Sunteți pe pagina 1din 44

~

f) ch mele electrlce
Modul de utilizare a schemel or Pentru a putea Giti pe schema electrica, sunt necesare
cateva cuno~tinte despre marcajele pieselor componente,
electrice ~i trebuie sa se cunoasca cere mai importante simboluri.

in autoturisme sunt montate pana la 1000 metri de Simbolurile celor mai importante piese com-
cabluri, care alimenteaza cu tensiune loti consumatorii ponente sunt:
(~tergatoare de parbriz, radio etc.). Pentru a diagnostica 0
defectiune a echipamentului electric sau cand se mon-
teaz13un accesoriu electric suplimentar, trebuie sa se Simbolul Componenta
consulte schemele electrice conform carora sunt indicate
A bateria de acumulatoare
traseele de circulatie a curentului ~i conexiunile. Tn prin-
B demarorul
cipiutrebuie sa fie Inchis circuitul electric corespunzator,
C alternatorul
altfelnu peate circula curentul electric. Aceasta nu este
D comutatorul contactului de pornire
suficient,cand la borna pozitiva a unui ~tergator de parbriz
E comutator mecanic
exista tensiune ~i este Inchis In acela~i limp prin racordul
la masa al circuitului electric. F comutator mecanic
Din acest motiv este legat racordulla masa al bateriei de
G senzor, aparate de control
acumulatoare cu caroseria. Uneori aceasta legatura la H claxon, cu doua tonuri
mas13nu este suficienta ~i de aceea consumatorul este J releu, modul de comanda
legaldirectla masa printr-unconductor a carui izolatieeste K,L,M,W,X lampi de control, lampi, becuri
de regula de culoare marc. Tntr-un circuit electric pot fi N Supape electrice, rezistente, aparate de
integrate: Intrerupatoare, relee, sigurante, aparate de comutare
masur13,motoare electrice sau aile componente electrice. 0 distribuitorul sistemului de aprindere
Pentru a putea fi conectate corect aceste componente elec- P,O conectorii bujiilor, bujiile
trice,conexiunile acestora sunt marcate corespunzator. R radioul
Pentru fi urmarit cu u~urinta planul electric traseele S sigurante
curentului sunt dispuse ~i numerotate pe verticala. T conectori
Liniileverticale ajung sus Intr-un camp care e de obicei V electromotoare
gri.Acest camp simbolizeaza placa de relee cu suportul de
siguran!e ~i prin aceasta conectorii la polul pozitiv al
circuitului.in orice caz ~i 'in placa de relee se aria un Pentru diferentierea exacta, simbolurile sunt Insotile
conductor intern de masa (clema 31). Liniile fine din camp de cifre.
precum ~i circuitele electrice sunt conectate 'intre ere pe Releele ~i modulele electronice de comanda sunt de-
placa de relee. Jos, circuitul electric ajunge pe 0 linie ori- scrise de obicei gri. Liniile desenate In interior sunt con-
zontal13,care simbolizeaza conectorul de masa. Conectarea ductori interni. Ele arata cum releele ~i aile componenle
la mas13se realizeaza In mod normal direct de la caroserie electrice/electronice sunt interconeclate ~i pe plaea
sau printr-un cablu de la un punet de masa de pe earoserie. de relee.
Daca circuitul electric este Intrerupt printr-un patrat, In 0 cifra din patratul negru desemneaza locul releului pe
care este Inscrisa 0 cifra, cifra indica un traseu de eurent, placa de relee cu suportul de siguranta. Direct la releul
In care se continua circuitul. marcat se afla marcajul contactului.
Exemplu: daca marcajul contactului In schema elec-
La utilizarea schemelor electrice se proce- trica este 17/87, atunci 17 reprezinta marcajul clemei pe
deaza in felul urmator: placa de relee, 87 este marcajul clemei pe releu/modulul
Mai Intai se cauta In legendapiesa componenta,de de comanda.
exemplu comutatorul pentru ventilator. in coloana din Marcajul clemelor este conform normelor DIN. Cele mai
dreapta, langa denumirea piesei componente, este importante marcaje ale clemelor sunt:
indicat firul de curent corespunzator cu un numar, care Clema 30. La aceasta clema exista fntotdeauna ten-
apare din nou 'in schema electrica In partea inferioara, siune de la baterie. Cablurile sunt majoritatea ro~ii sau
pe linia orizontala. cu dungi ro~ii.
Clerna 31 duce la rnasa. Cablurile de masa sunt de Cablurile care sunt legate intre ere cu ajutorullegaturilor
regula marc. individuale sau rnultifunctionale, au pentru litera "T" de la
Clerna 15 este alimentata prin contactul de pornire. legatura ~tecar-ului 0 combinatie suplimentara de cifre.
Cablurile au curent dear cand aprinderea este conectata. Exernplu: T2p = ~tecar-ul cu doua fire, T32/27 = ~!e-
Cablurile sunt de regula verzi sau cu dungi colorate. car-ului cu 32 de fire cu punet de contact 27.
Clerna X conduce curent dear cand aprinderea este in schema electrica, sunt figurati loti consuma!orii~i
conectata; acesta este totu~i intrerupt, daca se actioneaza eomutatoarele in pozitia de repaus. Circuitul de curent
demarorul. Se asigura astfel ca in timpul procesului de modificat dura actionarea unui comutator este detaliatin
pornire bateria dispune de capacitatea completa. Toti continuare avand ca exernplu comutatorulin doua trepte:
receptorii mari de curent se afla in circuitul de curent. Astfel
fig. V-7001.
cu tala lunga conectata ~i cu aprinderea deconectata se
conecteaza automat lampile de pozitie.
in schema electrica sunt introduse pentru fiecare cablu
cifre ~i combinatiile de litere corespunzatoare.
83
Exernplu: 1,5
Ws/ge
Cifrele indica ce diametru are cablul. Literele indica
culoarea cablului. Daca marcajul este format din doua gru- E 23
pe de litere, care sunt separate de 0 bara oblica, precum
in exemplu, atunci primul grup de litere arata culoarea de
baza a cablului: ws = weiss (alb) ~i al doilea: ge = gelb
(galben) - culoarea auxiliara. Deoarece se arata ca aceste
cabluri colorate la tel sunt folosite pentru diferite circuite
electrice, se recomanda sa se verifice combinatia de curari
la clemele respective ale contactului. Cablurile albe sunt IV-7001/
Eo 83b

prevazute suplimentar pentru a fi diferentiate cu un numar


de recunoa~tere, care se afla in schema electrica sub Daca la comutatorul E23 se apasa prima treapta,
marcajul de culoare. curentul trece de la clema 83 la clema 83A. A doua punte
Cheia pentru culorile cablurilor declan~eaza a doua treapta, tara sa se produca, totu!?i,0
legatura. De abia la apasarea celei de a doua trepte a
bl = albastru rt = ro~u comutatorului se declan~eaza a doua punte de la con-
br = marc sw = negru ductorul intern 83 la 83b ~i curentul circula prin 83b.Apoi,
ge = galben Ii = mov prin legatura interna din comutator, ramane curen! din
gn = verde ws = alb prima treapta a comutatorului din 83a.

....
dicatii
, de utilizare a schemelor electrice

arcajul clemelor Indicatie: toate co-


15- cand aprinderea este
onectata,exista tensiune
~x mutatoarele $icontac-
tele sunt figuratein
e la baterie 3\ poziliederepaus.
~
egaturile interne
liniile subtiri). Aceste le-
gaturinu exista pe post de
cabluri;totu::;iere sunt lega- Acest camp
turicareconduc electricitate. reprezinta placa de
ElefaGposibila transmiterea relee cu suportul
de curent in interiorul pie- de siguranta.
seiercomponente.

