Sunteți pe pagina 1din 11

Biblia – Cartea familiei

Dumnezeu vorbeşte părinţilor


Jud 13:12 Manoah a zis: "Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, şi ce va fi de
făcut?"
Jud 13:13 Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: "Femeia să se ferească de tot ce i-am spus.
Jud 13:14 Să nu guste nici un rod din viţă, să nu bea nici vin, nici băutură tare, şi să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot
ce i-am poruncit."
Jud 13:15 Manoah a zis îngerului Domnului: "Îngăduieşte-mi să Te opresc, şi să-ţi pregătesc un ied".
Jud 13:16 Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: "Chiar dacă M-ai opri, n-aş mânca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci
o ardere-de-tot, s-o aduci Domnului". Manoah nu ştia că este îngerul Domnului.
Jud 13:17 Şi Manoah a zis îngerului Domnului: "Care-ţi este numele, ca să-ţi aducem slavă, când se va împlini cuvântul
Tău?"
Jud 13:18 Îngerul Domnului i-a răspuns: "Pentru ce îmi ceri Numele? El este minunat."
Manualul lui Dumnezeu cu instrucţiuni complete
“Părinţii nu-şi pot îndeplini responsabilităţile în mod corect dacă nu iau Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a vieţii lor, dacă
nu realizează că ei trebuie să educe şi să modeleze caracterul fiecărei scumpe comori omeneşti, ca la sfârşit să obţină viaţa
veşnică.” (MS. 84, 1897)
“Lucrarea părinţilor este o lucrare importantă şi solemnă. Datoriile ce le revin sunt mari. Dacă vor studia însă cu atenţie
Cuvântul lui Dumnezeu, vor găsi în el instrucţiuni complete şi multe făgăduinţe preţioase făcute pentru ei cu condiţia să-şi
îndeplinească bine şi cu credincioşie lucrarea. (ST. 8 aprilie, 1886)” ÎC 39

E nevoie de părinţi convertiţi


“Zi şi noapte sunt împovărată de gândul marii noastre nevoi de părinţi convertiţi. Cât de mulţi sunt cei ce au nevoie să-şi
umilească inimile înaintea lui Dumnezeu şi să ajungă la o relaţie corectă cu cerul dacă vor să exercite o relaţie salvatoare asupra
familiilor lor. Ei ar trebui să ştie ce să facă pentru a moşteni viaţa veşnică dacă vor să-i pregătească pe copiii lor pentru moştenirea
celor răscumpăraţi. În fiecare zi, ei trebuie să primească lumina cerului în suflet, primind impresiile Duhului Sfânt asupra inimii şi
minţii. În fiecare zi, ei trebuie să primească Cuvântul adevărului şi să lase ca acesta să le controleze viaţa.” (MS. 53, 1912)

Cauza necredinţei în Cuvânt


“Învăţătura Scripturii nu are un efect mai mare asupra tinerilor tocmai pentru că atât de mulţi părinţi şi învăţători
mărturisesc credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu în vreme ce vieţile lor îi tăgăduiesc puterea. Când şi când, tinerii sunt aduşi
în situaţii în care simt puterea Cuvântului. Ei văd cât de preţioasă este dragostea lui Hristos. Văd frumuseţea caracterului Său,
posibilităţile unei vieţi în slujba Sa. Ei văd în schimb viaţa celor care mărturisesc că au respect pentru preceptele lui
Dumnezeu…. Şi această respingere din partea celor ce mărturisesc credinţa în el este cauza principală a scepticismului şi a
necredinţei tinerilor.” Ed. cap. Credinţa şi rugăciunea
“Chiar când sunt destul de mici, copiii observă. Dacă părinţii arată că Cuvântul lui Dumnezeu nu este călăuza şi sfătuitorul
lor, dacă ei desconsideră solia adusă lor, acelaşi spirit indiferent de ,,Nu-mi pasă; voi avea propria-mi cale", va fi manifestat de
copii. (MS. 49, 1898)

Lecţii pentru “copilaşi”


