Sunteți pe pagina 1din 6

BIOLOGIE, CLASA a V a

Programa scolara BIOLOGIE – Anexa 2 OMEN Nr. 3393/2017

Unitatea scolara: Școala Gimnazială nr 1 LERESTI


Anul scolar: 2020-2021
Aria curriculara: Matematică și științe
Disciplina: Biologie
Clasa: a V a
Nr. ore/săptămână: 2 ore/săptămână
Profesor: Mihai GEORGIANA
Unitatea de invatare: Alte medii de viață din țara noastră și din alte zone ale planetei
Nr. ore alocate secvenței: 7 ore (8 feb – 1 apr)

PLANIFICAREA UNITATII DE INVATARE

Continut CS Activitati de invatare Resurse Evaluare


procedurale; materiale; forme de
organizare
Mod de organizare: frontală și
- Vizionarea unui scurt documentar individual, pe grupe
1.1 despre Delta Dunării, pe baza căruia vor Observarea sistematică
fi antrenați să expună câte o idée Resurse procedurale: conversația,
reținută din film. 6 min observația Orală

Resurse materiale: film documentar:


2.1 -Completarea unei scheme simple cu https://www.youtube.com/watch?
informații despre biotopul și biocenoza v=LnTo3_K1tlk
Delta Dunării – Deltei Dunării - 14 min
rezervație a
biosferei – 1 oră
-formularea unei concluzii privind
4.2 necesitatea protejării Deltei Dunării, pe -manual
baza motivelor pentru care a fost - caietul elevului
declarată Rezervație a Biosferei. – 10
min
-în urma vizionării documentarului, Fișa 1 portofoliu
elevii vor realiza, pe grupe un set de
reguli de protejare a biodiversității
Deltei Dunării – 15 min
-internet
Tema pentru portofoliu – prima grupă –
machetă a Deltei Dunării

-Vizionarea unui scurt documentar Mod de organizare: frontal,


1.1 despre flora și fauna Mării Negre -10 individual
min
Resurse procedurale: conversația,
-extragerea dirijată a informațiilor din explicația, observarea, -observarea sistematică
2.1 text, filmuleț pentru identificarea -orală
caracteristicilor biotopului și biocenozei
Mării Negre, cu ajutorul unei scheme a Resurse materiale:
lecției – 10 min
-manualul
Marea Neagră – 1 -completarea unei fișe de observație cu -documentar
oră adaptările unor animalelor la condițiile https://www.youtube.com/watch?
din diferitele zone ala Mării Negre – 10 v=j3Nn9f-
min ntHQ&ab_channel=OmulcuBranhii
-proiectul
https://www.youtube.com/watch?
-observarea relațiilor care se stabilesc v=fvu4_-U4fY8&ab_channel=Zaiafet
3.1 între viețuitoare în scopul modelării
unor lanțuri trofice cu specii
reprezentative din Marea Neagră - -fișe de lucru din caietul elevului,
realizarea a 2 lanțuri trofice - 20 min atlase
Tema pentru acasă și fișa
-colectarea unor informații de pe 2 de portofoliu
internet cu legende și mistere din
Marea Neagră – tema pentru acasa` -internetul
Tema pentru portofoliu – a doua grupă
– macheta Marea Neagră

-vizionarea de filme documentare Mod de organizare: frontal,


1.1 pentru identificarea unor specii de individual, pe grupe -observarea sistematică
animale caracteristice peșterilor și a Resurse procedurale: explicația,
adaptărilor la mediul de viață - 9 min observarea, investigarea -orală

Peștera – 1 oră - completarea unei scheme simple Resurse materiale:


