Sunteți pe pagina 1din 23

LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” PLOIEȘTI

PROIECT DE CERTIFICARE
A CALIFICĂRII PROFESIONALE
ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

NIVEL 5
Domeniul: INFORMATICĂ
Calificarea profesională: ANALIST PROGRAMATOR

Îndrumător de proiect,
Prof. VOICU MARIANA Absolvent,
STAN DRAGOȘ MIHAI

2018
LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” PLOIEȘTI

Tema proiectului

GESTIUNE
MAGAZIN DE ÎMBRĂCĂMINTE

2
Cuprins

Gestiune magazin de îmbrăcăminte

1. Argument............................................................................................................................................................4
2. Structurarea datelor.........................................................................................................................................7
2.1. Diagrama ERD................................................................................................................................................7
2.2. Creare tabele...................................................................................................................................................8
2.3. Constrângeri..................................................................................................................................................10
3. Meniuri, rapoarte, formulare, diagrame....................................................................................................12
3.1. Pagina principală..........................................................................................................................................12
3.2. Paginile aplicației..........................................................................................................................................12
3.3. Rapoarte........................................................................................................................................................13
3.3.1. Vederi......................................................................................................................................................16
3.4. Formulare.......................................................................................................................................................20
3.5. Diagramă și calendar...................................................................................................................................22
4. Protecția datelor.............................................................................................................................................23
5. Avantajele lucrării..........................................................................................................................................23
6. Bibliografie.......................................................................................................................................................23

3
Gestiunea unui magazin de îmbrăcăminte

1. Argument

Cerință: Să se proiecteze o aplicație care să permită gestionarea activității unui magazin


de îmbrăcăminte și obținerea de informații suplimentare despre acesta.

Acest proiect a fost realizat pentru îmbunătățirea activității în domeniul comerțului cu


ajutorul unei baze de date Oracle.

Pentru realizarea aplicației au fost parcurse o serie de etape, începând cu modelul


conceptual, ERD-ul realizând în final operaţiuni complexe şi comenzi.

Primul pas în realizarea unei aplicaţii de baze de date este analiza datelor şi realizarea
unei scheme conceptuale a acestora. În această etapă sunt analizate natura şi modul de utilizare
ale datelor. Sunt identificate datele care vor trebui memorate şi procesate, apoi se împart aceste
date în grupuri logice şi se identifică relaţiile care există între aceste grupuri.Ideea de bază a
analizei datelor şi a construirii modelului conceptual este „să măsori de două ori şi să tai o
singură dată”. Odată obţinute aceste informaţii ele trebuie reprezentate într-o formă
convenţională care să poată fi uşor înţeleasă de toată lumea. 

O astfel de reprezentare este diagrama entităţi-relaţii, numită şi harta relaţiilor sau ERD-ul
(Entity Relationship Diagram). Aceste scheme sunt un instrument util care uşurează
comunicarea dintre specialiştii care proiectează bazele de date, programatori, pe de o parte şi
beneficiari, pe de altă parte. Aceştia din urmă pot înţelege cu uşurinţă o astfel de schemă, chiar
dacă nu sunt cunoscători în IT.

Modelul relațional- este modelul folosit de mine în realizarea acestei baze de date şi
reprezintă cel mai utilizat model de stocare a datelor, în care datele sunt organizate sub formă de
tabele între care există diverse legături; modelul relaţional este un model simplu, bazat pe
algebra relaţională, care a făcut posibilă dezvoltarea limbajelor relaţionale sub forma unui
software specializat ce asista procesul de implementare a bazelor de date. Astfel de limbaje sunt
SQL-ul (Structured Query Language) si QBE (Query By Example).Transformarea modelului
conceptual, a ERD-ului, în modelul fizic, adică baza de date propriu-zisă, se numeşte mapare.
Acest proces implică transformarea fiecărui element al ERD-ului.

Prima etapă a acestui proces constă în crearea tabelelor bazei de date. Astfel:

1. fiecărei entităţi îi va corespunde câte un tabel.


2. fiecare atribut al unei entităţi va deveni o coloană a tabelei. Fiecare coloană va
memora date de acelaşi tip.
3. fiecare instanţă a unei entităţi se va transforma într-un rând (sau înregistrare) a
tabelului corespunzător.

4
4. unicul identificator al unei entităţi devine cheia primară a tabelei. Coloana sau
combinaţia de coloane care identifică în mod unic toate liniile unui tabel se
numeşte cheie primară.

Regulile de integritate:garantează că datele introduse în baza de date sunt corecte şi


valide. Aceasta înseamnă că dacă există orice regulă sau restricţie asupra unei entităţi, atunci
datele introduse în baza de date respectă aceste restricții. În Oracle, regulile de integritate se
definesc la crearea tabelelor folosind constrângerile. Regulile de integritate sunt următoarele:

Integritatea entităţilor: indică faptul că nici o coloană ce face parte din cheia primară nu
poate avea valoare NULL. În plus, pentru fiecare înregistrare, cheia primară trebuie să fie unică.

