Sunteți pe pagina 1din 14

02.12.

2020

BUGETUL DE STAT

CARACTERIZARE GENERALĂ

IPOSTAZE
- tablou al veniturilor şi cheltuielilor
- plan financiar
- program de cheltuieli
- lege
- fond bănesc

CONTINUT ECONOMIC
procese de repartiţie bănească a PIB
- repartiţie primară
- repartiţie secundară (redistribuire) (naţional şi internaţional)

CONŢINUT JURIDIC
act normativ care autorizează încasarea veniturilor bugetare şi efectuarea
cheltuielilor bugetare

1
02.12.2020

PRINCIPII BUGETARE

 universalitatea bugetului
 unitatea bugetului
 neafectarea veniturilor
 specializarea bugetului
 echilibrarea bugetului
 realitatea bugetului
 anualitatea bugetului
 publicitatea bugetului
 unitatea monetară
Cf. Legii Finanţelor Publice 500/2002, principiile bugetare sunt
(Capitolul 2, Secţiunea 1): UNIVERSALITĂŢII, PUBLICITĂŢII,
UNITĂŢII, ANUALITĂŢII, SPECIALIZĂRII ŞI UNITĂŢII MONETARE

UNIVERSALITATEA BUGETULUI

Conţinut
– înscrierea in buget, in sume integrale, a tuturor
veniturilor si cheltuielilor statului
- nu se pot înscrie in buget acţiuni per sold

Argument
- oferă o imagine reala asupra acţiunilor înscrise in
buget
- compararea veniturilor cu cheltuielilor

Abateri
- bugete mixte (bruto si neto)

2
02.12.2020

UNITATEA BUGETULUI

Conţinut
– înscrierea intr-un singur document (buget general)
a tuturor veniturilor si cheltuielilor statului
- existenta unui buget unic

Argument
- compararea directa a veniturilor si cheltuielilor
- control asupra structurii veniturilor si cheltuielilor
publice

Abateri
- bugete extraordinare, bugete autonome, bugete
anexe, conturile speciale de trezorerie, conturile cu
afectaţie speciala, conturi de reglementare, conturi
de operaţiuni monetare

SISTEMUL BUGETAR
BUGETUL GENERAL

Bugetul de stat
CONSOLIDAT

Bugetele statelor membre


Bugetele locale
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetele fondurilor speciale
Bugetele instituţiilor publice

3
02.12.2020

UNITATEA MONETARĂ

Conţinut

- toate operaţiunile bugetare se exprimă în moneda


naţională.

Argument
- compararea si controlul veniturilor si cheltuielilor
publice

NEAFECTAREA VENITURILOR

Conţinut
- depersonalizarea veniturilor bugetare
- finanţarea cheltuielilor bugetare din ansamblul
veniturilor bugetare
- nu se pot rezerva anumite venituri pentru a
finanţa anumite cheltuieli

Abateri
- fondurile cu destinaţie speciala

Legea Finanţelor Publice 500/2002:


Principiul universalităţii
Art. 8. - (1) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget
în totalitate, în sume brute.
(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei
cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi
sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte

4
02.12.2020

ANUALITATEA BUGETULUI

Conţinut
- întocmirea, aprobarea, execuţia, încheierea bugetului
sa se facă in limitele unei perioade de 12 luni

Anul bugetar
- coincide sau nu cu anul calendaristic (motive
subiective si obiective)
- doua sensuri
- perioada pentru care se întocmeşte si se
aproba bugetul
- perioada in care se executa si se încheie
exerciţiul bugetar
Abateri
- sistemul de execuţie (vs. sistemul de gestiune)
- acţiuni plurianuale aprobate prin buget
- bugete ciclice (vezi funcţia de reglare)

Procesul bugetar – bugetul pe anul 2020

31.12.2019
1.01.2019 15.10.2019 1.01.2020 31.12.2020 1.07.2021

elaborare proiect Aprobare Executie


2020 2020 2020 incheierea
exercitiului
2020

Legea finanţelor publice 500/2002


Definiţii
Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc
după cum urmează:
1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este
anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31
decembrie;

Art. 61. - (1) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.
(2) Orice venit neîncasat şi orice cheltuială angajată, lichidată şi ordonanţată, în
cadrul prevederilor bugetare, şi neplătită până la data de 31 decembrie se vor
încasa sau se vor plăti, după caz, în contul bugetului pe anul următor.
(3) Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de
drept.

