Sunteți pe pagina 1din 50

MATEMATICA

Anina Bidescu

Motelnoticd

pentruconcursurilegcolore

ClasaI

Editor: Cilin Masie

"''-'-- .€oncepFegr#icd

gimaehetare: ARTCREATIV

Tehnoredactare: Nicolae PLOSCARIU Ilustratii: Emanuel PAVEL, Silvia MIIREA, Mihaela Irirn DIMITRru Ilustrafia copertei: Emanuel PAVEL Coperta colecFei: Irina BOGDAN Prepress:ARTCREAfiv

Descrierea CIP a Bibliotecii BADESCU,ANINA

Nafionale a Rominiei

ISBN978-97347-0979-3

I. Bddescu,Anina

377.3:373.2

Copyright@

Prezentalucrate

iarcontinutuleste protejatdelegislaliaprivinddreptuldeproprietateintelectualS.

ce constituie m;rci inregistrate,

colrENzt - CARTEAPRINPO$TA

EDITURAPARALELA45

Pitegti, iud. Arge$,md 110174,str.FratiiGoleqti130 Iel.lFaxi 0248214533; 0248631439; 0248631492

Tel.:

0753MO444

0721247914

E-mail:

comenzl@edlturapa.alela45.ro

sauaccesali www.edituraparalela4s.ro

lstrlgP!$

-^

\-,

| Lpult execul*r B uraJncpnnr

*i

g-t"p.i"t.*

e-mail:comenzi@graficprinteu

Nume:

Prenume:

Clasa;

fnvdtdtorilor.

copiilor,

pdrintilor,

bunicilor,

cu drogoste

1-.Catefrunzesuntinpluspe crengulaluiMihaifald deceaaMariei?

a.7

b.5

c.4

2. Catemereii mai trebuielui Matei casdaibdlafel caOana?

a.2

b.4

Cro6B

SfsQe

3. CatebulineadeseratinplusMirceafalddeElena?

a.4

o&

b. 1

4. Cateciuperciii mai trebuielui Aricel

se*

a.5

b. 10

c.6

oo )o

d.9

casdaibdcdtRifa-Veverifa?

s'$HS

d.2

5. CAtepdsdrisuntin pluslnbrddu! fald decopac?

a.3

b.2

c.5

d. 1

5. Cinearemai multe creioane?

7.incdtevaze suntcdteopt flori?

a.4

b.2

8. in cAtecoquri nu suntcdtecincimere?

f . in cAtecuiburi suntcAtepatru pdsdrele?

Wryr*o'W

a.6

b.4

1,0.in carecogulelenu suntoptcaise?

*??

b'99

x ".@?

d3?

1,1.in cAtevagoanesuntcAtecincicopii?

?tuq'

a.2

b.6

c.5

d.3

1-2.ince ordine sedesfdgoardacliunilereprezentatelnimaginile demaijos?

a.EEtr

b.EEltr

c.trtr8

d'EEE

l-3. in ceordine sedesfdgoardacliunile reprezentatekr imaginile demaijos?

a.trtr8

b.EEA

".E8tr

d.EEtr

' . In ceordine sedesfdgoardactiunile reprezentate in imaginile de mai jos?

a.,3, 7; ,2,

b.13.l 2,;1,

s.,1 ,l: ,11

d.2: ' 1.; 3

in ceordinesedesfdgoardacliunilereprezentatein imaginiledemai jos?

a.L?isltr

n.fr.lisrlz,i

c.Dli2i l1l

d.bin E

,,i" in cutie,maimutica areun numdr deportocalecuprinsintre 3 gi6,dar giintre 4

gi7.CAteportocalearemaimulica?

a.6

b.4

c.5

d.3

ff. p" ,rt'ttutt, mamaapus un numdr deborcanecuprinsintre 2 gi5,dar giintre 3 gi 6.CAteborcaneapusmamape raft?

a.4

b.3

c.5

d.2

1-9.Aricel aculesunnumdr demerecuprinsintre 7 9i 10,dar 9i intre 6 9i 9. CAtemereaculesAricel?

a.7

b.6

c. 10

d.8

20. enma aprirnit un numdr detimbre cuprinsintr e4 gi7 , dar 9i intre 5 qi8.Cdte

timbreaprimitAnina?

a.6

b.8

c.5

d.7

21. Sunicul areintr-o cugcdun numdr de iepuri intreL gi[, dar 9i intre 2 qi5. Cali

iepuri arebunicul?

a.5

b.3

c.2

d.4

desenatun numdr de copaci cuprins lntre 5 9i 8, dar gi intre 6 qi 9. Cafi

22. nliaa

copdceiadesenatIulia?

a.7

b.8

c.5

d' 9

23. Carezmeuaresfoaraceamai lungd?

a.toatezmeiele

ausfoaralafel

delungd

b.

