Sunteți pe pagina 1din 8

Disciplina: Matematică Responsabil comisie

Număr de ore săptămânal: 3


Clasa a XI LICEU Director
Diriginte PROF

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
2021-2022

Unitatea de Nr. Obser


Competenţe specifice vizate Conţinuturi Săpt
învăţare Ore vaţii
1. Matrice 1. Identificarea unor situaţii practice
( 7 ore) concrete, care necesită asocierea unui tabel - Tabel de tip matriceal. Matrice; mulţimi 1 S1
de date cu reprezentarea matricială a unui de matrice. Matrice egale
proces specific domeniului economic sau - Operaţii cu matrice: • adunarea 1 S2
tehnic; matricelor.
2. Asocierea unui tabel de date cu - Operaţii cu matrice: • înmulţirea 1 S3
reprezentarea matricială a unui proces; matricelor cu un scalar.
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu - Operaţii cu matrice: • înmulţirea 1 S4,
matrice în situaţii practice; matricelor; ridicarea la putere a unei
4. Rezolvarea unor sisteme utilizând matrice.
algoritmi specifici; - Ore la dispoziţia profesorului 2 S5-6
6. Optimizarea rezolvării unor probleme - Evaluare 1 S7
sau situaţii-problemă prin alegerea unor
strategii şi metode adecvate (de tip
algebric, vectorial, analitic, sintetic).
2. Determinanţi 1. Identificarea unor situaţii practice - Determinantul unei matrice pătratice de 1 S8
( 6 ore ) concrete, care necesită asocierea unui tabel ordin cel mult 3
de date cu reprezentarea matricială a unui - Proprietăţi ale determinanţilor 2 S9-
proces specific domeniului economic sau 10
tehnic; - Ore la dispoziţia profesorului 2 S11-
2. Asocierea unui tabel de date cu 12
reprezentarea matricială a unui proces; - Evaluare 1 S13
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu
matrice în situaţii practice;
4. Rezolvarea unor sisteme utilizând
algoritmi specifici;

1
6. Optimizarea rezolvării unor probleme
sau situaţii-problemă prin alegerea unor
strategii şi metode adecvate (de tip
algebric, vectorial, analitic, sintetic).
3. Aplicaţii ale 1. Identificarea unor situaţii practice - Ecuaţia unei drepte determinate de două 1 S14
determinanţilor în concrete, care necesită asocierea unui tabel puncte distincte
geometrie de date cu reprezentarea matricială a unui - Coliniaritatea a trei puncte din plan; Aria 1 S15
(4 ore) proces specific domeniului economic sau unui triunghi
tehnic; - Ore la dispoziţia profesorului 1 S16
2. Asocierea unui tabel de date cu - Evaluare 1 S17
reprezentarea matricială a unui proces ;
4. Rezolvarea unor sisteme utilizând
algoritmi specifici;
6. Optimizarea rezolvării unor probleme
sau situaţii-problemă prin alegerea unor
strategii şi metode adecvate (de tip
algebric, vectorial, analitic, sintetic).
4. Matrice 1. Identificarea unor situaţii practice Matrice inversabile din M n (C ) , 2 S18-
inversabilă concrete, care necesită asocierea unui tabel n  {2,3} 19
(5 ore ) de date cu reprezentarea matricială a unui - Ecuaţii matriciale 1 S20
proces specific domeniului economic sau - Ore la dispoziţia profesorului 1 S21
tehnic; - Evaluare 1 S22
2. Asocierea unui tabel de date cu
reprezentarea matricială a unui proces;
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu
matrice în situaţii practice;
4. Rezolvarea unor sisteme utilizând
algoritmi specifici;
5. Stabilirea unor condiţii de existenţă
şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi
identificarea unor metode adecvate de
rezolvare a acestora;
6. Optimizarea rezolvării unor probleme
sau situaţii-problemă prin alegerea unor
strategii şi metode adecvate (de tip

