Sunteți pe pagina 1din 28

Monday, November 2, 2

020
“Not to innovate is to die”

• (Chris Freeman & Soete, L. (1997) The


Economics of Industrial Innovation, 3rd
Edition, Pinter, London)
Cate inovatii au
success ????
• Inovaţia este definită ca transformare a progresului tehnico-
ştiinţific potenţial în cel real, sub forma noilor produse sau
tehnologii.

• Termenul de „inovaţie” vine de la cuvântul latin „inovatis” (in –


în, novatis – nou), ceea ce în traducere ar însemna înnoire,
noutate, schimbare.

• În literatura de specialitate, noţiunea de inovaţie are mai multe


definiţii şi se tratează sub diferite aspecte, concretizându-se în
două variante:

 când inovaţia se prezintă ca rezultat al procesului creativ sub


forma producţiei şi tehnicii noi, tehnologiilor şi metodelor
performante etc.;
 când inovaţia se prezintă ca proces de implementare a noilor
elemente, aspecte şi principii prin înlocuirea celor existente.
• Noţiunea de „inovaţie” din punct de vedere economic
a fost analizată, pentru prima dată, de către savantul
austriac J.A. Schumpeter în primul deceniu al
secolului XX în lucrarea sa Teoria dezvoltării
economice.

• Inovaţia este definită ca „totalitatea modificărilor


cu scopul implementării şi utilizării noilor
tipuri de produse, mijloace de producţie şi
transport, pieţe de desfacere şi forme de
organizare a procesului de producţie”.
Joseph Schumpeter a identificat 5 forme de inovare, pe
care le-a numit (Schumpeter, J. 1934,The Theory of
Economic Development, Harvard University Press,
Cambridge):
 Introducerea de noi bunuri (poate însemna
îmbunătăţirea calităţii unui bun existent)
 Introducerea unei noi metode de producţie
(inovaţia proceselor)
 Deschiderea unei noi pieţe (în special o piaţă de
export într-un nou teritoriu)
 Obţinerea unei noi surse de aprovizionare de
materii prime
 Crearea unui nou tip de organizare (inovaţie
administrativă)
• Corespunzător Dicţionarului Explicativ Român inovaţia
este: „ o noutate, schimbare, prefacere” sau
„rezolvarea unei probleme de tehnică sau de
organizare a muncii cu scopul îmbunătăţirii
(productivităţii) muncii, perfecţionării tehnice
sau raţionalizării soluţiilor aplicate”.

• Dicţionarul Merriam-Webster prezintă o definiţie cu


sens larg a inovaţiei: „introducerea a ceva nou” sau
„o idee nouă, o metodă nouă sau un dispozitiv nou”.
• Inovarea este definită cel mai des ca un proces
(acţiunea de a inova), iar inovaţia este rezultatul unui
proces de inovare.
• Manualul OSLO recomandă următoarea definiţie
conceptuală a inovaţiei: ( Organisation for Economic Co-operation and Development
THE MEASUREMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES PROPOSED GUIDELINES FOR
COLLECTING AND INTERPRETING TECHNOLOGICAL INNOVATION DATA OSLO MANUAL European
Commission Eurostat)

• „O inovaţie este implementarea unui produs nou


sau îmbunătăţit semnificativ (un bun sau serviciu),
sau a unui proces, a unei metode noi de marketing,
sau a unei metode de organizare noi în practica
afacerilor, în organizarea locurilor de muncă sau în
relaţiile externe”.
• O ediţie recentă a Business Dictionary (Dicţionar de
afaceri) defineşte inovaţia ca „procesul prin care o
idee sau o invenţie este transformată într-un bun
sau un serviciu, pentru care oamenii vor plăti”.

Factorii ce concură la apariţia inovaţiei

De
zv şi
şti ice

olt a
e
no g

cu olo

ar cu
ea no
oi hn

pr şti
il n şi te

oc nţ
es elo
vit fice

Ac ecif

elo r o
sp
tiv ice
ine ţi
ab

r, rga
ă ştiin

ită o
tiv

a
ea

ţile rg

pr niz
re rile

cr

od aţ
şi aniz
al
ne ltă

us iei
f u aţ
az

on
ge zvo

nc ie

elo
rs

Inovaţia ca

ţiil i

r
Pe
De

e
proces

Arhitectura organizaţională
şi legăturile externe

Schimbările din cadrul societăţii civile şi nevoile pieţei


generează oportunităţi şi noi cerinţe
Ce este inovaţia?

