Sunteți pe pagina 1din 43

Tema 3.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII
UNITĂŢILOR ECONOMICE
PLANUL TEMEI:

1. Esența și principiile planificării activităţii şi dezvoltării


unităţii economice.

2. Metode de previziune a indicatorilor de rezultate


incluşi în planul de activitate a unităţii economice.

3. Sistemul de planuri aplicate de către unităţile


economice şi metodologia de elaborare.

4. Planul de afaceri: conţinut şi modul de elaborare


1. Esența și principiile planificării activităţii şi dezvoltării unităţii
economice
• Planificarea – procesul de întocmire a planului după care se
vor desfășura diferite faze ale activităţii unității economice.

• Planul - document intern care integrează obiectivele urmărite


de către unitatea economică cu mecanismul de alocare a
resurselor ce vor fi utilizate și cu prevederea etapelor și
termenilor de realizare.

• Planificarea constituie veriga de legătură dintre obiectivul


urmărit (ex.: lansarea unei noi afaceri; introducerea unui
produs nou; extinderea cotei de piață; retehnologizarea
procesului de producție, etc.) şi procesul de implementare a
acestuia.
Etapele procesului de planificare

Formularea scopurilor și obiectivelor


P
L
A
N
I
F
Identificarea căilor de atingere a obiectivelor urmărite
I
C
A
R
E
A
Găsirea resurselor ce vor fi mobilizate către atingerea obiectivelor
1. Formularea scopurilor și obiectivelor.
Obiectivele urmărite ar putea fi diferite, cum ar fi:
• poziționarea pe piață;
• atingerea unui nivel oarecare de productivitate și/sau rentabilitate;
• obținerea de resurse materiale, umane, financiare;
• atingerea anumitor performanțe a resurselor umane și/sau ale
managementului;
• atragerea de inovații etc.

Pentru ca obiectivele formulate să fie realizabile, specialiștii în domeniu


recomandă managerilor să formuleze obiective SMART, adică orice obiectiv
trebuie să fie:
• S – specific: arată cu exactitate ce se dorește să se obțină;
• M – măsurabil: dacă nu poate fi măsurat, nu poate fi atins (faptul ca un
obiectiv este măsurabil permite evaluarea corectă a stadiului în care se află
unitatea economică în atingerea lui);
• A – accesibil: poate fi atins;
• R – realist: se bazează pe situația reală;
• T – încadrat în timp: conține repere de timp în atingerea sa.
2. Identificarea căilor prin intermediul cărora pot fi atinse
obiectivele urmărite - constă în evaluarea:
• mediului intern și extern al unității economice;
• factorilor ce vor contribui și cei ce ar putea crea probleme
pentru atingerea obiectivelor urmărite.

3. Găsirea resurselor ce vor fi mobilizate către atingerea


obiectivelor – a resurselor materiale, umane, tehnologice,
financiare etc.
Selectarea resurselor se face în funcție de accesibilitatea și
costurile resurselor necesare, cât și de randamentele obținute în
urma implementării acestora.

4. Implementare a planului, monitorizare și control a


rezultatelor implementării.
Astfel, activitatea de planificare este similară unui ciclu, format din trei faze:

elaborarea
planului

obiective

măsuri de scenarii de
corectare realizare

monitorizare şi
control
măsurare şi
diagnosticare organizare

procesare

implementarea
planului

Figura 3.2. Fazele ciclului de planificare a activității unității economice


Principiile planificării activității și dezvoltării unității economice:

• principiul obligativității – demararea oricărei activități în cadrul unității economice


trebuie să fie precedată de elaborarea unui plan, care va asigura utilizarea rațională
a resurselor disponibile;

• principiul integrității – toate planurile elaborate la nivel de unitate economică


trebuie să fie integrate într-un plan comun, care corespunde obiectivelor generale
urmărite de către unitatea economică;

• principiul discontinuității și flexibilității – presupune atât existența unei planificări


permanente a viitoarelor activități cât și a posibilităților de ajustare a planului în
conformitate cu noile tendințe ale pieței, etc.;

