Sunteți pe pagina 1din 166

Numerele naturale de la 0 la 1000

Formarea, scrierea ºi citirea numerelor naturale

1. Care este numãrul reprezentat în fiecare caz ?

a) b) c)

S Z U S Z U S Z U

2. Încercuiþi cifra zecilor fiecãrui numãr:

724 ; 903 ; 491 ; 518 ; 851

3. Scrieþi numerele naturale pare ccuprinse între 888 ºi 905.

4. Scriaþi numerele naturale impare cuprinse între 396 ºi 411.

5. Descoperiþi regula pentru fiecare ºir, apoi completaþi cu încã trei


numere:
348; 354; 360; .........................................
725; 750; .................................................
200; 370; 300; 480; .................................

6. Scrieþi toate numerele naturale posibile, folosind numai etichetele


din mulþimea de mai jos:

trei douãzeci ºapte sute trei

5
7. Scrieþi toate numerele naturale de forma abc, ºtiind cã a + b – c = 5.

8. Aflaþi toate numerele de forma a7c care au suma cifrelor 13.

9. Gãsiþi toate numerele naturale de forma abc, ºtiind cã c = a – b = 4.

10. Scrieþi primele patru numere naturale din ºirurile care se pot forma
folosind expresiile de mai jos:

15 + n – 3; 201 – n + 7; 900 – 735 + n.

Compararea ºi ordonarea numerelor naturale

1. Comparaþi numerele naturale folosind semnul de relaþie potrivit:

45 450 475 471

326 269 824 809

917 971 257 257

2. Scrieþi trei numere naturale consecutive pare de câte trei cifre.

3. Scrieþi patru numere naturale consecutive impare de câte trei cifre.

4. Scrieþi cinci numere naturale pare consecutive dintre care al treilea sã fie
298.

5. Scrieþi numerele naturale impare:


a) mai mari decât 287 ºi mai mici decât 302;
b) cel puþin egale cu 495 ºi cel mult egale cu 511.

6. Se dau cifrele: 7, 2 ºi 8. Scrieþi toate numerele naturale pare de trei


cifre care se pot forma, apoi ordonaþi-le descrescãtor.
6
7. Scrieþi cel mai mic, apoi cel mai mare numãr impar care se poate
forma cu urmãtoarele trei cifre: 5, 2 ºi1.

8. Scrieþi relaþiile care existã între numãrul 107 ºi fiecare dintre numerele
: 370, 17, 9, 107, 701, folosind semnele de relaþie.

9. Înlocuiþi literele cu cifre pentru a obþine propoziþii adevãrate:

a) 3b6 < 336; b) 758 > 7c8; c) 635 < a35.

10. Ajutaþi-l pe Adrian sã completeze tabelul:

241 327 781 Numere Numere


impare pare
938 501 250
Numere care au
cifra sutelor
mai mare decât
6
Numere care au
suma cifrelor 7

Rotunjirea numerelor naturale

1. Observaþi numerele de pe axã:


322 441 625

300 400 500 600 700


359 583 675

Scrieþi numerele naturale cele mai apropiate formate din sute întregi, la
care se pot rotunji numerele din etichete.

2. Dintre numerele 729, 638, 661, 801, 768, 742, scrieþi pe cele mai
apropiate de 700 decât de 800.
7
3. Scrieþi patru numere cuprinse între 567 ºi 721 care se rotunjesc la 600.

4. Observaþi urmãtoarele rotunjiri. Spuneþi ce fel de rotunjire s-a fãcut


la fiecare numãr (prin lipsã sau prin adaos).

149 ∼ 100 749 ∼ 700 438 ∼ 400


275 ∼ 300 963 ∼ 900 953 ∼ 1000.

5. Ajutaþi iepuraºul sã estimeze corect numãrul de pe fiecare etichetã.


Ce fel de aproximare trebuie sã facã ?

346 965

479 837 509

Fiºã de evaluare
1. Scrieþi numerele reprezentate în desenele de mai jos:

a) b) c)

S Z U S Z U

2. Compuneþi ºi descompuneþi numerele:


731 908

700 1 400 70 5 200 0 3


8
3. Comparaþi numerele folosind semnele de relaþie:

928 98 604 498

136 636 371 371


528 578 432 435

4. Dintre numerele 728, 785, 679, 771, 739, 745 scrieþi-le numai pe
cele mai apropiate de 710 decât de 750.
.........................................................................................................

5. Scrieþi toate numerele de trei cifre care se pot forma cu cifrele 2, 7, 3,


apoi ordonaþi-le crescãtor.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

6. Scrieþi toate numerele impare de forma a8b care au suma cifrelor 12.
.........................................................................................................

7. Aflaþi ce valori poate lua a:


756 < a ≤ 761.
Dintre numerele gãsite subliniaþi-le pe cele pare.
.........................................................................................................

9
Adunarea ºi scãderea
numerelor naturale de la 0 la 1000

1. Calculaþi. apoi descifraþi mesajul !

C → 18 S → 40 Î → 434 U → 101
N → 183 A → 288 C → 118 L → 602
S → 193 N → 176 U → 558 N → 21
O → 923 E → 324

100 - 60 43 + 58 91 - 73 203 - 85 135 + 189


1 2 3 4 5

514 - 321 305 + 129 614 - 438 720 - 537 848 + 75


6 7 8 9 10

900 - 342 74 + 528 381 - 93 500 - 479


11 12 13 14

1 2 3 4 5 6

!
7 8 9 10 11 12 13 14

2. Scrieþi cel mai mare numãr natural ºi cel mai mic numãr natural de
trei cifre care reprezintã numere consecutive.

3. Scrieþi în ordine crescãtoare urmãtoarele numere naturale: 439, 93,


105, 608, 780, 403, 211.
10
4. Scrieþi în ordine descrescãtoare urmãtoarele numere naturale: 241,
391, 78, 902, 506, 899, 487.

5. Scrieþi în ordine crescãtoare numerele naturale cuprinse între 638 ºi 645.

6. Scrieþi în ordine descrescãtoare numerele naturale cuprinse între 907


ºi 889.

7. Aflaþi ce valori poate lua ,,a” din urmãtoarele relaþii:

728 < a ≤ 735;


246 ≤ a < 252;
898 ≤ a ≤ 906.

8. Scrieþi sub formã de sumã numerele: 436, 728, 503, 809.


Exemplu: 436 = 400 + 30 + 6.

9. Câte numere impare cu douã cifre egale existã ?


A) 4; B) 5; C) 10.

10. Câte cifre sunt de la 1 la 30 ?

11. Gãsiþi valoarea literelor a, b ºi c care reprezintã cifre distincte ºi


diferite de 0 din urmãtoarele adunãri:

a) aaa + b) aaa +
bbb bbb
ccc ccc
1bbc 1aab

12. Mihaela ºi Ioana au fãcut împreunã o excursie la pãdure, de 32 km.


Cât a parcurs fiecare ?

A) 16 km; B) 64 km; C) 32 km.

11
13. Mistreþul cântãreºte 350 kg. Lupul cântãreºte mai puþin decât
mistreþul, iar ursul cântãreºte cât mistreþul ºi lupul la un loc. Cele trei
animale ar putea avea în total:
A) 360 kg; B) 500 kg; C) 800 kg.

14. Aflaþi suma numerelor naturale din urmãtoarele perechi:


7 ºi 29; 49 ºi 76; 236 ºi 497.

15. Aflaþi diferenþa numerelor naturale:


91 ºi 8; 106 ºi 38; 405 ºi 236; 731 ºi
248.

16. Completaþi:
a + b = Δ, c – Δ = 560, pentru a = 56 ºi b = 38. Aflaþi cât este ,,c”.

17. Cu cât este mai mare suma numerelor 75 ºi 295 decât numerele 98, 156
ºi 218 ?

18. Aflaþi diferenþa dintre suma numerelor 532 ºi 189 ºi diferenþa acestora.

19. Aflaþi valoarea lui a din urmãtoarele egalitãþi:


a) a + 171 = 473 b) a + 328 + 173 = 800
942 – a = 378 402 – 326 + a = 503
a – 245 = 579 a – 258 + 196 = 442
426 + a = 838 723 – a – 89 = 76

c) (134 + a) – 375 = 286


a – (328 – 275 + 199 – 77) = 324
(431 – 259 + 397) – a = 383
(275 + a + 154 + 319) – 558 = 346

20. Determinaþi numerele x, y ºi z, ºtiind cã:

a) x + y + z = 460 b) x + y + z = 698
x + y = 213 x + y = 501
y + z = 336 y > z cu 168
12
21. Completaþi casetele din dreapta cu litera corespunzãtoare rãspunsului
corect:
26 + 455
+ 800 – 487 + 1000 – 269
456 385 444
725 345 931 600 856
144
B E I E N
189

22. Într-o ºcoalã la ciclul primar sunt 386 elevi. 126 elevi au vizionat
un spectacol de teatru, 94 elevi au vizionat un spectacol muzical. ªtiind
cã 54 de elevi au participat la ambele spectacole, sã se afle:
a) Câþi elevi au participat la teatru ?
b) Câþi elevi au participat la spectacolul muzical ?
c) Câþi elevi nu au participat la nici un spectacol ?

23. La o cantinã s-au cumpãrat 330 kg fructe: mere ºi caise 212 kg,
caise ºi prune 204 kg. Câte kilograme de mere, câte kilograme de caise
ºi câte kilograme de prune a cumpãrat cantina ?

24. Aflaþi valoarea numerelor a ºi b ºtiind cã:

a) a – b = 464 b) a + b = 594
a – b – b = 216 a + a + b = 752

25. Reconstituiþi adunãrile ºi scãderile de mai jos:


*5* + **7 + 5** – 6** –
2*6 6* 73 *35
654 *30 *47 284

26. Alcãtuiþi probleme dupã urmãtoarele exerciþii:

a) 900 km – (127 km + 87 km + 259 km)


b) x – (35 + 68) = 150

13
27. Într-o curte sunt 125 de pãsãri (gãini ºi gâºte). ªtiind cã se vând 39
de gãini ºi se cumpãrã 15 gâºte ºi în fermã sunt acum 43 de gâºte, aflaþi
câte gãini au fost la început în fermã.

28. Aflaþi suma dintre diferenþa numerelor 346 ºi 139 ºi numãrul 521
micºorat cu 495.

29. Suma a patru numere este 452. ªtiind cã primul numãr este 156, al
doilea numãr este cu 68 mai mic decât primul, iar al treilea este cu 27
mai mare decât al doilea, aflaþi diferenþa dintre suma primelor douã
numere ºi suma ultimelor douã numere.

Testul nr. 1
1. Calculaþi:

461 + 275 – 537 537 + 465 – 638


900 – 753 + 368 701 – 378 + 249
425 + 539 – 698 296 + 604 – 731

2. Aflaþi termenul necunoscut:


a + 258 = 609 752 – 538 + a= 623
436 – a = 184 457 + 325 + a= 902
a – 137 = 563 a – 436 + 124 = 251
571 + a = 800 500 – a + 378 = 620

3. Aflaþi diferenþa numerelor 823 ºi 546 mãritã cu cel mai mic numãr
natural par cu cifre distincte.

4.Într-un coº erau 125 de prune. Raluca pune în coº 75 de prune. Bunica
ia 47 de prune pentru compot ºi 105 prune pentru dulceaþã. Câte prune
au rãmas în coº ?

14
Testul nr. 2
Încercuiþi rãspunsul ccorect:

1. Cel mai mare numãr natural de trei cifre care îndeplineºte în acelaºi
timp condiþiile:
a) are cifre distincte pare;
b) este mai mare decât 600.
este:
A) 698; B) 846; C) 864.

2. Fie numerele naturale a = 24 + 76 + 102, b = a – 183, c = b + 79.


Suma lor este:
A) 328; B) 429; C) 319.

3. Numãrul necunoscut din egalitatea: x + 128 – 375 = 281 este:


A) 514; B) 222; C) 528.

4. Într-o cutie sunt 35 de bomboane. Alina ia 5 bomboane, Dan cu 3


mai multe ºi Ana 6 bomboane. Câte bomboane au rãmas în cutie ?
A) 21 de bomboane; B) 16 bomboane; C) 19 bomboane.

15
Înmulþirea numerelor naturale
mai mici ca 100
Înmulþirea numerelor naturale folosind adunarea
repetatã de termeni egali

1. Scrieþi operaþia de înmulþire corespunzãtoare fiecãrui desen. Calculaþi


prin adunare repetatã de termeni egali.

a) UU UU b)
U U
UU UU UU
U U U

2. Scrieþi adunãrile repetate reprezentate pe axa numerelor sub formã


de înmulþiri:

a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

b)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15

c)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16
3. Scrieþi adunãrrile repetate de termeni egali sub formã de înmulþiri:
4 + 4 + 4 + 4; 9 + 9 + 9;
7 + 7 + 7; 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3;
12 + 12 + 12; 5 + 5 + 5 + 5 + 5.

4. Stabiliþi care dintre propoziþiile de mai jos sunt adevãrate:


a) 5+5+5+5+5+5+5=7×5
3+3+3+3+3+3=6+3
9+9+9=3×9
b) 3×4=3+3
2×5=5+5
5×7=7+7+7+7+7

5. Calculaþi prin adunare:

4 × 10 ; 3×8 ; 2 × 24;
7×3 ; 5×1 ; 6 × 7.

6. Într-o cutie sunt 6 creioane colorate. Câte creioane sunt în 5 cutii ?


Dar în 8 cutii.

7. Aflaþi prin adunare repetatã:


a) numãrul de 3 ori mai mare decât 7;
b) numãrul de 5 ori mai mare decât 8.

8. O carte are 80 de pagini. Elena a citit timp de 3 zile câte 7 pagini pe zi,
apoi timp de 4 zile câte 9 pagini pe zi. Câte pagini mai are de citit Elena ?

9. Iepuricã are de vânzare 4 legãturi cu câte 5 morcovi, iar sora lui 5


legãturi cu câte 4 morcovi. Care dintre ei are mai mulþi morcovi ?

10. Aflaþi produsul numerelor 4 ºi 8 mãrit cu 9.

11. Gãsiþi factorii care dau produsul 24.

17
12. Alina a cules 7 floricele, Adina de 3 ori mai multe, iar Radu cu 5
mai puþine decât Adina..
a) Câte floricele au cules cei trei copii ?
b) Cât trebuie sã mai culeagã Alina pentru a avea tot atâtea flori
cât Adina ?

Înmulþirea când un factor este 2

1. Completaþi:

2× = 12 2× =6 × =2

× 7 = 14 × 2 = 16 × =4

2× = 18 ×2 =8 × = 20

2. Comparaþi produsele:

2×6 4×2 2×8 8×2

5×2 2×6 7×2 2×9

3. Micºoraþi dublul numãrului 8 cu 7.


4. Calculaþi:
20 – 2 × 2 = 41 – 2 × 9 =
15 – 4 × 2 = 32 – 7 × 2 =
7+5×2= 50 – 2 × 6 =
5. Mãriþi produsul numerelor 2 ºi 7 cu diferenþa numerelor 31 ºi 12.

6. 8 copii din clasa a II-a aduc pentru ornarea clasei câte douã baloane
galbene, 7 copii aduc câte douã baloane albastre. Câte baloane aduc
copiii din clasa a II-a ?

7. Într-o pungã sunt 6 portocale, iar în alta de douã ori mai multe. S-au
consumat 9 portocale. Câte portocale au rãmas ?
18
8. Suma a trei numere este 29. ªtiind cã suma ultimelor douã numere
este 22 ºi al doilea numãr este de douã ori mai mare decât primul, sã se
afle cât este al treilea numãr.

9. Pe trei rafturi sunt 54 de cãrþi. Dacã pe primul sunt 9 cãrþi ºi pe al


doilea de douã ori mai multe, aflaþi câte cãrþi sunt pe al treilea raft.

10. Alcãtuiþi probleme dupã urmãtoarele formule:


a=7 a=8
b=a×2 b=9
a+b=? c=b×2
a+b+c=?

Înmulþirea când un factor este 3

1. Calculaþi:
9×3–7= 31 – 3 × 6 =
3 × 6 + 29 = 57 + 3 × 8 =
2 × 3 + 17 = 62 – 5 × 3 =
2. Micºoraþi triplul numãrului 9 cu dublul numãrului 8.

3. Completaþi:

× 3 = 21 27 = 3 × 6 + 6×3= +9

3× = 18 32 = 8 × 3 + 3×6= – 13

×3 =9 16 = 3 × 9 – 3 × 6 = 21 –

4. Efectuaþi:
3×7–a=9 a – 3 × 9 = 19
2 × 8 + a = 42 a + 6 × 3 = 53

5. Dacã descãzutul este triplul numãrului natural 8 ºi diferenþa este 9,


cât este scãzãtorul ?
19
6. La o aniversare s-au cumpãrat 3 lãzi a câte 10 sticle cu suc fiecare.
Dacã au rãmas 7 sticle, câte s-au consumat ?

7. De ziua ei, bunica Ioanei primeºte 3 buchete a câte 5 garoafe ºi 4


buchete a câte 3 trandafiri. Câte flori primeºte bunica Ioanei ?

8. Suma a trei numere este 25. ªtiind cã primul numãr este 4, iar al
doilea de 3 ori mai mare, cât este al treilea numãr ?

9. Într-o curte erau 47 de pãsãri (raþe, gãini, gâºte). Dacã erau 8 raþe ºi
de 3 ori mai multe gãini, câte gâºte erau în curte ?

Înmulþirea când un factor este 4

1. Calculaþi:
4 • 6 = 52 – ? 5 • 4 = 36 – ?
9 • 4 = 17 + ? 4•8=?–9
? • 4 = 9 + 19 4 • ? = 81 – 57

2. Din ce numãr trebuie scãzut de 4 ori câte 9 pentru a obþine 24 ?

3. Completaþi casetele astfel încât relaþiile sã fie adevãrate:


• + 26 + • 4 = 68 • + • + • = 81

4. Efectuaþi: a + 18 = 23 42 – x = 38
b > a de 7 ori y = 25 – 17
a+b=? x•y=?

5. ªtiind cã a = 4, calculaþi: a • (a – 3) + a • a =

6. Aflaþi produsul dintre triplul numãrului 2 ºi diferenþa numerelor 41 ºi 37.

7. Într-o cutie sunt 8 culori, iar în alta sunt de 4 ori mai multe. Câte
culori sunt în cele douã cutii ?

20
8. Suma a trei numere este 44. ªtiind cã primul numãr este cuprins între
6 ºi 8 ºi al doilea numãr este de 4 ori mai mare decât primul, sã se afle
al treilea numãr.

9. O croitoreasã foloseºte pentru o bluzã 6 nasturi, iar pentru o vestã


5 nasturi. Câþi nasturi foloseºte croitoreasa pentru 4 bluze ºi 4 veste ?

10. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtorul exerciþiu:


3 + (4 × 3) + 14 =

Înmulþirea când un factor este 5

1. Comparaþi produsele:

7×3 4×5 4×5 10 × 2

4×6 3×8 9×4 5×8

3×9 4×8 5×6 3 × 10

2. Completaþi:

5 9 3 5

× ×

27 35

− +

21
3. Calculaþi:
6×5–9= 36 + 5 × 5 – 24 =
5 × 8 – 13 = 70 – 4 × 6 - 5 × 3 =
7×5+6= 26 + 5 × 9 – 7 × 5 =

4. Aflaþi termenul necunoscut:


5 × 8 – a = 16 a + 5 × 9 = 70
a–4×9=8 3×8+a=5×6

5. Cât trebuie adãugat la produsul numerelor 5 ºi 9 pentru a obþine 62 ?

6. Mãriþi diferenþa numerelor 75 ºi 49 cu produsul numerelor 7 ºi 5.

7. Într-o pungã sunt 7 caise, în altã pungã sunt de 5 ori mai multe, iar în a
treia sunt cu 5 mai multe decât în a doua. Câte caise sunt în cele trei pungi?

8. ªtiind cã: a = 5, b + 12 = 21 ºi c = a × b, aflaþi suma celor trei numere.

9. ªtiind cã a = 5, calculaþi:
a × (a × 2) + (11 – a) =

10. Mircea, Ioan ºi Dinu au cules 90 de castane. Ioan ºi Dinu au cules


81 de castane. ªtiind cã Ioan a cules de 5 ori mai multe decât Mircea,
aflaþi câte castane a cules Dinu.

Fiºã de evaluare
1. Calculaþi:
5 × 6 + 23 = 9 × 4 – 29 =
7 × 4 + 16 = 2 × 8 + 37 =
3×7–8= 9 × 5 – 36 =

22
2. Gãsiþi numerele naturale corespunzãtoare:

× 4 = 17 + 19 × 3 = 60 – 39
2× = 86 – 68 5× = 6 + 29

3. Mãriþi diferenþa numerelor naturale 42 ºi 37 de 8 ori.

4. Mama Ioanei cumpãrã 3 cutii cu câte 6 ceºcuþe fiecare ºi o cutie cu


12 ceºcuþe. Câte ceºcuþe cumpãrã mama Ioanei ?

5. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtorul desen:


3
a
?
b

Înmulþirea când un factor este 6

1. Completaþi:
a) × 6 = 42 × 3 = 21
2× = 12 4× = 24

6× = 48 × 3 = 18

b) 6×5+ = 56 6×6– = 17

1×6+ = 34 7×6– = 29

83 = 6 × 8 + 23 = 9 × 6 –

23
2. Comparaþi produsele:

3×6 2×9 6×6 4×9

4×6 8×3 9×3 5×8

6×7 5×6 8×6 10 × 5

3. Mãriþi produsul numerelor naturale 6 ºi 7 cu dublul numãrului 4.

4. Un text are 8 rânduri, iar un alt text are de 6 ori mai multe. Câte
rânduri au cele douã texte ?

5. Gãsiþi numerele:
a) cu 6 mai mari decât: 7, 3 ºi 10.
b) de 6 ori mai mari decât: 5, 6, 1 ºi 7.
c) cu 6 mai mici decât: 6, 10 ºi 7.

6. Rezolvaþi în douã moduri:


(3 + 5) × 6 = (2 + 7) × 4 =
(9 – 2) × 6 = (10 – 4) × 3 =

7. ªtiind cã un lup consumã 2 kg de carne pe zi, iar un leu 3 kg pe zi,


aflaþi cantitatea de carne consumatã în 6 zile de cele douã animale.

8. Într-o clasã s-au format 4 echipe cu câte 4 elevi ºi 6 echipe cu câte 3


elevi. Câþi elevi erau în acea clasã ?

9. ªtiind cã: a + 27 = 33, b > a de 6 ori ºi c = b, aflaþi suma celor trei numere.

10. Într-o pungã se aflã 35 de fructe (banane, portocale ºi mere). Numãrul


portocalelor ºi al merelor reprezintã produsul numerelor 4 ºi 8. ªtiind
cã banane sunt de 6 ori mai puþine decât portocale, aflaþi câte mere sunt
în pungã.

24
Înmulþirea când un factor este 7

1. Calculaþi:
3 × 7 + 19 = 6 × 7 – 17 =
7 × 7 – 39 = 9 × 7 –36 =
4 × 7 + 26 = 7 × 8 + 19 =
7 × 1 + 37 = 7 × 5 – 27 =
2. Completaþi:
3× + 27 = 48 7× – 19 = 23

34 = –4×7 92 = 7 × 8 +

72 = 5 × 8 + 61 = 9 × 7 –

16 = × 7 – 19 35 = ×4+7

3. Comparaþi:

24 + (7 × 5) 9×7–4

81 – (6 × 7) 7 × 7 – 10

7 × 5 + 17 91 – (4 × 7)

3 × 7 + 59 56 + (2 × 7)

4. Micºoraþi produsul numerelor 6 ºi 7 cu triplul numãrului 7.

5. Într-un coº erau 9 mere. Câte mere sunt dacã s-au adãugat de 7 ori
mai multe?

6. Gãsiþi valorile lui a care fac adevãrate scrierile:

a • 7 ≤ 16 + 19 6•a≤4•7+2

25
7. La ce numãr trebuie adãugat de 7 ori câte 6 pentru a obþine 61?

8. Într-un clasor sunt 7 pagini cu câte 8 timbre ºi 4 pagini cu câte 9


timbre. Câte timbre se gãsesc în clasor?

9. Calculaþi:

a + 37 = 43 a + b + c = 42
b = 53 – 45 b + c = 39
a×b=? b > a de 7 ori
c=?

10. Bunicul lui Ionuþ are 7 purceluºi ºi de douã ori mai mulþi miei. Câþi
viþeluºi are bunicul dacã în total sunt 26 de animãluþe?

Înmulþirea când un factor este 8 sau 9

1. Completaþi tabelele:

× 5 7 9 8 4 a 4 3 3 8
6 b 6 7 7
7 a×b 21 56 72

2. Calculaþi:

3 × 8 + 37 = 4 × 8 + 25 =
8 × 5 – 12 = 8 × 8 – 47 =
9 × 9 – 53 = 9 × 8 – 27 =

3. Mãriþi de 8 ori diferenþa dintre triplul numãrului 9 ºi 19.

4. Micºoraþi cu 28 produsul numerelor naturale 3, 2 ºi 9.

26
5. Comparaþi:

2×4×7 5 × 10 6×8+7 7×1×8

9×1×7 7×7 2×4×3 51 − 3 × 9

2×2×8 9×3 2×3×6 3×3×4

6. Într-un acvariu sunt 7 peºtiºori, în altul de 8 ori mai mulþi, iar în al treilea
cu 17 mai puþini decât în al doilea. Câþi peºtiºori sunt în cele trei acvarii?

