Sunteți pe pagina 1din 5

..

t I rie Is:emu d
'
'

4t\.

Inca' I Ire

..

~~
26 25 24

5 6

!80-5091
1 2 3 4 5 6 7 89 10

22 23
al cutiei de apa
al cutiei de apa

- Capacul din stanga - Piesa de legatura


Capacul din dreapta

- Orificiile de aspiratie - Canalizatia de admisie - Canalizatia de evacuare


Obturatorul

de la geamurile din dreapta Canalizatia de evacuare centrala

latera Ie

15 Partea de legatura 16 ~urub de tabla 17 - ~urub de tabla 18 - Canalul posterior 19 - Canalul posterior 20 - Partea de legatura 21 Clema

din dreapta

din dreapta din stanga


din dreapta

- Piulita cu ~ase muchii - Rezistenta de la ventilator

22 23

Cabluri Dispozitivul de reglare al sistemului de incalzire

Cu siguran(a de supraincalzire, 11 - Ventilatorul de aer rece 12 - Obturatorul de incalzire 13 ~urub de tabla 14 Canalizatia de evacuare din spatiul pentru picioare

24 25 26 27 28 -

- Canalizatia

- Dispozitivul - Schimbatorul

- Canalizatia

de incalzire de caldura de evacuare din dreapta

de admisie de la geamurile latera Ie

Tabloul de bord

--

Aerul cald produs de sistemul de Incalzire ajunge In interiorul vehiculului prin ventilator. Aerul patrunde In carcasa sistemului de Incalzire ~i este distribuit prin diferite clapete la duzele individuale de patrundere a aerului. Daca sistemul de Incalzire este comutat pe "cald", aerul rece este Incalzit prin suprafe\ele exterioare ale schimbatorului de caldura. Schimbatorul de caldura se aria In carcasa sistemului de Incalzire ~i este Incalzit cu ajutorul lichidului de racire care este fierbinte. Aerul rece se Incalze~te pe lamelele fierbin\i ale schimbatorului de caldura ~i ajunge apoi In interiorul vehiculului. Sistemul de Incalzire este influen\at de dol curen\i de aer; acest lucru Inseamna ca temperatura este controlata prin raportul amestecului de aer rece ~i aer cald cu ajutorul clapetei de comanda. Pentru amplificarea efectului de Incalzire exista ventilatorul (suflanta) cu patru trepte de Incalzire. Pentru ca ventilatorul sa func\ioneze In fiecare treapta cu viteza diferita, se conecteaza prerezistentele. Rezisten\ele se ariaIn placa de conectare de la ventilator. In cazul unei defectiuni se schimba complet placa de conectare.

de codare a radioului. Bateria de acumulatoare

trebuie

deconectata doar cand aprinderea este deconectata, alttel poate fi avariat modulul de comanda al echipamentuluide injec\ie. Inainte sa deconectati bornele este indicat sa citi\i ~i instruc\iunile din capitolul "Radioul", respectiv "Demontarea ~i montarea bateriei de acumulatoare". Demontati capacul elastic de sus, din spatiul pentru picioare, din rata pasagerului din dreapta.

Echipamentul optional Thermotronic


Ca 0 dotare suplimentara poate fi montat un sistem electronic de Incalzire, care se nume~te Thermotronic. Cu acesta se poate selecta temperatura din interiorul vehiculului printr-un dispozitiv de reglare central, aceasta putand fi ob\inuta foarte repede prin controlarea automata a clapetei de reglare a temperaturii ~i men\inuta: doua termometre pentru spa\iul interior (pe plafon Intre obturatoare ~i In spatiul pentru picioare) ~i un termometru pentru temperatura exterioara transmit unui modul de comanda (In spatele dispozitivului de ac\ionare a sistemului de Incalzire) valorile temperaturii. In cazul unor diferen\e Intre temperatura dorita ~i cea existenta, modulul de comanda regleaza automat clapeta de reglare a temperaturii In carcasa sistemului de Incalzire prin motorul de reglare.