• principiul complexității – presupune integrarea în plan a tuturor aspectelor


(tehnice, financiare, legate de resursele umane, factorii externi etc.);

• principiul de eficiență – presupune selectarea acelui mod de implementare a


planului care va asigura obținerea celui mai bun rezultat din utilizarea resurselor
economice disponibile;

• principiul de simplitate și claritate – planul elaborat trebuie să fie accesibil atât


subiecților ce au participat la elaborare cât și celor ce îl vor implementa.
2. Planul de dezvoltare a unităţilor economice
Orice UE întocmeşte un plan de dezvoltare care, la rândul său,
cuprinde un ansamblu de planuri, elaborate pe diferite domenii de
activitate, denumite şi secţiuni ale planului.

Secţiunile planului de dezvoltare a UE


• Producţia: fabricarea şi comercializarea (programul de producţie);
• Calitate producţiei şi a serviciilor prestate;
• Capacitatea de producţie;
• Aprovizionarea tehnico-materială şi desfacerea;
• Reprofilarea și retehnologizarea;
• Investiţiile capitale;
• Dezvoltarea resurselor umane;
• Cheltuielile, veniturile şi rentabilitatea;
• Finanțarea activității, etc.
Indicatori utilizați în procesul de planificare pot fi de două
tipuri:
I. Indicatori cantitativi (sunt exprimați în mărimi absolute). Din
categoria dată fac parte:
• volumul de producție,
• volumul vânzărilor,
• cifra de afaceri,
• numărul de angajați,
• fondul salarial,
• profitul, etc.

• Indicatori calitativi (sunt exprimați în mărimi relative) -


exprimă gradul de eficiență a activităților prevăzute în plan. Din
categoria data fac parte:
• indicatorii rentabilității, a productivității resurselor utilizate,
• cota diferitor cheltuieli în costurile totale și/sau în prețuri,
• indicatorii cu referire la evoluția vânzărilor a cotei de piață etc.
Programul de producţie al întreprinderii: esenţă, indicatori

• Programul de producţie - planul de fabricare şi comercializare a producţiei în


expresie naturală şi respectiv valorică pentru o anumită perioadă de timp.
Programul de producţie cuprinde două secţiuni:
• Secţiunea “producţia în unităţi fizice” cuprinde cantitatea din fiecare
grupă de produse şi sortimente ce urmează a se executa în perioada de
plan.
• Secţiunea “producţia în unităţi valorice” stabileşte indicatorii valorici ai
producţiei întreprinderii.

Alcătuirea programului de producţie depinde de:


• materie primă
• forţă de muncă
• capacităţi de producţie
• cerere
• normele de consum

Programul de producţie se elaborează de regulă la sfîrşitul anului curent pentru anul


următor, de regulă el trebuie să fie în creştere faţă de anul precedent ca să ducă la
sporirea rentabilităţii şi venitului firmei.
Indicatorii programului de producţie

După gradul de finalizare deosebim:

• Producţia finită - este producţia trecută prin toate stadiile procesului de


producţie,corespunde standartelor în vigoare şi este destinat comercializării.

• Semifabricate (Sf) - producţia care a trecut procesul de prelucrare într-o anumită secţie


a întreprinderii, dar care la alegerea întreprinderii poate fi comercializată în starea dată
sau poate fi ulterior prelucrată în cadrul aceleiaşi firme.

• Produse neterminate (în curs de execuţie) - nu au trecut toate stadiile de prelucrare şi


nu corespunde standartelor de produs finit.

• Serviciile – lucrări prestate ale altor persoane fizice sau juridice în corespundere cu
condiţiile contractuale.
Serviciile pot fi:
de transport
consulting
asigurare
deservirea produselor după comercializare
lucrări de instalar, montare etc.
Indicatorii valorici ai producţiei (programului de productie):

• Productia marfa (PM)

• Productia globala (PG)

• Productia realizata (PR)

• Valoarea adăugată brută

• Valoarea adăugată netă.

