Sunteți pe pagina 1din 6

untea din s ate

Puntea din spate a modelelor GOLFNENTO este nedorite ale directiei. Suspensia puntii din spate este
fermatadintr-un profil V flexibil. Pe profilul V sunt sudate montata in felul urmator: ansamblurile arc-amortizor sunt
pe fiecare parte dUe un brat longitudinal. Chiar !?i tara montate pe punte in partea inferioara !?i in partea
stabilizator,profilul V actioneaza ca dispozitiv de stabi- superioara pe caroserie.
lizarea vehiculului Tn timpul deplasarii. Datorita particu- Atentie: Pentrupresarea$;depresarea lagaruluicombinatcauciuc-
laritatiisale flexibile, acesta reduce Tn curbe inclinatia metaleste necesarca instrumentulspecialVW3111sa fie unscu
caroseriei!?iridicarea rotii exterioare din spate la virajele vaselina.Nu se folosesc$uruburipentrulargireafiletului.Daca
stranse.Puntea din spate este montata pe caroseria vehi- lagarul combinat cauciuc-metaleste prea mutt presat. trebuie
cululuiprin lagare combinate metal-cauciuc. Forma deo- prelucratinstrumentulspecialcusectiuneain formade U.Avetigrija
sebitaa lagarului, cat !?ipozitia de montare a Geierdoua la presareca dimensiunealagaruluisa nudepa$easca 8 rom.
lagare,unul lata de celalalt, influenteaza pozitiv modul de Atentie: Lucrariledesudurasaudeindreptarela pieselecaresustin
functionare.Acestea actioneaza in curbe !?i asupra sta- ratitedin spatenu suntpermise.Piulitelecarese autoblocheazase
bilitatiipe traiectorie, corectand-o, !?iTmpiedicamodificarile inlocuiescmereuin cazde reparatii.

9 5 6 7 8 18 2 1 - :?uruburi, 110 Nm
Strfmge\i ~uruburile M14 la janta cu
5 orificii cu 120 Nm.
2 - Piulita, 70 Nm
La strangerea piuli\ei puntea din spate
trebuie sa fie in pozi\ie orizontala
(descarcata).
3 - Piulita, 25 Nm
4 - :?aiba
5 - Piulita, 15 Nm
6 - Capacul mare
7 - Inelul superior al lagarului din
cauciuc
8 - Capacul mic
9 - Ansamblul arc-amortizor
10 - Lagarul rotii
11 - Piulita, 80 Nm
Se autoblocheaza, se schimba la fie-
care demontare. Se folosesc dear piu-
lite care nu se separa de ~aibe. La
strangerea piuli\ei, puntea din spate
trebuie sa fie in pozi\ie orizontala
(descarcata).
12 - :?urub
Se monteaza la mijlocul vehiculului.
13 - :?urub de legatura
in cazul unui filet defect se repara piu-
IlIa cu man~on din bra\ullongitudinal.
14 - Lagarul combinat cauciuc-metal
15 - Suportul pentru cablul franei de
mana
16 - Puntea
17 - Stabilizatorul
18 - Lagarul cu suportul pentru reglato-
I 42-866 I rul fortei de franare
Demontarea ~i montarea/dezasamblarea ansamblului arc-amortizor de la
puntea din spate

LimuzinaNento
1 - Amortizorul
2 - Talerul inferior al arcului
3 - Garnitura
4 - Inel de siguranta
5 5 - Arcul elicoidal
- Capac

.
6 de protectie
7 - Teava de protectie

~ "r-1:~ 9
8 - Tamponul amortizorului
- Suportul arcului
- ~aiba
~3
~ 13
10
11 - Talerul superior al arcului
12 - Teava distantiera
13 - Inelul inferior allagarului

~1:~ Partea din cauciuc.

::~
14 - Piulita, 15 Nm

~
~~
67~ I 42-653 I
Demontarea
. Se lasa vehiculul sa stea pe ratio

."", \;,-,',

. Demontati amortizorul din partea superioara de pe


caroserie. Aveti nevoie in acest scop de 0 cheie inelara
. Demontati cele 2 piulite de fixare - sageata - de la capacul :;;i de un dispozitiv de imobilizare ca instrumentul
lateral al portbagajului ~i demontati capacul din cadru. VW 3079 sau HAZET 2594.
. Demontati capacul din cauciuc de la calota ansam- . Marcati cu creta pozitia jantei pe butucul rotii. Astfel
blului arc-amortizor. roata echilibrata peate fi montata in aceea~i pozitie.