. Demontati ~tecar-ul -1- de la prerezistente. . Apasati In jos clapeta de prindere -3- cu 0 ~urubelni\a. Rotiti ventilatorul -2- In sensul acelor de ceasornic ~i scoateti-I prin partea de jos. . Verificati rotorul ventilatorului daca este etan~. . Demontati eventualele corpuri straine existente pe
canalul de aer.

Echiparea

speciala

cu sistem

de climatizare

Cu ajutorul sistemului de climatizare poate fi coborata temperatura din interiorul vehiculului sub temperatura exterioara din aGel moment. Daca sistemul de climatizare este pe "rece", se reduce astfel ~i umezeala din aer. Prin apasarea tastei "norm"se rune In funC\iunesistemulde climatizare. La ac\ionarea tastei "max." se opre~te automat eliberarea de aer rece, ~i este ventilat doar aerul ramas In interiorul vehiculului. Compresorul sistemului de climatizare este ac\ionat de motor printr-o curea trapezoidala. Lucrarile de repara\ii la Thermotronic ~i la sistemul de climatizare trebuie executate la atelierele service.

Verificarea/demontarea ~i montarea ventilatorului (suflantei) incalzire


Demontarea
. Demontati cablul de masa de la borna negativa (-) a bateriei de acumulatoare. Aten1ie: Astfel se Intrerupe func\ionarea modulelor electronice de comanda, de exemplu memoria de defec\iuni a motorului sau modulul Atentie:Dacaventilatorul nufunctioneaza taatetreptele, eobicei la d inseamna 0 prerezisten!a stedefeeta.in aeesteazse schimba ea e campier lacadeconectare. p . Apasati clapetele laterale ~i demontati prerezistentele.

de
180-4841

--

~ontarea
Montati~i fixati prerezistentele. Atentie: in cazul in care carligele laterale nu se fixeaza, fixati rezistenta cu un $urubde tabla - sageata. Montativentilatorul, rasuciti-I spre stanga ~i fixati-I. Montaticlapeta de prindere. Montaticablul de masa la borna negativa (-) a bateriei de acumulatoare. Atentie: Bateria de acumulatoare trebuie montata dear cand aprinderea este deconectata, altfel peate fi avariat modulul de comanda al echipamentuluide injectie. Reglaticeasul. Introduceti codul antifurt al radioului, vezi capitolul "Codarearadioului".

lemontarea si montarea/dezasam, larea dispozitivului de reglare a istemului de incalzire


emontarea

80-486

. La schimbarea lampii,desfacetidin clemecapacul-5-. Demontatilampa-4- cu filtrulcolorat-3- (2 = scala de lumina,1 = tabloulde bard).

. Demontati cablurile sistemului deincalzire. Montarea


. Fixaticablurilesistemuluide incalzire la dispozitivulde reglaredemontat. . Montati capacul impreuna cu lampa montata in dispozitivul e reglare. d . Montati dispozitivulde reglare in tabloul de bard ~i fixati-lin ~uruburi.

. Montati capacul.

I 80-489

Demontarea ~i montarea/reglarea cablurilor sistemului de incalzire

Ridicati cu atentie capacul -3- cu 0 ~urubelnita lata. Demontati capacul instrumentelor -2-. Demontati dispozitivul de reglare -1- cu cablurile montate din tabloul de bordo

';'.'.

1 - Cablul clapetei 2 - Cablul butonului de temperatura

principale rotativ

de blocare pentru temperatura spre clapeta

:2 3 4

inveli:;;ul negru, lungimea 807 mm.

inveli:;;ul albastru. lungimea 585 mm. 3 - Cablul butonului rotativ pentru rotativ

al distribuitorului
picioare/Defrost al distribuitorului

de aer spre

clapeta din spatiul 4 - Cablul butonului

inveli:;;ul negru. lungimea 488 mm. de aer spre clapeta centrala inveli:;;ul negru. lungimea 639 mm.