1In 2:12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
1In 2:13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel
rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
1In 2:14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.
Obs. Termenul “copilaşilor” nu reprezintă o adresare de intimitate ci are de-a face cu vârsta. Este o adresare către cei mici.
Mt 19:13 Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei, şi să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau.
Mt 19:14 Şi Isus le-a zis: "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei."
Mt 19:15 După ce Şi-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.
“Prima lecţie ce trebuie predată copiilor este aceea că Dumnezeu e Tatăl lor. Această lecţie trebuie să le fie dată în primii
ani. Părinţii să-şi dea seama că sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu ca să-şi obişnuiască copiii cu Tatăl lor ceresc. . . . Faptul
că Dumnezeu este iubire trebuie predat în fiecare lecţie.” (R&H. 6 iunie, 1899)
“Taţii şi mamele să înveţe pruncul, copilul şi tânărul despre iubirea Domnului Isus. Primul gângurit al copilului să fie
despre Hristos. (R&H. 9 octombrie, 1900)
“Isus a studiat Scripturile în copilărie, în tinereţe şi în perioada Sa de maturitate. Copilaş fiind, Se afla zilnic la
picioarele mamei Sale şi era învăţat din sulurile cu scrierile profeţilor. În tinereţe, dimineaţa devreme şi apusul de soare îl găseau
adesea singur pe coasta muntelui sau printre copacii pădurii, petrecând un ceas liniştit în rugăciune şi în studiul Cuvântului lui
Dumnezeu. În timpul lucrării Lui, cunoaşterea intimă a Scripturilor mărturiseşte despre sârguinţa Sa în studierea lor. Şi, de
vreme ce a dobândit cunoştinţă, aşa cum o putem dobândi şi noi, puterea Sa minunată, atât mintală, cât şi spirituală, este o
mărturie pentru valoarea Bibliei ca mijloc de educaţie.” Ed. cap. Studierea şi predarea Bibliei
“El, care făcuse toate lucrurile, studia acum învăţăturile pe care propria Sa mână le scrisese pe pământ, pe apă şi pe bolta cerului.
(…) Orice copil poate să-şi adune cunoştinţă aşa cum a făcut Isus.” HLL 48, ed. veche

Cuvântul descoperit copiilor


Mt 11:25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: "Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns
aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
Mt 11:26 Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!"

1Sa 3:1 Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu
erau dese.
1Sa 3:4 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: "Iată-mă!"
1Sa 3:7 Samuel nu cunoştea încă pe Domnul, şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit.
1Sa 3:8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli, şi a zis: "Iată-mă, căci
m-ai chemat". Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil,
1Sa 3:9 şi a zis lui Samuel: "Du-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui: "Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău
ascultă." Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui.
1Sa 3:10 Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: "Samuele, Samuele!" Şi Samuel a răspuns:
"Vorbeşte, căci robul Tău ascultă".

Ier 1:5 "Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor."
Ier 1:6 Eu am răspuns: "Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil."
Ier 1:7 Dar Domnul mi-a zis: "Nu zice: "Sunt un copil", căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot
ce-ţi voi porunci.
Ier 1:8 Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap, - zice Domnul. -
Ier 1:9 Apoi Domnul Şi-a întins mâna, şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: "Iată, pun cuvintele Mele în gura ta.
Ier 1:10 Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să tai, să dărâmi, şi să nimiceşti, să zideşti şi să
sădeşti.

Biblia – o carte interesantă pentru copii


2Ti 3:14 Tu să rămâi în lucrurile, pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat:
2Ti 3:15 din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în
Hristos Isus.
Tatăl lui Timotei era grec, iar mama sa iudeică. Încă de copil, Timotei cunoscuse Scripturile. Evlavia pe care a văzut-o în
viaţa căminului său era sănătoasă şi înţeleaptă. Credinţa mamei şi a bunicii sale în profeţiile divine era pentru el o continuă
amintire a binecuvântărilor ce decurg din împlinirea voii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era regula după care aceste
două femei cucernice îl călăuziseră pe Timotei. Puterea spirituală a învăţăturilor pe care le primise de la ele l-au păzit curat în
vorbire şi nemânjit de influenţele rele care îl înconjurau. În felul acesta, îndrumătorii lui din familie au conlucrat cu Dumnezeu în
pregătirea lui de a purta sarcini.
Pavel a văzut că Timotei era credincios, statornic şi sincer şi l-a ales ca tovarăş de lucru şi călătorie. Acelea care l-au
învăţat pe Timotei în copilăria lui erau acum răsplătite prin aceea că vedeau pe fiul grijii lor într-o strânsă părtăşie cu marele
apostol. Timotei era un simplu tânăr atunci când Dumnezeu l-a ales să fie învăţător, însă principiile lui fuseseră atât de bine
întemeiate prin educaţia primită din fragedă copilărie, încât era pregătit să-şi ocupe locul de ajutor al lui Pavel. Şi, deşi tânăr, el şi-
a purtat răspunderile ca un creştin smerit.” IFA – cap.20

