Sunteți pe pagina 1din 6

DE.

CTZIE

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 22 din 29.08,2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primiria mun. Ungheni


Localitate mun. Unsheni
TDNO I 00760 1 00 1 787
Adresa str. Nationallm.7
Numir de telefon 0236 22577
Numdr de fax 0236 22577
E-mail oficial primaria uneheni(Ayahoo.com
Adresa de internet www.unsheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Racovila T atiana, +37 3 697 29897,
e-mail) rac ov ita. tat iana@mail..ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire apliq.ate Cererea Ofertelor de Preturi

Procedura de achizitie repetatfl (dupd caz) Nr:


Tiput obiectului contractului de achizi\iel Lucrdri
acordului-cadru
Obiectul achizitiei Lucriri de construire a stadionului de baschet
pe Stadionul Municipal Ungheni
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licilalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1 658898497 434
portalului guvernamental Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
www.mtender.gov.m4) b3 wdp 1 -MD- I 6 5 8 8 9 8 497 43 4? tab:contract-notice
Data publicFrii:21 .07 .2022
Platforma de achizitii publice utilizati r achizitii.md; I e-licitatie.md; r: yptender.md
lDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
Procedura a fost inclusd in planul de http //ungheni. md/wp-
:

achizi{ii publice a autoritifii contractante c o ntent/up I o adsI 2022 I 0 1 /P I an- achizi%C8%9Bii-

2022 -D isp oziti e - min. p df


Anun! de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nu se aplica
(dupd caz)
Sursa de finan{are lBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
rsurse externe; nAlte surse: [IndicaliJ
Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 990 000.00
3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au.fost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificlrilor 29.07.2022


Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de Nu este clar ce consum de plasa armata trebuie sd
clarificare foloseascd
Expunerea succinti a rispunsului Trebuie sd calculeze cantitatea de plasd armatd
conform suprafelei indicate in caietul de sarcini
(640 m2) 9i tipul de plasd (plasd sudati BP-l cu
diametrul 5mm, celuld plasd 100x100mm)
Data transmiterii 29.07.2022

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:


(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)
Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de [Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ
informare (duod caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a [Indicali numdrul de zileJ
ofertelor prelungit (dupd caz)

5. PAni la termenul-limiti (data 11.0& 2022, ora !9 : 00 ), au depus oferta 4 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului IDNO


Asocia{ii/
economic
administratorii
1. SRL"Aflux-Prim" I 00860200 I 596 Administrator Scutelnic Vitalie
) SRL"Aedificator" 101r609003775 Administrator Cozari Ana
3. SC"Geoteimal-AV"SRL I 006600000959 Administrator Catana Aurelia
4. SRL"Scarteh" 1013600018440 Administrator Ignatov Arcadie

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate


de citre operatorii economici:

Denumirea operatorului economic


Denumire document SRL"Aflux-Prim" SRL"Aedificator" SC"Geotermal- SRL"Scarteh"
AV"SRL
Documentele ce constituie oferta
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd Nu corespunde prezentat prezental prezenlal
Propunerea financiard prezentat ptezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezental prezental
Garantia pentru ofertd prezentat prezentat Dtezenlal prezentat
Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare prezentat prezefial DTEZENIAI prezental
Declaralia privind prezentat prezenlat prezental prezerfiat
valabilitatea ofertei
Devizele de cheltuieli ptezemat prezenlal prezerfi.at prezentat
(F3, F5, F7)
irafic de executare a prezentat prezentat ptezentat prezentat
lucrdrilor
Declaralie privind prezental prezental neprezefiat prezentat
experienta similard
Declaralie privind lista prezenlal prezenlal neptezentat prezentat
principalelor lucrdri
executate in ultimul an
de activitate
Declaralie privind prezenlal prezentat neprezentat pfezental
dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzdtoare a
contractului
Declaralie privind prezentat ptezenlat neprezentat prezental
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea
contractului
Lista subcontractan{ilor prezentat prezentat neprezentat neprezentat
qi partealpirlile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
Informalii privind ptezenl?I prezenlal neDfezentat neprezentat
asocierea
Certificat de atestare prezentat prezentat neprezentat prezentat
tehnico-profesionalS a
dirigintelui de qantier qi
ordinul de angajare de
cdtre operatorul
economrc
Certificat privind lipsa prezental prezentat neprezentat ptezentat
datoriilor de Bugetul de
Stat
Certificate de calitate la prezental ptezental neprezentat prezental
bordure, pietriq,
pardoseli sportive, beton
Certificate ISO 9001, neprezentat prezenlal neprezentat prezenlat
ISO 14001. rSO 45001
Aviz pentru participarea prezental prezentat neprezentat prezentat
la licitaliile publice de
lucrdri in domeniul
construcliilor qi
instalatiilor

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din


documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afosl prezentat, clar nu crtrespundecerinlelor de calificare))
7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Preful ofertei Cantitate Corespund Corespund


I)enumirea
Denumirea (ftra TVA)* qi unitate erea cu erea cu
operatorului
lotului de cerin{ele de specificafii
economic
misuri calificare le tehnice
Lucriri de SRL"Aflux-Prim" 1.t60,27t"r0 1 set +
construire a SRL"Aedificator" r.161.792.57 I set + +
stadionului de SC"Geotermal- r.298.239,00 I set +
baschet pe AV''SRL
Stadionul SRL"Scarteh" 1.298.420,00 I set + +
Municipal
Uneheni
* In cazul
utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (lnformalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile tehnice" , se va
consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

Data Operatorul Informa{ia solicitati Rezumatul rlspunsului


solicitirii economic operatorului economic
16.08.2022 SRL"Aedificator Prezentarea urmitoareloor acte: Operatorul economic a
. certificate ISO 9001, ISO 14001, prezentat informa{ia
ISO 4500f; avizul pentru solicitati
participarea la licitafiile publice
de lucriri in domeniul
construc{iilor qi instala{iilor;
declara{ie privind experienfa
similari (lucriri de construire a
stadioanelor).
r8.08.2022 SRL"Aedificator Prezentarea contractelor pi a Operatorul economic a
proceselor verbale privind prezentat contracte qi
confi rmarea experien{ei procese verbale privind
experienta

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi clrii


SRL"Aflux-Prim" In conformitate cu art.69, alin. (6), lit, b) al
Legii nr. I3Il20l5, oferta tehnicd propusd de
cdtre ofertant nu corespunde cu cea solicitatd in
caietul de sarcini de cdtre autoritatea
contractantd

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I


Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot f-r atribuite aceluia$i ofertant: flndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:


11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scazut I


Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in caclrul procedurii rJe atribuire sunt aplicate mai multe
criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i clenumirea liturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au.fost atribuite fn baza criteriilor: cel mai bun raport
calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat


Denumirea operatorului economic 1 Total
D.nu- ---i-
Denumire factorul n lponderea
,mlc n
Total
Denumirefactorul t lpond.t.u------_-l

13. Reevaluarea ofertelor:


(se va completa tn cazul tn care ofertere aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor


Modificlrile operate
14' in urma examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate qi Pre{ul unitar Preful total Preful total


lotului operatorului unitate de (fnri TVA) (fnri TVA) (inclusiv
economic mlsurd TVA)
Lucriri de SRL"Aedificator" 1 set It61792,57 1161792,,57 1.394.151,08
construire a
stadionului
de baschet
pe Stadionul
Municipal
Uneheni

Anularea procedurii de achizitie publica:

in temeiul art. 7l alin. lir


Argumentare:
1.5. Componen{a grupului de lucru:

Nume, Prenume Funcfia in cadrul grupului


. de lucru
Racovita Tatiana
Pavliuc Tatiana

Litviniuc Anastasia
Ciobanu Ghenadie Membru li{

S-ar putea să vă placă și