasa 4.1: substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive şi substanţe explozive,
desensibilizate solide;
Ø  Clasa 4.2: substanţe care se aprind spontan;
Ø  Clasa 4.3: substanţe care, la contactul cu apa degajă gaze inflamabile;
Ø  Clasa 5.1: substanţe comburante;
Ø  Clasa 5.2: peroxizi organici;
Ø  Clasa 6.1: substanţe toxice;
Ø  Clasa 6.2: substanţe infecţioase;
Ø  Clasa 7: substanţe radioactive;
Ø  Clasa 8: substanţe corosive;
Ø  Clasa 9: substanţe şi obiecte periculoase diverse.

Clase de substanţe Exemple Marcaje tip Pericole


periculoase
Detonare, Explozibil,
fitile de mînă, rachete,
Clasa 1
Explozivi
fitile de artificii, Explozie
muniţie, cartuşe,
grenade.
Azot, oxigen, Aerosol,
Clasa 2
Butan, Clor, Dioxid de Presiunea gazului
Gaze
Carbon

Clasa 3 Benzină, alcool, Vopsele Incendiu sau


Lichide inflamabile Adezivi explozie

Clasa 4
Substanţe solide
Naftalină, Sulf, Celuloid
inflamabile şi
autoreactive
Incendiu sau
Substanţee supuse Fosfor, Topit, Metale
aprinderii spontane Alcaline explozie
Substanţe care în
contact cu apa degajă Carbid, Sodiu, Potasiu
gaze inflamabile
Acid cloric,
Clasa 5
îngrăşăminte cu nitrat de Incendiu sau
Substanţe
comburante
amoniu sau apă explozie, reacţie
oxigenată violentă
Peroxizi organici Peroxid de zinc
Clasa 6 Acetilenă, nitrobenzene,
Substanţe toxice pesticide
Intoxicaţie sau
Deşeuri din spital- infecţie
Substanţe infecţioase materii care conţin
microorganism

30
Clasa 7 Acid cloric,
Substanţe îngrăşăminte cu nitrat de Radioactivitate
Radioactive amoniu, apă oxigenată

Clasa 8
Substanţe Corosive
Sodă caustic, Acid cloric Corosivitate

Clasa 9 Produse transportate la


Substanţe şi obiecte cald (bitum, metale în Diverse
cu pericole diverse stare topită)

R- și S-text - R însemnă risc și S siguranță (engl. risk și safety) acestea sunt de fapt avertizări codificate, pentru


anumite substanțe, elemente, sau grupări chimice periculoase, pentru cei care manipulează sau efectuează cu
ele lucrări de laborator.

FRAZELE DE RISC OFICIALE NATURA RISCURILOR SPECIALE ATRIBUITE SUBSTANȚELOR ȘI


PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE
R1 – Exploziv în stare uscată.
R2 – Risc de explozie la șoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R3 – Risc mare de explozie la șoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R4 – Formează compuși metalici explozivi foarte sensibili.
R5 – Pericol de explozie sub acțiunea căldurii.
R6 – Pericol de explozie în contact sau fără contact cu aerul.
R7 – Poate provoca incendiu.
R8 – Pericol de incendiu în contact cu materiale combustibile.
R9 – Pericol de explozie în amestec cu materiale combustibile.
R10 – Inflamabil.
R11 – Foarte inflamabil.
R12 – Extrem de inflamabil.
R14 – Reacționează violent cu apa.
R15 – În contact cu apa degajă gaze extrem de inflamabile.
R16 – Pericol de explozie în amestec cu substanțe oxidante.
R17 – Inflamabil spontan, în contact cu aerul.
R18 – La utilizare, poate forma amestec (vapori – aer) inflamabil/exploziv.
R19 – Poate forma peroxizi explozivi.
R20 – Nociv prin inhalare.
R21 – Nociv în contact cu pielea.
R22 – Nociv prin înghițire.
R23 – Toxic prin inhalare.
R24 – Toxic în contact cu pielea.
R25 – Toxic prin înghițire.
R26 – Foarte toxic prin inhalare.
R27 – Foarte toxic în contact cu pielea.
R28 – Foarte toxic prin înghițire.
R29 – În contact cu apa degajă gaze toxice.
R30 – Poate deveni foarte inflamabil la utilizare.
R31 – În contact cu acizii (se) degajă gaze toxice.
R32 – În contact cu acizii (se) degajă gaze foarte toxice.
R33 – Pericol de efecte cumulative în organism.
R34 – Provoacă arsuri.
R35 – Provoacă arsuri grave.
R36 – Iritant pentru ochi.
R37 – Iritant pentru căile respiratorii.
R38 – Iritant pentru piele.
R39 – Pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății.
R40 – Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente.
R41 – Risc de leziuni oculare grave.
R42 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare.

