Sunteți pe pagina 1din 30

- ACADEMIA DE FINANȚARE -

Cum poți deveni un

CONSULTANT
ÎN ACCESAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE

www.academiadefinantare.ro
1. Introducere

Beneficiarii privați ai finanțărilor europene sunt obligați, în baza


contractului de finanțare semnat și a prevederilor ghidului
solicitantului, să desfășoare diverse proceduri de achiziție
pentru procurarea de bunuri, servicii sau lucrări.

Procedura de achiziții este reglementată prin intermediul


Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.284 din 2016 și
se aplică în cazul proiectelor finanțate prin intermediul:
• fondurilor europene structurale și de investiții, respectiv
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru
Pescuit și Afaceri Maritime;
• mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European
(SEE) și norvegian, iar în acest caz este vorba despre
finanțările nerambursabile pe care România le primește din
partea Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului;
• programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii
Europene.

Prin urmare, prevederile acestui ordin nu se aplică în cazul


proiectelor finanțate prin intermediul:
• programelor de cooperare teritorială europeană;
• programului Național de Dezvoltare Rurală;
• mecanismului pentru interconectarea Europei.
De asemenea, procedura nu se aplică nici proiectelor finanțate
prin intermediul fondurilor publice naționale, precum Start-up
Nation, Comerț Servicii sau Microindustrializare.

Procedurile de achiziții sunt diferențiate în funcție de valoarea


estimată a achiziției de bunuri, servicii sau lucrări în comparație
cu pragurile valorice impuse prin intermediul Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.

Astfel, atunci când pragurile nu sunt atinse, beneficiarul va


putea realiza achiziții directe, conform unei proceduri
simplificate. Pe de altă parte, dacă pragurile valorice sunt
depășite, beneficiarul este obligată să achiziționeze bunuri,
servicii sau lucrări doar după parcurgerea unor proceduri
competitive desfășurate online pe site-ul Ministerului
Fondurilor Europene.

Pragurile valorice sunt:


• în cazul achizițiilor de servicii sau bunuri - 132.519 lei fără
TVA, aproximativ 30.000 de euro;
• în cazul achizițiilor de lucrări - 441.730 lei fără TVA,
aproximativ 100.000 de euro.

Totuși, procedura prevede și unele excepții de la regula aplicării


procedurii competitive:
• atunci când scopul proiectului este crearea sau achiziția
unei opere de artă sau unei reprezentații artistice unice;
• atunci când concurența lipsește din motive obiective, iar
acest lucru se poate dovedi;
• atunci când este necesară protecția drepturilor de
proprietate intelectuală.

Atunci când se cumpără echipamente complexe ce urmează să


fie integrate în cadrul unui flux tehnologic deja existent,
beneficiarul finanțării nerambursabile poate achiziționa direct
bunurile respective, cu prezentarea clară a specificațiilor
tehnice particulare.
Bunurile, serviciile sau lucrările de același tip se vor raporta
cumulat la valoarea pragurilor valorice amintite anterior. Nu se
acceptă divizarea valorii de achiziție în scopul evitării procedurii
competitive și achiziției directe.

În cadrul lecțiilor următoare vor fi detaliate principalele obligații


ce-i revin beneficiarului de fonduri nerambursabile:
• elaborarea specificațiilor tehnice;
• felul în care se determină valoarea estimată;
• evitarea conflictului de interese între beneficiar și furnizorii
săi;
• achiziția directă de bunuri, servicii sau lucrări;
• regulile și etapele procedurii competitive;
• semnarea, derularea și modificarea contractelor de achiziție
semnate pe durata perioadei de implementare a
proiectului;
• modul în care se verifică respectarea procedurii de achiziție
desfășurate;
• aplicarea corecțiilor de către finanțator, atunci când
procedura nu a fost respectată.
2. Elaborarea specificațiilor tehnice

Beneficiarul unui contract de finanțare din fonduri europene


este obligat să ofere condiții de acces egale agenților economici
interesați de procedura de achiziție aflată în derulare. De aceea,
specificațiile tehnice ale bunurilor achiziționate nu trebuie să
favorizeze un anumit producător sau comerciant, iar acest lucru
va fi verificat în mod explicit de către finanțator anterior
decontării cheltuielilor efectuate.