Ex 12:22 Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l muiaţi în sângele din


strachină, şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din
strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa.
Ex 12:23 Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele pe
pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă, şi
nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească.
Ex 12:24 Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în
veac.
Ex 12:25 Când veţi intra în ţara, pe care v-o va da Domnul, după făgăduinţa
Lui, să ţineţi acest obicei sfânt.
Ex 12:26 Şi când vă vor întreba copiii voştri: "Ce însemnează obiceiul
acesta?"
Ex 12:27 să răspundeţi: "Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut
pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, şi ne-a
scăpat casele noastre." Poporul s-a plecat, şi s-a închinat până la pământ.
Dt 6:5 Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău şi cu toată puterea ta.
Dt 6:6 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Dt 6:7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi
acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
Dt 6:8 Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, şi să-ţi fie ca nişte
fruntarii între ochi.
Dt 6:9 Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale.

Ps 119:9 Cum îşi va ţinea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul
Tău.

Studiul în familie
Dt 31:11 când tot Israelul va veni să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El, să citeşti
legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.
Dt 31:12 Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă, şi să înveţe să se teamă de
Domnul, Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia.

Serile sunt momente preţioase


Căminul trebuie făcut o şcoală de instruire mai degrabă decât o corvoadă
monotonă. Serile trebuie apreciate ca ocazii preţioase şi dedicate educării copiilor
în calea neprihănirii. (CSW. p. 48)

Puterea lui Satana poate fi frântă. - Părinţii au sarcină mai serioasă decât îşi
imaginează. Moştenirea copiilor este păcatul. Păcatul i-a despărţit de Dumnezeu.
Isus Şi-a dat viaţa ca să poată reface legăturile rupte cu Dumnezeu. Prin înrudirea
lor cu primul Adam, oamenii nu primesc nimic altceva decât vină şi sentinţă de
moarte. Dar Domnul Hristos a intervenit şi a trecut peste locul unde a căzut
Adam, îndurând orice încercare spre folosul omului. . . . Exemplul desăvârşit al
lui Hristos şi harul lui Dumnezeu îi sunt date pentru a-l face în stare să-şi educe
copiii spre a deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Puterea lui Satana este ruptă
când li se dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură cu privire
la felul în care să-şi predea inima şi voinţa lui Hristos.” (L. 68, 1899)

Faceţi studiul Bibliei interesant pentru copii. - Tineretul să fie învăţat să iubească
studiul Bibliei. Primul loc în gândurile şi afecţiunile noastre să fie dat Cărţii
cărţilor, deoarece ea conţine o cunoştinţă mai presus de toate celelalte. (R&H. 9
octombrie, 1883)
Pentru a face acest lucru, părinţii trebuie să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu…
Şi în loc de a vorbi cuvinte nefolositoare şi a le spune basme copiilor lor, ei vor
discuta cu ei despre subiecte din Biblie. Această carte n-a fost destinată numai
pentru savanţi. Ea a fost scrisă într-un stil simplu, pentru a satisface înţelegerea
oamenilor de rând şi, cu explicaţii adecvate, o mare parte din ea poate fi făcută
foarte interesantă şi folositoare pentru copiii foarte mici. (ST. 8 aprilie, 1886)

Luaţi Biblia drept călăuză. - Trebuie să faceţi Biblia ghidul vostru dacă vreţi să
vă creşteţi copiii în mustrarea şi învăţătura Domnului. Viaţa şi caracterul
Domnului Hristos să le fie prezentate ca un model pe care să-l imite. Dacă
greşesc, citiţi-le ce spune Domnul cu privire la păcate asemănătoare. În această
lucrare este nevoie de grijă şi străduinţă continuă. O singură trăsătură, tolerată de
părinţi şi necorectată de profesori poate face ca întregul caracter să fie deformat
şi dezechilibrat. Învăţaţi-i pe copii că ei trebuie să aibă o inimă nouă, că noi
gusturi trebuie să fie create şi noi motive inspirate. Ei trebuie să aibă ajutor de
la Domnul Hristos şi trebuie să cunoască caracterul lui Dumnezeu aşa cum este
descoperit în Cuvântul Lui. (ST. 25 mai, 1882) “ ÎC, 401.