Instrumentul specific al unui manager întreprinzător, mijlocul prin care el


exploatează schimbarea ca o ocazie pentru diferite afaceri sau diferite servicii (P.
Drucker)

Procesul global de creativitate tehnologică şi comercială, transferul unei idei noisau


al unui concept nou până la stadiul final al unui produs, proces sau serviciu nou
acceptate de piaţă (E. Mansfield)

Transformarea unor noi cunoştinţe în beneficii


economice şi sociale, ca rezultat al unor interacţiuni
dintre diferiţi subiecţi ai unui sistem care include firme,
instituţii de cercetare şi finanţatori în cadrul unui mediu
local, naţional sau internaţional (Comisia Europeană)
INOVAŢIA

PROCES PRODUS
Modul în care produsul inovaţiei este O nouă funcţie sau îmbunătăţirea
proiectat şi realizat în diferitele stadii funcţionalităţii unui produs, proces
ce au condus la el sau serviciu
Invenţie şi inovaţie
INVENŢIA ≠ INOVAŢIA
Este pur teoretică Este o invenţie pusă în practică

Este legată de un progres al Vizează introducerea invenţiei în


cunoştinţelor care se practica economico-socială. Din
concretizează în noi metode, noi momentul implementării invenţiei
tehnici noi abordări. Condiţia de aceasta devine inovaţie. Este
succes constă în prezenţa vorba aici nu numai de reuşita
obligatorie a elementelor de tehnologică ci şi de cea
noutate mondială sau regională economică, industrială, socială şi
şi în buna funcţionare culturală
INOVAŢIE = IDEE + IMPLEMENTARE
Tipologia inovaţiei; evoluţia principalelor categorii şi niveluri
ale inovaţiei

•  
• Manualul OSLO, versiunea 3 din 2005, a
propus clasificarea inovaţiilor în patru categorii:

 inovaţia de produs
 inovaţia de proces
 inovaţia de marketing
 inovaţia organizaţională.
Goffin și Mitchell vorbesc despre dimensiunile inovării, acestea fiind, de
fapt, o clasificare a tipurilor de inovare și prezentarea acestora (Goffin și
Mitchell, 2010):

inovarea de produs – deși extrem de importantă, aceasta nu este


suficientă, iar concentrarea doar asupra sa poate duce la pierderea
avantajului competitiv;
inovarea în servicii – permite crearea de servicii la nivelul unei
companii pentru diferențierea produselor pe piață;
inovarea de proces – îmbunătățiri aduse proceselor de producție și
distribuție;
inovarea procesului de business – optimizarea procesului de derulare a
afacerilor cu clienții;
inovarea modelului de business – sursa esențială a inovării comerciale.

Goffin K., Mitchell R. – Innovation Management: Strategy and Implementation using the Pentathlon
Framework (Second edition), Palgrave Macmillan, New York, 2010
• De exemplu, potrivit lui Paulo Antônio Zawislak, există (Kotsemir și
Abroskin, 2013):
• inovare bazată pe tehnologie:
– inovații tehnologice – dezvoltarea unui design nou, a unor materiale și
produse noi, inclusiv dezvoltarea de noi mașini, echipamente și
componente;
– inovații operaționale – noi procese, îmbunătățiri ale proceselor
existente, introducere de tehnici moderne, aspecte noi etc.; permit
obținerea unor produse de calitate, creșterea eficienței și a flexibilității
la cel mai mic cost posibil;
• inovare orientată către companii:
– inovații de management – dezvoltarea abilităților de management ce
reduc „fricțiunea internă“ dintre diferitele niveluri din companie; au ca
scop crearea unor noi metode de management și a unor noi strategii de
afaceri, dar și îmbunătățirea procesului decizional;
– inovații tranzacționale – dezvoltarea unor căi de minimizare a
costurilor tranzacționale privind furnizorii și clienții; se urmărește
crearea unor noi strategii comerciale și îmbunătățirea relațiilor cu
furnizorii.
• Kotsemir M., Abroskin A. – Innovation Concepts and Typology – An Evolutionary Discussion, Working paper, NRU Higher
School of Economics. Series: “Science, Technology and Innovation“, 2013
Organizational innovation

Inovare organizațională

= Obiective de implementare a unei noi metode


organizaționale în practicile de afaceri ale companiei,
locul de muncă și relațiile externe ale companiei.