Beneficiarul privat elaborează cerințele tehnice obiective ce


descriu bunurile și serviciile supuse achiziției pentru a se
asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.

Definirea unor cerințe care indică o anumită origine, sursă,


procedeu special, un brevet de invenție, o licență de fabricație,
care pot avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici ori a anumitor produse, nu sunt
acceptabile. Se admite o astfel de indicație doar în situația în
care beneficiarul investiției nu poate descrie obiectiv
specificațiile tehnice și numai însoțită de mențiunea "sau
echivalent".

Specificațiile tehnice ale bunurilor și serviciilor ce vor fi


achiziționate se vor detalia după semnarea contractului de
finanțare. De asemenea, ele se vor raporta la prevederile cererii
de finanțare și ale planului de afaceri. Astfel, cerințele descrise
în cadrul documentației la momentul solicitării finanțării
nerambursabile vor fi detaliate suplimentar în documentele
achiziției.
În cazul în care se constată că specificațiile tehnice menționate
în cererea de finanțare și planul de afaceri nu mai sunt actuale,
beneficiarul privat trebuie să comunice aceste aspecte
finanțatorului înainte de lansarea procedurii competitive și să
propună criterii tehnice noi care să permită desfășurarea
procedurii de achiziție în bune condiții, fără însă a schimba
obiectul contractului de finanțare.

Iată ce elemente trebuie elaborate în cadrul documentului


Specificații tehnice:
• denumirea bunurilor sau serviciilor ce fac obiectul
procedurii de achiziție;
• cantitățile achiziționate din fiecare bun sau serviciu;
• valoarea estimată unitară și totală a achiziției, fără TVA;
• caracteristicile tehnice relevante pentru achizițiile propuse.

Caracteristicile tehnice trebuie prezentate sub forma unor


intervale de mărime pentru fiecare criteriu urmărit, ca de
exemplu:
• puterea motorului cuprinsă între 90 și 110 CP.

De asemenea, se obișnuiește prezentarea unor cerințe minime


sau maxime pe care potențialii ofertanți trebuie să le
îndeplinească:
• consumul maxim de carburant: 7,5 litri/100 km;
• productivitatea minimă: 250 buc/oră.

De asemenea, un alt element extrem de important ce trebuie


să se regăsească fără îndoială în cadrul specificațiilor tehnice îl
reprezintă elementele de departajare a ofertelor.

Pentru a evita confuziile ce pot să apară între procedura pe care


beneficiarii privați ai fondurilor nerambursabile trebuie să o
urmeze și regulile impuse prin intermediul legislației naționale
în domeniul achizițiilor publice, trebuie amintit faptul că nu
este reglementată noțiunea "fișă de date".
Beneficiarul privat nu are obligația de a structura informațiile
din procedura de achiziție desfășurată prin utilizarea "fișei de
date".

Stabilirea unor "criterii de calificare/selecție"nu este obligatorie


și nu reprezintă o regulă impusă beneficiarilor de fonduri
europene. Dacă aceștia consideră că pentru îndeplinirea
obligațiilor din contractul ce urmează a fi implementat se
impun:
• o anumită capacitate financiară;
• experiență similară anterioară;
• un anumit tip de personal sau alte cerințe.

Atunci acesta poate include astfel de cerințe, dar trebuie să le


justifice într-un document separat.

În această situație, beneficiarul privat nu va putea renunța în


etapa de analiză a ofertelor la cerințele scrise.

Se recomandă întocmirea unor formulare proprii, fără a prelua


modelele standard de documentații de atribuire specifice
achizițiilor publice. Utilizarea acestor modele poate conduce la
erori, deoarece pot cuprinde cerințe care nu se justifică în
cazul beneficiarilor privați.

Pentru a înlesni accesul agenților economici la procedura de


achiziție, nu se impune solicitarea de garanții de participare sau
de bună execuție. Acestea presupun costuri suplimentare
pentru ofertanți și pot îngreuna participarea la procedura de
achiziție derulată de beneficiar, generând prețuri mai mari
pentru bunurile sau serviciile urmărite.
Pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a
obligațiilor contractuale, beneficiarul privat poate include în
contract clauze care să garanteze implementarea în bune
condiții a contractului, precum:
• penalități;
• verificări la anumite intervale prestabilite
După absolvirea cursurilor organizate de Academia de
Finanțare, mulți dintre cursanții noștri și-au întocmit singuri
planurile de afaceri și au obținut finanțare pentru propriile
proiecte.