I 80-483 I

Demontarea
Demontati dispozitivul de reglare. Demontati capacul inferior de deasupra pedalierului 9i scoateti-I. . Demontati capacul elastic de sus, din fata pasagerului din dreapta. . Daca trebuie demontat cablul de la clapeta de temperatura, demontati consola centrala impreuna cu canalizatiile de evacuare din spatiul pentru picioare. . Demontati cablurile sistemului de incalzire de la manetele de actionare 9i scoateti-Ie. Pentru aceasta ridicati clemele arcurilor de la inveli9urile cablurilor cu 0 9urubelnita 9i demontati cablurile. Montarea . .

Rotiti butonul de temperatura pana la capat in pozitia "kalt" ("rece").

Mai intai montati cablurile la dispozitivul de reglare a temperaturii. Cablurile insemnate pe 0 parte cu 0 linie colorata, se monteaza la dispozitiv. Montati inveli9urile cablurilor pana la capat pe dispozitiv, apoi montati 9i fixati clemele arcurilor cu un cle9te. . Montati dispozitivul de reglare. . Montati cablurile la manetele de actionare, nu fixati inca inveli9urile cablurilor.

. Apasati maneta clapetei de temperatura pi~mala capat, apoi fixati inveli9ul albastru al cablului.

. Rotiti butonuldistribuitoruluide aer pana la capat in


pozitia "defrost".

Reglarea
. Rotit; butonul ventilatorului pana la capat in pozitia ,,0".

180-4801
. Apasati maneta de la clapeta din spatiul pentru picioarel defrost pana capat 9i fixati inveli9ul negru al cablului. pozitia "defrost".

. Apasati maneta clapetei principale de blocare pana la capat, ape; agezati inveli9ul cablului in clemele arcului.

. Rotiti butonuldistribuitoruluide aer pana la capat in

Demontarea ~I mOntarea canallzatiilor de evacuare


Demontarea
. Demonta\i blocul de lumini, vezi rag. 249.

Apasa\i maneta clapetei centrale

pana la carat

- sade re-

2
!SO-50SI . Prinde\i ~i demontati cu atentie piesa -2- cu un cle~te corespunzator. . Demontati carcasa canalizatiei de evacuare -1-. Montarea . Montati carcasa canalizatiei de evacuare ~i fixati-o in ~uruburi. . Prindeti in cleme piesa -2-. . Montati blocul de lumini.

geata - r;;ifixa\i inveli~ul negru al cablului. Verificati reglarea: roti\i butoanele dispozitivului buie sa produca zgomot cand ajung la carat. Monta\i capacul inferior ~i consola centrala.

glare a caldurii de la un carat la celalalt. Clapetele tre-

iagnosticarea sistemului de incalzire


Defectiunea Nu func\ioneaza ventilatorul de incalzire. Cauza Siguranta defecta. de la motorul ventilatorului este

Remediul Verificati siguranta ventilatorului; daca este necesar, schimbati-o. . Verificati daca trece tensiune prin prerezistente. Tncaz contrar, demontati intrerupatorul ventilatorului ~i verificati-I. . Verificati motorul ventilatorului. . TnloCui\iplaca de conectare.

Tntrerupatorul ventilatorului

este defect.

Motorul electric este defect. Ventilatorul nu functioneaza intr-o treapta de viteza. Capacitatea de incalzire
este prea redusa.

Prerezistenta Nivelullichidului

este defecta. de racire este prea scazut.

Butonul de reglare al dispozitivului de incalzire merge greu sau este defect. Schimbatorul de caldura este neetan~ sau infundat.

. .

Verificati nivelul lichidului de racire; daca este cazul completa\i-I. Verificati butonul de reglare; daca este cazul schimbati cablul Bowden.
de atelier service).

. Tnlocuitischimbatorulde caldura (Iucrare . Verificati butonul de reglare; daca este


. . cazul schimbati cablul Bowden. Demontati 9i curatati ventilatorul. Demontati motorul ventilatorului ~i verificali modul de functionare.

Sistemul de incalzire

nu

porner;;te. Zgomote in zona ventilatoruluide incalzire.

Butonul incalzire

de reglare al dispozitivului merge greu sau este defect.

de

S-a infiltrat murdarie sau praf. Rotorul ventilatorului este blocat, lagarul este defect.