Sunteți pe pagina 1din 2

93

· uri di CCI erea echi\ibru\ui 3uridic a\ societa\ii , . .. dezordinea socia\a .


0J · ·•
re a \eg, n m d t· · · \
e cin\aa r fi ea ac . io na potn v it competente\or"'
r, u,p ·1mpos1·b·1\1·ta tea
cons d , e·a p \ Ca · · · d" · ·
ar, ane\or , d o 0b Hoativitatea norme i )Un ice nu este condi\ionata de fr ecven t
ao f! · 1 a ran ' d d t t t · d · . a
,ere 1,1 a1 do. ' e s i s te me\e e rep sun carac enzate e existenta unor norm
1oate
.. ceste.ia \ . . d. d d \ .. • e cu
ari1 a . a xe mp\u ' norme e )Un
. . d d t c: ice e reptu muncn) a a\tora care se ap_\'
( de, . . '
c cae cotid1n \e norme\e 1ca ct·
3und1ce ·e · rep ltnanc1ar \ fiscal, norme\e de dreptu\f _
r a
xenWu, • · d d \ - ·· a
.de s (de a i rar (norme\e )Un ice pnvm ec ararea starn de urgen\a sau a starii de
") sa,ll
ei itatd · de frecventa ap\icarii \or, e\e 'i i pastreaza caracteru\ ob\igator·,u
e d .f erent · perma-
\n I_ ' t sunt 'in vig,oare.
t a tat tnnP ca
nen,
\.;- Norma juridicii are un caracter tipic L.--
3,3.
-tr and rig,oarea defmirii termeni\or uti\iza\i, prin tipic 'in\e\egem ,,care disting, e
Pa.es aza O persoana, un ob 1" etc , un clenomen; caracten..st\c, specific" 3 .
caractenz . , \' \ .
A a cum am prec1 at 1 exp 1carea caracteru u\ genera\ i impersonal a\ normei juri-
. ac easta se adreseaza sub1ecte\or de drept d, prescnmdu-\e o. conduita standard, un tip un

:re
dice, ._ f \ . .. ,
de\ de condmta. Ast e , prm actlv1tatea e respectare \ executare a norme\or juridice de
subiecte\e de_ rept destinatare a\e ce_stora, se ? tine? u iformizare a conduite\or \or,
\1\ cadru\ ce\or mm 1mportante re\a\n soc1a\e \ prote3and prmc1pa\e\e va\ori socia\e.
Exempl u: - potrivit normelor de circulafie rutiera , §oferii aflati la semafor , au obli ga/ ia
d a opri la culo area ro§i e, conduita tuturor .fiind una uniforma §i similara .
4
\n stabi.\irea conduitei tip ce trebuie urmata de catre subiectele de drept i prescrisa
de norma juridica., \eg,iuitoru\ trebuie, 'in primul rand, sa imagineze un asemenea tip de
conduita , raportat \a rea\itatea sociala existenta 'in momentul elaborarii normei, care ar da
cea mai 'inalta expresie a gradu\ui de asig,urarea a ordinii sociale.
'Totodata., 'in al doilea rand, trebuie sa realizeze o proiec\ie 'in timp a acestui tip de
conduita, avand 'in vedere, pe de o parte rapiditatea transformarilor din realitatea sociala, iar
pe de a\ta parte inf\uen\a ce s-ar putea exercita asupra acesteia de catre factori externi, unii
cu caracter previzibil, a\\ii nu. •.
ln al trei\ea rand , factorul uman este poate ce\ mai important 'in configurarea,_dar 1 1
evo\u\ ia dreptu\ui, astfe\ ca raportarea tipu\ui de condu t trebui c ta l nevm \e, aspi
ra\ i i\e, gandirea , capacitatea de supunere fa\a de normat\V\tate a md\V\ altfelsp us, la
dul,m tot ceea ce 'inseamna universu\ uman.

3.4. Norma juridicii implicii un raport intersubiectiv


. . . anterioare a\e normei juridice, vom spunec a
Analizand trasatun\e car_actenst\c: dret carora \e revine ob\iga\ia de a se
conforma
aceasta se adreseaza tuturor_ s':1b\ecte\o W:'l :S {fe, l'intre diferite subiecte de drept normava
acesteia prin adoptarea unm hp de con ·\ d dreptu\ muncii conduce \a n terea rpaor-