Sunteți pe pagina 1din 33

1.

SUBSTANTIVUL
PĂRȚILE DE
VORBIRE
Rețin esențialul

Substantivul este partea de vorbire care denumește


CONȚINUTURI
ființe, lucruri și fenomene ale naturii.
Recunoașterea substantivului;
 Substantivul este de două feluri:
Intuirea numărului și ge- nului substantivelor;
– comun: denumește ființe, lucruri, fenomene ale
Utilizarea în diferite con- texte.
naturii de același fel: copil, flori, ploaie;
– propriu: denumește o anumită ființă, un anumit
obiect sau fenomen al naturii: Maria, Rex, Austrul.
Substantivul poate fi la:
numărul singular numărul plural
un singur obiect, ființă: mai multe obiecte,
caiet, cal, vânt ființe: caiete, cai,
FAT vânturi
ubstantive care au aceeași formă la singular și la plural.
doi ochi un pui – doi pui Substantivul are trei genuri:
masculin un copil doi copii
feminin o carte două cărți
neutru un tablou două tablouri

o două
– Știu cum să fac
țătoare
învă învățăt
oare

Am cules o floare.


floare  substantiv comun, gen feminin,
număr singular.
Luca vine azi.
REAZĂ!
Luca  substantiv propriu, gen masculin, număr
ba română există substantive care:
singular.
formă de singular: aur, argint, sânge, fasole, orez etc.
formă de plural: icre,ochelari,tăieței,zori,Cuvinte
Carpați etc.înrudite cu substantivul „floare” sunt:
floricică, floricea, a înflori, florărie, florar,
înflorit, floral, Flori etc.
Substantivele se pot transforma în adjective sau
verbe:
SUBSTANTIV ADJECTIV VERB
floare înflorit, floral a înflori
tinerețe tânăr a întineri

31
Mă antrenez

Taie cu o linie cuvintele care nu sunt substantive:


apă, curios, stilou, mândru, mândrie, coardă, ceață, aroma, aromat, cerneală,
duios, plouă, furtună, iarna, iute.

Schimbă numărul următoarelor substantive:


caiet – caiete cărți – carte
lac – vulpi –
pălărie – pământuri –
baie – lalele –

Găsește intrusul din fiecare șir de cuvinte:


a) pădure, pădurar, împădurit, pierdere, pădureț, pădurice;
b) succesor, succesiune, succes, succesiv, succedare, a succeda.

Încercuiește varianta corectă:


cade | căzi piețe | pieți vulpii | vulpei
coale | coli dumbrave | dumbrăvi bunicăi | bunicii

Subliniază substantivele din enunțul următor:


„Pupăza din teiul mătușii Mărioara era ceasornicul satului.”
(„Amintiri din copilărie” – fragment, Ion Creangă)

Formulează enunțuri în care substantivele„capră” și„toc” să aibă sensuri diferite.


SUPER EXERCIȚIU

Scrie substantive cu înțeles asemănător pentru


expresiile: aducere aminte tragere de timp
venire pe lume punere în scenă

Ai reuşit?
32
4. PRONUMELE

Rețin esențialul
Pronumele este partea de vorbire care ține locul
unui substantiv.
Exemplu: Elevul scrie.  El scrie.
 Pronumele care ține locul unei persoane se
ului pronumelor; numește pronume personal.
texte. Forme ale pronumelui personal
Persoana Persoana
Numărul Persoana I
orme ale pronumelui personal  NU SUNT PRONUME PERSONALE DE POLITEȚE. a II-a a III-a
Singular eu tu el/ea
Plural noi voi ei/ele
de politețe: Domnia Ta, Înălțimea Voastră,ATENȚIE!
LuminățiaPronumele
Sa, Măria personal are gen
Ta, Excelența doar la persoa-
Sa etc.
na a III-a
sonal de politețe sunt: matale, mătăluță, tălică, mata(el/ei
etc. – gen masculin, ea/ele – gen feminin)
 Pronumele care este folosit în locul numelor
persoanelor pentru a exprima respectul față de
acestea se numește pronume personal de politețe.
Există forme ale acestuia doar pentru persoanele a
II-a și a III-a:
persoana a II-a dumneata, dumneavoastră, dumitale
persoana a III-a dumnealui, dumneaei, dumnealor
Pronumele personale au și forme neaccentuate:
Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a
singular plural singular plural singular plural
mine,
noi, ne, tine, te, voi, vă,
mă, mie, nouă, ne, ție, îți, ți vouă, vi îl, l, o, lui îi, i,lor
le, li,
îmi, mi, ni
m-
ATENȚIE! Pronumele personale eu, ea, el, ei, ele se
scriu la început cu „e”, dar se pronunță „ie”.
Știu cum să fac
OMIDA„Ce faci, Coretti? îl întrebai eu.
pronume personale: îl, eu, îmi, el
— Nu vezi? îmi răspunse el, îmi repet lecția! Eu râsei. El, însă, vorbea serios.”
POLITICOASĂ
(„Camaradul meu, Coretti”– Edmondo de Amicis)

matale, tălică,
dumneata,
mătăluță,
dumneavoastră,
mata dumnealui, dumneaei
dânsul/ dânsa, dânşii/ dânsele
Alteța Sa, Măria Ta, Luminăția Sa domnul, doamna

37
Pronume personale de politețe Pronume personale Substantive
Mă antrenez

Scrie pronumele care pot înlocui substantivele subliniate în propozițiile:


Bunica a pregătit un tort pentru nepoței. ( )
Copilul aleargă la mama în brațe. ( )

Subliniază pronumele personale din construcțiile:


le-au văzut ți-am adus mi-a dăruit nu-l ascultă ne-a chemat a luat-o

Completează cu pronume potrivite:


Adu- o cană cu lapte bunicului!
(cui?)
Seara citește o poveste.
(cine?)