Cele mai bune metode


Folosirea aplicaţiilor intuitive, a tablelor de scris, a hărţilor şi imaginilor va
constitui un ajutor în explicarea acestor lecţii şi fixarea lor în memorie. Părinţii şi
învăţătorii ar trebui să caute neîncetat metode mai bune. Predarea Bibliei ar
trebui să se bucure de atenţia noastră cea mai înaltă, de folosirea unor metode
optime şi de cele mai hotărâte eforturi din partea noastră.” Ed. cap. Predarea
şi studiul bibliei

Pentru un studiu eficient însă, trebuie provocat interesul copilului. Aceasta este o
chestiune care nu trebuie pierdută din vedere, mai cu seamă de către acela care
are de-a face cu copii şi tineri care diferă foarte mult în ce priveşte dispoziţia,
educaţia şi felul în care s-au obişnuit să gândească. Când îi învăţăm pe copii
despre Biblie, putem câştiga mult observând înclinaţia minţii lor, lucrurile de care
sunt interesaţi şi stârnindu-le curiozitatea de a vedea ce are Biblia de spus despre
ele. Cel care ne-a creat, cu aptitudinile noastre diferite, a oferit în Cuvântul Său
câte ceva pentru fiecare. Când învăţăceii văd că lecţiile Bibliei se aplică
propriilor lor vieţi, învăţaţi-i să privească la aceasta ca fiind un consilier.
Mai învăţaţi-i să aprecieze frumuseţea ei de nespus. Multe cărţi care nu au o
valoare reală, cărţi incitante şi nesănătoase, sunt recomandate sau se permite
măcar folosirea lor din pricina presupusei valori literare. De ce ne-am îndruma
copiii să bea din aceste ape poluate când ei pot avea acces liber la izvoarele
curate ale Cuvântului lui Dumnezeu? Biblia are o plinătate, o tărie şi o
profunzime a sensului inepuizabile. Încurajaţi-i pe copii şi pe tineri să-i caute
comorile – atât ale gândirii, cât şi ale expresiei.” Ed. cap. Predarea şi studiul
bibliei

Învăţători consacraţi şi înţelepţi


“Izvoarele păcii şi bucuriei cereşti, descătuşate în sufletul celui ce învaţă pe
alţii prin Cuvintele Inspiraţiei, vor ajunge un puternic torent spre binecuvântarea
tuturor celor ce vin în legătură cu el. Pentru cercetător, Biblia nu va deveni
atunci o carte plictisitoare. Sub mânuirea unui învăţător înţelept, Cuvântul va
deveni din ce în ce mai de dorit. El va fi pâinea vieţii ce nu se va învechi
niciodată. Prospeţimea şi frumuseţea lui va atrage şi va încânta pe copii şi pe
tineri. Aceasta este asemenea soarelui strălucind asupra pământului, împărţind
continuu strălucire şi căldură şi totuşi, nu se sfârşeşte niciodată.” PD, cap.
Lucruri vechi şi noi

Mame pregătite cu intelect puternic


Cum să devii o mamă ideală. - În loc de a se scufunda într-o mlaştină de trudă
casnică, lăsaţi soţia şi mama să-şi facă timp să citească, să se menţină bine
informată, să fie un partener pentru soţul ei şi să ţină legătura cu mintea în
creştere a copiilor ei. Lăsaţi-o să folosească cu înţelepciune ocaziile ce le are de
a-i influenţa pe cei dragi ai ei pentru o viaţă mai înaltă. Să-şi ia timp pentru a face
din Mântuitorul scump un tovarăş de fiecare zi şi un prieten al familiei. Să-şi facă
timp pentru a studia Cuvântul Lui pentru a merge cu copiii în câmpii şi a învăţa
despre Dumnezeu din frumuseţea lucrărilor Sale. Să fie mereu voioasă şi
optimistă. În loc de a petrece fiecare minut cosând la nesfârşit, faceţi seara un
moment social plăcut, o reîntâlnire a familiei după datoriile zilei. Mulţi bărbaţi ar
fi conduşi în acest fel să aleagă societatea căminului lor mai presus de cea a
clubului sau a cârciumei. Mulţi băieţi ar fi păziţi de stradă sau de magazinul din
colţ. Multe fete ar fi salvate de la tovărăşii frivole, care conduc la rău. Influenţa
căminului ar fi pentru părinţi şi copii ceea ce Dumnezeu a destinat-o să fie: o
binecuvântare pentru întreaga durată a vieţii. (MH. p. 294) ÎC, 46

