Sunteți pe pagina 1din 4

F1-REG-71-03

FIŞA DISCIPLINEI

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

anul universitar 2020-2021

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studiu / calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar/
profesor în învăţământul preşcolar
profesor în învăţământul primar

2. Date despre disciplină


DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA
2.1 Denumirea disciplinei ROMÂNĂ

Conf. univ. dr. Manea Camelia


Conf. univ. dr. Mazilescu Sorin
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Bucuroiu Florentina
Lect. univ, dr. Stan Ruxandra
Lect. univ. dr. Ionescu Ancuța
Conf. univ. dr. Manea Camelia
Conf. univ. dr. Mazilescu Sorin
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Bucuroiu Florentina
Lect. univ, dr. Stan Ruxandra
Lect. univ. dr. Ionescu Ancuța
Semestrul Tipul de evaluare Regimul disciplinei
2.4 Anul de studii III 2.5 II 2.6 1C 2.7 A

3. Timpul total estimat


3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 S/L/P 1
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S/L/P 14
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual 22
ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 6
Tutorat
Examinări 2
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual 22
3.8 Total ore pe semestru 50
3.9 Număr de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


Notiuni elementare de psihologia educatiei, de pedagogie, de limbă si literatură
4.1 De curriculum
română
4.2 De competenţe Capacităti de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


dotarea sălii de curs cu tablă, ecran de proiecție,videoproiector,
5.1 De desfăşurare a cursului
laptop/computer
dotarea sălii de curs cu tablă, ecran de proiecție,videoproiector,
5.2 De desfăşurare a laboratorului
laptop/computer

6. Competenţe specifice vizate


C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de
Competenţe
profesionale

vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă


C.2. Realizarea activităţilor specific procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar.
C.3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mic
F1-REG-71-03

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite,
Competenţe
transversale
specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi
programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi
dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei
Familiarizarea studenților cu elemente de didactică a domeniului limbă și comunicare, cu
7.1 Obiectivul general al
conceptele fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului
disciplinei
1.Cognitive: Înţelegerea mecanismelor generale ale comunicării în limba română;
Identificarea avantajelor promovării unei comunicări eficiente în clasa de elevi şi în relaţiile
profesionale.
2. Procedurale: Aplicarea unor metode de eficientizare a relaţiilor de comunicare în limba
română în mediul educaţional (profesor-elev, elev-elev, profesor-profesor); Corelarea
experienţei didactice personale cu unele aspecte teoretice şi practice specifice obiectului de
7.2 Obiectivele specifice
studiu; Utilizarea unor strategii didactice adecvate pentru a forma modul de gândire specific
domeniului de învăţare şi a modului de înţelegere sistemic.
3. Atitudinale: Conştientizarea efectelor pe care le generează calitatea şi corectitudinea
elementelor de limbă română în relaţiile de comunicare ce se stabilesc în mediul şcolar;
Adoptarea unor atitudini rezolutive în situaţiile de blocaj informaţional, comunicaţional sau în
situaţiile de conflict interpersonal

8. Conţinuturi
Nr. Observaţii
8.1. Curs Metode de predare
ore Resurse folosite
Comunicarea – delimitări conceptuale. Tipuri de 2
1. comunicare. Comunicare umană – comunicare didactică
(situaţii de comunicare didactică).
Comunicarea non-verbală şi paraverbală. Ascultarea 1
2.
activă.
Comunicarea orală. Forme ale comunicării orale. 2
3. Principiile unei comunicări orale eficiente. Calităţile Prelegerea
vorbirii. Tehnici de comunicare orală. Dezbaterea Tablă, computer,
Comunicarea dialogată: tipuri, regulile dialogului, 2 Conversaţia prezentări
structura dialogului, factori perturbatori. Întrebare şi Problematizarea Power-point
4. răspuns Exercițiul de
Monologul: tipuri, reguli de realizare a monologului, reflecție
structura monologului.
Actele de vorbire (formule de salut, de prezentare, de 2
5. primire/oferire de complimente…, tehnici de
argumentare, folosirea onectorilor logici). Conversaţia.
Comunicarea scrisă. Forme ale comunicării scrise. 2
6. Organizarea textului scris. Reguli de redactare în cadrul
comunicării scrise. Etapele redactării.
Vorbirea directă şi vorbirea indirectă. Scrierea 2
7.
funcţională.
Norme ortografice şi de punctuaţie înl imba română. 1
8.
Elemente de didactică.
Bibliografie:
1. Albu, G. (2008), Comunicare interpersonală. Valenţe formative şi temeiuri psihologice, Institutul
european, Iaşi;
2. André de Peretti, Jean-André Legrand, Jean Boniface, (2007), Tehnici de comunicare, Ed. Polirom,
Iaşi
3. Beldescu, G., (1973), Ortografia în şcoală, EDP, Bucureşti;
4. Bocoş, M., Gavra, R., Marcu, S.D., (2008), Comunicarea şi managementul conflictului, Paralela 45,
Piteşti;
5. Bârliba, Maria – Cornelia (1987), Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti;
6. Craia, Sultana, (2005), Introducere în teoria comunicării, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
7. Dinu, M., (1997), Comunicarea - repere fundamentale, Editura Stiintifica, Bucuresti;
8. Ezechil L., (2002), Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP, Bucureşti;
9. Faber, A., (2010), Comunicarea eficientă cu copiii: acasă şi la şcoală, Editura Curtea Veche,
Bucureşti;
10. Ferreol, G. şi Flageul, N. (1998) Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Polirom, Iaşi;
11. Grant, B.M., Hennings, D., (1977), Mişcările, gestica şi mimica profesorului. O analiză a
F1-REG-71-03