 Luca merge cu la film.


(cu cine?)
Scrie verbele la timpul trecut, după modelul dat:
îl plimbă  l-a plimbat  o vede 
îi explică  vă dăruiește 

Rescrie corect enunțurile:


Numi place tema pe care a-i realizato!

Domnile voastre nu vor veni la balul l-or.

Alcătuiește un enunț în care să folosești:


substantiv+ a d j e c t i v+verb+ pronume personal de politețe
SUPER EXERCIȚIU

Scrie ce sunt ca parte de vorbire cuvintele subliniate:


Cu voi am plecat la drum.
Daria voi să meargă.
Mama-i harnică.
Mama-i dă un dar.
A privit-o cu tristețe.
A privit o piesă de teatru.

38 Ai reuşit?
3. PROPOZIȚIA SIMPLĂ. PROPOZIȚIA DEZVOLTATĂ

Rețin esențialul

Propoziția este o comunicare spusă sau scrisă,


CONȚINUTURI
cu un singur predicat.
Cunoașterea noțiunii de pro- poziție;
Clasificarea propozițiilor
Intuirea felurilor propoziției; După scopul comunicării, propozițiile sunt:
Utilizarea propozițiilor în di- ferite contexte.
– propoziții enunțiative  El rostește o poezie ( . )
– propoziții exclamative  Ce frumos e tabloul ( ! )
SUPER SFAT
– propoziții interogative  Cât costă tortul ( ? )
 După forma verbului cu rol de predicat,
propozi- țiile sunt:
– propoziții afirmative  Noi mergem la munte.
și cele dezvoltate nu se face după numărul – propoziții ci după 
de cuvinte,negative Noi nu mergem
componență. la munte.
Exemplu:
 După structură, propozițiile pot fi:
– propoziții simple – alcătuite doar din părți
princi- pale de propoziție (S, P):
– propoziții formate doar din predicat:
S P
P P P
Ninge./Plouă./Dorim.
 – propoziții formate din subiect și predicat:
P S
pr opoziție simplă
SP PS Vine primăvara.
Ei povestesc încântați. – propoziții formate din subiect multiplu
 și predicat:
pr opoziție dezvoltată SM P
Maria, Ionel și Ema studiază.
– propoziții formate din subiect și predicat
exprimat prin verb + altă parte de
vorbire.
e pot dezvolta adăugând alte părți secundare. S P
Mama
te pot deveni simple, păstrând doar părțile principale de este harnică.
propoziție.
– propoziții dezvoltate – alcătuite din părți princi-
pale și părți secundare de propoziție.
S PS P PS
Toamna târzie aduce nori.
ATENȚIE! În propoziții se pot folosi și cuvinte de
legă- tură (la, çi, cu, de, pe etc.) ce nu au un rol în
propoziție.
Știu cum să fac
S P
PROPOZIȚIE SIMPLĂ  Actorii joacă.
(cine?)(ce fac?)
PS S PS P PS
PROPOZIȚIE DEZVOLTATĂ  Pe scenă actorii talentați joacă o piesă.
(unde?) (cine?) (care?) (ce fac?) (ce?) 43
Mă antrenez

Grupează propozițiile după


structură: Avionul zboară.
Scriem poezia. PROPOZIȚIE SIMPLĂ
Fluturii și albinele roiesc.
Afară ninge. PROPOZIȚIE DEZVOLTATĂ
Iau un cadou.
Va găti bunica.
Alcătuiește propoziții după următoarele scheme:
a) S
s. p. + P
v
b) P.S
. P S
s. c. + v + p. p.

Realizează propoziții conform cerințelor:


a) o propoziție exclamativă, dezvoltată, negativă;

b) o propoziție interogativă, simplă, afirmativă;

c) o propoziție enunțiativă, simplă, din cinci cuvinte, afirmativă.

Ordonează cuvintele pentru a obține propoziții corecte. Transformă-le apoi


în propoziții simple:
 iese ca suprafață untdelemnul adevărul la

 pisica nu clopoței prinde cu șoareci


SUPER EXERCIȚIU

Descoperă cuvântul ascuns în gruparea EREVACANȚAPTE .


Alcătuiește cu el o propoziție simplă.

Dezvoltă propoziția!

