Sunteți pe pagina 1din 5

Secretele viitoarelor cărţi de identitate

Abstract: In this paper is presented a general structure of an electronic ID system, together with
subsystems, ranging from data enrolment to ID verification and document inspection. The article gives an
overview on the application, the technology, the EU regulation and the implementations.

Keywords: harmonised immigration policy, uniform format in the EU, very high technical standard,
biometrics, identity, ethics, privacy ;

OUG nr.82/2012 reglementează introducerea căr ții electronice de identitate, atât ca


act de identitate cât și ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene. Prin introducerea
cărții electronice de identitate s-ar presupune unele implica ții asupra protec ției vie ții private și a datelor cu
caracter personal, ținându-se seama de categoriile de date care urmează să fie incluse în cartea
electronică de identitate, precum și tehnologia aleasă pentru implementarea acestei no țiuni.
Conform OUG nr.82/2012, cartea electronică de identitate va avea înscrise, în format electronic,
datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și imaginile impresiunilor papilare a două
degete.
Prin introducerea cărților electronice de identitate se vor materializa preocupările de interconectare
a sistemelor referitoare la identitatea electronică pe plan european. Astfel, prin proiectul european la scara
largă, denumit STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) se urmăre ște implementarea recunoa șterii
la scară europeană a identităţii electronice, ce va permite cetăţenilor să îşi utilizeze, în oricare dintre statele
membre UE, identitatea electronică atribuită la nivel naţional. Totodată se dorește sporirea gradului de
siguranţă al actului de identitate pentru a împiedica diferite persoane să efectueze tranzacţii imobiliare
ilicite, trafic de persone sau pentru a stopa migraţia ilegală.
Datele biometrice sunt considerate sigure și de aceea majoritatea sistemelor aprobă ideea că
există o mare probabilitate ca utilizarea acestora să asigure identificarea persoanei în cauză. Totu și,
datorită neajunsurilor tehnice ale biometriei se poate ca identificările fals pozitive sau fals negative să
rămână posibile, rata erorii de 0,5 % - 1% punând în discu ție siguran ța absolută a recunoa șterilor. Cert
este că, în principiu, caracteristicile biometrice rămân neschimbate pe durata de via ță a unui individ. Există,
totuși, anumite excepții în care apar modificari ale datelor biometrice, cum ar fi interven țiile chirurgicale,
accidentele, sau pur și simplu îmbătrânirea. Studii privind conservarea datelor biometrice au arătat că
impresiunile papilare se pot schimba pe măsură ce trece timpul. La aceasta se adaugă faptul că, fiind
afectate de creșterea corporală, caracteristicile biometrice nu sunt pe deplin dezvoltate până la prima
maturitate. Astfel, în niciun caz, copiii nu trebuie să fie supusi procesului de colectare a datelor biometrice.
Noile cărţi de identitate electronice vor conţine, ca şi paşapoartele, datele biometrice: imaginea
facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete.
Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi va conţine date în format tipărit sau în
format inscripţionat prin tehnologie laser şi în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de
siguranţă.
Cartea electronică de identitate va conţine datele cu caracter personal din cartea din identitate:
numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia titularului, data şi locul naşterii titularului, fotografia
titularului, C.N.P, adresa de domiciliu a titularului.
Pe lângă acestea, cartea electronică de identitate va conţine informaţii noi despre titular:
prenumele părinţilor titularului și date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile
impresiunilor papilare a două degete.
Din punct de vedere tehnologic, cartea electronică de identitate (CEI) va avea încorporat un cip
dublă interfaţă, cu contact şi contactless, care va include un microcontroler integrat, cu capabilităţi de
procesare criptografică, memorie internă şi o antenă pasivă. Comunicaţia cu un cititor se face conform
standardului de comunicaţii şi protocoale ISO 14443, iar pe interfaţa contact se face conform standardului
de comunicaţii şi protocoale ISO 7816.