De asemenea, absolvenții cursurilor noastre încep o carieră în


consultanță, întocmind și implementând proiecte pentru
diverse programe de finanțare.

Iată, în această secțiune a Academiei de Finanțare, câteva


povești de succes:

Citește
poveștile de succes
3. Determinarea valorii estimate

Pentru achizițiile efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul


privat determină valoarea estimată pentru fiecare achiziție în
parte încă de la momentul depunerii cererii de finanțare și a
planului de afaceri. De asemenea, această valoare va fi
actualizată după semnarea contractului de finanțare, înainte de
inițierea procedurii competitive în vederea obținerii de bunuri,
servicii sau lucrări.

În cazul în care există un interval de timp semnificativ între


depunerea cererii de finanțare sau aprobarea contractului de
finanțare și efectuarea propriu-zisă a achiziției, se pot înregistra
modificări semnificative ale prețurilor pe piață, atât în sensul
creșterii lor, cât și în sensul diminuării acestora.

Din acest motiv, o etapă suplimentară înaintea lansării


procedurii de achiziție o constituie verificarea valorii estimate a
achiziției și, dacă este cazul, actualizarea acesteia. Verificarea
valorii estimate se va realiza înainte de publicarea anunțului pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene pentru lansarea
procedurii de achiziție, deoarece, în caz contrar, există riscul
depunerii de oferte necorespunzătoare.

Valoarea estimată a achiziției se determină pe baza ofertelor de


preț existente pe piață și care ar putea fi solicitate unor agenți
economici sau obținute prin studiu de piață, analiza site-urilor
unor agenți economici etc.

De asemenea, valoarea estimată a achiziției se poate realiza pe


baza unor informații din achizițiile desfășurate de beneficiar
recent, dacă este cazul.
Indiferent de metoda de actualizare aleasă, beneficiarul va
întocmi o notă justificativă privind determinarea valorii
estimate.

În determinarea valorii estimate, beneficiarul privat are


obligația să se raporteze la valoarea estimată cumulată a
produselor, serviciilor sau lucrărilor care sunt considerate
similare, în vederea alegerii corecte a procedurii de achiziție
prin raportarea la pragurile valorice amintite anterior în cadrul
acestui curs:
• în cazul achizițiilor de servicii sau bunuri - 132.519 lei fără
TVA, aproximativ 30.000 de euro;
• în cazul achizițiilor de lucrări - 441.730 lei fără TVA,
aproximativ 100.000 de euro.

Prin excepție de la această regulă, achizițiile efectuate înainte


de aprobarea contractului de finanțare de către solicitanți nu se
cumulează cu cele efectuate în timpul derulării contractului de
finanțare.

Acesta este cazul serviciilor de consultanță pentru întocmirea


proiectelor, plătite înainte de semnarea contractelor de
finanțare și al serviciilor de consultanță pentru implementarea
proiectelor, ce vor fi plătite în perioada de implementare a
proiectului.
4. Achiziția directă

Bunurile, serviciile și lucrările ce nu depășesc pragul valoric


impus prin intermediul legii 98 din 2016 privind achizițiile
publice pot fi achiziționate în mod direct, fără a derula
procedura competitivă prin intermediul platformei pusă la
dispoziție de Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea,
după cum vor vedea în cursul acestei lecții online,
documentația necesară este, de asemenea, mult simplificată.

În situația în care valoarea estimată a achiziției de bunuri sau


servicii nu depășește pragul valoric de 30.000 de euro fără TVA,
beneficiarul finanțării nerambursabile poate încheia în mod
direct un contract de achiziție cu furnizorii aleși de acesta.
Același lucru este valabil și în cazul contractelor de lucrări, cu
mențiunea că pragul valoric ce nu trebuie depășit este, în acest
caz, de 100.000 de euro, fără TVA.