Ai reuşit?
44
ADELA APOSTOLESCU

Matematică
Cuprins

Numere naturale și operații cu numere naturale


1. Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale cuprinse între 0 și 1 000 000 ... 47
2. Compararea, ordonarea și aproximarea/rotunjirea numerelor naturale
mai mici decât 1 000 000.........................................................................................49
3. Cifre romane........................................................................................................51
4. Operații cu numere naturale până la 1 000 000; ordinea operațiilor.................53
5. Aflarea numărului necunoscut.............................................................................55
Fracții
1. Diviziuni ale întregului; compararea și clasificarea fracțiilor...............................57
2. Operații cu fracții; aflarea unei fracții dintr-un număr........................................59
Elemente de geometrie
1. Concepte de bază: punct, dreaptă, semidreaptă, segment.................................61
2. Poligoane – calculul perimetrului..................................................................63
3. Corpuri geometrice.......................................................................................65
Unități și instrumente de măsură
1. Unități de măsură pentru lungime și volumul lichidelor...............................67
2. Unități de măsură pentru masa corpurilor..........................................................69
3. Unități de măsură pentru timp și unități monetare............................................71
Probleme..................................................................................................................73
1. Probleme care se rezolvă prin operații aritmetice..............................................73
2. Probleme care se rezolvă prin metoda grafică (figurativă).................................75
3. Probleme care se rezolvă prin metoda comparației............................................77
4. Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers......................................79
5. Probleme care se rezolvă prin metoda falsei ipoteze..........................................81

NUMERELE NATURALE 1. FORMAREA, CITIREA ȘI SCRIEREA


ȘI OPERAȚII CU NUMERELOR NATURALE CUPRINSE ÎNTRE 0
ȘI 1 000 000
NUMERE NATURALE

Rețin esențialul
 Numerele naturale se scriu cu ajutorul cifrelor
arabe: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

CONȚINUTURI
Formarea, citirea și scrierea  Zece unități de un anumit ordin formează
numerelor naturale cuprinse o unitate de ordin imediat superior.
între 0 și 1 000 000;
 Identificarea cifrei (exemplu: 10 sute = o mie)
unităților/  În scrierea unui număr, cifrele au valori diferite în
zecilor/sutelor/miilor/zecilor funcție de poziția pe care o au în scrierea
de mii/sutelor de mii dintr-un numărului.
număr. 27 349 139 405
 
sute zeci de mii
SUPER SFAT  Un număr se citește de la stânga la dreapta,
rostind numele ordinului (sute, zeci, unități), apoi
numele clasei respective.
473 206  patru sute șaptezeci și trei de mii
SUPER SFAT două sute șase
 Zece unități de un
Știu cum să fac
anumit ordin formează o
unitate de ordin imediat
superior.  92 348 = 9 x 10 000 + 2 x 1 000 + 3 x 100 + 4 x 10 +
8
 patruzeci și trei de mii cincizeci: 43 050
 391 249

ordinul zecilor din clasa unităților
 785217

ordinul sutelor de mii din clasa miilor
65 937 – cifra zecilor de mii este 6, cifra
SUPER unităților de mii este 5, cifra sutelor
MEMOREAZĂ! este 9, cifra zecilor este 3, cifra
 Nu confunda formarea unităților este 7.
unui număr cu scrierea sa! 65 937 – conține: 6 zeci de mii, 65 de mii, 659 de
sute, 6 593 de zeci și 65 937 de unități.

47
Mă antrenez

Completează cu numere potrivite pentru a obține


egalități: 73 081 = 7 x + x 1 000 + 8
x + ; + 9.
256 349 = x 100 000 + 5 x +6x + x 100 + 4 x

Se dă numărul: 980 147. Stabiliți valoarea de adevăr (A/F) a propozițiilor:


Numărul conține 97 de mii.
Este un număr impar.
Este format din cifre distincte.
Cifra sutelor este 0.

Se dau cifrele: 6, 7, 0, 2, 1, 8. Folosind toate cifrele, fără a se repeta, scrie:


a) cel mai mare număr:
b) cel mai mic număr impar:

Scrie trei numere naturale pare consecutive, dintre care unul să fie 68 970.
Găsește toate variantele posibile.

Câte numere de cinci cifre se pot forma, având pe poziția sutelor 7, iar pe
poziția zecilor și unităților de mii 9.

Fie numărul 873 105. Elimină trei cifre, astfel încât cu cifrele rămase (păstrând
ordinea în care se găsesc) să se formeze cel mai mare număr.

Fie numărul N = 102003000 .................................1200................0


SUPER EXERCIȚIU

de 12 ori
a) De câte ori apare cifra 0 în numărul N?

b) Aflați numărul cifrelor numărului N.

48
Ai reuşit?
2. COMPARAREA, ORDONAREA ȘI APROXIMAREA/ROTUNJIREA NUMEREL

Rețin esențialul

Dintre două numere scrise cu un număr diferit


de cifre este mai mare numărul cu mai multe
mere mai mici decât 1 000 000, uti- lizând algoritmul de compa- rare;
cifre.
ținute prin comparare, utilizând sem- nele„<”,„>”,„=”;
și descrescătoare a unor numere; 479 327 > 47 932
r la diferite ordine. Dacă numerele au același număr de cifre, procedez
astfel:
47 239 > 29 740, pentru că 4 > 2;
58 120 < 59 670, pentru că 5 = 5 și 8 < 9;
123 047 < 1 26 591, pentru că 1 = 1, 2 = 2 și 3 < 6;
809 420 > 809 138, pentru că 8 = 8, 0 = 0, 9 = 9 și
4 > 1.
Pentru a rotunji (aproxima) un număr la un
anumit ordin, cifrele de ordin mai mic se înlocu-
iesc cu 0, iar cifra de pe ordinul respectiv rămâ-
SUPER SFAT
ne neschimbată (dacă cifra de pe ordinul anterior
 Utilizează corect semnele:
este mai mică decât 5) sau se mărește cu o
„< ” – mai mic
unitate (dacă urmează una din cifrele 5, 6, 7, 8,
„ > ” – mai mare
9).
„ = ” – egal
„ ≠ ” – diferit
Știu cum să fac

