Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 8 la Hot rrea Guvernului nr.

10 din 19 ianuarie 2010 CEREREA

lucr torului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit re inut din salariu pe anul ________
PARTEA I. Se completeaz de lucr tor

Numele, prenumele ________________________________________________________________________________________________ Codul fiscal


______________________________________________________________________________________________

Adresa domiciliului _______________________________________________________________________________________________


SOLICIT URM

1. Scutirea personal 2. Scutirea pentru so (so ie)

TOARELE SCUTIRI: ___________________________lei


(se nscrie suma conform art. 33 din Codul fiscal)

________________________ lei
(se nscrie 0 sau suma conform art. 34 din Codul fiscal)

La cererea scutirii pentru so ie (so ) se indic urm toarea informa ie despre ea (el): Numele, prenumele _______________________________________________________________________________________________ Codul fiscal _______________________________________________________________________________________________ Adresa domiciliului ______________________________________________________________________________________________ 3. Scutirile pentru persoanele ntre inute cu excep ia persoanelor ntre inute invalizi din copil rie_____________________ lei
(se nscrie rezultatul produsului dintre num rul de persoane ntre inute i suma conform art. 35 din Codul fiscal)

4. Scutirile pentru persoanele ntre inute invalizi din copil rie ________________________________________________________ lei
(se nscrie rezultatul produsului dintre num rul de persoane ntre inute invalizi din copil rie i suma conform art. 35 din Codul fiscal)

5. n tabelul ce urmeaz se indic documentele, copiile sau extrasele din acestea care se anexeaz la cerere:
Denumirea documentului Denumirea organiza iei care a eliberat documentul Seria, num rul i data eliber rii documentului

______________________
(data)

_____________________________
(semn tura)

PARTEA II. Se completeaz de patron

Denumirea patronului __________________________________________________________Codul fiscal_____________________________ Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului i suma anual a scutirii, care corespunde categoriei scutirilor ________ snt verificate. Cererea este nregistrat n registru sub num rul ________________ _________________ ______________________
(data) (semn tura)

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se nmneaz persoanei care a depus cererea


Serve te drept confirmare a faptului c lucr torul a cerut scutirile corespunz toare. Denumirea patronului__________________________________________________________ Codul fiscal _________________________ Numele, prenumele persoanei care a depus cererea ______________________________________________________________________ Codul fiscal persoanei care a depus cererea ____________________________________ Suma total a scutirilor cerute ______________________________________________________________________________________lei Categoria scutirii acordate ________________ (scris cu litere) _____________________
(data)

____________________
(semn tura)

Cererea se depune de persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova la locul de munc de baz :
n cazul n care lucr torul se angajeaz pe parcursul anului fiscal pentru care snt cerute scutirile nu mai trziu de data stabilit pentru nceperea muncii ca angajat. Lucr torul care nu- i schimb locul de munc nu este obligat s prezinte anual patronului cererea privind acordarea scutirilor i documentele corespunz toare; n cazurile n care pe parcursul anului se modific suma scutirilor la care are dreptul lucr torul n termen de 10 zile de la data cnd au avut loc aceste modific ri; n cazul n care se cere scutirea nefolosit n anul precedent pn la nceputul anului fiscal pentru care se solicit trecerea scutirii. Codul fiscal pentru persoanele fizice, cet eni ai Republicii Moldova, cet eni str ini i apatrizi va reprezenta codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate. Pentru persoanele fizice, cet eni ai Republicii Moldova, care nu dispun de buletin de identitate, codul fiscal reprezint seria i num rul pa aportului, iar dac nu de in nici pa aport, seria i num rul certificatului de na tere sau al altui act de identitate, inclusiv actul de identitate provizoriu model F-9 .

