Sunteți pe pagina 1din 8

02.12.

2020

FINANŢELE PRIVATE ALE


ÎNTREPRINDERII

MEDIUL ÎNTREPRINDERII

MEDIUL
FINANCIAR
(PIEŢE
FINANCIARE)

MEDIUL
ECONOMIC
STAT ÎNTREPRINDERE (PIEŢE BUNURI
ŞI SERVICII)

MEDIUL
SOCIAL

1
02.12.2020

LOCUL ÎNTREPRINDERII ÎN SISTEMUL


FINANCIAR

ASIGURĂRI
SOCIALE ASIGURĂRI
CREDIT DE BUNURI,
PERSOANE
ETC.

FINANŢELE
ÎNTREP.
BUGETUL BUGETE
DE STAT LOCALE

CONŢINUT ECONOMIC

relaţii economice in formă bănească prin care se mobilizează, repartizează şi


utilizează resursele băneşti necesare desfăşurării activităţii de producţie,
investiţii şi satisfacerii altor cerinţe la nivelul întreprinderii private

PARTICIPANŢI
persoane fizice şi juridice, instituţii financiar-bancare, autorităţi publice

2
02.12.2020

FUNCŢIILE FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII

funcţia de repartiţie - funcţia de evaluare financiară a


funcţia de control întreprinderii
funcţia de reglare - funcţia de determinare a necesarului de
capital şi a surselor acoperitoare
- funcţia de transfer de capitaluri si
repartizare a rezultatelor activităţii
- funcţia de protecţie a investitorilor
FUNCŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
capacitatea finanţelor întreprinderii de a mijloci procurarea, administrarea, utilizarea resurselor
băneşti destinate investiţiilor şi exploatarii, inclusiv controlul şi reglarea acestora
fundamentarea strategiei financiare a întreprinderii
evaluarea şi administrarea patrimoniului întreprinderii
elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi urmărirea realizării prevederilor
analiza şi controlul costurilor de producţie;
realizarea încasărilor şi plăţilor
analiza şi dimensionarea preţurilor şi tarifelor, negocierea şi urmărirea efectelor asupra
profitului întreprinderii;
stabilirea şi plata la termen a drepturilor băneşti ale salariaţilor
calcularea şi virarea la termenele legale a impozitelor, taxelor, contribuţiilor către bugetul de
stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale;
asigurarea şi urmărirea realizării echilibrului financiar
prelucrarea datelor şi informaţiilor necesare deciziilor şi analizei activităţii economico-
financiare a întreprinderii

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

complex de decizii financiare si operaţiuni banesti care se referă la procurarea


capitalurilor necesare, la utilizarea lor, la obţinerea rezultatelor financiare, la
repartizarea acestora

COMPONENTE
 gestiunea activelor imobilizate
 gestiunea activelor circulante
 gestiunea numerarului
 gestiunea trezoreriei
 gestiunea rezultatelor financiare

FACTORI DE DECIZIE IMPLICATI


 Consiliul de Administraţie
 Cenzorii
 Adunarea Generala a Acționarilor
 Manageri departamente
 Şefi de compartimente specializate

3
02.12.2020

FLUXURI FINANCIARE ALE INTREPRINDERII

FLUXURI REALE DE FLUXURI REALE DE


INTRARE IEŞIRE

ÎNTREPRINDERE
FLUXURI FINANCIARE DE FLUXURI FINANCIARE DE
IEŞIRE INTRARE

plati pentru achizitii materii prime etc. incasari din vanzarea produselor
impozite, taxe contributii (bugetul central, subventii
bugetele locale, bugetul asig. sociale, bugetele credite
fondurilor speciale) aport la capitalul social
rambursari imprumuturi si plata dobanzilor incasari in valuta
plata dividendelor, rascumparari titluri despagubiri din asigurari de bunuri etc.
plati in valuta
plata primelor de asigurare

CICLURI FINANCIARE ALE INTREPRINDERII

Ciclu financiar – ansamblul operaţiunilor ce intervin între momentul


transformării monedei, a lichidităţilor proprii sau împrumutate, în bunuri şi
servicii, până în momentul în care se recuperează moneda alocată.