2
algebric, vectorial, analitic, sintetic).
5. Sisteme de 1. Identificarea unor situaţii practice - Sisteme liniare cu cel mult 3 1 S23
ecuaţii liniare concrete, care necesită asocierea unui tabel necunoscute; forma matricială a unui
(8 ore) de date cu reprezentarea matricială a unui sistem liniar
proces specific domeniului economic sau - Metode de rezolvare a sistemelor 2 S24-
tehnic; liniare:• metoda lui Cramer; 25
2. Asocierea unui tabel de date cu - Metode de rezolvare a sistemelor 2 S26-
reprezentarea matricială a unui proces; liniare:• metoda lui Gauss; 27
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu - Ore la dispoziţia profesorului 2 S28-
matrice în situaţii practice; 29
4. Rezolvarea unor sisteme utilizând - Evaluare 1 S30
algoritmi specifici;
5. Stabilirea unor condiţii de existenţă
şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi
identificarea unor metode adecvate de
rezolvare a acestora;
6. Optimizarea rezolvării unor probleme
sau situaţii-problemă prin alegerea unor
strategii şi metode adecvate (de tip
algebric, vectorial, analitic, sintetic).
ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
1. Mulţimea 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând - Mulţimi de puncte pe dreapta reală: 2 S1
numerelor reale. reprezentarea geometrică a unor cazuri reprezentarea punctelor în reperul
Funcţii reale . particulare; cartezian din plan, intervale, mărginire,
recapitulare şi 2. Interpretarea unor proprietăţi ale vecinătăţi, dreapta reală încheiată,
completări funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice; simbolurile ,
(6 ore) 3. Aplicarea unor algoritmi specifici - Funcţii reale de variabilă reală: funcţia 2 S2
calculului diferenţial în rezolvarea unor de gradul I, funcţia de gradul al II –lea ,
probleme; funcţia putere, funcţia radical de ordin 2,
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei 3 , funcţia logaritmică, funcţia
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi exponenţială, funcţia raport de două
pentru identificarea unor proprietăţi. funcţii de grad cel mult 2;
- Ore la dispoziţia profesorului 1 S3
- Evaluare 1 S3
2. Limite de 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând - Limita unei funcţii într-un punct 1 S4

3
funcţii reprezentarea geometrică a unor cazuri utilizând vecinătăţi; interpretare grafică;
(11 ore ) particulare; - Limite laterale; 1 S4
2. Interpretarea unor proprietăţi ale - Limitele funcţiilor elementare; 2 S5
funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice; Operaţii cu limite de funcţii;
3. Aplicarea unor algoritmi specifici - Metode de eliminare a 3 S6-7
calculului diferenţial în rezolvarea unor
nedeterminărilor 0 ,  , 0
probleme; 0 

4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de - Ore la dispoziţia profesorului 3 S7-8


limită, a unor proprietăţi cantitative şi - Evaluare; 1 S9
calitative ale unei funcţii;
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi
pentru identificarea unor proprietăţi;
6. Determinarea unor optimuri situaţionale
prin aplicarea calculului diferenţial în
probleme practice.
3. Asimptotele 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând - Asimptotele unei funcţii; 3 S9-
funcţiilor reale reprezentarea geometrică a unor cazuri 10
(5 ore) particulare; - Ore la dispoziţia profesorului 1 S11
2. Interpretarea unor proprietăţi ale
funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice;
3. Aplicarea unor algoritmi specifici
calculului diferenţial în rezolvarea unor
probleme;
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de
limită, a unor proprietăţi cantitative şi
calitative ale unei funcţii;
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi
pentru identificarea unor proprietăţi;
6. Determinarea unor optimuri situaţionale
prin aplicarea calculului diferenţial în
probleme practice.
- Evaluare; 1 S11

4
5. Funcţii 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând - Continuitate punctuală, puncte de 1 S13
continue reprezentarea geometrică a unor cazuri discontinuitate, continuitate pe interval
(5 ore) particulare; - Operaţii cu funcţii continue; 1 S14
2. Interpretarea unor proprietăţi ale - Studiul existenţei soluţiilor unor 1 S14
funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice; ecuaţii în R;
3. Aplicarea unor algoritmi specifici - Proprietatea lui Darboux; semnul unei 1 S15
calculului diferenţial în rezolvarea unor - Funcţii continue pe un interval
probleme; Evaluare 1 S15
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de
limită, continuitate, a unor proprietăţi
cantitative şi calitative ale unei funcţii;
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi
pentru identificarea unor proprietăţi;
6. Determinarea unor optimuri situaţionale
prin aplicarea calculului diferenţial în
probleme practice.
6. Funcţii 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând - Tangenta la o curbă; Funcţii care admit 1 S16
derivabile reprezentarea geometrică a unor cazuri derivate; funcţii derivabile;
(11 ore) particulare; - Derivate laterale; Continuitatea unei 1 S16
2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii derivabile
funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice; - Reguli de derivare; derivatele 1 S17
3. Aplicarea unor algoritmi specifici funcţiilor elementare.
calculului diferenţial în rezolvarea unor - Derivatele funcţiilor compuse. 2 S17-
probleme; 18
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de - Derivate de ordinul al II-lea pentru 1 S18
limită, continuitate, derivabilitate, funcţiile studiate;
monotonie, a unor proprietăţi cantitative şi - Calculul unor limite de funcţii cu 2 S19
calitative ale unei funcţii; ajutorul derivatelor: regulile lui
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi l'Hospital pentru cazurile 0 ,  , ;
0 