7. ªtiind cã x = 8 ºi y = 9, aflaþi:

a) 91 − (x + y) - y = b) (y − x) × 9 + x × y =

8. Suma a trei numere este 58. Suma dintre primul ºi al doilea numãr este
54. Al treilea este de 9 ori mai mic decât al doilea. Care este primul numãr?

9. Pe fiecare raft din cele 4 sunt câte 8 borcane cu gem de caise ºi 9


borcabe cu gem de viºine. Câte borcane cu gem sunt în total?

10. ªtiind cã:


a×a=b
b×b=c
c − 6 × 8 = 33, aflaþi suma celor 3 numere.

Înmulþirea când un factor este 10, 0, 1

1. Completaþi tabelul:

a 6 1 10 6 7 9
b 10 5 8 0 10 8 1 10
a×b 0 10 90 0

27
2. Calculaþi:
4 × 3 × 10 = 5 × 2 × 10 − 75 =
2×3×1×4= 6 × 1 × 10 + 12 =
4 × 2 × 1 × 10 = 3 × 3 × 10 × 1 − 56 =

3. Micºoraþi produsul numerelor 7, 1 ºi 10 cu triplul numãrului 8.

4. Într-un vas, o florãreasã avea 80 de trandafiri: 10 buchete cu câte 5


trandafiri, 4 buchete cu câte 3 trandafiri, iar restul trandafiri neambalaþi.
Câþi trandafiri avea neambalaþi?

5. Într-un grup de 49 de sportivi 3 erau bulgari, de 10 ori mai mulþi


sportivi români, iar restul sportivi englezi. Câþi sportivi englezi erau în
grup? Câþi sportivi strãini erau?

28
EXERCIÞII ªI PROBLEME

1. Calculaþi suma dacã se repetã de 4 ori ca termen al adunãrii fiecare


din numerele 6, 11, 14, 0, 12.

2. Efectuaþi adunãrile care conþin pe 13 ca termen de 5 ori, apoi de 7 ori.

3. Gãsiþi numãrul care este de 3 ori mai mre decât 7, 3, 100, 50, 23.

4. Scrieþi urmãtoarele adunãri repetate ca înmulþiri, apoi calculaþi produsul:


5+5+5+5+5=
1+1+1+1=
9+9+9+9+9+9=
6+6+6=
8+8=
11 + 11 + 11 + 11 =
13 + 13 + 13 =
5. Scrieþi ca adunãri repetate urmãtoarele înmulþiri:
6×4= 7×8= 3 × 11 =
3×7= 9×3= 4 × 10 =
2 × 10 = 0×5= 32 × 2 =
1×9= 4×1= 40 × 2 =

6. Exerciþii de calcul mintal


a) Efectuaþi:
2×5= 6×6= 2×3×7=
4×7= 5×4= 3×2×9=
3×9= 7×6= 2×2×6=
b) Scrieþi (spuneþi) factorul necunoscut:
3 × ? =24 ? × ? = 42 32 = 8 × ?
? × 5 =30 ? × ? = 60 54 = 9 × ?
9 × ? =45 ? × 2 =18 30 = ? × ?

29
c) Dacã produsul este:
1) 63 iar un factor 7, care este celãlalt factor?
2) 81 iar un factor este 9, care este celãlalt factor?
d) Mãriþi:
de 6 ori
1) de 8 ori numerele 4, 6 ºi 5; 2) numãrul 4
de 8 ori
de 9 ori
3) de 4 ori numerele 7, 3 ºi 9; 4) numãrul 8
de 5 ori
e) Ce numãr este de 6 ori mai mare decât 8 ?
Ce numãr este de 4 ori mai mare decât 7 ?
f) Spuneþi ,,P” (produsele) înmulþirilor:
cu factor 5
cu factor 7
Spuneþi ,,P”: a) înmulþirilor lui 3 cu 2, 9, 4, 7 ºi 6.
b) înmulþirilor lui 8 cu 7, 1, 5, 9 ºi 3.
Spuneþi ,,P”: a) mai mari ca 35 la înmulþiri cu factor 5.
b) mai mari ca 42 la înmulþiri cu factor 7.
Spuneþi ,,P”: a) mai mici ca 28 la înmulþiri cu factor 4.
b) mai mici ca 42 la înmulþiri cu factor 6.
Spuneþi ,,P” cuprinse între:
a) 15 ºi 45 la înmulþiri cu factor 5.
b) 30 ºi 54 la înmulþiri cu factor 6.
Recunoaºteþi de la ce înmulþiri sunt ,,P”: - 15, 20, 35
- 14, 21, 28
g) Scrieþi înmulþirile care dau produse mai mici ca 24 de la înmulþirea cu 4.
h) Scrieþi înmulþirile care dau produse mai mici ca 42 de la înmulþirea cu 7.
i) De la înmulþirea cu 5 spuneþi produsele care au suma cifrelor egalã cu 9.

7) Comparaþi produsele:
2×7 3×5 7×7 6×9 3×2×5 10 × 3

8×3 6×4 5×9 7×6 9×7 2×5×6

9×2 3×6 8×6 7×7 1×7×8 4×2×9

30
8) Calculaþi:
a) 7 ºi 3 9 ºi 6
P= P= (produs)
S= S= (sumã)
D= D= (diferenþã)

b) Care sunt numerele când:


ºi ºi ºi

P = 16 P = 45 P = 40
S = 10 S = 14 S = 14
D=6 D=4 D=6

9. Completaþi tabelele:
a)
a 7 5 6 3 4 7 6
b 3 9 8 8 7 7
a×b 21 30 42

b)
a 8 3 9 7 4
b 5 6 8
a×b 40 25 18 49 48 36
c)
a 3 5 3 8 4 5 7 3 9
b 7 4 7 6 6 5 8 6 7
c 9 8 2 7 2 8 9 10 7
a×b
a×c
b×c

31
10. Completaþi cu numãrul necunoscut:
a)
5× = 35 81 = ×9
7× = 14 60 = 6 ×

9× = 27 7=7×
b) 50 16

× ×

× ×

× ×

× ×

c) 6 × 4 = × 3 6× 2 = × 3

2× 9 = × 3 15 × 2 = × 3

d) 7× 8 = + 29 − 34 = 7 × 9

9 × 6 = 37 + 81 − =6× 8

4× 9 = − 19 − 27 = 7 × 6

5 × 8 = 73 − + 58 = 9 × 9

11. Efectuaþi
a) 2×4×6= 0×9×5=
3×2×7= 2×5×4=
1×4×8= 9×8×1=

32
b) (7 × 4) + a =71 a - (6 × 9) = 18
(3 × 9) − a = 9 (8 × 3) + a = 73
a − (7 × 8) = 18 a + (5 × 7) = 82

c) 6 × (31 - 28) = 46 + 9 × 4 =
(54 − 49) × 9 = 4 × 8 + 48 =
7 × (82 − 76) = 91 − 9 × 8 =
8 × (62 − 59) = 35 + 3 × 6 =

(64 − 59) × (72 − 68) =


(48 + 45) − ( 8 × 8) =
(73 − 69) × ( 2 × 2) =

d) 71 − 3 × 8 + (81 − 64) =
38 + 5 × 7 + (53 − 38) =
9 × 7 − 6 × (64 − 56) =
18 + 3 × 6 + (75 − 67) × 4 =
91 − (42 − 34) × 6 + 29 =

12.Aflaþi valorile lui ,,a” :

4 × a ≤ 65 − 47 72 − 65 > a ≥ 3 × 1
3× 7<a≤6×4 7×8≥a≥6×9
6 × 8 ≤ a < 10 × 5 9×4≤a≤6×7

13.Puneþi semnele corespunzãtoare în pãtrãþele pentru a obþine rezultatul


corect:

8 3 8 = 16 6 0 21 = 21

33
(2 5) 9 = 63 7 1 4 = 28

(34 25) 6 = 54 (5 2) 6 = 42

4 2 7 = 56 4 12 39 = 9

14.Mãriþi produsul numerelor 7 ºi 8 cu 29.

15.Micºoraþi produsul numerelor 6 ºi 7 cu cel mai mare numãr for-


mat din o cifrã.

16.Mãriþi de 4 ori diferenþa numerelor 41 ºi 32.

17.Dacã scãdem dintr-un numãr 6, obþinem 3. Cât obþinem dacã îl


mãrim de 8 ori?

18.Aflaþi produsul dintre suma numerelor 4 ºi 5 cu diferenþa


numerelor 71 ºi 64.

19.Mãriþi de cinci ori diferenþa dintre suma numerelor 9 ºi 8 ºi cel


mai mic numãr de douã cifre.

20.Calculaþi produsul:
x • (x + 2) • (x − 2), unde x = 3

21.Gãsiþi toate valorile ce le pot avea ,,a” ºi ,,b”:


a × b = 36 a × b = 48
a × b = 40 a × b = 24
22. Efectuaþi:
a = 12 a + 38 = 45
b=a−8 b=a×9

a×b=? b +a = ?

34
72 − m = 69 m = 71 − 8 × 8
n = 54 − 6 × 8 n = m + 39 − 37

m×n=? m×n=?

23.Aflaþi suma a + b + c ºtiind cã:

a = 42
b = (a - 38) × 2
c=b×4

83 − a = 75
b=a×7
c = (b − a − 45) × 2

a − 26 = 17
b < a cu 41
c > b de 8 ori

24. Aflaþi valorile literelor a, b, c astfel încât:


a×a=b b×b=c c + 57 = 73

25. Calculaþi, ºtiind cã a = 7:


a × (a − 2) − (a + 18)
a × (a +3) + a × 3

26. Din ce numãr scãdem de 7 ori câte 8 pentru a obþine 29?

27. Aflaþi produsul dintre dublul numãrului 4 ºi triplul numãrului 3.

28. Suma a trei numere este 89. Primul numãr este 6, iar al doilea este
de 9 ori mai mare. Care este al treilea numãr?

35
29. Din produsul numerelor 1, 2, 4 mãrit de 6 ori scãdeþi produsul
numerelor 7 ºi 9 micºorat cu 24.

30. Gãsiþi toate perechile de numere naturale (a, b) care verificã


egalitatea: (a + b) × (b − 1) = 24.

31. Din ce numãr scãdem produsul numerelor 6 ºi 8 ºi obþinem 35?

32. Andrei citeºte 9 pagini într-o zi, iar a doua zi citeºte de 3 ori mai
multe. Câte pagini are cartea dacã i-au rãmas de citit 6 pagini?

33. Într-o ladã sunt 9 kg de prune, iar în alta de 4 ori mai multe. Câte
kilograme de prune au rãmas dacã s-au vândut 28 kg?

34. Doi automobiliºti se pregãtesc pentru un concurs înconjurând o pistã


de 9 km astfel: primul o înconjoarã de 8 ori, iar al doilea de 6 ori. Cu
câþi kilometri a parcurs primul automobilist mai mult decât al doilea?

35. ªtefan are 7 ani. Peste câþi ani vârsta lui va fi de 6 ori mai mare
decât vârsta pe care o are acum?

36. O florãreasã vinde 8 buchete de garoafe cu câte 3 fire fiecare ºi 7


buchete cu câte 5 fire fiecare. Câte fire de garoafe vinde?

37. Andrei are o bibliotecã cu 4 rafturi. Pe primele douã rafturi are câte
12 cãrþi pe raft, pe al treilea are cu 15 cãrþi mai multe decât pe primele
douã, iar pe al patrulea raft are de 3 ori mai multe decât pe al doilea.
Câte cãrþi are Andrei în bibliotecã?

36
38. La plantarea florilor în parc au luat parte 7 grupe a câte 8 muncitori
fiecare ºi 8 grupe a câte 4 muncitori fiecare. Câte persoane au participat
la plantarea florilor?

39. Completaþi tabelele urmãtoare:

x 6 9 5 7 4 8 0 a 3 6 7 9 5 8
y 7 4 8 8 7 9 6 b 8 9 3 7 9 6
z 18 39 29 9 c 61 72 80
x+y+z 91 84 34 c - a xb 28 17 45

40. Alcãtuiþi probleme dupã urmãtoarele formule numerice:


(4 × 8) + (5 × 6) =
7 + (7 × 4) =
52 − (3 × 6 + 4 × 7) =

41. Un apicultor are 5 borcane cu câte 5 kg de miere fiecare, 4 borcane


cu câte 10 kg ºi un borcan cu 15 kg. El vinde 57 kg de miere. Ce cantitate
de miere mai are apicultorul?

42. Gãsiþi toate perechile de numere naturale (a, b) ce verificã egalitatea:


(a + 3) × (b + 4 ) = 72.

43. Ancuþa este sora lui Andrei. Ea are de 5 ori mai mulþi fraþi decât
surori, iar Andrei de 2 ori mai mulþi fraþi decât surori. Câte fete ºi câþi
bãieþi sunt în familia celor doi copii?

44. Gãsiþi cele opt moduri diferite în care numãrul natural 36 sã poatã fi
produsul a trei numere.

45. Timp de o sãptãmânã Ciprian citeºte o carte cu 71 de pagini astfel:


4 zile citeºte câte 9 pagini, în urmãtoarele douã zile câte 8 pagini, iar în
ultima zi restul. Câte pagini a citit în a ºaptea zi?

37
46. Coloraþi numai dreptunghiul ce corespunde rãspunsului corect:
4 × 6 = 24 1×9= 1

0×3= 3 7 × 4 = 28

6 × 7 = 42 5 × 8 = 45

47. Uniþi prin sãgeþi operaþia cu rãspunsul corect:

6×8 18 7 × 5 − 18 28

32 60
2×9 10 × 8 − 37
16 38
4×8 9×4−8
0 43
0×2 48 6 × 7 + 18 17

48. Efectuând operaþia indicatã în fiecare tabel completaþi spaþiile


libere:

× 7 4 × 3 1 7
3 12 1

8 0

6 2

38
49. Completaþi spaþiile libere:

6 6 2 4

× ×

70 9

− ×

50. Rezolvând corect ºi scriind în pãtrãþelele libere de la sfârºitul


exerciþiului literele corespunzãtoare rãspunsului corect veþi obþine un
calificativ. Care este acesta?

40 (C)
8×4
32 (F)

12 (O)
3×7−9
11 (S)

12 (A)
6 × 7 − 30
22 (L)

39
3 (M)
9 × 8 − 71
1 (R)

60 (D)
5 × 6 + 25
55 (T)

5 (E)
41 − 4 × 9
15 (S)

19 (M)
0 × 7 + 12
12 (B)

6 (N)
56 − 7 × 8
0 (I)

60 (N)
24 + 6 × 6
58 (R)

33 (E)
73 − 5 × 8
28 (S)

40
Fiºa nr. 1
1. Calculaþi:
a) 4×7= 4×8=
6×8= 2×9=
9×6= 8×0=
2×4= 3×7=

b) 3 × 6 + 27 = 5 × 8 − 14 =
2 × 10 + 53 = 3 × 10 − 6 =
7+ 6 × 9= 20 − ( 4 × 3) =

2. Aflaþi numãrul necunoscut:

× 6 = 42 8× = 56 × 9 = 72
× 7 = 35 4× = 28 3× = 27

3. La produsul numerelor 6 ºi 4 adãugaþi diferenþa numerelor 75 ºi 58.

4. În biblioteca Ancãi sunt 3 rafturi cu câte 7 cãrþi ºi un raft cu 19 cãrþi.


Câte cãrþi are Anca?

Fiºa nr. 2
1. Calculaþi:

9 × (51 − 46) = 3 × 9 + 38 =
(34 − 28) × 7 = 7 × 8 − 27 =
6 × (72 − 64) = 54 − 4 × 9 =

41
2. Aflaþi termenul necunoscut:
(7 × 9) − a = 28 (4 × 8) + a = 71
a − (3 × 6) = 67 a + (2 × 9) = 49

3. Mãriþi de 7 ori diferenþa numerelor 52 ºi 48.

4. Suma a trei numere este 90. ªtiind cã primul numãr este 4, iar al
doilea este de 2 ori mai mare, sã se afle al treilea numãr.

5. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtorul exerciþiu:

9 + (9 × 6) + 18 =

Fiºa nr. 3
1. Fie numerele a ºi b:
a=7×9−4×9+8
b = 63 − 3 × 8 − 2 × 9

Cu cât este mai micã diferenþa a - b decât suma a + b?

2. Aflaþi valorile lui a:


7 × 8 ≤ a ≤ 6 × 10

3. Din produsul numerelor 2, 4 ºi 7 scãdeþi produsul numerelor 9 ºi 6


micºorat cu 26.

4. O carte are 100 de pagini. Radu citeºte în prima zi 9 pagini, a doua zi


de 4 ori mai multe, iar în a treia zi cu 9 pagini mai puþine decât în a doua
zi. Câte pagini i-au mai rãmas de citit?

42
Fiºa nr. 4
1. Calculaþi:
3×1×7+ = 60 − (3 × 2 × 2) = 34
2 × 4 × 10 − =7 + (3 × 3 × 7) = 90
5×0×8+ = 16 − (1 × 4 × 9) = 13

2. ªtiind cã: a + 36 = 43; b = 71 − a × 9; c = a × b, aflaþi suma celor


trei numere micºoratã cu cel mai mare numãr natural cu o cifrã.

3. Un numãr se mãreºte cu produsul numerelor naturale 6 ºi 7.


Rezultatul se micºoreazã cu 17 ºi se obþine 34. Care este numãrul ?

4. O carte are 51 de pagini. ªtefan citeºte cartea în 3 zile astfel: în


ultimele douã zile citeºte 43 de pagini, iar în a doua zi triplul
numãrului de pagini citite în prima zi. Cât a citit a treia zi ?

5. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtorul exerciþiu:


(3 × 7) + (2 × 9) =

43
Împãrþirea

Împãrþirea la 2, 3, 4

1. Calculaþi:
12 : 2 + 18 = 32 : 4 - 5 =
18 : 3 + 34 = 18 : 2 + 36 =
28 : 4 + 9 = 27 : 3 + 54 =
21 : 3 - 7 = 24 : 4 + 47 =

2. Completaþi:
16 : 2 + = 51 28 = 9 : 3 +
36 : 4 + = 62 16 = 28 : 4 +
24 : 3 + = 43 71 = 12 : 3 +
20 : 4 + = 62 32 = 16 : 4 +

: 3 + 16 = 24
: 4 + 35 = 44
18 : + 68 = 74
36 : + 27 = 36

3. Gãsiþi semnele de relaþie corespunzãtoare:


32 : 4 27 : 3 18 : 2 36 : 4
27 : 3 28 : 4 24 : 3 28 : 4
16 : 2 24 : 4 12 : 3 16 : 4

4. Mãriþi câtul numerelor 32 ºi 4 de 3 ori.

5. Aflaþi produsul dintre diferenþa numerelor 71 ºi 66 ºi câtul numerelor 24 ºi 4.

6. Calculaþi valoarea lui x:


a) 24 : x = 4 x × 2 = 16
x:3=9 4 × x = 32

44
b) (18 + 18) : x = 12 − 8 x : (13 − 9) = 31 − 25
x × (23 − 19) = 9 + 19 (71 − 68) × x = 8 + 4

7. Andrei rezolvã 12 probleme, iar sora lui jumãtate din cât rezolvã
Andrei. Câte probleme rezolvã cei doi copii?

8. La un magazin alimentar se vând 36 kg de fãinã., 18 kg de zahãr ºi de 3


ori mai puþin orez decât zahãr. Ce cantitate de produse se vinde la magazin?

9. Adriana citeºte o carte cu 41 de pagini în 4 zile. În prima zi citeºte 14


pagini, ºi în urmãtoarele 3 zile acelaºi numãr de pagini. Cât a citit Adriana
în a patra zi?

10. Suma a douã numere este 35. Al doilea numãr este de 4 ori mai
mare decât primul. Care sunt numerele?

Împãrþirea la 5, 6 ºi 7

1. Care numãr este:

a) de 6 ori mai mic decât: 18, 54, 36 ?


b) cu 7 mai mic decât: 21, 35, 63?
c) de 7 ori mai mic decât: 28, 42, 14?

2. Calculaþi:

a) 3×8:6= 56 : 7 × 4 =
9×4:6= 48 : 6 × 7 =
10 × 3 : 5 = 45 : 5 × 8 =

b) 14 : 7 + 28 = (81 − 33) : 6 =
24 : 6 + 37 = (28 + 28) : 7 =
63 : 7 − 9 = (7 + 15 + 48) : 7 =

45
3. Aflaþi numãrul necunoscut:

a:7=4 (26 + 16) : a = 6


6 × a = 30 (50 − 43) × a = 49
63 : a = 7 a : (21 − 14) = 5
a × 7 = 28 a × (30 − 25) = 45

4. ªtiind cã: a : 6 = 4 ºi (42 − 6) + (b × 7) = 57, aflaþi câtul celor douã


numere a ºi b.

5. Sfertul unui numãr se mãreºte de 7 ori ºi se obþine 56. Care este


numãrul?

6. Aflaþi numãrul ,a” din egalitatea:


63 : (10 − 2 × 9 : 6) + 33 = 7 × a

7. O carte are 30 de pagini. Ionuþ citeºte câte 6 pagini pe zi. Câte pagini
citeºte în 3 zile ?

8. Într-o cutie sunt 42 de bomboane, iar în alta de 7 ori mai puþine ºi în


a treia cutie sunt cu 7 mai puþine decât în prima. Câte bomboane sunt în
cele 3 cutii?

9. Suma a douã numere naturale este 63. ªtiind cã al doilea numãr este
de 6 ori mai mare decât primul, aflaþi care sunt cele douã numere.

10. Diferenþa a douã numere naturale este 42, iar câtul lor este 6. Care
sunt numerele?

11. Într-un coº sunt 43 de prune. Trei copii iau câte 5 prune, iar restul
sunt luate în mod egal de 4 copii. Câte prune ia fiecare din cei 4 copii?

46
Împãrþirea la 8, 9 ºi 10

1. Calculaþi:

32 : 8 + 36 = = 72 : 9 + 17
70 : 10 + 54 = = 90 : 10 + 63
81 : 9 + 27 = = 64 : 8 + 74

2. Completaþi:

a) 90 : 9 = × = + = −
80 : 10 = × = + = −
72 : 8 = × = + = −

b) 36 : 9 + = 60 : 9= 2×2
56 : 8 + = 80 : 8 = 16 : 4
48 : 8 + = 90 : 10 = 2 × 3
40 : 10 + = 50 : 9 = 24 : 3

3. Calculaþi numãrul necunoscut:


a × 9 = 18 (73 - 47) − (a : 8) = 19
8 × a = 72 ( a + 16) : (32 : 8) = 6
a: 8= 4 (53 − a) × (27 − 18) = 54
90 : a = 9 (a × 8) + (83 − 64) = 67

4. Aflaþi suma a douã numere, ºtiind cã primul este 72, iar al doilea este
de 8 ori mai mic.

5. Câtul a douã numere mãrit de 9 ori este 27. Care este câtul? Ce numere
pot avea câtul obþinut? (Gãsiþi cel puþin cinci soluþii).

6. Adrian are de citit o carte cu 90 de pagini. În prima zi citeºte 18


pagini, iar restul de pagini le citeºte în mod egal în 8 zile. Câte pagini a
citit Adrian în fiecare din cele 8 zile?
47
7. Un cãlãtor parcurge 80 km astfel: cu trenul de 7 ori mai mult decât cu
bicicleta ºi de douã ori mai mult cu autobuzul decât cu bicicleta. Câþi
kilometri parcurge cu fiecare mijloc de transport?

8. Suma a douã numere este 30 ºi câtul lor este 9. Care sunt numerele?

9. Câtul a douã numere este 10, iar diferenþa lor este 54. Care sunt
numerele?

10. Calculaþi:

a) x + y + z = 78 b) x + y + z = 78
x = 15 x:y=9
y > z de 8 ori. z = 28
x+y-z=? x-z+y=?

48
EXERCIÞII ªI PROBLEME

1. Calculaþi:

28 − 7 − 7 − 7 =
40 − 5 − 5 − 5 − 5 =
54 − 9 − 9 − 9 − 9 =
72 − 8 − 8 − 8 − 8 − 8 =

2. De câte ori se poate lua 4 din 12? Dar din 36 ?

3. De câte ori este mai mic 7 decât 14? Dar decât 42?

4. Aflaþi un numãr:

- de 3 ori mai mic decât15, 24, 30, 18


- cu 3 mai mic decât: 18, 11, 41, 72.

5. Efectuaþi urmãtoarele împãrþiri:

24 : 3= 63 : 7 : 1 =
70 : 10 = 24 : 3 : 2 =
56 : 8= 54 : 9 : 3 =
72 : 9= 60 : 6 : 5 =

6. Aflaþi câtul urmãtoarelor perechi de numere:

36 ºi 9 42 ºi 7 56 ºi 8

7. Micºoraþi de 4 ori numerele: 24; 32; 8; 28; 12.

49
8.Câtul a douã numere este 7. Care sunt numerele?

9.De câte ori este mai mare 81 decât 9?

