Sunteți pe pagina 1din 8

i temulde a rindere

Sistemulde aprindere produce scanteia electrica nece- in modulul electronic al motorului in timpul deplasarii,
saraini(ieriiarderiiamesteculuicarburant din fiecare cilindru acestea sunt stocate In memoria de defectiuni.
al motoruluila momentul potrivit. Tn bobina de aprindere Pentru efectuarea de reparatii la sistemul de aprindere
tensiuneabateriei de acumulatoare este transformata de la trebuie consultata mal intai memoria de defectiuni.
12Voltla 25.000 Volt, chiar pana la 30.000 Volt. Memoria de defec(iuni este apelata cu ajutorul unui aparat
Motoarele automobilelor Golf/Vento sunt echipate cu de citit erorile VW 1551/1 prin mufa de diagnosticare
sistemede aprindere ~i de injec(ie complet electron ice. Tn neagra/alba aflata sub capacul din stanga, de langa
acest capitol este descris cu precadere sistemul de comutatorul posterior de Incalzire.
aprindere. Imaginile de ansamblu despre pozitia de Deoarece acest aparat de citit erorile nu va peate sta la
montarea paJ1ilorcomponente se gasesc in capitolul dispozitie acasa, va recomandam ca lucrarea sa fie
"Echipamentulde injec(ie de benzina". executata la un atelier service.
Sistemele electronice de aprindere functioneaza tara Deoarece semnalele de la diferiti senzori, ca de
riscde uzura ~i de aceea nu trebuie verificate in cadrul exemplu de la senzorul de temperatura a lichidului de
lucrarilor de Intretinere. Deoarece este format din com- racire sau de la senzorul de detonatie, sunt foarte impor-
ponenteelectron ice, sistemul de aprindere functioneaza tante pentru comanda avansului la scanteie ~i pentru re-
cusucces,tara a fi nevoie de multe reparatii. glarea avansului la injectie ~i a dozei de benzina pe ciclul
Sistemul de aprindere este format din: motor, Ie pute(i gasi descrise ~i In capitolul "Echipamentul
de injec(ie de benzina".
Motorul Sistemul de aprindere Atentie:Respectatimasurilede sigurantaIn timpullucrarilor
04 bujii la sistemulelectronicde aprindere
44kW/60CP 0 bobina de aprindere
55kW/75CP 0 distribuitorul de aprindere cu
66kW/90CP senzor Hall Functionarea sistemului de aprin-
0 modulul de comanda al moto- dere
rului
04 bujii Autovehiculul GOLFNENTO poseda un sistem de
74kW/100CP 0 bobina de aprindere
85kW/115CP
aprindere complet electronic, acesta func(ionand pe baza
0 distribuitorul de aprindere cu
110kW/150CP senzor Hall
unor cartograme. Modulul comun de comanda de la
sistemele de aprindere ~i de injectie are rolul de a regia
0 senzorul de detonatie
(16V: 2 senzori) precis avansul la scanteie pe valorilor din cartograme. La
0 modulul de comanda al moto- motorul cu6 cilindri cartogramele de comanda a sistemului
rului de aprindere corespund utilizarii de combustibil Super Plus
06 bujii (98 ROZ), jar la motoarelor care folosesc all tip de
128kW/174CP 0 bobina de aprindere combustibil (de exemplu Super ROZ 95) valorile avansului
fabricatpanala 8/92 0 distribuitorul de aprindere cu la scanteie sunt stabilite ~i In functie de semnalele fur-
senzor Hall nizate de senzorii de detona(ie. Vezi modul de functionare
0 2 senzori de detonatie a dispozitivului de reglare in functie de semnalele de la
0 modulul de comanda al moto- senzorii de detonatie din capitolul "Echipamentul de
rului injec(ie de benzina".