0lIl
. Slabi\i !?uruburile de la ro\ile din spate. In acest limpve-
hiculul trebuie sa stea pe sol.
. Suspenda\i vehiculul, demonta!i ro!i/e, vezi pag. 274.
I . A!?eza\icricul sub bra!ullongitudinal, ridica\i u!?or bra!ul.

Atentie:nu ridicati prea mutt cricu/, allte/ vehicu/u/ va ti ridicat de


pesuport. 1
. Demonta!i piulita inferioara de la amortizor, demontati
!?urubul!?idemontati ansamblul arc-amortizor.

Dezasamblarea
Numerele care apar in textul urmator se refera la ima-
ginea 42-653.
. Demonta\ipiuli\a de fixare -14-. Imobilizati apoi tija
pistonuluicu 0 cheie tubulara. Deoarece arcul -5- este
u!?orintins initial, nu mai este nevoie de un dispozitiv de
intindere. V2
. Demontati complet piesele ansamblului -1-.
. Verifica!iamortizorul.
142-8461
. Dacaeste cazul pute!i da amortizorulla fief vechi, vezi
pag.139.
Asamblarea . Monta1italerul arcului -1- astfel incat gauri/e-a- im-
preuna cu buc~a -2- sa se potriveasca in orificiul amor-
Amortizorulse schimba individual. tizorului. Altfel, in situa!ii extreme de deplasare se peate
ajunge la atingerea cauciucului de talerul arcului -1-.
Atentie:Existaarcurielicoidalein diteritegropede toleranta.Pe 0
puntese tolosescdoer arcuri din aceea$igrupa de toleranta . Strangeti ~urubul de fixare -14- cu 15 Nm, vezi ima-
(marcatecuaceea$iculoare). ginea 42-653.

. Un arc nou este prevazut cu un lac de protectie contra Montarea


coroziunii.Verifica!i arcurile inainte de montare daca au
laculintact, jar daca este cazul remediati defectiunea. Numerele care apar in textul urmator se refera la ima-
. Asambla!i ansamblul arc-amortizor conform ima- ginea 42-866.
ginii 42-653. . Introduceti ansamblul arc-amortizor de jOgin caiola an-
samblului arc-amortizor. .
. Monta!i capacul (mic) -8-, inelullagarului -7 - ~i capa-
cui (mare) -6- pe amortizor ~i fixati-Ie cu piuli!ele-5-.
. Monta!i ~urubul inferior al amortizorului, ridicati eventual
u~or puntea cu un cric. Monta!i piulita -2- la ~urubul
amortizorului.
. Strange!i piuli!a de fixare de sus -5- la ansamblul arc-
amortizor cu 25 Nm.
. Montati ~aiba -4- ~i strangeti piuli!a -3- cu 15 Nm.
Monta!i capacul din cauciuc.
. Montati rotile din spate, astfelincat marcajele facute la
demontare sa coincida. In prealabil ungeti scaunul de
centrare a jantei pe butucul ro!ii cu un strat sub!ire de
vaselina pentru rulmen!i. A nu se unge ~uruburile rotii
cu vaselina sau ulei. $uruburile cu filet corodat se
inlocuiesc. Monta!i ro!i/e. Coborati autovehiculul pe sol
~i strange!i !?uruburilero!ii in cruce cu 110 Nm. Strange!i
~uruburile M 14 de la janta cu 5 orificii cu 120 Nm.
. Strange!i piuli\a de fixare -2- cu 70 Nm.
. A!?eza!iarculin pozi!ia corecta. . Monta!i capacul portbagajului.

-
Demontarea ~i montarea/dezasam- . Demontati piulitele de sus -1/3- de la ansamblul arc-
amortizor.
blarea ansamblului arc-amortizor
. Marcati pozitia fiecarei roti din spate pe butucul rotii.Astfel
de la puntea din spate roata echilibrata peate fi montata In aceea~i pozitie.
Variant . Siabiti ~uruburile rotii cu vehiculul pe sol. Suspendati
partea din spate a vehiculului 9i demontati roata.
Din 5/95 modelul Variant este echipat cu 0 punte cu . Demontatiansamblul arc-amortizorde la punteadin spate.
profil V diferita. Daca se monteaza 0 asemenea punte la . Demontati ~urubul ~i apoi ansamblul arc-amortizor.
vehiculele de panEl la aGel moment, trebuie schimbate ~i
sistemele de fixare de la conductele de frana. Dezasam blareal Asam blarea

Demontarea Se procedeaza ca ~i la modelul Limuzina. In aceste con-


ditii trebuie depresata tija pistonului din teava de protectie.
. Lasati vehiculul sa stea pe roti.
. Demontati capota portbagajului. Denumirile corespund cifrelor din imaginea V-3804

1 - Piulita, 25 Nm 9 .. Teava de protectie


2 .. $aiba 10 .. Man~onul arcului
3 - Piulita, 25 Nm 11 - Arcul elicoidal
4 .. $aiba de presiune 12 - Tamponul amortizorului
5 - Inelul superior allagarului 13 - Garnitura
din cauciuc
6 - $aiba de sustinere 14 - Amortizorul
7 .. Inelul inferior allagarului 15 .. Capac de protectie
8 .. Piulita, 35 Nm 16 - Racordul de fixare

. Ungeti
buc~a de la ghidajul tijei pistonului Inainte de
montare.