• In baza acestor indicatori se calculează: eficienţa utilizării mijloacelor fixe,


activelor circulante, producţivitatea muncii, profitul brut şi rentabilitatea.
• Producţia marfă fabricată (PM) - exprima valoarea produselor
fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate în cursul unei
perioade de timp şi care urmează a fi vândute (livrate, respectiv
valorificate) în afara unităţii economice.

PM (Qf) = Vpf  + Vle + Vsp,


unde:
• PM (Qf)  - producţia destinată livrării;
• Vpf  - valoarea produselor fabricate (produse finite, semifabricate
destinate livrării);
• Vle - valoarea lucrărilor executate;
• Vsp - valoarea serviciilor prestate.
 
• Producţia globală (producția exercițiului) (PG) – reflectă in expresie valorică, volumul toal al
activității de producție desfăsurate de către o firmă pe perioada de gestiune.

• PG include atât producția destinată comercializării altor agenți economici sau populației
(fie producție finită sau semifabricate), cât și producția destinată pentru prelucrarea de mai
departe în cadrul aceleiași firme.

• Acest indicator este calculat si utilizat in analiza activității intreprinderilor cu ciclu lung de
fabricație unde producția neterminată are un volum insemnat, iar finalizarea produselor se
realizează după o lungă perioadă de timp.

• PG cuprinde:
 valoarea productiei marfă fabricată;
 cresterea sau descresterea productiei stocate în care sunt incluse semifabricatele și
productia neterminata.
 producția imobilizată.

PG = PM + ∆Qs + Qi,
unde:
Qv – producția marfă fabricată;
∆Qs – variația producției stocate (semifabricate și productia neterminata) ; diferența dintre stocul
de la sfârşitul perioadei analizate şi cel de la începutul aceleiaşi perioade;
Qi – producția imobilizată.

Producţia imobilizată  reprezintă costul lucrărilor şi cheltuielile efectuate de întreprindere pentru ea însăşi,


care se înregistrează în componenţa activelor pe termen lung.
• Producția realizată (producţia marfă vândută şi încasată)
– încasarile bănești ale întreprinderii din vânzarea
mărfurilor fabricare în perioada dată.

PR = PM – (Sp2– Sp1) – (C2 – C1)

în care:
• (Sp2– Sp1) → diferenţele de stocuri de produse finite, luată ca
diferenţă între stocul de la sfârşitul perioadei analizate (2) şi cel de la
începutul aceleiaşi perioade (1);
• (C2 – C1) → diferenţele de stocuri de facturi neîncasate de la sfârşitul
şi respectiv începutul perioadei de analiză (creanțe comerciale)
• Valoarea adăugată (VA) reprezintă aportul adus de întreprindere,
în cadrul activităţii sale, la obţinerea produselor sau serviciilor care
constituie obiectul activităţii economice desfăşurate de aceasta.

Indicatorul are două variante:


• Valoarea adăugată brută (VAB) → reprezintă aportul brut adus de
agentul economic la obţinerea bunurilor şi serviciilor executate de
el; , se determină prin deducerea din producţia obţinută (globală,
exclusiv subvenţii de exploatare), a consumurilor intermediare
(totalul consumurilor de bunuri şi servicii furnizate de terţi).
VAB = PG – Ci;

• Valoarea adăugată netă (VAN) - respectiv valoarea nou creată de


agentul economic într-o anumită perioadă de timp, se determină
deducand din valoarea adăugată brută cheltuielile cu amortizarea
(Am).
VAN = VAB – Am
3. Sistemul de planuri aplicate de către unitățile economice și
metodologia de elaborare

Clasificarea generală a planurilor


Plan strategic Plan tactic Plan operațional

soluționarea problemelor
realizarea misiunii legate de funcțiile organice asigurarea proceselor de
Obiectivele unității economice și ale unității economice: producție și
urmărite identificarea direcțiilor producție finanțare, comercializare a
generale de dezvoltare investiții, marketing, produselor și/sau
logistică, personal serviciilor

Nivelul managerial
Managerii de top și de nivel Managerii de nivel
implicat în Managerii de top
mediu mediu și inferior
elaborarea planului

Perioada Perioadă lungă, peste 5 Perioadă medie, între 1-5 Perioadă scurtă, până la 1
planificării ani ani an
• Analiza SWOT - metodă de identificare a potențialului de atingere a
obiectivelor urmărite de către unitatea economică, care presupune
realizarea unei radiografii a factorilor interni și externi cu impact
asupra posibilității de atingere a acestora.
•  Acronimul SWOT provine din engleză, care în traducere semnifică
„Puncte forte, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări”. Astfel, prin
realizarea analizei SWOT sunt identificate punctele forte și cele slabe
ale unității economice, oportunitățile și amenințările existente la un
moment dat pe piață.