1. Ordonați crescător următoarele numere: 649,


PER
20 470, 1 003, 81 și 475 120.
EMOREAZĂ!
 81, 649, 1 003, 20 470, 475 120.
ifrele semnificative sunt cifrele diferite de zero.
2. Ce cifre pot pune în locul literelor pentru
a obține propoziții adevărate?
29 154 < 29 1a3 a = 6, 7, 8, 9
183 473 < 183 4a4 a = 7, 8, 9
3. Rotunjiți numărul 326 159 la ordinul zecilor de mii.
PAS 1: Introduc numărul între două numere formate doar din zeci de mii întregi.
320 000 326 159 330 000
PAS 2: Aleg numărul de care este mai apropiat (330 000), deci aproximarea este
numărul 330 000.

49
Mă antrenez

Încercuiește numărul mai mic din fiecare pereche:

a) 203 175 sau 23 175; b) 400 004 sau 400 040; c) 27 001 sau 20 071.

Scrie numele orașelor în ordinea descrescătoare a numărului de locuitori: Cluj-


Napoca: 324 576 de locuitori, Deva: 70 407 de locuitori, Constanța: 283 872 de
locuitori, Sibiu: 169 317 de locuitori.

Completează casetele cu numere potrivite, pentru a obține propoziții


adevărate:
> > 407 590;
< 294 < .
421

Scrie trei numere naturale de cinci cifre semnificative, mai mici decât 300 200.

Din scrierea: 673102345799901, extrage:


– cel mai mic număr format din cinci cifre diferite:
– cel mai mare număr format din trei cifre identice:
– un număr format din patru cifre, care să se aproximeze la 7 000:
Se păstrează ordinea cifrelor.

Determinați cel mai mic număr natural de forma a3b5c6, cu toate cifrele
SUPER EXERCIȚIU

distincte.

50 Ai reuşit?
3. CIFRE ROMANE

Rețin esențialul

Cifrele romane sunt scrise pe monumente, pe


lucrări vechi, pe inscripțiile din muzee.
a și citirea numerelor folosind cifrele ro- mane;
Cifrele romane sunt: I, V, X, L, C, D, M,
re romane a unor numere scrise cu cifre arabe;
romane în situații uzuale (încadrarea unuifiecare reprezentând
eveniment un număr natural.
în secole).
Orice alt număr natural se scrie alăturând cifre
romane.
M D X I I I= 1 000 + 500 + 10 + 3;
X C X L I V = (100 – 10) + (50 – 10) + (5 – 1)
= 944.
Așadar, folosim operații de adunare și scădere.

Cifrele V, L, D nu se pot repeta în același număr.

Știu cum să fac


Scrie cu cifre arabe anul descoperirii Americii de
ne, se pot repeta de cel mult trei ori, în poziții
cătrealăturate,
Columb:numai cifrele I, X, C, M.
M C D X C I I = 1 000 + (500 – 100) + (100 – 10) + 2
= 1 492
Citește cu atenție enunțul:
Ștefan cel Mare a domnit între anii 1 457-1 504.
Scrie cu cifre romane anul urcării pe tronul
Moldovei. 1 457 = 1 000 + 400 + 50 + 7  M C D
LVII
Ordonează de la cel mai mare la cel mai mic.
C V I I I, X C, C X X, D C I I, M, C D X C V.
mane nu este pozițional. Indiferent de pozițiatranscriu cu cifre
cifrei în număr, arabe și valoarea.
își păstrează apoi ordonez
descrescător:
108, 90, 120, 602, 1 000, 495
 M, D C I I, C D X C V, C X X, C V I I I, X C.
 Completează șirul următor cu încă trei
numere: I V, X I V, X X I V, X X X I V, X L I V, L I
V.
34 44 54
51
Mă antrenez

Alege pentru fiecare număr scris cu cifre arabe varianta cu cifre romane:
743 : DCCLXIII; CCXXIII; DCCXLIII.
2 044: MMXLIIII; MMXXXXIII; MMXLIV.

Scrie cu cifre romane:


– cel mai mare număr de trei cifre: ;
– cel mai mic număr de patru cifre diferite: .

Precizează secolul în care se plasează următorii ani:


 1 495   900   2 740 

Scrie în ordine crescătoare, folosind cifre arabe, numerele date.


CVI, XCIV, CXXX, DCI, CDXCVIII

Scrie toate numerele de trei cifre care se pot scrie cu cifrele: D, C, I, V.


SUPER EXERCIȚIU

Completează șirul următor cu încă trei numere:


CXXIII, CCXXXIV, CCCXLV, , , .

Ai reuşit?
52
4. OPERAȚII CU NUMERE NATURALE PÂNĂ LA 1 000 000; ORDINEA OP

Rețin esențialul

În clasele primare, noi folosim numere natu-


NUTURI
rale. Cu ajutorul acestora, putem efectua urmă-
rea de adunări/ scăderi, utilizând algoritmi de calcul;
toarele operații: adunarea, scăderea, înmulțirea și
rea de înmulțiri și împărțiri cu 10, 100, 1000;
împărțirea.
rea calculelor în scris;
ea rezultatului unui calcul în concentrul Există relații strânse între aceste operații:
000, fără efectuarea lui; – scăderea este operația inversă adunării;
rea unor tehnici de calcul. – înmulțirea este o adunare repetată cu termeni
egali;
– împărțirea este operația inversă înmulțirii.
Într-un exercițiu în care apar cele două tipuri de
paranteze (rotunde și pătrate) se efectuează mai
în- tâi operațiile din parantezele rotunde, apoi cele
din parantezele drepte.
Dacă apar și acolade, efectuăm operaţiile după
cele din parantezele pătrate.
Vom ține cont de ordinea operațiilor.

