Sunteți pe pagina 1din 35

Departamentul Contabilitate, Informatică Economică și Statistică

Specializarea Contabiilitate și Informatică de Gestiune, anul III zi


An universitar 2020/2021, sem. I

Proiect (studiu de caz) la disciplina


Sisteme Informaționale Financiar-Contabile I
Sistemul Salarizare
din cadrul firmei IceDream

1. DUPALĂU ROBERT-ALEXANDRU ( 40%)

Membrii echipei (în ordinea 2. FEER GEORGIANA-DANIELA ( 20%)


alfabetică, cu specificarea
ponderii contribuției la proiect) 3. LUPĂESCU LAURA-GEORGIANA ( 40%)

(Regula este de 3-4 membri în echipă, fără nici o excepție)


În săptămâna 19-23 octombrie 2020, se anunță echipa de proiect și sistemul ales

IAŞI 2020
Copyright@Gabriela Meşniţă 2020

1
OBSERVAȚII IMPORTANTE

 Vă rugăm să citiţi şi să completaţi cu atenţie acest formular, fără a elimina nici o componentă a
acestuia (în afara textelor scrise cu Italic dintre simbolurile <>). Omisiunile nu vor putea fi
rectificate după predarea proiectului, intermediară sau în forma finală. În cazul în care lipsesc
părţi din informaţiile solicitate, nota va fi diminuată corespunzător.

 Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziţie prin intermediul portalului


FEAA sau a platformei online.

 Proiectele se vor realiza conform cerinţelor specificate în cadrul orelor alocate disciplinei şi
vor avea obligatoriu cuprins cu trimiteri la paginile din formularul completat.

 ATENŢIE!!!! Proiectele vor aborda probleme ale sistemelor informaționale (aplicațiile și


programele utilizate) din cadrul firmei descrise, bazându-se pe documentare suplimentară
bibliografică și practică din cursurile şi materialele bibliografice folosite la alte discipline, cum
ar fi Contabilitate Financiară, ISA, TIA, Management, Marketing, Finanțe, inclusiv de la alte
specializări.
 Exemplele furnizate în suportul de lucrări practice nu rezolvă complet toate aspectele
regăsite în formular, ci sunt doar sugestii, cu rol orientativ.

 Orice proiect copiat sau inspirat din proiectele colegilor din promoţia curentă sau cele
anterioare va fi sancţionat conform regulamentelor didactice în vigoare, considerându-se
fraudă!!!
Termene de predare la orele de laborator, în funcţie de orarul fiecărei grupe:
I. Săptămâna 6 (2 - 6 noiembrie 2020) - capitolul 2 (15% din nota proiectului)
II. Săptămâna 11 (7-11 decembrie 2020) - capitolul 3 (25% din nota proiectului) și
capitolul 4 (25% din nota proiectului)
III. Săptămânile 13-14 (4-15 ianuarie 2021) - capitolul 5 (15% din nota proiectului) și
proiectul în formă finală - (la notele obținute până la această evaluare se adaugă: 10%
implicare în activitatea de laborator, inclusiv la capitolul 1, 10% pentru progresul
înregistrat la proiect).
Prezenţa la laborator este obligatorie. La cel puțin 4 absențe nemotivate se reface activitatea.
De asemenea, nu se admit absențe la nici una dintre cele 2 prezentări intermediare. Fiecare parte
predată va fi notată, iar nota va fi luată în calcul pentru evaluarea finală. Nepromovarea proiectului
conduce la pierderea dreptului de intrare în examen, fiind subiect de refacere a activității în anul
universitar viitor. Susținerea proiectelor se face numai dacă este prezentă întreaga echipă.
Eventualele probleme ce pot interveni se vor anunța din timp, nu în săptămâna și zilele planificate
pentru susțineri.
Laboratoarele se vor desfăşura sub îndrumarea:
Lect. univ. dr. Laura-Diana RADU (glaura[at]uaic.ro)
Ec. dr. Radu ARTENE (artene_radu[at]yahoo.com)

2
CUPRINS

1 Sistemele de prelucrare a tranzacțiilor din cadrul firmei IceDream SRL..................................4


1.1  Identificarea principalelor sisteme de prelucrare a tranzacțiilor, plecând de la
activitățile economice - SE REALIZEAZĂ LA LABORATOR.............................................4
1.2 Identificarea principalelor fluxuri de date (intrări și ieșiri) în/din sistemele
informaționale de prelucrare a tranzacțiilor SE REALIZEAZĂ LA LABORATOR.............6
2 Delimitarea ariei de întindere a sistemului ce va fi suspus analizei.............................................7
2.1 Activitățile economice reflectate în sistemul suspus analizei............................................7
2.2 Identificarea componentelor organizatorice şi a partenerilor organizaţiei (dacă este
cazul) cu responsabilităţi pentru sistemul supus analizei........................................................7
2.3 Extragerea intrărilor şi ieşirilor specifice sistemului supus analizei..................................7
2.4 Realizarea primei versiuni a diagramei de context............................................................8
3 Prezentarea detaliată a sistemului informaţional supus analizei.................................................9
3.1 Descompunerea sistemului prin identificarea proceselor şi subproceselor de prelucrare
................................................................................................................................................ 9
3.2 Analiza ieşirilor din procesele/subprocesele de prelucrare către entități externe sau
locuri de stocare (se ordonează după procesul/ subprocesul care le generează, din care ies)
.............................................................................................................................................. 10
3.3 Analiza intrărilor în procesele/subprocesele de prelucrare de la entități externe sau
locuri de stocare (se ordonează după procesul /subprocesul în care intră)............................11
3.4 Analiza proceselor/subproceselor de prelucrare (tabel pentru verificarea încrucișată
între tabelul ieșirilor și intrărilor)..........................................................................................12
4 Modelarea sistemului cu ajutorul DFD........................................................................................13
4.1 Realizarea diagramelor fluxurilor de date.......................................................................13
4.2 Descrierea componentelor DFD în depozitul (dicţionarul) datelor.................................13
4.3 Construirea matricei CRUD............................................................................................13
5. Cerințele noului sistem și potențiale proiecte informatice.........................................................14
5.1 Stabilirea și descrierea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale sistemului...............14
5.2 Stabilirea principalelor proiecte informatice necesare firmei analizate...........................15

3
1 Sistemele de prelucrare a tranzacțiilor din cadrul firmei IceDream SRL

Pe baza informațiilor descrise în documentul Descrierea Firmei IceDream, de pe portal, se vor


identifica principalele sisteme de prelucrare a tranzacțiilor, relațiile dintre ele.
1.1  Identificarea principalelor sisteme de prelucrare a tranzacțiilor, plecând de la
activitățile economice - SE REALIZEAZĂ LA LABORATOR
Se vor identifica sistemele informaționale și se va specifica scopul fiecărui sistem.
Pe baza acestor elemente se va completa tabelul 1.1.
<Enumerare sisteme informaționale și specificarea scopului lor>

Sistemul de gestiune a stocurilor


Are drept scop evidența cantitativă și valorică a materiilor prime, a materialelor
auxiliare, produselor finite, mărfurilor și obiectelor de inventar asigurată prin evidența
intrărilor de stocuri ca urmare a aprovizionării de la furnizori, primirea produselor finite de
la secțiile de producție, plusurile de la inventariere sau retururile de la clienți, păstrarea,
manipularea și transportul intern al bunurilor (de la momentul primirii de la furnizor, până
la momentul livrării la client), precum și evidența ieșirilor în vederea vânzării, ca urmare a
minusurilor identificate cu ocazia inventarierii sau a transferurilor pentru realizarea
producției.

Sistemul de conducere
Are la baza planificarea strategiilor privind totalitatea activităților economico-
sociale desfășurate în cadrul organizației. Acest sistem analizează situația unor activități
precum:vânzarea, resursele umane , investițiile , studiul activităților și rezultatelor (privind
gradul de satisfacție al clienților dar și al angajaților ) , precum și luarea unor decizii
privind îmbunătățirea activităților si a rezultatelor obținute de întreprindere.

Sistemul de contabilitate generală


Are drept scop prelucrarea și generarea documentelor contabile justificative
obligatorii precum: înregistrările fiscale , a operațiunilor, a conturilor și întocmirea
declarațiilor financiar-contabile cerute de legislație (de exemplu declarația 100,300,394).
Acestea sunt evidențiate într-un centralizator , datele fiind analizate lunar de către
directorul comercial. Totodată, sistemul contabil are rolul de a culege , stoca , analiza și
transmite informațiile legate de starea și mișcarea elementelor de patrimoniu ale
întreprinderii.

Sistemul furnizori
Are ca scop gestionarea informațiilor privind tranzacțiile cu furnizorii de bunuri,
materii prime , servicii și utilități pentru desfășurarea activității economice conform
contractului , confirmarea comenzilor de către aceștia. Este urmată apoi de onorarea lor
prin livrarea la timp și derularea contractelor de furnizare , stabilirea necesarului de
aprovizionat precum și căutarea și analiza ofertelor.

Sistemul de gestiune al încasărilor și plăților

4
Are ca și scop evidența tranzacțiilor financiare ale organizației. În cadrul sistemului
se desfășoară următoarele operațiuni: plata , încasarea în numerar sau prin intermediul
băncii a unor sume de bani. Plățile și încasările au loc în cadrul activităților de decontare a
relațiilor cu furnizorii și clienții firmei , angajații , precum și cu instituțiile statului.

