Sunteți pe pagina 1din 2
(18).cu Tine nu sunt singur - Psalmul 139 - Psalm 139,1.2 5 7 Antifon: Fe St SS o eo “, id fo + L fem 1.Cu Ti -ne nusuntsin -gur, Doamnevori ce-ar fi caci Tuma cer- ce -tezi de-a ab: Ta sti cuvantul meu ‘na’ - in tede-alros- ti, Cu. pe-ce ma-nconjori_ pria Fem: 2.Cand nu e-ramnascut sti - ai vi-a -ta mea, Cu dragos te de-atunci m-ai Barb: Dar am unsin-gurdor ‘si-l portinpieptulmeu: Ca ineportricva te. a i J a = ey wi did ~e ¢ SS SS: 0 Se Yoape si ma sli, Tu stitcdndstaupe loc sau cénd la drum por-nesc, 5 ar 8 Bur lar s& pot tri, Eu nu pot s& cu-prind in - fe-lep-ciu-sea Ta, Scris in. car-tea Ta, 0, ct de ne-pa-truns ¢plaul Tau di- vin, A nu maisteacel riu, Sd pia-ra u-ra lui de pe intreg pa-mént, lar ae ae bpp : Omofon: fo4 —— ——- a oS “E. I trunzi in gindul meu ow hul Tau ce - fesc! wreau sa Te sla-vese ct via -f8 voi a - veal 1.Un-de pot fu- gi sémas Ta © vieja mea, eu Ti- e Tio in - chin! Tu sa fil slé-vit’ si Nu- mele Ti sfint! —2.Nimi-ces-teDoam-ne, tot pf i 1 yt o = = See ES ee cund de fa-fa Ta? in ce -ruri, sau ia mar- gi-ne de pla-nul ce-lui ru Siu ra coo 8 ra th pen-tm Ti ne 7 o Chiarsi-n adaneimi demor-mént ma veia-fla, In bez -na Iu-mii Tu estiaimeu Soave! Preamarit si fi-e in veci Nume-leTau, Drep-ta -tea Ta $i fap -te-le-Ti di- vi-ne! mai in-toc -mit Te m-ai_zimis~ ‘Tu m-aiintoomit, ‘Tum-ai indoc-mit, prinHa-rul Tau m-ai z&-mis-lit Tu mai in- toc - mit,m-ai in-toc-mit si Tu mai 2a- ai 4 _me -reu cu mi -ne Tumai intoc-mitym-ai mis - lit, ai fostme-reu, Tu ai fostme-reu cu mi-ne lit, mai 2- mis - lit, cdci Tu ai fost si penaru mi - ne nna car fai fost st ED = Dum-ne-zeu si Ta- ti) Fit in veci sla. vit, r | Lt Dum-ne-zeu si Ta- ta, Fi in vecisl&-vit, Fil inveci sli st st vey nic, Fi in veci sla - vit, invecislé-vit, si Ss — = veg - nic prea- ma- rit, Fir in veci ma-rit, si ves -nic . 3 oH hy aes 2 b Chel on ftp ty_sri_mi sau na | ere ve5-nieprea-masrit, Tu maizidit fp - tu- rk mi-nu-ne = > ta! ves-nicpreamé-rit, Tum-ai zi-dit m-aizidit fp - tu-r@ mi-mu-na - al i, me@rei-dit Pip - tu- rl mi-mu -na