. 06 bujii La sistemul de aprindere controlat prin cartograme
128kW/174 CP 0 bobina de aprindere cu 3 bobine avansul la scanteie optim este stabilit de starea de func-
fabricat panala 9/92 0 senzor Hall
tionare a motorului la momentul respectiv. Ca semnale de
0 2 senzori de detonatie
0 modulul de comanda al mo- intrare se pot considera turatia motorului, temperatura
torului motorului, temperatura aerului aspirat ~i sarcina motorului
(depresiunea din colectorul de aspiratie, pozitia clapetei de
acceleratie). Prin aceasta se Intelege sarcina momentana
Sistemele de aprindere ~i de injectie au modul elec- a motorului. Exista 0 diferen(a, daca autovehiculul urca
tronicde comanda comun, care peate fi echipat cu 0 sau coboara de exemplu pe un munte cu motorul
memoriede erori (memorie de defectiuni). Daca apar erori func(ionand la 4000 roUmin.
prin semnale emise de senzorul Hall al modulului de
comanda de la sistemul Motronic. Senzorul este dispusin
partea laterala a chiulasei ~i mascara turatia arboreluicu
came.

Masuri de siguranta la sistemul


electronic de aprinderella sistemul
de injectie
La sisteme electronice de aprindere tensiunea de lucru
are valeri de pana la 30 kV (KiloVolt). in condi\ii nefa-
vorabile. de exemplu in caz de umiditate in compartimentul
motorului, varfurile de tensiune pot strapunge izola\ia,
Y-1207
ceea ce duce la electro~oc in caz de atingere.
Pentru a evita ranirea persoanelor ~i/sau distrugerea
sistemului electronic de aprindere, se impune respectarea
Cartogramele de functionare a sistemului de aprindere
urmatoarelor reguli in timpul lucrarilor la sistemul elec-
sunt stabilite prin teste de laborator prin functionarea
tronic de aprindere:
motorului pe stand ~i sunt finalizate prin trasee de proba,
. Pentru toate motoarele, cu exceptia celui cu 6 cilindri
astfel inciHsa rezulte valorile optime pentru consumul de fabricat din 9/92: inainte de antrenarea motorului la 0
combustibil, emisiile poluante ~i performan\ele dinamice
anumita turatie (de exemplu verificarea presiunii de
ale motorului. Valorile rezultate sunt stocate in modululde
compresie), deconectati aprinderea ~i demonta\i mufa
comanda.
de la senzorul Hall (Ia distribuitorul de aprindere).
in timpul deplasarii modulul de comanda prime~te . Pentru motorul cu 6 cilindri fabricat din 9/92: Inainte de
semnale privind turatia. temperatura ~i sarcina motorului. antrenarea motorului la 0 anumita turatie, deconecta\i
modulul stabilind apoi pe baza cartogramelor avansul la aprinderea ~i demontati ~tecar-ul de la bobina de
scanteie corect pentru aGel regim momentan de func- aprindere ~i siguranta Nr. 18.
tionare, de exemplu 10° RAC (ORAC = grade rotatie ar- . Nu atingeti sau demontati cu mana cablurile de
bore cotit) avans fata de PMI (OT) sau 0° RAC. aprindere (fi~ele de bujii) cand motorul este pornit sau
Oaca se pierd valorile inmagazinate pot aparea in timpul antrenarii cu demarorul.
probleme de functionare a motorului, ~i anume motorul . Oeconectati cablurile sistemului de aprindere numai
dezvolta 0 putere scazuta. Eventual peate cre~te daca aprinderea este deconectata.
consumul de combustibil. Nu se pune problema de . Conectati ~i deconectati cablurile aparatelor de masura
defectiuni de durata ale motorului, totul se rezolva odata cu (turometru 1 testerul sistemului de aprindere) numai
Remediul defectiunii. cand aprinderea este deconectata.