Puncte forte Puncte slabe


(care sunt benefice atingerii obiectivelor) (care împiedică atingerea obiectivelor)

Oportunități Amenințări

Figura 3.4. Matricea de prezentare a analizei SWOT


În funcţie de gradul de instituţionalizare şi de formalizare, există:

a) Planificarea formală se întâlneşte la acele întreprinderi unde sunt


create şi funcţionează compartimente de planificare specializate, se
foloseşte un set sistematic de proceduri metodice şi se elaborează
un ansamblu de documente scrise sub formă de planuri agregate
sau pe domenii de activitate.

b) Planificarea neformală sau informală nu se bazează pe


compartimente funcţionale de planificare şi nu foloseşte metode
tehnice şi proceduri bine stabilite de planificare, având de multe ori
caracter de discontinuitate.
4. Planul de afaceri: conţinut şi modul de elaborare
• Planul de afaceri este un instrument prin care se oferă o prezentare
detaliata a întregii afaceri, explicând care sunt resursele necesare
punerii în aplicare a unui model de afacere, în termeni de activităţi,
echipamente, personal, resurse financiare.
Aplicabilitatea planului de afaceri:
pentru a stabili un plan de acţiuni care va fi folosit ca instrument de
gestiune a unității economice – planificarea detaliată a afacerii permite
să se evalueze situaţia actuală, să se analizeze perspectivele şi să se
calculeze riscurile posibile, astfel, antreprenorul îşi stabileşte din timp
căile şi mijloacele de atingere a scopului.

pentru a obţine un credit bancar - prezentarea planului de afaceri este


o condiţie obligatorie a multor instituţii financiare care înainte de a
oferi împrumutul, solicită să evalueze perspectivele dezvoltării afacerii,
precum şi şansele recuperării fără probleme a sumei împrumutate;

pentru a atrage investiţii - orice investitor, înainte de a efectua


investiţii, va analiza situaţia la întreprinderea în care investeşte pentru a
calcula profitabilitatea plasamentului.
Tipul planului de afaceri:
• Plan sumar – conţine informaţii de bază privind afacerea, fiind expus
pe 8 –10 pagini. Se întocmeşte în cazurile în care mărimea
mijloacelor financiare necesare pentru realizarea planului este relativ
mică sau pentru efectuarea unei testări a mediului investiţional.
• Plan de afaceri complet – compus din 20 – 40 pagini în care se
descrie detaliat afacerea. Se întocmeşte în cazul în care suma de
mijloace financiare necesare pentru realizarea planului este mare.
• Plan de afaceri operaţional – este un plan desfăşurat, unde în detalii
se descriu sarcinile fiecărei subdiviziuni.

Caracteristicile unui plan de afaceri eficient:


• Claritate;
• Logică;
• Concizie;
• Veridicitate;
• Vizualizare optimă.
Etapele în elaborarea planului de afaceri:
I. Colectarea informaţiei (despre furnizori, concurenţi, preţuri,
date juridice, etc.);
II. Determinarea tipului planului;
III. Stabilirea structurii planului;
IV. Repartizarea responsabilităţilor.
Pașii parcurși la elaborarea unui plan de afaceri

1 4
8

Rezumatul planului de
Ideea
Ideea de
de afaceri
afaceri // Planul
Planul de
de
afaceri
Obiectivul
Obiectivul management
management