10.Calculaþi-l pe ,,a” din egalitãþile:

a :5 =7 21 : a = 3
9 × a = 36 a:7=4
a :9 =6 8 × a = 48
21 : a = 7 a × 6 = 24

11.Rezolvaþi urmãtoarele ºiruri de operaþii:

×8 - 24 :6 + 48 :7 ×0
9

:9 ×7
36
:6
+ 66 :8

12. Calculaþi:

:6 =8 56 : =7

36 : =9 :8 =9

28 : =4 :3 =6

:9 =6 : 8 = 10

50
13.Efectuaþi:

a) 7 = 42 : 3= :9

5= :3 6= :4

2= :7 4 = 36 :

8= :3 9 = 81 :

b) 4=3×8: 4=2× :4

20 = 8 × 5 : 3= ×6:8
32 = 56 : 7 × 49 = 63 : ×7
9=6×3: 32 = 64 : ×4

14. Dublul unui numãr este egal cu sfertul numãrului 32. Care este
numãrul?

15. Deîmpãrþitul este diferenþa numerelor 70 ºi 40, iar câtul este 6. Care
este împãrþitorul?

16. Efectuaþi:
a) 81 − 36 : 4 = (31 − 29) × (42 : 6) =
28 + 28 : 7 = (72 : 8) × (53 − 48) =
(34 + 38) : 9 = (9 + 3) × (12 : 6) =
(51 − 35) : 4 = (85 − 77) × (36 : 9) =

b) 35 + (41 − 37) × (56 : 8) =


6 × 3 + (52 − 45) × (32 : 4) =
72 : 8 × (22 − 17) : 5 =

51
91 − 6 × (32 - 26) − 42 : 6 =
21 : 3 × (72 : 9) + 4 × 8 − 81 : 9 =

17. Completaþi tabelele:


a 9 21 56 21 72 x 6 6 5 10 4
b 3 7 7 3 36 y 6 3 6 4 3
c 2 7 7 z 4
(a - b) : c 2 9 (x • y) : z 2 10 5 2

18. Cinci muncitori sapã un ºanþ lung de 40 m. Câþi metri vor sãpa
opt muncitori care au acelaºi ritm de lucru?

19. Calculaþi ºi stabiliþi semnul de relaþie corect:


32 : 8 × 6 9× 4−8

9×4:6 3× 8:4

62 − 5 × 9 10 + 42 : 7
56− 36 : 4 72 : 8 + 36

20. Completaþi casetele libere cu numerele corespunzãtoare:


56 : 8 + = 42 42 : 7 + = 45

9×6− =3×6 36 : 4 + = 100

− 4 × 7 = 36 81 : 9 + =4×8

43 + 7 × = 32 : 4 × 8 6×8− = 21 : 3

21.Calculaþi pe ,,a” din egalitãþile:


(47− 29) : a = 6 a × (36 − 28) = 6 × 4
a : (3 × 2) = 8 9 × (42 : a) = 18 + 36
56 : (21 : a) = 8 50 − (a × 8) = 2 × (27 : 3)

52
22. Calculaþi câtul x : y ºtiind cã:
x = 72 : (43 - 35) × 3 + 8
y = 56 : 7 × 0 + 42 : 6

23. Aflaþi numãrul ,,a” din egalitãþile:


32 + (28 + 4 × 7) : 7 = 5a
64 : (32 − 24) × 9 − 44 = 7a
(17 + 4 × 7) : 5 + 3 × 4 = 3a
(55 − 3 × 9) : (11 − 21: 3) = 56 : a

24. Aflaþi valorile numerice ale literelor din egalitãþile urmãtoare:


(6 × a) : (b × 3) = 4
(m × 4) : (2 × n) = 5

25. Gãsiþi mulþimea numerelor naturale care puse în locul lui ,,a” fac
adevãrate scrierile:

24 : 8 + a < 10
56 : 7 − a ≥ 5
4 ≤ a : 4 ≤ 18 : 3
32 : 8 ≤ 20 : a < 8

26. Se dau numerele: a = 6, b = 3, c = 2. Sã se calculeze:


a×b:c= (a × b) + (b × c) =
a×c:b= (a + b) : (b − c) =
(a + b) × c = (a + b × c) : c =

27. Gãsiþi perechi de numere naturale (a, b) care verificã egalitatea:


1. (30 − a) : (b + 5) = 3
2. ( a − 8) : (3 + b) = 2

28. Aflaþi valorile numerice ale literelor a, b, c, d, ºtiind cã d = 32.


a+a=b b+b=c d:b=a

53
29. Gãsiþi valori numerice pentru literele propuse, astfel încât sã fie
satisfãcute egalitãþile:
a:b=c−d
m+n=p×r

30. Gãsiþi perechile de numere (x, y) cu x >y, astfel încât produsul lor sã
se împartã exact la câtul lor.

31. Scrieþi în pãtrãþele semnele + , − , × sau : astfel încât egalitãþile sã


fie adevãrate:

4 6 3=8

9 4 6=6

54 6 3=3

7 4 8 = 20

72 9 8 = 16

24 2 9 = 21

32. Gãsiþi toate numerele naturale ,,a” care verificã inegalitatea:


a × a × a < 29

33. Aflaþi câtul dintre suma numerelor 18 ºi 6 ºi sfertul numãrului 16.

34. Cu cât este mai mare jumãtatea numãrului 12 decât sfertul lui ?

35. Calculaþi produsul dintre sfertul numãrului 28 ºi jumãtatea numãrului


18.

36. De câte ori este mai micã difernþa numerelor 41 ºi 35 decât suma
numerelor 38 ºi 16?

54
37. Împãrþitorul este 6, iar câtul unei împãrþiri este cu 4 mai mare decât
împãrþitorul. Care este deîmpãrþitul?

38. Ce numãr se obþine dacã se face suma dintre jumãtatea numãrului


12 ºi sfertul numãrului 36, iar rezultatul se împarte la 5?

39. Gãsiþi perechile de numere naturale care au produsul egal cu câtul lor.

40. M-am gândit la un numãr. Îl mãresc cu 5, apoi rezultatul îl dublez.


Noul rezultat îl micºorez de 8 ori ºi obþin 3. La ce numãr m-am gândit?

41. Produsul a douã numere este 42, înmulþitorul este 7, iar deînmulþitul
este un numãr ,,a”. ªtiind cã un alt numãr ,,b” este cu 48 mai mare decât
,,a”, sã se afle câtul b : a.
42. Câtul a douã numere este 5, deîmpãrþitul este 40 ºi împãrþitorul este
un numãr ,,a”.Din 64 se scade numãrul a ºi se obþine numãrul b. Sã se
afle câtul b : a.

43. Calculaþi
(y − z + 2) : x ,
ºtiind cã:
x = (73 − 45) : 4
y >x de 8 ori
z < x + y de 7 ori

44. Calculaþi:
(c + a) : b × d,
ºtiind cã:
(31 − 3 × 9 + 24 : 3) : 2 = a
b = (24 + 3 × 6) : a
c = (a + b + 19) : 4
d = (c × a − 3 × 9): 7

55
45.Gãsiþi numerele naturale pentru a obþine rezultatul corect:
a+a×a:a=8
b + b − b : b = 11
c × c − c : c = 63

46.6 cutii conþin 48 de creioane. Câte creioane vor conþine 9 cutii?

47.Marius are 21 de baloane. 6 baloane sunt roºii, iar restul, în mod egal:
verzi, albastre ºi galbene. Câte baloane verzi, albastre ºi galbene are Marius?

48.Într-un parc s-au plantat 36 de copaci pe o alee, iar pe alta de 4 ori


mai puþini. Câþi copaci mai trebuie plantaþi dacã s-au adus 81 de copaci?

49.Suma a douã numere este 40. Dacã înmulþim primul numãr cu 2 ºi al


doilea cu 8 obþinem produse egale. Care sunt numerele?

50.O carte are 72 de pagini. Radu citeºte câte 9 pagini pe zi. În câte zile
terminã cartea?

51.Andrei are 9 ani, mama lui de 3 ori mai mult, iar tatãl cu 9 ani mai
mult decât mama. De câte ori este mai mic Andrei decât tatãl?

52. În douã lãzi sunt 80 kg de mere. Dacã din prima se ia cât dublul din
a doua ºi în fiecare ladã mai rãmân câte 25 kg, câte kilograme de mere
au fost în fiecare ladã?

53.În douã bidoane sunt 20 de litri de lapte. Câþi litri de lapte sunt în
fiecare bidon dacã în al doilea sunt cu 4 litri mai mulþi decât în primul?

54.Suma a douã numere este 24. Care sunt numerele dacã primul este
mai mare decât al doilea cu 6?
56
55.Horia citeºte o carte cu 28 de pagini în douã zile. Cât citeºte în fiecare
zi dacã a doua zi a citit cu 8 pagini mai puþine decât în prima zi?

56.Suma a douã numere este 16. Sã se afle numerele ºtiind cã al doilea


este mai mic cu 2 decât primul?

57.Suma a douã numere este 18, iar diferenþa lor este 4. Care sunt numerele?

58.Aflaþi numerele a ºi b ºtiind cã:


a) a + b = 32 a + b = 42
a >b cu 16 b < a cu 32

a=? b=? a=? b=?

a + b = 64 a + b = 82
a < b cu 48 a < b cu 64

a=? b=? a=? b=?

b) a + b = 50 a + b = 74
a − b =36 a − b = 56

a=? b=? a=? b=?

59.Trei nepoþei sãdesc varzã în grãdina bunicului astfel: Felicia a sãdit


pe un rând 10 fire ºi pe 4 rânduri câte 8 fire. Dinu a sãdit de 7 ori mai
puþine, iar Adrian jumãtate din cât au sãdit cei doi. Câte fire au sãdit
nepoþii? Cu câte fire a sãdit mai multe Felicia decât Adrian?

60.Cãtãlina are de 4 ori mai puþini ani decât mama sa. Câþi ani are
Cãtãlina dacã dupã 12 ani va avea jumãtate din vârsta mamei?

61.Într-o clasã sunt 30 de elevi. Câte fete ºi câþi bãieþi sunt dacã numãrul
fetelor este de douã ori mai mare decât al bãieþilor?

57
62.Pe douã rafturi sunt 32 de cãrþi. Câte cãrþi sunt pe fiecare raft dacã
pe primul sunt de 3 ori mai puþine decât pe al doilea?

63. 75 kg de mere se distribuie în lãdiþe astfel: în 3 lãdiþe câte 5 kg, în


douã lãdiþe câte 6 kg, în 4 lãdiþe câte 4 kg, iar restul în lãdiþe de câte 8
kg fiecare. Câte lãdiþe s-au folosit?

64.Produsul a douã numere este 54. Sã se afle numerele ºtiind cã unul


din ele este cu 45 mai mic decât produsul.

65.O carte are 86 de pagini. Sorin a citit într-o zi 24 de pagini, în altã zi


un sfert din cât a citit înainte. κi propune ca restul sã-l termine în 7 zile.
Câte pagini citeºte pe zi?

66.Suma a trei numere naturale este 14. Sã se afle numerele ºtiind cã


fiecare este de douã ori mai mare decât cel din faþã.

67.Suma a trei numere este 24. Care sunt numerele dacã fiecare din ele
este cu 3 mai mare decât cel din faþã?

68.Georgiana rezolvã în douã zile 24 de probleme. În a treia zi de 3 ori


mai puþine, iar în a patra zi un sfert din numãrul de probleme rezolvate
în cele trei zile ºi constatã cã mai are de rezolvat 15 probleme. Câte
probleme a avut de rezolvat Georgiana?

69.Sã se afle câþi ani au tatãl ºi fiul, dacã fiul este mai tânãr cu 24 de
ani, iar vârsta tatãlui este de 4 ori vârsta fiului.

70.Câtul a douã numere este 4, iar diferenþa lor este 27. Care sunt numerele?

71.Suma a trei numere este 36. Al doilea numãr este de douã ori mai
mare ca primul, iar al treilea este de trei ori mai mare ca al doilea. Care
sunt numerele?

58
72.Ancuþa adunã de 4 ori mai multe scoici decât Cornel. Câte adunã fiecare
dacã diferenþa numãrului de scoici adunate de cei doi copii este 24?

73.Suma a trei numere consecutive este 27. Care sunt numerele?

74.Suma a trei numere este 36. Sã se afle numerele ºtiind cã primele douã
sunt numere consecutive, iar al treilea este cu 7 mai mare ca al doilea.

75.În trei vase sunt 56 litri de apã. În al doilea sunt de 2 ori mai mulþi,
iar în al treilea de 4 ori mai mulþi decât în primul. Câþi litri de apã sunt
în fiecare vas?

76.Suma a trei numere este 48. Al doilea este cu 7 mai mare decât primul,
iar al treilea cu 11. Care sunt numerele?

77.În trei saci sunt 62 kg de zahãr. Primul sac cântãreºte cu 14 kg mai


mult decât al doilea, iar al treilea cu 4 kg mai mult decât primul. Cât
cântãreºte fiecare sac?

78.Aflaþi valoarea numerelor x, y, z ºtiind cã:


a) x + y+ z = 60 b) x + y+ + z = 90
y >x de 4 ori y < x de 3 ori
z > y cu 6 z > x de 2 ori

79.Suma a trei numere este 57. Sã se afle numerele ºtiind cã suma


primelor douã este 30, iar primul este de 5 ori mai mic decât al doilea.

80.Aflaþi valoarea numerelor a, b, c ºtiind cã:


1) a + b + c = 37 2) a + b + c = 56
a < b de 3 ori b > a cu 8
a + b = 28 a + b = 24

3) a + b + c = 81
b < c de 4 ori
b + c = 35

59
81.Alcãtuiþi probleme dupã urmãtoarele exerciþii:
24 + (24 : 6) =
75 − (32 + 32 : 4) =

82.Sã se gãseascã trei numere naturale consecutive ºtiind cã suma lor


este cu 53 mai mare decât numãrul cel mai mic.

83.Mama, tata ºi fiica au împreunã 71 de ani. Peste 2 ani, mama va avea


vârsta de acum a tatãlui, iar peste 27 de ani fetiþa va avea vârsta de
acum a mamei. Câþi ani are fiecare?

84.Ajutaþi pe Scufiþa Roºie sã ajungã la bunica, ºtiind cã trebuie sã


treacã numai peste dalele care au numãr ce se împarte exact la 8.
Plecare
8 48 30 26 45 31

56 21 71 42 29 16

9 80 34 40 8 24

16 60 24 61 43 57

81 16 42 64 32 49

52 72 36 18 62 40
Sosire

85. Gãsiþi douã numere care îndeplinesc simultan condiþiile:


a) suma lor este 51;
b) al doilea numãr micºorat cu 15 este egal cu primul mãrit de
douã ori.

60
Fiºa nr. 1
1. Calculaþi:
24 : 8 = 54 : 6 : 3 =
72 : 9 = 40 : 5 : 2 =
32 : 4 = 36 : 6 : 2 =
18 : 6 = 18 : 3 : 3 =

2. Aflaþi termenul necunoscut:


a × 5 = 35 9 × a = 36
72 : a = 8 a × 6 = 42

3.Micºoraþi de 7 ori diferenþa numerelor 71 ºi 43.

4. Într-o ladã sunt 36 kg de mere, iar în alta de 4 ori mai puþine. Ce


cantitate de mere este în cele douã lãzi?

Fiºa nr. 2
1. Efectuaþi:

3×8 : 6= 54 - 56 : 8 =
45 : 5 × 7 = 28 + 24 : 4 =
3×6 : 9= 75 − 42 : 6 =
72 : 8 × 4 = 69 + 81 : 9 =

2. Aflaþi termenul necunoscut:

64 : 8 + = 53 − 24 : 8 = 29

40 : 5 + = 67 − 32 : 4 = 73

61
3. Micºoraþi produsul numerelor 9 ºi 3 cu câtul lor.

4. Cãtãlin are 36 de timbre, sora lui de 4 ori mau puþine, iar fratele lor
mai mic are de 9 ori mai puþine decât cei doi împreunã. Câte timbre are
fratele celor doi copii?

Fiºa nr. 3
1. Calculaþi:
75 - (35 − 28) × (27 : 3) =
56 : 7 + (24 : 4) × (24 − 18) =

2. Aflþi valoarea lui x din egalitãþile:


(26 + 2 × 8) : x = 6 x : (6 × 9 − 46) = 4

3. Împãrþitorul este 3, iar câtul este cu 5 mai mare. Care este deîmpãrþitul?

4. Suma dintre un produs a × b ºi un numãr c este 36. Sã se afle numerele


ºtiind cã produsul este 28, iar al doilea numãr este de douã ori mai mic
decât al treilea.

5. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtoarea formulã: a + a : 5 + b =.

Fiºa nr. 4
Încercuiþi rãspunsul corect:

1. a : 3 = 8
b=a:4
(a + b) : 3 = ?

A) 5; B) 7; C) 10; D) 3

62
2. a = 7 × 6 - 35
b = (28 + 35) : a
a×b=?
A) 54; B) 56; C) 72; D) 63

3. Eliza citeºte 32 de pagini în 4 zile. Câte pagini va citi în 6 zile?


A) 60 pagini; B) 54 pagini; C) 48 pagini; D) 36 pagini.

4. Dintr-o cutie cu 40 de bomboane Anca ia 8 bomboane, Marcel 6 ºi Ionuþ


triplul numãrului luat de Marcel. Câte bomboane au rãmas în cutie?
A) 8 bomboane; B) 24 bomboane; C) 20 bomboane; D) 14 bomboane.

5. Suma a douã numere este 24, iar diferenþa lor este 6. Care sunt numerele?
A) 14 ºi 8; B) 13 ºi 7; C) 15 ºi 9; D) 18 ºi 6

6. Suma a trei numere consecutive este 24. Care sunt numerele?


A) 6, 8 ºi 10; B) 7, 8 ºi 9; C) 8, 9 ºi 10; D) 6, 7 ºi 8.

Ordinea efectuãrii operaþiilor ºi folosirea


parantezelor

1. Calculaþi respectând ordinea efectuãrii operaþiilor:


a) 375 – 194 + 236;
b) 436 + 587 –785 + 379;
c) 3 × 8 : 6;
d) 72 : 9 × 2 : 4;
e) 6 × 6 : 9 × 3 : 6;

2. Efectuaþi:
a) 100 – 3 × (15 – 7) + 24 : 4 =
b) 81 : (36 – 27) + 7 × (42 – 34) – 4 × 9 =

63
c) (119 – 42 : 6 × 9) : 7 + 54 : 9 × 8 =
d) 90 + 2 × (3 × 6 + 21 : 3) : 5 – 9 × 8 =
e) 4 × 8 + 72 : 8 + 2 × (14 – 4 × 6 : 3) : 3 =
f) 50 – 5 : (56 : 7 – 28 : 4) × (41 – 4 × 8) =
g) 7 × 5 + 4 × (30 – 7 × 3) : 6 – 8 × (72 – 69) =
h) 200 – 4 × (40 – 30 : 5 × 6 : 4 – 28) : 2 =

3. Completaþi caseta liberã cu semnul de relaþie corespunzãtor:


(8 × 1 – 3 × 0) : 2 (1 + 8 : 4 + 3 × 3) : 2
15 – 4 × (15 – 15 : 3) : 8 16 + 8 : (22 – 3 × 6)
9 – 9 : 3 × 2 + 9 : (15 – 3 × 4) 3 + 3 : (21 – 18)

4. Puneþi paranteze rotunde astfel ca rezultatul calculului sã fie cel indicat:


a) 7 + 7 × 7 : 7 = 8
b) 3 + 3 × 3 : 3 + 1 × 3 = 7
c) 9 – 9 × 8 – 6 : 3 = 3

5. Folosiþi în locul U unul dintre cele patru semne ale operaþiilor


aritmetice ºi parantezele rotunde pentru a obþine egalitãþile de mai jos:
8 U 8 U 8 U 8 U 8 = 16 4U4U4U4U4=4
6U6U6U6U6=9

6. Folosind paranteze rotunde, scrieþi sub formã de exerciþiu cerinþele


de mai jos, apoi rezolvaþi:
a) Aflaþi produsul dintre diferenþa numerelor 21 ºi 13 ºi suma
numerelor 2 ºi 7.
b) Cu cât este mai mare suma numerelor 29 ºi 37 decât produsul
numerelor 3 ºi 9 ?
c) De câte ori este mai micã suma numerelor 18 ºi 14 faþã de
diferenþa numerelor 15 ºi 7 ?
d) Cu cât este mai mic câtul numerelor 54 ºi 6 decât produsul
numerelor 3 ºi 8 mãrit cu 5 ?

64
Înmulþirea ºi împãrþirea în intervalul de
numere naturale de la 0 la 1000

Înmulþirea cu o sumã sau o diferenþã

1. Efectuaþi:
a) 6 × (4 + 3) = (2 + 8) × 6 =
9 × (3 + 2) = (3 + 6) × 9 =
5 × (5 + 3) = 8 × (3 + 3) =
7 × (2 + 7) = 4 × (6 + 2) =

b) 3 × (9 – 5) = (10 – 2) × 6 =
7 × (10 – 4) = (8 – 1) × 5 =
9 × (5 – 3) = (7 – 3) × 8 =
2 × (8 – 2) = (9 – 3) × 4 =

2. Scrieþi sub formã de înmulþiri operaþiile din paranteze ºi apoi efectuaþi:


1 × (8 + 8) = (7 + 7 + 7 + 7) × 1 =
(4 + 4 + 4) × 2 = 3 × (2 + 2 + 2 + 2) =

3. Verificaþi dacã este corect:


a) 4 × (6 + 3) = (4 × 6) + (4 × 3)
(7 + 3) × 6 = (7 × 6) + (3 × 6)
7 × (4 +2) = (7 × 4) + (7 × 2)

b) 3 × (7 – 2) = (3 × 7) – (3 × 2)
5 × (9 – 6) = (5 × 9) – (5 × 6)
9 × (8 – 3) = (9 × 8) – (9 × 3)

65
4. Efectuaþi în douã moduri:
a) 9 × (3 + 2) = 6 × (2 + 5) =
(4 + 5) × 4 = (3 + 6) × 7 =
4 × (5 – 3) = (10 – 7) × 6 =
(9 – 4) × 3 = 7 × (9 – 3) =
b) 3 × (2 + 3 + 4) = (6 + 1 + 2 + 0) × 8 =
9 × (3 + 4 + 2 + 1) = (2 + 4 + 1 + 2) × 6 =

5. În sala de lecturã a unei biblioteci sunt 3 rânduri a câte 5 mese mari ºi


3 rânduri a câte 6 mese mici. Câte mese sunt în salã ?

6. O gospodinã are douã pungi cu fãinã a câte 2 kg fiecare ºi douã pungi


cu fãinã a câte 3 kg fiecare. Câte kilograme de fãinã are gospodina ?

7. Un elev rezolvã 3 coloane a câte 4 exerciþii fiecare ºi 3 coloane a câte


6 exerciþii fiecare. Câte exerciþii rezolvã, în total, elevul ?

8. O carte are 71 pagini. Andrei citeºte timp de ºase zile astfel: douã zile
câte 4 pagini, alte douã zile câte 5 pagini ºi încã douã zile câte 3 pagini.
Câte pagini mai are de citi Andrei ?

9. Aflaþi valoarea lui ,,a” din inegalitãþile:


a × (4 + 3 + 2) < 45 (6 + 1 + 0) × a ≤ 48

10. Compuneþi probleme dupã urmãtoarele exerciþii:


3 × (5 + 4) = 6 × (2 + 3 + 1) =

11. Calculaþi, transformând exerciþiul într-o înmulþire când unul din


factori este o sumã:
(4 × 6) + (4 × 2) = (3 × 2) + (4 × 3) =
(9 × 3) + (5 × 9) = (6 × 1) + (6 × 5) =
(7 × 4) – (5 × 4) = (9 × 6) – (9 × 3) =
(3 × 8) – (3 × 5) = (7 × 2) – (2 × 2) =

66
12. Completaþi tabelul urmãtor:

a 6 8 5 10 6 9
b 4 2 3 1 0 7
c 2 6 7 0 9 5
c × (a + b)
c × (a – b)

13. Aflaþi produsul dintre cel mai mare numãr par de o cifrã ºi suma
primelor trei numere impare.

14. Bunica dãruieºte celor 4 nepoþi câte douã piersici, câte trei banane
ºi câte patru portocale. Câte fructe a dãruit bunica ?

15. ªase copii merg într-o drumeþie. Fiecare dintre ei are în rucsac câte
douã ciocolate, douã napolitane ºi câte trei pachete cu biscuiþi. Câte
pachete cu dulciuri au copiii în total ?

Test
1. Rezolvaþi în douã moduri:
a) 7 × (2 + 1 + 4); b) 3 × 5 + 3 × 4; c) 7 × 5 – 7 × 4.

2. În 3 cutii sunt câte 5 nasturi, iar în alte 3 cutii sunt câte 4 nasturi. Câþi
nasturi sunt în total ?
A) 9 nasturi B) 60 de nasturi C) 27 de nasturi.

3. La un magazin s-au adus 8 pachete a câte 9 tricouri fiecare. Pânã la


sfârºitul sãptãmânii s-au vându 5 pachete Câte tricouri au mai rãmas ?
A) 37 de tricouri B) 27 de tricouri C) 4 tricouri.

67
Înmulþirea cu 10 sau cu 100

1. Calculaþi:
3 × 10 = 2 × 4 × 10 =
9 × 100 = 5 × 2 × 10 =
10 × 5 = 100 × 3 × 2 =
100 × 8 = 6 × 1 × 100 =

2. Mãriþi numerele 6, 10, 9, 5, 0


a) cu 10 c) de 10 ori
b) de 100 ori d) cu 100.