2.1 cuprinzând caracteristicile de biotop și - Vizită la Peștera Urșilor
de biocenoză – 15 min https://www.youtube.com/watch?
v=6zXGtP3cXvM&ab_channel=YO9GJ
-completarea unui tabel cu adaptările X
animalelor din peșteră la condițiile Curiozități despre lilieci
aspre de aici, pe baza imaginilor și a https://www.youtube.com/watch?
infrmațiilor – descriere adaptări liliac– v=TNrqi7kbW1s&ab_channel=SUPER
20 min CAT
2.2 Tema pentru acasă și fișa
-realizarea unei liste, de pe internet, cu -manualul 3 portofoliu
cele mai cunoscute peșteri din România, -caietul elevului
cu câte o curiozitate despre fiecare - internet
(legende, povești, etc) – 5 min
Deșerturile calde -Vizionarea unor filme documentare Mod de organizare: frontal,
și reci – 2 ore 1.1 despre viața în deșerturile calde și reci - individual și pe grupe
Prima oră – 15 Resurse procedurale: explicația,
caracteristici ale observația, conversația euristică,
biotopului și -Completarea unei scheme simple a comparația
vegetației din lecției cu informații despre biotopul și
cele două vegetația din cele două deșerturi – 15 Resurse materiale: -observarea sistematică
ecosisteme 2.1 min -filme documentare -proba orala
https://www.youtube.com/watch?
-Corelarea dirijată a informațiilor v=Gcndv0gtwMc&ab_channel=Activi
privind adaptările principale ale t%C4%83%C8%9BieducativecuEmilia
plantelor la condițiile de viață din
deșertul rece și cald pe baza filmulețelor https://www.youtube.com/watch?
și a manualului, sub forma unor tabele v=sFf9eV4UUp8&ab_channel=CREIE
-15 min RUL

-Discutarea informațiilor scrise de elevi Manual


– 5 min

Observarea sistematică
Proba orală
-Caietul elevului

-Fișe de lucru

A doua oră – 2.2 -Completarea unei scheme simple a


caracteristici ale lecției cu informații despre animalele
faunei din cele din cele două deșerturi – 15 min
două ecosisteme
-Corelarea dirijată a informațiilor
2.1 privind adaptările principale ale
animalelor la condițiile de viață din
deșertul rece și cald pe baza filmulețelor
și a manualului, sub forma unor tabele
comparative– 20 min

Exerciții de încadrare a diferitelor specii


de plante și animale în mediul din care Imagini cu animale și plante din cele
fac parte pe baza caracteristicilor două medii.
morfologice (ex. culoarea blănii,
dimensiuni, etc)– pe grupe – 15 min

Tema pentru portofoliu – grupa a 3 a și


a 4 a– machete ale celor două deșerturi

Vizionarea unui filmuleț documentar Mod de organizare: frontal,


despre biocenoza din savana Africana – individual, pe grupe
Savana 5 min Resurse procedurale: conversația Observarea sistematică
Pădurea tropicală 1.1 Vizionarea unui filmuleț documentar euristică, observația, explicația, Evaluarea orală
– 1 oră despre pădurea tropical – 5 min comparația Portofoliu
Resurse materiale:
Discutii cu elevii despre animalele si Filme documentare
plantele recunoscute de ei în filmulețe https://www.youtube.com/watch?
– 5 min v=X1KTKdNARRU
https://www.youtube.com/watch?
-Completarea unui tabel comparativ v=iROTGLUFPas&ab_channel=Raluca
2.1 între factorii de biotop ai celor două Carp
ecosisteme - 15 min
Manual, atlas, caietul elevului
-Recunoașterea adaptărilor plantelor și Fișe de lucru
1.2 animalelor din savană și pădurea Videoproiector
2.1 tropicală, pe grupe și corelarea lor cu Internet
condițiile de mediu prin completarea
unor fișe comparative de observație –
20 min

Tema pentru acasă – grupa a 5 a –


macheta savanei

Recapitulare/eval Mod de realizare: pe grupe


uare – 1 oră -Participarea la un joculeț pentru a Resurse materiale:
sintetiza și fixa informații referitoare la Joc didactic
viețuitoarele din diferite zone ale Fișe de lucru
globului (elevii vor încerca să
recunoască și să asocieze corect diferite -observarea sistematică
specii de plante și animale cu -evaluare orală
ecosistemul din care fac parte și să -evluarea machetelor
identifice cel puțin o adaptare la mediu -portofolii
a acestora).
-Enunțarea unui set de reguli generale
4.2 de conduită ecologică, pentru
protejarea acestor ecosisteme sălbatice
-Prezentarea machetelor de către
fiecare echipă

S-ar putea să vă placă și