24. Carecopdcelemai departedecasd?

OQ

@Q

@Q

@Q

@Q

e.4

25. Careestedrumul celmai scurt,pecareva mergeScufitaRogielabunicuta?

o

@

\9

@

(9

a. 1

26. Careestecelmai scurtdrum pAndla banane?

oq

&\

r''rFl\\

-

cafi!futr@-:

t/

f,.

t\

,4r+\

\7G\t{\

'

Y

#

-

F

I/^

p

*

6\

iJ.,

-

(0-r

,-\

!o

|

l_-/\

l--1W

r

,/\

r \_JV

,/1/\

a. 1

\./Lr

1--l

\ lr

d.4

e.5

d.4

e.5

-

2T.Pecedrum

va ajungemai repedegdinugalaviermiqor?

o% @ -ur,zr,zr-I

I

I

(9_-

N

:t

Nrr Lr

./

rag#

a.

1

28. Careestedrum

It

@

c.3

ul celmai lung pdndlamorcov?

a.1

@

Ye4) t-

@

b.2

c.3

d.4

e.5

d.4

e.5

29. Cepersonajvaajungeprimul lacopdcel?

'ffi

&

r;

-*

"@

"E,E

30.

in ceordine ajungpersonajelela leagdn?

#

.#

,M

a. #dM

,M.*#

b.

31-.Caredrumuri suntlafeldelungi?

c

@

@

@

\r;r

c.2 9i3

c.

-l

"@

#M*

3

32.

Carebalonnu aresfoaralafel delungdcu acelorlaltebaloane?

"@

33. a;ut-o peRita- Veveritasdafleundeii estecdsuta.

@r

(D

,,l\a

\3'

z---rO

t4,

o

@.Y@

-

r--.,i

t3,

@r

M

'-.@

t

o

(9

(9

a

o\l

r@

o@

.@

I l-=-1 brrl? |

IH|d I

". l-@ll*l

34. epta-t peAricelsddescoperecevaprimi cadoudelaRila-Veverifa.

o

@

/

a

@

o

@

a

/

a

@

o

/

a

@

@

o

35. eptX-l pe Martinel sd descoperece cadou va gdsi in cutia datd de Rita - Veverita.

@

O

@

o

@

^\.e

a-

@

lu

\o

@

\ +--/

'\./

-l

-t

\

6r

v

-

36. apt-opeOmidee sddescoperecevaservilacind.

@'

a

@

.@

37. Cu cdteculori va colorafluturasul floarea?

a.3 culori

b.5 culori

c. 1culoare

d.2 culori

3----+ |

10 --+ I

4-----+ |

5----+ I

8----+ ffi

e.4 culori

38.Cateculorivorfi peumbrelaluiMartinel?

a.2 culori

b.6 culori

c. 4 culori

d. 5 culori

8--->

T

4---->

I

9--->

I

7----->

6--_>

T

e. 3 culori

39. DecAteculori va aveanevoieAricel casdcolorezevazadeflori?

a.4 culori

b. 5 culori

c. 3 culori

d.2 culori

4-----+a

5-----)I

6----+ I

7---->

8->

I

10---+:

e.6 culori

40.

Cu cdteculori igiva coloraRila - Veverifarochia?

a.3 culori

b. 5 culori

c. 6 culori

d. 2 culori

7--l,

3----+ I

4'-'>

|

5-----> t

2-*l,

e.4 culori

41. CAtepisicufeauoblinutacelaqirezultat?

2+3

a,2

5-0

b.3

9-4

c.5

4+7

d.4

42, Careaficiaobfinut celmai mic rezultat?

74+5

,'rcj "w

0+5

e. niciuna

70+4

43.

Cali ursuleli aucalculatcorect?

r

15+3=\2

a.2

r

79 -2=77

b.5

p"

I

74+4=18

c.4

I

go

U

79 -7 =73

d.3

r

72+ 3 =75

e. 1

44. Carefurnicd aobtinut celmai mare r eztitat?

", ml b.

ffi

45. Calicaleluginuaucalculatcorect?

46. Catecreioanesuntin imagine?

a.12

b. 15

47. Catemenugisuntin imagine?

??q%t

\r $-$?

ffi}

bp

a.12

b. 16

o$c.t'+

or

$

$

b#kb#

c. 14

d. 11

48. Cateperechidegosete suntin imagine?

e. 11

qD

e.3

WdeeTbq

49.

Cateobiectedin imaginenu suntfoarfeci?

WW#K

 

a.7

b.5

c.4

d.9

e. 10

50.

Catebananeaavut maimufica?