3. Micºoraþi produsul numerelor 7 ºi 100 cu produsul numerelor 3 ºi 10.

4. Mãriþi diferenþa numerelor 100 ºi 6 cu produsul numerelor 4 ºi 100.

5. Se dau numerele 80 ºi 100. Scrieþi fiecare numãr ca un produs de trei


factori, în care unul sã fie numãrul 10.

6. La un costum se folosesc 3 m de stofã, iar la altul 2 m. Câþi metri se


folosesc în total pentru 10 costume din fiecare fel ?

7. Calculaþi:
a) (2 × 100) + (3 × 10) + 5 = b) (20 + 3) × 10 =
5 × 10 + 6 × 100 + 98 = (71 + 8) × 10 =
8 × 100 + 4 × 10 + 73 = 10 × (37 + 48) =
7 × 10 + 9 × 100 + 4 = 10 × (24 + 37 + 9) =
c) (71 – 48) × 10 =
(35 - 29) × 100 =
100 × (43 + 29 – 68) =
10 × (72 – 58 + 29) =

8. Aflaþi diferenþa dintre produsul numerelor 7 ºi 100 ºi suma lor.

68
9. Din relaþiile urmãtoare aflaþi a ºi b, apoi produsul lor:
a) a – 37 = 63
b = 7 × 100 – (6 × 100 + 92)

b) a = 370 – 9 × 9 – (107 + 179)


b = a × (50 – 6 × 7) + 76.

10. Pentru o bluzã se folosesc 2 m de mãtase, iar pentru o rochie cu 3 m


mai mult. Câþi metri de mãtase au rãmas din 736 m, dacã s-au
confecþionat 100 bluze ºi 100 rochii ?

11. Completaþi:
a×c=Δ b×c=Ω Δ + Ω = S.
Pentru a = 5, b = 10 ºi c = 9 aflaþi pe S.

12. În rezervorul unui camion sunt 400 l de combustibil. În prima ºi a


doua zi consumã 392 l. ªtiind cã în prima zi consumã de 10 ori mai
mult decât în a treia zi, sã se afle cât consumã camionul în fiecare zi.

13. Într-un parc sunt 8 stejari, plopi cu 10 mai mulþi ºi tei de 10 ori mau
mulþi decât stejari. Câþi arbori sunt în parc ?

14. Într-un magazin, dupã vânzare, au rãmas 125 pachete cu biscuiþi.


ªtiind cã s-au vândut 7 cutii a câte 100 pachete fiecare ºi încã 58 pachete,
sã se afle câte pachete cu biscuiþi au fost în magazin.

15. Aflaþi suma numerelor a, b ºi c, ºtiind cã:


178 – a = 168
b = 36 + a × 7
(a + b – 110) × 100 = c.
69
Test
Încercuiþi litera care corespunde rãspunsului corect:

1. Fie numerele naturale a = 103 – 98 ºi b = 100. Produsul lor este:


A) 150 B) 50 C) 500.

2. Diferenþa numerelor 31 ºi 17 mãritã de 10 ori este:


A) 240 B) 140 C) 24.

3. Într-o cutie poºtalã sunt 37 de scrisori, iar în altã cutie de 10 ori mai
multe. Câte scrisori sunt în cele douã cutii poºtale ?
A) 84 de scrisori B) 407 scrisori C) 370 de scrisori.

4. Numãrul necunoscut din egalitatea a + 17 × 10 = 317 este:


A) 147 B) 137 C) 247.

Înmulþirea unui numãr natural de douã cifre ºi de trei


cifre cu un numãr de o cifrã

Fãrã trecere peste ordin

Înmulþirea unui numãr natural de douã cifre cu un numãr de o cifrã

1. Scrieþi adunãrile repetate ca înmulþiri:


24 + 24; 13 + 13; 12 + 12 + 12 + 12;
23 + 23 + 23; 11 + 11 + 11 + 11; 31 + 31 + 31.

2. Calculaþi:
54 + 2 × 14 = 100 – 32 × 3 =
70 – 3 × 23 = 16 + 2 × 14 =
2 × 14 + 3 × 12 = 4 × 12 – 3 × 11 =

70
3. Adãugaþi triplul numãrului 12 la dublul numãrului 44.

4. Într-un coº sunt 23 de prune ºi de 3 ori mai multe piersici. Câte fructe
sunt în coº ?

5. Alina, George ºi Alin au împreunã 104 cuburi. Alina are 13 cuburi,


iar George are de 3 ori mai multe. Câte cuburi are Alin ?

Înmulþirea unui numãr natural de trei cifre cu un numãr de o cifrã

1. Scrieþi înmulþirile reprezentate mai jos:

a)

b)

S Z U S Z U S Z U

2. Scrieþi adunãrile repetate de termeni egali sub formã de înmulþiri:


310 + 310 + 310; 210 + 210 + 210;
423 + 423; 431 + 431;
132 + 132 + 132; 302 + 302 + 302;
112 + 112 + 112 + 112

71
3. Mãriþi de 4 ori diferenþa numerelor 534 ºi 322.

4. La un concurs de desene au participat 102 copii cu câte 2 planºe ºi


123 de copii cu câte 3 planºe. Câte planºe au fost în total ?

5. Într-o salã de spectacole sunt 600 locuri. La un spectacol s-au ocupat


2 rânduri a câte 102 locuri ºi 3 rânduri a câte 112 locuri. Câte locuri au
rãmas neocupate ?

Exerciþii ºi probleme recapitulative


1. Calculaþi:
2 × 40 = 32 × 3 = 102 × 3 =
70 × 1 = 14 × 2 = 4 × 102 =
30 × 2 = 23 × 3 = 321 × 3 =
2 × 20 = 2 × 24 = 220 × 4 =

2. Aflaþi numerele mai mari decât 21 ºi 202:


- de 3 ori;
- cu 109;
- de 4 ori.
3. Calculaþi:
(14 + 18) × 3 = 4 × 212 – 3 × 113 =
4 × (71 – 59) = 312 × 3 – 222 × 4 =
(9 + 15 + 18) × 2 = 5 × (410 – 3 × 100) =
5 × (36 + 59 – 84) = 2 × (101 × 6 – 122 × 3) =

4. Completaþi tabelul:

a 10 9 103 312 230 133


ax3
700 - a x 2

72
5. Mãriþi diferenþa numerelor 132 ºi 3 cu produsul lor.

6. La triplul numãrului 233 adãugaþi de douã ori triplul numãrului 11.

7. Mãriþi de 4 ori diferenþa dintre produsul numerelor 243 ºi 2 ºi suma


numerelor 175 ºi 189.

8. Un automobilist parcurge într-o zi 102 km, a doua zi de 3 ori mai


mult, iar în a treia zi o distanþã ce reprezintã de douã ori diferenþa primelor
douã zile. Cât a parcurs automobilistul în cele 3 zile ?

9. Într-o tabãrã sunt 103 copii. În altã tabãrã cu 18 copii mai mulþi, iar
într-o altã tabãrã de douã ori mai mulþi decât în primele douã. Câþi elevi
sunt în cele 3 tabere ?

10. Calculaþi produsul numerelor x ºi y, ºtiind cã:


a) x • 9 = 27
y = (900 – 233 • 3) • 2 – 270

b) x = 600 – 122 • (102 – 98)


y = 3 • x – 42 • 2 – 124 • 2

11. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtorul exerciþiu:


(4 × 21) + (2 × 103) + (3 × 213) =

12. Un þãran vinde 102 kg mere, reprezentând a treia parte din întreaga
cantitate pe care o avea, într-o zi, iar a doua zi cu 78 kg mai mult. Ce
cantitate de mere i-a mai rãmas ?

13. Aflaþi produsul dacã un factor este 2, al doilea este cu 9 mai mare,
iar al treilea este cu 2 mai mare decât cel mai mic numãr impar.

14. Din suma pe care o avea Elena cumpãrã 2 costume a câte 210 lei
fiecare, 3 bluze a 130 lei fiecare ºi constatã cã i-au rãmas 190 lei. Ce
sumã a avut Elena ?

73
15. Scrieþi semnul de relaþie corespunzãtor:
121 × 4 214 × 2 2 × 432 1 × 864
314 × 2 213 × 3 143 × 2 322 × 2
3 × 231 111 × 6 201 × 4 402 × 2

Test
Încercuiþi rãspunsul corect:

1. 32 × 3 – 67 =
A) 31 B) 29 C) 39.

2. Suma numerelor naturale 285 ºi 127 mai mare de douã ori este:
A) 336 B) 824 C) 604.

3. Pentru o fustã se folosesc 2 m de stofã, iar pentru un costum 3m. Câþi


metri de stofã s-au folosit pentru 24 de fuste ºi 12 costume ?
A) 84 m B) 36 m C) 74 m

4. Într-o livadã sunt 903 pomi fructiferi (meri, cireºi ºi pruni). 3 rânduri a
câte 123 sunt meri, 265 sunt cireºi, iar restul pruni. Câþi pruni sunt în livadã?
A) 379 de pruni B) 269 de pruni C) 369 de pruni

Cu trecere peste ordin

Înmulþirea unui numãr natural de douã cifre cu un numãr de o cifrã

1. Scrieþi adunãrile repetate de termeni egali sub formã de înmulþiri:

78 + 78 + 78; 26 + 26 + 26;
39 + 39 + 39 + 39; 43 + 43 + 43;
17 + 17 + 17 + 17 + 17.

74
2. Calculaþi înmulþirile folosind adunarea repetatã de termeni egali:
2 × 19 18 × 2 4 × 48
4 × 56 38 × 3 3 × 74
3 × 27 76 × 2 2 × 86

3. Aflaþi diferenþa dintre produsul numerelor 2 ºi 78 ºi numãrul natural


200.

4. Aflaþi produsul dintre numãrul impar cuprins între 37 ºi 40 ºi numãrul


par cuprins între 1 ºi 4.

5. Un gospodar are 4 lãzi cu cãpºune a 13 kg fiecare ºi 3 lãzi cu caise a


18 kg fiecare. Ce cantitate de fructe are gospodarul ?

Înmulþirea unui numãr natural de trei cifre cu un numãr de o cifrã

1. Folosind adunarea repetatã de termeni egali, rezolvaþi înmulþirile:


2 × 107 227 × 4 135 × 3
3 × 242 130 × 5 2 × 453
4 × 137 328 × 3 3 × 148

2. Rezolvaþi înmulþirile ca în modelul de mai jos:


253 × 3 147 × 5
2 × 439 3 × 290
148 × 4 252 × 2

Model: 458 × 2 = (400 + 50 + 8) × 2


= (400 × 2) + (50 × 2) + (8 × 2)
= 800 + 100 + 16
= 916

3. La o benzinãrie s-au vândut dimineaþa 276 litri de benzinã, de 2 ori mai


multã la prânz, iar seara 166 litri. Câþi litri de benzinã s-au vândut în total ?

75
4. Aflaþi diferenþa dintre produsul ºi suma numerelor 239 ºi 3.

5. Într-o serã sunt 950 de flori: lalele, zambile ºi garoafe. Dacã sunt 135
de zambile, iar lalele de 3 ori mai multe, aflaþi câte garoafe sunt în serã.

Exerciþii ºi probleme recapitulative


1. Calculaþi:
6 × 10 × 3 = (70 + 2) × 3 =
10 × 4 × 6 = 7 × (25 + 7) =
8 × 10 × 4 = (91 – 48) × 5 =
10 × 9 × 8 = 9 × (83 – 25) =

2. Mãriþi de 4 ori suma numerelor 109, 18 ºi 117.

3. Aflaþi numerele naturale mai mari decât 231, 223 ºi 128


a) de 4 ori; b) cu 4.

4. Aflaþi valorile lui ,,x” din inegalitãþile:

(75 + 28 + 46) • x ≤ 745


[700 – (137 + 124 • 2 +196)] • x < 952

5. Calculaþi:
– 136 × 6 = 57 + 97 × 9 = 932
+ 208 × 4 = 901 – 136 × 7 = 18
129 × 4 – = 172 79 × 8 – = 193
218 × 3 + = 918 207 × 3 + = 800

6. Aflaþi produsul dintre câtul numerelor 32 ºi 8 ºi diferenþa numerelor


301 ºi 132.

76
7. Mãriþi de 7 ori diferenþa dintre triplul numãrului 129 ºi dublul triplului
numãrului 58.

8. Calculaþi produsul numerelor a ºi b, ºtiind cã:


a = 700 – (19 + 195 + 78) × 2
b = a × 4 – (136 × 3 + 49)

9. Jumãtatea unui numãr B este 120. Care este triplul numãrului B ?

10. Într-o excursie au plecat 5 autocare cu elevi. Câþi elevi au plecat în


excursie, dacã în primele douã autocare erau câte 38 de elevi, iar în
celelalte trei autocare câte 46 de elevi ?

11. Câþi metri de sârmã sunt necesari pentru a împrejmui cu 3 rânduri


de sârmã o grãdinã în formã dreptunghiularã care are lãþimea de 36
metri, iar lungimea de 3 ori mai mare ?

12. Un legumicultor are la piaþã 9 lãzi cu roºii a 24 kg fiecare ºi 8 lãzi a câte


36 kg fiecare. El vinde 106 kg unei cantine, de douã ori mai mult unui
restaurant, iar cumpãrãtorilor 39 kg. Ce cantitate de roºii i-a rãmas ?

13. Un centru de pâine a vândut într-o dimineaþã 124 de pâini, la prânz


de 3 ori mai multe, iar seara cu 189 de pâini mai puþine decât la prânz.
Câte pâini au rãmas pentru a doua zi dacã la început au fost 802 pâini ?

14. Suma a trei numere este 754. Sã se afle al treilea numãr, dacã primul
este 97 ºi al doilea de 4 ori mai mare.

15. Calculaþi:

x = (3 × 29 + 2 × 196 + 97 × 4) – 698
y = [109 × 4 – (x + 246)] : 7
z = (800 – 247 × y) × 6 – 349
x•z–x•y=?

77
16. Mama a cumpãrat pentru cei 2 copii câte un set de rechizite a 105
lei bucata ºi câte o bicicletã a 275 lei bucata. Ce rest primeºte de la
1000 lei ?

17. Un cetãþean are spre vânzare 67 de lãdiþe cu cãpºune a 8 kg fiecare


ºi cu 9 lãdiþe mai multe a câte 6 kg fiecare. El vinde în prima zi 359 kg,
a doua zi cu 78 kg mai mult, iar restul vinde la o cantinã. Ce cantitate de
cãpºune a vândut cantinei ?

18. Suma a trei numere este 727. Sã se afle numerele ºtiind cã suma
ultimelor douã numere este 641 ºi cã al doilea numãr este de 4 ori mai
mare decât primul.

19. Suma a trei numere este 646. Suma primelor douã numere este 529,
iar al doilea este de 3 ori mai mare decât ultimul. Care sunt numerele ?

20. Suma a patru numere este 877. ªtiind cã suma primelor douã este
136 ºi cã al treilea este de 4 ori mai mare decât aceastã sumã, sã se afle
al patrulea numãr.

21. În trei autobuze sunt 468 de pasageri. În ultimele douã autobuze


sunt 390, iar în al doilea autobuz de 3 ori mai mulþi decât în primul.
Câþi cãlãtori se aflã în fiecare autobuz ?

22. Calculaþi produsul:


m × (m + 4) × (m – 4), pentru m = 8.

23. Reconstituiþi înmulþirile:


*6 × *4* × *5* ×
7 3 *
39* 4*7 7*9

24. Alcãtuiþi probleme dupã urmãtorul exerciþiu:


1000 – [236 + (236 × 3)] =

78
25. Scrieþi semnul de relaþie corespunzãtor:
138 × 3 273 × 3
4 × 169 338 × 2
2 × 4 × 107 3 × 105 × 2

963 – 234 × 4 326 × 3 – 899


465 + 176 × 3 198 + 4 × 139
801 – 3 × 219 32 + 28 × 4

Test
Încercuiþi rãspunsul corect:

1. Fie numerele naturale a = 86 – 49 ºi b = 8. Produsul lor este:


A) 296 B) 354 C) 376

2. Triplul diferenþei numerelor naturale 206 ºi 89 este:


A) 651 B) 341 C) 351

3. Un fermier are 93 de curci ºi de 7 ori mai multe gãini. Câte pãsãri are
fermierul ?
A) 644 de pãsãri B) 651 de pãsãri C) 744 de pãsãri

4. Dacã a + b = 25, atunci 5a + 5b este


A) 50 B) 125 C) 250

79
Evidenþierea restului împãrþirii unui numãr natural mai mic
decât 50 folosind desene ºi scheme sugestive

• Analizaþi desenele de mai jos, apoi gãsiþi câtul ºi restul


împãrþirilor de la exerciþiul 1.

a) 11

2
2
2
10 : 3 câtul 3
2
restul 1
11 : 4 câtul 2
restul 3

4×1=4
4×2=8 4 × 3 = 12

c = 2 ; r = 11 – 8 = 3

Câtul îl aflãm prin încercãri, folosind tabla înmulþirii

1. Calculaþi:
4:3 23 : 6 42 : 9
7:2 17 : 5 19 : 4
15 : 4 36 : 7 28 : 5

80
2. Verificaþi dacã împãrþirile sunt adevãrate sau false:

7:3 câtul 2 13 : 4 câtul 3


restul 1 restul 1
10 : 3 câtul 3 15 : 3 câtul 5
restul 2 restul 0
8:7 câtul 1 21 : 5 câtul 6
restul 1 restul 1

3. Se dau numerele: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Care dintre ele:


a) se împart exact la 3 ?
b) împãrþite la 2 dau restul 1 ?
c) împãrþite la 4 dau câtul 3 ?

4. Deîmpãrþitul este 43 ºi împãrþitorul este 5. Aflaþi restul.

5. Împãrþitorul este 6, câtul 7 ºi restul 4. Care este deîmpãrþitul ?

6. O maºinã are 8 locuri. Câte drumuri va face pentru a transporta dintr-


o localitate în alta:
a) 42 de persoane; b) 19 persoane;
c) 36 de persoane; d) 50 de persoane.

7. ªtiind cã împãrþitorul este un numãr natural scris cu o cifrã, scrieþi câte


douã împãrþiri având restul 2 ºi câtul: a) 8; b) 4; c) 9.

8. Determinaþi valorile deîmpãrþitului, dacã împãrþitorul este 5, câtul 8,


iar restul diferit de 0.

9. Care dintre numerele din intervalul de la 37 la 48 împãrþite la 6 dau


restul:
a) numãr impar; b) numãr par ?

81
10. Încercuiþi cu albastru numerele care se împart exact la 4 ºi cu roºu
numerele care se împart exact la 6:

1 9 16 18 23 30 40 42 50

4 36 28 41 6 15 48 21 32

Scrieþi numerele care se împart exact ºi la 4 ºi la 6.

11. Dupã modelul dat, aflaþi câtul ºi restul împãrþirilor de mai jos:

8 : 6 → câtul 1, restul 2

7:3 9:2 10 : 3 8:3


7:4 6:4 9:6 10 : 7
0:6 3:5 5:9 9:5

12. Completaþi casetele cu numerele potrivite:


7 : → câtul 3, restul 1 : 6 → câtul 3, restul 2
14 : 3 → câtul , restul 2 20 : 7 → câtul 2, restul
25 : → câtul 3, restul 1 52 : 7 → câtul , restul

13. Dacã împãrþitorul este 7, câtul 9, iar restul 5, care este deîmpãrþitul?
Dar dacã restul este 2 ?

14. Completaþi tabelul de mai jos:

Deîmpărţitul 31 24 70 63
Împărţitorul 4 7 9 6
Câtul 6 4 8 4
Restul 3 4 7 3

82
5. Împãrþitorul este 7. Deîmpãrþitul este cuprins între numerele 36 ºi
40. Ce valori poate lua restul pentru fiecare caz ?

6. Gãsiþi valorile literelor din exerciþiile de mai jos:


a : 4 → câtul 6, restul 3 b : 7 → câtul 4, restul 5
c : 5 → câtul 8, restul 2 d : 9 → câtul 7, restul 6.

7. Determinaþi toate valorile deîmpãrþitului, ºtiind cã împãrþitorul este


7, câtul 3, iar restul diferit de 0 ºi 1.

8. 19 cãrþi de poveºti se împart în mod egal la patru copii care au obþinut


premii la un concurs de matematicã. Cãrþile rãmase ºi încã 158 au fost
inventariate la biblioteca ºcolii. Câte cãrþi au fost inventariate la bibliotecã?

9. Fie numerele naturale a = 16 + 3 • 18 ºi b = (a – 34) : 4. Aflaþi câtul


ºi restul împãrþirii celor douã numere.

10. Câtul împãrþirii a douã numere naturale x ºi y este 3. Dacã mãrim pe


x cu 15 se obþin: câtul 5 ºi restul 3. Care sunt numerele ?

Test
Încercuiþi litera care corespunde rãspunsului corect:
1. Împãrþind 21 la 6 obþineþi:
A) câtul = 3,restul = 1; B) câtul = 4,restul = 3; C) câtul = 3,restul = 3

2. Împãrþitorul unei împãrþiri este 4, câtul este 7 ºi restul este 3.


Deîmpãrþitul este:
A) 31 B) 25 C) 19

3. Valoarea literei din enunþul urmãtor: ,,a : 6 → câtul 8 ºi restul 5” este:


A) 53 B) 38 C) 46

4. Restul împãrþirii triplului numãrului natural 18 la8 este:


A) 5 B) 6 C) 4

83
Împãrþirea unei sume sau diferenþe la un numãr de o cifrã

1. Calculaþi dupã model:


(6 + 8) : 2 (32 + 16) : 8
(10 + 20) : 5 (16 + 24) : 4
(14 + 28) : 7 (36 + 18) : 9
Model: (8 + 12) : 4 = 20 : 4 = 5
sau
(8 + 12) : 4 = (8 : 4) + (12 : 4)
=2+3
=5

2. Calculaþi dupã model:


(9 – 6) : 3 (28 – 16) : 4
(64 – 32) : 8 (45 – 25) : 5
(54 – 36) : 9 (49 – 14) : 7
Model: (81 – 54) : 9 = 27 : 9 = 3
sau
(81 – 54) : 9 = (81 : 9) – (54 : 9)
=9–6
=3

3. Calculaþi în douã moduri:


a) (7 + 21) : 7 (48 + 12) : 6 (42 – 14) : 7
(36 – 8) : 4 (70 – 42) : 7 (64 – 32) : 8

b) (3 + 12 + 9) : 3 (8 + 12 + 20) : 4
(14 + 28 + 35) : 7 (16 + 8 + 32 + 24) : 8

4. Completaþi tabelul:
a b c (a + b) : c (a : c) – (b : c)
8 4 2
24 8 4
36 12 6

84
5. Maria are 24 de buline roºii ºi 18 buline negre. Ea vrea sã realizeze
un model care sã aibã forma unei linii frânte închise cu 6 laaturi. Cum
poate proceda ?

Împãrþirea la 10 sau la 100

1. Calculaþi:
50 : 10 = 500 : 100 = 1000 : 10 =
200 : 10 = 750 : 10 = 1000 : 100 =
160 : 10 = 1000 : 1000 = 900 : 100 =

2. Completaþi:
70 = 700 : 30 = : 10
3= : 100 5= : 100
24 = : 10 9 = 900 :
1= : 100 1= : 1000

3. Aflaþi valoarea lui ,,a”:


500 : a = 100 100 × a = 600
370 : a = 10 a × 100 = 1000
a × 10 = 1000 800 : a = 100

4. Calculaþi:
25 × 4 : 10 = 60 × 5 : 100 =
(346 + 234) : 10 = (436 – 136) : 100 =
(230 + 770) : 100 = (628 + 372) : 1000 =

5. Calculaþi în douã moduri:


(250 + 30 + 20) : 10 =
(400 + 200 + 300 + 100) : 100 =

6. Micºoraþi de 100 ori suma dintre numãrul 730 ºi produsul numerelor


7 ºi 10.

85
Împãrþirea unui numãr mai mic decât 100 la un numãr de o cifrã

1. Calculaþi împãrþirile folosind scãderea repetatã:


24 : 2 72 : 6 99 : 9
32 : 2 36 : 3 60 : 5

2. Calculaþi:
80 : 4 = 44 : 4 = 86 : 2 =
70 : 7 = 48 : 4 = 96 : 3 =
90 : 3 = 68 : 2 = 82 : 2 =
60 : 2 = 69 : 3 = 99 : 9 =

3. Calculaþi câtul ºi restul:


86 : 4 = 68 : 2 = 85 : 4
65 : 3 = 43 : 4 = 31 : 3 =
69 : 2 = 54 : 5 = 89 : 8 =
59 : 5 = 98 : 9 = 76 : 7 =

4. Aflaþi câtul, restul ºi apoi faceþi proba:


17 : 2 = 43 : 5 = 48 : 3 =
14 : 3 = 68 : 7 = 51 : 3 =
13 : 4 = 47 : 6 = 52 : 4 =
11 : 5 = 87 : 9 = 68 : 4 =
14 : 6 = 80 : 9 = 96 : 8 =

5. Aflaþi numãrul care împãrþit la:


a) 7 dã câtul 12 ºi restul 2; b) 4 dã câtul 19 ºi restul 3;
c) 6 dã câtul 16 ºi restul 2; d) 5 dã câtul 17 ºi restul 4.