Știu cum să fac


unarea și scăderea. Operațiile de ordinul al II-lea sunt înmulțirea și împărțirea.
Calculează în scris:
279 478 + 10 unități de un anumit ordin
365 293 se transformă într-o unitate de
644 771 ordin imediat superior.

 900 000 – O unitate de la un anumit ordin
294 105 se transformă în 10 unități de
605 895 ordin imediat inferior.
R
Calculează respectând regulile învățate:
MOREAZĂ!
{2 + [2 + 3 : (63 : 9 – 4)]}: 5 – 1
mulțirea este distributivă față de adunare și scădere.
50 + 10) = 30 x 50 + 30 x 10 = {2 + [2 + 3 : (7 – 4)]} : 5 – 1 =
50 – 10) = 30 x 50 – 30 x 10 = [2 + (2 + 3 : 3)] : 5 – 1 =
= [2 + (2 + 1)] : 5 – 1 =
= (2 + 3) : 5 – 1 =
= 5:5–1=
= 1–1=0 53
Mă antrenez

Calculează grupând convenabil:


1 225 + 1 225 x 1 226 – 1 225 x 1 227 =

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 =

Folosind cifrele 7, 4, 9, 0, 5, scrie cel mai mare și cel mai mic număr de cinci
cifre diferite. Calculează diferența lor.

Completează șirul cu încă trei numere, după ce ai aflat regula:


200, 800, 3 200, , , .

Apreciază ordinul de mărime al produsului 3 167x58 și încercuiește posibilul


rezultat. Verifică prin calcul!
a) 150 476 b) 183 686 c) 201 476 3 167 x
58

Calculează:
3 + 6 : [3 x (76 – 25 x 3) – (88 – 5 x 17) : 3] : 3 =
SUPER EXERCIȚIU

Știind că: 23 x a + 77 x b = 51 330 și


77 x a + 23 x b = 24 170, aflați a + b.

Ai reuşit?
54
1. DIVIZIUNI ALE ÎNTREGULUI; COMPARAREA ȘI CLASIFICAREA FRA

FRACȚII
Rețin esențialul

 Unitate fracționară  o parte din întregul care a


fost împărțit în părți egale.
ilor; 1
3 numărătorul și/sau numitorul îndeplinesc anumite condiții;
cții când

4 se citește: patru cincimi, patru supra cinci,
5 patru pe cinci.
Elementele unei fracții sunt: numărător, numitor
și linia de fracție.
Numărătorul și numitorul sunt numere naturale.
Fracțiile pot fi clasificate în:
7 4
supraunitare (7 > 5), echiunitare (4 = 4) și
5 4
2
UPER SFAT subunitare (2 < 9).
Numărătorul arată câte părți egale au fost con- siderate. 9
Numitorul arată în câte părți egale a fost împăr- țit întregul.
2 Știu cum să fac

Colorează atâtea părți câte sunt necesare pentru
5
a reprezenta fracția 3 .
4
Scrie toate fracțiile pe care le poți forma cu
numerele 4, 6, 3, 10. Clasifică fracțiile obținute în
Nu confunda numărătorul cu numitorul!
cele trei categorii:
SUPER 4 4 4 4 6 6 6 6 3 3 3 3 10 10
MEMOREAZĂ! 4; 6; 3; 10 ; ; 4 ; 6 ; 3; 10
; ;4 ;6 ; 3 ;10 ; 4 6
10 10 .
3 ; 10
4 6 6 10 10 10 .
1 = 2 = 3 = 9 = 10 = 100 - Fracții supraunitare: ; ; ; ; ;
3 4 3 4 3 6
2 3 910100 4 6 3 10 .
- Fracții echiunitare: ; ; ;
Întregul
4 44 66 33 10
3 3
- Fracții subunitare: ; ; ; ; ; .
10 4 6 10
6 10 a+2
Ce numere naturale pot fi puse în locul lui a, pentru ca să fie echiunitară?
fracția a + 2 = 5 a=5–2 a=3 5
Completează casetele cu numărători sau cu numitori potriviți, pentru ca propozițiile
să fie adevărate:
7 4 5 6 4 4 2 7
> ; < ; > ; < 3. 57
3 3 9 9 3 5 5
Mă antrenez

Scrie fracția care reprezintă:


– cinci zile dintr-o săptămână ;
– 15 ani dintr-un secol ;
– trei anotimpuri dintr-un an .
3
Alege scrierea procentuală pentru fracția .
4
a) 100% b) 25% c) 75%

Scrie fracțiile care au:


– numărătorul 3 și numitorul mai mic decât 4 ;
– numitorul 4 și numărătorul număr impar cuprins între 2 și 11 .

Alege varianta corectă:


Un întreg are: a) cinci cincimi; b) trei cincimi; c) opt cincimi.
Două pătrimi formează: a) o optime; b) un întreg; c) o doime.
Trei întregi au: a) trei treimi; b) nouă treimi; c) șase treimi.