De dragul copiilor lor, dacă nu pentru alt motiv, mamele ar trebui să-şi cultive
intelectul pentru că ele au de purtat în lucrarea lor o răspundere mai mare decât
cea a regelui pe tronul său. Puţine mame îşi dau seama de greutatea încrederii ce
le-a fost acordată sau de eficienţa ce o pot obţine pentru lucrarea lor deosebită
prin efort răbdător şi stăruitor în vederea educării de sine. Mai întâi mama are
nevoie să-şi cultive şi să-şi disciplineze strict toate facultăţile minţii şi toate
sentimentele inimii ca să nu aibă un caracter deformat sau neechilibrat şi să lase
semnele deficienţei sau excentricităţii ei asupra urmaşilor. (PHJ. mai, 1890) ÎC,
44

Regula călăuzitoare: Ce spune Domnul? - Lucrarea tuturor părinţilor este de a-şi


instrui copiii în căile Domnului. Cu această chestiune nu se poate glumi şi nu
poate fi lăsată deoparte fără să aducă neplăcere lui Dumnezeu. Noi nu suntem
chemaţi să hotărâm ce curs ar trebui să urmeze alţii sau cum să rezolvăm totul în
modul cel mai uşor, ci să ne întrebăm: Ce spune Domnul? Nici părinţii, nici
copiii nu pot găsi pace, fericire sau odihnă sufletească în vreo cale falsă. Dar
atunci când frica de Dumnezeu, combinată cu iubire pentru Isus, domneşte în
inimă, pacea şi bucuria vor fi simţite. Părinţi, deschideţi Cuvântul lui Dumnezeu
înaintea Lui, care citeşte inima voastră şi orice secret şi întrebaţi: Ce spune
Scriptura? Aceasta trebuie să fie regula vieţii voastre. Cei care au iubire pentru
suflete nu vor tăcea când le vor vedea în pericol. Suntem asiguraţi că nimic
altceva nu poate să-i facă şi să-i ţină pe părinţi înţelepţi spre mântuire în lucrul cu
minţile omeneşti, în afară de adevărul lui Dumnezeu. (R&H. 30 martie, 1897) ÎC
41
Primul manual al copilului. - Biblia ar trebui să fie primul manual al copilului.
Din această carte, părinţii trebuie să dea instrucţiuni înţelepte. Cuvântul lui
Dumnezeu să fie făcut regula vieţii. Frumoasele sale lecţii îi învaţă pe copii că
Dumnezeu este tatăl lor şi le oferă cunoştinţe despre caracterul Lui. Prin
insuflarea principiilor Bibliei, ei să înveţe să facă dreptate şi judecată. (CT. p.
108, 109)
O carte a făgăduinţelor, binecuvântărilor şi mustrărilor. - Mama trebuie să-şi
păstreze mintea împrospătată şi aprovizionată cu făgăduinţele şi binecuvântările
din Cuvântul lui Dumnezeu şi, de asemenea, să aibă în minte lucrurile interzise,
pentru ca, atunci când copiii ei greşesc, să le poată prezenta, ca o mustrare,
cuvintele lui Dumnezeu şi să le arate că ei întristează Duhul lui Dumnezeu.
Învăţaţi-i că aprobarea şi zâmbetele Domnului Isus sunt de mai mare valoare
decât lauda sau flatarea celui mai bogat, celui mai puternic sau a celui mai învăţat
de pe pământ. Conduceţi-i la Domnul Isus zi de zi, cu iubire, cu blândeţe şi
stăruinţă. Nu trebuie să permiteţi ca ceva să intervină între voi şi această lucrare
măreaţă. (R&H. 14 aprilie, 1885) ÎC, 20