Marcajulcontactului B 150- Literele ~i combinatiile


de Gifre de la contacte
lareleu/modululde comanda ::;1
indica situarea cablajelor
pe placa de relee/suportul supli-
mentar al releului - de exemplu: in ::;tecar multifunctional
sau individual. De exem-
17/87 = pe placa de relee.
plu: b15a - legatura ::;te-
car-ului multifunctional b,
contactul 15a.

0.5
Numarul releului 101 11 112 bIIw.
desemneaza pozitia releului pe
placa de relee, respectiv pe sU-
portul suplimentar al acestuia.

~ J95
al3lb

Semnele de comutare,
aiel comutatorul pentru
lampile de mar::;arier.
~'"' ~.~.! 1N" .
d
.,..,.,o bI1w
'. ~o ow 0.5 0.5

. U
"
Literele si combinatiile

~
de cifre reprezinta h~gatu-
?Iametrul cablul' rile ::;tecar-ului; aiei, T4 le-
In mm2 UI 160
gatura ::;tecar-uluicu patru
Culoarea cablul . 0.5 fire, Daca marcajul de la
<ore',""", ".' -,
di",hl,"' .,""'"
'"",d,;,lb.
"b'"'"' [~w
' . ~
F26
::;tecar este T14/12, acest
lucru inseamna ca T14
este ~tecar-ul cu 14 fire, 12
este contactul12.

~T2b
'O

V]
,"'"
.,
I'
I
Marcajul pieselor I! I
Este trecutin legenda cum
se nume::;te piesa cu sim-
II
0IV? fM" ' 1-117 Cifrele din cere reprezinta

A' ~~
bol de comutare; aiei, ven- YT locul de montare, respectiv

~
2.5 1J)
pozitia contactelor de
tilatorul radiatorului. b-

.1 ~
11' I.
, 116 ;
masa (vezi legenda).

/
Marcajul pieselor

~
I

al caror simbol de co- I


mutare se gase::;te
in firele de curent
CD .i u@
I I
in
I
Masa vehiculului
Numerele firelor de curent
60 61 62 63 61. 65 66 67 68 69 pentru descoperirea mal
Firele de curent u::;oara a pieselor din sche-
ma electrica (vezi legenda),
Pozitionarea sigurantelor si
, a 13 - Releul pentru preincillzirea colectorului de aspi-
ratie sau releul pentru sistemul de autorizare de
releelor pornire
14 - Releul pentru ABS
Pozitionarea sigurantelor ~i a releelor peate fi modificata 15 - Releul pentru pompa hidraulica
in func(ie de dotarea vehiculului ~i de anul de fabrica(ie. 16 - Releul pentru ABS
Pozi(ionarea actuala a siguran(elor se afla alai din manualul 17 - Releul pentru supapele ABS, pompa hidraulica ABS
de utilizare, cat ~i de pe partea din spate a capacului de la 18 - Siguranta pentru reglarea electrica a scaunelor,
siguran(e. Siguran(ele se numara de la stanga la dreapta. sistemul de climatizare
19 - Nu este ocupat
Pozitionarea releelor 20 - Releul sistemului de autorizare de pornire ~i
Indicatie: clemadin spatelemarcajuluipieseicomponenteindica pentru lampile de mers Inapoi
21 - Releul pentru Incalzirea sondei lambda
numarul,care este trecut pe releulrespectiv(a$anumitulnumar
22 - Nu este ocupat
de productie).
23 - Nu este ocupat
24 - Siguranta pentru macaraua geamului

Ordonarea schemelor electrice


~~~~~~ Modelele VW GOLFNENTO din 7/97 (anuI1998)