Oistribuitorul sistemului de aprindere este dotal cu un . La clema 1 (-) nu se conecteaza condensatoare de de.
parazitare sau lampi de control.
senzor Hall care nu necesita intretinere. Senzorul Hall este
. Oispozitivul auxiliar de pornire cu incarcator rapid este
format dintr-o bara de magnet care functioneaza tara
admis sa functioneze dear pana la 1 minut cu maxim
contact ~i dintr-o diafragma a rotorului fixata pe arborele
16,5 Volt. Oupa fiecare incercare de pornire trebuie
distribuitorului. Senzorul Hall prime~te de la modulul
facuta 0 pauza de eel putin 1 minut.
sistemului de aprindere comanda referitoare la momentul . Bobina de aprindere nu se inlocuie~te cu nici un all
de conectare ~i deconectare la bobina de aprindere ~i dispozitiv. in nici un caz nu se monteaza 0 bobina de
odata cu aceasta ~i avansulla scanteie. aprindere prevazuta pentru sisteme de aprindere
Transformatorul sistemului de aprindere reune~te intr-o comandate prin ruptor-distribuitor.
carcasa bobina de aprindere, modulul de comutare ~i . Oistribuitorul sistemului de aprindere cu 1 kf2 (marca-
condensatorul final. Astfel se reduc pierderile de tensiune jul R1) nu se inlocuie~te cu un distribuitor de all tip.
care se produc in cablurile electrice ~i in mute. . in cazul defectiunilor la cablurile de inalta tensiune (fi-
~ele de bujii) folositi dear cabluri cu rezistente de 1 kn
Motorul cu 6 cilindri tabricat din 9/92: Siste- ~i mute pentru bujii cu rezistenta de 5 kO.
mul de aprindere tara distribuitor . Bateria de acumulatoarepeate fi deconectatadear
daca aprinderea este deconectata. Altfel peate fi avariat
Oistribuirea inaltei tensiuni la fiecare cilindru are lac prin modulul de comanda al sistemelor de aprindere ~i
parti componente care lucreaza static ~i sunt controlate injectie.
electronic, acestea inlocuind distribuitorul obi~nuit care . Se pot face spalari ale motorului dear daca aprinderea
lucreaza mecanic. Sistemul de aprindere poseda 3 bobine este deconectata.
de aprindere situate in partea inferioara a carcasei ~i . Persoanele cu un aparat de reglare a batailor inimii nu
fixate pe chiulasa. Sistemul de aprindere este sincronizat au voie sa lucreze la sistemul de aprindere.
Distribuitorul sistemului de aprindere/Bobina de aprindere
Motorulde 1,6 1/199 CP, 1,8 I, 2,0 1/115 CP

1 2 3 4 5 6 1 - Cablul de aprindere
Se verifica modul de functionare.
2 - Bujia, 30 Nm
3 - :?tedir-ul bujiilor
Rezistenta 4 pfma la 6 kn
4 - :?tecar-ulpentru deparazitare
Rezistenta 0,6 pana la 1,4 kn
7 5 - Piulita, 10 Nm
6 - Treapta finala a transformato-
8 rului de aprindere
7 - Bobina de aprindere
8 - Clema 15 (+)
9 9 - :?tecar
25 10 - Clema 1 (-)
,.,....
10 11 - Clema 4
12 - Legatura la masa
13 - Senzorul de temperatura a Ii-
chidului de racire
~- . 12
11
14 - Inelul de etan~are
15 - Racord de sustinere
16 - Clema de sustinere
~ i---9 17 - Potentiometrul clapetei de ac-
celeratie ')
18 - Corpul injectorului de la Mono-
!---13 Motronic ')
19 - Modulul de comanda al siste.
22
~14 melor de aprindere ~i de in-
jectie
14 .. l/"- 15
20 - :?tecar
-
21 Clema
22 - :?urub cu clema, 25 Nm
23 - Distribuitorul de aprindere cu
21 , ~16 senzor Hall
24 - Capac de protectie contra pra-

1
fului
25 - Rotorul distribuitorului de
aprindere
Rezistenta 0,6 pana la 1,4 kn,
marcajul: R1
26 - Capacul distribuitorului
20 19 18 17 8 27 - Capac de protectie
128 - 8881 1) Doar pentru motorulde 1,8I.