Pentru achiziția directă nu este obligatorie semnarea unui


contract. În cazul în carebeneficiarul privat consideră că pentru
predictibilitatea relațiilor comerciale are nevoie de clauze
contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest
sens.

Procedura achiziției directe trebuie desfășurată cu respectarea


principiului celor 3 E-uri, respectiv:
• principiul economicității prevede minimizarea costului
resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale
unei activități, cu menținerea calității corespunzătoarea
acestor rezultate;
• principiul eficienței presupune asigurarea unui raport optim
între resursele utilizate și rezultatele obținute;
• principiul eficacității vizează gradul de îndeplinire a
obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate
planificată, în sensul obținerii rezultatelor scontate.

Achiziția directă nu trebuie să respecte o procedură anume și


nici reguli de publicitate, respectiv nu trebuie să se publice
anunț pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene sau
alte forme de publicitate.

Iată care sunt pași necesari realizării achiziției directe de bunuri,


servicii sau lucrări:
• în primul rând, beneficiarul privat va întocmi o notă privind
determinarea valorii estimate, care va include informații
privind prețurile practicate pe piață la respectivul moment:
oferte de preț, cataloage de produse etc;
• dacă prețurile practicate pe piață diferă față de cele
estimate la momentul depunerii cererii de finanțare, atunci
se va actualiza valoarea achizițiilor propuse prin proiect;
• realizarea efectivă a achiziției în baza unor documente
justificative precum: comandă, bon valoric, factură fiscală,
documente de transport, etc. După cum am menționat, nu
este obligatorie încheierea unui contract de vânzare-
cumpărare sau prestări servici;
• obținerea și păstrarea unor documente ce demonstrează
realizarea achiziției, respectiv ordine de plată, extrase de
cont, procese-verbale de predare-primire, recepție, punere
în funcțiune, etc.

În cazul în care lucrările sau bunurile achiziționate implică o


serie de aprobări, avize sau autorizații beneficiarul privat
trebuie să se asigure că efectuarea cheltuielilor se realizează cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor
nerambursabile europene vor desfășura controale în vederea
certificării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către
beneficiar. Ele vor verifica legalitatea procedurii de achiziție
directă în detrimentul procedurii competitive, dar și existența
documentelor justificative aferente achizițiilor și plăților
efectuate.
5. Procedura competitivă

Procedura competitivă este impusă beneficiarilor privați de


fonduri europene nerambursabile ale căror achiziții de bunuri,
servicii sau lucrări depășesc pragurile valorice amintite în cadrul
lecțiilor anterioare, respectiv 30.000 de euro fără TVA pentru
bunuri și servicii, respectiv 100.000 de euro fără TVA în cazul
contractelor de lucrări.

În cazul în care un contract prevede cel puțin două tipuri de


achiziții, ca de exemplu bunuri și servicii sau bunuri și lucrări,
încadrarea contractelor față de pragul valoric se va face în
funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale produselor,
serviciilor sau lucrărilor respective.

Determinarea valorii estimate a contractelor de achiziție

Valoarea estimată a achiziției se determină înainte de inițierea


procedurii competitive și trebuie să fie valabilă la momentul
inițierii procedurii.

În cazul în care valorile cuprinse în cadrul cererii de finanțare și


a planului de afaceri nu mai sunt actuale, beneficiarul privat
este obligată să prospecteze piața și să actualizeze respectivele
valori:
• pe baza ofertelor de preț existente pe piață;
• sau pe baza unor informații din eventualele achiziții pe care
beneficiarul privat le-a desfășurat recent.
Felul în care se determină valoarea estimată a contractelor de
achiziție a fost prezentat în cadrul unei lecții anterioare.

Asigurarea transparenței procedurii

Pe parcursul întregului proces de achiziție prin procedură


competitivă, la adoptarea oricărei decizii, trebuie respectat
principiul transparenței.

Prin transparență se înțelege aducerea la cunoștința publicului


a informațiilor referitoare la procedura competitivă, astfel încât
operatorii economici care operează pe piață să poată participa
la competiție, asigurându-se prin aceasta promovarea
concurenței.

În care nu se asigură transparența procedurii competitive,


finanțatorul aplică sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor de
publicitate.