~~~~~~
""'L5 - -

~~[iJ[j]~[i]
~~~~~~
HHHHHHHHHHHaHHHHHHHHHH
197-29321

1 - Releul pentru sistemul de climatizare (13)


2 - Releul pentru :;;tergatorul lunetei cu temporizare
automata (72)
3 - Releul pentru modulul de comanda de la motor
4 - Releul de descarcare pentru contactul X
-
5 Nu este ocupat
6 - Releul lampilor de avarie (21) sau releul lampilor
de semnalizare pentru rem orca
7 - Releul pentru instalatia de curatare a farurilor
8 - Releul pentru sistemul automat de spalare-:;;ter- Trapa care se impinge de la 8/94 40
gere
9 - Releul modulului de comanda pentru sistemul de
Din cauza numarului mare nu pot fi explicate toate sche-
avertizare de la centura de siguranta
10 - ~tecar-ul pentru lam pile de ceata mele eledrice de la fiecare model. Totu9i va pute(i orienta
11 - Releul pentru claxonul cu ton dubio sau fi:;;a dupa schemele electrice existente, daca vehiculul dumnea-
pentru claxon voastra. face parte din alia grupa de modele, deoarece mo-
12 - Releul pompei de combustibil dificari sunt de regula dear in anumite domenii.

--""II1II
.1-
lateria de acumulatoare, contactul de pornire
,.,~., '.--","'" --,'c'

4,0 6,0 2.5 4,0 4,0


br ro sw/ge ro sw/ge

1
30 D
I
I':: r
,#

"x" -:F'~:3,":;P;'("',LG'~rt':2':'
f""p' Jr 15 'p
4,0 1.0 1,5 0,5
ro/sw gr sw br/ro

8/30
111
I
25,0

+ a

§ CD
3 9 10 11 12 13 14
197-12871]

A - bateria de acumulatoare WS = alb


B - demarorul sw = negru
D - contactul de pornire ro =
J59 - releu de descarcare pentru contactul X rO$U
br = maro

0) - banda de masa dintre baterie ~j caroserie gn


bl
=
=
verde
albastru

0 - banda de masa dinlre culia de vileze ~i caroserie gr


Ii
=
=
gri
mov
=
@ - legatura de masa -1-, in arboreta de cabturi al farurilor
ge galben
-2-
Suflanta de aer proaspat

30 30
15 15
X X
31 31

~ ~

4,0 1,5 4,0


rolsYi ,oIsIY sw/ro

8150
I
I
T0,5
grlbl

Tac/! £ Ta<:l3

E9 L---~~---""'.J LIb
2
rrTls
-1,0
ws
2,S
ge/sw
2,5
w$/sw
2,5 0,5
b,
ge

V2~
~
n '
,
~1J
l
,s

ti ,

I1. 1 HiJj
01 ,
'"14/2
TacJ4

t
2,5
S 24 N 24
br

@) @
!5 16 17 18 19 10 21 22 23 2,1 2S 26 2.7 28
197-12872 I

E9 - comutator pentru suflanta de aer proaspat


L16 - bee pentru iluminarea dispozitivului de reglare a aerului proaspat
N24 - rezisten\a Tnserle cu siguran\a de supralncalzire
824 - siguran\a de supraTncalzire/sistemul de Tncalzire (8A)
T1 - contact cu 0 fisa la rezisten\a Tnserle pentru suflanta de aer proasp at
T4
TBc
V2
-
- contact cu 4 rise, la rezisten\a in selie pentru suflanta de aer proaspat
contact cu B n~e, Tnspatele tablQului median de CQmanda
- suflanta de aer proaspat

@ - punct de masa, Tn partea inferioara a montantului A din dreapta

@ - legatura de masa -1-, Tn arbore de cabluri al instrumentelor de


bard
-3-
Dispozitiv de comandii pentru ventilatorul radiatorului
30 \'"
15
X
31

2,5 1,5 1,0 0,5 0,35


TO swlge SlY/go bllws
I
V 12
l'
T28123
TVs
AI+ G3
I
0,5 4,0
SWIWS roMs
I 578 5105 I
,
F"1~'i\~y'J;1 ,"" i J",~T6'5 ..(" ",'"
l;iii;\~"'~~0\~~~\t~~~il~lm]
~ '.. ~
,""
T6/2 T613 5 T6i4 T4/1 T412
2,5
TO/VIS I 1,5
raloe
2,5
ro!lYs
4,0
ralslY
0,5
bT
1,0
ro!slY
0,5
bT/TO
30104

@ *Ge/1 ffI T2e!2

';;'~;:' ffi T,v, ffi T-v,

'1'1 mf
Er
1 1 !:\1 "'2

V7i";::r.'~:'; V50[fJ 1;;;1;"Jii~:~5;t;}:)"m;'1'k~


G2
.
4,0
r FS7f 0.5f
0,5 0,5
be brito br br

@ @ @ @ @
2 3 5 s 9 10 11 12 13 14
197-116421

A - bateria de acumulatoare TV 6 - distribuitor de tensiune pentru clema X


F18 - automat termic pentru ventilatorul pentru lichidul de Tacite V 7 - ventilatorul pentru lichidul de Tacite (01018)
F87 - automat termic pentru func!ionarea ulterioara a ventilatorului V 12 - motorul pentru ~tergatorullunetei
G 2 - senzor de temperatura a lichidului de Tacite (01039) V 50 - pompa pentru circuitul lichidului de Tacite (00739)
G 3 - ari~ajul de temperatura a lichidului de Tacite
J293 - dispozitiv de comanda pentru ventilatorul pentru lichidul de Tacite,
in stanga in compartimentul motorului 0 - punct de masa, la chiulasa
S 78 - siguran!a pentru pompa de lichid de Tacite
S104 - siguran!a pentru ventilatorulpentru lichidulde Tacite,treapta a 2-a @ - legatura de masa -1-, in arborele de cabluri al farurilor
S105 - siguran!a pentru ventilatorul pentru lichidul de Tacite, treapta 1
T 2c - contact cu 2 fi~e, in spatele placii de relee
T 4 - contact cu 4 fi~e
@ - motorului
legatura de masa -1-, in arborele de cabluri din compartimentul
T6 - contact cu 6 fi~e
T28 - contact cu 28 de fi~e,la tabloul de comanda @ - farurilor
legatura (treapta a 2-a a ventilatorului),in arborele de cabluri al
T42 - contact cu 42 de fi~e, la motor
-q-

Tabloul de bord, becurile de control

30 30
15 15
X X
31 31

~ , ~
b
dc

0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,35 0,5 2,5 0,35


grv'bl gelra btlsw bl VIS VIS sw sw ws

up
1,0
I Tv'l sw/ws
II I t"1
JZ20 Gz F22 GIG 1 I I 0,35
JZ48 VIS

J257
J169
J361
J179

~
"
f

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

197-128731

C - generatarul de curent alternativ J361 - dispozltiv de comande pentru Simas, in curia de apa din dreapta
C1 - regulatorul de tensiune K1 - bee de control pentru tala lunga a farurilor
F22 - senzorde presiunea uleiului(0,3 bar) (00772) K2 - bee de control pentru alternator
G2 - senzor de temperatura a lichldului de racire (01039) K65 - bee de control pentru seillnalizarea de stanga
J169 - dispozitiv de comande pentru Digifant, in cutia de ape din dreapta K94 - bec de control pentru selllnalizarea de dreapta
J179 - dispozitiv de comanda pentru automatul de limp de incandescen\a T1 - contact cu 1 lisa, in apropierea delllarorului
(01267), Tnvasul de apa din dreapta T3 - contact cu 3 fi~e, Tnspatele placii de relee
T28 - contact cu 28 de li~e, la tabloul de colllanda
J220 - dispozitlv de comande pentru Motronic, in curia de apa din dreapta
TV4 - distribuitor de tensiune pentru cleilla 15, deasupra placii de relee
J248 - dispozitiv de comanda pentru sistemul de injec\ie directa Diesel, in
cutia de apa din dreapta
J257 - dispozitiv de comanda pentru Mono-Motronic, in cutia de ape din
dreapta
-5-
Tabloul de bard, ceasul digital, becurile de control, sanda de combustibil
30 30
15 15
X X
31 31
1

~ ~
~b
c
d

0,5 0,35 0,35 0,5


bllws ws ws Iilsw

TV13A
0,5 0,5
bill's bltw>
I
J 169
J 220 1
lio]
I
G
J 248
J 257
J 361

~ ~
e
r

4,) 44 45 46 47 43 4~! so 51 S7 53 5,1 55 56

197-12874 I

G -- sanda de eombustibil K28 -- becul de control pentru temperatura lichidului de racire


J169 -- modul de comanda pentru Digifant, In eutia de apa din dreapta L10 -- bee pentru iluminarea tabloului de comanda
J220 - modul de comanda pentru Motronic, In cutia de apa din dreapta L75 -- iluminarea afi~ajului digital
J248 -- modul de comandii pentcu $iotemul de injec\ie dicedii Diesel, in T28 -- contact cu 28 de flee, la tabloul de comanda
cutla de apa din dreapta TV13 -- distribuitor de tensiune pentru semnalul de viteza, deasupra plaeii
J257 -- modul de comanda pentru Mono-Motronic, In cutia de apa din de relee
dreapta y -- ceasul analogie
J285 - modul de comanda cu unitate de afi~aj. In tabloul de eomanda
J361 - modul de eomanda pentru Simas, In Gulla de apa din dreapta
K3 -- becul de control pentru presiunea uleiului
K7 -- becul de control pentru sistemul de franare cu doua circuite ~i
pentru sistemul fraIler de mana
-6-
Tabloul de bard, sanda de combustibil, afi~ajul de temperatura a lichidului de racire, turometrul
30
IS
X
31

~ ~

ws

Gn

~Tlb
0,35

G'{~J.
~ F,
.1 Ih
0,5
br!ro

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
k
66 69 70
197-128751

F9 - comutator pentru Frana de mana


G1 - indicatorul de nivel al combustibilului
G3 - afi~ajul de temperatura a lichidului de racire
05 - tucometcul (00882)

G22 - SenZOr pentru vitezometru (senzor Hailia curia de viteze)


G32 - senzor pentru afi~ajul temperaturii lichidului de racire
J285 - dispozitiv de comanda cu unltate de afi~aj, in tabloul de comanda
T1 - contact cu 1 fisa, in spatele placiide relee
T28 - contact cu 28 de fi~e, la tabloul de comanda

@ - legatura de masa -3-, in arbore de cabluri al farurllor


7-

uneta cu incalzire, oglinda exterioara cu indilzire, lampile numarului de inmatriculare

30 30
15 15
X
31 31

~ ~
9

0,5 1,5 1,0 2,5 2,5 1,5


bllbr br brtws swlga \"slgn ws
IJ

T
0,5
gr/Qn

II
@ ffi T5eJ2
0,5
wS

I I I I
T0,5

l' I I I tIJT6/3 ID TSgl2

I I h@ e
L39 \it 2/31
br
D,S E
13/8615 I I I 0,5
ws
0,5

I T
F34
gj z,. Z4
B

Zs

12
0,5
t:x
0,5
fx
0,5
br I I I br br

@ 8 @ @ @ @
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 63 84
I 97-209241

E15
F34
- intrerupator pentru luneta cu incalzire
- contact de avertizare pentru nivelullichiduluide frana @ - legatura de masa. in arborele de cabluri al hayonului
K10 - becul de control pentru luneta cu incalzire
L39
T5e
- bee pent,u ;!umina,ea intrerupatorului pentru luneta cu incalzire
- contact cu 5 fi~e, la panoul de Tnchidere posterior
@ - legatura de masa -3-, in arborele de cabluri al farurilor
T5g - contact cu 5 fi~e,in hayon @ - legatura de masa -3-. in arborele de cabluri posterior
T6
X
Z1
Z4
-
-
-
-
contact cu 6 rise
lampa numaruiui de inmatriculare
luneta cu Tncalzire
oglinda exterioara cu Tncalzire (pe partea ~oferului)
e - legatura de plus (58), in arborele de cabluri al hayonului

Z5 - oglinda exterioara cu incalzire (pe partea pasagerului din dreapta) @ - legatura, in arborele de cabluri al sistemului de incalzire a lunetei
fZ6\ - legatura. de plus (x), in arborele de cabluri al sistemului de incalzire
@ - legatura de masa -1-, in arborele de cabluri al instrumentelor de bard \:::y a lunetel
-8-
Lampa interioara, j'ntrerupatorul de contact al portierei, buzzer de avertizare pentru lumina aprinsa

30 :30
15 15
X X
J, :31

~ ~
9 9

MiS XJ4

1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5


rO 9rtsw briqe grlrO brlro swlro
!SW
~W .-L I
Q])J rJn @]
/W~
1.0
0)
tI
,oIws

. T"" , T", AT", t'....------- 0)


0.5 0.5
to/sw brigQ

r~a~
IT";;;;-<=-; w,;
t-. ,TV17

wrr
I

0.5
11f
0,5
brlws
-ft-..-------..
0.5
e
br/ws

~TG!1

WT5it1 T5ff3

0.5 I 0.5
r'
0.5 0.5 0.5

'
~. .
~-2
I~".1.
~~
,

r
.
;
..~' ~bl:- gj
....
. ...
.
~S
~ J) .. ."J: J
"~
. . . .
!~b
. . . .
J
i.. 04 ~
"-=1 .. .
.
WG
G
..

..-:!~ ..

r
'r~
L~_~.- .

1.5
1- F2 1< FJ ,2 FlO )2 FlI
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1)( hr hr br hr br

F2 -
1 85 86 87

intrerupator de contact pentru portiera ~orerulUl


Ie
88 89
Je_J~_-Je
90 91 92 93 94 95 95
1€ 97 98
L~!:~'!.93..5. j

F3 .. intrerupator de contact pentru portiera pasagerulul din dreapta @ - legatura


bard de masa -1-, in arborele de cabluri al instrurnentelor de
F10 - intrerupator de contact pentru portiera din stanga spate
Fl1 - Tntrerup8tor de contact pentru portlera din dreapta spate @ - legatura de masa -3-, in arborele de cabluri posterior
J 152 - buzzer de avertizare pentru lampile de pozitie sl radio
f5f
T6
-
-
contact cu 5 fi~e, deasupra placii de relee
contact cu 6 fi~e. in spatele placii de relee
@ - legatura (intrerupatorul de contact al portierei), in arborele de
cabluri al intrerupatoarelor de contact ale portiere lor posterioare
TV1? - distribuitor de tensiune pentru intrerupatorul de contact al portlerel,
deasupra placii de relee
@ legatura (intrerupatorul de contact al portierei), in arborele de
-
W6 - lampa din torpedou cabluri posterior
W13 - lampa pentru cllit de pe partes pasagerului din dreapta (§) - legatura de plus (30), in arborele de cabluri posterior