 

a.5

b.9

c

e.8

51. Categhindeaavut Rita- Veverija?

52. Catebaloaneaavut clovnul?

a.7

b.4

c.2

e.5

53. Ramonaagazdmdrgelelepeald,ln ordine crescdtoare. Caremdrgeavafi atreia?

%%%%%

a.9

b.23

c. 16

54. Catecuburivaaveacasteluliepuragului fup - fup?

a.2

d. 18

e. 11

e.4

55. Cateclregeaavut Andreea?

a.2

b.5

G.v

e.4

56. Copiii seagazdin rdnd,in ordine descrescdtoare' Ceculoarearetricoul copilului dela miiloc?

a. rogie

b. albastrd

c. galbend

d' verde

57. Personajele seagazdin girindian, in

ordine crescdtoare'

Cepersonajva stainfala iepuraqului?

58. Personajeleseagazdin girindiary in ordine crescdtoare. ln spatelefurnicufei va fi:

59. CefigurenuapictatMartinel?

a,

@

60. Cefigura adesenatdecelemai multe ori Rila - Veverija?

"E

61. Cefiguranu arepereche?

T

K+r

I

,

62. Ce fignahpsegte din coleclialui Aricel?

XTT+

63. Maunlca vrea sd aibd cdte doud figuri de acelagifel. Ce figurd mai are de

desenat?

O tl

& TI

I

2

64.

Careibluzifeii lipsegtefustifa?

.oo.

m.o@o

I o

65. Martinicd vreasdrefacdimaginile demaijos, dar apierdut opiesd.

Careestepiesacenu poatefi completatd?

# .*Ee

a.4

b.6

{g gG.i 4

c.5

d.9

e.7

66. Omldeegi-apierdut un pantof.Cepantof ardmasfdrdpereche?

% g

67. Cereiflorili lipsegteoparte?

rytr>

c.6

d.3

?

\

{

a.5

b.4

6

c,3

g

n

p

d.2

e.1

e. 1

58. Undeva ajungeAricel?

&

59. Caredintre copii nu arezmeu?

70. Careestecdsutaundeva ajungeScufilaRogie?

,@

f#

7l-. CefructtgidoregteMartinicA?

"H

g

T2.Cefloarevrea sdude Martinicd?

"6,6

"6

n.

/ J.

Lan morcovl au cel clncr rePura$llmpreuna.

^^

"?

b.5

c.3

"m

74. CatefrunzeauculesOmideegiprietenelesalela un loc?

75. Catipegtivorpune in cogpelicanii, launloc?

)

.f4

t

/

i

\':

!\'

zaiillunon

"" j; J.u" "opiii ru,r.,rl"I 6

- Eucumpdr 3

- Eu cumpdr 1 fl

.

\r

o

c.2S

^^,

Lat valoreazd toatejucdriiJe Ia un loc?

\.

'./

- Eu cumpdr 5 fl

- Eucumpdr 9

78. Cecifreaacoperitbroscujajestoasdcu florile?

+U*

!s

9

8

a.2

b.6

c.3

d.5

e.4

79. Ce cifrevadescoperiOmideesubfrunze?

z@*

1@)

-F-

N)6

a.3

b.0

c.2

d.4

80. Cecifreseascundsubflori?

*

#s

J :

77

. "#f#,#+[t

8L. Ceci{rdaascunsgdinugasubpuigori?

q tG-

6t

,)

25 a.7

b.3

c.6

d.2

e.6

e.0

82. Cecilrd va gnsiChi| - Chil subcagcaval?

ffis-

3m

32 a.7

b.2

c.0

d.3

e.6

83. eluta-t peAricel sdpundcartonagelepotrivite in exerciliu.

5

a.

d.

 

+

+

b.

e.

84. Ceou va aqezagdinain continuareagirului?

o€eo€ 2

I

"E

85.Cejucdrie

va agezafetila,continudndgirul?

,E

# $ #

"@

H

$#&

f-ffi]

tffil

s

I

c. l

86. apta-t peMartinelsdcontinuegirul.

W4A6#&,{?

^w,w"m,E"m

-

-r-

87.

z

Ce gosetdva agezaOmidee pe sdrmd, casdcontinue

$irul?

N

"K

88. Careesteumbra lui Hapciu?

ab

89. Carenuesteumbralui Tundild?

T

b

90.RlutaJpe

Martinel sdigigdseascdumbra.

ab 91-.Carenu esteumbra lui Omidee?

&

N,N,#

abc

d

N, N,

e

92.