activităţiineverbale, EDP, Bucureşti;


12. Gulea, Micaela, (1995), Strategii, tactici şi tehnici de negociere, ASE,Bucuresti;
13. Mucchielli, Alex, (2006),Teoria proceselor de comunicare, Institutul European, Iaşi;
14. Mucchielli, Alex, (2005), Arta de a comunica, Editura Polirom, Iaşi;
15. Pânişoară, Ovidiu, (2002), Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi;
16. Sâmihăian, Florentina, (2014), O didactică a limbii şi literaturii române.Provocări actuale pentru
professor şi elev, Editura Art, Bucureşti;
17. Şoitu, L. (1997), Pedagogia comunicării, EDP, RA. Bucureşti.
Nr. Metode de Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore predare Resurse folosite
Construirea de dialoguri în situaţii concrete şi imaginare 2
1. în funcţie de clasă (pregătitoare, clasa I, a II-a, a III-a, a
IV-a).
Utilizarea diverselor forme de monolog în învăţământul 2
2.
primar.
Dezvoltarea capacităţii de utilizare a actelor de vorbire în 2
3. diverse situaţii în învăţământul primar (clasa pregătitoare, - Înregistrări video
clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a). - Chestionarul
- Dezbaterea
Dezvoltarea capacităţii comunicare scrisă prin redactarea 2 - Fisele de lucru
- Conversatia
4. de documente scrise cu respectarea etapelor şi a -Manuale
- Jocul de rol
regulilor în învăţământul primar. învăţământ primar
Trecerea textului dialogat în text narativ în învăţământul 2
5.
primar.
Exemplificări ale elementelor de scriere funcţională la 2
6.
nivelul învăţământului primar.
Folosirea semnelor de ortografie şi de punctuaţie în 2
7. situaţii concrete în structuri adaptate învăţământului
primar
Bibliografie:
1. Albu, G. (2008), Comunicare interpersonală. Valenţe formative şi temeiuri psihologice, Institutul
european, Iaşi;
2. Ezechil L., (2002), Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP, Bucureşti;
3. Grant, B.M., Hennings, D., (1977), Mişcările, gestica şi mimica profesorului. O analiză a
activităţiineverbale, EDP, Bucureşti;
4. Mucchielli Alex (2005), Arta de a comunica, Editura Polirom, Iaşi;
Pânişoară O., (2002), Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările
reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preșcolar și primar

10. Evaluare

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere


evaluare din nota
finală
10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea
cunoştinţelor
Capacitatea de a sintetiza şi aplica 30%
Evaluare scrisă
cunoştinţele teoretice
Utilizarea limbajului de specialitate
Coerenţa logică
10.5. Seminar /laborator
Participare activă la activităţile practice
Rezolvarea temelor propuse la seminar
Referat individual pornind de la temele
Evaluare scrisă și
propuse de cadrul didactic
orală 70%
Prezentare și argumentare coerentă a
produselor activității
Capacitate de realizare a unor sarcini de
învățare în echipă
10.6. Standard minim de performanţă
 Minim 2,50 puncte la examenul
scris din cele 5 puncte maxim posibile
Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile
F1-REG-71-03

Data completării Titular de curs, Titular de seminar / laborator,

26 septembrie 2020
Conf. univ. dr. Manea Camelia Conf. univ. dr. Manea Camelia
Conf. univ. dr. Mazilescu Sorin Conf. univ. dr. Mazilescu Sorin
Lect. univ. dr. Bucuroiu Florentina Lect. univ. dr. Bucuroiu Florentina
Lect. univ, dr. Stan Ruxandra Lect. univ, dr. Stan Ruxandra
Lect. univ. dr. Ionescu Ancuța Lect. univ. dr. Ionescu Ancuța

Data aprobării în Consiliul Director departament


Departamentului
Conf. Univ. Dr. STAN Maria Magdalena
29 septembrie 2020

S-ar putea să vă placă și