Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume Potereanu Cristina
Adresă(e) mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. M.Sadoveanu 2/1
Telefon(oane) 060285062
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) potereanu.cristina@mail.ru

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă

Data naşterii 10 aprilie 2000

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul Operator ghișeu


ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 5 februarie 2018 – 30 iunie 2020
Funcţia sau postul ocupat Bufetier 4 ( Crew Trainer )
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea și instruirea angajaților, training pentru anagjați,
responsabilitatea și grija față de siguranța produselor, comunicarea cât mai
eficientă cu anagajații.
Numele şi adresa angajatorului McDonald’s ,, FOOD PLANET RESTAURANTS,, SRL, Alecu Russo 2 ,
mun. Chișinău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alimentație publică

Educaţie şi formare

Perioada 01.09.2016 – 31.05.2020


Calificarea / diploma obţinută Contabil
Disciplinele principale studiate / Libera comunicare în echipă, cunoașterea calculatorului ( Microsoft Word,
competenţe profesionale dobândite Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 1C ).
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ,,Centrul de Excelență în Economie și Finanțe,,
/ furnizorului de formare
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Nivelul în clasificarea naţională sau Învățămînt profesional tehnic postsecundar, nivelul 4 - ISCED-2011
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba 9 rusă 8 rusă 8 rusă 8 rusă 7 rusă
Limba 7 franceză 8 franceză 6 franceză 6 franceză 7 franceză
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bune competențe de comunicare, responsabilă și adaptabilă
la orice mediu de lucru, experienta de training dobindit la postul de munca.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint ) programa 1C


a calculatorului

Informaţii suplimentare

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628

S-ar putea să vă placă și