6. Aflaþi valorile lui ,,a”:


a × 6 = 72 (9 × a) + 27 = 63
7 × a = 84 (4 × a) – 19 = 29
a × 4 = 96 (a × 5) – 78 = 7
3 × a = 87 70 – (a × 3) = 19

86
7. Aflaþi toate numerele naturale care împãrþite la 8 dau câtul un numãr
diferit de zero ºi:
- mai mic decât 4, iar restul 2;
- cel mult egal cu 4, iar restul cuprins între 2 ºi 4.

8. Împãrþitorul unei împãrþiri este 6, câtul este 11, iar restul este 3. Aflaþi
deîmpãrþitul.

9. Deîmpãrþitul unei împãrþiri este 69, câtul este 8, iar restul este 5.
Aflaþi împãrþitorul.

10. Suma a douã numere este 36. Câtul lor este 3, iar restul este 4. Care
sunt numerele ?

11. Diferenþa a douã numere este 23. Câtul lor este 4, iar restul este 2.
Care sunt numerele ?

12. Suma a douã numere este 84. Câtul lor este 9, iar restul este 4. Care
sunt numerele ?

13. Diferenþa a douã numere este 40. Câtul lor este 6, iar restul este 5.
Care sunt numerele ?

14. Sã se afle numerele a ºi b, ºtiind cã:


a) a + b = 38 b) a – b = 29
a:b câtul 3 a:b câtul 3
restul 2 restul 2
15.Micºoraþi de 3 ori suma dintre jumãtatea numãrului 78 ºi sfertul
numãrului 36.

16. Aflaþi sfertul diferenþei dintre triplul numãrului 28 ºi jumãtatea


triplului numãrului 16.

17. Micºoraþi de 7 ori câtul dintre suma numerelor 39 ºi 59 ºi sfertul


numãrului 28.

87
18. Calculaþi în douã moduri:
(9 + 18 + 6) : 3 = (84 + 36 + 72 + 54) : 6 =
(56 + 24 + 72) : 8 = (68 + 28 + 32 + 92) : 4 =

19. Calculaþi:
a) (13 × 7 – 46) : (36 – 27) =
b) 100 – 14 × 3 : 2 – 96 : (75 – 69) =
c) [91 – 57 : 3 × (16 – 48 : 4)] : 5 =

20. Pe trei rafturi se aflã 57 de cãrþi repartizate în mod egal. Daniel mai
pune pe primul raft 16 cãrþi. Câte cãrþi sunt acum pe primul raft.

21. Bunica Ancãi are 56 pui de gãinã, de 4 ori mai puþini boboci de raþã
ºi de douã ori mai mulþi boboci de gâscã decât cei de raþã. Câþi pui ºi
câþi boboci are în total bunica Ancãi ?

22. Suma a trei numere este 87. Al doilea numãr este de 3 ori mai mare
decât primul ºi încã 3, iar al treilea numãr de douã ori mai mare decât
primul. Care sunt numerele ?

23. În trei lãzi sunt 82 kg de struguri. Sã se afle ce cantitate se gãseºte în


fiecare ladã, dacã în a treia sunt cu 6 kg mai mult decât în a doua, iar în
a doua sunt jumãtate din prima.

24. Un elev citeºte în trei zile 87 de pagini dintr-o carte. Câte pagini a citit în
fiecare zi, dacã numãrul de pagini citite reprezintã trei numere consecutive?

25. Un þãran are la piaþã, de vânzare, 64 kg de mãlai ºi de douã ori mai


puþinã fãinã albã. Dupã vânzare a rãmas cu a patra parte din fiecare fel.
Ce cantitate de fãinã albã a vândut þãranul ?

26. În 3 bidoane sunt 84 l de lapte. În al doilea bidon sunt cu 8 l mai


mult decât în primul, iar în al treilea cu 4 l mai mult decât în primul.
Câþi litri de lapte rãmân în fiecare bidon, dacã din primul ºi din al treilea
se consumã o jumãtate, iar din al doilea un sfert ?
88
27. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtoarea formulã numericã:

a + (a + 6) +(a + 2) = 38

28. Din cele 21 de bãnci dintr-o clasã 3 au rãmas libere. Câte fete ºi câþi
bãieþi sunt, dacã fete sunt de trei ori mai multe decât bãieþi ? (În fiecare
bancã ocupatã stau câte doi copii)

29. Suma a trei numere consecutive este 78. Care sunt numerele ?

30. La o împãrþire a douã numere se obþine câtul 8 ºi restul 3. Care sunt


numerele, dacã diferenþa lor este 66 ?

Împãrþirea unui numãr mai mic decât 1000 la un numãr de o


cifrã

Analizaþi modelul, apoi rezolvaþi asemãnãtor împãrþirile

842 : 2 840 : 4
693 : 3 482 : 2

Model: 428 : 2

S Z U

428 : 2 = 214

89
1. Calculaþi:
700 : 1 = 620 : 2 = 224 : 2 =
800 : 4 = 860 : 2 = 639 : 3 =
600 : 2 = 480 : 4 = 844 : 4 =
900 : 3 = 930 : 3 = 505 : 5 =

2. Calculaþi câtul ºi restul împãrþirilor:


a) 289 : 2 = 864 : 4 = 918 : 9 =
778 : 7 = 997 : 3 = 848 : 4 =
937 : 3 = 668 : 3 = 728 : 7 =
498 : 3 = 889 : 4 = 989 : 9 =

b) 458 : 2 = 848 : 8 = 936 : 9 =


642 : 3 = 975 : 5 = 545 : 5 =
876 : 4 = 856 : 4 = 707 : 7 =
590 : 5 = 612 : 6 = 612 : 3 =

c) 156 : 3 = 847 : 7 = 226 : 2 =


364 : 4 = 655 : 5 = 981 : 9 =
126 : 6 = 400 : 8 = 432 : 3 =
405 : 5 = 297 : 3 = 777 : 7 =

3. Aflaþi câtul, restul ºi apoi efectuaþi proba:


465 : 2 = 547 : 4 =
373 : 3 = 275 : 7 =
918 : 8 = 837 : 9 =
373 : 4 = 796 : 6 =

4. Calculaþi:
(178 + 346) : 2 = (724 – 535) : 9 =
(871 – 586) : 5 = (296 + 569) : 5 =
(328 + 176) : 6 = (804 – 348) : 8 =

90
5. Sã se afle ,,x” din urmãtoarele egalitãþi:

a) x • 9 = 954 x : 7 = 104
x • 6 = 768 x • 4 = 872
8 • x = 840 8 • x = 896
5 •× x = 725 x : 4 = 248

b) x • 8 – 578 = 182 861 : 7 + x = 600


156 • 4 – x = 38 x – 408 : 3 = 248
123 • 7 + x = 1000 x + 429 : 3 = 700
8 • x – 489 = 447 735 : 5 – x = 39

6. Împãrþitorul este 6, câtul este 126, iar restul este 3. Care este deîmpãrþitul
?

7. Aflaþi suma numerelor a, b ºi c, ºtiind cã:


a) a = 784 : 4 b) a × 7 = 819
b = 672 : 6 b = (a + 328) : 5
c = (a + b) : 2 c=b×6:2
a+b+c=? a+b+c=?

8. Calculaþi câtul dintre diferenþa numerelor naturale 330 ºi 105 ºi triplul


numãrului 3.

9. Micºoraþi de 6 ori suma dintre produsul numãrului 3 ºi sfertul


numãrului 224 cu jumãtatea triplului numãrului 136.

10. Calculaþi:

721 – (259 + 497) : 9 – 824 : 8 =


1000 – (540 + 760 : 4) : 5 × 4 =
931 : 7 + [4 × (346 + 725 : 5 – 873 : 3)] : 5 =

11. Suma a douã numere este 392. Sã se afle numerele ºtiind cã primul
numãr este de 7 ori mai mare decât al doilea.

91
12. Suma a trei numere este 750. Care sunt numerele dacã al doilea este de
3 ori mai mare decât primul, iar al treilea de douã ori mai mare decât primul?

13. Suma a douã numere este 689. Care sunt numerele dacã al doilea
este de 3 ori mai mare decât primul ºi încã 17 ?

14. Diferenþa a douã numere este 624. Care sunt numerele dacã al doilea
este de 4 ori mai mic decât primul ?

15. Diferenþa a douã numere este 366. ªtiind cã primul este de 3 ori
mai mare ºi încã 54 decât al doilea, sã se afle numerele.

16. Produsul a trei numere este 952. Sã se afle al treilea numãr, ºtiind cã
primul este 2, iar al doilea este de douã ori mai mare decât primul.

17. Într-o plantaþie sunt 837 de stejari, brazi ºi fagi. Sã se afle câþi sunt
de fiecare fel, dacã stejari sunt de 3 ori mai mulþi decât brazi, iar fagi cu
2 mai mulþi decât brazi.

18. Într-un siloz se aflã de 5 ori mai multe fructe decât în altul. Dacã din
primul se scot 657 kg ºi din al doilea 69 kg, rãmân cantitãþi egale. Ce
cantitate a fost la început în fiecare siloz ?

19. Horia are o sumã de 7 ori mai mare decât fratele lui. Dacã el ar da
fratelui 405 lei, cei doi fraþi ar avea aceeaºi sumã. Câþi lei a avut fiecare
la început ?

20. La o florãrie sunt 855 garoafe ºi trandafiri. Dupã ce s-au vândut 97


garoafe ºi 59 trandafiri, garoafe au rãmas de douã ori mai multe decât
trandafiri. Câte garoafe ºi câþi trandafiri erau la început ?

21. Dacã 4 tablouri costã cu 300 lei mai mult decât douã tablouri, aflaþi
cu cât costã mai mult 6 tablouri decât 3 tablouri.

92
22. Traian citeºte într-o zi un sfert dintr-o carte, adicã 75 pagini.
ªtiind cã în fiecare din urmãtoarele trei zile citeºte un numãr de
pagini echivalent cu trei numere consecutive, terminând cartea, sã
se afle câte pagini a citit în fiecare zi.

23. Aflaþi suma a + b + c + d, ºtiind cã:


a=b:5
b = c + 173
d=4×c
c + d = 135

Test
1. Calculaþi:
93 : 3 = 936 : 3 = 705 : 5 =
87 : 3 = 843 : 3 = 940 : 4 =
75 : 5 = 744 : 6 = 612 : 6 =
96 : 6 = 832 : 8 = 875 : 7 =

2. Aflaþi valoarea lui x:


x × 6 = 768 9 × x = 684
4 × x = 544 x × 3 = 825

3. Aflaþi câtul dintre suma numerelor 478 ºi 89 ºi triplul numãrului 3.

4. La o împãrþire câtul este de 27 de ori mai mare decât împãrþitorul 5,


iar restul este 4. Aflaþi deîmpãrþitul.

5. Un copil citeºte o carte cu 346 pagini în douã zile. Cât citeºte în fiecare
zi, dacã a doua zi citeºte cu 48 de pagini mai mult decât în prima zi ?

93
Elemente intuitive de geometrie

Punctul, linia dreaptã, segmentul de dreaptã,


linia frântã, linia curbã

1. Denumiþi fiecare desen:


a b c

2. Fie o dreaptã d. Consideraþi punctele A, B ºi C pe dreapta d ºi denumiþi


ce formeazã.

3. Folosind rigla desenaþi un segment orizontal AB = 5 cm ºi un segment


de dreaptã vertical CD = 50 mm. Care segment este mai lung ?

4. Mãsuraþi ºi aflaþi suma lungimilor segmentelor din figurã în milimetri:

D C E

A B C D E

5. Pe segmentul de dreaptã AC din desenul de mai sus, puneþi în evidenþã


un segment de dreaptã de 25 mm.

6. Fie A, B, C trei puncte în plan astfel încât AB = 6 cm, BC = 5 cm, iar


AC = 11 cm. Ce puteþi spune despre cele trei punte ?

7. Punctul O este mijlocul segmentului AB. Dacã segmentul AO = 4


cm, care este lungimea segmentului AB ?
94
8. Scrieþi segmentele a, b, c, d, e, f în ordinea crescãtoare a lungimilor.
Cum procedaþi ?

a
d

b
c f

9. Desenaþi o linie frântã din 4 segmente ºi apoi din 5 segmente.

10. Mãsuraþi lungimea liniei frânte de mai jos. Dacã s-ar pune un fir de
aþã pe aceastã linie frântã, ce lungime ar avea firul ?

C D L M
A B
E K
F I
G H

11. Segmentele AB = 12 cm ºi AC = 20 cm se aflã pe aceeaºi dreaptã.


Aflaþi lungimea segmentului BC.

12. Aflaþi lungimea segmentelor necunoscute din figura de mai jos, ºtiind
cã: MP = 11 cm, MN = 6 cm, MO = 3 cm.

M O N P

95
13. Construiþi linii frânte închise, linii curbe închise ºi deschise.

14. Dupã mãsurare comparaþi segmentele de dreaptã ce compun liniile


frânte închise de mai jos:

15. Desenaþi pe caiet ºi apoi completaþi spaþiile punctate:


N
B C O P
E R S

A M c
U T
a
D
F

1) ABCDEF = linie ................. formatã din ................................


2) MN = ...............................
3) a = ....................................
4) OPRSTU = linie ................. formatã din ................................
5) c = .........................

96
Poligoane

a) Triunghiul

1. Câte triunghiuri are fiecare desen ? M


A D
A A D
O

B C B C B C

2. Desenaþi un triunghi cu una din laturi de 3 cm.

3. Marcaþi pe caiet trei puncte, A, B, C, apoi uniþi-le. Ce aþi obþinut ? În


ce condiþii cele trei puncte nu formeazã un triunghi ?

4. Laturile unui triunghi sunt 9 cm, 7 cm, iar a treia cu 6 cm mai mare
decât diferenþa primelor douã. Care este suma lungimilor laturilor
triunghiului ?

5. Câte triunghiuri sunt în figura de mai jos:


A D
5 cm
E 4 cm F
5 cm
B C
Calculaþi suma laturilor triunghiurilor ABE ºi DCF

b) Dreptunghiul

1. Desenaþi un dreptunghi ºi apoi identificaþi laturile.

97
2. Desenaþi un dreptunghi ABCD cu lungimea de 4 cm, iar lãþimea cu 1 cm
mai micã. Uniþi punctele A cu C ºi B cu D. Ce figuri geometrice aþi obþinut?

3. Pe cele douã drepte uniþi punctele în ordine alfabeticã. Ce figuri


geometrice aþi obþinut ?
B C F

A D E

4. Desenaþi un dreptunghi cu lungimea de 8 cm ºi lãþimea cu 6 cm mai


micã. Aflaþi suma lungimilor laturilor..

5. Un dreptunghi are lãþimea de 4 cm ºi lungimea de douã ori mai mare.


Aflaþi suma lungimilor laturilor..

6. Câte dreptunghiuri sunt în desenul de mai jos ?

c) Pãtratul

1. Care dintre poligoanele urmãtoare sunt pãtrate ?

a) b) c) d) e)

98
2. Pornind de la punctul M, fixaþi celelalte puncte pentru a desena un
pãtrat.
M

Scrieþi laturile pãtratului. Cum sunt ele ?

3. Desenaþi un pãtrat cu latura de 5 cm. Care sunt vârfurile ?

4. Desenaþi un pãtrat cu latura de 3 cm. Mãsuraþi distanþa dintre douã


vârfuri opuse ºi comparaþi cu lungimea laturii.

5. Un teren în formã de pãtrat este împrejmuit cu 3 rânduri de sârmã.


ªtiind cã s-au folosit 120 m de sârmã, aflaþi cât mãsoarã o laturã a
terenului.

d) Cercul

1. Numiþi cercurile dintre figurile urmãtoare:

a) b) c) d) e) f)

99
2. Aflaþi lungimea segmentului AM:
16 cm

3 cm 8 cm A
O M

Ce lungime are segmentul ME ? Motivaþi rãspunsul.

3. Priviþi desenul, apoi aflaþi ce lungime are segmentul MN, dacã distanþa
de la M la A este de 7 cm ºi distanþa de la A la N este de 4 cm. Ce
lungime va avea segmentul CD ?

A
C D
M N

4. Descoperiþi regula ºi completaþi ºirrul cu figurile corespunzãtoare:

Interiorul ºi exteriorul unei figuri geometrice

1. Denumiþi formele plane:


a) din interiorul cercului b) din exteriorul triunghiului

A
100
2. Caracterizaþi figurile plane din interiorul pãtratului

3. Comentaþi poziþia dreptunghiului ºi a cercului din figura de mai jos:

4. Calculaþi:
a) suma numerelor din exteriorul triunghiului;
b)suma numerelor din exteriorul pãtratului;
c) produsul numerelor din interiorul triunghiului ºi al
dreptunghiului.

8 49
7
9
65 23

5. Realizaþi un desen dupã replicile copiilor:

24 de copii au fost la mare

101
34 de copii au fost la munte

7 copii au fost ºi la munte ºi la mare

a) Câþi copii au fost la mare ?


b) Câþi copii au fost la munte ?
c) Cu câþi copii au fost mai mulþi la munte decât la mare ?

Corpuri geometrice

1. Observaþi corpurile geometrice de mai jos, apoi completaþi tabelul:

1 2 3 4 5 6

Denumirea corpului geometric Cilindru Cub Con Cuboid Sferã

Numãrul corespunzãtor
corpului geometric

102
2. Numiþi corpurile geometrice care au cel mult douã feþe în formã de cerc.

3. Observaþi corpurile geometrice din desen, apoi completaþi tabelul:

a) b) c) d)

Denumire corpului Numãrul Numãrul Forma


geometric vârfurilor feþelor feþelor

4. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:


a )Care corpuri geometrice nu au nici o faþã planã ?
b) Care corpuri geometrice au o singurã faþã planã ?
c) Câte vârfuri are un cuboid ?

5. Descoperiþi numãrul cuburilor mici ce compun cubul mare .

a) b)

103
6. Stabiliþi valoarea de adevãr a propoziþiilor de mai jos:
a) Toate feþele unui cuboid sunt dreptunghiuri.
b) Un cub ºi un con pot avea o faþã comunã.
c) Secþiunea unei sfere este un cerc.
d) Un cub are douã feþe mai mici decât celelalte.
e) Un con ºi un cilindru pot avea o faþã comunã.

Probã de evaluare

1. Desenaþi o dreaptã în poziþie verticalã ºi un segment în poziþie oblicã.

2. Desenaþi o linie frântã închisã din:


a) patru segmente;
b) 3 segmente;
Scrieþi sub desenul obþinut cum se numeºte forma planã.

3. Aflaþi:
a) câtul numerelor din exteriorul cercului;
b) produsul numerelor din interiorul cercului ºi al pãtratului.
c) suma numerelor din interiorul cercului.

21 4 7

3 9 16

104
4. Denumiþi felul corpurilor geometrice din desenul de mai jos:

5. Pe fiecare faþã a unui cub au fost lipite câte 7 buline. Câte buline au
fost lipite în total ?

6. Suma lungimilor laturilor unui pãtrat este 36. Care este lungimea
laturii pãtratului ?

7. Un dreptunghi are lungimea de 12 m, iar lãþimea de 3 ori mai micã.


Care este suma lungimilor laturilor dreptunghiului ?

105
Numerele naturale de la 0 la 1 000 000
Formarea, scrierea ºi citirea numerelor naturale

1. Citiþi, apoi scrieþi numerele naturale reprezentate în fiecare desen:

a) b)

S Z U S Z U S Z U S Z U

c) d)

S Z U S Z U S Z U S Z U

2. Folosind ,,etichetele”, scrieþi numere formate numai din:


a) unitãþi de mii, sute, unitãþi; unitãþi de mii sute de mii
7 7
b) sute de mii, zeci de mii, zeci;
c) zeci de mii, sute, zeci, unitãþi. zeci zeci de mii
d) sute de mii, unitãþi de mii, sute, zeci; 7 7
e) sute de mii, zeci, unitãþi
sute unitãþi
f) unitãþi de mii, sute, unitãþi. 0 2

3. Ce reprezintã cifra 7 în scrierea numerelor: 307 243, 6 370, 75 913,


123 740, 726 013
106
4. Scrieþi un numãr care are:
a) 3 unitãþi de ordinul 5; 6 unitãþi de ordinul 1;
2 unitãþi de ordinul 6; 0 unitãþi de ordinul 4;
7 unitãþi de ordinul 2; 9 unitãþi de ordinul 3.
b) 0 unitãþi de ordinul 2; 0 unitãþi de ordinul 3;
4 unitãþi de ordinul 5; 7 unitãþi de ordinul 1;
3 unitãþi de ordinul 4; 8 unitãþi de ordinul 6;

5. Observaþi urmãtoarele coduri:

o sutã de o unitate o zece de


mii mii
o zece o sutã o unitate de mii

Scrieþi cu cifre numerele naturale pe care le-au scris iepuraºii


folosind codurile de mai sus.

6. Folosind toate cifrele 2,0, 8, scrieþi:


a) cel mai mare numãr de cinci cifre;
b) cel mai mic numãr de ºase cifre.

7. Scrieþi cel mai mare ºi apoi cel mai mic numãr de 5 cifre.

8. Gãsiþi numerele naturale de 6 cifre care au suma cifrelor 6.


107
9. Gãsiþi numerele naturale de 4 cifre care au cifra sutelor cu 2 mai
mare decât cifra unitãþilor de mii.

10. Gãsiþi numere naturale de 5 cifre care au suma primelor douã cifre
egalã cu suma ultimelor 3 cifre.

11. Gãsiþi numere naturale de 5 cifre în care diferenþa dintre cifra zecilor
de mii ºi cifra sutelor sã fie 4.

12. Gãsiþi numere naturale de forma ab , ºtiind cã b = a × 4.

13. Aflaþi numerele de 4 cifre în care cifra sutelor este de douã ori mai
mare decât cifra unitãþilor de mii ºi de douã ori mai micã decât cifra
zecilor, iar cifra unitãþilor este 0.

14. Gãsiþi numere de 6 cifre care au suma primelor 3 cifre egalã cu


semisuma ultimelor 3 cifre.

15. Gãsiþi numãrul natural format din 5 cifre ce reprezintã numere


consecutive, iar suma cifrelor este 20.

16. Gãsiþi numere naturale de forma ababa, ºtiind cã b = a : 2.

17. Se dau cifrele: 0, 8, 2, 4, 9, 0. Formaþi toate numerele naturale


posibile.

18. Sã se determine cel mai mare numãr de 5 cifre abcde cu proprietatea:


d ºi e sunt numere pare, b este numãr impar, iar a este mai mare decât c
cu 2.

19. Care este cel mai mare numãr natural ºi care este cel mai mic numãr
natural ce se pot forma din cifrele 2, 6, 0, 9, 8, 1 luate toate o singurã
datã ?

108
Compararea ºi ordonarea numerelor naturale de mai
multe cifre

1. Comparaþi numerele naturale, utilizând semnele de relaþie cunoscute:

7 309 7 398 14 391 14 398


26 537 26437 270 153 270 053
408 621 40 998 92 346 92 446
756 004 999 734 600 500 708 590
79 005 79 005 29 471 2 947
987 208 187 208 820 659 820 659

2. Scrieþi în ordine crescãtoare urmãtoarele numere naturale: 53 706,


701, 695, 1 799, 503 495, 209 701, 91 479, 998 097.

3. Scrieþi în ordine descrescãtoare urmãtoarele numere naturale: 499


596, 98 785, 9 899, 901 428, 590 624, 900 496, 1 000 000.

4. Arãtaþi între ce numere se aflã: 20 989,79 450,171 670,349 900, 99 999.

5. Scrieþi 6 numere consecutive din care unul sã fie 999 999.

6. Scrieþi numerele naturale pare cuprinse între 29 998 ºi 30 008.

7. Puneþi în locul lui a o cifrã în aºa fel încât sã fie adevãrate relaþiile ºi
arãtaþi câte cazuri sunt:
4a 999 < 43 729
386 a98 > 386 498
a 856 = 7 856
8. Scrieþi patru numere consecutive, dintre care al treilea sã fie:
a) 2 000; b) 50 000; c) 490 000.

109
9. Aflaþi ce valori poate lua x din scrierile:
a) 30 199 < x ≤ 30 203; b) 3 002 ≥ x > 5 998.

10. Ordonaþi crescãtor numerele din exteriorul dreptunghiului ºi


descrescãtor pe cele din interiorul dreptunghiului.

997 401 291


9 254 7 530 959
72 530
39 909 9 079
3 009 1 928

901 307 90 209

Rotunjirea numerelor naturale

1. Rotunjiþi la ordinul miilor numerele: 7 345, 24 639, 318 245, 40 507.

2. Rotunjiþi numerele dupã modelul dat:

Numãrul Rotunjirea numãrului


la zeci de mii la mii la sute
38 267 40 000 38 000 38 300
32 583
175 200
269 370

3. Încercuiþi dintre numerele:


3 920, 3 689, 2 920, 4 230, 4 530, 3 800, 5 834
numai pe acelea care se rotunjesc la 4 000.
110
4. Unind numãrul dat cu cel rrotunjit, apreciaþi care este cea mai apropiatã estimare:

8 300 50 000
8 240 8 000 48 570 48 500
8 200 49 000
5. Scrieþi în casete aproximarea pentru numerele date, apoi ordonaþi
crescãtor numerele obþinute. Ce cuvânt aþi obþinut, dacã sub fiecare
numãr ordonat aþi scris litera corespunzãtoare ?