Completează numărătorii și numitorii pentru a obține relații adevărate:


10
>1; =5; <2.
7 3

Completează numărătorii și numitorii pentru a obține fracții egale:


7 2 15 3
7 = ; = ; 20 = .
12 6
8
Pentru ce valori ale lui x, fracția este un număr natural?
x+1
SUPER EXERCIȚIU

6
Pentru ce valori ale lui x și y, fracția
x ∙(y+1) este echiunitară?

Ai reuşit?
58
1. CONCEPTE DE BAZĂ: PUNCT,
ELEMENTE DREAPTĂ, SEMIDREAPTĂ, SEGMENT
DE
GEOMETRIE
Rețin esențialul

Elementele de bază în geometrie sunt:


 punctul  urma lăsată de vârful unui
enumirea figurilor plane;
creion pe o foaie de hârtie.
r drepte perpendiculare, paralele;
– reprezentare: x
mentelor componente ale unei figuri plane (vârf, latură, unghi).
– notație: A, B
– citire: x A  punctul A
 dreapta
– reprezentare:
– notație: d
– citire: d  dreapta d
ATENȚIE! Dreapta este nemărginită.
 semidreapta B
– reprezentare: A
UPER SFAT
Am plecat de la dreaptă pe care am mărginit-
Desenele se execută cu rigla și cu creionul!
o la un capăt, într-un punct (A).
Pentru a putea citi, luăm un al doilea punct (B)
pe figură.
– citire: semidreapta AB
 segmentul  porțiune bine
delimitată pe o dreaptă
R x x
– reprezentare: A
OREAZĂ! A B
apta nu se poate măsu- ra, ea fiind o linie–nesfârșită.
citire: segmentul AB
Atenție! Segmentul se poate măsura.

1) Reprezintă: Știu cum să fac


a) drepte paralele; b) drepte perpendiculare.
d a
1 a1
d2 d2
b
2) Recunoaște ce elemente de bază în geometrie apar în figura:
A – puncte: A, B, C
– drepte: d1, d 2, d 3 sau
B C d1   
dreapta BC, dreapta AB, dreapta AC
– semidrepte: semidreapta BA, semidreapta BC, semidreapta CA.
– segmente: segmentul AB, segmentul BC, segmentul AC. 61
Mă antrenez

Unește fiecare desen din prima coloană cu denumirea sa din a doua coloană:
A B  punct

Bx  dreaptă
 segment
 semidreaptă

Stabiliți dacă sunt adevărate (A) sau false (F) afirmațiile:


M N x x
A B T O
Primul desen reprezintă segmentul de dreaptă MN.
Al doilea desen reprezintă dreapta BA.
Al treilea desen reprezintă semidreapta TO.

Privește desenul și completează spațiile libere:


A
 În figură sunt puncte.
B D  Din punctul O pleacă segmente.
O
 Segmentele AC și BD sunt segmente
 Segmentele AD și BC sunt segmente
C

Pentru fiecare dintre dreptele date, construiește câte o dreaptă paralelă cu


dreapta dată și câte o dreaptă perpendiculară pe dreapta dată.
d1

Fixează punctele M și N pe dreapta


SUPER EXERCIȚIU

d1 astfel încât OM = 3 cm și ON = 2
cm, apoi fixează punctele E și F pe
dreapta d2 astfel încât OE = 4 cm și
OF = 5 cm.

62 Ai reuşit?
1. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ PRIN OPERAȚII ARITM
PROBLEME

Rețin esențialul

În rezolvarea unei probleme, trebuie să parcurg


următorii pași:
eme cu operații de același ordin/ordi- ne diferite;
za date- lor din ipoteza unei probleme; Citesc cu atenție problema, extrag datele
elor care sugerează operații aritmetice; cunos- cute și stabilesc ce am de făcut.
elor în urma rezolvării problemelor. Stabilesc legătura între:
– datele cunoscute (scriu relațiile matematice);
e-cheie, cuvinte care te trimit la operații aritmetice!
– date și întrebare.
Stabilesc modul de rezolvare:
– plan sub formă de întrebări sau
apele pe care trebuie să le parcurgi în rezolvarea unei cu
– operații probleme.
justificarea rezultatului.
Scriu:
– întrebările și operațiile corespunzătoare sau
– operațiile și justificarea rezultatului în paranteză.
Verific rezultatul (analizez dacă rezultatul îndepli-
nește condițiile din enunț).

Știu cum să fac


Unul dintre manualele Ginei are 160 de pagini.
Câte cifre s-au folosit pentru numerotare?
 Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea de la
1 la 9?
(9 – 1) + 1 = 8 + 1 = 9 (numere de la 1 la 9)  9 x 1 cifră = 9 cifre
 Câte cifre s-au folosit în numerotarea de la 10 la 99?
(99 – 10) + 1 = 89 + 1 = 90 (pagini)  90 x 2 cifre = 180 cifre
 Câte cifre s-au folosit în numerotarea de la 100 la 160?
(160 – 100) + 1 = 60 + 1 = 61 (pagini)  61 x 3 cifre = 183 cifre
 Câte cifre s-au folosit în total?
9 + 180 + 183 = 372 (cifre total)
R: 372 cifre
Verificare
372 – (9 x 1 cifră) = 372 – 9 = 363 (cifre pentru pagini de 2 și 3 cifre)
363 – (90 x 2 cifre) = 363 – 180 = 183 (cifre doar pentru pagini de 3 cifre în numerotare)
183 : 3 = 61  160 pagini total

100  160 73
Mă antrenez

Într-o magazie sunt 320 kg de orez, cu 170 kg mai puțin zahăr, iar faină de 2 ori
mai mult decât zahăr. Fiecare produs este ambalat în saci de 10 kg fiecare.
Câți saci s-au folosit?