Sistemul salarizare
Are ca și scop remunerarea angajaților pentru serviciile și munca prestată, lucru
condiționat de timpul efectiv lucrat , calculat pe baza pontajelor lunare, precum și în
funcție de performanțele și reușitele aferente fiecărui angajat. Statul de plată al salariilor
este cel care reflectă calculul salariilor și este detaliat in centralizatoarele aferente acestora.
În cadrul acestui sistem se ține evidența eventualelor debite față de întreprindere, precum
și a popririlor constituite de unii angajați , reținându-se și virându-se terților sumele
aferente. Sumele facturate și încasate de la fiecare client, informațile utile în oferirea
bonusurilor lunare procentuale în funcție de valoarea încasată vor fi ținute in evidență de
către un agent.

Sistemul clienți
Se ocupă cu gestionarea relațiilor cu clienții prin studiul pieței , identificarea și
analiza cerințelor acestora , dar și prin ofertarea lor. În vederea îndeplinirii acestui scop, se
primesc și se analizează cererile de ofertă, se întocmesc și se prezintă condițiile de
vânzare, documentele aferente vânzării produselor , a celor specifice retururilor , se
evaluează satisfacția cumpărătorilor , se formuleaă ofertele adresate clienților și se asigură
controlul produselor care nu corespund standardelor.

Sistemul de gestiune al mijloacelor fixe


Are drept obiectiv aprovizionarea,punerea în funcțiune precum și iesirea din uz a
mijloacelor fixe. Intrarea acestora presupune aprovizionarea de active conforme standardelor,
punerea în funcțiune resprezintă utilizarea și repararea , pe când ieșirea din uz semnifică casarea
sau vânzarea mijlocului fix.

Sistemul de producție
Are ca și scop principal obținerea produselor finite, destinate onorării comenzilor
ce vin din partea clienților . Totodată, acest sistem urmărește păstrarea unui stoc de
siguranță ,având la bază o serie de faze prestabilite. Rețetele , cele care îndeplinesc rolul de
fișe tehnice ale produselor , sunt realizate de către un administrator pentru a fi date în
producție. Necesarul de mijloace fixe pleacă din cadrul acestui sistem. Principalele
activități economice sunt: lansarea producției , stabilirea programului zilnic de producție ,
pregătirea materiilor prime , obținerea și predarea produselor finite și reziduale precum și
verificarea consumurilor.

Sistemul resuselor umane


Se ocupă cu angajarea sau disponibilizarea personalului, asigură instruirea și evaluarea
lor, pentru o calitate inaltă a mediului de muncă. Prin intermediul acestui sistem se urmărește
îmbunătățirea productivității companiei , asigurată în primul rând de resursele umane ale acesteia.

5
Tabelul 1.1 - Relația activități economice-sisteme informaționale
Tipul prelucrării datelor în
Activități/operații economice Sistemul informațional
sistem
Intrarea mărfurilor, a materiilor prime şi a
Sistemul de gestiune a
1. materialelor de la furnizori in gestiunea Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
stocurilor
depozitelor
Intrarea produselor finite în gestiune, după Sistemul de gestiune a
2. Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
procesul de productie stocurilor
Intrarea rebuturilor în gestiune, după Sistemul de gestiune a
3. Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
procesul de producție stocurilor
Restituirea de materiale din secţia de Sistemul de gestiune a
4. Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
producție la depozit stocurilor
Transferul mărfurilor, materiilor prime și a Sistemul de gestiune a
5. Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
materialelor de la o gestiune la alta stocurilor
Sistemul de gestiune a
6. Consumul de materii prime şi materiale Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
stocurilor
Ieșirea bunurilor (mărfuri și produse finite) Sistemul de gestiune a
7. Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
din gestiune prin vanzare stocurilor
Determinarea plusurilor/minusurilor de Sistemul de gestiune a
8. Aplicaţia “Gestiune Stocuri”
inventar la nivel de gestiuni stocurilor
9. Căutarea și selectarea furnizorilor potriviți Sistemul furnizori Manual
10
Primirea si filtrarea ofertelor Sistemul furnizori Manual
.
11
Înregistrarea facturilor de la furnizori Sistemul furnizori Manual
.
12
Recepționarea bunurilor comandate/primite Sistemul furnizori Manual
.
13 Încheierea de contracte cu furnizorii/Returul
Sistemul furnizori Manual
. făcut la furnizori
14
Stabilirea necesarului de aprovizionat Sistemul furnizori Manual
.
15 Planificarea activităților (vânzări , investiții ,
Sistemul de conducere Manual
. resurse umane)
16 Controlul produselor neconforme
Sistemul de conducere Manual
. standardelor
17 Luarea/aplicarea deciziilor de îmbunătățire a
Sistemul de conducere Manual
. activităților și rezultatelor
18
Identificarea și analiza cerințelor clienților Sistemul de conducere Manual
.
19 Adoptarea de decizii privind disponibilizarea
Sistemul de conducere Manual
. angajatilor/colaborarea cu diversi pareteneri
20
Stabilirea nivelului de creditare Sistemul de conducere Manual
.
21
Aprobarea planurilor de producție Sistemul de conducere Manual
.
Intrarea mijloacelor fixe prin achiziționarea
22
de active performante, cu o durata mare de Sistemul mijloacelor fixe Manual
.
utilizare
23
Reparații de mijloace fixe Sistemul mijloacelor fixe Manual
.
24
Evidența reparațiilor efectuate Sistemul mijloacelor fixe Manual
.
25
Scoaterea din evidență a unor mijloace fixe Sistemul mijloacelor fixe Manual
.
26
Transferul mjloacelor fixe Sistemul mijloacelor fixe Manual
.
27
Casare sau vânzare Sistemul mijloacelor fixe Manual
.
28 Depunerea de numerar în conturile deschide
Sistemul de încasări și plăți Aplicația Excel
. la bănci
29
Plata în numerar a impozitelor și taxelor Sistemul de încasări și plăți Aplicația Internet Banking
.

6
Tipul prelucrării datelor în
Activități/operații economice Sistemul informațional
sistem
30
Transferul de sume Sistemul de încasări și plăți Aplicația Internet Banking
.
31 Plata cheltuielilor de deplasare în interes de
Sistemul de încasări și plăți Aplicația Excel
. serviciu
32
Plata furnizorilor Sistemul de încasări și plăți Aplicația Internet Banking
.
33
Evidența încasărilor Sistemul de încasări și plăți Aplicația Excel
.
34 Retragerea de numerar din conturile deschide
Sistemul de încasări și plăți Aplicația Excel
. la bănci
35
Plata salariilor Sistemul de încasări și plăți Aplicația Internet Banking
.
36 Prelucrarea informațiilor de pe documentele Sistemul de contabilitate
Aplicația WinMentor
. justificative generală
37 Generarea rapoartelor contabile obligatorii Sistemul de contabilitate
Aplicația WinMentor
. aferente generală
38 Sistemul de contabilitate
Intocmirea declarațiilor 100, 300, 394 Manual
. generală
39 Sistemul de contabilitate
Închiderea anuală a conturilor Manual
. generală
40 Sistemul de contabilitate
Înregistrarea fiscală a operațiunilor Manual
. generală
41 Sistemul de contabilitate
Înregistrarea cronologică a operațiunilor Manual
. generală
42 Sistemul de contabilitate
Completarea registrului inventar Manual
. generală
43 Sistemul de contabilitate
Întocmirea balanțelor de verificare Manual
. generală
44 Sistemul de contabilitate
Generarea fișelor conturilor și a jurnalelor Aplicația WinMentor
. generală
45 Sistemul de contabilitate
Întocmirea situațiilor financiare Manual
. generală
46 Sistemul de contabilitate
Închiderea lunară a conturilor Manual
. generală
47
Planificarea resurselor umane Sistemul de producție Manual
.
48
Pregătirea materiilor prime Sistemul de producție Manual
.
49
Lansarea producției Sistemul de producție Manual
.
50
Obținerea produselor Sistemul de producție Manual
.
51
Predarea produselor finite și reziduale Sistemul de producție Manual
.
52
Verificara consumurilor Sistemul de producție Manual
.
53
Verificarea calității Sistemul de producție Manual
.
54
Angajarea și disponibilizarea personalului Sistemul resurselor umane Manual(contract)
.
55
Instruirea și evaluarea personalului Sistemul resurselor umane Manual
.
56 Căutarea pe piața muncii pentru noi forte de
Sistemul resurselor umane Manual
. muncă
57
Încheierea contractelor de muncă Sistemul resurselor umane Manual
.
58
Stabilirea obligațiilor angajaților Sistemul resurselor umane Manual
.
59
Transfer între departamente Sistemul resurselor umane Manual
.
60 Evidența angajaților Sistemul resurselor umane Manual

7
Tipul prelucrării datelor în
Activități/operații economice Sistemul informațional
sistem
.
61
Calcularea timpului de muncă Sistemul salarizare Excel
.
62 Calcularea bonsurilor pentru agenți de
Sistemul salarizare Excel
. vânzări
63
Calculul salariului brut Sistemul salarizare Excel
.
64
Calculul reținerilor către bugetul statului Sistemul salarizare Excel
.
65
Calculul salariului net Sistemul salarizare Excel
.
66
Calculul concediilor medicale Sistemul salarizare Excel
.
67 Înregistrarea și modificarea datelor privind
Sistemul salarizare Revisal
. angajații,
popririle, deciziile de imputare, sancțiune,etc
68
Generaraea statului de plată și a fluturașilor Sistemul salarizare Excel
.
69
Generarea centralizatoarelor aferente Sistemul salarizare Excel
.
70
Întocmirea declaratiei 112 Sistemul salarizare Manual
.
71 Studierea pieței (prospectarea) și primirea
Sistemul clienți Manual
. cererilor de ofertă de la clienti
72
Formularea ofertei Sistemul clienți Manual
.
73
Preluarea comenzilor Sistemul clienți Manual
.
74
Contractarea(dacă este cazul) Sistemul clienți Manual
.
75
Livrarea bunurilor comandate Sistemul clienți Manual
.
76
Facturarea Sistemul clienți Manual
.
77
Returnarea produselor Sistemul clienți Manual
.