Lecţiile Scripturii transformă caracterul copilului


Povestirile ei aduc asigurare copilului timid. - Doar sentimentul prezenţei lui
Dumnezeu poate alunga teama care, pentru copilul timid, ar face viaţa o povară.
El să-şi întipărească în minte făgăduinţa: ,,Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul
celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie." Psalm 34,7. Să citească minunata
povestire a lui Elisei în cetatea de munte, când, între el şi oştile de duşmani
înarmaţi, o puternică ceată de îngeri cereşti încercuia muntele. Să citească cum
Petru, în închisoare şi condamnat la moarte, a fost vizitat de îngerul lui
Dumnezeu; cum îngerul a trecut de gărzile înarmate, de uşile masive şi de poarta
de fier cu lacăte şi gratii conducându-l pe slujitorul lui Dumnezeu afară, în
siguranţă. Să citească despre acea scenă pe mare, când Pavel, prizonierul, în
drumul său spre judecată şi execuţie, a spus aceste cuvinte de curaj şi speranţă
soldaţilor şi marinarilor slăbiţi de muncă, de veghere şi de foame şi purtaţi de
furtună încoace şi încolo: ,,Fiţi cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va
pieri. . . . Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu şi căruia Îi slujesc mi s-a
arătat azi noapte şi mi-a zis: Nu te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea
Cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună
cu tine." Cu încredere în această făgăduinţă, Pavel i-a asigurat pe însoţitorii săi:
,,Nu vi se va pierde nici un păr din cap." Aşa s-a întâmplat. Pentru că în acea
corabie era un om prin care Dumnezeu a putut lucra, întreaga încărcătură de
soldaţi şi marinari păgâni a fost cruţată. ,,Au ajuns toţi teferi la uscat." Fapte 27,
22 - 24; 34; 44. Aceste lucruri n-au fost scrise doar ca să le putem citi şi să ne
uimim, ci ca aceeaşi credinţă care a lucrat în servul lui Dumnezeu din vechime să
poată lucra şi în noi. În acelaşi fel în care a lucrat în trecut, El va lucra şi acum
acolo unde sunt inimi încrezătoare pentru a fi canale ale puterii Lui. (Ed. p. 255,
256) Fiţi tari în credinţă şi învăţaţi-i pe copiii voştri că noi suntem cu totul
dependenţi de Dumnezeu. Citiţi-le povestirea celor patru tineri evrei şi
impresionaţi-le mintea cu o înţelegere a influenţei bune ce a fost exercitată în
timpul lui Daniel datorită unei strânse adeziuni la principii. (MS. 33, 1909)

Faceţi lecţiile Bibliei simple. - Părinţii să-i înveţe pe copiii lor lecţii din Biblie,
făcându-le aşa de simple încât să poată fi înţelese cu uşurinţă. (L. 189, 1903)
Învăţaţi-i pe copiii voştri că poruncile lui Dumnezeu trebuie să devină regula
vieţii lor. Împrejurările pot să-i despartă de părinţii şi de familiile lor, dar lecţiile
de instruire date în copilărie şi tinereţe vor fi pentru ei o binecuvântare pe tot
parcursul vieţii. (MS. 57, 1987)

În ea, Dumnezeu ne asigură un ospăţ bogat. - Oferindu-ne privilegiul să studiem


Cuvântul Său, Dumnezeu a aşezat înaintea noastră un ospăţ bogat. Multe sunt
beneficiile obţinute din hrănirea cu Cuvântul Lui care este reprezentat de El ca
fiind carnea şi sângele Lui, spiritul şi viaţa Lui. Împărtăşindu-ne cu acest Cuvânt,
puterea noastră spirituală se măreşte şi noi creştem în harul şi cunoştinţa
adevărului. Obiceiurile de stăpânire de sine sunt formate şi întărite. Infirmităţile
copilăriei - nervozitate, încăpăţânare, egoism, cuvinte pripite şi fapte
pătimaşe - dispar, iar în locul lor se dezvoltă calităţile maturităţii creştine.
(CT. p. 207) Lecţiile frumoase ale povestirilor şi parabolelor Bibliei, învăţăturile
curate şi simple din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu sunt hrană spirituală pentru
voi şi pentru copiii voştri. O, ce lucrare vă stă în faţă! Vă veţi apuca de ea cu
dragoste şi în frică de Dumnezeu? Vă veţi pune în legătură cu Dumnezeu prin
Cuvântul Lui? (L. 27, 1890)