Distribuitorul sistemului de aprindere/Bobina de aprindere
Motorul de 1,4 1/60 CP ~i 1,6 1/75 CP

1 - Steciir
1 2 -
Legiitura la masii
3 -Piulitii,10Nm
4 - Treapta finalii a transformato-
2 rului de aprindere
5 - Sabina de aprindere
6 - ~teciir-ulpentru deparazitare
Rezisten\a 0,6 pana la 1,4 kO
7 -
Siguranta basculantii
Din8/95
5 8 - Capac de protectie
9 - Capacul distribuitorului
19 6 10 - Rotorul distribuitorului de
aprindere
...... 7 Rezisten\a 0,6 pana la 1,4 kO,
' '-'--, ' , marcajul: R1
"""" '-.""", 11 - Capac de protectie contra pra.
""""~'.......
fului
' ',,- 12 - Marcajul pentru cilindrul1
' ',,- 13 - Corpul distribuitorului de aprin.
."- ',,- dere cu senzor Hall

~~~/ , "-, "'.


2 14 - Inel de etan:;;are
5e inlocuie!?te in caz de de.
fec!iune
15 - ~urub, 20 Nm
Atentie: Cuplulde strangere influ-
enteaza modul de functionarea
senzorului de detonatie. '
16 - Senzorul de detonatie
Doar la motoarele' AEA, AEE,
AEX,APQ
17 - Bujie, 25 Nm
6
~rll2 16 15 14 13 12 3 11 10 9 8 I N28-0012
18 - ~teciir-ul bujiei
Rezisten\a 4 pana la 6 kO
I 19 - Cablul de aprindere

Demontarea si . Pozitionati arborele cotit in pozitia de PMI (OT) a cilin-


, montarea distribui-
drului 1, Rotiti arborele cotit panEl cand marcajele OT
torului de aprindere coincid cu marcajele de referinta, conform imaginii.
A = marcajul de pe volant, demontati mai intai capacul
0 demontare completa a distribuitorului de aprindere
este necesara dear in cazul unor reparatii complexe, de plastic de la carcasa ambreiajului; B = marcajele de
la roata de curea a arborelui cotit :;;i capacul de la
Demontarea
cureaua dintata. Indicatie: marcajele PMI (OT) de la
roata arborelui cu came :;;ide la capacul curelei dintate
sunt mai accesibile decal marcajele -B-, demonta!i
deci capacul superior al curelei dintate. "Marcajul de la
roata arborelui cu came" :;;i "Rotirea arborelui cotil",
vezi rag. 13.
. Demontati cablul de aprindere de la distribuitor sau
capacul acestuia, pentru aceasta ridicati clemele cu 0
:;;urubelnita.
. Demontati :;;tecar-ul de la senzorul Hall.
. Demontati prin rasucire :;;urubulcu clema de la baza
distribuitorului, demontati mal intai capacul. Demonta!i
suportul :;;idistribuitorul de aprindere.

Atentie: Nu modificafipozifiamotoruluicand distribuitor


estedemontat.

-
Montarea aprindere, apoi urmeaza in sensu I acelor de ceasornic
cablul pentru cilindrul 3, apoi pentru cilindrul 4 ~i in cele
Verifica(iinainte de montare, daca motorul se afla in din urma pentru cilindrul 2.
pozi(ia
OT a cilindrului 1. Oeci marcajele de la roata de . Verifica(i
avansullascanteie,respectivregla(i-I.
curea
a arborelui cotit, respectiv de la volant ~i de la roata
arborelui
cu came trebuie sa coincida in acela~i limp. Motoarele de 1,4 1/60CP ~i 1,6 1/75CP
Oistribuitorul de aprindere este amplasat in chiulasa, in
partea stanga. Este prins in 2 ~uruburi cu clema. Cu aju-
torul unui cuplaj de antrenare este ac(ionat direct de arbo-
rele cu came. Oemontarea ~i montarea au lac in principiu
in acela~i mod ca in cazul motoarelor de 1,8/2,0 I. Verifica(i
inainte de montare inelul de etan~are -18-, imaginea 28-
894, sa nu fie deteriorat ~i daca se afla in pozi(ia cores-
punzatoare. Schimba(i inelul de etan~are daca este cazul.