pentru identificarea unor proprietăţi; - Ore la dispoziţia profesorului 2 S20


6. Determinarea unor optimuri situaţionale - Evaluare 1 S21
prin aplicarea calculului diferenţial în
probleme practice.

5
7. Studiul 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând - Rolul derivatei I în studiul funcţiilor 3 S21-
funcţiilor cu reprezentarea geometrică a unor cazuri (puncte de extrem, monotonia 22
ajutorul particulare; funcţiilor);
derivatelor 2. Interpretarea unor proprietăţi ale - Rolul derivatei a II-a în studiul 3 S23
(8 ore) funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice; funcţiilor (concavitate, convexitate,
3. Aplicarea unor algoritmi specifici puncte de inflexiune);
calculului diferenţial în rezolvarea unor - Ore la dispoziţia profesorului 2 S24
probleme;
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de - Evaluare 1 S24
limită, continuitate, derivabilitate,
monotonie, a unor proprietăţi cantitative şi
calitative ale unei funcţii;
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi
pentru identificarea unor proprietăţi;
6. Determinarea unor optimuri situaţionale
prin aplicarea calculului diferenţial în
probleme practice.
8. Reprezentarea 1. Caracterizarea unor funcţii utilizând - Reprezentarea grafică a funcţiilor 6 S25-
grafică a funcţiilor reprezentarea geometrică a unor cazuri s26
( 6 ore ) particulare; - Ore la dispoziţia profesorului 3 S27
2. Interpretarea unor proprietăţi ale - Evaluare 1 S28
funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice;
3. Aplicarea unor algoritmi specifici
calculului diferenţial în rezolvarea unor
probleme;
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de
limită, continuitate, derivabilitate,
monotonie, a unor proprietăţi cantitative şi
calitative ale unei funcţii;
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi
pentru identificarea unor proprietăţi;
6. Determinarea unor optimuri situaţionale
prin aplicarea calculului diferenţial în
probleme practice.
6
Evaluare 1. Identificarea unor date şi relaţii - Recapitulare pentru teză 1 S12
semestrială matematice şi corelarea lor în funcţie de - Teză 1 S13
(sem I) contextul în care au fost definite, - Discutarea tezei 1 S13
(3 ore) 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ,
calitativ, structural sau contextual cuprinse în
enunţuri matematice;
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor
matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete;
4 Exprimarea caracteristicilor matematice
cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a
acestora;
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor
matematice ale unei situaţii problemă în
scopul găsirii de strategii pentru optimizarea
soluţiilor;
6. Modelarea matematică a unor contexte
problematice, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii.
Evaluare 1. Identificarea unor date şi relaţii - Recapitulare pentru teză 1 S28
semestrială matematice şi corelarea lor în funcţie de - Teză 1 S29
(sem II) contextul în care au fost definite; - Discutarea tezei 1 S29
(3 ore ) 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ,
calitativ, structural sau contextual cuprinse în
enunţuri matematice;
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor
matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete;
4 Exprimarea caracteristicilor matematice
cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a
acestora;
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor
matematice ale unei situaţii problemă în
scopul găsirii de strategii pentru optimizarea
7
soluţiilor;
6. Modelarea matematică a unor contexte
problematice, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii.
Recapitulare 1. Identificarea unor date şi relaţii - Temele vor fi alese în funcţie de 10 S30-
finală matematice şi corelarea lor în funcţie de specificul clasei; 31-
(8 ore ) contextul în care au fost definite; - Ore la dispoziţia profesorului . 33
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ,
calitativ, structural sau contextual cuprinse în
enunţuri matematice;
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor
matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete;
4 Exprimarea caracteristicilor matematice
cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a
acestora;
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor
matematice ale unei situaţii problemă în
scopul găsirii de strategii pentru optimizarea
soluţiilor;
6. Modelarea matematică a unor contexte
problematice, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii.

PROF