5
02.12.2020

SPECIALIZAREA BUGETARA
Conţinut
-înscrierea in buget, aprobarea si urmărirea execuţiei
după o schema numita CLASIFICATIA BUGETARA

Argument
-asigurarea disciplinei financiare
- facilitează controlul bugetar

Clasificaţia bugetara
- elaborata de Ministerul Finanţelor (Publice)
- cerinţe
- sa reflecte provenienţa veniturilor si destinaţia cheltuielilor
- sa fie simpla si clara
- sa permită înţelegerea structurii veniturilor si cheltuielilor
- sa favorizeze efectuarea controlului
- criterii
- administrative (structura aparatului de stat)
- economice (surse de formare a veniturilor si destinaţii ale
cheltuielilor

CLASIFICATIA
indicatorilor privind finantele publice
---------------------------------------------------------------------------
Capitolul Subcap. Denumirea capitolelor si
subcapitolelor ..
--------------------------------------------------------------------------- b) CLASIFICATIA ECONOMICA
---------------------------------------------------------------------------
VENITURI Articol Alineat Denumirea cheltuielilor
I. Venituri curente ---------------------------------------------------------------------------
A. Venituri fiscale 01 A. CHELTUIELI CURENTE
A.1. Impozite directe 02 TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
01.00 IMPOZITUL PE PROFIT 10 Cheltuieli cu salariile
02.00 IMPOZITUL PE SALARII 10.01 Salarii de baza
01 Impozitul pe salarii - total 10.02 Salarii de merit
02 Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru 10.03 Indemnizatii de conducere
bugetele 10.04 Spor de vechime
locale (se scad) 10.05 Sporuri pentru conditii de munca
03.00 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE
01 Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor etc. ..
02 Impozitul pe cladiri si pe terenuri ocupate de cladiri 69 B. CHELTUIELI DE CAPITAL
70 TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL
... 71 Stocuri pentru rezerve materiale nationale
CHELTUIELI 72 Investitii ale institutiilor publice
a) CLASIFICATIA FUNCTIONALA ...
Partea I - Servicii publice generale
51.00 AUTORITATI PUBLICE
01 Presedintia Romaniei
02 Autoritati legislative
03 Autoritati judecatoresti
04 Alte organe ale autoritatilor publice
05 Autoritati executive
Partea II-a - Aparare, ordine publica si siguranta
nationala
54.00 APARARE NATIONALA

6
02.12.2020

ECHILIBRAREA BUGETULUI

Conţinut
- egalizarea veniturilor ordinare cu cheltuielile din buget
- echilibru in faza de proiectare si echilibru in execuţie

Argument
- “cheia de bolta a finanţelor publice”
- controlul acţiunilor guvernului

Abateri
- acceptarea “golurilor temporare de casa”
- bugetele extraordinare (cheltuieli acoperite din resurse
extraordinare)
- “debugetizarea”
- deficitul bugetar = “demaror” (vezi funcţia de reglare si
stabilizatorii)

ECHILIBRAREA BUGETULUI
VENITURI ORDINARE

VENITURI CHELTUIELI
FISCALE

PUBLICE
VENITURI
NEFISCALE
IMPRUMUTURI
ORDIN
EXTRA
VENIT

DE STAT
ARE
URI

EMISIUNE DE BUGETARE
MONEDĂ

Buget echilibrat – cheltuieli publice egale cu veniturile ordinare


Buget deficitar – cheltuieli publice mai mari decât veniturile ordinare,
finanţate din venituri extraordinare
Buget excedentar – cheltuieli publice mai mici decat veniturile
ordinare

7
02.12.2020

REALITATEA BUGETULUI

- indicatorii de cheltuieli, respectiv de venituri, să aibă


corespondent în posibilităţile reale de realizare a lor
- impune folosirea unui sistem informaţional adecvat,
date reale (realiste)
-impune folosirea de metode moderne de
dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare (şi
nu metode clasice, bazate pe aproximări), bazate pe
analiza cost-avantaje şi pe modele econometrice
- rectificările bugetului sunt operaţiuni necesare
asigurării realităţii bugetului

PUBLICITATEA BUGETULUI
- conţinutul bugetului sa fie adus la cunoştinţa
publicului (alegătorilor)
- media, statistici oficiale, dezbaterea in şedinţă publică
a Legii bugetului

-Legea Finanţelor publice 500/2002


Principiul publicităţii
Art. 9. - Sistemul bugetar este deschis şi transparent, acestea realizându-se
prin:
a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;
b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor, cu
prilejul aprobării acestora;
c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de
aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a acestora;
d) mijloacele de informare în masă, pentru difuzarea informaţiilor asupra
conţinutului bugetului, exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile,
prevăzute de lege

CRITICI
- natura foarte tehnică a informaţiilor aduse la
cunoştinţa cetăţenilor (nespecialişti)
- bugetul devine un “cimitir de cifre”

8
02.12.2020

PROCESUL BUGETAR

ELABORAREA
ÎNCHEIEREA BUGETULUI PROIECTULUI
DE BUGET

EXECUŢIA BUGETULUI APROBAREA BUGETULUI

ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET

- constă în efectuarea lucrărilor de evaluare a


cheltuielilor şi veniturilor bugetare, inclusiv a celor de
întocmire a proiectului bugetului de stat
- se concretizează în documente specifice în care se
înscriu categoriile de cheltuieli şi de venituri bugetare
(după clasificaţia bugetară) în cuantumul previzionat