24 300 8 700 28 700 6 400 8 200

A M R N U

Probã de evaluare
1. Scrieþi toate numerele naturale posibile cu urmãtoarele cifre: 0, 2, 4, 8.
a) Scrieþi trei numere din cele gãsite cu litere;
b) Care este numãrul cel mai mare ? Dar cel mai mic ?

2. Comparaþi numerele de mai jos folosind semnele de relaþie


corespunzãtoare:
39 701 39 800 76 002 86 011
406 999 413 001 801 346 800 195
925 668 924 699 6 045 6 045

3. Scrieþi douã numere de 6 cifre care sã aibã suma cifrelor 16.

4. Scrieþi vecinii numerelor de mai jos:


_________ 35 699 _________
_________ 109 999 _________
_________ 999 999 _________

111
5. Care sunt numerele mai mici cu o unitate, respectiv mai mari cu o
unitate decât:
101 000 990 900 110 000.

6. Gãsiþi numãrul de 5 cifre care îndeplineºte simultan condiþiile:


a) suma cifrelor este 18;
b) cifra unitãþilor de mii este de 4 ori mai mare decât cifra unitãþilor;
c) cifra sutelor este cu 3 mai micã decât cifra zecilor;
d) cifra zecilor de mii este cu 5 mai micã decât cifra unitãþilor de mii.

7. Aproximaþi la sute, la zeci de mii, respectiv la mii numerele:


45 964 246 526 96 858.

112
Adunarea ºi scãderea numerelor naturale
în intervalul 0 - 10 000
Adunarea numerelor naturale fãrã trecere peste ordin

1. Calculaþi:
a) 2 000 + 800 + 30 + 2 =
7 000 + 4 + 3 =
5 000 + 300 + 5 + 6 =

b) 7 305 + 2 431 = 547 + 9 321 =


8 564 + 1 215 = 176 + 2 622 =
6 325 + 3 462 = 453 + 8 426 =

2. Aflaþi suma numerelor naturale: 42, 301, 70, 122 ºi 2 103.

3. Aflaþio numerele cu 3 124 mai mari decât: 1 372, 2 435, 734.

4. Un termen al adunãrii este 321, al doilea este cu 1 013 mai mare decât
primul, iar al treilea este cu 3 000 mai mare decât al doilea. Care este suma?

5. Descoperiþi cifrele care lipsesc ºi reconstituiþi adunãrile:

73*1+ 4*5*+ 4***+ *3*6+


**3* 234 *362 5*43
9465 *8*9 9583 759*

6. Într-un parc s-au plantat 1 312 lalele, cu 231 mai multe zambile ºi 2
001 panseluþe. Câte flori s-au plantat în parc ?

7. Elena a citi într-o zi 212 pagini dintr-o carte, a doua zi cu 121 mai
multe, iar a treia zi cu 100 mai puþine decât în prima zi. Câte pagini are
cartea, dacã mai are de citit 1 121 pagini ?

113
8. Completaþi tabelul:
a b c d a+b+c+d
1 010 321 3 112 2 245
2 231 141 1 206 4 121

9. La suma numerelor 1 121, 1 220 ºi 3 103 adãugaþi numãrul 201


mãrit cu 3 121.

10. Compuneþi câte o problemã:

a) 1 000

231
?
1 102

b) 2 301 + (2 301 + 42) + 3 000.

Scãderea numerelor naturale fãrã trecere peste ordin

1. Calculaþi:
a) 7 000 – 3 000 6 928 – 825
9 456 – 5 432 8 075 – 7 051
8 974 – 7 251 9 964 – 5 652
5 385 – 4 342 3 879 – 2 815
b) 1 436 + 5 251 – 2 372
6 987 – 5 753 + 3 463
1 201 + 2 112 + 4 536 – 3 625
4 725 + 3 254 – 6 547 + 5 361

2. Cu cât este mai mare suma numerelor 6 348 ºi 3 421 decât diferenþa
numerelor 7 956 ºi 3 612 ?
114
3. Descãzutul este 7965, scãzãtorul este cu 6423 mai mic decât
descãzutul. Care este diferenþa ?

4. Aflaþi suma numerelor, ºtiind cã:


a) x + 3 458 = 7 989 ºi b) x = 436 + 3 241 – 1 345
y = x – 3 311 7 958 – y = 4 516
z=y–x

5. Aflaþi termenul necunoscut:


a)
3 487 + x = 5 998
x + 7 243 = 9 587
8 756 – x = 4 513
x – 3 452 = 5 316

b) 728 + x – 1 534 = 1 345


x – 5 741 + 4 362 = 7 596
9 978 – 5 665 + 3 276 – x= 6 327
5 947 – 4 621 – x + 6 345 = 7 468

6. Calculaþi:

a) x + y + z = 8 795
x+y = 1 663
y+z = 8 555
x=?;y=?;z=?

b) x + y + z = 1 984 c) x + y + z = 1 897
x = 340 x + y = 1 276
y = x – 320 y + z = 1 662
z=? x=?;y=?;z=?

7. Din cel mai mare numãr de patru cifre impare diferite scãdeþi cel mai
mare numãr de patru cifre pare diferite.

115
8. La o fermã sunt 4 321 gãini, cu 1 111 mai puþine curci, iar gâºte cu 5 410
mai puþine decât gãini ºi curci la un loc. Câte pãsãri sunt la acea fermã ?

9. Din cantitatea de struguri existentã la o fabricã de conservare a


fructelor 1 231 kg sunt la secþia de compot, cu 201 kg mai mult la secþia
de gemuri, iar cu 1 541 kg mai puþin decât în cele douã secþii sunt la
secþia de dulceaþã. Ce cantitate de struguri se aflã în fabricã ?

10. Alcãtuiþi câte o problemã dupã urmãtoarele formule:


a – (2 436 + 3 142)
9 897 – [a + (a + 1 230)].

Adunarea ºi scãderea numerelor naturale


cu trecere peste ordin

Adunarea cu trecere peste ordinul unitãþilor

1. Efectuaþi:
a) 3 456 + 5 727 + 2 435 + 1 948 +
1 239 2 158 6 319 6 024

b) 124 + 3 216 + 2 438


2 513 + 238 + 4 029 + 1 135
5 008 + 1317 + 328 + 2 009
129 + 2 003 + 204 + 217 + 3 018

2. La suma numerelor 1 237 ºi 3 128 adãugaþi diferenþa numerelor 9 879 ºi 7


763.

3. Micºoraþi suma numerleor 2 138, 209 ºi 3 015 cu suma numerelor


1 128 ºi 2 124.

4. Se dau numerele: a = 5 329 ; b = 1 217 ; c = 3 439. Sã se calculeze:


(a + b + c) – (c – b);
(a + c – b) + b + b.

116
5. Reconstituiþi adunarea:
abcd+
dcb8
ccc0

6. Într-o cutie sunt 3 129 de nasturi mari, cu 318 mai mulþi nasturi mici
ºi 1 005 nasturi mijlocii. Câþi nasturi sunt în cutie ?

7. La o cofetãrie s-au vândut într-o lunã 1 338 de ciocolate cu lapte, cu


121 mai puþine ciocolate cu alune ºi cu 18 mai multe ciocolate amãrui
decât cele cu alune. Câte ciocolate s-au vândut în total ?

8. La un spectacol în aer liber au participat 3 753 de persoane. ªtiind cã


1 217 sunt femei, cu 109 mai mulþi bãrbaþi, iar restul copii, aflaþi câþi
copii au participat la spectacol.

9. Rezolvaþi problema:

Am cumpãrat 1205 kg de struguri.

Eu cu 108 kg mai multe decât tine.

Iar eu am cumpãrat cu 402 kg mai


puþine decât voi doi la un loc.

Ce cantitate de struguri au cumpãrat cei trei gospodari în total ?

117
10. Descoperiþi câþi paºi face ºoricelul pentru a ajunge la caºcaval.

105 1 008

+ 1 018 103 +2 129

Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

1. Calculaþi:
a) 1 253 + 2 361 + 4 082 + 3 175 +
3 185 5 496 5 674 2 392

b) 273 + 2 182 + 5 351


2 091 + 1 374 + 2 191 + 283
5 360 + 161 + 1 272 + 271 + 3 080
1 131 + 2 192 + 1 081 + 3 275

2. Aflaþi cu cât este mai mare suma numerelor 3 472 ºi 2 381 decât
numãrul 1 533.

3. Comparaþi rezultatele adunãrilor:

2 435 + 3 481 293 + 5 623


1 051 + 4 372 + 1 493 2 181 + 2 352 + 2 374
7 523 + 191 + 1 185 3 172 + 1 271 + 3 162

4. Aflaþi suma a patrru numere naturale dintre care primul este cel mai
mic numãr de trei cifre, al doilea este cel mai mic numãr de patru cifre
diferite, al treilea este 1 391, iar al patrulea este cu 190 mai mare deccât
al treilea.

118
5. Aflaþi suma dintre triplul numãrului 130 ºi dublul numãrului 1243.

6. Într-o plantaþie sunt 1042 de fagi, cu 91 mai mulþi stejari, iar mesteceni
cu 180 mai mulþi decât stejari. Câþi arbori sunt în plantaþie ?

7. La un centru de difuzare a presei erau 81 de reviste pentru copii, cu


70 mai multe reviste pentru adulþi, iar ziare cu 1090 mai multe decât
revistele pentru copii ºi adulþi la un loc. Câte publicaþii erau în total ?

8. Aflaþi ce distanþã ar putea parcurge un cãlãtor care ar alege unul dintre


traseele:
a) Suceava - Bacãu - Bucureºti ºi retur;
b) Timiºoara - Bucureºti - Bacãu - Piatra Neamþ - Suceava
c) Piatra Neamþ - Bacãu - Bucureºti ºi retur.

Bacãu Piatra Neamþ Suceava Bucureºti Timiºoara


Bacãu – 60 155 284 744

Piatra Neamþ 60 – 215 344 599

Suceava 155 215 – 439 663

Bucureºti 284 344 439 – 562

Timiºoara 744 599 663 562 –

9. Dacã a = 1 271, b = 713 – 621 ºi c = b + 478 – 389, atunci a + b + c = ?

10. Se dau numerele 2 071, 50 ºi 3192. Compuneþi o problemã care sã


conþinã ca date numerele de mai sus ºi care sã se rezolve prin:
a) douã operaþii;
b) trei operaþii

119
Adunarea cu trecere peste ordinul sutelor

1. Calculaþi:
a) 3 724 + 1 903 + 4 326 + 7 562 +
5 832 6 745 2 741 1 627

b) 301 + 2 813 + 4 924


1 715 + 620 + 1 811 + 3 911
2 501 + 1 811 + 921 + 2 922
3 723 + 1 610 + 1 813 + 923

2. Mãriþi, pe rând, suma numerelor 901 ºi 811 cu numerele 1 710,


5 643, 7 574.

3. Completaþi casetele, astfel încât egalitãþile sã fie adevãrate:


1 836 + 900 + 2 742 = 4513 +
2 421 + 2 813 + 2 831 = + 3 524
+ 7 424 = 1 812 + 1 752 + 4 513

4. Dacã a = 932, b = a – 429, c = 1 511 + b, atunci a + b + c = ?

5. Descoperiþi cifrele acoperite cu flori:

3U4U+ U7UU+ 2UU2+


9U1 3U1 2 8 1U
4 4 9 6 8 1 5 6 U1 4 5

6. Gãsiþi suma dintre diferenþa numerelor 874 ºi 323 ºi triplul numãrului


312.

7. La o fermã sunt 1 320 de oi, cu 811 mai mulþi miei ºi 915 capre. Câte
animale sunt la fermã ?

120
8. La o fabricã de jucãrii se produc într-o sãptãmânã 712 pãpuºi, ursuleþi
cu 610 mai mulþi, iar iepuraºi cu 1 121 mai puþini decât ursuleþi. Câte
jucãrii se produc într-o sãptãmânã ?

9. De la un depozit s-au livrat unui magazin într-o zi 3 922 kg de zahãr,


iar a doua zi cu 1 312 kg mai puþin decât în prima zi. Dacã în depozit au
rãmas 2 143 kg, aflaþi ce cantitate de zahãr a fost în depozit înainte de
livrarea din cele douã zile.

10. Descoperiþi ce cuvânt se ascunde printre litere !

3 725 + 7 543 + 3 747 +


1 814 2 491 + 721 363 + 5 602
2 905 5 916
6 539 • A 7 164 • I 8 350 • S
5 632 • M 4 306 • M 7 264 •S 6 279 • T 9 349 • I
5 539 • F 5 396 • R 8 264 •A 5 289 • C 9 250 • M
5 296 • A 6 188 • E

Scãderea cu trecere peste ordin

1. Calculaþi:
a) 3 752 – 6 591 – 5 934 – 7 863 – 8 685 –
1 436 4 248 2 629 5 137 5 357

b) 8 928 – 5 705 – 6 816 – 3 634 – 7 906 –


3 365 2 483 4 624 1 572 2 275

c) 5 124 – 7 563 – 3 495 – 8 358 – 9 039 –


1 813 2 951 2 755 6 416 7 217

121
2. Efectuaþi: 436 + 2745 – 1977 + 1728
5028 – 3182 + 1875 – 2936 + 4958
1736 + 1864 – 976 + 1958 – 767

3. Scãdeþi numãrul 2958 dun suma numerelor 1795, 1878 ºi 1327.

4. Calculaþi, apoi efectuaþi proba:


4372 + 3628 9001 – 2785
3987 + 2915 7050 – 5382

5. Din suma numerelor 4328 ºi 3672 scãdeþi diferenþa numerelor 7021 ºi 1532.

6. Aflaþi termenul necunoscut:


a + 2367 = 7125 a+ 2853 – 3768 = 3458
5789 a = 9006 6321 – a+ 2857 = 2937
a – 3467 = 2578 5438 + a– 4759 = 4325
8003 – a = 6287 a– 1738 + 5326 = 9021

7. Elena s-a gândit la un numãr, apoi l-a mãrit cu 795. Rezultatul obþinut
l-a micºorat cu 4236 ºi a obþinut 1866. La ce numãr s-a gândit Elena ?

8. Tatãl lui George a parcurs în trei zile cu maºina 1057 km. În prima zi
a parcurs 425 km ºi în a doua zi cu 98 km mai puþin. Cîþi kilometri a
parcurs în a treia zi ?

9. Pentru întinerirea unei pãduri s-au plantat într-o zi 1038 puieþi de tei,
stejar ºi frasin, a doua zi cu 297 mai mulþi, iar a treia zi cât diferenþa
dintre primele douã zile. Câþi tei s-au plantat, dacã stejari ºi frasini s-au
plantat 1684 ?

10. Într-o ºcoalã sunt 1585 de elevi în ciclul primar, iar la o altã ºcoalã
în cele patru clase sunt: 218 elevi în clasa I, 295 elevi în clasa a II-a, iar
în clasa a IV-a sunt cu 55 elevi mai mulþi decât în clasa a II-a ºi cu 27
mai mulþi decât în clasa a III-a. La care ºcoalã sunt mai mulþi elevi?

122
11. Se dau numerele: a = 994, b = 1 271 – a, c = 1 001 – b + 37 ºi d =
2 051. Sã se calculeze d – (a + b + c) ºi (d – a) + (c – b).

12. Suma a trei numere este 7 927. Suma primelor douã numere este 5
138, iar suma ultimelor douã numere este 4 714. Care sunt numerele ?

13. Suma a trei numere este 6 716. Care sunt numerele, dacã suma ultimelor
douã numere este 5 443, iar al doilea este cu 376 mai mic decât primul ?

14. Într-o magazie s-au depozitat 8 219 kg de marfã în trei etape. Aflaþi
ce cantitate s–a depozitat de fiecare datã, dacã în primele douã etape s-
au depozitat 6 244 kg, iar în ultimele douã s-au depozitat 5 433 kg.

15. Alcãtuiþi câte o problemã dupã exerciþiile de mai jos:


a) 985 + (985 – 196);
b) 2 010 – (578 + 497 + 596);
c) 1 031 – [173 + (173 + 89) + 258].

Fiºã de evaluare
1. Calculaþi:

a) 759 + 1 053 + 2 678 + 3 700 +


2 331 928 1 384 1 518

b) 3 175 + 2 135 – 1 846


9 743 – 5 621 + 2 848
2 537 + 1 523 – 787 + 936.

2. Diferenþa a douã numere este 1 354, iar scãzãtorul este 875. Care este
descãzutul ?

3. Aflaþi diferenþa numerelor 7 031 ºi 5 280 mãritã cu 4 875

123
4. Aflaþi termenul necunoscut:
a + 2 675 = 5 138 4 271 + a= 8 315
2 051 – a= 970 a – 1 278 = 1 837
2 100 – a + 1 375 = 2 003

5. Într-o pepinierã sunt 1 205 puieþi de brad, cu 328 mai puþini puieþi de
pin ºi 1 402 puieþi de molid. Cîþi puieþi sunt în pepinierã ?

6. Într-un rezervor erau 4 000 litri de apã. În prima zi se consumã 1 058


litri, în a doua zi cu 385 litri mai puþin, iar a treia zi cât în primele douã
zile . Cîþi litri de apã au rãmas în rezervor ?

124
Unitãþi de mãsurã

METRUL

1. Calculaþi:

a) 563 m + 274 m =
701 dam – 38 dam =
625 hm – 535 hm =
486 km + 314 km =

358 cm + 242 cm – 187 cm =


802 mm – 562 mm + 275 mm =
900 dm – 708 dm + 596 dm =
128 cm + 581 cm – 98 cm =

b) 900 m + 500 m = dam


50 dam – 40 dam = m
437 km – 373 km = hm
48 dm + 72 dm = m
350 mm + 150 mm = dm
248 cm + 252 cm = m

c) 75 m × 10 = m = dam
1000 hm : 10 = hm = km
100 × 80 cm = cm = dam
900 dm : 100 = dm = cm

2. Librãria se alã la 12 hm de locuinþa Irinei, iar ºcoala în sens opus la


distanþa de 9 hm.
a) Ce imobil se aflã mai aproape de casa Irinei ºi cu câþi hectometri?
b) Câþi hectometri sunt de la ºcoalã la librãrie ?
c) Dacã ºcoala ºi librãria s-ar afla în acelaºi sens faþã de casa Irinei,
care ar fi distanþa dintre acestea ?

125
3. O echipã de muncitori a sãpat 100 m de ºanþ, o altã echipã a sãpat cu
1 m mai puþin, iar a treia echipã cu 3 m mai mult decât a doua. Câþi
metri de ºanþ au sãpat cele trei echipe ?

4. Dintre urmãtoarele lungimi subliniaþi pe cea mai apropiatã de o


jumãtate de metru: 23 cm, 530 mm, 48 cm, 40 dm, 21 cm.

5. De câte ori:

a) 1m este mai mare decât 1 cm ?


b) 1 km este mai mare decât 1 dam ?
c) 1 dam este mai mare decât 1 m ?

6. Planul alãturat reprezintã casa bunicii lui Adrian. Aflaþi dimensiunile


reale pentru fiecare încãpere, ºtiind cã 1 cm în plan reprezintã 2 m în
teren, apoi completaþi tabelul.

1 cm magazie

4 cm camera de zi

hol sufragerie bucãtãrie

1 cm 3 cm 2 cm

9 cm

camera de zi hol magazie sufragerie bucătărie

lungime
lăţime

126
7. Lungimea unui creion se cuprinde într-un metru de 5 ori. Încercuiþi
lungimea cea mai apropiatã de lungimea creionului: 14 cm, 200 mm, 1 dm,
23 cm, 21 cm.

LITRUL

1. Calculaþi:
a) 17 l + 33 l = 128 cl + 372 cl =
48 l - 39 l = 700 dl - 306 dl =
14 cl + 86 cl = 401 ml - 236 ml =
100 ml - 8 ml = 328 dl + 672 dl =

b) 501 l + 299 l = 275 kl + 435 kl =


802 dal - 381 dal = 900 hl - 538 hl =
175 kl + 825 kl = 396 dal + 104 dal =
37 hl + 164 hl = 804 hl + 96 hl =

c) 70 cl × 10 – 5 cl × 10 =
810 ml : 10 +800 ml : 100 =
500 kl – 320 kl : 10 =
801 cl – 800 cl : 10 + 100 cl =

d) 304 hl + 26 hl + 170 hl = kl
924 cl – 124 cl – 300 cl = l
365 l + 348 l + 287 l = kl
453 dal – 128 dal – 225 dal = kl

2. Comparaþi:
6l 60 dl 90 hl 90 kl
400 ml 40 l 200 l 2 hl
60 dal 7 hl 3000 ml 3l

127
3. În douã vase se aflã 200 l de ulei. În primul se aflã cu 4 l mai puþin decât
în al doilea. Cantitatea din primul vas se distribuie în bidoane de 2 l, iar cea
din al doilea vas în bidoane de 3 l. Câte bidoane au fost necesare ?

4. La un magazin alimentar s-au adus 816 l de suc. Dimineaþa s-a vândut


un sfert din întreaga cantitate, la prânz cu 58 l mai mult, iar restul s-a
vândut seara. Ce cantitate de suc s-a vândut seara ?

5. Într-un rezervor este de 5 ori mai multã benzinã decât în altul. Dacã s-ar
lua din primul rezervor 18 dal ºi s-ar pune în al doilea, în cele douã rezervoare
ar fi cantitãþi egale. Ce cantitate de benzinã se aflã în fiecare rezervor ?

KILOGRAMUL

1. Scrieþi prescurtat:
3 kilograme =
10 tone =
305 miligrame =
220 centigrame =
728 chintale =
25 decigrame =

2. Calculaþi:

a) 246 kg + 74 kg =
1000 mg – 79 mg =
36 dg + 124 dg + 350 dg =
704 cg – 96 cg + 272 cg =

506 kg + 494 kg – 185 kg =


26 t + 134 t – 90 t =
384 q – 128 q + 344 q =
1000 t – 560 t – 340 t =

128
b) 245 kg + 255 kg = kg = q
12 dag + 88 dag = dag = g
125 hg × 4 + 300 hg = hg = kg
528 q + 3 × 94 q = q = t

3. Observaþi desenele alãturate ºi comparaþi masa corpurilor din figura a.


ªtiind cã din argilã s-au modelat douã cãni (figura b),
precizaþi dacã s-a folosit toatã argila.

argilã

1 kg
a)

b)

1 kg

4. În douã lãzi erau 100 kg de pere. Dupã ce din fiecare ladã s-a consumat
aceeaºi cantitate, în prima ladã au rãmas 18 kg ºi în a doua 22 kg. Câte
kilograme de pere erau în fiecare ladã ?

5. Dintr-un depozit, într-o zi, s-au vândut 183 q de cherestea, a doua zi


de 3 ori mai puþin, iar a treia zi cu 87 q mai mult decât a doua zi. ªtiind
cã au mai rãmas 8 q, sã se afle cantitatea de cherestea existentã la început
în depozit.

129
TEST
1. Completaþi spaþiile libere:

Multiplii metrului sunt ______________________________________


_______________________________________________________.
Litrul este unitatea principalã de mãsurã pentru ___________________.
Unitatea de mãsurã a masei de 100 de ori mai micã decât kilogramul
este ____________.
Duratele mai mici de o orã sunt ________________________________
_______________________________________________________.
Gramul este de _________ mai _________ decât kilogramul.