W15 - lamps interioara cu dlspozitiv de intarziere a stingerli

--
-9-

Lampa din portbagaj, radioul, ilurninarea scrurnierei

30 30
15 15
X X
31 31

~ ~
9 9
j

0,5 1,5 0,35 0,5


rolws rolws W$ gribl

I
Tld r25l
T'
a,s
T
°5
[JiJ

k
Y$JW3

0,5
t
brito
1
0,5
be/ra
eT-I
a,s 0,5
gr/br

,~Jn,"
L" I,., R
I T8i1 . nva
0,5 2,5
t,liw' hr

"Tsg;s

r 2
;
j
',nb'
f'
I F ,- $ LIS

r' 0,5
hr
53

~v
fT,c
0,5
br

'50
\-
I'

0,5
be

-,-l~~---~._~--~- 1 (96)
'......-'

106
JS0
108 110 111
99 100 101 102 103 10,1 \05 107 109 112
[97.ill781

F5
L15
-
-
Tntrerupator pentru iluminarea portbagajului
bec pentru iluminarea serumierei @ - punet de masa, Tn Gaftea stanga a portbagajului
R
T1c
T1d
-
-
-
radio
cont~ct cu 1 ri~a, Tn 'pDtcle pli'iciide relcc
contact cu 1 fisa, Tn spatele plaei! de relee
e - leQatura de masa, in arborele de cabluri al hayonului

T5e - contact cu 5 rise, la panoul posterior de inchidere G - legatura de plus (58b), Tn arborele de cabluri al instrumentelor de
T59 - contact cu 5 riSe, Tn hayon v:..'/ bocci
T8 - contact cu 8 rise, la radio
W3 - lampa din portbagaj

0 - punct de masa, In Gaftea inferioara a montantulul A din stanga


-10-
Distribuitorul de tensiune pentru autodiagnosticare, bricheta

30 30
15 15
X X
31 31

~ ~
9
j

1.5
ra/ws

8r 1,5
ratws
I
0.5
ra!w5

I 1161\5

k-1E) T1&/.1
0.5
9f/1,1
. T1&/151
TI£rr
0,5 D,S
9r!ws

3 'i' 2
---;.i--
UI
~
}-,
L 28 .1
1,5 0.5
lor br

~--------- @
~---J@
113 114 115 116 11',' 11B 119 120 \21 122 123 124 125 126

[ 97.128ill
U8 - bec pentru ilurninarea brlchetei
Tlx - contact ell 1 fi~a @ - legatura
bard
de rnasa -1-, in arborele de cabluri al instrumentelor de
Tly
T1v

Tlw
- contact cu 1 fi9a
- contact

- contact
cu 1 f;~~

Cll 1 fl9a
e - legatura
bard
de plus (58b), In arborele de cabluri al instrumentelor de

T2a - contact Cli 2 rise


(;;;\ - legatura de plus -1- (30), in arborele de cabluri al instrumentelor
T2b - contact cu 2 fi~e V de bard
T2c - contact cu 2 fige
T16 - contact cu 16 fige, in spatele tabloulu! de comanda median
TV14 - distribuitor de tensiune pentru autod!agnosticare, deasupra placii
de felee
UI - bricheta

--
-1-'-
Sistemulde semnalizare ~i de semnalizare de avarie, intrerupiHorul lampilor de parcare

30 30
15 15
X X
31
P
~1 ~~
~ '« ,
m.
n J

1.5 1.5 1.0 0.5 1.0 1,0


swlbl grlsw sw!gn sw/ws
wslgo swjws}
1

11

~
EJ

-'----------
141 142 H3 144 1<15 1,16 147 148 1>19 150 151 152 153 154
f9~1
E2 -- IntrerupiHorul de semnalizare
E3 -- Intrerupatorulsemnalizarii de avarie
E19 - Intrerupator pentru lampile de parcare
J2 -- releul semnalizarii de avarie
K6 -- becul de control pentru sistemul de semnalizare de avarie
T4c -- contact cu 4 fi~e
T5b - contact cu 5 fi~e
T7a - contact cu 7 fi~e
-11-
Farurile, lampile de pozitie, comutatorul de pe coloana de directie pentru schimbarea manuala a fazei
farurilor ~i pentru semnalizare luminoasa
30 30
15 15
X X
31

~ ~ ~
I
mJ
n
A2J7 Am

1,5 1,5 0,35 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
\'IslSW, ge/sw ws grlsw ws qe e \'IS rOlJj9 wsls\'l

1 I~"""

T1916 T19/10 T!9113 T19/4 T!9/15 "'9/12

0,5 0,5 30 56
grlsl'l grlro T5b/5 T5t
."
,
E 41 I
-
I ..
", ~
T5b/4 T5b/2
56a 5Gb

1/56a 4/56b 2158 .. 1/560 415Gb 2/58

M1
~ L2 L2 M3

3131 3131

1,5 1,5
br

brr

--I.8
127 128 129 130 131 132 133
1
134 135 136 137 136 139 140
197-128801

E4 - intrerupator pentru schimbarea manuala a fazei farurilor $i sem-


nalizare luminoasa
L1 - bee eu filament dublu pentru farul din stanga
L2 - Dee eu filament duDlu pentru farul din dreapta
M1 - bee pentru lampa de pozi\ie din stanga
M3 - bee pentru lampa de pozi\ie din dreapta
T4 - contact cu 4 fi$e, in spatele placii de relee
T5 - contact cu 5 fi$e
T19 - contact cu 19 fi$e, in suportul broa$tei

@ - legatura de masa, in arborele de cabluri al iluminarii frontale


-13-
Semnalizatoarele, lampile posterioare
.,.,..".,
30
~:~~;:~~ ~~
x
31
~,::~:;,.~;,i,;,:~o';~~;";"""'\'~""
/ :~ ,
p
.
t S~~,
~ Ii :1~

;..-,'.1",""".::0'"
A1/2

r
1,0 a,s 1,0 O,S 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0
swlws

I
g/Isw 9r(ro 9w/gn gl/qn 9w/gn

._.
e 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
_8
1,0
sw/ws sw/ws sw/ws sw/gn swlgn sw/gn

T19/9 T2h11 T19/11 T2i11

1,0
9n1Sw

1,0
I
0,5
sw/gn 9/110

1 I BLA I I BLR
i
aLL 58L S8R 58R BLR SBA
T8d12
T8d14I T5d1z t T8d15 I T5d13-r T8en T8e1
" I~LsL T2h121 T~:I M4
Q 60 MB Mz ~ M7
@
63 ~
t
1,0
2/31
J
1,0
I
1,5
T8d11
31
T5d/5
31
---
II
1,0
T8e/1
31
I' 2/31
1,0
r~
1,0
br br br
. bl br bl

155
J816 158
156
I@ 157 159 160 161 162 163 164 165
I@
166 167
18
16B
I 97-12882 I
2 .. bee pentru lampa posterioara din dreapta
M4 .. bee pentru lampa posterioara din stanga
M5 .. bee pentru semnalizatarul din stanga tala
e - in
legatu/a (semnalizatorul
arborele din dreapta),
de cabluri al farurilor @ - legatu/a de masa -2-, in arbo-
/ele de cabluri posterior
Me - Decpentru semnalizatorul din stanga spate @ - in
legatu/a (semnalizatarul
arborele din stanga),
de cabluri al farurilor @ - legatu/a
de cabluride masa, in frontale
al ilumina/ii alba/ere
M7 .. bee pentru semnalizatorul din d/eapta tala
MB .. bee pentru semnalizatorul din dreapta spate
@ - punct de masa, suportul becului
T2 .. contact cu 2 fi~e, in spatele jambei de amortizor din stanga lampii posterioare din stanga
T21 - contactcu 2 fi~e, in spatele jambei de amo/tizor din dreapta
5d .. contact cu 5 fi~e, pentru lampa posterioa/a din stanga @ - punct de masa, suportul becului
lampii posterioare din d/eapta
Bd .. contact cu 8 fi~e, pentru lampa posterioara din stanga
Be .. contact cu 8 fi~e, pentru lampa posterioara din dreapta
'r19 .. contact cu 19 fi~e, in suportul broa~tei frontale
@ - legatura de masa -1-, in alba/ere de
cabluri al farurilor
-14-