Motorul de 2,8 I VR-6 fabricat pana la 8/92


Oistribuitorul de aprindere este prins in ~uruburi de
capacul rotii arborelui cu came din stanga. Este ac(ionatde
un cuplaj care este mental impreuna cu roata dintata a
arborelui cu came pe arborele cu came scurt in cazulliniei
de cilindri 2, 4 ~i 6. Oemontarea ~i montarea au lac, in
principiu, in acela~i mod ca in cazul motorului de 1,4 I.
Verificati inainte de montare inelul de etan~are -18-,
imaginea28-894, sa nu fie deteriorat~i daca se afla in
. Alinia(i canelura arborelui pompei de ulei pentru pozitia corespunzatoare. Schimbati inelul de etan~are
antrenarea distribuitorului de aprindere cu orificiul daca este cazul. Oistribuitorul de aprindere peate fi mental
filetat,vezi imaginea. numai in aceasta pozitie, 0 reglare a sistemului de
aprindere nu este posibila.

Veri fica rea transformatorului de


aprindere
Motorul cu 6 cilindri fabricat pana la 8/92, toate
motoarele cu 4 cilindri

Transformatorul de aprindere se afla in compartimentul


motorului dispus pe peretele de protectie la stropi. Trans-
formatorul de aprindere une~te intr-o carcasa bobina de
aprindere, modulul de comutare ~i condensatorul final.
. Oemontati ~tecar-ul ~i cablul de inalta tensiune de la
bobina de aprindere.

Verificarea rezistentei primare a bobinei de


aprindere

. Fixati distribuitorului astfelincat marcajul din figura sa


fie situat deasupra crestaturii de la marginea carcasei
distribuitorului.
. Monta(idistribuitorul de aprindere in aceasta pozitie.
. Montati capacul distribuitorului, fixati clemele de tabla.
1:;
~
Verifica(imai intai capacul distribuitorului daca prezinta 1 15
fisuri sau urme de curen(i de fuga, daca este cazul
schimbaticapacul.
. Daca este demontat, conectati cablurile de inalta ten-
siune (fi~ele de la bujii) corespunzator ordinii de aprin-
dere 1-3-4-2indicata pe capacul distribuitorului. Capatul 4
cablului de aprindere a cilindrului 1 se gase~te dea-
supra marcajului aT, la extremitatea distribuitorului de
I V28 - 08251
. ConectatiOhmmetrullaclemele 1 9i 15.
. Valorile nominaIe:
Motorul1 ,4-/1,6 19i motorul ABF:. . . . . . . . . . . 0,5-1,2
4
Motorul1 ,8-/ 9i motorul 2E: . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-0,7
Motorul 2,0 IADY/AGG 9i
MotoruI1,6IAFT 0,5-1,5
Verificarea rezistentei secundare a bobinei
de aprindere
. Conectati Ohmmetrulla clemele 15 9i 4. 321
. Valorile nominate: 3-4 kQ;

~
Motorul1,6 1/100CP fabricat din 11/95: 2,5-4 kQ;
Motorul2,01/115CPfabricatdin 10/94: 2,5-4 kQ;
Motorul cu 6 cilindri fabricat din 3/92 panEl la 8/92:
7,4-9,4 kQ.
. Daca nu sunt atinse valorile nomina Ie, demontati 128-7971
transformatorul de aprindere 9i demontati treapta finala,
vezi figura 28-888.