2. Încercuiþi rãspunsul corect:


100 l – 6 × 14 l = 24 l, 16 l, 316 l
1000 kg : 10 – 38 kg = 78 kg, 72 kg, 62 kg
25 t × 4 – 62 t = 38 t, 42 t, 48 t

3. Scrieþi valorile de adevãr în casete:


Submultiplii litrului sunt: decilitrul, centilitrul, mililitrul
Tona este de 1000 de ori mai mare decât kilogramul
Anul are 12 luni
Trei zile au 62 ore

4. Cu ajutorul sãgeþilor, gãsiþi rãspunsul din coloana B ce se potriveºte


pentru exerciþiile din coloana A:
A B
444 kg – 6 × 58 kg 118 kg
58 kg + 300 kg : 5 96 kg
200 kg – 856 kg : 8 87 kg
24 kg + 18 kg + 25 kg 67 kg
93 kg

5. Un gospodar a îmbuteliat cantitatea de 64 l de vin în bidoane de 2 l


ºi 132 l în bidoane de 3 l. Câte bidoane a folosit gospodarul ? Ce
cantitate de vin a îmbuteliat ?
130
MULTIPLII ªI SUBMULTIPLII METRULUI,
LITRULUI, KILOGRAMULUI

1. Calculaþi:
71025 m – 9786 m = 5420 cl × 6 =
324563 mm – 87468 mm = 78055 dam : 5 =
6879 kg + 38758 kg = 936855 hg : 9 =

2. Transformaþi:
a) 130 dam = ? m 340 km = ? hm
49 dam = ? m 3700 hm = ? km
60 km = ? m 400 dam = ? km
900 m = ? hm 90 km = ? hm

b) 900 cm = ? m 18 m = ? mm
13000 mm = ? m 190 m = ? cm
270 dm = ? cm 3700 dm = ? dam
100000 mm = ? m 80000 mm = ? dm

c) 80 l = ? dal 800 l = ? hl
950 dal = ? hl 45 kl = ? l
20000 l = ? kl 3000 dal = ? kl
7000 cl = ? kl 75000 l = ? cl

d) 9000 ml = ? l 10000 cl = ? dal


64000 dl = ? dal 65 dl = ? ml
80 l = ? cl 24000 ml = ? dl
821000 ml = ? l 800000 dl = ? hl

e) 5 kg = ? g 300 cg = ? g
80 dag = ? dg 9000 mg = ? g
90 hg = ? dg 13000 cg = ? dag
70 dg = ? mg 40000 dg = ? hg
131
f) 8 t = ? kg 2000 q = ? t
250 q = ? kg 5000 kg = ? t
36 t = ? hg 3000 kg = ? q
75000 kg = ? t 150000 kg = ? t
g) 2 ddal = ? dal = ? l
9 ddal = ? dal = ? l
900 l = ? dal = ? ddal
2000 l = ? dal = ? ddal

3. Calculaþi:
a) 900 m + 500 m = ? dam 48 dm + 72 dm = ? m
6500 dam – 5500 dam = ? dm 850 mm + 150 mm = ? m
437 km + 73 km = ? m 1490 mm + 610 mm = ? m
13450 dm + 7550 dm = ? dam 248 dm + 952 dm = ? mm

b) 45 dam + 35 m + 9 hm = ? m
3000 m + 580 dam + 30 km = ? m
250 m + 15 km +170 hm = ? m
90000 dam + 70000 m + 300 hm = ? km

c) 780 dal + 3220 dal = ? l 9 cl + 91 cl = ? l


75 kl + 425 kl = ? l 1520 dl + 820 dl = ? dal
3500 hll – 790 hll = ? kll 3691 mll + 309 mll = ? l
14200 l – 4200 l = ? kl 7188 l + 2182 l = ? cl

d) 609 kl + 60 dal + 9000 l = ? l


7500 l + 273 hl + 8960 dal = ? hl
95000 l + 500 ml + 780 cl = ? dl
80000 dal + 7800 cl + 50000 ml = ? l

e) 9000 g – 82 g = ? cg 4 q + 196 q = ? t
265 kg + 35 kg = ? g 3450 t – 468 t = ? q
42621 dg + 7379 dg = ? hg 2798 kg + 202 kg = ? t
210000 mg – 68000 mg = ? dg 645 kg + 3355 kg = ? q

132
f) 75 kg – 347 g = ? g
280 q + 50 t = ? kg
50 kg + 7 q = ? hg
400 cg + 38 dag + 9 kg + 36000 mg = ? g

g) 75 m × 100 = ? dam
9800 kg : 10 = ? g
1000 t : 100 = ? kg
350 dal × 1000 = ? kl

4. ªtrandul se aflã la 13 hm de locuinþa Otiliei, iar ºcoala în sens opus la


distanþã de 97 dam.
a) Cine se aflã mai aproape de casa Otiliei ºi cu câþi metri?
b) Câþi decametri sunt de la ºcoalã pânã la ºtrand?
c) Dacã ºcoala ºi ºtrandul s-ar afla în acelaºi sens faþã de casa Otiliei,
care ar fi distanþa dintre acestea ?

5. O echipã de muncitori a sãpat 200 m de ºanþ, o altã echipã a sãpat cu


200 cm mai puþin, iar a treia echipã cu 600 cm mai mult decât a doua.
Câþi metri de ºanþ au sãpat cele trei echipe ?

6. Dintre urmãtoarele lungimi subliniaþi pe cea mai apropiatã de un


sfert de metru: 235 mm, 21 dm, 260 mm, 24 cm, 2 dm.

7. În douã vase se aflã 200000 ml ulei. În primul dintre ele se aflã cu


4000 cl mai puþin decât în al doilea. Cantitatea din primul vas se
distribuie în bidoane de 2 l, iar cea de-a doua în bidoane de 4 l. Câte
bidoane au fost necesare ?

8. La fabrica de zahãr din Sascut-Bacãu se aduc în trei sãptãmâni 4950 q de


sfeclã de zahãr. Câte tone se aduc în fiecare sãptãmânã dacã în a doua
sãptãmânã se aduce de douã ori mai multã decât în prima sãptãmânã, iar în
a treia cu 5000 kg mai multã decât în a doua sãptãmânã ?

133
9. De pe parcelele unei podgorii s-au obþinut cantitãþi diferite de struguri.
pe prima parcelã s-au cules cu 90 q mai mult decât de pe a doua, de pe
De
a treia s-au cules 36000 kg, iar de pe a patra s-au cules de 3 ori mai mult
decât de pe a treia. Câte tone de struguri s-au cules de pe prima ºi a
doua parcelã, dacã în total s-au cules 2790 q ?

10. Într-o cisternã se aflã de 5 ori mai multã benzinã decât în alta. Dacã
s-ar lua din prima cisternã 2000 l ºi 4 hl ºi s-ar pune în a doua, în cele
douã cisterne ar fi cantitãþi egale. Ce cantitãþi de benzinã se aflã în
fiecare cisternã?

3 cl
130 cl
7 cl
11. Alcãtuiþi o problemã dupã urmãtorul desen:

12. Calculaþi în litri:


(975 dal + 136 hl) : 5 = ? l
(300 cl – 90 dl) : 4 + 4000 ml = ? l

13. La un centru de industrializare a laptelui s-au adus 5 cisterne a câte


9 hl de lapte. 2968 l s-au oprit pentru a se obþine smântânã, iar restul s-
a îmbuteliat în sticle de 1000 ml. Câte sticle s-au folosit ?

14. Lungimea unui stilou se cuprinde într-un metru de 5 ori. Care din
urmãtoarele lungimi este mai apropiatã de lungimea stiloului: 25 cm,
200 mm, 10 dm, 26 cm, 23 cm ?

15. O echipã de muncitori reparã 1728 m de ºosea, altã echipã reparã cu


1 km mai mult, iar o a treia echipã cu 8 hm mai puþin decât primele
douã echipe la un loc. Câþi metri de ºosea reparã cele trei echipe ?

134
16. Într-o piaþã, trei þãrani au spre vânzare 3 t de roºii. Primul are cu 274
kg mai mult decât al doilea ºi cu 25 kg mai puþin decât un sfert din
cantitatea celui de-al treilea. Ce cantitate de roºii are fiecare ?

17. Trei scânduri au în total 810 cm. Din fiecare se taie câte o bucatã de
aceeaºi lungime ºi rãmân 3340 mm, 1840 mm ºi 2440 mm. Câþi
centimetri are fiecare scândurã ?

18. Într-un bazin sunt 75000 l de apã, în alt bazin sunt cu 7 kl mai
puþin, iar în al treilea cu 92 hl mai mult decât o cincime din primul
bazin. Câþi litri de apã sunt în cele trei bazine ?

19. De pe douã loturi s-au recoltat 15 t ºi 6 q de grâu. De pe unul s-au


recoltat cu 2 t ºi 8 q mai mult decât de pe celãlalt. Câte kilograme de
grâu s-au recoltat de pe fiecare lot ?

20. Pentru o prãjiturã bunica Alinei foloseºte 500000 mg de fãinã, 175


g zahãr, 6 pacheþele de zahãr vanilat a 6 g fiecare ºi 25000 cg unt. Cât
cântãresc ingredientele folosite pentru prãjiturã ?

UNITÃÞI DE MÃSURÃ PENTRU TIMP

1. Efectuaþi transformãrile:

a) 9 minute = ? secunde
6 ore = ? minute = ? secunde
4 zile = ? ore
28 zile = ? sãptãmâni

b) 3 sãptãmâni = ? zile = ? ore


20 ani = ? luni = ? decenii
9 secole = ? decenii = ? ani
2600 ani = ? secole = ? decenii

135
c) 5 zile ºi 7 ore = ? ore
6 ore ºi 35 minute = ? minute
8 ore ºi 15 minute = ? minute
14 sãptãmâni ºi 49 zile = ? sãptãmâni

d) 90 veacuri ºi 6 decenii = ? ani


3 milenii ºi 2 decenii = ? ani
160 decenii ºi 3500 ani = ? secole
360 secunde ºi 48 minute = ? minute
2 milenii, 6 secole, 5 decenii ºi 7 ani = ? ani

2. Efectuaþi urmãtoarele operaþii:

26 ore, 14 minute + 14 ore, 74 minute =


83 ore, 38 minute + 16 ore, 22 minute =
213 ani, 6 luni – 208 ani =
12 luni, 7 zile – 9 luni, 2 sãptãmâni =

3. În vacanþã Sorina ºi-a propus sã citeascã zilnic între orele 18 ºi 20.


Câte ore a folosit Sorina pentru lecturã timp de o sãptãmânã ? Dar într-
o lunã (iulie) ?

4. Mama are 38 ani, iar cei trei copii ai sãi au 10, 8 ºi 6 ani. Dupã câþi
ani mama va avea vârsta egalã cu suma vârstelor copiilor ?

5. Din Bacãu pleacã spre Suceava o motocicletã cu viteza de 40 km pe


orã. Dupã 2 ore pleacã din Bacãu un autoturism cu viteza de 80 km pe
orã. Dupã câte ore autoturismul ajunge motocicleta ?

6. O motoretã pleacã din Piteºti spre Bacãu la ora 10 cu o vitezã de 30


km pe orã. Dupã 2 ore pleacã din Piteºti un microbuz cu viteza de 60
km pe orã. La ce orã ajunge microbuzul motoreta ?

7. Scriitorul Horia Gane s-a nãscut în anul 1936. Cu 6 ani mai târziu s-
a nãscut poeta Ana Blandiana. Câþi ani au acum fiecare ?

136
8. Un câine fuge dupã un iepure care se aflã la distanþa de 210 m de el.
Dupã cât timp îl va ajunge, dacã iepurele fuge cu 340 m pe minut, iar
câinele cu 375 m pe minut ?

9. Ancuþa începe lecþiile la ora 17 ºi 30 minute. Dupã o orã face o pauzã


de un sfert de orã, apoi îºi reia lecþiile ºi le terminã dupã o jumãtate de
orã. La ce orã terminã Ancuþa lecþiile ?

10. Completaþi tabelul de mai jos:

Mai devreme Mai târziu cu


Acum
cu 7 minute 15 minute
6 h 53 min
4 h 18 min
8 h 23 min
12 h 10 min

TESTUL NR. 1

1. Estimaþi lungimea segmentelor AB, BC ºi CD, apoi mãsuraþi ºi


calculaþi lungimea segmentului AD.

D
A B

137
2. Transformaþi:
25 km = ? m 760 g = ? dg
2300 dl = ? l 6 t = ? kg
2 min = ? sec
7 zile = ? ore = ?sãptãmâni
200 ani = ? decenii = ? secole

3. Calculaþi:
430 l + 28 dal = ? l
905 m – 58 dam = ? m
28 kg – 9 hg = ? g
75 dal - 270 l = ? l
4300 hm – 295 km = ? km
85 q × 6 = ? t

4. Într-un butoi sunt 3 hl de apã, iar în al doilea cu 4 dal mai puþin


decât în primul butoi. Câþi litri de apã sunt în cele douã butoaie ?

5. În trei camioane se transportã 15 t de zahãr. În primul camion sunt cu


288 kg mai puþin decât în al doilea, iar în al treilea sunt de douã ori mai
mult decât în primul. Câte kilograme de zahãr se aflã în fiecare camion
?

TESTUL NR. 2

1. Transformaþi:
24 dam = ? m = ? dm = ? cm 18 q = ? kg
1200 m = ? dam = ? hm 90000 kg = ? t
9 kg = ? hg = ? dag = ? g 500 q = ? t
83000 dl = ? l = ? dal = ? hl

6 zile, 18 ore = ? ore = ? minute


21 sãptãmâni ºi 3 zile = ? zile
53 secole ºi 4 ani = ? ani
18 milenii = ? ani
138
2. Calculaþi:
1240 m + 760 dm = ? dam
95 dal – 780 l = ? l
14960 hm – 628 km = ? km
125 l × 8 = ? hl
136 kg + 86400 q = ? kg = ? t
13 zile – 1 sãptãmânã = ? zile
75 q × 8 = ? t
5 zile, 8 ore – 4 zile, 15 minute = ? minute

3. În douã stoguri sunt 90 q de fân. Într-un stog sunt cu 2000 kg de fân


mai mult decât în celãlalt. Aflaþi cantitatea de fân din fiecare stog.

4. La un AGROMEC se aflã 16 kl de motorinã. Primãvara fiecare tractor


consumã pe zi câte 50 l de motorinã. ªtiind cã în secþie sunt 29 tractoare,
sã se afle ce cantitate de motorinã a rãmas dacã se lucreazã 9 zile.

139
Exerciþii ºi probleme recapitulative

1. Calculaþi:

a) 756 + 432 : 9 = (286 + 368) : 6 + 491 =


1000 – 78 × 7 = 347 + 518 : 7 + 379 =
901 – 750 : 6 = 700 – 654 : 6 – 589 =
296 + 176 × 4 = (106 + 149 × 6) – 812 : 7 =

20 × 10 – 174 =
(121 – 34) : 3 =
(82 – 3) × 10 : 5 =
90 – 81 : 9 × 6 =

2. Completaþi:

a) (20 × 13) – (13 × a) = 0 a=


(115 × 49) – (b × 49) = 0 b=
(50 × 279) – (5 × 10 × c) = 0 c=
(a × 2 × 3 × 4 × 5 × 6) – (6 × 5 × e) = 0 e=

a) (6 × 3) – (2 × a) = 0 a=
(4 × 9) – (b × 6) = 0 b=
(5 × 8) – (2 × 5 × c) = 0 c=
(c × 2 × 3 × 4 ) – (a × 4 × e) = 0 e=

140
3. Aflaþi valoarea numericã a lui ,,a” din urmãtoarele egalitãþi:

a + 7 × 9 – 54 = 46
30 – 28 : 4 + a = 40
(56 + 8) : 8 – a = 5

4. Aflaþi de câte ori este mai mare a decât b:


a = (12 × 6 + 28) – (93 : 3 + 9) : 2
b = (5 × 12 + 7 × 6 – 60) : 3

5. Se dau numerele 84 ºi 7. Calculaþi suma dintre diferenþa lor, câtul lor,


suma ºi produsul lor.

6. Sã se afle a ºi b ºtiind cã: a + b = 254 ºi a mãrit cu 26 este de douã ori


mai mic decât b mãrit cu 32.

7. Într-o livadã s-au plantat 2744meri, cireºi ºi caiºi. Câþi pomi s-au
plantat de fiecare fel, dacã meri ºi cireºi s-au plantat 1986 ºi cireºi s-au
plantat cu 18 mai mulþi decât meri ?

8. Ancuþa ºi Andrei au împreunã 1000 lei. dacã Ancuþa i-ar da lui Andrei
85 lei, ei ar avea sume egale. Câþi lei are fiecare ?

9. Într-o magazie s-au depozitat 8219 kg de marfã în trei etape. Aflaþi ce


cantitate s–a depozitat de fiecare datã, dacã în primele douã etape s-au
depozitat 6244 kg, iar în ultimele douã s-au depozitat 5433 kg.

10. La o florãrie s-au adus garoafe, trandafiri ºi gladiole. ªtiind cã 703


nu sunt gladiole, 565 nu sunt garoafe, 910 nu sunt trandafiri, aflaþi câte
flori de fiecare fel s-au adus.

11. În douã cisterne erau 15 kl de benzinã. Dupã ce din prima se pun în


a doua 3 kl, în a doua sunt cu 1kl mai mult. decât în prima. Câþi kilolitri
de benzinã au fost în fiecare cisternã la început ?

141
12. Calculaþi valoarea lui x din egalitatea:
(x – 2) × 8 + 6 × (11 – 9) × 4 – 54 = 18

13. Se dau numerele:


x = (5 × 8 + 12 × 4) : 4
y = (32 : 2 + 56 : 7) : 2
z = (80 – 72 : 9 + 28) : 10
Sã se calculeze:
a) y + 6 • x + z; b) z : 10 + y : 3 + x : 2.

14. Calculaþi valorile lui a ºi b, apoi efectuaþi produsul lor:


72 : (12 – a) = b
(a × 8) : 6 => 5 rest 2.

15. Calculaþi:
[61 – 6 × 7 – (56 : 8 + 7 × 4) : 5] : 3 =

16. Gãsiþi drumul corect:

- 21

:5

STOP
×8

× 12 -6 3 + 20 :2
START
:9

+ 19
: 10

142
17. Suma a douã numere este 51. Dacã se împarte numãrul mare la cel
mic se obþine câtul 5 ºi restul 3. Care sunt numerele ?

18. Diferenþa a douã numere naturale este 19. Împãrþind numãrul mare
la numãrul mic se obþine câtul 3 ºi restul 3. Sã se afle numerele.

19. În trei pungi sunt 72 de nuci. Când din prima s-au pus în a doua 5
nuci, numãrul nucilor din fiecare pungã a devenit acelaºi. Câte nuci au
fost la început în fiecare pung ã?

20 Horia ºi George au împreunã 650 de lei. Horia îi spune lui George:


,,Dacã îþi dau 25 de lei, iar tu îmi dai 50 de lei, atunci vom avea aceeaºi
sumã”. Câþi lei are fiecare ?

21. Suma a trei numere este 77. Sã se afle numerele, ºtiind cã al doilea
este de 3 ori mai mare decât primul ºi cu 35 mai mic decât al treilea.

22. La o fermã viticolã s-au recoltat în trei zile 40 t de struguri. Ce


cantitate s-a recoltat în fiecare zi, dacã în a doua zi s-au recoltat cu 2 t
mai mult decât în prima zi, iar în a treia zi cât în primele douã zile ?

23. O jachetã, o bluzã ºi un tricou costã 105 lei. Cât costã fiecare articol,
dacã tricoul costã cât jumãtate din preþul bluzei, iar bluza costã jumãtate
din preþul jachetei ?

24. Calculaþi:
(6 × 4 – 9) : 3 + 72 : 8 = a
b = (2 × a + 26) : 6
c = (a – b) × 10 - 48
d = [80 – 3 × (15 – 7)] : 7
(a + c):d × b = ?

25. Aflaþi suma a patru numere x, y, z ºi t, ºtiind cã:


x=y×8 y = z – 20 t=2×z z + t = 32.

143
26. Într-o familie, mama, tata ºi fiul au economisit 1000 de lei. Sã se
afle cât a economisit fiecare, dacã o jumãtate din suma economisitã de
fiu este egalã cu o treime din suma economisitã de mamã ºi cu o cincime
din suma economisitã de tatã.

27. Micºorând cu 4 triplul unui numãr se obþine un numãr cu 6 mai


mare decât dublul numãrului iniþial. Care este numãrul iniþial ? Faceþi
verificarea.

28. În patru vase este aceeaºi cantitate de lichid. Dupã ce din fiecare vas
se iau câte 24 litri, se constatã cã au rãmas la un loc atâþia litri cîþi erau
în fiecare vas la început. Cîþi litri de lichid au fost în fiecare vas ?

29. Un cioban cumpãrã oi ºi constatã cã dacã ar mai fi cumpãrat încã un


sfert din câte a cumprat ºi încã 50 de oi, ar fi avut în total 550 de oi.
Câte oi a cumpãrat ciobanul ?

30. Suma a trei numere este 70. Sã se afle numerele, ºtiind cã aceastã
sumã este de 5 ori primul numãr, plus 10, iar al doilea numãr este cu 4
mai mic decât al treilea.

31. Dinu are 10 ani. Ce vârstã are mama lui, dacã atunci când Dinu va
avea vârsta actualã a mamei, mama va avea 62 de ani ?

32. Alcãtuiþi câte o problemã dupã urmãtoarele:

a) formule numerice:

450 + (450 + 378) + (450 × 10) =


150 – [(4 × 9) + (10 × 7)] =

b) formule literale:

(x + y) – z =
x + (x : y) =

144
c) scheme:

9
55
13

449
2154
705

33. Calculaþi:

x – y – z = 38
x + y = 125
x – y = 75

x = ? ; y = ? ; z = ?.

34. Un cetãþean este întrebat de vecinul sãu: ,,Câte gãini ai în curte?”.


El rãspunde cã dacã ar mai avea jumãtate din câte are ºi încã un sfert ºi
cu cocoºul, ar fi 127 gãini. Câte gãini are cetãþeanul ?

35. Suma a trei numere este 54. Dacã la fiecare se adaugã acelaºi numãr
se obþin, respectiv, numerele 16, 21 ºi 17. Care sunt numerele ?

36. Într-o curte sunt raþe ºi oi. Câte raþe ºi câte oi sunt, dacã aceste
animale au la un loc 18 capete ºi 48 de picioare ?

37. Vrem sã punem o cantitate de prune în mai multe lãzi. Dacã s-ar
pune câte 5 kg în fiecare ladã, ar rãmâne 11 kg. Dacã s-ar pune câte 6 kg
de prune în fiecare ladã, ar rãmâne 3 lãzi goale. Câte lãzi ºi câte kilograme
de prune sunt ?

145
38. Vasilian, ªerban ºi Traian au 3489 lei. Dacã Vasilian i-ar da lui ªerban
104 lei ºi lui Traian 218 lei, toþi ar avea sume egale. Ce sumã a avut fiecare?

39. Aflaþi douã numere naturale care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:


- suma lor este 1975;
- suma adunatã cu diferenþa acestora este egalã cu 1980.

40. Dacã s-ar aºeza câte 4 persoane pe o bancã, ar rãmâne 12 persoane


fãrã loc. Dacã s-ar aºeza câte 5 persoane pe o bancã, ar rãmâne 6 bãnci
libere. Câte bãnci ºi câte persoane sunt ?

41. Gãsiþi douã numere naturale care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:


- suma lor este de 3 ori mai mare decât diferenþa;
- suma adunatã cu diferenþa acestora este egalã cu 6800.

42. Determinaþi vârsta în prezent a tatãlui lui Daniel, dacã bãiatul are 7
ani, iar atunci când bãiatul va avea vârsta tatãlui, tatãl va avea 55 ani.

43. Determinaþi valoarea literelor B A C A U, ºtiind cã:


B – C = 84
C + B = A × 23
A = 126 : 9
B + A + C + A + U = 447

44. Într-o ladã sunt cu 24 kg de ceapã mai mult decât în alta. Dacã se
pun din prima ladã 32 kg în a doua ladã, în aceasta va fi de 3 ori mai
multã ceapã ca în prima. Ce cantitate de ceapã se aflã în fiecare ladã ?

45. Pe un raft sunt cu 56 de cãrþi mai mult decât pe al doilea, pe al


doilea sunt de 4 ori mai puþine decât pe al treilea. ªtiind cã pe al treilea
sunt cu 124 cãrþi mai mult decât pe primul, sã se afle numãrul de cãrþi
de pe fiecare raft.

46. Bunica are în curte de 5 ori mai multe gãini decât raþe. Dacã ar
vinde 20 de gãini ºi ar cumpãra 16 raþe, numãrul gãinilor ar fi egal cu
cel al raþelor. Câte gãini ºi câte raþe are bunica în curte ?
146
47. Un numãr este de 4 ori mai mare decât alt numãr. ªtiind cã suma
dintre dublul primului numãr ºi triplul celui de-al doilea numãr este
242, sã se afle numerele.

48. La un centru de difuzare a cãrþii erau culegeri pentru matematicã ºi


culegeri pentru gramaticã, în total 570 bucãþi. Dupã ce s-au vândut 109
culegeri pentru gramaticã ºi 189 culegeri pentru matematicã, au rãmas
de 3 ori mai multe culegeri de matematicã. Câte culegeri de fiecare fel
au fost la început ?

49. 3 saci cu cartofi ºi 2 saci cu ceapã cântãresc 238 kg. Un sac cu


cartofi cântãreºte cu 16 kg mai mult decât un sac cu ceapã. Cât cântãreºte
un sac cu cartofi ºi cât cântãreºte un sac cu ceapã ?

50. Diferenþa a douã numere este 120. ªtiind cã primul numãr mãrit cu 75
devine de trei ori mai mare decât al doilea micºorat cu 15, sã se afle numerele.

51. Diferenþa a douã numere este 236. Suma lor adunatã cu diferenþa
acestora este egalã cu 764. Care sunt numerele ?

52. Gãsiþi douã numere naturale care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:


- câtul lor este 3;
- diferenþa adunatã cu câtul acestora este egalã cu 33.

53. Patru cãrþi au 450 de file. ªtiind cã primele trei au numãrul de pagini
reprezentat prin trei numere consecutive ºi au 300 pagini, sã se afle câte
pagini are fiecare carte.

54. O carte are 126 pagini. Ancuþa citeºte sâmbãtã mai mult decât vineri
cu 6 pagini, iar duminicã de douã ori mai mult decât sâmbãtã ºi încã 12
pagini. Câte pagini citeºte în fiecare zi ?

55. Se dau trei numere, a, b ºi c. a este mai mare decât b de 3 ori, iar c de
douã ori mai mare decât a. ªtiind cã a mãrit cu 8 este egal cu b mãrit cu
40, sã se afle numerele.
147
56. Suma a patru numere este 88. ªtiind cã fiecare numãr este cu 4 mai
mare decât cel anterior, sã se afle numerele.

57. Suma a trei numere este 240. ªtiind cã primul numãr este de 3 ori
mai mare decât suma ultimelor douã numere, iar al treilea este cu 8 mai
mic decât al doilea, sã se afle numerele.

58. Suma a trei numere este 40. Dacã pe primul îl mãrim cu 4, pe al


doilea îl micºorãm cu 4, iar pe al treilea îl împãrþim la 3, obþinem suma
egalã cu diferenþa ºi egalã cu câtul. Care sunt numerele ?