Blocul de lumini, lampa posterioara de ceata

.',""""',""""""""""'C',"c"", '30

~ ~

RI2 RIa

1,5 0.5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 D,S 1,5 0,5 1,5 1.0
ro/go gr..{9n wslsw grlWB gligG gl/By{ 9'/'0 gllbl gr/ br glib! grlsw

T3!IIJ T3a/2 TI915 T3a/1

2/56 12/83b-t 13183a

4,0 NSL
T8d18
L20

I I
1.5
bl
T'9/S
1,5
br
TI9116
@

@> e
169 170 171 172 173 174 I7S 176 177 178 179 180 181 182
197,128831

:1 - blocul de lumini
:20 - regulator pentru blocul de lumini 9i pentru instrumente @ - punct de masa, suportul becului lampii posterioare din dreapta
A
;13
9
- bec
-
de control pentru lampile de pozi\ie
beG de Gontrol pentru lampa posterioara oe eea!a
- bee pentru iluminareabloeul de lumini
e - legatura de mas" -1-, in arborele de cabluri al farurilor

20 - bee pentru lampa posterioara de eea\a, in spatele plaeii de relee @ - legatura de masa, in arborele de eabluri al iluminariifrontale
3a - contact cu 3 fige
8d - contact cu 8 fige, la lampa posterioara din stanga
19 - contact cu 19 fige, in suportul broa9tei posterioare
-15-
Uimpilede mers inapoi, claxonul bitonal
",",,",", ""',, ,
30
15 ~
x.
31;' "',

~ ~

FIe

1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5


swIre swlbl swlbl br brlsw brlbl 5w/ge
ffi

T19114 T19f7

8
1,5
swlgo

1.0
swlbl

RF I RF I RF
e
DlF4
Y-i I@ M16 ~M17
~@ ~H'~
.1 11
1.5 1,5
brlsw brlsw

@)
v

183 184 185 186 187 18e 1a9 190 191 192 193 194 195 196
197-209191

F4 - intrerupator pentru lampile de mers inapoi


H1 - claxonul bitonal @ - punct de masa, suportul becului lampii posterioare din stanga
J4 - releu pentru claxonul bitonal
M16 - bee pentru lampa din stanga de mers Inapoi @ - Dune! de masa. suportul becului lampii posterioare din dreapta
M17 - bee pentru lampa din dreapta de mers inapoi
T5d
T8d
-
-
contact cu 5 fi$e, pentru lampa posterioara din stanga
contact cu 8 fi$e, pentru lampa posterioara din stanga
@ - legatura de masa, in arborele de cabluri al claxonului bitonal

T8e
T19
-
-
contact cu 8 fi$e, pentru lampa posterioara din dreapta
contact cu 19 fi$e. in spatele grilei radiatorului, in dreapta
@ - legatura de plus, in arborele de cabluri al claxonului bitonal
-16-
Sistemul de ~tergere ~i de spalare a parbrizului

30 30
15 15
X X
31 31

~ ~

n IniSW swlgr Dr glVgo n Dr!SW gnJWS glVro

T1.0
brlbl

53b 53 J H T
I"T7a11 I T5e11 T5c13 T5e15 Hell T4CJ2
L:i. i"<'-.
"'."'- - ---
HI"M;i "...,I
T4e13 TSel2 T5e14
31 53 530 E22

P!>.2J5 J b p!>.'fS3n P!>.3fSJo

~
,
...
. '' '

,.
.
.
..
'
".'
. '..
,. ~
n4/53 . .. ... .. ..

,:-77
.....
. . ..
..
. ,
. ..
. .. . .
.. ,,
.
....

. -

,5131
1.0
br
V

v I

197 196 199 200 201 202 203 204 205 206 207 206 209 210
I97,20nO I
E22 - intrerupiHorul de func\ionare temporizata a ~tergatoarelor
H - ac\ionarea claxonului
J31 - releu pentru automalul de interval a sistemului de spalare-$Iergere
T4c - contact cu 4 fi~e. in spatele ma~tii calcanei de direc\ie
T5c - contact cu 5 fi~e,in spatele ma~tiicalcanei de direc\ie
T7a - contact cu 7 fi~e, in spatele ma~tii calcanei de direc\ie
V - motorul~tergatoarelorincepand cu 11.95. cu siguran\a termica
.17-
iistemu, de ~tergere ~i spi:1larea lunetei, lampile de frana
"-"'"o-_C.."".;,,'>,:C">""'~'-~ '.,.",- ,"'",,>,,-_,,;>,~,',""'C"'.
,';~,' ,-,,'.;i-..,.c-"

w
y

1.0 1.0 1,0 1,0 1,0 \,0 1.0


9,vro hrtbi gt1l'w 'w:9~ swlro ro/go rolsw

T~",1 -,I Ts.t.iJ


1.0
,..fb!

ffi T~~'1 T~.-~


1,0
swiro
I 54 S4 I S..\
f
TS...e , TSa." f Tecla
~ VS9 V'2 0 Mlo"-0 M9 F
<."31
[6';\
' '
'-0 -~-- @)

"'
8

<11 '" ,I) <!.1


]
215
.:-?::)
216 zn 218 219 no nl
..-,-..--------
~n ?2J 2H
'--'-'--'-,
i9l-l2e8~, J

F - intrerupatorullampilor de frana
J30 - releu pentru sistemul de 9tergere 9i spalare a lunetei
@ - punctde masa,suportulbeculuilampiiposterioaredin stanga
M9 - bee pentru lampa de frana din stanga
M10 - beG pentru lampa de fr.m;; din dreapla @ - punct de masa, suportul becului lampii posterioare din dreapta
T5d - contact cu 5 fige, pentru lampa posterioara din stanga
T5e - contact cu 5 fige, la panoul de inchidere posterior § - legatura de masa. in arborele de cabluri al hayonului
T5g - contact cu 5 fige, in hayon
T8d - contact cu 8 fige, pentru lampa posterioara din stanga
T8e - contact cu 8 fige, pentru lampa posterioara din dreapta
V12 - motorul 9tergatorului lunetei
V59 - pompa de spalare a parbrizului 9i lunetei
-19-
Generatorul de curent alternativ (alternatorul), bateria de acumulatoare, demarorul, contactul de pornir

30 30
15 15
X X
31

JJ ~

O,S 4,0 6,0 0,35 4,0 2,5 4.0 4.0 1.5


bl b( (0 b4 '0 ,w/~ '0 ,wl9' SW

Tlb I I 1 ,Tv!
40
1
(OIIW I 130 D

4.0 1.0 05
roil" !>f'ro

TV2
J
ITz1} 1
- ,
6.0
/0

25.0
aw

A B .

,5 Q

8 ,
..
J 7 9 1O 11 n \ J ,~
,~-'-\
9'.'3,),&(
..----

A - bateriade acumulatoare
C - demarorul
Cl - regul..torul cle tensiune
D - contactul de pornire
J59 - releu de descarcare pentrucontactulX
T1b-contactcu1fi~a,In
-19-
Ventilatorulradiatorului, suflanta de aer proaspat

4,0
roIsw
2.5
re
4,0
swIre

,0.5
grlbl

TaC/l
f
1.0
TSC/3

grlbl

..;"'.'~~'95.,''',.: " "


'
; F'8
"

;',," .,
.'~"'~ ;~>i"' . , "'",'.'
, " , ,
'
,
,,

r+
r
"

r r
, ,, ,

Eg!;.s""."""."'.../."'r?~i"$1
2.5 2.5 4.0
13
2.5 2,5
14
2.5
15 f"
1.0
rolsw roIws \ItS r;;e!sw ws/$W 00 br

_
Tae/4

"n 1 ~ 2
a ~)IV2
V7 ,"","'~,.,~.;n".;

13
2,5 2,5
bt bt

@
15 15
Ie
17 18 19 20
@)
21 22 23 24 25 26 27 28
197-111281

:: 9 - Tntrerupator pentru sullanta de aer proaspat


; 18 - Tntrerupatortermic pentru ventilatorulradiatorului
@ - punct de masa, Tn partea inlerioara a montantului A din dreapta
- 18 - bee pentru iluminarea dispozitivului de reglare a aerului proaspi'i! t;;\ - legiHura de masa -1-. Tn arborele de cabluri al instrumentelor de
~ 23 - rezisten\a Tnserie pentru sullanta de aer proaspat ~ bard