Transparența procedurii competitive trebuie urmărită în două


momente esențiale:

La inițierea procedurii, beneficiarii privați trebuie să publice un


anunț însoțit de specificațiile tehnice aferente pe pagina web a
Ministerului Fondurilor Europene.

La încheierea procedurii, beneficiarul privat trebuie să


completeze informațiile referitoare la câștigătorul contractului
pe aceeași pagină web pusă la dispoziție de Ministerul
Fondurilor Europene, în termen de cinci zile calendaristice de la
semnarea contractului.
Iată care sunt pașii necesari parcurgerii cu succes a
procedurii competitive:
• prospectarea pieței și fundamentarea valorii de
achiziție.
• publicarea anunțului pe platforma Ministerului
Fondurilor Europene. În cazul în care această
obligație nu este îndeplinită de către beneficiar,
finanțatorul va aplica o corecție financiară de 25%
din valoarea contractului de achiziție.
• pentru a asigura o publicitate suplimentară,
beneficiarul privat poate transmite în aceeași zi cu
publicarea anunțului și invitații de participare unor
agenți economici identificați în piață. În acest caz,
informațiile publicate trebuie să fie identice cu cele
cuprinse în invitațiile de participare. Termenul luată
în calcul pentru elaborarea și prezentarea ofertei se
stabilește ținând cont de complexitatea contractelor:
• pentru bunuri: minimum șase zile calendaristice
de la publicarea anunțului;
• pentru contractele de servicii și lucrări trebuie
să se acorde minimum zece zile calendaristice
de la publicarea anunțului.
• În situația în care intervin solicitări de clarificare din
partea potențialilor ofertanți care pot duce la
modificări sau ajustări ale specificațiilor tehnice,
beneficiarul privat poate să prelungească termenul
de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure timpul
necesar pentru elaborarea acestora.
• la finalul procedurii, în termen de cinci zile
calendaristice de la semnarea contractului de
achiziție, se va completa anunțul pe pagina
Ministerului Fondurilor Europene cu informații
despre câștigătorul contractului. Și în acest caz,
neîndeplinirea obligației conduce la aplicarea unei
corecții financiare, iar aceasta este de 5% din
valoarea contractului de achiziție.
• analiza ofertelor și elaborarea notei justificative de
atribuire. Solicitantul/Beneficiarul privat compară
ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele
publicate și alege oferta care îndeplinește cerințele
tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un
raport calitate/preț competitiv.

În situația în care nu se depune nicio ofertă conformă,


procedura competitivă se poate relua, după o analiză a
cauzelor care au condus la anularea procedurii.

Procedura competitivă aplicată beneficiarilor privați de


fonduri europene nu stabilește obligativitatea
constituirii unei comisii de evaluare. Prin urmare, se
poate desemna o persoană de specialitate care va
întocmi și semna nota justificativă de atribuire.

Ofertele care sunt transmise după data de expirare (data


și ora menționate în anunț nu vor fi analizate și se vor
returna nedeschise.
În urma analizei ofertelor, se elaborează nota
justificativă de atribuire, pornind de la cerințele
solicitate, detaliind avantajele și dezavantajele ofertelor
primite în raport cu fiecare specificație în parte.

Beneficiarul privat are obligația de a pune la dispoziția


reprezentanților autorității cu competențe în
gestionarea fondurilor europene cu competențe în
verificarea fondurilor europene, cu prilejul vizitelor la
fața locului, documentele justificative ale procedurii
competitive, inclusiv cele care confirmă data și ora la
care au fost primite ofertele.
6. Evitarea conflictului de interese

În scopul achiziției de bunuri, servicii și lucrări de la furnizori


externi, beneficiarul privat trebuie să dovedească lipsa
conflictelor de interes ce pot interveni între părțile semnatare
ale contractelor încheiate.

Astfel, procedura competitivă privind desfășurarea achizițiilor în


proiectele finanțate din fonduri europene impune beneficiarilor
privați luarea tuturor măsurilor necesare pentru a evita
situațiile de natură să determine apariția unui conflict de
interese.