31
R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
R44 – Risc de explozie dacă este încălzit în spațiu închis.
R45 – Poate cauza cancer.
R46 – Poate provoca anomalii genetice ereditare.
R48 – Pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită.
R49 – Poate cauza cancer prin inhalare.
R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.
R51 – Toxic pentru organismele acvatice.
R52 – Nociv pentru organismele acvatice.
R53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R54 – Toxic pentru floră.
R55 – Toxic pentru faună.
R56 – Toxic pentru organismele din sol.
R57 – Toxic pentru albine.
R58 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
R59 – Periculos pentru stratul de ozon.
R60 – Poate altera funcția de reproducere (fertilitatea).
R61 – Poate provoca efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii.
R62 – Posibil risc de alterare a funcției de reproducere (fertilității).
R63 – Posibil risc de efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii.
R64 – Poate provoca efecte dăunătoare asupra sugarilor hrăniți cu lapte matern.
R65 – Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire.
R66 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.
R68 – Posibil risc de efecte ireversibile.
Combinații de fraze R
R14/15 – Reacționează violent cu apa și (se) degajă gaze extrem de inflamabile.
R15/29 – În contact cu apa (se) degajă gaze toxice și extrem de inflamabile.
R20/21 – Nociv prin inhalare și în contact cu pielea.
R20/22 – Nociv prin inhalare și prin înghițire.
R20/21/22 – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R21/22 – Nociv în contact cu pielea și prin înghițire.
R23/24 – Toxic prin inhalare și în contact cu pielea.
R23/25 – Toxic prin inhalare și prin înghițire.
R23/24/25 – Toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R24/25 – Toxic în contact cu pielea și prin înghițire.
R26/27 – Foarte toxic prin inhalare și în contact cu pielea.
R26/28 – Foarte toxic prin inhalare și prin înghițire.
R26/27/28 – Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R27/28 – Foarte toxic în contact cu pielea și prin înghițire.
R36/37 – Iritant pentru ochi și căile respiratorii.
R36/38 – Iritant pentru ochi și piele.
R36/37/38 – Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele.
R37/38 – Iritant pentru căile respiratorii și piele.
R39/23 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare.
R39/24 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății în contact cu pielea.
R39/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin înghițire.
R39/23/24 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare și în contact cu
pielea.
R39/23/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare și prin înghițire.
R39/24/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății în contact cu pielea și prin
înghițire.
R39/23/24/25 – Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare, în contact cu
pielea și prin înghițire.
R39/26 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare.
R39/27 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății în contact cu pielea.
R39/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin înghițire.
R39/26/27 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare și în contact cu
pielea.
R39/26/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății prin inhalare și prin înghițire.
R39/27/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sănătății în contact cu pielea și prin
înghițire.

32
R39/26/27/28 – Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea și prin
înghițire.
R42/43 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea.
R48/20 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.
R48/21 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea.
R48/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin înghițire.
R48/20/21 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și în contact cu
pielea.
R48/20/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și prin înghițire.
R48/21/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea și prin
înghițire.
R48/20/21/22 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu
pielea și prin înghițire.
R48/23 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.
R48/24 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea.
R48/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin înghițire.
R48/23/24 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și în contact cu
pielea.
R48/23/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și prin înghițire.
R48/24/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea și prin
înghițire.
R48/23/24/25 – Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu
pielea și prin înghițire.
R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.
R52/53 – Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.
R68/20 – Nociv: posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare.
R68/21 – Nociv: posibil risc de efecte ireversibile în contact cu pielea.
R68/22 – Nociv: posibil risc de efecte ireversibile prin înghițire.
R68/20/21 – Nociv: posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare și în contact cu pielea.
R68/20/22 – Nociv: posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare și prin înghițire.
R68/21/22 – Nociv: posibil risc de efecte ireversibile în contact cu pielea și prin înghițire.
R68/20/21/22 – Nociv: posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
Notă:
Sunt transpuse prevederile din anexa III „Natura riscurilor speciale atribuite substanțelor și preparatelor
periculoase" la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor
periculoase, cu amendamentele și adaptările la progresul tehnic (ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2001/59/EC,
conținând adaptarea pentru a 28-a oară la progresul tehnic