324 - siguran\a de supraTncalzire
/ 2 - suflanta de aer proaspat
@ - legatura de masa -1-, Tn arborele de cabluri al larurilor

/ 7 - ventilatorul pentru lichidul de racire


r 8c - contact cu 8 Iii/e. Tn spatele tabloului de comanda median
-20-
Demarorul,generatorul de curent alternativ, sistemul de preincalzire din colectorul de aspiratie, modulul
de comandii pentru Mono-Motronic
30
IS
X
31

.
05 0.3> ~.S 1,0 0.5
bl ""$ br
10 sW Ka.I F,Z9
I
I h-r, I I
e
0.$ 0,$
I
I I - 1>1/"'$ bllw!l
T28/16
f!j T2l! 0,5 O,S a,s 1,0 I ..1
TIt) K
owlw. ow!wo
0\1
ow~'w$
:
OW""$
c&
~
a.S!>1
14S;I40 , T45iJJ

m
14 513 ~
J 257
0.5
9,,19"

Ai.
&.1T 2.:2
I I
2>.0 6.0 2.5
sw 0" ,ois..
I

D. B.
,
.: 50
J C.S
T!c

."ig<!
C ~
C, B Neo

r
NSI

0.5
IW.'w"

J . .
@
l
:I 9 10 1\ 12 !3 14

i 97.13530 J

A - bateria de acumulatoare T1b - contact cu 1 lisa, in apropierea bateriei de acumulatoare


B - demarorul T1c - contact cu 1 lisa, in apropierea colectorului de aspira\ie
C - generatorul de curent alternativ T2 - contact cu 2 lise, in spatele placii de relee
C1 - regulatorul de tensiune T2d - contact cu 2 lise, in spatele placii de relee
F129 - automat manometric pentru sistemul de climatizare - dear la auto- T28 - contact cu 28 de lii/e, la tabloul de bard
mobilele ou ~i~tem de Qlim"ti""re T25a - contactcu 25 de lise, la motor
J81 - releu pentru sistemul de preincalzire din colectorul de aspira\ie T45 - contact cu 45 de rise
(01246)
J257 -
K
K84 -
-
modul de comanda pentru Mono-Motronic
tabloul de bard
bee de control pentru sistemul de climatizare - dear la automobilele
0 - punct de masa, la blocul motor

N51 -
cu sistem de climatizare
rezisten\a de incalzire pentru sistemul de preincalzire din colec- @ - legaturade plus -1- (15), in arborele de cabluri de la Mono-Motronic
torul de aspira\ie
N80 - supapa magnetica 1 pentru sistemu! cu carbune activ (01247) --- doar la cutii de viteze automate
-21-
Modululde comanda pentru Mono-Motronic, potentiometrul clapetei de acceleratie, senzorul de tempe-
ratura aerului aspirat, senzorul de temperatura a lichidului de racire, contactul de ralanti, dispozitivul de
reglare a clapetei de acceleratie
30
15
X

~1 !:, ~

G.5 4.0 I.G I.G G.5


",is., Ii
9.v.S"
8 J361 TV I) .,>if(' g",1o1 K
T18..76

a,s
IfT,v.Tw; I
IT
0.5 1.0
Tly I fT2S""15
0.5
iTIVI
G.S 0.3S
I
.
9.1'" 050 .
gnlgr .,,",1.
,,}i.go
I.'w,

l * I
I
I IT)!)
05
I I.'ws

~ ~
1.0 0.5 0.5 G.5 0.5 0.5 0.5 O.S 0.5 0.5 1.0 1.0
",siS'" g""ro Ic',w .,s
~r"~2s:ib~28&:lb~2eaJI
i T2S:!b~28:r~28N.i T28~:i~28~"9 Tn £ T2S"'! Tn&' T2S.,t
9 'f 21 'f 23 'f 114'f 24 'f 16
Z2
4 I
0.5
13 'f 0
12

T0.5
9"!ro

~
I~IG69 V6()

0,5
. . .
G4]
'w
Foo
~;

!.
::.. b~:'~1 b~I;' CS

t T16N

j
20
1.5
"L J@ o"s'"

___~dL~
_. L_~- In I,G.w, ,
G .'1? r,~
._--
1S 16 17 18 19 ~Q <I ." ;') 14 25
~O'S
",,',...
15
Q
2/
@) L~-
26

[9"7'13531 !

D - contactul de camire T28 - contact cu 28 de fi~e, la tabloul de bard


F60 - contactul de ralanti (00516) T28a - contact cu 28 de fi~e, la motor
T45 - contact cu 45 de fi~e
G2 - senzor pentru afi~ajul temperaturii lichiduluide racire (01039)
G42 - senzor de temperatura a aerului aspirat (00523) TV13 - distribuitor
de tensiunepentrusemnalulde viteza,deasuprapladi de relee
G62 - senzor de temperatura a lichiduluide facile (00522) V60 dispozitivul de reglare a clapetei de accelera\ie (00282)
--
G69 poten\iometrul dapetei de acceleralie (00518)
G127 senzor pentru dispozitivul de reg/are a clapetei de aeeeleratie (00670)
J257 - modul de comanda pentru Mono-Molronic .
@ - punct de masa, la blocul motor
J293 - modul de comanda pentru ventilatorul radiatorului
J362 - modul de comanda pentru sistemul de autorizare de camire @ - legatura de mas a -1-, in arborele de cabluri de la Mono-Motronic
K - tabloul de comanda
N30 - injector, cilindrul1 (01249) @ -
e---
legatura de masa -2-, in arborele de cabluri de la Mono-Motronic
T1 - contactcu 1fi~a,in spatele placiide relee
T1y - contact cu 1 fi~a, in spatele placii de relee - legiitura (intrare a sistemului de climatizare), in arborele de cabluri al
T3f - contact cu 3 fise, in spatele tabloului de bard sistemulUl de dimatizare - ventilatorul radiatorului
T2h - contact cu 2 fi~e, in spatele placii de relee - racordarea sistemului de dear la cutii de viteze automate
climatizare
T12 - contact cu 12 fi~e, in spatele placii de relee . cablu al rezisten\ei
-22-
Modulul de comanda de la Mono-Motronic, sanda Lambda, sistemul de aprindere, pompa de combustibil

31"
IS
X
Jl
sa 1
.
~ ~

t>

0,5 1.0 \,5


9""01 ro '0 ws

~
.-.

\ ,5
5
...
1Q,5 '.../
(;'-""
\EI))

I
r
1.0 0,5'
'" C~1
~-
- nano
"" I> G5 K

~'
J"s'
:
- -

'
""

''.'
r 4 ~' :'
' '
I '
''
' '
4
':T''' ."': :
4
,
1

-'0- '

,,",
ij " ""
.
" "
" ",
."
,
,

~
"
< . "
'
" .,"
.
. "".
'."I~48?rT4.o.7:. .~:
~ ,,, ,
.
,' '
", ,
,
"
"
,

, ',,, ,
, ,
".. ,
, ",, ,,
,, , , "
," " ,
,
,
,, , ,,,,
,
, ,,, " , ,
, ..'
,
,, ,
J "., "~'f
5'< 1 ~" ,I .+i<ii Nt>]
:.';;;'"'>:i;~:-I~~;J8. H~~~'T'I~!J n:!:- ,

U 4 ' ,

I IS
W$ 'I" ro.
0,5
'$W 0,5 :";9n
gri"'
1'2-;11 T2(\..\lfl)...T
'

, '
S' 8
"IO0 ~T28~-a
~I- 10
I,D
iro

f- 1,'.

-- .."..-- -- .- -,-
,r'1 ]0
0,5
b,-.'~w

T4/1 TVJ

GJ9

'~~

.T4J2 ,Tn
1,0
t.,-

(,;~1
'>..j
,-"..,1~ ,-, , ,-, ~~ ,J~~) i,".-l ~~ ".._--
29 JG JI J2 Jj :14 J5 )(, )7 38 39 40 4! 42
,""' ,
~'-~-~~.!

G6 .. pompa de combustibil T28 - contact cu 28 de fi$e, la tabloul de bard


G39 .. sandaLambda(00525) T28a - contact cu 28 de fi$e, la motor
G40 .. senzorul Hall (00515) T45 - contact cu 45 de fi$e
J17 - releul pompei de combus!;b;1 (01250)
J257
K
- modulul de comanda pentru Mono-Motronic
- tabloulde comanda @ - punDt de masa, la blocul motor
N152 .. transformatorul de aprindere