Scutirea la care are dreptul persoana fizic rezident


Scutiri personale
1. Fiecare contribuabil (persoan fizic rezident ) are dreptul la o scutire personal n cuantumul stabilit la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal pentru anul respectiv. 2. Dreptul la scutirea personal major , n cuantumul stabilit la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal pentru anul respectiv, l are orice persoan care: a) s-a mboln vit i a suferit de boala actinic provocat de consecin ele avariei de la C.A.E. Cernobl; b) este invalid i s-a stabilit c invaliditatea sa este n leg tur cauzal cu avaria de la C.A.E. Cernobl; c) este p rintele sau so ia (so ul) unui participant c zut sau dat disp rut n ac iunile de lupt pentru ap rarea integrit ii teritoriale i a independen ei Republicii Moldova, ct i n ac iunile de lupt din Republica Afghanistan; d) este invalid ca urmare a particip rii la ac iunile de lupt pentru ap rarea integrit ii teritoriale i a independen ei Republicii Moldova, precum i n ac iunile de lupt din Republica Afghanistan; e) este invalid de r zboi, invalid din copil rie, invalid de gradul I i II; f) este pensionar victim a represiunilor politice, ulterior reabilitat .

Scutiri acordate so iei (so ului)


1. Persoana fizic rezident aflat n rela ii de c torie are dreptul la o scutire suplimentar , n cuantumul stabilit la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal pentru anul respectiv, cu condi ia c so ia (so ul) nu beneficiaz de scutire personal conform art. 33 din Codul fiscal. 2. Persoana fizic rezident aflat n rela ii de c torie cu orice persoan specificat la art.33 alin. (2) din Codul fiscal are dreptul la o scutire suplimentar n cuantumul stabilit la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal, cu condi ia c so ia (so ul) nu beneficiaz de scutire personal .

Scutiri pentru persoanele ntre inute


1. Scutirea pentru persoanele ntre inute constituie indicatorul stabilit n art. 35 alin. (1) din Codul fiscal pentru fiecare persoan ntre inut , cu excep ia invalizilor din copil rie, pentru care scutirea constituie indicatorul prev zut la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal. 2. n n elesul titlului II al Codului fiscal, persoan ntre inut este persoana care ntrune te toate cerin ele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al so iei (so ului) contribuabilului (p rin ii sau copiii, inclusiv nfietorii i nfia ii); b) locuie te mpreun cu contribuabilul sau nu locuie te cu acesta, dar i face studiile la sec ia cu frecven a unei institu ii de nv mnt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este ntre inut de contribuabil; d) are un venit ce nu dep te indicatorul prev zut la alin. (1) art. 33 din Codul fiscal. Conform alin. (11) art. 24 din Legea nr. 1164-XII din 24 aprilie 1997 pentru punerea n aplicare a titlurilor I i II ale Codului fiscal, scutirile, stipulate la art. 33, 34 i 35 din Codul fiscal i nefolosite de c tre contribuabil n anul fiscal precedent, ca rezultat al neachit rii de c tre patron a salariului se acord la data achit rii restan elor la salariu. Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal precedent se trec n contul scutirilor pentru urm torul an fiscal n urm torul mod: dac suma scutirilor nefolosite este mai mare dect suma salariului calculat i neachitat n limita, ce nu dep te m rimea salariului neachitat; dac suma scutirilor nefolosite este mai mic dect suma salariului calculat i neachitat n limita sumei totale a scutirilor nefolosite. "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codurile scutirilor
Scutirile Suma scutirii nefolosit n anul precedent ca rezultat al neachit rii salariului de c tre patron i trecut n anul de gestiune Scutire personal Scutire personal majorat Scutire acordat so iei (so ului) Scutire suplimentar majorat acordat so iei (so ului) Scutire pentru persoanele ntre inute, cu excep ia invalizilor din copil rie Scutire pentru persoanele ntre inute invalizi din copil rie
* **

Codul scutirii A P M S Sm N*

H**

N - num rul de persoane ntre inute, cu excep ia persoanelor ntre inute invalizi din copil rie. H codul persoanei ntre inute invalid din copil rie (la stabilirea categoriei scutirilor litera H se indic de attea ori cte persoane invalizi din copil rie se afl la ntre inerea angajatului). Categoria scutirilor este un cod, care se ob ine prin mbinarea codurilor scutirilor cerute de lucr tor.