8
1.2 Identificarea principalelor fluxuri de date (intrări și ieșiri) în/din sistemele
informaționale de prelucrare a tranzacțiilor SE REALIZEAZĂ LA
LABORATOR
Se va completa un tabel în care se vor specifica principalele fluxuri de intrare și fluxuri de
ieșire pentru fiecare sistem informațional identificat la 1.1 (fiecare sistem trebuie să fie descris prin
minim 4 intrări și minim 3 ieșiri) 1. Pentru fiecare intrare și ieșire se va specifica sursa, respectiv
destinația, care pot fi persoane, parteneri, alte sisteme.
Un exemplu se va realiza la laborator, pe baza suportului de curs, a descrierii firmei IceDream
si a suportului de lucrări practice. Pentru o mai uşoară construire, se poate apela mai întâi la o
formă descriptivă de stabilire a fluxurilor informaţionale (documente, rapoarte, date etc.), după care
se poate trece la includerea lor în tabel.
Tabelul 1.2 - Intrările și ieșirile în/din sistemele informaționale
Fluxuri de intrare în sistem Fluxuri de ieșire din sistem
Sistemul
Denumire flux de Sursa fluxului de Denumire flux de Destinația fluxului de
informațional
intrare intrare în sistem ieșire ieșire din sistem
Factura de Agent de Situația stocurilor Coordonator tehnic
vânzare vânzare de materii prime si
NIR/NRCD Comisia de materiale Director comercial
NP, BC, BPTR recepție Situația stocurilor ......................
dis ponibile Sistemul salarizare
Propunere produ Coordonator tehnic
se noi Balanța stocurilor
Sistemul de gestiune Responsabil Fișa de evidență a
a stocurilor Doc însoțire marketing obiectel or de
aprovizionare PV inventar în
inventar Responsabil folosință
aprovizionare
Date salariati Lista imputatii
Comisia de
Stocuri inventariere
contabilizate
Decizii Sistem salarizare

Sistem contabilit ate


Administator
Jurnal de vanzari Sistemul contabilitate Factura
(centralizator Clienți
facturi)

Contract Jurist Contract de Clienți


semnat
Sistemul clienți

Contract semnat Clienti

Cerere de ofertă Clienți Catalog oferte Clienți

Comandă primită Clienți

Registrul Excel Directorul comercial Agenda de vânzări Directorul comercial

1
ATENȚIE!! Orice sistem trebuie să aibă cel puțin o intrare și cel puțin o ieșire, dar nu este obligatoriu ca
fiecărei intrări să-i corespundă o ieșire și invers. Dintr-o singură intrare pot fi generate mai multe ieșiri sau din mai
multe intrări se poate genera o singură ieșire.
Ordin de plată Clienți Listă încasări(în Sistemul de încasări
numerar,prin și plăți
bancă)
Chitanță Clienți

Notă de retur Clienți Factură de retur Clienți


(stornare)

Fișa diferențelor Clienți


/NRCD

Fișă de reclamație Clienți

Chestionar de Clienți Chestionar de Clienți


evaluare completat evaluare de
completat
Contract de munca Jurist Contract de Angajat
redactor munca de semnat

Contracte de Angajat Decizii(transfer, Angajat


munca semnat demisie, avansare, Serviciul externalizat
incetare contract, de resurse umane
adeverinte etc.)
Cereri de concediu Angajat Fisa de instruire Angajat
(cursuri la care
trebuie sa
participe)
Cereri(transfer, Angajat Fisa de evaluare Administrator
demise, avansare, Serviciul externalizat
incetare contract de de resurse umane
Sistemul resurse munca, adeverinte) Angajat
umane Dosarul personal Candidat Certificari/atestate Angajat
(documente primi Angajat
te de la candidat)
Dosarul personal Serviciul externalizat Date generale Sistemul salarizare
(documente de resurse umane angajat
intocmite de
angajator)

Fisa postului Serviciul externalizat Acte pentru Angajat


de resurse umane medicina muncii

Lista angajatilor Adimistrator Lista angajatilor Furnizori specializati


care trebuiesc Coordonator tehnic care trebuiesc in intruire
instruiti instruiti Administrator
Director comercial
Fisa de evaluare a Coordonator tehnic
angajatului Director comercial

Certificari/atestate Furnizori specializati


in instruire

Rapoarte Angajat
psiholigice si
medicale
Decizii(transfer, Administrator
demisie, avansare,
incetare contract,
adeverinte)
Sistemul de încasări -Extras de cont   -Sistemul salarizare  -Registrul de casă  -Sistemul conducere
și plăți -Ordin de -Administrator   -Situația fluxurilor -Directorul comercial
deplasare  -Director comercial   de trezorerie   -Banca
-Dispoziție de -Sistemul clienți   -Jurnal de bancă  -Sistemul contabilitate 
plată   -Sistemul furnizori   -Ordin de plată   -Banca
-Procese verbale de -Banca -Foaie de -Casier
încasări și plăți  -Casier vărsământ  -Administrator
-Chitanță   -Agent de vânzări -Centralizatorul
-Stat de plată  -Comisie de încasărilor și
-Centalizator al inventariere plăților  
încasărilor   -Extrase de cont  
-Centralizator al -Liste de inventar
achizițiilor   scriptic 
-Centralizator al
vânzărilor   
-Facturi  
-Factura de
returnare  
-Dispoziție de
încasare  
-Borderou predare
numerar agenți 
-Decont cheltuieli 
-Situația creditelor
în derulare  
-Centralizatorul
reținerilor 
-PV  de
inventariere 
-Decizii  
Sistemul salarizare -Fisa de pontaj -Casier -Date salariati -Sistem resurse umane
-Informatii -Sistem contabilitate -Stat de plata -Sistem incasari si
contabile privind -Angajat -Declaratia 112 plati
angajatii -Administrator -Adeverinte -Sistem de stocuri
-Decizii drepturi -Director comercial -Fluturas -Institutiile statului
slariale -Institutiile statului -Centralizatoare -Administrator
-Confirmare -Sistem resurse propriri -Angajat
declaratie 112 umane -Fisa de prezenta -Sistem contabilitate
-Fisa colectiva de -Sistem de stocuri de aprobat -Director comercial
prezenta
-Cerere concediu
-Situatia facturilor
emise si incasate
-Fisa colectiva de
prezenta aprobata
-Lista imputatii
-Decizie imputare
-Contract de munca
-Dosar de angajare

Sistemul producție  -Bon consum -Coordonator tehnic -BPTR -Coordonator tehnic


-Bon de transfer- -Administrator -Aviz de însoțire -Sistem furnizori
predare-restituire -Responsabil de -Raport de -Sistem de gestiune a
-Comenzi interne marketing producție stocurilor
-Program de -Sistemul de gestiune -Bon consum -Responsabil de
producție a stocurilor -Centralizator marketing
-Rețetar produse finite -Sistem contabilitate
-Decizii produse realizate -Administrator
noi -Note de predare
-Fișă tehnică -Program de
-Situație stoc producție
disponibil -Fișă de
-Fișa de calitate neconformitate
-Sugestii de -Listă produse
modificare a rețetei -Raport de acțiune
corectivă/preventi

-Situație
comparativă
consum normat
realizat
Sistemul mijloace -Factura de -Agent de vânzări -Factură de -Client
fixe cumpărare -Comisia de recepție vânzare -Responsabil-
-Contract de -Responsabil de -Contract de gestionar
vânzare-cumpărare marketing vânzare- -Comisia de
-NIR/NRCD -Coordonator tehnic cumpărare inventariere
-Act de donație - Asociat/acționar -Cerere de -Administrator
-PV de predare- -Comisia de casare retragere -Tehnician
primire -Comisia de acționar/asociat -Furnizor
-Declarație de inventariere -Act de donație -Director comercial
subscriere -Coordonator tehnic -Lista mijloacelor -Responsabil mijloace
-PV de inventariere -Gestionar fixe fixe
-Necesar mijloace -Furnizor -Fișa mijlocului
fixe -Director comercial fix
-Registrul -Sistemul -PV de
numerelor de contabilitate inventariere
inventar -Situație mijloace
-Ofertă fixe
-Catalogul -PV de scoatere
mijloacelor fixe din funcțiune
-Date mijloace fixe -Fișă de
-Proces verbal de intervenție asupra
recepție mijlocului fix
-Aviz de însoțire cu -Cerere de ofertă
mențiunea "Nu se -Comandă
facturează" -Date mijloace
-Registrul de fixe
amortizare -Planuri de
-Fișa mijlocului fix investiții
-Procev verbal de
conservare
Sistemul furnizori -Rapoarte/liste -Comisia de recepție -Factură -Comisia de recepție
-NIR/NRCD -Administrator -Jurnal de -Administrator
-Informații și -Director comercial cumpărări -Director comercial
decizii -Responsabil -Aviz de însoțire -Furnizor
-Plan de vânzări gestionar/aproviziona -Contract
-Listă furnizori re -Fișă de urmărire
-Necesar de -Furnizor contracte
aprovizionare -NRCD
-Ofertă -Comandă
-Factură/ Aviz
2 Delimitarea ariei de întindere a sistemului ce va fi suspus analizei2
Pentru delimitarea ariei de întindere se vor avea în vedere, în special, fluxurile informaţionale
(intrări şi ieşiri) identificate la punctul 1.2, relevante pentru sistemul ce va fi supus analizei.
2.1 Activitățile economice reflectate în sistemul suspus analizei
Cunoașterea activităților/ operaţiilor economice este foarte importantă, pentru că reprezintă
punctul de plecare în stabilirea principalelor procese de prelucrare3 ale sistemului analizat, dar şi a
datelor ce urmează a fi supuse prelucrării şi a informaţiilor transmise către alte sisteme/aplicații,
birouri sau angajați, terți. În acest scop, se va completa următorul tabel.
Tabelul 2.1 - Descrierea activităților/operațiilor economice ce vor fi prelucrate în sistem
Nr. crt. Denumirea activității/ Tipul Descrierea activității/operației
operației economice activității/operației
(internă, externă)
1. Calculul salariilor brute Internă In functie de timpul lucrat, calculat pe baza
si nete pontajelor lunare, precum si in functie de
perfomantele fiecarui angajat, se intocmeste statul
de plata cu ajutorul unei foi de calcul tabelar cu
formule specifice. Calculul salariului net se face
prin retinerea sumelor datorate catre bugetul
statului.
2. Intocmirea si eliberarea Internă Pe baza statelor de salarii, furnizorul de servicii de
de adeverinte resurse umane intocmeste si elibereaza diverse
adeverinte la solicitarea angajatilor.
3. Inregistrare propriri Internă Sunt prelucrate separat, cu ajutorul unei foi de
calcul tabelar, fiind generate distinct
centralizatoare lunare ale căror valori se preiau în
statul de plată.
4. Calculul orelor lucrate Internă Având la bază fișa colectivă de prezență
întocmită de către casier,vor fi înregistrate
numarul de ore de muncă,executate zilnic de
fiecare angajat(având ca reper ora de începere cât
și cea la care se incheie programul de muncă).
Fișele sunt colectate iar pe baza acestora se
realizează pontajul la finalul fiecarei luni.
5. Calculul reținerilor față Internă Eventualele rețineri sau debite față de
de firmă firmă(penalizări cauzate de avansurile spre
decontare care nu au fost justificate la timp,
lipsuri din gestiune) se vor scădea din salarii.
Acestea se constituie in baza angajamentului de
plata sau a deciziei de imputare,care se
centralizează de asemenea.
6. Calculul obligațiilor Internă Pe baza Declarației 112,se vor nota obligațiile
aferente drepturilor salariale ce se virează la
bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale .
7. Întocmirea si depunerea Externa Declarația 112 este întocmită lunar de catre
declarației 112 furnizorul de servicii de resurse umane. Aceasă
declarație are în vedere obligațiile aferente
drepturilor salariale ce se virează in bugetul de
stat si bugetul asigurarilor sociale. Se realizează
prin completarea fișierului PDF specific si se
depune pana la data de 25 ale lunii următoare.
2
Din toate sistemele identificate în capitolul, se va alege doar una/unul, care va fi supus analizei începând din acest
capitol.
3
ATENȚIE!!! Să nu faceți confuzie între activitățile și operațiile economice și procesele de prelucrare. Primele sunt
cele declanșează procesele de prelucrare, motiv pentru care, de multe ori, denumirea lor este apropiată. De exemplu,
vânzarea produselor, ca activitate economică, este reflectată în sistemul informatic sub forma Evidența vânzărilor sau
Înregistrarea vânzărilor sau Gestiunea vânzărilor. Această similitudine are ca scop să asigure o corespondență cât mai
clară între activitățile economice care trebuie reflectate in sistem, prin intermediul proceselor de prelucrare.
2.2 Identificarea componentelor organizatorice şi a partenerilor organizaţiei (dacă
este cazul) cu responsabilităţi pentru sistemul supus analizei
Se vor identifica persoanele, componentele organizatorice care au responsabilități atribuite în
legătură cu activitățile economice reflectate în sistemul analizat. Aceste relații se stabilesc, în
special, pe baza informațiilor din tabelul de la punctul 1.2, dar și în normele metodologice de
întocmire a documentelor.
Tabelul 2.2 - Relațiile sistemului cu alte componente organizatorice sau mediul extern
Nr. Departament/birou/persoană/ Descrierea relaţiilor cu sistemul analizat
crt. partener
1. Casier Întocmește fișa colectivă de prezență.
Întocmește dosarul lunar cu documentele ce stau la baza
efectuării statelor de plată
2. Furnizor de servicii de resurse umane Întocmește dosarul lunar cu documentele ce stau la baza
efectuării statelor de plată
Întocmește si eliberează adeverințele necesare angajaților
Întocmește statele de plată
Întocmește lunar Declarația 112
3. Administrator Aprobă și verifică pontajul lunar precum și statele de plată
Decide în privința popririlor din salariul angajaților, a
reținerilor individuale ocazionale sau/și permanente precum
și a sporurilor permanente/temporare

4. Director comercial Verifică fișa colectivă de prezență


Tine evidenta incasarilor din vanzari si a stocului disponibil
5. Salariat Isi desfasoara activitatea in cadrul firmei conform fisei
postului
6. Sistem de contabilitate Intocmeste balanta de verificare
Ofera informatii despre situatiile financiare are firmei

2.3 Extragerea intrărilor şi ieşirilor specifice sistemului supus analizei


Plecând de la tabelele 1.2, 1.3 si 2.2, se vor stabili entităţile externe (principalele birouri, alte
sisteme, persoane sau alte organizaţii cu care intră în legătură sistemul), precum şi fluxurile
informaţionale dintre ele și sistem. Se construiește lista intrărilor/ieşirilor în/din entităţile externe,
în următorul tabel:
Tabelul 2.3 - Lista intrărilor/ieşirilor de la/spre entităţile externe
Nr. Entitatea externă Intrări de la entitate în Ieşiri din sistem spre entitate
crt. sistem
1. Sistemul Resurse Umane Contract de munca Date salariati
Dosar de angajare
Anexe
2. Sistemul incasari si plati Stat de plata
3. Sistemul de stocuri Lista imputatie Date salariati
Decizie de imputare
4. Casier Fisa de pontaj
5. Institutiile statului Confirmare declaratie 112 Declaratia 112
Reglementari legale
6. Administrator Decizii drepturi salariale Stat de plata
Decizii acordare tichete de Date salariati
masa
Decizii acordare bonusuri
lunare
7. Sistem de contabilitate Informatii contabile privind Stat de plata
angajatii Centralizatoare
Date salariati
8. Angajat Fisa colectiva de prezenta Adeverinte
Cerere de concediu Fluturas
Certificat medical de Situatia analitica a tichetelor de
concediu masa/vacanta
Situatia analitica a tichetelor Centralizator propriri
de masa/ vacanta semnata
9. Director comercial Fisa colectiva de prezenta Fisa de prezenta de aprobat
aprobata Decizii acordare bonusuri lunare
Situatia facturilor emise si
incasate

2.4 Realizarea primei versiuni a diagramei de context


Pe baza tabelului 2.3 se va reprezenta grafic relația sistemului supus analizei cu entitățile
externe. Astfel va rezulta o primă variantă a diagramei principalelor fluxuri de informaţii care intră
şi/sau ies din sistemul supus analizei (diagrama de context).

Diagrama de context a Sistemului Salarizare

Elemente de autocontrol:
1) Există o legătură logică între componentele organizatorice prezentate la punctul 2.2 şi
diagrama de context?
2) Există o legătură logică între activitățile economice prezentate la punctul 2.1 şi diagrama de
context?
3) Există o legătură logică între intrările şi ieşirile prezentate în tabelul 1.2, tabelul 2.3 și
diagrama de context?
3 Prezentarea detaliată a sistemului informaţional supus analizei 4
Se va analiza în detaliu sistemul ales. Se evidenţiază toate componentele şi se identifică problemele ce
necesită rezolvare, astfel încât sistemul să dispună de funcţionalităţile solicitate de activităţile
economice pe care le sprijină. Informaţiile colectate prin observarea sistemului, din analiza documentelor
firmei, se vor sintetiza sub forma unor tabele, ce vor fi completate cu atenţie, astfel încât să poată fi realizată
modelarea sistemului, ce urmează în capitolul 4.

3.1 Descompunerea sistemului prin identificarea proceselor şi subproceselor de prelucrare


Pe baza activităților/operațiilor economice identificate în capitolul 2, se vor detalia prelucrările şi se va
urmări descompunerea în subprocese. Ca urmare, se vor enumera și descrie procesele şi subprocesele de
prelucrare, prin codificarea şi indentarea lor.
Atenție!!! Fiecare student va prelua cel puțin un proces cu fluxurile de intrare, ieșire
specifice și le va descrie în tabelele următoare. În capitolul 4 va asigura modelarea
procesului prin diagrama de nivel 0, respectiv 1 și descrierea în dicționarul datelor. În
capitolul 5 va asigura descrierea cel puțin a unei cerințe funcționale și a unei cerințe
nonfuncționale (tehnice).

1. Generare rapoarte:
1.1 Intocmirea Declaratiei 112
1.2 Generare centralizator retineri
1.3 Intocmire fluturas
1.4 Intocmire Stat de plata

2. Evidenta orelor lucrate:


2.1 Fisa de prezenta colectiva
2.2 Intocmire fisa de pontaj

3. Actualizare date privind salariatii:


3.1 Transfer date salariati de la sistemul resurse umane
3.2 Actualizare nomenclator date salariati

4. Calcul drepturi salariale:


4.1 Calcul salarii brute
4.2 Calcul salarii nete
4.3 Calcul contributii
4.4 Calcul tichete de masa si bonusuri

Element de autocontrol: Verificaţi dacă toate datele despre activitățile/operațiile economice identificate
la punctul 2.1 sunt incluse, într-o formă sau alta (proces, subproces), în descrierea proceselor de prelucrare.

4
Se face analiza doar a sistemului care a fost ales pentru descriere începând cu capitolul 2.
3.2 Analiza ieşirilor din procesele/subprocesele de prelucrare către entități externe sau locuri de stocare (se ordonează după procesul/
subprocesul care le generează, din care ies)
Proces/subproces Denumire Tip ieşire2, mod de Destinaţie Structură ieşire4 Documentul/ Locurile de stocare Cerințe pe baza
de prelucrare care ieşire obţinere3, momentul datele pe baza folosite pentru citirea observaţiilor și
generează ieşirea1 generării căruia/cărora se datelor (dosare, tabele constatărilor rezultate
obţine ieşirea5 ale bd, fişiere)6 din analiza efectuată 7
Generare Declaratia Programat, ANAF Luna (N,2) An (N,4) Date plătitor Salariați Declaratia 112 este un
rapoarte: 112 Semiautomat, Cod de identificare fiscală Date angajat Act constitutiv formular privind obligatiile
Lunar/trimestrial (N,13) Creanțe fiscale Stat de plată de plata a contributiilor
-Intocmirea Denumire (C,50) Indemnizații Pontaj sociale, impozitului pe
Declaratiei 112 Tipul declarației (C,) Asigurări șomaj, Rapoarte utilizator venit şi evidenţa nominală
Date de identificare a concedii, a persoanelor asigurate. Se
-Generare plătitorului (C,N) indemnizații depune lunar până pe data
centralizator retineri Creanţe fiscale (N) Fond salarii brute de 25 a lunii următoare, de
Suma datorată Subvenții către firma de contabilitate
-Intocmire fluturas Suma deductibilă Scutiri al IceDream, prin
Suma de plată completarea manuală a
Date de identificare a datelor și câmpurilor
-Intocmire Stat de
plătitorului – anexa ,conform formularului
plata angajator descărcat de pe site-ul
Numărul de ordine în oficial ANAF.
registrul comerțului (C,N) Acest formular suferă
Cod CAEN (C,N) schimbări cu periodicitate
Adresă sediul social (C,N) de la lună la lună
Casa de asigurări de aproximativ.
sănătate angajator (C,N)
Numărul de asigurați
pentru care angajatorul
datorează CAS (N,3)
Total fond salarii brute
(N,7)
Date de identificare a
asiguratului (C,N)
Tipul asiguratului, Ore
lucrate/suspendate, Venit
brut realizat, Contribuții
individuale, Scutiri de plată
Concedii medicale
Nume (C, 20)
Generare rapoarte: Prenume angajați (C, 10)
-Intocmirea Salarii brute (N,7)
Declaratiei 112 Salarii nete (N,7)
Rețineri (N,7)
Fisier PDF specific
-Generare Contributii si impozite
Obligatiile de plata
datorate catre stat
centralizator retineri Centralizator Programat, Administra a contributiilor
Daunele cauzate
sociale
Rapoarte salariati
retineri semiautomat, lunar tor proprietatii publice prin
-Intocmire fluturas State de plată
fapte ilicite
Rețineri specifice
Acoperirea altor datorii.
-Intocmire Stat de
plata Rest plată (N,7)

Total general (N,7)


Prenume angajat (C, 10)
Luna (C,10) Anul (N,4)
Generare rapoarte:
Salariu de încadrare (N,7
-Intocmirea Date salariați
Sporuri (N,7
Declaratiei 112 Salariul realizat Salariați
Salariu brut (N,7)
Prime
CAS, CASS (N,7) Poate fi intocmit manual
Sporuri Stat de plată
-Generare Fondul de șomaj(N,7)
Bonusuri sau prin intermediul
centralizator retineri Programat, AMBP (N,7)
Valoarea orelor
Fluturas Salariat Salariu impozabil (N,7) aplicatiilor. Acesta este
manual, lunar suplimentare Rapoarte utilizator
Impozit (N,7) intocmit de contabilul
-Intocmire fluturas Stat de plată
Tipul de concediu (C,20) firmei IceDream.
Pontaj Pontaj
Zile de condeciu (N,2)
-Intocmire Stat de Salariu net (N,7)
Contribuții sociale
plata Avans (N,7)
Rest de plată (N,7)

Generare rapoarte: Stat de plata Programat, Administra Nume (C, 20) Date salariați Contribuții Statul de platat de
-Intocmirea semiautomat, lunar tor Prenume angajat (C, 10) Pontaj realizeaza de catre
Declaratiei 112 Salariu de încadrare (N,7) Decizie acordare Tichete de masă furnizorul de resurse
Sporuri (N,7) bonusuri (aprobat)
umane cu ajutorul
Salariu brut (N,7) Decizie acordare Bonusuri
-Generare CAS, CASS (N,7) tichete de masă
aplicatiei EXCEL.
centralizator retineri Salariu impozabil (N,7) aprobat Popriri
Impozit (N,7) Listă Rețineri
-Intocmire fluturas Salariu net (N,7) Salariați
Rețineri (N,7)
-Intocmire Stat de Rest plată (N,7)
plata Total general (N,7)
Evidenta orelor Pontaj Programat, Manual, Sistem Nume și prenume angajat Condica prezenta Prezenta angajat Pontajul se realizeaza
lucrate: lunar salarizare (C, 25) manual.
-Fisa de prezenta Program de lucru: Concedii medicale In viitor se poate realiza
Nr. De ore lucrate/zi (N, 2)
colectiva automat pe baza unei
Interval orar (C, 11)
aplicatii speciale.
-Intocmire fisa de Data (N, 10)
pontaj Total ore lucrate pe lună
(N,3)
Ore suplimentare (N, 2)

Total ore întrerupere (N, 3)


din care:
Co
Bo
Bp
Am
M
I
O
N
Prm
Actualizare date Date salariati Neprogramat, Sistem Nr. CIM (N,15) CIM Contracte de munca
privind salariatii: Manual contabilitat Nume și prenume salariat Actuzalizarea datelor
-Transfer date e (C, 30) Date salariati Angajati despre salariati se face
Date de identificare a Stat de plata
salariati de la Sistem de manual. In viitor se va
salariatului: CNP (C, 13) Decizii incetare
sistemul resurse stocuri Seria (C, 2) CIM
face automat pe baza
umane Nr (N, 6) unor aplicatii
specializate.
-Actualizare Data începerii activității
nomenclator date (N, 10)
salariati Durata CIM (C, 20)
Data încheierii CIM (N,
10)
Durata muncii (ore/zi) (N,
2)
Durata perioadei de probă
(C, 10)
Locul de muncă (C, 20)
Ocupația (funcția) (C, 20)
Salariul de bază (N, 10)
Calcul drepturi Salariu brut Programat, Sistem Salariu încadrare (N, 5) Pontaj Salariati Calculul salariilor brute
salariale: Manual(EXCEL), lunar salarizare Ore lucrate (N, 3) se face manul. In viitor
Salariu aferent timpului Date salariati Pontaj se va face automat pe
lucrat (N, 5)
-Calcul salarii brute baza unor aplicatii
Concediu fără plată (zile)
(N, 2)
Decizii de specializate.
-Calcul salarii nete Absențe (ore) ( N, 3) imputare
Ore suplimentare (N, 2)
-Calcul contributii Sporuri (N, 5) Fisa colectiva de
Concediu odihnă (zile) (N, prezenta
-Calcul tichete de 2)
masa si bonusuri Salariu realizat (N, 5)
Rețineri (N, 5)
Alte venituri (N, 5)
Tichete de masă/ vacanță/
cadou (N, 5)
Salariu brut realizat(N, 5)
Calcul drepturi Salariu net Programat, Sistem Venit net (N, 5) Date salariati Salariati Calculul salariilor nete
salariale: Manual(EXCEL), lunar salarizare Deducere personală (N, 5) se face manul. In viitor
Venit bază calcul (N, 5) Contributii se va face automat pe
Impozit (N,5)
-Calcul salarii brute Reglementari baza unor aplicatii
Salariu net (N,5)
legale specializate.
-Calcul salarii nete