Altarul familiei
Creşterea şi întărirea iubirii pentru studiul biblic depind mult de folosirea orei de
închinare. Ceasurile de închinare de dimineaţă şi de seară ar trebui să fie cele mai
plăcute şi mai folositoare din toată ziua. Să fie un lucru înţeles acela că aceste ore
nu trebuie să fie tulburate de nici un fel de gânduri agitate şi lipsă de bunătate; că
părinţii şi copiii se strâng laolaltă pentru a se întâlni cu Isus şi pentru a cere în
cămin prezenţa îngerilor sfinţi. Momentele de închinare să fie scurte şi pline de
viaţă, potrivite acelei ocazii, şi variate din timp în timp. Toţi să se unească în
lectura Bibliei, să înveţe şi să repete adesea Legea lui Dumnezeu. Interesul
copiilor va fi sporit, dacă li se va permite, din când în când, să aleagă ei pasajul
care va fi lecturat. Menţionaţi orice lucru care va sluji la ilustrarea înţelesului ei.
Când perioada de închinare nu este astfel prelungită, cei mici să ia parte la
rugăciune şi să participe la cântare, chiar dacă aceasta nu înseamnă decât o
singură strofă.
Pentru ca un asemenea serviciu divin să devină ceea ce ar trebui să fie, ar trebui
să se acorde atenţie pregătirii. Iar părinţii ar trebui să-şi facă zilnic timp pentru a
studia Biblia cu copiii lor. Fără nici o îndoială că pentru a face acest lucru vor fi
necesare efort, planificare şi ceva sacrificii; străduinţa însă va fi răsplătită din
belşug.” Ed. cap. Predarea şi studiul bibliei

Părinţii să aibă interes pentru studiul Scripturii


Ca pregătire pentru predarea preceptelor Sale, Dumnezeu porunceşte ca acestea
să fie ascunse în inimile părinţilor. „Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi,
să le ai în inima ta”. El spune: „Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi.”
Deuteronom 6,6.7. Trebuie ca noi înşine să arătăm interes faţă de Biblie, dacă
vrem ca şi copiii noştri să fie interesaţi de ea. Noi înşine trebuie s-o iubim, dacă
vrem ca în ei să existe iubire pentru studierea ei. Educaţia dată lor nu va avea
decât acea greutate a influenţei date de propriul nostru exemplu şi spirit.

Dragostea pentru Biblie nu este naturală. - Tineretul este neştiutor şi


neexperimentat, iar dragostea pentru Biblie şi pentru adevărurile sale sacre nu va
veni în mod natural. Dacă nu se depun mari străduinţe pentru a clădi în jurul lor
bariere care să-i apere de şiretlicurile lui Satana, ei sunt subiectele ispitelor lui şi
sunt luaţi captivi de el, la voia lui. În primii lor ani, copiii trebuie să fie învăţaţi
cerinţele legii lui Dumnezeu şi credinţa în Isus Mântuitorul nostru care curăţă de
petele păcatului. Această credinţă trebuie învăţată zi de zi prin învăţătură şi
exemplu. (T. vol. 5, p. 329)