Să se determine perimetrul unui dreptunghi cu dimensiunile exprimate în


centimetri, știind că lungimea este egală cu cea mai mare cifră impară, iar
lățimea este triplul sfertului predecesorului numărului determinat de
lungime.

Suma a trei numere naturale este 168.


Află cele trei numere, știind că jumătate din suma primelor două este 60, iar un
sfert din suma ultimelor două este 35.

Anca a cumpărat de la librărie 6 cărți și 4 albume, plătind în total 430 de lei.


Știind că un album costă cu 15 lei mai mult decât o carte, aflați cât costă un
album și cât costă o carte.

Dacă elevii unei clase se așază câte 2 în bancă, rămân 6 elevi fără loc, iar dacă se
SUPER EXERCIȚIU

așază câte 5 elevi, rămân 6 bănci libere.


Câte bănci și câți elevi sunt în clasă?

74 Ai reuşit?
ADELA APOSTOLESCU

Geografie
CUPRINS

Elemente de geografia României


1. Poziția geografică, limite și vecini..........................................................................107
2. Marile unități geografice ale României.................................................................109
3. Organizarea administrativă a României................................................................110
Terra – planeta noastră
1. Continente și oceane.............................................................................................113
1. POZIȚIA GEOGRAFICĂ, LIMITE ȘI VECINI
ELEMENTE
DE
GEOGRAFIA
ROMÂNIEI Rețin esențialul

România este o țară europeană situată în spațiul


INUTURI
(istoric) carpato-danubiano-pontic.
gerea reprezentărilor convenționale utilizate pe hartă;
Granița reprezintă o linie imaginară care
marea poziției cu ajuto- rul punctelor cardinale;
desparte
ficarea poziției țării și a țărilor vecine pe hărți teritoriul unei țări vecine.
diferite.
Granița poate fi naturală (munți, ape) sau conven-
țională (stabilită prin înțelegerea dintre țările
vecine).

Știu cum să fac

Privește harta țării și recunoaște vecinii:

ibubuianu
SUPER SFAT 2019-04-23 13:08:47
 Geografie se învață utilizând harta! --------------------------------------------
idem imagine

Ucraina (nord și est);


Republica Moldova (est);
SUPER Bulgaria (sud);
MEMOREAZĂ!
 România este o țară europeană. Serbia (sud-vest);
Ungaria (vest).

107
Mă antrenez

Alege răspunsul corect:


România este așezată în Europa, în partea:
a) sudică; b) estică; c) sud-estică.
Granițele României se desfășoară:
a) pe uscat și pe ape; b) pe ape; c) pe uscat.
Nu reprezintă hotar natural pentru România:
a) Prut; b) Delta Dunării; c)
Tisa. Taie ce nu se potrivește:
Ucraina, Africa, Dunăre, Siret, România,
Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Turcia.

Aproximarea suprafeței României la zeci de mii este:


.

Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor date.


Dunărea formează cea mai mare parte din granița României cu Serbia.
România are ieșire la Marea Neagră în partea de sud-est.
La sud, între localitățile Vama Veche și Pristol, țara noastră se învecinează cu
Bulgaria.
Caută în careul de mai jos vecinii României:

T E A R I M A C B D E F I N I R I
A M A T S E R I U A S I M I A E U
U R O A E T I M L O P R S A M T N
C S I N R S L O G M A R E T I I G
R E P U B L I C A E M O L D O V A
A R O M I T I A R S S T R L G I R
I A T E A E T S I T E G T O M R I
N L S I S R O M A E A M E T N E A
A B A R T I C O M T A R I M I C S
SUPER EXERCIȚIU

Completează enunțul:
Țara noastră aparține spațiului carpato-danubiano-pontic pentru că

Ai reuşit?
108
3. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI

Rețin esențialul

Teritoriul României este organizat în suprafețe


mai mici, numite unități administrativ-teritoriale.
r elemente geografice pe un suport car- tografic;
În trecut,
ntelor ge- ografice în raport cu anumite criterii țara noastră era împărțită în nouă regi-
indicate;
or texte la- cunare cu termeni adecvați. uni istorice, astăzi unitățile administrativ-teritoriale
sunt județele, orașele, municipiile și comunele.
Harta pe care sunt reprezentate unitățile admi-
administra- tiv-teritorială are organizare șinistrativ-teritoriale
conducere proprie.este o hartă administrativă.
Fiecare județ are un indicativ auto.
Exemple: BV (Brașov), IS (Iași).
de județe și Municipiul București. Locuitorii trăiesc în așezări urbane (orașe) și
în așezări rurale (sate), mai mult de jumătate din
populația țării fiind populație urbană.