-Calcul contributii

-Calcul tichete de
masa si bonusuri

Calcul drepturi Contributii Programat, Sistem CAS (N, 5) Salariu brut Contributii Calculul contributiilor
salariale: Manual(EXCEL), lunar salarizare Reglementari se face manul. In viitor
CASS (N, 5) legale se va face automat pe
-Calcul salarii brute baza unor aplicatii
specializate.
-Calcul salarii nete

-Calcul contributii

-Calcul tichete de
masa si bonusuri
Calcul drepturi Decizie Programat, Administra Nume administrator (C, Situatia Se rezalizeaza manual.
salariale: acordare Manual(EXCEL), lunar tor 25) incasarilor din In viitor se va face
tichete de vanzari automat pe baza unor
Nume și prenume salariat
-Calcul salarii brute masa si Pontaj aplicatii specializate.
(C, 25)
bonusuri CNP(N,13)
Date salariati
-Calcul salarii nete Nr. Tichete acordate (N,3)
Serie tichete (N,15)
-Calcul contributii Luna(N,2)
Anul(N,4)
-Calcul tichete de Zile lucrate (N,3)
masa si bonusuri
Suma acordată (N, 3)

Note:
1. Se preiau denumirile proceselor/subproceselor de prelucrare identificate la punctul 3.1, pe baza operaţiilor economice surprinse în sistemul analizat. Trebuie să fie aceleaşi cu cele din
tabelul 3.2. Pentru procesele/subprocesele care nu generează ieşiri pentru entităţile externe, se va specifica faptul că sunt procese care asigură doar adăugarea de înregistrări sau
actualizarea locurilor de stocare, numite procese interne
2. Din suportul de curs, se va folosi clasificarea rapoartelor şi se vor încadra ieşirile sistemului analizat în acea clasificare.
3. Se va specifica dacă ieşirile sunt obţinute numai cu ajutorul aplicaţiilor, dacă se obţin prin prelucrare manuală, automată sau mixtă.
4. Se descriu toate atributele incluse în structura raportului, definind tipul (numeric, caracter, dată calendaristică etc.), lungimea atributului, iar unde este cazul se vor specifica formulele
de calcul (de exemplu, totalurile), precum şi atributele utilizate în cadrul formulelor de calcul.
5. Se prezintă denumirea documentului sau documentelor, informaţiilor existente în sistem ce stau la baza obţinerii raportului.
6. Sunt specificate numele locurilor de stocare (tabele ale bd, fişiere, dosare) în care au fost stocate (înregistrate) anterior date necesare obţinerii rapoartelor.
7. Se comentează eventualele particularităţi ale raportului, din punct de vedere al obţinerii lui sau al aspectelor ce ar trebui eliminate sau adăugate, ca şi cerinţe pentru noul sistem. Tot
aici scrieţi: timpul necesar obţinerii raportului cu ajutorul aplicației existente şi orice alte elemente pe care le consideraţi importante despre raport, nespecificate anterior.
3.3 Analiza intrărilor în procesele/subprocesele de prelucrare de la entități externe sau locuri de stocare (se ordonează după procesul
/subprocesul în care intră)

Proces/ Denumire Emitent şi/sau Tip intrare Structura intrării3 Locurile de stocare Cerințe pe baza
subproces/ în intrare Sursa de intrare unde sunt înregistrate observaţiilor și
care intră (document, date în sistem2 datele (tabele ale bd, constatărilor rezultate din
datele1 existente în alte fişiere, dosare) 4 analiza efectuată 5
aplicații etc.)
Câmp 1 (C, 5)
<Suportul pe
<De la cine se Câmp 2 (D, 19) <Fisier 1>
<Proces b> <Document 1> care se <comentarii >
primește> ...
primește>
Câmp n (D, 10)
Generare Nume angajat (C, 15)
rapoarte: Prenume angajat (C,15)
-Intocmirea Durata contractului (C, 10) Statul de plata se realizeaza
Funcția (C, 15) cu ajutorul foilor de calcul
Declaratiei 112
Durata concediului anual de
-Generare tabelar(EXCEL) de catre
odihnă (în zile) (N, 2)
centralizator Salariul de bază lunar brut (N, 7) furnizorul de R.U.
Date salariati Sistem salarizare Format electronic Stat de plata
retineri Sporuri (N, 5) In viitor firma IceDream va
-Intocmire Data la care se plătește salariul realiza statele de plata cu
fluturas (N, 10) ajutorul unei aplicatii
-Intocmire Stat Data încheierii contractului (N, specializate.
de plata 10)

Pontaj Sistem salarizare Format electronic Nr. De ore lucrate/zi (N, 2) Stat de plata
Interval orar (C, 11)
Data (N, 10)
Total ore lucrate pe lună (N,3)
Ore suplimentare (N, 2) Statul de plata se realizeaza
Total ore întrerupere (N, 3) din cu ajutorul foilor de calcul
care: tabelar(EXCEL) de catre
Co (N, 2) furnizorul de R.U.
Bo (N, 2) In viitor firma IceDream va
Bp (N, 2) realiza statele de plata cu
Am (N, 2) ajutorul unei aplicatii
M (N, 2)
specializate.
I (N, 2)
O (N, 2)
N (N, 2)
Prm (N, 2)
Decizie acordare Administrator Format hartie Nume administrator (C, 30) Stat de plata Statul de plata se realizeaza
tichete de masă si Nume și prenume salariat (C, 30) cu ajutorul foilor de calcul
bonusuri(aprobat) Suma acordată (N, 3) tabelar(EXCEL) de catre
Nr. Tichete acordate (N,2)
furnizorul de R.U.
Valoare tichete (N,4) In viitor firma IceDream va
Semnătura (C, 10) realiza statele de plata cu
ajutorul unei aplicatii
specializate.
Decizii imputare Sistem de stocuri Format Data (N, 10) Proces Verbal
electronic/hartie Valoare pagubă (N, 10)
Data producerii pagubei (N,10)
Răspunzător pagubă (C, 30)
Decizie (C, 200)

Evidenta orelor Condica prezenta Casier Format hartie Nume și prenume angajat (C, 30) Pontaj
lucrate: Program de lucru:
Nr. De ore lucrate/zi (N, 2) Pontajul se realizeaza
Interval orar (C, 11) manual.
-Fisa de prezenta
Data (N, 10) In viitor firma IceDream va
colectiva
realiza pontajele cu ajutorul
-Intocmire fisa
unei aplicatii specializate.
de pontaj

Grafic de lucru Resurse Umane Format Nume și prenume angajat (C, 30) Pontaj Grficul de lucru se
hartie/electronic Program de lucru:
realizeaza manual de catre
Nr. De ore lucrate/zi (N, 2)
Interval orar (C, 11) sistemul de resurse umane.
Data (N, 10)
Date salariati Sistemul resurse Format electronic Angajator (C, 30) Date salariati
umane Nume angajat (C, 15)
Prenume angajat (C,15)
Durata contractului (C, 10)
Adresa locului de muncă (C, 25)
Actualizare Funcția (C, 15)
date privind Durata concediului anual de
salariatii: odihnă (în zile) (N, 2)
-Transfer date Salariul de bază lunar brut (N, 7)
Sporuri (N, 5) Datele se actualizeaza
salariati de la
Indemnizații (N, 5) manual.
sistemul resurse
Data la care se plătește salariul In viitor se vor genera
umane
(N, 10) automat.
-Actualizare Perioadă de probă (C, 25)
nomenclator Perioadă preaviz (în zile) (N, 2)
date salariati Data încheierii contractului (N,
10)
Calcul drepturi Situatia Director comercial Format Perioada (C,N) Situatie incasari si
salariale: incasarilor din hartie/electronic Grafic încasări vanzari
vanzari Poziție angajat
-Calcul salarii Suma per angajat (N,7)
brute
Suma total încasări (N,7)
-Calcul salarii
nete
-Calcul
contributii
-Calcul tichete
de masa si
bonusuri