. Repetati verificarea. Daca valorile nomina Ie sunt acum . Conectati lampa de verificare cu diode Intre contactele
Inregistrate, verificati treapta finala, In caz contrar veri- 2 9i 3 ale 9tecar-ului transformatorului de aprindere -4-.
ficati bobina de aprindere. Atentie: La aceasta verificare nu atingeti cu mana
partile componente ale transformatorului de aprindere 9il
nici cablul de verificare.
Verificarea treptei finale de la trans- . La motorul cu 6 cilindri fabricat din 9/92: conectati
formatorul de aprindere lampa de verificare cu diode Intre contactele 1 9i 2, res-
pectiv 1 9i 3, 1 9i 4.
Verificarea alimentiirii cu tensiune . Actionati demarorul. Dioda trebuie sa lumineze inter-
mitent.
. Daca aceasta nu palpaie verificati apoi senzorul Hall.
Daca nu gasiti nici 0 defectiune la acesta, atunci trebuie
sa fie defect modulul de comanda al sistemelor de
4
aprindere 9i de injectie.
. Deconectati aprinderea, conectati 9tecar-ul la transfor-
mator.

3 2 1

W 128-7961

. Demontati 9tecar-ul de la transformator.


. Montati voltmetrullntre clemele 1 9i 3 (-) ale 9tecar-ului
-4-. Atentie: La motorul cu 6 cilindri fabricat din 9/92
9tecar-ul are 5 poli, deci conectati In acest caz
voltmetrulla ambele cleme exterioare (1 9i 5).
. Conectati aprinderea, valoarea nominala: tensiunea ba- I V28-0871 I
teriei de acumulatoare este deci de la 12 panElla 14 V.
Daca este cazul se Inlatura Intreruperea de cablu con- . Doar la motoarele cu 4 cilindri 9i la motorul cu 6 cilindri
form planul circuitului electric. fabricat panElla 8/92: conectati lampa de verificare cu
. Deconectatiaprinderea,deconectativoltmetrul din cleme. diode Intre clemele 1 9i 15 de la transformator.
Verificarea modulului de comandii . Actionati demarorul. Dioda trebuie sa lumineze inter-
mitent, In caz contrar se schimba transformatorul de
. Demontati9tecar-ul injectoruluidin corpul acestuia, aprindere cu condensatorul final.
pentru a nu fi injectat combustibil. La motorul cu 6 cilindri . Conectati 9tecar-ul injectorului la corpul acestuia, res-
fabricat din 9/92 demontati In lac de 9tecar siguranta 18. pectiv siguranta 18.
Verificarea senzorului Hall . Demontati capatul de cauciuc al !jitecar-ului de la sen-
zorul Hall !jiiconectati !jitecar-ulla senzor.
Verificareaalimentarii cu tensiune . Conectati lampa de verificare cu diode intre cablul din
mijloc !jii eel exterior, la !jitecar-ulsenzorului Hall.
Atentie: La aceastaverificarenu atingeticu manapartite
componente ale transformatorului
de aprindere$i nicicablulde
verificare.
. Actionati demarorul.
. Dioda trebuie sa lumineze intermitent. Daca aceasta nu
palpaie, trebuie sa fie defect senzorul Hall. In acest caz
schimbati distribuitorul de aprindere.
. La motorul de 1,8 I: conectati !jitecar-ul injectorului la
corpul acestuia.
. La motorul de 2,0 I: conectati !jitecar-ele la injectoare !jii
injectorul de pornire la rece.

Verificarea/reglarea avansului la
scanteie
I.. 128-3941
Motoarele cu 4 cilindri pana la 85 kW/115 CP
, Demontati!jitecar-ul senzorului Hall (distribuitorului de Pentru verificare !jii reglare este nevoie de un turometru
aprindere). La motorul cu 6 cilindri fabricat din 9/92 !jii de 0 lampa stroboscopica.
senzorul Hall se afla in locul initial din chiulasa al Atentie: Reglatiavansullascanteiedoardupamontareadistribuito-
distribuitorului. ruluisaudacaacestase aflain afaracampului detolerantala verifica-
, Conectati voltmetrulla contactele exterioare. rea turatieideralanti$ia continutului
de COdingazeledeevacuaTe.