Faceţi din ea manualul familiei. - Părinţi, dacă vreţi să vă educaţi copiii să-L
slujească pe Dumnezeu şi să facă bine în lume, faceţi Biblia manualul vostru. Ea
dă în vileag amăgirile lui Satana. Ea înalţă omenirea, mustră şi corectează răul
moral şi este detectorul care ne face în stare să facem deosebire între ce este
adevărat şi ce este fals. Înainte de orice învăţătură predată în cămin sau în şcoală
trebuie să stea Biblia ca marele educator. Dacă i se dă acest loc, Dumnezeu este
onorat şi va lucra pentru voi spre convertirea copiilor voştri. În această carte
sfântă se află o mină bogată de adevăr şi frumuseţe, iar părinţii singuri poartă
vina dacă nu o fac foarte interesantă pentru copiii lor. (5 T. p. 322) ,,Stă scris" a
fost singura armă pe care Domnul Hristos a folosit-o când ispititorul a venit cu
şiretlicurile lui. A preda adevărul Bibliei este o lucrare măreaţă şi întinsă pe care
fiecare părinte trebuie s-o îndeplinească. Cu o dispoziţie plăcută şi fericită,
aşezaţi înaintea copiilor adevărul aşa cum este spus de Dumnezeu. Ca taţi şi
mame, voi puteţi fi parabole pentru copii în viaţa de fiecare zi, practicând
răbdarea, bunătatea şi iubirea şi ataşându-i de voi. Nu-i lăsaţi să facă ce le place,
ci arătaţi-le că lucrarea voastră este să practicaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să-i
creşteţi în mustrarea şi învăţătura Domnului. (MS. 5, 1896)
Studiaţi sârguincios şi sistematic. - Să aveţi un sistem de studiu al Scripturilor în
familiile voastre. Puteţi neglija orice altceva, de altă natură, . . . dar aveţi grijă ca
sufletul să fie hrănit cu pâinea vieţii. Este imposibil a estima rezultatele bune ale
unei ore sau ale unei jumătăţi de oră dedicată zilnic Cuvântului lui Dumnezeu,
într-o manieră voioasă şi socială. Faceţi Biblia propriul ei descoperitor punând
împreună tot ce este spus în legătură cu un anumit subiect la timpuri diferite şi în
împrejurări diferite. Nu întrerupeţi această clasă a familiei când bate cineva la uşă
sau când aveţi musafiri. Dacă vine cineva în timpul studiului, invitaţi-l să
participe. Lăsaţi să se vadă că voi consideraţi mai importantă obţinerea unei
cunoaşteri a Cuvântului lui Dumnezeu decât asigurarea câştigurilor sau plăcerilor
lumii. (R&H. 9 octombrie, 1883) Dacă am studia Biblia în fiecare zi, cu stăruinţă
şi rugăciune, ar trebui să vedem în fiecare zi adevărul frumos într-o lumină nouă,
clară şi convingătoare. (CSW. p. 23) ÎC, 397

Şcoli în care să se studieze Biblia

În vreme ce există grade diferite de dezvoltare şi manifestări diverse ale puterii


Sale pentru satisfacerea nevoilor oamenilor din veacuri diferite, lucrarea lui
Dumnezeu este aceeaşi în orice timp. Învăţătorul este acelaşi. Caracterul şi planul
lui Dumnezeu sunt la fel. În El „nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”.
Iacov 1,17
Experienţele lui Israel au fost înregistrate pentru învăţătura noastră. „Aceste
lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru
învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.” 1Corinteni 10,11.
În ceea ce ne priveşte – după cum au stat lucrurile şi cu Israelul din vechime –
succesul în educaţie depinde de credincioşia cu care împlinim planul
Creatorului. Acceptarea principiilor Cuvântului lui Dumnezeu ne va aduce
binecuvântări tot atât de mari precum ar fi adus poporului evreu.

Biblia şi întemeierea unei familii


 “Dacă există vreun subiect care trebuie luat în considerare într-un mod
raţional, calm şi cu o judecată lipsită de patimă, atuci căsătoria este acest
subiect. Dacă este vreodată nevoie în mod expres de sfatul Bibliei, acesta este
înainte de a face pasul prin care două persoane se unesc pentru toată viaţa.”
(CA 63)

 “Instituită de Dumnezeu, căsătoria este o rânduială sacră în care nu trebuie să


intrăm într-un spirit egoist. Cei care intenţionează să facă acest trebuie să-I
evalueze importanţa în mod solemn şi cu rugăciune şi să caute îndrumare
divină, pentru a şti dacă sunt în armonie cu voinţa lui Dumnezeu urmând
această cale. Trebuie reflectat cu grijă asupra instrucţiunilor din Cuvântul
lui Dumnezeu care privesc această chestiune. Cerul priveşte cu plăcere o
căsătorie încheiată dintr-o dorinţă sinceră de conformare faţă de îndrumările
date în Scriptură.” (CA 63)

 “…Dacă nu vor fi cercetători sârguincioşi ai Cuvântului lui Dumnezeu


(Biblia), ei vor face greşeli grave, care vor dăuna fericirii lor şi a altora atât
pentru viaţa de acum, cât şi pentru cea viitoare.” (CA 64)