Reglemantari Legea nr. 227/2015 Format TITLUL I - Dispoziții Monitorul oficial


legale privind Codul electronic generale
fiscal TITLUL II - Impozitul pe Portal legislativ
Actualizat și profit
adnotat ANAF
TITLUL III - Impozitul pe
Guvern
venitul
microîntreprinderilor
TITLUL IV - Impozitul pe
venit
TITLUL V - Contribuții
sociale obligatorii
TITLUL VI - Impozitul pe
veniturile obținute din Verificarea constanta a
România de nerezidenți și legilor si normativelor,
impozitul pe deoarece acestea sufera
reprezentanțele firmelor modificari periodice.
străine înființate în
România
TITLUL VII - Taxa pe
valoarea adăugată
TITLUL VIII - Accize și
alte taxe speciale
TITLUL IX - Impozite și
taxe locale
TITLUL X - Impozitul pe
construcții
TITLUL XI - Dispoziții
finale
Note:
1. Se preiau denumirile proceselor/subproceselor de prelucrare identificate la punctul 3.1, pe baza operaţiilor economice surprinse în sistemul analizat. Pentru procesele/subprocesele
care nu au intrări de la entităţi externe, se va specifica faptul că sunt procese care se bazează exclusiv pe prelucrarea datelor din locurile de stocare, numite procese interne.
2. Emitentul reprezintă entitatea/actorul care întocmeşte acel document şi declanşează procesul de prelucrare, care poate o persoană, un birou, o aplicație, o altă organizație, statul etc.
Sursa de intrare poate fi identică cu emitentul documentului, poate fi alt loc din unitate din care trebuie să fie preluat documentul sau un alt proces al sistemului. Emitentul diferă de
sursă atunci când un document trece pe la mai multe birouri/persoane până ajunge să fie preluat în aplicație. În acest mod se pot identifica situaţii în care este necesar să se modifice
circuitul documentului respectiv.
3. Se descriu toate atributele incluse în structura documentului, definind tipul (numeric, caracter, dată calendaristică etc.), lungimea atributului, iar unde este cazul se vor specifica
formulele de calcul (de exemplu, totalurile) şi atributele care intră în formule.
4. Se va specifica locul de stocare în care sunt înregistrate datele preluate de pe documente, indiferent dacă este vorba de tabele ale bazei de date, fișiere sau dosare, centralizatoare.
Obligatoriu vor fi aceleaşi locuri de stocare identificate şi pentru obţinerea ieşirilor, pentru că prin introducerea datelor de pe documente sau preluarea datelor de intrare se asigură
informaţiile necesare pentru generarea rapoartelor. Datele care sunt culese și prelucrate, după care sunt înregistrate în locurile de stocare, vor reprezenta pentru proces fluxuri interne
de ieşire.
5. Se vor comenta diferitele aspecte ce particularizează documentul/datele analizate, probleme legate de circuitul lor, condiţionarea prelucrării unui document de alt document, astfel
încât să fie identificate eventualele cerințe de informatizare a unor prelucrări manuale, de eliminare a unor redundanțe etc.
3.4 Analiza proceselor/subproceselor de prelucrare (tabel pentru verificarea încrucișată între tabelul ieșirilor și intrărilor)
Locul de stocare a Cerințe pe baza
Proces/ 2 Ieşiri din Intrări în Formulele sau datelor (tabele ale observaţiilor și
Descrierea operaţiunilor de prelucrare
Subproces1 proces/subproces3 proces/subproces4 relaţiile de calcul5 bd, fişiere sau constatărilor rezultate din
dosare)6 analiza efectuată 7
<Ex.: Verificare cod produs (se <Raport a <Document a <Valoare = <L1, L2> <Ex. comentarii.>
introduce codul produsului solicitat şi Raport n> Lista b> Cantitate x Preţ>
dacă nu există fie se introduce în tabelă,
fie se renunţă la operaţiune)
<Proces 1>
Adăugare produs nou în tabela produse
Adăugare înregistrare în tabela comenzi
etc.
Generare raport 1>
Generare In fiecare luna se intocmesc mai multe Stat de plata Date salariați Contribuții Furnizorul de R.U
rapoarte: documnete cu rol in calculul salariilor si Pontaj Salariați genereaza statul de plata cu
-Intocmirea acordarea tichetelor de masa/ bonusurilor. Decizie acordare Tichete de masă ajutorul foilor de calcul. În
Declaratiei 112 tichete de masă/ Bonusuri viitor, firma va putea realiza
-Generare bonusuri Propriri automat statul de plată cu
centralizator Rețineri salariale ajutorul unei aplicații
retineri specializate.
-Intocmire
fluturas
-Intocmire Stat
de plata

Evidenta În fiecare lună se ține evidența orelor lucrate Pontaj Grafic de lucru Prezenta salariati Pontajul se realizeaza
orelor lucrate: de fiecare angajat al firmei prin intermediul Condică prezență Concedii manual. In viitor se va
-Fisa de condicii de prezență. În urma acestei evidențe Concedii medicale realiza cu ajutorul unei
prezenta se întocmește pontajul fiecărei luni. aplicatii specializate.
colectiva
-Intocmire fisa
de pontaj
Actualizare In fiecare luna se actualizeaza datele despre Nomenclator date CIM Salariați In prezent datele se
date privind salariati, din statul de plata anterior, cu privire salariați Stat de plată aferent Contracte actualizeaza manual. In
salariatii: la nr angajatilor care sunt noi sau care au lunii precedente viitor se vor genera automat
-Transfer date parasit firma. pe baza unor aplicatii
salariati de la specializate.
sistemul
resurse umane
-Actualizare
nomenclator
date salariati

Calcul În fiecare lună se calculează salariile Salariu brut Date salariați Venit brut realizat = Salariați În prezent, operațiunea se
drepturi angajaților, se adaugă tichetele de masă/ Pontaj salariu realizat + Pontaj realizeaza manual. In viitor
salariale: bonusurile si se scad contribuțiile și reținerile, Decizie acordare tichete calculul salariilor se va
in cazurile aferente. Acestea sunt stabilite în bonusuri Venit bază calcul = realiza automat pe baza
-Calcul salarii funcție de pontaj. Contribuțiile sunt stabilite Decizie acordare venit brut realizat – unor aplicatii specializate.
brute la fel pentru fiecare angajat, având aceleași tichete de masă CAS – CASS –
-Calcul salarii procente (CAS, CASS, CAM). deducere personală
nete Impozit = 10% *
-Calcul venit bază calcul
contributii Venit net = venit
-Calcul tichete brut realizat – CAS
de masa si – CASS
bonusuri Salariu net = venit
net - impozit

Note:
1. Se preiau denumirile proceselor/subproceselor de prelucrare identificate la punctul 3.1, pe baza operaţiilor economice surprinse în sistemul analizat. Trebuie să fie aceleaşi cu cele din
tabelul 3.2 şi tabelul 3.3.
2. Se vor specifica operaţiunile de prelucrare specifice fiecărui proces, respectiv subprocesele, procedurile etc. care se execută (în cazul existenţei aplicaţiilor, opţiunile din meniul
principal, cu subopţiunile specifice etc.)
3. Se enumeră ieşirile generate din proces, respectiv rapoartele/situaţiile transmise către diferite entităţi externe. Trebuie să fie aceleaşi cu cele identificate în 3.2.
4. Se prezintă documentele care intră în sistem de la diferite entităţi externe (aşa cum au fost prezentate la descrierea intrărilor). Trebuie să fie aceleaşi cu cele identificate în 3.3.
5. Dacă operaţiunile de prelucrare conţin formule de calcul se vor specifica atributele care intră în formulele de calcul, precum şi provenienţa lor (locurile de stocare de unde vor fi citite
si folosite valorile).
6. Se prezintă locurile de stocare care intră în legătură cu procesul/subprocesul de prelucrare, prin operaţiuni de adăugare, modificare, ştergere sau citire/interogare înregistrări. Vor fi
aceleaşi cu cele identificate în 3.2 şi 3.3.
7. Eventualele probleme care apar la prelucrarea datelor sau în relaţia cu alte procese sau sisteme.

Observaţii finale:
 Din aceste descrieri ar trebui să poată fi uşor identificate elementele ce vor sta la baza modelării sistemului, precum şi determinarea cerinţelor pentru noul sistem.
 Este necesar să se aibă în vedere şi elementele prezentate în suportul de curs, pentru a surprinde în coloana de observaţii şi alte aspecte care nu au fost incluse în
structura tabelelor.
4 Modelarea sistemului cu ajutorul DFD
În acest capitol nu aveţi de scris un text, ci de construit diagramele fluxurilor de date, de realizat un tabel
(matricea CRUD = sinteza unor elemente deja specificate în DFD nivelul 0), de completat dicţionarul de
date.

4.1 Realizarea diagramelor fluxurilor de date


Se va reface diagrama de context (dacă au intervenit modificări față de prima versiune construită la
2.4), diagrama de nivel 0 (pe baza proceselor identificate la 2.2 și a ieșirilor/intrărilor analizate în 3.2 și 3.3),
DFD-urile de nivel 1. Toate diagramele vor fi tipărite și atașate proiectului. Fiecare membru al echipei
trebuie să construiască cel puţin câte 1 diagramă de nivel 1.

Diagrama de context
Diagrama de nivel 0

Diagrama de nivel 1- Generare rapoarte


Diagrama de nivel 1 – Evidenta orelor lucrate

Diagrama de nivel 1 - Actualizare date privind salariatii


4.2 Descrierea componentelor DFD în depozitul (dicţionarul) datelor
Fiecare student va descrie cel puţin 4 fluxuri de date (cel puţin un flux extern de intrare, cel puţin un
flux intern de scriere, cel puţin un flux intern de citire, cel puţin un flux extern de ieşire), un loc de stocare, o
entitate externă şi un proces de prelucrare.

