Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

Conducerea Școlii Gimnaziale ”Europa” Tg-Mureș

Subsemnata/ul____________________________________,domiciliat în
__________________________,str.___________________,Nr.______,Ap.____
părinte(tutore) al elevului/ei_____________________________________,din
clasa________,secția_____________.
Prin prezenta, solicit acordarea BURSEI pentru SEM. I.
o Bursă de merit. (se acordă conf.Art. 8,din OMECTS 5576/2011, modificat prin
OMECT 3470/2012). Media (media generală din anul școlar anterior)
______________, nota la purtare_________________.
o Bursă de studiu. (se acordă conf.Art. 9, din OMECTS 5576/2011, modificat prin
OMECT 3470/2012);
o Bursă de performanță.(se acordă conf.Art.6, din OMECTS 5576/2011, modificat
prin OMECT 3470/2012);
o Bursă de ajutor social. (se acordă conf.Art.11; Art.12; Art.13; Art.14; Art.15, Art.16,
conf. OMECTS 5576/2011, modificat prin OMECT 3470/2012). (se anexează
următoarele documente):
a).ORFANI – copie certificat naștere elev;
- copie certificat de deces.
b).MEDICALĂ - copie certificat naștere elev;
- certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat
de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar.

c).VENITURI MICI - copie certificat naștere elev;


- nu realizează un venit mediu lunar, pentru ultimele 12
luni pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim, (taloane pensie,
șomaj și alocație), certificate de naștere de la frați/ surori, acte de identitate părinți,
declarații notariale;
- adeverințe că nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în
zonele colinare și de șes și de 40.000 mp, în zonele montane.
- anchetă socială eliberată de Primăria pe raza căreia se află domiciliul etc.
- declarație pe proprie răspundere că nu am alte venituri obținute de membrii
familiei și răspund în fața legii în caz de declarație mincinoasă.
Se bifează categoria de bursă la care se încadrează elevul.
Cererea și documentele anexate se predau diriginților/ învățătorilor, care le vor preda
compartimentului secretariat.

SEMNĂTURA PĂRINTE, DATA