Ciclul de investitii

Ciclul de exploatare
Faza de Faza de Faza de
aprovizionare productie comercializare

Ciclul operatiunilor cu
pietele financiare

4
02.12.2020

FINANŢAREA ÎNTREPRINDERII

RESURSE PROPRII
FINANTARE INTERNA
(CAPITAL+REZERVE)
FINANTARE PERMANENTA
SURSE ATRASE PE TERMEN LUNG

DATORII DIN EXPLOATARE PE


FINANTARE EXTERNA
TERMEN SCURT
FINANTARE TEMPORARA
CREDITE BANCARE PE TERMEN
SCURT
FORMELE AUTOFINANŢĂRII
A. NEVOILE ACOPERITE
- SENS LARG : acoperirea din surse proprii a tuturor nevoilor de resurse (de funcţionare şi
dezvoltare)
- SENS RESTRANS: capacitatea întreprinderii de a-si acoperi nevoile de dezvoltare pe seama
resurselor proprii
B. NATURA RESURSELOR PROPRII
BRUTA : pe seama tuturor resurselor proprii (amortismentele, profitul, rezervele etc. )
NETA : numai pe seama resursele formate din profit
C. GRADUL DE ACOPERIRE A NEVOILOR
PARTIALĂ : resursele proprii (sau numai profitul) satisfac numai parțial cerințele funcționarii si
dezvoltării (sau numai dezvoltării)
INTEGRALĂ : resursele proprii (sau numai profitul) satisfac in totalitate cerințele funcționarii si
dezvoltării (sau numai dezvoltării)

INVESTITIILE

SENS LARG – capitalul plasat in active corporale, necorporale si financiare


SENS RESTRANS – cheltuielile pentru achizitionarea de noi mijloace fixe, precum si pentru
dezvoltarea, reconstruirea si modernizarea celor existente

RESURSE
- amortizare
- sume din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune
- profit

- credite pentru investiții

CHELTUIELI DE INVESTITII
- cheltuieli pentru proiecte de investiții

- rambursări de rate scadente la creditele de investiții

- plăti de dobânzi la creditele pentru investiții

- alte plasamente

5
02.12.2020

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE

Deşi resursele băneşti imobilizate în activele circulante se recuperează după


fiecare ciclu, în vederea asigurării continuității producției şi a ritmicității
vânzărilor este necesară înnoirea permanentă a stocurilor şi a creanţelor.
Astfel, apare o nevoie permanentă de resurse băneşti pentru finanţarea
nevoilor permanente. Aceste resurse desemnează fondul de rulment

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE


CAPITAL PERMANENT

CAPITAL PERMANENT

ACTIVE IMOBILIZATE
CAPITALURI CAPITALURI
PROPRII PROPRII
FRP

FOND RULMENT BRUT


FRN

DATORII PE DATORII PE
FRS

ACTIVE CIRCULANTE TERMEN MEDIU SI TERMEN MEDIU SI


- stocuri LUNG LUNG
- clienti
TREZORERIE
RESURSE DE

TREZORERIE
RESURSE DE

- disponibilitati banesti
DATORII PE DATORII PE
TERMEN SCURT TERMEN SCURT

Fondul de rulment (net) : partea din capitalul permanent al unei întreprinderi din care se
acoperă activele circulante
FRB = AT – Ai
FRN = AC - DS ; FRN = Cperm – Ai

6
02.12.2020

CAP. CAP. CAP.


PROPRII PROPRII PROPRII

AI DTML AI
AI AI
DTML

CAP.
PROPRII
DTML
DTS

AC AC AC DTS
AC

DTS

fond de rulment net fond de rulment fond de rulment fond de rulment


negativ net pozitiv net pozitiv net zero

FRN<0, semnal nefavorabil, dificultăţi reale pe linia asigurării lichidităţii şi solvabilităţii


FRN>0, situaţie favorabilă privind solvabilitatea şi echilibrul financiar
FRN=0, solvabilitate fragilă şi risc ridicat de apariţie a dezechilibrelor financiare

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE

NFR = (Stocuri + Creante) – (Datorii curente + Pasive de regularizare)

FRN=NFR, activitate de trezorerie normală

FRN>NFR, surplus de resurse - plasamente rentabile

FRN<NFR, deficit de resurse ce trebuie acoperit prin credite bancare

7
02.12.2020

REZULTATELE FINANCIARE
ALE ÎNTREPRINDERII

VENITURI DIN
EXPLOATARE
REZULTAT
DIN EXPLOATARE
CHELTUIELI DE
REZULTAT
EXPLOATARE
CURENT
VENITURI
FINANCIARE REZULTAT
FINANCIAR
CHELTUIELI REZULTAT
FINANCIARE BRUT AL
EXERCITIULUI
VENITURI REZULTAT
EXCEPTIONALE EXCEPTIONAL ajustari

CHELTUIELI
EXCEPTIONALE

PROFIT IMPOZIT
IMPOZABIL PROFIT

REZULTAT
NET