Știu cum să fac


Privește harta de mai jos și completează spațiile:
Mă numesc Ioana și locuiesc în Brașov.
Localitatea se află în partea centrală a României,
localitate situ- ată în județul Brașov. Reședința de
județ este Mu- nicipiul Brașov. Județele vecine sunt:
Sibiu, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Covasna,
Harghita și Mureș.
Brașov este un oraș turistic.

ibubuianu
2019-04-23 13:09:34
--------------------------------------------
idem imagine

111
Mă antrenez

Indicați ce tip de așezare umană recunoști în imaginile:


ibubuianu
2019-04-23 13:09:44
--------------------------------------------
ibubuianu
toate exercitiile
2019-04-23 13:10:40au trei stelute?
--------------------------------------------
idem imagini

Scrie adevărat (A) sau fals (F) în dreptul următoarelor afirmații:


Locuitorii de la orașe formează populația urbană.
Capitala României este situată în vestul țării.
Județele sunt diferite ca întindere și număr de locuitori.

Scrie numele:
a) satului natal al lui Creangă
b) orașului unde sunt înmormântați regii României
c) județului unde se află mormântul lui Ștefan cel Mare

Scrie câte două orașe aflate în următoarele unități de relief:


Subcarpați:
Depresiunea Transilvaniei:
Câmpia de Vest:

Realizează corespondența între orașele din prima coloană și regiunile


SUPER EXERCIȚIU

istorice din coloana a doua.


Beiuș Moldova
Medgidia Transilvania
Sibiu Banat
Pașcani Dobrogea
Reșița Oltenia
Pitești Crișana
Slatina Bucovina
Borșa Muntenia
Rădăuți Maramureș

Ai reuşit?
112
MARIA CECILIA ILIESCU
ALINA POPESCU

Educație civică
Cuprins

Locurile de apartenență
1. România, o stea a Europei....................................................................................117
Valori morale în raport cu ceilalți
1. Norme morale respectate în viața de zi cu zi.......................................................119
Drepturile universale ale copiilor
1. Drepturile și responsabilitățile minorilor.............................................................121

DREPTURILE 1. DREPTURILE ȘI
UNIVERSALE ALE RESPONSABILITĂȚILE MINORILOR
COPIILOR
Rețin esențialul

Organizația Națiunilor Unite este o importantă


NUTURI
organizație mondială care asigură pacea, colaborarea
area drepturilor uni- versale ale copiilor;
internațională și lupta pentru respectarea drepturilor
ea responsabilităților;
omului.
area la activități care promovează drepturile copilu- lui.
Drepturile copilului sunt prezentate în Convenția
cu privire la drepturile copilului. A fost adoptată de
ONU în 1989 și a fost semnată de 194 de țări.
România a adoptat această Convenție în 1990.
Drepturile copilului sunt apărate de:
 familie;
SFAT  profesori;
opiii din România pot apela:  instituții;
nul copilului: 116 111;  organizații neguvernamentale (ONG-uri).
rul unic de urgență: 112.
REA ABUZIVĂ A ACESTOR NUMERE SE SANCȚIONEAZĂ!
LIBERTATE
Știu
cum să fac INFOR

SUPER SĂNĂTATE ȘI DE GÂNDIRE VIAȚ


MARE
ÎNGRIJIR ȘI
MEMOREAZĂ! E VIAȚĂ
Organizația Națiunilor Unite  ONU; MEDICALĂ Ă COPIII N
NUME
a adopta  a lua o decizie; ODIHNĂ ȘI AU
CE
CETĂȚENIE
exploatare  folosire în mod abuziv; VACANȚĂ
convenție  acord între DREPTUL
FAM
două sau mai multe state. PROTECȚ E LA AMILIE
IE
PAC
AC RELIGIE
ELIGI
EDUCAȚIE
EE

Responsabilitățile pe care le au copiii din lumea


întreagă sunt:
Să-și cunoască drepturile.
Să-și asume consecințele faptelor.
Să ajute copiii ale căror drepturi au fost încălcate.
Să apeleze la persoanele abilitate pentru ajutor.

121
Mă antrenez

Încercuiește răspunsul corect pentru fiecare afirmație:


a) Copiii au: b) Telefonul copilului este:
 drepturi;  222;
 sarcini;  111 000;
 drepturi și responsabilități;  116
111.
c) Drepturile copiilor sunt prezentate în:
Reviste;
Convenția cu privire la drepturile copilului;
Declarația Drepturilor Omului.
Alcătuiți enunțuri în care cuvântul „drept” să fie:
a) substantiv:
b) adjectiv:
Asociați în mod corespunzător drepturile cu responsabilitățile ce decurg din
conținutul acestora:
DREPTURI RESPONSABILITĂȚI
dreptul de a avea o familie (Art. 9)  responsabilitatea de a frecventa
dreptul la educație (Art. 28-29) cursurile și de a învăța
dreptul de a-și exprima  responsabilitatea de a asculta
liber opinia (Art. 12-13) opiniile celorlalți
dreptul la protecție împotriva  responsabilitatea de a anunța
abuzului, neglijării și orice abuz la nr. de telefon 116
111 exploatării (Art. 19)  responsabilitatea de a-i asculta
și respecta pe părinți
Precizează ce drept este prezentat în fiecare imagine: ibubuianu
2019-04-23 13:11:48
--------------------------------------------
imagini din manuscris. drepturi de
autoir?

Precizează titlul și autorul a trei opere literare în care au fost încălcate drepturile
SUPER EXERCIȚIU

copiilor.

122 Ai reuşit?

S-ar putea să vă placă și