Sunteți pe pagina 1din 19

METODE DIDACTICE UTILIZATE

ÎN STUDIEREA DISCIPLINEI
EDUCAȚIA FIZICĂ

REALIZAT: CENUȘA MARIA, GRUPA PP41Z


Plan:

1. Introducere.
2. Clasificarea metodelor:
2.1. Metode verbale.
2.2. Metode intuitive.
2.3. Metode acțional-practice.
3. Orietări metodologice moderne.
INTRODUCERE

Metodele utilizate în activitatea


de educaţie fizică şi sport sînt numeroase cu
aplicaţii multiple. Ne vom opri la metodele de
instruire care vizează realizarea obiectivelor de
dezvoltare a calităţilor motrice, de învăţare,
consolidare, perfecţionare a deprinderilor motrice,
de comunicare, de cunoaştere, de creativitate
necesară activităţii de instruire şi educaţie eficientă.
Funcțiile metodelor didactice utilizate în activitatea de
educaţie fizică

A. Funcţia normativă - prevede indicaţii metodice şi procedee pentru


predare-învăţare.

B. Funcţia formativă - legată de predare-învăţare-evaluare vizează


aspectul dezvoltării motrice şi intelectuale al elevului.

C. Funcţia cognitivă - modalitatea prin care elevul dobândeşte


cunoştinţe şi i se oferă soluţii pentru rezolvarea carenţelor.

D. Funcţia motivaţională - contribuie la creşterea interesului elevilor


pentru materia predată.

E. Funcţia instrumentală - reprezintă instrumentele operaţionale,


praxiologice ale activităţii didactice.
I. Cerghit (1997) afirmă că din punct de vedere executiv

activităţii îi corespunde o anumită metodologie, acţiunii - o


metodă, iar operaţiei - un procedeu.
În educaţie fizică şi sport există un sistem de metode - clasice
sau modeme - pe care le presupune procesul instructiv-educativ specific şi un
sistem de orientări metodologice . Pe fondul acestor caracteristici deosebim
• Metode de instruire,
• Metode de corectare a greşelilor,
• Metode de refacere a capacităţii de efort,
• Metodede verificare şi apreciere,
• Metode de educaţie,
• Metode de cercetare,
• Metode de evaluare.
CLASIFICAREA METODELOR

După felul METODE


VERBALE
în care este
transmis
conţinutul, METODE METODE
PRACTICE INTUITIVE
metodele
sunt:
METODELE VERBALE
Povestirea

1. Expunerea Explicaţia

2. Conversaţia Prelegerea

3. Sesiunea de
brainstorming

4. Studiul individual
METODELE VERBALE

Expunerea - principalul instrument de realizare şi modalitate de


exprimare este limbajul verbal simplu, convingător, sugestiv.
Primele două aspecte exploatează funcţiile cognitive ale limbajului,
sugestia utilizează funcţiile expresive persuasive ale limbajului.

Conversaţia trebuie întreţinută pe tot parcursul lecţiei, fără


exagerări, dialogul dintre profesor şi elev evidenţiind probleme
specifice referitoare la eficienţa conţinutului şi metodologiei
instruirii.

Sesiunea de brain storming şi studiul individual nu sînt utilizate


atît cît ar trebui în practica actuală, rămînînd în seama
tehnologizării, a informatizării să conducă la deschiderea mai
multor „uşi” pentru nou.
METODELE INTUITIVE

• Metodele intuitive apelează la perceperea, procesarea, transmiterea


informaţiilor la analizatorii auditiv, vizual, kinestezic şi tactil, utilizînd
demonstraţia nemijlocită prin planşe, prin mijloace tehnice şi observarea
execuţiei altor subiecţi în scopul formării unei reprezentări clare a
structurii motrice.
• Demonstraţia strîns legată în predare de explicaţie şi povestire este
folosită nemijlocit la nivel de model prin utilizarea unui subiect din grup
care lucrează cu învăţătorul şi care stăpîneşte foarte bine tehnica execuţiei
unor acte sau acţiuni motrice care trebuie învăţate de toţi subiecţii.