1 MINISTERUL
FINANŢELOR 5 GUVERN
2

6
INSTITUŢII 3
PUBLICE
4

PARLAMENT

9
02.12.2020

APROBAREA BUGETULUI

- proiectul de buget este transmis Parlamentului de către


Guvern, sub forma unei documentaţii compuse din:
a) proiectul de lege pentru aprobarea bugetului, cuprinzând veniturile şi
cheltuielile bugetare;
b) expunerea de motive care explică opţiunile concretizate în proiectul de buget,
inclusiv propunerile de modificare a legislaţiei fiscale;
c) anexele la proiectul de lege pentru aprobarea bugetului, în care se detaliază
structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetare;
d) alte materiale documentare necesare analizei detaliate a prevederilor bugetare,
de către Parlament.
- analiza la nivel de comisie parlamentară specializată
(posibile amendamente)
- dezbaterea în plen, soluţionarea eventualelor divergenţe
între cele două Camere şi concilierea amendamentelor
propuse
- adoptarea Legii bugetului
- promulgarea legii de către preşedintele statului
- publicarea Legii bugetului

EXECUŢIA BUGETULUI

- constă în încasarea efectivă a veniturilor şi realizarea


efectivă a cheltuielilor
- responsabilitatea Guvernului, îndeplinită prin ministerul de
resort (al Finanţelor Publice), care trebuie să organizeze
activitatea şi să aplice procedurile adecvate
- presupune operaţiuni specifice la cheltuieli şi venituri
•Cheltuieli : angajarea, lichidarea, oordonanțarea, plata
propriu-zisă
•Venituri: așezarea, lichidarea, emiterea titlului de
percepere, perceperea (încasarea propriu-zisă)

10
02.12.2020

EXECUTIA CHELTUIELILOR BUGETARE

Livrare bunuri, prestare serv etc.LICHIDAREA
ORDONANŢAREA

ANGAJAREA Dpt.
fin.

PLATA PROPRIU-ZISĂ

EXECUTIA VENITURILOR BUGETARE

PERCEPEREA
ANAF
EMITEREA TITLULUI
DE PERCEPERE

LICHIDAREA

AŞEZAREA

11
02.12.2020

EXECUTIA DE CASA A BUGETULUI


PRIN SISTEMUL BANCAR

- deschiderea de conturi la o bancă (de regulă banca


centrală) pentru instituţiile publice implicate în realizarea
operaţiunilor bugetare
- încasările şi plăţile sunt realizate de către unităţile bancare
în numele statului

AVANTAJE
rețeaua larga existentă a unităţilor bancare

DEZAVANTAJE
• neconcordante intre sistemele informaționale
• imobilizarea resurselor bugetare
• organizarea unor structuri separate de control
• întârzieri posibile in raportarea datelor privind execuția bugetului.

EXECUTIA DE CASA A BUGETULUI


PRIN TREZORERIE

- crearea de către stat a unei instituţii financiare proprii,


specializată în efectuarea operaţiunilor bugetare
- structură asemănătoare băncilor, cu o unitate centrală
(trezoreria centrală), subordonată Ministerului Finanţelor şi
unităţi teritoriale (trezorerii teritoriale)
- funcţii specifice : casier şi bancher

FUNCŢIA DE CASIER
• organizarea şi efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi
• elaborarea de prognoze si asigurarea lichidității
• exercitarea controlului operativ
• informaţii pentru întocmirea rapoartelor periodice

FUNCŢIA DE BANCHER
• deschiderea si admin de conturi
• operatiuni de garantare si coparticipare
• gestionarea disponibilitatilor
• operatiuni de finantare a deficitului bugetar

12
02.12.2020

ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR

- stabilirea rezultatului activităţii de execuţie bugetară:


cheltuielile efectuate, veniturile încasate şi soldul înregistrat
- se întocmeşte şi se supune aprobării "contul de execuţie
bugetară“

LEGEA FINANŢELOR PUBLICE 500/2002


Art. 57. - Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor
de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:
a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale: prevederi bugetare definitive;
încasări realizate;
b) la cheltuieli: credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi
efectuate.

CONTROLUL BUGETAR

- vizează operaţiunile din fiecare fază a procesului bugetar


- legalitatea/oportunitatea/eficienţa

FORME

POLITIC
• se exercită de către Parlament
• vizează, în principal, respectarea legislaţiei financiare şi concordanţa
cu obiectivele politicii generale

JURISDICŢIONAL
• se exercită de către o instituţie cu atribuţiuni speciale (Curtea de
Conturi)
• urmăreşte modul în care este administrat patrimoniul public şi
legalitatea operaţiunilor financiare cu impact asupra bugetului de stat

ADMINISTRATIV
• din interiorul entităţilor publice (control intern)
• de la nivel ierarhic superior

13
02.12.2020

SISTEMUL BUGETAR

BUGETUL GENERAL
CONSOLIDAT Bugetul de stat
Bugetele statelor membre
Bugetele locale
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetele fondurilor speciale
Bugetele instituţiilor publice

14