Tehnologia smart card contactless utilizată permite accesul la datele electronice doar în condiţiile
în care se autorizează citirea acestora. Asigurarea confidenţialităţii datelor transmise/ primite între CEI/CER
şi cititor se face prin utilizarea metodelor criptografice şi/sau a unei infrastructuri de chei publice. Accesul la
datele necesare creării semnăturilor digitale va fi permis numai după o validare suplimentară de către
titularul CEI, cum ar fi un număr personal de identificare (PIN).
Tot ca măsuri de securitate, trebuie menţionat că tehnologia contactless cip inteligent are
implementate intern măsuri de protecţie avansată împotriva accesului neautorizat şi duplicării informaţiilor.
Interfaţa cu contact asigură titularului CEI/CER conexiunile la sisteme informatice pentru
autentificare şi autorizare.
Memoria inclusă în cip va avea următoarele zone:
 zona de date cu caracter personal (cele prevăzute în forma şi conţinutul CEI/CER), protejată la
scriere/ modificare, astfel încât să nu fie posibilă înscrierea altor date decât cele permise de lege;
 zona de date biometrice, la care accesul se face numai pe baza unor certificate digitale eliberate
de statul român;
 zona de certificate digitale.
În privinţa certificatelor digitale înscrise în CEI/CER, trebuie menţionat că acestea reprezintă o „carte de
identitate” virtuală şi permit identificarea fără echivoc a titularului în mediul electronic. Existenţa acestor
certificate va da posibilitatea titularului de a utiliza „semnătura digitală”, ceea ce pentru documentele
electronice echivalează cu semnătura olografă aplicată pe documentele tipărite. Dintr-o altă
perspectivă, semnătura digitală nu poate fi negată de titular, în sensul că ulterior utilizării acesteia nu va
putea invoca faptul că a fost falsificată.
Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii
electronice de identitate sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor/
părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal.
Impresiunile papilare se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele
mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor papilare este necorespunzătoare şi/sau degetele arătătoare
prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale
solicitantului, după caz. În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este
necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera
carte de identitate provizorie, în condiţiile legii. 
La preluarea imaginii faciale se ține cont de asemenea de anumite condi ții,  solicitantul trebuind să
aibă capul neacoperit și ochii deschi și. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul
acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie
vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină.
Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate , nu reflectă lumina, nu
provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio
porţiune a ochilor.
Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel
încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză.
Impresiunile papilare şi imaginea facială colectate în scopurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 82/2012 se includ în mediul de stocare electronică a cărţii electronice de identitate şi se
stochează în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor şi în bazele de date
de producţie.
După personalizarea cărţii electronice de identitate, datele biometrice stocate în bazele de date de
producţie se şterg prin procedură automată.
Impresiunile papilare stocate în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a
persoanelor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţii electronice de identitate sau,
dacă nu a fost ridicată în astfel de condiţii, cel târziu la împlinirea unui termene de 3 luni de la data
programată pentru eliberarea acesteia.
Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii electronice de identitate se
realizează numai în prezenta titularului, la sediul serviciilor de evidenţă a persoanelor, cu excepţia situaţiei
în care persoana este netransportabilă, respectiv la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular care
înregistrează cererea pentru eliberarea cărţii electronice de identitate.
Termenul de valabilitate a cărţii electronice de identitate este de patru ani pentru persoanele cu
vârsta cuprinsa între 14 şi 18 ani, respectiv de 5 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.
OUG nr. 82/2012 stabilește că până la data de 30 iunie 2013 se va realiza o platformă-pilot pentru
constituirea sistemului informatic de emitere a căr ții electronice de identitate și punerea în circula ție a căr ții
electronice de identitate și a cărții electronice de reziden ță.
Totodată, în actul normativ se precizează că punerea în circulație a cărți electronice de identitate
se realizează, în mod eșalonat, în termen de maxim 6 luni de la data emiterii primei căr ți electronice de
identitate, pe masura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de eviden ță a
persoanelor.
Cert este că această carte electronică de identitate reprezintă doar o opţiune pe care solicitanţii o
au la dispoziţie, în raport cu actele de identitate/ rezidenţă clasice. Cartea Electronică de Identitate şi
Cartea Electronică de Rezidență se va elibera numai la solicitarea persoanei interesate , în cazul în care
consideră că răspunde intereselor sale:cu sau fără amprente digitale. La alegerea cărții potrivite de
identitate trebuie doar să ținem cont de faptul că datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi
introduse în CEI/CER şi nu se stochează în baze de date, pentru interogări ulterioare.
Bibliografie
1.http://www.curentul.ro/2012/index.php/2012121481200/Actualitate/Din-2013-vom-avea-carte-electronica-
de-identitate-cu-date-biometrice.html
2.http://www.b365.ro/noile-bulentine-de-intentitate-detalii-despre-datele-biometrice_188902.html
3. OUG Nr.82 din 04.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
4. http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/noile-buletine-de-identitate-ce-trebuie-sa-stii-despre-datele-
biometrice-180158.html
5. http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/183223-Cartea-de-identitate-electronica-va-contine-
date-biometrice-ce-vor-fi-sterse-automat-din-sistem-dupa-eliberare.html

S-ar putea să vă placă și