Integritatea de domeniu: acest tip de reguli permite ca într-o anumită coloană să se


introducă doar valori dintr-un anumit domeniu.

Integritatea referenţială: este o protecţie care asigură că fiecare valoare a cheii străine


să corespundă unei valori a cheii primare din tabela referită.

Definirea utilizatorilor şi a nivelelor de acces la baza de date, respectiv administrarea


securităţii şi a confidenţialităţii datelor sunt specifice fiecărei activități în parte.

Dacă pentru realizarea unei baze de date complexă este necesară o întreagă echipă de
proiectanți, pentru administrarea acesteia este suficienta o singură persoană, administratorul
de baze de date. Această ocupație solicită, în mod deosebit, abilităţile intelectuale de tip cognitiv
pentru înţelegerea problemelor apărute şi găsirea de soluţii adecvate pentru rezolvarea lor. Este
nevoie ca administratorul de baze de date să aibă capacitatea de a lua rapid decizii în condiţii
de stres, să interpreteze rapid şi corect mesajele de eroare şi informaţiile obţinute în timpul
activităţii. Activitatea implică anumite operații care se repetă, cu o frecvenţă mai mare sau mică,
cum ar fi: închiderea sau deschiderea bazei de date, verificarea stării bazei de date, urmărirea
performanţelor bazei de date, efectuarea de arhive, copii şi backup-uri. De asemenea, activitatea
implică operaţii care rezolvă probleme ce apar spontan. Prezenţa unei persoane cu sarcini de
administrare a bazei de date trebuie să fie pe toată durata de exploatare a bazei de date.

5
Aplicația utilizează o bază de date formată din 6 tabele: FURNIZORI, MAGAZINE,
PRODUSE, ANGAJAȚI, CLIENȚI, FACTURI.
Programul este o aplicație ce vine în întâmpinarea managerilor magazinelor de
îmbrăcăminte, permițând o bună gestionare a activității acestora.
Programul este realizat în Oracle Application Express 3.2.1.00.10, un mediu de dezvoltare
a aplicațiilor cu baze de date, pus la dispoziție de Oracle Academy.

6
2. Structurarea datelor

2.1.Diagrama ERD- Reguli de afacere:

FURNIZORI
2.2.Creare tabele

Structura tabelelor este următoarea:

CREATE TABLE "CLIENTI"


( "ID" NUMBER(20,0),
"NUME" VARCHAR2(50),
"PRENUME" VARCHAR2(50),
"ADRESA" VARCHAR2(50),
"NR_TELEFON" NUMBER(20,0),
"ID_MAGAZIN" NUMBER(20,0),
CONSTRAINT "CLIENTI_PK" PRIMARY KEY ("ID")
USING INDEX ENABLE
)

CREATE TABLE "FACTURI"


( "ID" NUMBER(20,0),
"ID_PRODUS" NUMBER(20,0),
"ID_ANGAJAT" NUMBER(20,0),
"NUME_CLIENT" VARCHAR2(50),
"DATA" DATE,
"PRET" NUMBER(20,0),
CONSTRAINT "FACTURA_PK" PRIMARY KEY ("ID")
USING INDEX ENABLE
)
CREATE TABLE "ANGAJATI"
( "ID" NUMBER(20,0),
"NUME" VARCHAR2(50),
"PRENUME" VARCHAR2(50),
"ADRESA" VARCHAR2(50),
"CNP" NUMBER(13,0),
"DATA" DATE,
CONSTRAINT "ANGAJATI_PK" PRIMARY KEY ("ID")
USING INDEX ENABLE
)

CREATE TABLE "MAGAZINE"


( "ID" NUMBER(20,0),
"NUME" VARCHAR2(50),
"ID_ANGAJAT" NUMBER(20,0),
"NR_TELEFON" NUMBER(20,0),
CONSTRAINT "MAGAZINE_PK" PRIMARY KEY ("ID")
USING INDEX ENABLE
)

CREATE TABLE "FURNIZORI"


( "ID" NUMBER(20,0),
"NUME" VARCHAR2(50),
"ADRESA" VARCHAR2(50),
"NR_TELEFON" NUMBER(20,0),
"ID_PRODUS" NUMBER(20,0),
"PRET" NUMBER(20,0),
CONSTRAINT "FURNIZORI_PK" PRIMARY KEY ("ID")
USING INDEX ENABLE
)
CREATE TABLE "PRODUSE"
( "ID" NUMBER(20,0),
"NUME" VARCHAR2(50),
"ID_ANGAJAT" NUMBER(20,0),
"AN_FABRICATIE" INTERVAL YEAR (2) TO MONTH,
"PRET" NUMBER(20,0),
CONSTRAINT "PRODUSE_PK" PRIMARY KEY ("ID")
USING INDEX ENABLE
)

2.3. Constrângeri
3. Meniuri, rapoarte, formulare, diagrame
3.1. Pagina principală numită Home conține:
 O listă de navigare ce creează legături către paginile aplicației;
 2 regiuni: una în care se încarcă un fișier video și în cealaltă o secvență html cu un
text în mișcare

3.2. Paginile aplicației


Sunt în număr de 15

3.3. Rapoarte
3.3.1. Raport pe un tabel

Pentru vizualizarea datelor din fiecare tabelă am creat rapoarte


Pagina 2 – raport Angajați . Pagina de raport, în general este cea care poate conține
cele mai multe elemente. Raportul conține două butoane implicite: Actions și Create care se
utilizează pentru trimiterea către formularul de introducere a unei noi înregistrări, respectiv
pentru aplicarea unei operații utile în lucrul cu baze de date.
În pagina poate fi întâlnită și o zonă în care am postat un model de cerere de
angajare, creată în cod HTML.