Fluxuri externe de intrare


-Condica prezenta
Nume și prenume angajat (C, 25)
Program de lucru:
Nr. De ore lucrate/zi (N, 2)
Interval orar (C, 11)
Data (N, 10)
Total ore lucrate pe lună (N,3)
Ore suplimentare (N, 2)

-Reglementari legale
TITLUL I - Dispoziții generale
TITLUL II - Impozitul pe profit
TITLUL III - Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
TITLUL IV - Impozitul pe venit
TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii
TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine
înființate în România
TITLUL VII - Taxa pe valoarea adăugată

-Situatie incasari din vanzari


Perioada (C,N)
Grafic încasări
Poziție angajat
Suma per angajat (N,7)
Suma total încasări (N,7)

Fluxuri externe de iesire


-Fluturasi
Prenume angajat (C, 10)
Luna (C,10) Anul (N,4)
Salariu de încadrare (N,7
Sporuri (N,7
Salariu brut (N,7)
CAS, CASS (N,7)
Fondul de șomaj(N,7)
AMBP (N,7)
Salariu impozabil (N,7)
Impozit (N,7)
Tipul de concediu (C,20)
Zile de condeciu (N,2)
Salariu net (N,7)
Avans (N,7)
Rest de plată (N,7)

-Stat de plata
Nume (C, 20)
Prenume angajat (C, 10)
Salariu de încadrare (N,7)
Sporuri (N,7)
Salariu brut (N,7)
CAS, CASS (N,7)
Salariu impozabil (N,7)
Impozit (N,7)
Salariu net (N,7)
Rețineri (N,7)
Rest plată (N,7)
Total general (N,7)

-Date salariati
Nr. CIM (N,15)
Nume și prenume salariat (C, 30)
Date de identificare a salariatului: CNP (C, 13)
Seria (C, 2)
Nr (N, 6)
Data începerii activității (N, 10)
Durata CIM (C, 20)
Data încheierii CIM (N, 10)
Durata muncii (ore/zi) (N, 2)
Durata perioadei de probă (C, 10)
Locul de muncă (C, 20)
Ocupația (funcția) (C, 20)
Salariul de bază (N, 10)

Locuri de stocare:
-Salariați
-Prezență
-Contribuții
-Bonusuri

Entități externe:
-Sistem Stocuri
-Director comercial
-Administrator
-Salariați

4.3 Construirea matricei CRUD


Pe baza informaţiilor obţinute din analiza sistemului existent şi a construirii diagramei de nivel "0",
rezultă următoarea matrice CRUD (Create-Read-Update-Delete):

Locuri stocare
Contribu
Procese Salariati Prezenta Concedii Contracte Bonusuri
tii
Retineri

Generare rapoarte <R> <R> <R>


Evidenta orelor <R> <CRUD> <R>
lucrate
Actualizare date <CRUD> <CRUD> <CRUD>
privind salariatii
Calcul dreputri <CRU> <R> <R> <CRUD> <CRUD <CRUD>
salariale >
5. Cerințele noului sistem și potențiale proiecte informatice

5.1 Stabilirea și descrierea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale sistemului

Pe baza informaţiilor colectate în capitolul 3, în special din ultima coloană a tabelului, şi a problemelor constatate la modelarea sistemului, din capitolul 4, se
vor identifica cerinţele funcţionale şi nonfuncţionale (cel puțin câte 2 cerințe funcționale și 1 cerință nonfuncțională pentru fiecare membru al echipei),
completându-se tabelul următor.

Nr. Problema/nevoia Descrierea soluției pentru cerința identificată (va fi


Prezentarea problemei Natura cerinţei
crt. de rezolvat punctul de plecare în proiectarea sistemului din sem. II)
1. Calculul salariilor În fiecare lună se calculează salariile angajaților, se adaugă Functionala Realizarea unei aplicatii prin care calculul salariului net sa se
nete tichetele de masă/ bonusurile si se scad contribuțiile și realizeze automat, printr-un algoritm informatic. Aplicatia va
reținerile, in cazurile aferente. Calculul se face pe baza foilor fi de tip cloud pentru ca utilizatorul sa aiba acces in timp real
de calcul tabelar, putand exista erori de incarcare a datelor sau la fisa colectiva de prezenta, la centralizatorul de retineri, etc.
de realizare a calculului.

2. Intocmirea Declaratia se intocmeste manual la sfarsitul fiecarei luni. Functionala Realizarea unei aplicatii de tip sablon pentru a facilita
declaratiei 112 Avand in vedere ca formularul sufera schimbari de la completarea lunara a declaratiei, astfel nu se va completa
luna la luna,pot exista erori de scriere si copiere si se lunar toata declaratia, si se va inlocui doar ce este necesar.
pierde timp completand lunar formularul.

3. Intocmire fisa La intocmirea fisei de pontaj lunar pot exista erori Functionala O solutie este pontajul electronic pe baza de cartela, astfel
pontaj umane, deoarece se realizeaza manual. O alta problema o programul inregisteaza ora de incepere si de plecare,
reprezinta pierderea timpului pentru intocmire si calculandu-se automat timpul de lucru efectiv si cel
verificare. suplimentar. In ceasta variant nu vor putea exista erori
umane.
4. Restrictionare acces Datele privind drepturile salariale ale angajatului pot fi Nonfunctionala Crearea unei retele(sistem) informatice securizate, astfel
drepturi salariale usor accesate, devenind o problema legata de fiecare departament va avea acces la informatiile cu
angajati confidentialiate, ce are un temei legal si etic. destinatie, pe baza de cod(parola).
5. Transferul datelor Transferul datelor se face manual, astfel putand exista Nonfunctionala Crearea unei aplicatii de tip cloud pentru a face accesul facil
privind angajatii erori de transmitere sau de initializare. intre departamente, fiind in acelasi timp si mai sigur,
deoarece informatiile nu se pot pierde.
6. Calculul salariilor Se realizeaza manual, pe baza foilor de calcul tabelar. Functionala Implementarea unui sistem integrat de calcul al salariilor
brute Pot exista erori de calcul sau de transmitere. brute pentru a usura calculul, aparitia erorilor umane si
transferul catre celelalte sisteme.
7. Intocmire stat de Statul de plata se intocmeste manual cu ajutorul foilor de Functionala Implementarea unei aplicatii de calcul automate, care va
plata calcul tabelar. Pot exista erori de introducere a datelor si incarca in aplicatie fisa colectiva de prezenta si alte date (va
de calcul. exista o conexiune intre aplicatii).
8. Acordare bonusuri Acordarea bonusurilor se face cu intraziere si deficitar Functionala Implementarea unei aplicatii care sa fie conectata cu cea de
deoarece se realizeaza pe baza deciziei administratorului. intocmire a statului de plata, astfel decizia de acordare a
bonusului se face intr-un timp mult mai scurt.
9. Reglementarile La ceva timp, reglemetarile legale se actualizeaza in Nonfunctionala Crearea unui algoritm pentru cautarea automata a
legale monitorul oficial, ceea ce insemna ca mereu trebuie modificarilor sau publicarea legilor in monitorul oficial.
verificate in monitorul oficial. Acest lucru facandu-se
manual se pierde timp si pot exista si erori umane.
10. Accesarea in timp Managerul/Administratorul/Furnizorul de RU nu pot Nonfunctionala Implementarea unei retele de tip cloud, securizata, prin care
real a datelor de la accesa date despre firma,departamente,angajati in timp departamentele vor putea comunica in timp real intre ele, in
distanta real. Departamentele nu pot comunica nici ele in timp aceasi timp datele vor putea fi accesate de la distanta.
real intre ele.
5.2 Stabilirea principalelor proiecte informatice necesare firmei analizate
În acest punct se vor identifica posibilele proiecte informatice pentru îmbunătăţirea sau înlocuirea
aplicaţiilor existente sau implementarea unora noi. Se va completa următorul tabel, plecând și de la cerințele
identificate în subcapitolul anterior:
Tabelul 5.1 – Proiecte de dezvoltare a sistemelor informaționale
Nr. Denumirea Scopul proiectului (problema ce se doreşte Restricţii de
crt. proiectului a fi rezolvată, activitatea economică ce se implementare
dorește a fi informatizată)
1 Transferul si Sistemul salarizare comunica cu celelalte Fiecare angajat din cadrul
comunicarea sisteme, inclusiv in interiorul sistemului astfel firmei va avea un nume
informatiilor in timp este necesar o comunicare in timp real a de utilizator pentru a
real (aplicatie de tip informatiilor pentru o mai buna desfasurarea a putea urmari istoricul
cloud) activitatii firmei IceDream. datelor transmise.
2 Securizarea datelor Scopul proiectului este de a tine confidentiale In momentul
privind anagajatii unele date despre angajatii firmei astfel incat implementraii doar cateva
sa se respecte normele in vigoare referitoare la persoane vor avea acces
protectia datelor. la datele persoanle ale
angajatului pe baza de
cod.
3 Pontaj electronic pe Pontajul automat reduce spre 0 sansele de Se reia numaratoarea
baza de cartela erori umane, facand mai usoara realizarea dupa fiecare 30 de zile.
statelor si calculului salariilor. Acesta
genereaza automat la sfarsitul lunii nr de ore
lucrate de fiecare angajat.
4 Retea de tip cloud Avand in vedere tehnologizarea firmei, Fiecare angajat va avea
securizata. aceasta poate fi supusa atacurilor/furturilor cont si parola pentru
cibernetica. Pentru a securiza datele ce circula diferite nivele de acces
in interiorul si exeteriorul sistemului vom
utiliza o aplicatie de tip cloud intr-o retea
securizata.