FRAZELE DE SECURITATE OFICIALE


RECOMANDĂRI DE PRUDENȚÃ PRIVIND SUBSTANȚELE ȘI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE
S1 – A se păstra sub cheie.
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S3 – A se păstra într-un loc răcoros.
S4 – A se păstra departe de zonele locuite.
S5 – A se păstra sub… (lichidul corespunzător se specifică de producător).
S6 – A se păstra sub… (gazul inert se specifică de producător).
S7 – A se păstra recipientul închis ermetic.
S8 – A se păstra recipientul ferit de umiditate.
S9 – A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat.
S12 – A nu se închide ermetic recipientul.
S13 – A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.
S14 – A se păstra departe de… (materialele incompatibile se specifică de producător).
S15 – A se păstra departe de căldură.
S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
S17 – A se păstra departe de materiale combustibile.
S18 – A se manipula și a se deschide recipientul cu prudență.
S20 – A nu se consuma alimente și băuturi pe durata utilizării.
S21 – Fumatul interzis pe durata utilizării.

33
S22 – A nu inspira praful.
S23 – A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii [termenul(ii) corespunzător(i) se specifică de producător].
S24 – A se evita contactul cu pielea.
S25 – A se evita contactul cu ochii.
S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul.
S27 – A se scoate imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
S28 – La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă... (agentul de spălare corespunzător se specifică de
producător).
S29 – A nu se arunca la canalizare.
S30 – A nu se turna niciodată apă peste acest produs.
S33 – A se evita acumularea încărcării electrostatice.
S35 – A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție.
S36 – A se purta echipament de protecție corespunzător.
S37 – A se purta mănuși de protecție corespunzătoare.
S38 – În cazul unei ventilații insuficiente se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea
respirației.
S39 – A se proteja corespunzător ochii/fața.
S40 – Pentru curățirea pardoselii și a tuturor obiectelor contaminate cu acest produs, se utilizează… (se
specifică de producător).
S41 – În caz de incendiu și/sau explozie a nu se inspira fumul.
S42 – În timpul fumegării/pulverizării, se utilizează echipament corespunzător pentru asigurarea respirației
[tipul(rile) corespunzător(oare) se specifică de producător].
S43 – În caz de incendiu a se utiliza… (mijloacele de stingere corespunzătoare se precizează de producător.
Dacă apa mărește riscurile, se va adăuga “Niciodată nu utilizați apă”).
S45 – În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată
eticheta).
S46 – În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
S47 – A se păstra la o temperatură care să nu depășească… °C (temperatura se specifică de producător).
S48 – A se păstra umed cu… (materialul corespunzător se specifică de producător).
S49 – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.
S50 – A nu se amesteca cu… (se specifică de producător).
S51 – A se utiliza numai în spații bine ventilate.
S52 – A nu se utiliza pe suprafețe mari, în spații locuite.
S53 – A se evita expunerea – a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
S56 – A se elimina acest produs și ambalajul (recipientul) la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau
speciale.
S57 – A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.
S59 – Adresați-vă producătorului/furnizorului pentru informații privind recuperarea/ reciclarea.
S60 – A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos.
S61 – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.
S62 – În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul)
sau eticheta.
S63 – În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate și se menține în stare de
repaus.
S64 – În caz de înghițire, se va clăti gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă).
Combinații de fraze S
S1/2 – A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S3/7 – A se păstra recipientul închis ermetic, într-un loc răcoros.
S3/9/14 – A se păstra într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de… (materialele incompatibile se indică de
producător).
S3/9/14/49 – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de...
(materialele incompatibile se indică de producător).
S3/9/49 – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original, într-un loc răcoros, bine ventilat.
S3/14 – A se păstra într-un loc răcoros, departe de… (materialele incompatibile se indică de producător).
S7/8 – A se păstra recipientul închis ermetic și uscat (ferit de umiditate).
S7/9 – A se păstra recipientul închis ermetic și într-un loc bine ventilat.
S7/47 – A se păstra recipientul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească… °C (temperatura se
specifică de producător).
S20/21 – Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării.
S24/25 – A se evita contactul cu pielea și cu ochii.
S27/28 – La contactul cu pielea, se scoate imediat toată îmbrăcămintea contaminată și se spală imediat cu
multă… (agentul de spălare corespunzător se specifică de producător).

34
S29/35 – A nu se arunca la canalizare; a se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au
luat toate măsurile de precauție.
S29/56 – A nu se arunca la canalizare, a se elimina acest produs și ambalajul (recipientul) la un centru de
colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.
S36/37 – A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare.
S36/37/39 – A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja
corespunzător ochii/fața.
S36/39 – A se purta echipament de protecție corespunzător și a se proteja corespunzător ochii/fața.
S37/39 – A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător ochii/fața.
S47/49 – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original, la o temperatură care să nu depășească… °C
(temperatura se specifică de producător).

35