7 5

Descrierea Planul de
companiei marketing

2
3

Planul financiar
Analiza
Analiza SWOT
SWOT Planul
Planul operaţional
operaţional

6
Fiecare din cei 8 pași ce urmează a fi parcurși în procesul de elaborare a planului de afaceri
presupune respectarea anumitor cerințe:
• După ce este formulată și evaluată ideea de afaceri vor fi formulate scopul și 2-3 obiective ale
planului de afaceri.
• Analiza SWOT presupune evidențierea punctelor forte ale afacerii, punctelor slabe, a
oportunităților și a riscurilor cărora poate fi supusă eventuala afacere. De obicei, rezultatele
obținute în urma analizei SWOT sunt prezentate sub formă de matriță.
• Elaborarea planului operațional se referă la identificarea echipamentelor, spațiilor, dotațiilor
speciale, a materiilor prime și materialelor necesare implementării afacerii. Tot aici vor fi arătați
furnizorii de materii prime și materiale și va fi analizată tehnologia de producere ce va fi aplicată.
• Planul de management presupune identificarea echipei manageriale și a caracteristicilor,
competențelor manageriale posedate de către membrii echipei. În același timp este prezentată
organigrama unității economice, care cuprinde compartimentele și relațiile de subordonare dintre
acestea.
• Planul de marketing pornește de la analiza pieței, a clienților/beneficiarilor produselor serviciilor
prestate, analiza concurenței. În continuare va fi prezentată politica de preț, activitățile de
desfacere, de plasare și promovare a produselor/serviciilor.
• Planul financiar presupune: calcului necesităților financiare pentru realizarea proiectului și a
surselor financiare ce vor fi utilizate în acest scop; prezentarea destinației exacte a sumelor
solicitate pentru finanțare, prognoza veniturilor, cheltuielilor, profitului (pierderilor), prognoza
fluxului de numerar.
• Descrierea companiei presupune prezentarea datei înfiinţării, a locaţiei, a dimensiunilor, a stadiul
de dezvoltare, a caracteristicilor, perspectivelor, spaţiilor deţinute, a experienţei în domeniul.
• Rezumatul este un mini plan de afaceri, care include informația de bază privind ideea de afaceri.
În rezumat va fi prezentat: scopul elaborării planului, problema, provocarea pe care încearcă să o
soluționeze unitatea economică prin acest plan de afaceri, factorii de succes ai afacerii,
prezentarea succintă a modului de funcționare a afacerii.
Planul de afaceri
• CE este un plan de afaceri ?

• DE CE este nevoie de un plan de afaceri ?

• CARE este conţinutul unui plan de afaceri ?


1. Ce este un plan de afaceri?
• Conceptul de „afacere”: intenţia unei persoane (fizice
sau juridice) de a face/a întreprinde anumite activităţi în
scopul obţinerii unui profit.

• Un plan de afaceri se bazează pe următoarele elemente:


- un întreprinzător (omul de afaceri), care îşi asumă
conştient anumite riscuri şi doreşte să obţină un anumit
profit
- mai multe activităţi care consumă resurse şi care
generează profit (ideea de afacere)
- un mediu în care se desfăşoară aceste activităţi (mediul
de afaceri).
2. DE CE este nevoie de un plan de afaceri?

• Planul de afaceri reprezintă pe de o parte instrumentul


intern prin care tu poţi conduce şi controla, pentru tine,
întregul proces de demarare a firmei tale.

• În egală măsură planul de afaceri reprezintă şi un


instrument extern, fiind şi un instrument excelent de
comunicare cu mediul economic. Acesta „transmite”
tuturor celor din jurul tău, clienţi, furnizori, parteneri
strategici, finanţatori, acţionari, că tu ştii cu certitudine
ce ai de făcut, iar într-o economie de piaţă funcţională,
partenerii tăi de afaceri serioşi apreciază acest lucru şi te
vor percepe ca pe un actor pertinent al mediului
economic.
3. CARE este conţinutul unui plan de afaceri ?

Principalele aspecte care pot fi avute în vedere în cadrul


unui plan de afaceri sunt:
a. Viziune, strategie
b. Istoric, management, resurse umane, activitatea
curentă
c. Analiza pieţei
d. Analiza costurilor de operare
e. Investiţii necesare
f. Proiecţii financiare
g. Anexe
a. Viziune, strategie

• Fiecare întreprinzător are o viziune.