Careesteumbraelefantului?

l.-'"

\

l'1

s<a'l)

aPr)

.1

-

6ilrf

ffi'E

-

ldrd

abc

6 4r

I 5

d

,---

-

-41,

e

-

I

I

93. Cepersonaj nu igi ghsegte umbra?

ffi&

t

#

-a'rP

t;:--

il

%"A

efl-

94. Cefloareva culegeAndrei pentru mamalui?

95. Cepasdrenu poateajungela lac?

96. Careveveritevor ajungela copac?

e.2 9i4

97 . Catefloriva culegeScufilaRogiepAndajungelacdsulabunicii?

a. 3 flori

b. 7 flori

c. 8 flori

d. 9 flori

e. 10flori

98. CareestedesenulrealizatdeMartinicd?

g

Cdtecifres-auascunsin desenul urmdtor?

a.5

b"4

c.3

36

d.7

e.6

1{J0.Carecifrdnu aparein imagine?

a.3

b.6

-! [!ii " CAtecifres-auascunsin imaqine?

f

102.

dupd o ord de lucru

103.

dupd doud ore de lucru

dupd trei ore de lucru

dupd ? ore de lucru

dupd o

dupd doud

dupd trei

dupd ?

sdptdmdnd

sdptdmAni

sdptdmdni

sdptdmAni

a.6

104.

b.3

dupd L0

dupd 20de

minute

minute

@

ffi

ffi

a. 10

105.

@ffiffi

ffi@ffi

b.8

dupd 5

dupd10

minute

minute

&

s

&

a.12

ssss

sss$

b. 10

c.8

c.9

c. 18

d.5

dupd 30de

minute

2

d.7

dupd15

minute

?

d.14

e,7

dupd 40 de minute

@@ffiffi

ffiffiffiffi

s&ffiffi

e.11

dupd 20de

minute

ssss ssse

L06. CatemaginuteareMartinicd?

a. 10

b.14

c. 16

107. CaterochiteareRilaVeverifa?

a. 15

b. 13

c.12

1,08.catenusuntmere?

a.8

b. 10

c.14

L09. CateUaloanenu suntverzi?

b. 10

d.12

110. Caretablouri suntidentice(lafel)?

a. 1cu5

b.2cu5

c.6cu3

d.4 cu6

e. 1cu3

111-.Caredesenestediferit?

il-Z, Carefluturagnu arefrategeamdn?

a.3

b.2

- ,.]" Cdteoudnu suntin cofraj?

a.12

3H=Lln>

--

r+rg#

e.5

e.20

113.Catefructesuntincos?

a.3

b.5

c.7

d.8

e. 11

". r4. Cegablonafolosit Martinel pentru desen?

".A

bl--l

".O

d.o

".O

1-15.Careobiectnu estein cutie?

116.Cagturigtisuntincort?

a.5

b. 10

d.4

e.2

11 7. Cinestapescaunuldin mijloc?

11-8.Catetruchetecu3flori poate faceRitaVeverita?

119. Aricel a luat prima literd din fiecarecuvdnt. Cu literele alese,el a format un

nou cuvAnt.Careesteacelcuvdnt?

ffi@ &'w ffi.ffi,ffi,ffi.

a. barcd

b. avion

c. tren

d. balon

e.vapor

120.

CarearipioardsepotrivegtedesenuluifdcutdeMartinel?

a.2

b.5

c.3

d.4

121.

Catepicioareauanimaleledin curte?

 

b.22

c.28

d.24

47 ,

,:'.:

:ltr.i,

122. ce arrrmalnu-gigdseqteumbra?

IF,

bl c

1,23.Catecreioanenu auvArf?

flllHflftflflfflil

b. 10

124. Cegdzd.urmeazdin continuareaqirului?

a. 16

c.6

tr

H

d.12

125. Carebucatdcompleteazdtabloul?

e. 15

sIu;

doregte ca elevii sii si poati da adevdraE fiecarecopil viseazi un loc pe podiumul unuia sau altuia dintre co

gcolare(gi nu numai). motiv suficientde puternic pentru orice atlb-r cu

experien;dindelungati la copiiloro lucrarecaresi celor mici: competentele geledobAnditein orelede

ajustate facolo undese iar un concursgcolareElluna dintre

cele mai fericite

activitefiiconcretela clasi, scoaterea ticii depetronsonulachizifiondrii rare gi atat. Matematicainseamni gi comunicare,cum succesuluidurabil in relalia cu cei mici. Comunicarea,

utilizareaatenfiei,a perspicacitilii,a demersuluilogicsunttElfiE?E\hei dea facedininvilareamatematiciinuocorvoadi,ciocalespreceete toat5}meai$i

p

pe

pirinlilor, colegilorinveletori Si nenteesentialedin educalia ta. Deprinderilegi competen- intotdeaunain valoare,verificate,

sa se ln

lungul

doregte:performan!5.

\-/

n

Fr-r

t

AninaBADESCU

PARAIE1A4S

E)

PretcurvA:14LEl

tsBN 978-973-47-0979-3

,tilxlil