Montarea
. Montati ansamblul arc-amortizorcu un ~urub nou la
bratul de suspensie.

. Ridicati capacul de la pasajul rotii din locul perforat al


1
sectiunii - sageata - cu 0 ~urubelnita -1-. Daca este
cazul taiati cusatura cu un cutit.

- -------
j r- . --1 5 2
16

---12
15~ ~ .
...

1 +
-I......
2--~ Q---13
3---~ i i i
4~ i10~.!
I

5 ----., i
1: . Orientati ansamblul arc-amortizor la a = 95° ~i strange!i
6 8 ~urubul cu 220 Nm.
7 ---. 1 - axa imaginara de-a lungul arcului
2 - arcul cu amortizorul
8~ 3 - axa imaginara pe bratul de la puntea din spate
1 i
I
i 11
---14 4 - punctul de rotatie al puntii din spate In lagar
5 - bra!ul de suspensie
. Montati roata din spate astfellncat la demontare sa coin-
---
i
,I cida marcajele facute. Ungeti mai Intai scaunul de cen-
! V-3804I
trare de pe janta, In zona butucului rotii. Montati roata.
Cobora!i Incet vehiculul de pe suport ~i apoi introduceti . Fixati amortizorulin menghina.
ansamblul arc-amortizor In caroserie: . Utilizati un fierastrau de levi, de exemplu Stahwille
Monta!i ansamblul arc-amortizor In par;tea superioara. Expres 150/3, ~i taiati teava exterioara.
Strange!i ~uruburile rotii In cruce cu 110 Nm (~uruburile . Trageti In sus tija pistonului, apoi imobiliza!i teava inte-
M 14 de la janta cu 5 orificii cu 120 Nm). rioara cu un cle~te pentru tevi ~i apasati apoi In jos,
astfel incat teava interioara sa se fixeze In teava
{erificarea amortizorului exterioara atunci cand trageti In sus de tija.
. Demontati
tijapistonului
dinteavainterioara.
Amortizorul poate fi verificat cu mana. . Tineti amortizorul deasupra unei cuve de colectare a
I Demontati amortizorul. uleiului ~i lasati sa se scurga uleiul, pana cand nu mai
Tineti amortizorul In pozitia de montare, apoi compri- curge nici 0 picatura.
ma!i-I prin apasare.
I Amortizorul trebuie sa poata fi mi~cat pe Intreaga cursa
. Duceti uleiul vechi la centrul special de colectare a
gunoiului.
J tara dificultati.
. Amortizorul goUtde ulei se folose~te ca fief vechi.
~ Amortizoareledefecte se recunosc dura zgomotele care
se aud In timpul functionarii. Cu toate acestea zgomo- Puntea din spate
tele au deseori ~i aile Gauze, de exemplu !?uruburi !?ipiulite
slabite, lagarul rotii !?iarticulatia de sincronizare defecte.
De aceea verificati mereu amortizorulinainte de montare,
jar daca este cazul verificati starea amortizorului.
in cazul unei functionari irepro~abile, cateva pete mici
de ulei pe tija amortizorului nu constituie un motiv sa
schimba!i amortizorul. Ca regula de verificare: daca
rata de ulei este vizibila ~i nu se raspande~te mai
departe de capacul superior al amortizorului (inelul de
etan!?are de la tija pistonului) pana la talerul inferior al
arcului, atunci amortizorul este In ordine. Conditia este
ca rata de ulei sa fie mica, mala ~i sa se usuce In urma
depunerilor de prato 0 scurgere mica de ulei este de
tart un avantaj, pentru ca astfel se unge ~i inelul de
etan!?are!?icre~te deci durata de folosire a acestuia.
Schimba!i amortizorulln cazul unor pierderi mari de ulei.

ransformarea amortizorului in tier


echi
Pentru a putea depune un amortizor la de~euri refo-
osibile, trebuie scurs uleiul din amortizor ~i apoi predat la
entrul special de colectare a de!?eurilor. Amortizorul golit
'e ulei poate fi considerat acum fief vechi normal.
Iten(ie:Trebuiesapurtariochelarideprotecriein timpu/acestuiproces.

untea din lata

,
142 - 6931

. Fixati amortizoruldemontatIn menghina,tinandu-IIn


iia pozitie verticala, cu tija pistonului orientata Tnjos.
. in locul -A- faceti un orificiu cu 0 3 mm In teava exte-
rioara.