- „Vreau să fabric confecţii pentru copii”
- „Vreau să înfiinţez o reţea de Internet - cafe”…..
„Vreau… - iată o viziune. Această viziune e de fapt obiectivul
final către care vrei să te îndrepţi prin afacerea ta.

• Calea pe care ai hotărât să porneşti pentru a atinge şi împlini


viziunea este strategia firmei tale.

• Pentru a clarifica noţiunea de strategie trebuie să răspunzi la


următoarele întrebări:
• Care este esenţa afacerii tale ?
• Cum vrei să arate produsele/serviciile tale ?
• Ai deja un model sau un prototip ?
• Cine vor fi clienţii tăi ?
• Există o ofertă comparabilă pe piaţă ?
• Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani. Fixează-ţi
obiective cuantificabile!
b. Istoric, management, resurse umane, activitatea curentă

Managerul sau viitorul manager ar trebuie să-şi pună întrebări


de genul:
• Ce experienţă practică aduci în afacere ?
• De ce cunoştinţe teoretice dispui ?
• Este familia ta dispusă să te sprijine ?
• Dispui de mijloace financiare pentru a întreţine familia în
perioada dificilă de început a afacerii ?
• Dispui de mijloace financiare pentru a sprijini afacerea ?
• Dispui de aport în natură pentru a sprijini afacerea ?
• Unde vei localiza sediul organizaţiei ?
• Unde va fi localizată afacerea ta ?
• De câţi angajaţi ai nevoie ?
• Ce calificări trebuie să aibă angajaţii ?
• Ce nivel de salarizare trebuie prevăzut ?
• Poţi găsi pe piaţa muncii specializările necesare ?
• Ai schiţat o structură organizatorică ?
c. Analiza pieţei. Este important să răspundem la
întrebări referitoare la:

Clienţii noştri Piaţa


• Cine sunt clienţii tăi ?
• Firme sau persoane fizice ? • Cum apreciezi că vor evolua
• Cum se poate segmenta piaţa ta ? vânzările ?
• Cum este piaţa potenţială împărţită • Care este prognoza cererii ?
din punct de vedere geografic ?
• Ştii cât de mare este volumul pieţei
potenţiale ?
• Ai un plan de acţiune pentru atragerea
clienţilor ? Politici de marketing
• • Ai o strategie de produs ?
Concurenţa
• Ce ştii despre concurenţă ? • Ai stabilit o politică de
• Câţi angajaţi au ? Ce forţă de vânzare ? distribuţie ?
• Ce cote de piaţă au ? • Ai o politică de preţ şi
• Ce avantaje competitive au comparativ condiţii de plată ?
cu tine ?
• Ce strategii de preţ are concurenţa ? • Te-ai gândit la o politică de
• Dar strategii de comunicare/reclamă ? imagine, de comunicare cu
piaţa ?
d. Analiza costurilor de operare
Costuri de înfiinţare a firmei: Costuri cu mijloacele de transport
• Autorizaţii • Combustibil
• Înscrierea la Camera Înregistrării de Stat. • Revizie
• Întreţinere/Reparaţii
• Asigurare de răspundere civilă &
Costuri curente: asigurare toate riscurile
• Materii prime
• Materiale consumabile, materiale
auxiliare, Costuri legate de procesul de
• Costuri de personal (salarii, costuri vânzare
sociale), salarii personal de conducere, • Deplasări
prime şi bonusuri • Materiale de prezentare
• Costuri de training şi formare personal • Participări la târguri
• Impozite şi taxe locale
• Servicii externe (Contabilitate, Consultanţă Costuri administrative
fiscală, Consultanţă juridică, Consultanţă
în management, Consultanţă IT). • Deplasare
• Costuri de spaţiu (Spaţiu de birouri, Spaţiu • Materiale de birou
de producţie, Spaţiu de vânzări, Spaţiu de • Comunicaţii: telefon, fax, mobil, e-mail
depozitare). • Copiere documente
• Cheltuieli de încălzire, gaz, curent, • Evidenţă primară şi calculul salariilor
curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, • Abonamente (ex. reviste, legislaţie,
gunoi
întreţinere echipamente birou, etc.)
• Costuri cu echipamentele
• Literatură de specialitate
• Reparaţii
Impozite şi taxe
f. Proiecţii financiare

• Proiecţiile financiare nu sunt altceva decât


anticipări/planificări pe viitor ale situaţiilor financiare ale
afacerii.