, Conectati aprinderea.
, Valorile nominale: . Deconectati sistemul de climatizare, daca acesta exista.
Motoarele1,41,1,81: minim9Volt . Aduceti motorul la temperatura de functionare. Turati
motorul pana cand senzorul de temperatura a lichidului
Motoarele 2,0 I ~i 16 V:. . . . . . . . . . . . . minim 10 Volt
de racire indica 0 temperatura normala de functionare.
Motoarele de 100 CP pana la 10/95: . . minim 4,5 Volt
Indicatorul se alia deci la marcajul +900 C. Mai rulati
Motorul 2,8 1 tabricat pana la 8/92: . . . minim 4,5 Volt
apoi 5 km, pentru a asigura 0 temperatura suficienta
Motorul 2,8 1tabricat din 9/92 !?i 2,9 I: . . . . . 12-14Volt uleiului din motor.
, Daca nu este atinsa valoarea nominala, atunci modulul
. Opriti motorul.
de comanda este defect.
. Conectati turometrul la clemele 1 !jii 15 ale bobinei de
I' Deconectati aprinderea. aprindere (transformatorul de aprindere). Atentie: Sis-
Verificarea functionarii temul de aprindere trebuie sa fie deconectat.

. Demontati !jitecar-ul injectorului (injectoarelor), la mo- Cablul de conectare a lampi;


torul de 2,0 I !jiide la injectorul de pornire la rece. la bateri;. de acumulatoare

128-8121 Y-1209
. Conectati lampa stroboscopica la polii plus ~i minus ai
Motoarele de 1,4 1/1,6I
bateriei de acumulatoare. Conectati clema capacitiva la
cablul de aprindere de la cilindrul 1.

Atenfie: Deoareceexistapericolulde accidentaredin cauzaventi-


latoarelor
carepomescbrusc,demontati
inainte$tecar-ul
multi-
functional
alacestor
ventilatoare.

Motorul 1,8-, 2,0 I

. Porniti motorul ~i lasati-I sa functioneze la ralanti.


. Luminati cu lampa stroboscopica marcajul pentru
avansulla scanteie - sageata.
. Sistemuldeaprindereestereglatcorect,dacaatuncicand I

luminati, crestatura pentru determinarea avansului la scan-


teie ramfme aparent nemi~cata sub marcajul de referinta.
. Daca valoarea avansului la scanteie nu se afla intre
limitele de toleranta, reglati avansul la scanteie la
valoarea corespunzatoare.

128. 8951
. Demontati In acest scar ~urubull~uruburile cu clema
ale distribuitorului ~i rotiti-I pana cand semnul de reglaj
se aliniaza cu marcajul de referinta.
. Strangeti ~urubul/~uruburile de fixare cu 25 Nm.
. Demontaticapacul din material plastic din carcasa . Verificati regiarea functionarii la ralanti.
ambreiajului. . Demontati aparatele de masura cu aprinderea deco-
. Porniti motorul ~i lasati-I sa functioneze la ralanti. La mo- nectata.
tOfU! de 85 kW/115 CP se cre~te turatia la 2000 roUmin . Montati capacul din material plastic In orificiul din car-
pana la 2500 roUmin. casa ambreiajului.
. Luminati cu lampa stroboscopica in fereastra de vizitare . Verificati memoria de defectiuni la un atelier VW ~i ~ter-
din carcasa ambreiajului. geti defectiunile memorate.

Valorile avansului la scanteie

Motorul Codul motorului Avansulla scanteie fata de PMI (OT) Tura~a de ralanti Tura~a de verificare Turatia maxima
I
valoareade verificare valoareade reglaj
3° panala r
I
1/min
l
1/min
1/min

3° pana la 8°

6400 - 6500

m;J§~,QQ.v:;6QQQ.qt]!
7000