În situația în care beneficiarul finanțării nerambursabile


primește o ofertă în cadrul procedurii competitive și descoperă
existența unui conflict de interese, atunci acesta va respinge
oferta și va menționa în nota justificativă de atribuire a
contractului de achiziție motivele care au stat la baza alegerii
altui furnizor.

Mai mult, beneficiarul privat trebuie să includă în dosarul de


achiziție o declarație pe propria răspundere din care să rezulte
că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.
Aceeași declarație este solicitată, de asemenea, și ofertanților
în cadrul procedurii competitive.

Declarația pe proprie răspundere solicitată beneficiarului și


ofertanților se completează corespunzător cu prevederile
legislației naționale referitoare la conflictul de interese.
Pentru verificarea existenței conflictului de interese,
beneficiarul este îndreptățit să solicite ofertanților documente
justificative. În mod uzual, informațiile necesare se regăsesc în
Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului
Comerțului pentru firma ofertantă. Pe baza acestui document
se pot verifica următoarele aspecte:
• structura acționariatului societății ofertante;
• persoanele desemnate în organele de conducere ale firmei
ofertante;
• eventualele legături între societatea ofertantă și alte
societăți ce ar putea deține acțiuni sau părți sociale în
cadrul societății.

Un model de declarație privind evitarea conflictului de interese


poate fi descărcată din această pagină.
Cursuri practice, interactive, în care cursanții primesc modele reale de proiecte
și aplicații complete pentru generarea planurilor de afaceri.
6. Evitarea conflictului de interese

Contractul de achiziție bunuri, servicii sau lucrări se va semna


numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă
de atribuire la finalul procedurii competitive.

Contractul trebuie să menționeze:


• datele de identificare ale celor două părți semnatare;
• obiectul, valoarea și durata contractului;
• condiții referitoare la prestarea serviciilor, execuția
lucrărilor;
• livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție;
• standarde de calitate, service, garanții;
• modalitățile de plată, posibilitatea de acordare a unui avans;
• valabilitatea contractului.

Specificațiile tehnice, clarificările și oferta aleasă vor fi parte


integrantă din contract, sub formă de anexe.

Orice contract semnat începe să producă efecte din momentul


semnării acestuia de către ambele părți. Anterior semnării
contractului nu pot fi furnizate produse/prestate
servicii/executate lucrări și nu pot fi efectuate plăți. În cazul în
care aceste lucruri se întâmplă, cheltuielile vor deveni
neeligibile și vor fi suportate integral din bugetul beneficiarului
privat.

Specificațiile tehnice și oferta care au stat la baza semnării


contractului de finanțare se pot modifica doar dacă ceea ce s-a
ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piață și
dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale
sau superioare.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi
ajustat numai în următoarele situații:
• au avut loc modificări legislative sau modificări de
taxe/impozite locale, dacă acestea afectează prețul
contractului;
• creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente
constitutive ale ofertei.
7. Contractul de achiziție

Contractul de achiziție bunuri, servicii sau lucrări se va semna


numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă
de atribuire la finalul procedurii competitive.

Contractul trebuie să menționeze:


• datele de identificare ale celor două părți semnatare;
• obiectul, valoarea și durata contractului;
• condiții referitoare la prestarea serviciilor, execuția
lucrărilor;
• livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție;
• standarde de calitate, service, garanții;
• modalitățile de plată, posibilitatea de acordare a unui avans;
• valabilitatea contractului.

Specificațiile tehnice, clarificările și oferta aleasă vor fi parte


integrantă din contract, sub formă de anexe.

Orice contract semnat începe să producă efecte din momentul


semnării acestuia de către ambele părți. Anterior semnării
contractului nu pot fi furnizate produse/prestate
servicii/executate lucrări și nu pot fi efectuate plăți. În cazul în
care aceste lucruri se întâmplă, cheltuielile vor deveni
neeligibile și vor fi suportate integral din bugetul beneficiarului
privat.