Pagina 4– raport Clienti

Pagina 6 – raport Facturi


În această pagină este întâlnită și o regiune de tip html în care este încărcată o imagine.și un
text in mișcare.
Pagina 8 – raport Produse, este structurată astfel:
- o regiune de tip html ”Furnizori imbracaminte” în care este creat un link către posibili
Furnizori imbracaminte
- o regiune de tip raport în care sunt încărcate datele din tabela Furnizori

Pagina 10 – raport Magazine.


În această pagină este întâlnită și o regiune de tip html ”LANT MAGAZINE” în care într-o
structură de tip tabel HTML sunt încărcate 4 imagini cu magazinele din lista conținuta de
raportul paginii.
Pagina 12 – raport Produse.
În regiunea numită OFERTE există imagini cu ofertele de produse dintr-o anumită perioadă,
construită cu limbajul HTML.Regiunea a fost animată prin mișcarea elementelor de text și
imagine.

3.3.2 Vederi

În pagina Joinuri sunt furnizate informații din vederile create JOIN1,JOIN2,JOIN3


JOIN1 –furnizează Lista clienților, a magazinelor de un de aceștia au cumpărat și a
angajaților care i-au servit.
select CLIENTI.NUME ||' '||
CLIENTI.PRENUME as "CLIENT",
MAGAZINE.NUME as MAGAZIN,
ANGAJATI.NUME ||' '||
ANGAJATI.PRENUME as "ANGAJAT"
from CLIENTI CLIENTI,
MAGAZINE MAGAZINE,
ANGAJATI ANGAJATI
where MAGAZINE.ID_ANGAJAT=ANGAJATI.ID
and CLIENTI.ID_MAGAZIN=MAGAZINE.ID

JOIN2 furnizează lista produselor ordonate descrescător după preț și furnizorii


acestora.
select PRODUSE.NUME as PRODUS,
FURNIZORI.PRET as PRET,
FURNIZORI.NUME as FURNIZOR
from PRODUSE PRODUSE,
FURNIZORI FURNIZORI
where FURNIZORI.ID_PRODUS=PRODUSE.ID

JOIN3 - furnizează Lista clienților, a produselor pe care aceștia le-au achiziționat,


precum și a angajaților care i-au servit.

select FACTURI.NUME_CLIENT as CLIENT,


PRODUSE.NUME as PRODUS,
PRODUSE.PRET as PRET,
ANGAJATI.NUME ||' '||
ANGAJATI.PRENUME as "ANGAJAT"
from PRODUSE PRODUSE,
ANGAJATI ANGAJATI,
FACTURI FACTURI
where FACTURI.ID_ANGAJAT=ANGAJATI.ID
and PRODUSE.ID=FACTURI.ID_PRODUS

Am aplicat și câteva funcții agregat


SUM

MAX

3.4. Formulare
Pentru adăugarea, editarea sau ștergerea datelor din tabelă, au fost create formulare
pentru fiecare tabelă din aplicație:

Pagina 3 :

Pagina 5:are si o regiune html de tip formular (form)

Pagina 7:
Pagina 9:

Pagina 11:

Pagina 13:

3.5. Diagramă și calendar


În pagina 14 a aplicației, a fost creată o regiune de tip Chart pentru talela Facturi și una
de tip Calendar.
Modul interactiv în care se obține graficul face ca acesta să fie ușor de realizat.

În regiunea de tip Calendar sunt marcate datele emiterii facturilor. Este util în cazul în
care baza de date conține tabele cu câmpuri de tip dată calendaristică.
4. Protecția datelor
Aplicația este protejată împotriva accesului neautorizat prin pagina login în care se
permite accesul pe baza unui username și a unei parole.

5. Avantajele lucrării

 Utilitatea - proiectul reprezintă o aplicație ce vine în ajutorul managerilor magazinelor


de îmbrăcăminte, permiţând desfăşurarea propriei activități cu o eficienţă cât mai
bună.
 Programul este foarte simplu de utilizat datorită interfeței grafice, accesibile,
prietenoase, care ușurează munca utilizatorului.
 Rapoartele și diagramele furnizează informații utile și eficiente celor ce lucrează în
acest domeniu.

6. Bibliografie

 https://iacademy3.oracle.com
 Informatică, Carmen Popescu, Editura L&S Info-mat, 2007, București
 http://cndiptfsetic.tvet.ro/index.php/rezultate/4