Demonstrația Predarea Povestirea


METODELE ACȚIONAL-PRACTICE
EXERSAREA
După modul de • exersarea se realizează pe echipe sau formaţii;
conştientizare a • exersarea se realizează pe ateliere de lucru.
grupurilor:

• în raport cu desfăşurarea spaţiului, fără un


După modul în cadru fix, în formaţii diferite de lucru;
care se desfăşoară • în raport de caracteristicile temporale,
exersarea: exersare la semnal sonor, semn, în
succesiunea indicată.

• exersarea la aparate aşezate într-o anumită


După condiţiile succesiune metodică;
spaţiale şi poziţia • exersarea pe ateliere de lucru diferite din
la aparate : punct de vedere metodico- organizator.
• Metode şi mijloace pentru dezvoltarea vitezei:

schimbarea poziţiilor
spaţiale ale corpului, poziţia sărituri în
poziţia membrelor trunchiului, depărtat, în
superioare, din stînd îndoiri, foarfece,
ducerea braţelor spre răsuciri. încrucişat.
înainte, sus, lateral, jos,
etc.
• Metode şi mijloace pentru dezvoltarea îndemânării:

Execuţia actelor şi/sau acţiunilor motrice în condiţii relativ constante;

Utilizarea unor acte şi/sau acţiuni motrice în condiţii îngreuiate ca spaţiu,


durată, viteză, poziţie, ritm;

Exersarea a 2-3 deprinderi, legate, din cele însuşite în combinaţii diferite;

Exersarea unor acte şi/sau acţiuni în prezenţa unui adversar, în condiţii de


întrecere pe baza unor reguli.

Ştafetele, parcursurile aplicative, jocurile dinamice.


• Metode şi mijloace pentru dezvoltarea rezistenței:

Alergare de durată în tempo uniform.

Alergarea continuă pe durata a 2’ sau 3’.

Ștafetele şi parcursurile aplicative.

Jocurile dinamice , pe o durată de 3-5 minute, cu pauze.

Metoda eforturilor uniforme, continue, de lungă durată.

Metoda eforturilor variabile.

Metoda lucrului cu intervale.


ORIENTĂRI METODOLOGICE MODERNE

Problematizarea

Individualizarea Modelarea

Instruirea
Algoritmizarea
programată
CONCLUZII

• Metoda indică totalitatea demersurilor prin care omul reuşeşte să


cunoască un anumit fenomen, să producă un obiect sau să
provoace conştient modificări în realitatea materială obiectivă.
(M. Epuran, 1996)
• La baza metodelor şi reuşitei în aplicarea lor stau procedeele
metodice, construite dintr-un lanţ de operaţii propuse de
specialist (învăţător), recepţionate de beneficiar (elev, student,
subiect), metoda devenind astfel instrument prin care subiectul
explorează realitatea în scopul cunoaşterii.
• Prin combinarea metodelor, procedeelor metodice şi a
raporturilor care se stabilesc între acestea şi principiile de
instruire iau naştere orientările metodologice.
METODE VERBALE

Expunerea
• Povestirea Conversaţia
• Explicaţia
• Prelegerea

Sesiunea de
Studiul individual
brainstorming
METODE INTUITIVE

Demonstrația

Predarea

Povestirea
METODE PRACTICE

După modul de ●
pe echipe sau formaţii
conştientizare a grupurilor: ●
pe ateliere de lucru

După modul în care se ●


● în raport cu desfăşurarea spaţiului
desfăşoară exersarea: ●
● în raport de caracteristicile temporale

După condiţiile spaţiale şi ●


exersarea la aparate aşezate
poziţia la aparate: ●
● exersarea pe ateliere de lucru

S-ar putea să vă placă și