crescând performanța afacerii prin reducerea


costurilor administrative sau de tranzacționare,
îmbunătățirea satisfacției la locul de muncă (și, prin
urmare, a productivității muncii) sau reducerea
costurilor de aprovizionare.
Organizational innovation - example

Segmente de afaceri

Explorare și producție
Gaz și energie
Rafinare și marketing
Marketing innovation
= Implementarea unei noi metode de marketing care
implică schimbări semnificative în: designul produsului
sau ambalajului, noile metode de vânzare, plasarea
produselor, promovarea produselor sau politica de
prețuri.

o mai bună satisfacere a nevoilor clienților, având ca


scop deschiderea de noi piețe sau o nouă poziționare
a produselor companiei pe piață, în scopul creșterii
vânzărilor.
Marketing innovation
• Francis, D. şi Bessant, J. (2005) propun patru categorii
de inovaţii (cei “4P" ai inovaţiei):

 P1, inovaţia de produs;


 P2, inovaţia de proces;
 P3, inovaţia de poziţionare a firmelor sau produselor;
 P4, inovaţia de paradigmă.

• Aceste patru categorii de inovaţii nu sunt strict


distincte, ci au graniţe fuzzy (vagi).Cei "4P" ai inovaţiei
permit examinarea spaţiului de oportunităţi pentru
inovare.
• După gradul de intensitate tehnologică
deosebim :

 inovaţii de ruptură şi
 inovaţii de adaptare.

• Cele de ruptură oferă o soluţie cu totul nouă


problemei de rezolvat, în timp ce inovaţiile de
adaptare îmbunătăţesc unele elemente dintr-o
structură existentă.
• Definiţia acceptată în prezent de Comisia
Europeană, tratează inovarea ca fiind

• „transformarea unor noi cunoştinţe în


beneficii economice şi sociale, ca rezultat al
unor interacţiuni dintre diferiţi subiecţi ai
unui sistem care include firme, instituţii de
cercetare şi finanţatori în cadrul unui mediu
local, naţional sau internaţional".
Ridicată Noi game de Produse
produse noi

Îmbunătăţiri Îmbunătăţiri
aduse aduse gamelor
produselor existente de
Noutate existente produse
pentru
companie
Repoziţionare
Scăzută

Scăzută Ridicată

Noutate pentru piaţă

Clasificarea inovaţiilor
Sursa: Cooper, R.G. (1993) Winning at New Products: Accelerating the Process From Idea to Launch. 2nd Edition, Perseus Books Publishing, USA.
Creativitatea

Un proces mintal ce atrage după sine generarea de noi idei sau


concepte sau noi asociaţii între idei şi concepte (Wikipedia)

Generarea sau identificarea unei noi metode, relaţii, dispozitiv sau


produs, procedeu sau sistem, care au la bază cunoştinţe accesibile,
dar care nu rezultă direct sau prin intermediul unui raţionament
logic din informaţiile ce ne stau la îndemână, ci se bazează pe
procese intuitive (E. Land)
Creativitate şi inovaţie

CREATIVITATEA ≠ INOVAŢIA
Procedeul prin care se
Acţiunea de a genera noi idei,
generează şi se aplică ideile
abordări sau metode
creative într-un context specific

Creativitatea individului şi a colectivelor este punctul de plecare


pentru inovaţie; creativitatea este o condiţie necesară dar nu
suficientă pentru inovaţie (T.M. Amabile)
Caracteristicile şi aptitudinile inovatorului (designerului)
STRATEGII INOVAŢIONALE
•OFENSIVĂ - obţinerea supremaţiei tehnice şi de (FREEMAN-1997)
piaţă;introducerea permanentă de noi produse;

•DEFENSIVĂ - lansarea pe piaţă, imediat după inovatorul ofensiv, în


scopul de-a profita din greşelile lui şi de deschiderea unei pieţe;

•IMITATIVĂ – urmează după un timp îndelungat faţă de


liderul tehnologic, posibil licenţiator al acestuia,
obţinând avantaje de cost, pieţe sau poziţie geografică;

•DEPENDENTĂ –satelit al altor firme, adesea subcontractor;

•TRADIŢIONALĂ – crează un produs modificat puţin din


punct de vedere tehnic, adesea bazându-
se pe munca artizanală; designul se poate schimba în raport cu moda;

•ORIENTATĂ – realizează noi oportunităţi pe piaţă, ce nu se


bazează pe C&D sau design complex, ci pe
găsirea unor noi segmente de piaţă (a unor nişe)