59. Un tricou ºi un costum costã 790 de lei. Dacã se micºoreazã cu 80 de lei


preþul costumului ºi se mãreºte cu 25 de lei preþul tricoului, atunci costumul
ar fi de 4 ori mai scump decât tricoul. Câþi lei costã fiecare articol ?

60. În douã cutii sunt 168 de bomboane. Dacã s-ar transfera 8 bomboane
din prima cutie în a doua cutie, în aceasta ar fi cu 30 de bomboane mai
multe decât în prima. Câte bomboane sunt în fiecare cutie ?

61. Un numãr reprezintã o treime din alt numãr. Dacã se mãreºte suma
acestor numere de 4 ori, produsul lor este egal cu diferenþa numerelor
301 ºi 189. Care sunt numerele ?

62. Dacã un elev ar cumpãra 6 caiete, i-ar rãmâne 2 lei. Dacã ar cumpãra
4 caiete, i-ar rãmâne 6 lei. Câþi lei avea elevul ?

63. Aflaþi suma a douã numere care îndeplinesc simultan urmãtoarele


condiþii:
- dacã la al doilea numãr se adaugã 14, se obþine primul numãr;
- dacã la primul numãr se adaugã 36, se obþine de 3 ori al doilea.

64. Completaþi pãtratele magice, ºtiind cã pe fiecare linie ºi coloanã


suma numerelor este 752, respectiv 1000.

148
213 547 189
194 375
11 3 345 436

65. Încercaþi sã încadraþi cele ºapte figuri geometrice din desenul de


mai jos, fãrã sã le schimbaþi forma, într-un dreptunghi sau într-un

5 1
4

6 3
2

triunghi:
66. Patru echipe de muncitori au de terminat o fundaþie asemenea figurii
de mai jos. Pentru a lucra în mod egal au împãrþit suprafaþa în patru

pãrþi egale ºi identice ca formã. Cum au procedat ? Încercaþi ºi voi!


149
67. În urma unor sãpãturi arheologice au fost descoperite cele patru
fragmente din desenul de mai jos care, prin reconstituire, au dat o placã
dreptunghiularã. Încercaþi aceastã reconstituire.

68. Determinaþi numerele necunoscute din urmãtoarele relaþii:


a) 2a = 6a b) 6b = 4b

c) 2a = aa.

69. Determinaþi valoarea cifrelor a, b ºi c:


a) 450 + a26 < 6bc
b) 796 – 5ab < 24c
c) 17a8 – 5bc = 826

70. Produsul a trei numere naturale pare consecutive se împarte la suma


lor ºi se obþine câtul 4. ªtiind cã diferenþa dintre produs ºi sumã este 36,
sã se afle numerele.

71. În trei ºcoli învaþã 2368 elevi. În a doua ºcoalã sunt cu 86 elevi mai
mulþi decât în prima ºi cu 150 elevi mai mulþi decât în a treia. Câþi elevi
sunt în fiecare ºcoalã ?

150
72. Într-un an ºcolar elevii claselor a III-a au obþinut calificativele FB,
B ºi S.
Calculaþi:
a) Câte fete au obþinut calificativele FB ºi B ?
b) Câþi bãieþi au obþinut sub FB ?
c) Câþi elevi au obþinut calificativele FB ºi B ?
d) Câþi elevi au obþinut calificativul S ?
e) Câþi elevi sunt în clasele a III-a ?

nr. fetelor
36
nr. bãieþilor
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

FB B S

151
73. Înlocuiþi steluþele cu cifrele corespunzãtoare:
3*67 + 6*24* –
8*7 *69*6
*235 28*17

6*4 + **1* –
3** 43*6
*4* 352*
1396

74. Dinu ºi Adrian au strâns 26 lãdiþe cu cãpºune a câte 6 kg fiecare.


ªtiind cã Dinu a cules cu 4 kg mai mult decât Adrian, sã se afle câte
kilograme de cãpºune a strâns fiecare.

152
EVALUARE
NUMERE NATURALE

1. Se dã numãrul 472091. Eliminaþi douã cifre astfel încât numãrul


rãmas sã fie cel mai mic poºibil. Numãrul rãmas este:
A) 7209 B) 2091 C) 4201

2. Numerele M, N, O, P sunt alcãtuite din cifrele 1, 0, 2, 5 luate câte o


datã. Dacã M = 2*15, N = 10*5, O = *205 ºi P = 2**5, atunci:
A) M > P B) N > O C) O > P D) M < P

3. Cel mai mare numãr natural de ºase cifre cu cifra miilor 3 este:
A) 939999 B) 993999 C) 399999

4. Cel mai mic numãr natural de patru cifre cu cifra sutelor 6 este:
A) 2601 B) 1060 C) 1600

5. Care dintre afirmaþiile de mai jos este falsã?


a) Dintre douã numere cu un numãr diferit de cifre, cel mai mare este
numãrul cu mai multe cifre;
b) Dacã douã numere naturale au acelaºi numãr de cifre, se comparã
primele cifre ale fiecãruia (de la stânga la dreapta);
c) Dintre douã numere naturale este cel mai mare cel care are suma
cifrelor mai mare;
d) Dintre douã numere este cel mai mare numãrul în care cifra ordinului
respectiv reprezintã un numãr mai mare.
A) a B) b C) c D) d

153
OPERAÞII CU NUMERE NATURALE

1. În mulþimea {126, 806, 348, 109, 819} suma dintre cel mai mare ºi
cel mai mic numãr este:
A) 932 B) 928 C) 915

2. Fie numerele a = 906 – 728, b = 3 × 98, c = 729 : 3. Atunci avem


ordinea:
A) a < b < c B) b > a > c C) a < c < b

3. Dintre cele trei inegalitãþi numai una este adevaratã. Aceasta este:
a) 23 + 126 : 6 > 602 – 4 × 137
b) 1000 – 318 × 3 < 158 + 172 : 4 – 185
c) 1000 – 6 × (215 – 138 : 3) ≤ 63 – 236 : 4

A) a B) b C) c

4. Câtul dintre numerele a = 535 + (38 + 536 : 8) ºi b = 449 – (6 × 68 + 36)


este:
A) 130 B) 128 C) 108

5. La o ºcoalã sunt 594 de elevi dintre care o treime sunt fete. Dupa
amiaza învaþã 129 de bãieþi. Câti bãieþi învaþã dimineaþa ?
A) 267 de bãieþi B) 396 de bãieþi C) 198 de bãieþi

6. Dacã x – y = 292 ºi x > y de 5 ori, atunci valoarea numerelor este:


A) 361 ºi 69 B) 425 ºi 85 C) 365 ºi 73

7. Dintr-o bucatã de pânza s-a tãiat o datã jumãtate, iar a doua oarã un
sfert din rest ºi au rãmas 48 m. Cât mãsura bucata de pânzã ?
A) 128 m B) 96 m C) 150 m

8. Suma a patru numere naturale consecutive este 42. Cel mai mare
numãr dintre ele este:
A) 11 B) 13 C) 12

154
9. Numãrul necunoscut din egalitatea:
92 = x - 544 : 4 + 28
este:
A) 164 B) 200 C) 100

10. Dacã x + y = 384 ºi x – y = 88, atunci valoarea numerelor este:


A) 236 ºi 148 B) 351 ºi 263 C) 129 ºi 41

NOÞIUNI DE GEOMETRIE

1. Care dintre desenele de mai jos reprezintã o linie frânta închisã?

a) b) c)

A) a B) b C) c

2. Se dau segmentele de dreaptã:


A B M N C D

Câte din propoziþiile de mai jos sunt adevarate ?


a) AB < MN
b) MN > AB > CD
c) CD < MN > AB
d) AB + CD = AD

A) trei B) douã C) toate patru

155
3. Rãþuºca doreºte sã ajungã la iazul din apropiere.
B
a)
E
A F
C
D
E
A B D
b) G
C F

Drumul cel mai scurt este:


A) a B) b C) amândouã

4. Scrieþi în casete denumirea corectã a figurilor geometrice:

5. Care dintre propoziþiile de mai jos este falsã ?


a) Punctul C se aflã numai în interiorul pãtratului.
b) Punctul A se aflã în interiorul fiecãrei figuri geometrice.
c) Punctul B aparþine cercului.
d) Punctul B aparþine cercului ºi triunghiului.
A) a B) b C) c D) d

156
C

UNITÃÞI DE MÃSURÃ

1. Un râu curge 98 km printre munþi, 24 km printre dealuri ºi cu 118 km


mai mult decât printre dealuri pe câmpii. Râul are lungimea totalã de:
A) 240 km B) 254 km C) 264 km

2. Lungimea unui pas este de 8 dm. Câþi paºi se vor face pentru a parcurge
distanþa de 56 m ?
A) 448 de paºi B) 50 de paºi C) 70 de paºi

3. O tartã cu fructe de 600 g se taie în 5 pãrþi egale, apoi fiecare parte în


jumãtate. Cât cântãresc trei felii mici ?
A) 180 g B) 120 g C) 360 g

4. Din 8 l de lapte se pot fabrica 2 kg de unt. Ce cantitate de lapte se


foloseºte pentru a fabrica 100 kg de unt ?
A) 300 l B) 400 l C) 600 l

157
5. 8 persoane consumã 4 kg de pâine. Câte grame de pâine consumã o
persoanã ?
A) 300 g B) 400 g C) 500 g

6. Inima unui om are 70 de bãtãi (pulsaþii) pe minut. Dacã la fiecare


pulsaþie pompeazã 1 cl de sânge, atunci într-un sfert de orã pompeazã:
A) 1000 cl B) 1050 cl C) 700 cl

158
RÃSPUNSURI
De la clasa a II-a la clasa a III-a

23. 126 kg mere, 86 kg caise, 118 kg prune; 24. a) 712 ºi 248; b) 158 ºi
436; 27. 97 de gãini; 28. 233; 29. 36.
Testul nr. 1
3. 379; 4. 48 de prune.

Adunarea ºi scãderea numerelor naturale în


intervalul de la 0 la 10 000
Adunarea fãrã trecere peste ordin

4. 5989; 6. 4856 flori; 9. 8766.

Scãderea fãrã trecere peste ordin

2. 5425; 4. a) 5751; b) 6884; 6. a) x = 240, y = 1423, z = 7132; b) y = 20,


z = 1624; c) x = 235, y = 1041, z = 621; 8. 9652 pãsãri; 9. 3785 kg.

Adunarea cu trecere peste ordinul unitãþilor

2. 6481; 3. 2110; 4. 7763, 9985; 6. 7581 de nasturi; 7. 3790 de ciocolate;


8. 1210 copii; 9. 4634 kg.

Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

4. 3895; 5. 2876; 6. 3488 arbori; 7. 1554 publicaþii; 9. 1544.

159
Adunarea cu trecere peste ordinul sutelor

4. 3449; 6. 1487; 7. 4366 de animale; 8. 5235 jucãrii; 9. 8675 kg;

Scãderea cu trecere peste ordin

7. 5307; 8. 305 km; 9. 986 tei; 10. la prima ºcoalã; cu 399 de elevi; 11.
19, 1541; 12. 3213, 1925 ºi 2789; 13. 1273, 897 ºi 4546; 14. 2786 kg,
3458 kg ºi 1975 kg.

Înmulþirea

18. 63; 19. 35; 20. 1; 22. 48, 70, 18, 63; 23. 82, 70, 61; 24. a = 2, b = 4,
c = 16; 25. 10, 91; 26. 85; 27. 72; 28. 29; 29. 9; 30. (1,5), (4,4), (9,3),
(22,2); 31. 83; 32. 42 pagini; 33. 17 kg; 34. 18 km; 35. 35 ani; 36. 59
fire; 37. 99 cãrþi; 38. 88 persoane; 41. 23 kg; 42. (0,20), (1,14), (3,8),
(5,5), (6,4), (9,2), (15,0); 43. 5 fraþi ºi 2 surori → 7 fraþi; 45. 19 pagini.
Fiºa nr. 1: 3. 41; 4. 40 cãrþi.
Fiºa nr. 2: 3. 28; 4. 78.
Fiºa nr. 3: 1. 24; 3. 28; 4. 28 pagini.

Împãrþirea

22. 5; 30. (2,1) (3,1) ........ (4,2) (6,2) º.a.m.d.; 33. 6; 34. 3; 35. 63; 36.
De 9 ori; 37. 60; 38. 3;
(0,1), (0,2) ............ º.a.m.d.
39.
(1,1), (2,1) ............. º.a.m.d.
40. 7; 41. 9; 42. 7; 43. 7; 44. 6; 45. a = 4, b = 6, c = 8; 47. 5 baloane; 48.
36 copaci;
49. 32 ºi 8. Din propoziþia ,,primul înmulþit cu 2 este egal cu al doilea
înmulþit cu 8”, deducem cã primul numãr este de 4 ori mai mare decât
al doilea.

160
40 40 : 5 = 8
8 × 4 = 32

51. de 4 ori
25 kg
52. I
80 kg ⇒ 80 - (25 + 25) = 30 (kg)
II 25 kg 30 : 3 = 10 (kg)

I = 25 kg + 2 × 10 kg = 45 kg
a II-a = 25 kg + 10 kg = 35 kg
53. I
4 l 20 l → 20 - 4 l = 16 l, 16 : 2 = 8 (l)
II

I=8l
al II-lea = 8 l + 4 l = 12 l

54. 15, 9; 55. 18 pagini, 10 pagini; 56. 9, 7;


4
57. I
18 → 18 - 4 = 14, 14 : 2 = 7
II
Al doilea numãr este 7, iar primul numãr este 7 + 4 = 11
58. a) 24, 8, 37, 5, 8, 56, 9, 73.
b) 43, 7, 65, 9.
59. 72 fire, 18 fire; 60. 6 ani;

61. F 30 elevi → 30 : 3 = 10 (bãieþi)


10 × 2 = 20 (fete)
B

62. 8 cãrþi, 24 cãrþi; 63. 13 lãdiþe; 64. 6 ºi 9; 65. 8 pagini;

161
66.
14 → 14 : 7 = 2; 2 × 2 = 4; 4 × 2 = 8.

67.
3
24→24-(3 × 3)=24-9=15; 15 : 3 = 5
3 3

Numerele sunt: 5, 8 ºi 11.


68. 55 probleme.

69. 24 ani

→ 24 ani : 3 = 8 ani (vârsta fiului)


8 ani × 4 = 32 ani (vârsta tatãlui)
70.
→ 27 : 3 = 9 (al II-lea numãr)
9 × 4 = 36 (primul numãr)
27 ani
71. 4, 8, 24; 72.8 scoici, 32 scoici; 73. 8, 9, 10;

74.
1
36

1 7
Numerele sunt: 9, 10 ºi 17.
75. 8 l, 16 l, 32 l; 76. 10, 17, 21;
77. 14

62 kg

14 4
Cantitãþile sunt: 24 kg, 10 kg, 28 kg.

162
78. x = 6, y = 24, z = 30;
x = 27, y = 9, z = 54;
79. I - 5, II - 25, III - 27;
80. a = 7, b = 21, c = 9;
a = 8, b = 16, c = 32;
a = 46, b = 7, c = 28;
82. a + a + 1 + a + 2 = a + 53 → a + a = 50 → a = 25;
Numerele sunt: 25, 26 ºi 27.
83. T
Vârstele sunt: 5 ani
M 2 ani (fetiþa), 32 ani
71 ani (mama), 34 ani
F (tata)
27 ani
85. a
15 51 → 51 -15 = 36; 36 : 3 = 12
b
Numerele sunt : 12 ºi 39
Fiºa nr. 1: 3. 4; 4. 45 kg.
Fiºa nr. 2: 3. 9; 4. 5 timbre.
Fiºa nr. 3: 1. 12, 44; 2. x = 7, x = 32; 3. 24, 4. 7.

Ordinea efectuãrii operaþiilor

2. a) 82; b) 29; c) 56; d) 28; e) 45; f) 5; g) 17; h) 194

Înmulþirea ºi împãrþirea în intervalul de numere naturale de la


0 la 1000

Înmulþirea când unul din factori este o sumã

5. 33 mese. 6. 10 kg. 7. 30 exerciþii. 8. 47 pagini. 13. 72. 14. 36


fructe. 15. 42 pachete.

163
Înmulþirea când unul din factori este 10 sau 100

3. 670. 4. 494. 6. 50 m. 8. 593. 9. a) 800; b) 300. 10. 36 m. 11. 135. 12.


80 l, 312 l, 8 l. 13. 106 arbori. 14. 883 pachete. 15. 716. Test. 1 – C,
2 – B, 3 – B, 4 – A.

Înmulþirea fãrã trecere peste ordin

5. 525. 6. 765. 7. 488. 8. 816 km. 9. 672 elevi. 10. a) 396; b) 448. 12.
24 kg. 13. 66. 14. 1000 lei. Test. 1 – B, 2 – B, 3 – A, 4 – B.

Înmulþirea cu trecere peste ordin

2. 976. 6. 676. 7. 273. 8. 812. 9. 720. 10. 214 elevi. 11. 864 m. 12.
147 kg. 13. 123 pâini. 14. 269. 15. 338. 16. 240 lei. 17. 196 kg. 18. 86,
344, 297. 19. 178, 351, 117. 20. 197. 21. 78 cãlãtori, 234 cãlãtori,
156 cãlãtori. 22. 384. Test. 1 – A, 2 – C, 3 – C, 4 – B.

Împãrþirea cu rest

Test: 1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – B

Împãrþirea unui numãr mai mic decât 100 la un numãr de o cifrã

8. 69. 9. 8. 10. 28, 8. 11. 30, 7. 12. 76, 8. 13. 47, 7. 14. a) 29, 9; b) 35, 6.
15. 16. 16. 15. 17. 2. 19. a) 5; b) 63; c) 3. 20. 35 cãrþi. 21. 98. 22. 14, 45,
28. 23. 38 kg, 19 kg, 25 kg. 24. 28 pagini, 29 pagini, 30 pagini. 25. 24
kg. 26. 12 l, 24 l, 14 l. 28. 27 fete, 9 bãieþi. 29. 25, 26, 27. 30. Observaþi
reprezentarea graficã:
b)
a) b b b b 3

8 - 1 = 7 → pãrþi 66 - 3
63 : 7 = 9, deci b = 9 ºi a = 75

164
Test
1 – B, 2 – A, 3 – C, 4 – C, 5 – A.

Împãrþirea unui numãr mai mic decât 1000 la un numãr de o cifrã

6. 759. 7. a) 462; b) 473. 8. 25. 9. 62. 10. 534, 416, 293. 11. 343, 49. 12.
125, 375, 250. 13. 168, 521. 14. 832, 208. 15. 522, 156. 16. 119. 17.
501 stejari, 169 fagi, 167 brazi. 18. 735 kg, 147 kg. 19. 945 lei, 135 lei.
20. 563 garoafe, 292 trandafiri. 21.. 450 lei. 22. 74 pagini, 75 pagini, 76
pagini. 23. 375. 24. 236, 708.

Exerciþii ºi probleme recapitulative


3. a = 37; a = 17; a = 3; 4. de 10 ori; 5. 768; 6. Se observã cã suma
iniþialã se mãreºte cu 26 + 32, adicã cu 58. Grafic putem reprezenta:
a + 26
a + 26 a + 26 b + 32 254 + 58 = 312

Suma 312 reprezintã 3 pãrþi, fiecare egalã cu a + 26. Deci: a + 26 = 312


: 3 = 104, a = 104 – 26 = 78, iar b = 176. 7. 984 meri, 1002 cireºi, 758
caiºi; 8. 585 lei ºi 415 lei; 9. 2786 kg; 3458 kg; 1975 kg; 10. Din enuntul
,,703 nu sunt gladiole” ⇒ 703 sunt garoafe ºi trandafiri. Din enunþul
,,565 nu sunt garoafe” ⇒ 565 sunt trandafiri ºi gladiole. Din enunþul
,,910 nu sunt trandafiri” ⇒ 910 sunt garoafe ºi gladiole. Dacã adunãm
cele trei numere obþinem dublul numãrului de flori, adicã 703 + 565 +
910 = 2178. Atunci numãrul total de flori va fi 2178 : 2 = 1089. Deci
1089 – 703 = 386 gladiole, 1089 – 565 = 524 garoafe, 1089 – 910
= 179 trandafiri;
11. (15 – 1) : 2 = 7 (kl); 7 + 3 = 10 (kl) → prima; 7 – 2 = 5 (kl) → a
doua; 12. x = 5; 13. a) 154; b) 16; 14. a × b = 36; 15. 4; 17. 43 ºi 8; 18.
27 ºi 8; 19. 29 de nuci, 19 nuci, 24 de nuci; 20. 650 lei – 50 lei = 600 lei,
600 lei : 2 = 300 lei (suma lui Horia), 300 lei + 50 lei = 350 lei (suma lui
George); 21. 6, 18, 53; 22. 9 t, 11 t, 20 t; 23. 60 de lei, 30 de lei, 15 lei;
24. 18; 25. 108; 26. 300 lei, 200 lei ºi 500 lei; 27. 10;
165
28. Cantitatea de la început în fiecare vas era de a + 24 l.. În total au
rãmas 4a (tot atât cât era la început). 4a = a + 24, adicã:

a a a a

a 24

Rezultã cã a = 24 : 3 = 8 l.. Fiecare rezervor avea 8 + 24 = 32 l..

29. 400 oi; 30. 12, 27 ºi 31;


31. În viitor vârsta mamei:
26 ani (cu câþi ani este mai mare mama), 10 + 26 = 36 (vârsta actualã)

10 d d d=
diferenþa de
vârstã
62
ani

.
33. x = 100, y = 25, z = 37; 34. 72 de gãini; 35. 16, 21, 17; 36. Se
rezolvã prin metoda ipotezelor (ipotezã = presupunere). Presupunem
cã ar fi numai raþe. Deci 18 × 2 = 36 picioare. Cu câte picioare sunt mai
puþine decât numãrul iniþial: 48 – 36 = 12 (picioare). Diferenþa numãrului
de picioare (oaie, raþã) 4 – 2 = 2 (picioare)
Câte oi sunt ? 12 : 2 = 6 oi
Câte raþe sunt ? 18 – 6 = 12 raþe.
37.

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 11 kg

6 kg 6 kg

11 kg + 3 × 5 kg = 26 kg ⇒ numãrul de lãzi cu câte 6 kg


26 lãzi cu câte 6 kg + 3 lazi goale = 29 lãzi
166
26 lãzi × 6 kg = 156 kg sau
29 lãzi × 5 kg + 11 kg = 145 kg + 11 kg = 156 kg
38. Vasilian – 1485 lei, ªerban – 1059 lei, Traian – 945 lei. 39. 990 ºi
985. 40. 42 bãnci, 180 persoane. 41. 3400 si 1700. 42. 7 + a + a = 55, 2
× a = 48, a = 24; tata – 24 + 7 = 31 ani. 43. A = 14, B = 203, C = 119, U
= 97.
8 24

8 32 + 8 = 40 reprezintã douã pãrþi

44.

40 : 2 = 20 kg
I. 20 + 32 = 52 kg
II. 52 – 24 = 28 kg
45. (116 cãrþi, 60 cãrþi, 240 cãrþi) .

16

46.

20 + 16 = 36 reprezintã 5 – 1 = 4 pãrþi
9 raþe si 45 gãini
47. 88 si 22
48. 570 – (109 + 189) = 272
272 : 4 = 68, 68 + 109 = 177 (culegeri gramaticã)
68 × 3 + 189 = 393 (culegeri matematicã).
49. 54 kg – un sac cu cartofi, 38 kg – un sac cu ceapã.
120 75 50.
a
15 + 120 + 75 = 210 reprezintã
douã pãrþi
b 15

167
210 : 2 = 105, 105 + 15 = 120 (al doilea numãr)
120 + 120 = 240 (primul numãr).
51. 382 si 146.
52.

30

d + 3 = 33, d = 30
30 : 2 = 15 (al doilea numãr)
15 × 3 = 45 (primul numãr)
53. 99, 100, 101 si 150; 54. 24 pagini, 30 pagini, 72 pagini; 55. 48, 16,
96; 56. 16, 20, 24, 28; 57. 180, 34, 26; 58. 4, 12, 24; 59. costumul - 668
de lei, tricoul - 122 de lei; 60. 77 de bomboane, 91 de bomboane; 61. 21
ºi 7; 62. 14 lei; 63. 64;
65.

1
6
5
2

4 7
3

66.

168
67. Cele patru fragmente de ceramicã dau prin reconstituire aceastã
placã dreptunghiularã:

70. P : S = 4, P – S = 36

S
36
⇒ S = 36 : 3 = 12
a + a + 2 + a + 2 + 2 = 12 ⇒ 3a = 6 ⇒ a = 2,
a + 2 = 4, a + 2 + 2 = 6

71.

a
86
b 2368
c
150

b = (2368 + 86 + 150) : 3 = 868


a = 782, c = 718.
72. a) 54 fete; b) 29 bãieþi; c) 109 elevi; d) 11 elevi; e) 120 elevi.

74. 80 kg si 76 kg.

169
Evaluare
Numere naturale

1 2 3 4 5
B D B C C
Operaþii cu numere naturale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C C B A C A C B A

Noþiuni de geometrie

1 2 3 5
B A B C

Unitãþi de mãsurã

1 2 3 4 5 6
C C A B C B

170

S-ar putea să vă placă și