..II Atentie: La amortizoare/e


cu gal, lesegazu/dupaperforareapri-
muJuiperetea/ (evii.Se acoperaorificiuJcu 0 earpain timpu/sea-
pari/orde gal. Seperforeazain eontinuarepana eand(eavainterna
esteperforata
(orifieiu
decirca25mm).
. Tnzona -8- face!i un al doilea orificiu cu 0 6 mm, pana
cand teava interna este perforata.
. Tineti amortizorul deasupra unei cuve de colectare a
uleiului ~i scurgeti uleiul mi~cand tija pistonului pe
140-10711
toata cursa.
. U3satisa se scurga continutulamortizorului,pana cand
Vehiculele cu frana cu disc
nu mai curge nici 0 picatura de ulei.
. Duceti uleiul vechi la centrul special de colectare a . Presati inelul de etan~arepana la capat folosind un
gunoiului. ciocan din material plastic.
. Amortizorulgolit de ulei se folose~te ca fier vechi. . Umpleti butuculrotii cu vaselina ~i montati rulmentul
exterior,vezi pag. 158.
Demontarea ~i montarea lagarului . Reglati jocul din lagarul roW
rotii
, . Montati roata din spate ~i strangeti ~uruburile cu
Demontarea 110 Nm (M 14 de la janta cu 5 orificii cu 120 Nm).

. Vehiculele cu frana cu tambur: demontati roata din


spate ~itamburul de frana, vezi pag. 160.
Reglarea jocului din lagarul ro1ii
. Vehiculelecu frana cu disc: demontati roata din spate ~i . Suspendati partea din spate a vehiculului.
discul de frana, vezi pag. 158.
. Demontati capacul de protectie, vezi pag. 161.
. Demontati inelele de la lagar cu un darn din cupru.
. Demontati ~plintul ~i siguranta crenelata.
Pozitionatiapoi dornul in diferitelelocuricirculare de pe
inel, pentru a impiedica ruperea marginilor.
Atentie:folositiundarnperfectcaresanuprezinte
defectiuni,
pentru
a nuseformaamuchiepeinelullagarului.
. Curatati tamburul de frana, respectiv butucul rotii cu 0
carpa curata ~i cu spirt.
Montarea

& . Siabiti u~or piulita cu 6 muchii ~i strangeti-o din nou.


Jocul din lagarul rotii este reglat corect daca ~aiba de
presiune se mai poate impinge cu 0 ~urubelnita prin
F/15/23 ~ forta degetelor - sageata. In nici un caz nu trebuie
deplasata prin mi~cari de rasucire sau ridicare.
. Presati inelele lagarului-C- pana la capat. Pentru Atentie:Rotitiroatala strangerea
piulitei,casa nu se blocheze
acest lucru atelierul mecanic folose~te instrumentul lagarul
roW
VW-432 la vehiculele cu frana cu tambur, respectiv
VW-512 ~i 30-506 la vehiculele cu frana cu disc. Daca . Montati siguranta crenelata, astfel incat ~plintul sa
poata fi introdus.
nu aveti la indemana un a~emenea instrument, presati
cu atentie inelul cu 0 teava corespunzaioare. . Montati un ~plint nou ~i indoiti-Ila capete.
. Umpleti
lagarul pe rulmenti cu vaselina (vaselina cu litiu). . Controlati umplerea cu vaselina a capacului. Daca
. Montati lagarul interior. vaselina este lipicioasa sau expirata, umpleti capacul
. Ungeti inelul de etan~are cu vaselina intre cele 2 zone pana la jumatate cu vaselina pentru rulmenti.
de etan~are. . Presati capacul cu 0 teava corespunzatoare; teava tre-
buie sa stea pe proeminenta capacului. Atentie: capa-
Vehiculele cu frana cu tambur
cui indoit se schimba, deoarece patrunde umezeala in
. Presati inelul de etan:;;arecu 0 teava potrivita. lagarul rotii prin locurile neetan~e ~i astfel acesta se
. Montati tamburul de frana ~i montati rulmentul exterior, distruge in scurt limp.
vezi pag. 160. . Coborati autovehiculul pe sol.