Sunteți pe pagina 1din 1

SEMINAR 10

1. Identificați actele de aplicare a dreptului și actele normative în următoarele exemple:


-  Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr.5/21-03-2019 (Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie penală);
- Decizie nr.10/08-04-2019 (Î.C.C.J. - Completul competent să judece recursul în interesul legii);
- proces-verbal de constatare a contravenției;
- DECIZIA Curții Constituționale nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a sintagmei ”pe bază de abonament”, cuprinsă în art.84 alin.(3) din Legea
educației naționale nr.1/2011;
- Decizia de impunere pe anul 2018 a PFA ”Anca Grigorescu”;

2. În următorul exemplu, precizați tipul interpretării:

3. Precizați, din punct de vedere al rezultatelor interpretării, ce tip de interpretare se regăsește în


următoarele exemple:

a) Art. 3 din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare


„Activitatea de mediere se înfăptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de
rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere
sau origine socială”.
b) Art. 7  din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare
„Poate deveni mediator persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are capacitate deplină de exercițiu; 
b) are studii superioare; 
c) are o vechime în muncă de cel putin 3 ani; 
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități; 
e) se bucură de o bună reputație si nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; 
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, sau un program
postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de
mediere;. 
g) a fost autorizată ca mediator, în conditiile prezentei legi”.

c) Art. 56 din Legea nr. 24/2000, republicată


„(1) După intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei acestuia pot interveni
diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea,
suspendarea sau altele asemenea”. 

S-ar putea să vă placă și