Specificațiile tehnice și oferta care au stat la baza semnării


contractului de finanțare se pot modifica doar dacă ceea ce s-a
ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piață și
dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale
sau superioare.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi
ajustat numai în următoarele situații:
• au avut loc modificări legislative sau modificări de
taxe/impozite locale, dacă acestea afectează prețul
contractului;
• creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente
constitutive ale ofertei.
8. Verificarea procedurii de achiziție

La finalul procedurii competitive, beneficiarul privat va întocmi


și va păstra în vederea verificărilor dosarul de achiziție care va
conține următoarele documente:
• specificațiile tehnice;
• nota privind determinarea valorii estimate;
• dovada anunțului și invitațiilor transmise;
• nota justificativă de atribuire;
• declarații pe propria răspundere privind evitarea conflictului
de interese;
• ofertele originale;
• contractul de achiziție și eventualele acte adiționale;
• alte documente relevante, inclusiv documentele care
dovedesc realizarea achiziției, precum: procese-verbale de
recepție servicii și lucrări, livrabile, procese-verbale de
predare primire, etc.

Pentru procedura competitivă autoritățile cu competențe în


gestionarea fondurilor europene verifică următoarele aspecte:
• valoarea estimată a contractului raportată la pragurile
valorice prevăzute în legea achizițiilor publice;
• se verifică dacă contractul nu a fost divizat pentru a evita
procedura competitivă;
• se verifică dacă anunțul este postat pe pagina web a
Ministerului Fondurilor Europene;
• se verifică dacă nota justificativă de atribuire a fost
completată corespunzător, fiind prezentate avantajele
tehnice și financiare care motivează alegerea ofertei pentru
contractare în raport cu celelalte oferte primite;
• se verifică existența declarațiilor pe proprie răspundere.
Dacă în urma efectuării controalelor sunt descoperite abateri
de la regulile impuse beneficiarilor privați în privința
desfășurării procedurilor de achiziție, finanțatorul poate aplica
corecții financiare.

Înainte de a aplica corecții, finanțatorul va stabili impactul


abaterilor, iar acestea pot fi:
• abateri cu grad mic de impact;
• abateri cu grad mediu de impact;
• abateri cu grad mare de impact.

În cazul în care se poate determina prin calcul valoarea


prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea
de la prevederile instrucțiunilor, valoarea rezultată reprezintă
cheltuială neeligibilă.

Iată două exemple:


• diferența de preț dintre oferta ce ar fi fost câștigătoare și
oferta declarată câștigătoare (de exemplu: oferta 1 - 100 lei
și oferta 2 - 120 lei, se declară greșit câștigătoare oferta 2 -
rezultă valoarea prejudiciului 20 lei, aceasta fiind și
cuantumul corecției);
• semnarea unor acte adiționale, fără justificare, care măresc
valoarea contractului. (de exemplu: preț contract 100 lei ce
a fost mărit la 115 lei prin actul adițional - rezultă valoarea
prejudiciului 15 lei, acesta fiind și cuantumul corecției.

În cazul în care nu se poate determina prin calcul valoarea


prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea
de la actul normativ, atunci valoarea prejudiciului se va calcula
prin aplicarea unei corecții/reduceri procentuale care se va
determina ținând seama de gravitatea abaterii:
• între 1% și 5% din valoarea contractului în cauză, în situația
în care abaterea este cu grad mic de impact;
• între 6% și 10% din valoarea contractului în cauză, în situația
în care abaterea este cu grad mediu de impact;
între 11% și 15% din valoarea contractului în cauză, în situația în
care abaterea este cu grad mare de impact.

Exemple:
• există oferte ce respectă toate specificațiile tehnice, care se
încadrează în valoarea estimată, dar beneficiarul/solicitantul
privat alege o ofertă cu caracteristici tehnice inferioare -
suntem în situația unei abateri cu grad mare de impact și se
va aplica o corecție de 15% din valoarea contractului în
cauză;
• există oferte care respectă toate specificațiile tehnice, dar
care depășesc valoarea estimată și beneficiarul/solicitantul
privat alege o ofertă care respectă toate specificațiile
tehnice, dar depășește valoarea estimată - suntem în
situația unei abateri cu grad mic de impact și se va aplica o
corecție/reducere procentuală de 5% din valoarea
contractului în cauză
Academia de Finanțare
Singura platformă educațională din România dedicată
accesării fondurilor nerambursabile și pregătirii
antreprenoriale a micilor întreprinzători.

Mai multe
detalii...