• Proiecţiile financiare sunt modelări matematice viitoare ale


bilanţului, contului de profit şi pierdere şi a calculului de
lichidităţi pe baza cărora se calculează eventual şi anumite rate
de profitabilitate a afacerii.

g. Anexe
• Anexe (grafice cu evoluţia intrărilor şi ieşirilor, a veniturilor şi
cheltuielilor), spoturi publicitare.
Exemple de structură a planului de afaceri
Exemplul 1. Exemplul 2.
1. Pagina de titlu 1. Pagina de titlu
2. Rezumat 2. Rezumat
3. Cuprins 3. Istoricul firmei
4. Scurt istoric al unității economice 4. Descrierea afacerii
5. Definirea afacerii 5. Produsul
6. Caracteristice în detaliu a pieţei ţintă 6. Organizarea şi managementul
7. Obiectivele 7. Piaţa şi strategia de marketing
8. Descrierea produsului/serviciului 8. Datele financiare
9. Analiza SWOT 9. Propunerea de împrumut
10. Planul operațional 10. Concluzii
11. Planul de management 11. Anexe şi referinţe
12. Planul de marketing
13. Planul financiar
14. Anexe
Exemplul 3. 5.5. Necesarul de producţie şi costuri
1.Pagina de titlu 5.6. Forţa de muncă
2. Sumar 6. Piaţa
3. Scopul şi strategia 6.1 Cota de piaţă şi volumul vânzărilor
3.1. Sponsorii proiectului 6.2. Strategia preţurilor
3.2. Experienţa 6.3. Distribuţia şi promovarea
3.3. Situaţia financiară 7. Managementul
4. Alţi acţionari 8. Analiza financiară şi performanţele planificate
5. Produsul 9. Capitalul
5.1. Producţia 9.1. Împrumuturile
5.2. Amplasarea 9.2. Proiecţiile financiare
5.3. Echipamentul şi clădirile 10. Documente de justificare
5.4. Procesul de fabricaţie
MODEL DE PLAN DE AFACERI

• DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele firmei:

2. Codul unic de înregistrare:

3. Forma juridică de constituire:

4. Activitatea principală a societăţii:

5. Natura capitalului social:(%) Public / Privat; Naţional / Străin

6. Valoarea capitalului:

7. Adresa, telefon/fax, e-mail :

8. Persoană de contact:

9. Conturi bancare deschise la:

10. Asociaţi, acţionari principali: Numele, Adresa (sediul), Pondere în capital social
%
• A. Viziune, strategie

• Care este esenţa afacerii ?


• Produsul 1,2,3…
• Serviciile 1,2,3,…
• Activitatea 1,2,3…
• Cine vor fi clienţii tăi ?
• Persoane
• Firme

• Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani.


• La ce cifră de afaceri/profit ?
• La ce număr de angajaţi ?
B. Istoric, management, resurse umane, activitatea curentă
B1. MANAGEMENT, RESURSE UMANE

• PERSONAL

B2. ACTIVITĂTEA CURENTĂ


1. Produsele/serviciile actuale :

2. Principalii furnizori actuali de materii prime şi materiale:


C. Analiza pieţei

1. Principalii clienţi:

2. Principalii concurenţi :

3. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei:


• (Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră
comparativ cu cele oferite de concurenţă).
D. Analiza costurilor de operare
Cheltuieli anuale de producţie:
Venituri anuale preconizate :

Investiţii necesare
Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior
F. Proiecţii financiare
• BILANŢ SIMPLIFICAT
CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE