Sunteți pe pagina 1din 10

Nume____________________

Prenume_________________

Cnp______________________

Subiecte pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de brancardier


Varianta 2

1. La prepararea si utilizarea solutiilor dezinfectante sunt necesare:

a. cunoasterea exacta a concentratiei de lucru

b. folosirea de recipiente curate

c. utilizarea solutiilor in ziua prepararii lor

2. Pentru realizarea soluţiilor de spălare este necesar de folosit:

a. apa caldă (35 – 45 0C)


b. apa rece
c. apa fierbinte (peste 550C)

3. Ustensilele folosite pentru efectuarea curăţeniei, la sfârşitul fiecărei operaţiuni şi la


sfârşitul zilei de lucru:
a. se spală
b. se decontaminează
c. se dezinfectează şi se usucă

4. Produsele biocide sunt definite ca fiind:


a. substanţele active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active
având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă şi să prevină acţiunea
sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin
mijloace chimice sau biologice;
b. substanţe sau un microorganisme, inclusiv un virus sau o ciupercă (fung), ce au o
acţiune generală sau specifică asupra ori împotriva organismelor dăunătoare;
c. produsele cu acţiune dublă care curăţă şi dezinfectează;
5. Spalarea simpla a mainilor se face:
a. utilizand apa si sapun;
b. este un substitut al dezinfectiei mainilor daca se face conform procedurilor de
lucru
c. se face prin spalare si frecare, utilizandu-se un antiseptic

6. Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul I de produs sunt


utilizate pentru:

a. dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;

b. dezinfecţia lenjeriei (material moale).

c. dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare;

d. dezinfecţia pielii intacte.

7. Următoarele afirmaţii referitoare la drepturile pacienţilor sunt eronate :

a. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală în program continuu, dar nu şi


de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice în program continuu
b. Furnizorii de servicii medicale nu sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele
proprii, în conformitate cu normele de aplicare a legii
c. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele
unităţi medicale
d. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material
şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale
e. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri
8. Deşeurile rezultate din activitate medicală se clasifică, după cum urmează:

a.deşeuri periculoase;

b.deşeuri nepericuloase;

c.deşeuri infecţioase.

9. Deşeurile periculoase se clasifică în:

a.deşeuri anatomo-patologice

b.deşeuri chimice şi farmaceutice

c.deşeuri menajere

10. Deşeurile medicale nepericuloase sunt:

a. sunt deşeurile rezultate din activităţi medicale şi care prezintă una sau mai multe din
proprietăţile periculoase;

b. sunt obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste
deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide
biologice sau cu substanţe periculoase;

c. sunt deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru
sănătatea umană şi pentru mediu;

11. Gestionarea deşeurilor medicale inseamna:

a. orice activitate de strângere a deşeurilor, incluzând separarea deşeurilor pe categorii, la


sursă, şi stocarea temporară a deşeurilor în scopul transportării acestora la o instalaţie de tratare
sau de eliminare a deşeurilor;

b. operaţiunea care se bazează pe acţiunea căldurii umede sau uscate pentru îndepărtarea
prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) conţinute în deşeurile medicale
periculoase la temperaturi scăzute;

c. colectarea, stocarea temporară, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea


deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor
utilizate;
12. Deşeurile infecţioase sunt reprezentate de:

a. deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea
umană şi pentru mediu;

b. deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice,
precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxinele microorganismelor, perfuzoare cu
tubulatură, recipiente care au conţinut sânge sau alte fluide biologice;

c. imbrăcăminte necontaminată, aparate gipsate, lenjerie necontaminată, deşeuri rezultate


după tratarea/decontaminarea termică a deşeurilor infecţioase, recipiente care au conţinut
medicamente, altele decât citotoxice şi citostatice etc.

13. Sacii de polietilenă pentru depozitarea deşeurilor infecţioase trebuie să întrunească


următoarele condiţii:

a.să se poată închide uşor şi sigur

b.să fie confecţionaţi din polipropilenă galbenă

c.să fie marcaţi cu pictograma „Pericol biologic”.

14. Termosuturile sacului pentru deşeuri infecţioase trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a.să fie continue;

b.să fie rezistente;

c.să nu permită scurgeri de lichid.

15. Minimizarea cantităţii de deşeuri implică următoarele etape:

a. reducerea la sursă a deşeurilor;

b. separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele


corespunzătoare fiecărei categorii;

c. tratarea deşeurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termică la temperaturi


scăzute;

d. eliminarea finală în condiţii corespunzătoare; după reducerea pe cât posibil a


cantităţii de deşeuri, deşeurile tratate se elimină prin metode cu impact minim asupra mediului.

16.Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face:

a. pe acelaşi circuit cu cel al bolnavilor şi vizitatorilor, la ore diferite;

b. pe circuit separat de cel al bolnavilor şi vizitatorilor, în recipientele de colectare;

c. pe circuit separat de cel al bolnavilor şi vizitatorilor şi cu cărucioare speciale.


17.Metodele acceptate pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală
sunt:

a. incinerare, depozitare la depozitul de deşeuri după ce au fost în prealabil neutralizate;

b. depozitarea la depozitul de deşeuri fără tratamente speciale;

c. ardere în groapa betonată, cu capac.

18. Fiecare unitate sanitară este obligată să asigure instruirea şi formarea profesională continuă
pentru angajaţi cu privire la gestionarea deşeurilor medicale, în oricare dintre următoarele
situaţii:

a. la angajare;

b. la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;

c. la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;

d. la introducerea de tehnologii noi;

19. Durata stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor medicale:

a. nu poate să depăşească un interval de 48 de ore, cu excepţia situaţiei în care deşeurile


sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o
temperatură mai mică de 4° C, situaţie în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile.

b. nu poate să depăşească un interval de 12 de ore.

c. nu exista limita de timp pentru stocarea deseurilor medicale.

20. Durata pentru transportul şi eliminarea finală a deşeurilor medicale infecţioase:

a. nu exista limita de timp pentru stocarea deseurilor medicale;

b. nu trebuie să depăşească 24 de ore.

c. nu poate să depăşească un interval de de maximum 7 zile, cu asigurarea unor condiţii


frigorifice corespunzătoare, adică să se asigure constant o temperatură mai mică de 4°C.

21. Următoarele afirmaţii sunt adevărate :

a. pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare


b. pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum
şi la modul de a le utiliza
c. în cazul în care informaţii confidenţiale sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este absolut
obligatorie
d. pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă
e. toate afirmaţiile sunt adevărate

22. In cazurile de inconştienţă în special în cazuri de comă, bolnavii vor fi transportaţi pe targă:

a. decubit lateral
b. decubit ventral
c. decubit dorsal

23. Bolnavii cu traumatisme craniene vor fi transportaţi pe targă:


a. cu capul mai coborât decât restul corpului
b. poziţie şezând
c. decubit lateral

24..Echipamentul personal de protecţie este:


a. o punte între personalul medico-sanitar şi bolnavi
b.o barieră între personalul medico-sanitar şi sursa de infecţie
c. mijloc de recunoaştere a meritelor personalului medico-sanitar

25. Atitudinea corectă care trebuie adoptată în caz de accident prin expunere la sânge
presupune:
a. întreruperea îngrijirilor
b. asigurarea securităţii pacientului
c. persoana accidentată anunţă imediat asistenta şefă

26. Transportul interspitalicesc se poate executa cu:


a. targa
b. ambulanţa
c. cu mijloace improvizate

27. Ridicarea bolnavului pe targă se face de:


a. 1 persoană
b. 2-3 persoane
c. ambele răspunsuri sunt corecte

28. Transportul cu căruciorul rulant se utilizează pentru transportul intraspitalicesc al:


a. bolnavilor la începutul convalescenţei
b. bolnavilor astenici
c. bolnavilor cu afecţiuni inflamatoare sau paralitice ale membrelor inferioare
d. bolnavilor transportaţi la investigaţii şi explorări şi care trebuie să aştepte

29. Pacientul care nu se poate ridica în picioare va fi aşezat în căruciorul rulant de:
a. 1 persoană
b. 2 persoane
c. 3 persoane

30. Poziţia activă este caracteristică bolnavilor:


a. comatoşi
b. cu forţa fizică păstrată
c. după intervenţii chirurgicale

31. Poziţia pasivă este caracteristică bolnavilor:


a. adinamici
b. în stare gravă
c. care şi-au pierdut forţa fizică

32. Poziţia forţată poate să apară:


a. ca o consecinţă a modificărilor produse de boală
b. ca o reacţie de apărare
c. ca o măsură profilactică
d. ca o măsură terapeutică

33. Dezinfecţia este operaţia:

a. de distrugere a agenţilor infecţioşi de pe tegument, mucoase, obiecte şi din încăperi

b. de distrugere a paraziţilor

c. de distrugere a insectelor transmiţătoare de boli

34. Spălarea de decontaminare a mâinilor se face astfel:

a. spălare cu apă şi cu săpun

b. spălare cu apă, săpun, frecare cu periuţa, uscare şi aplicare de alcool 2x5 ml

c. spălare cu apă, săpun, frecare cu periuţa, uscare

35. Dezinfecţia, pentru a fi eficientă, se realizează prin mijloace:

a. mecanice, chimice

b. mecanice, chimice, fizice

c. chimice

36. Poziţia de decubit dorsal a pacientului, semnifică:

a. aşezat pe spate

b. aşezat pe burtă

c. aşezat pe spate cu picioarele ridicate

37. Poziţia de decubit ventral a pacientului semnifică:

a. aşezat pe spate
b. aşezat pe burtă

c. aşezat într-o parte

38. Pacientul cu insuficienţă respiratorie este aşezat în pat:

a. în poziţie de decubit dorsal

b. în poziţie Trendelenburg

c. în poziţie şezând sau semişezând

39. Pacientul cu traumatism la coloana cervicală:

a. se instituie colier cervical

b. se fixează suplimentar pe targa rigidă

c. se instituie colier cervical doar la fracturi cervicale

d. nu se face nimic din cele menţionate

40. În cazul în care în timpul unui transport un pacient leşină:

a. anunţă asistenta

b. culcă pacientul pe spate

c. desface cureaua, cravata, gulerul

d. aplică lovituri uşoare peste obraz

e. face respiraţie gură la gură

41. Faceţi asocieri între prima şi a doua coloană în poziţia accidentatului pe targă:

a. traumatism cranian 1. şezând, spate sprijinit

b. traumatism toracic 2. decubit dorsal, capul într-o parte

c. traumatism coloana vertebrală 3. decubit dorsal pe plan dur

d. traumatism al feţei 4. şezând cu capul aplecat în faţă

e. traumatism abdominal 5. decubit dorsal cu genunchii flectaţi


42. Poziţia semişezând este recomandată în:

a.afecţiuni cardiace

b.afecţiuni respiratorii

c.în convalescenţă

d.traumatism de coloană vertebrală

e.după puncţie lombară

43. Poziţia de siguranţă înseamnă:

a. decubit dorsal;
b. decubit ventral;
c. decubit lateral;
44. Mobilizarea pacientului depinde de:

a. starea generală a pacientului


b. natura bolii
c. motivaţia pacientului
d. momentul ales de medic
45. Transportul pacienţilor cu scaunul rulant este recomandat pentru pacienţi cu:

a..astenie marcată
b.traumatisme ale membrelor inferioare
c.traumatisme ale membrelor superioare
d.paraplegie
e.convalescenţi
f.pacienţi agitaţi

46.În caz de înţepare sau tăiere accidentală cu obiecte potenţial infectate:

a. anunţarea asistentei, dezinfectarea locului de accidentare, administrarea de


antibiotice
b. este interzisă sângerarea deoarece se pot creea microleziuni ce pot accelera
difuziunea virusului
c.se va evalua riscul de infectare şi se va face toaleta plăgii,se administrează

antibiotice
47. Un bun dezinfectant trebuie să posede următoarele calităţi:

a. să aibă capacitate bactericidă mare;

b. să fie neutralizant de substanţe organice;

c. să se poată combina cu alte substanțe.

48. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la drepturile pacientului sunt corecte:

a. pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate în conformitate cu


resursele umane, financiare şi materiale
b. pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri şi a alternativelor existente
la procedurile propuse
c. rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi
tratament fără a cere acordul pacientului
d. consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea şi folosirea
tuturor produselor biologiceprelevate din corpul său
e. pacientul nu poate fi filmat sau fotografiat într-o unitate medicală fără consimţământul
său

49. Metode generale de efectuare a curăţeniei sunt următoarele, CU EXCEPŢIA:

a. spălarea simplă
b. ştergerea umedă
c. aerisirea
d. curătenia şi dezinfecţia
e. ştergerea uscată

50. Schimbarea manusilor este obligatorie :

a.intre 2 pacienti

b.intre 2 ingrijiri

c. in caz de rupere

S-ar putea să vă placă și