N157 - treapta finala pentru transformatorul de aprindere @ - legatura de masa -3-, in arborele de cabluri al farurilor
0 .. distribuitorul
de.aprindere
P
Q
..
-
mute de bujie
bujii
@ - legatura de masa -2-, in arborele de cabluri de la Mono-Motronic
T3a - contact cu 3 rise
T4 - contact cu 4 fi~e, in apropierea colectorului de aspira(ie @ - legatura de plus -2- (15), in arborele de cabluri de la Mono.Motronic

---
23-

enzorulde presiune a uleiului, senzorul de temperatura a uleiului, senzorul de la vitezometru

0.35 0.5 0.5 0.35 0.5 0.35 0.35 0.5 0.35 0.5 0,35 0.5 1.0
w q<!iro gIVSw .... ...$ ""5 blisw ....$ .....'1>1 W5 br"". brlws

fT'M
bl

n'13
I
Tn:17
I I
128/6
I
T:'.6;'9 T:/8J5 rnl11
I I
E86
K K K K K K EHI9

Ta.... T (B0..7 Tai\.70 T2S",'28


,l

[fD I
T
D.S
s...
0,5
briro
05
br
e
I I I
T26a.75

G32

2iG In S

F,
~G'
8J F 22
I \{~..I
3iJ1
G 22

I
I
if
i
,
I
I
,
J f
@)
~j .t~
~
I

45 46
~
41 48 49
.
50
!
51 5, 53 54 55 56

i 97.13533 i
E86 - tasta de programare pentru afisajul multifunc\ional T28a - contact cu 28 de rise, la motor
E109 - tasta de memorare pentru afisajul multifunc\ional
Fl .mmwrul d.. i>",s;une a uleiului
@ - punct de masa, la bJocul motor
F22 - senzorul de presiune a uleiului (0.3 bar) (00772)
G3 - afisajul de temperatura a lichidului de racire
G8 - senzorul de temperatura a uleiului (00534)
<§) - motorului
legatura de masa -5-, in arborele de cabluri din compartimentul
G22 - senzorul de la vitezometru (01086) - (senzor Hall, la cutia de
viteze)
G32 - senzor pentru afisajul de lipsa a lichidului de racire
K - tabloul de bard
T4b - contact cu 4 lise, in spatele mastii calcanei de direc\ie
T28 - contact cu 28 de lise, la tabloul de bard
-24-
Modulul de comanda de la Mono-Motronic, sanda Lambda, sistemul de aprindere, pompa de combustibil
30 30
15 15
X X
31 31
,

~ '~
d

1.0
..
',0 0,5 \,5 . 1.5 \,$ 0,5
tr br"re br r",'9" Hisw

I.
f0l.
9"""
t!i Tlrll
nT
"" 8.oil 8
I T
0,35 U
ow
0,5 0,5
w,",'i
TnNI5

I ! Ivwo

r~
1,0
I "I' '-;.::.J
r,r,lro
I
L. _8I
. 0,5

J "' "

"'':)''''
i
'
' '
257 "
'
"
'
"

.'' '

m
" "
. .
"
, " , ,

,,
", , "" .'
, ", "
,
, , ,,",

'M.n~.' :-,I;;:i;:: , ."


" '" " " ,,,

",,
,
",
,,
,,

1
N \52
~ NISI'
nAil -<)--
.
(') 4
0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
b"/9' h roil'" gn!wI I>t/Q8

r
0,$
ow
Ta...,W
10
T15&11!

------- 0

0,5
tY;g8
n Tn,,;, W T2Vl T2V1
11
T
1.0 1,0 Ow
b,lg" br

P G
~G" Q

0,5
c,ibi
"or
tlJ Ii
i
'
8,11 : ,
I i :!
I 18

57
(~) .,
v
58
\.~/
II
~ ~-----
'
I

59 w
...-...-
6\
,,:;;;'
r

52 ':::? 6J
, j~;;~:,
64
'0 ,
j

6~
j;
66
i
:

~
,
!

65 69
r-'
k TO
197,13105
\ ~
'"
:
- senzor pentru afi~ajul de nivel al combustibilului
G
G6 - pompa de combustibil @ - punct de masa, la chiulasa
G39 - sanda Lambda
G40 .. senzor Hall (00515) 0 .. punct de masa, in apropierea colectorului de evacuare
f<13L
N157
-
J257 .. modul de comanda pentru Mono-Motronic
tmmformatorul de aprinde;re;
- treapta finala a transformatoruluide aprindere
~
\::::J
- la Mono-Motronic
legeitufei de ma5ei (modulul de; oomandei), in arbomle de oabluri de

0 - distribuitorul de aprindere
P
Q
-
..
mule de bujii
bujii
@ - legatura de masa, in arborele de cabluri posterior
T2j
T2r
-
-
contact cu 2 fi~e, in apropierea colectorului de aspira(ie
contact cu 2 fi~e, in spatele placii de relee @ - legatura de plus - 1- (15), in arborele de cabluri de la Mono-Motronic
T3a
T8a
T28a
-
-
-
contact cu 3 rise
contact cu 8 fi~e, in spatele placii de relee
contact cu 28 de lise, la motor
. cablu al rezistentei
T45 - contact cu 45 de fi$e --- cutie de viteze automata cut Ie de viteze manuala

--
-25-
Senzorulde presiune a uleiului, tabloul de bard

3D 30
III ; !II
X X
JI 3!
I

d ",
v,.
II
U2/1 I.2JS CIS T/1
.
0.5 0.5 0.35 0.35
bUsw br ......

28a1 28a1 mal


27 28 20

, .~2
.' .
~""rI G32
F22
F1
0.5
r
t</ro

e 8.J Sol
11 n 73 7~ 75 76 T7 18 79 80 81 82
197-111321

F1 - senzorul de presiune a uleiului TV 4 - distribuitor de tensiune pentru dema 15


F 22 - senzorul de presiune a uleiului (0.3 bar)
G 32 - senzor pentru afi~ajul de lipsa a lichidului de racire @ - legatura de mesa -1-, in arborele de cabluri al faruriJor
J285 - modul de comanda cu unitate de afi~aj, in tabloul de bard
K 1 - bee de control p~ntru lazalungea farUrilor
K 2 - bee de control pentru alternator
K 65 - bee de control pentru semnalizare stanga
K 94 - bee de control pentru semnalizare dreapta
L 10 - bee pentru iluminarea tabloului de bard
L 75 - bee pentru iluminarea afj~ajului digital
T28 - contact cu 28 de fi~e, la tabloul de bard
T28a - contact cu 28 de fi~e, la motor
-26-
Afi~ajul de nivel al combustibilului, afi~ajul de temperatura a lichidului de racire, turometrul. becurile de
control
JO
15
X
31

f d
,,9
;

0.5
. WI'
bI.'ws ro-',~ ow

~,..,,~..:! TVf :I
0.5 0.:>5
bU~ t>llws
~ ~~

--..---.-------------
5S 813 87 8S 89 00 9\ 92 93 &4 £D 96 97 98

~7'11133]

G 1 - afi;;ajul de nivel al combustibilului TV13 - distribuitor de tensiune pentru semnalul de viteza, deasupra placii
G3 - afi;;ajul de temperatura a lichidului de racire de relee
G5 - turometrul
G 21 - vitezometrul
J285 - modul de comanda cu unitate de afi;;aj, in tabloul de bard
K 3 - bee de control pentru presiunea uleiului
K 7 - bee de control pentru sistemul de franare cu doua circuite ;;i pentru
frana de mana
K 28 - bee de control pentru temperatura lichidului de rikire/afi;;ajul de
lipsa a lichidului de racire
T 28 - contact cu 28 de fi;;e. la tabloul de bard
-27-
Tabloulde bard, afi~ajul multifunctional, senzorul pentru vitezometru, senzorul de temperatura pentru
temperatura exterioara, senzorul de temperatura a uleiului

~ ~§~~;;~~;~f~Ig~I~:'

~ ~r' . ~

0.:>$ 0.3S 0.35 0.5 O.S 0.5 a.5 0.5 1.0 1.0 0,5 0,5 0,5
brlw, 1'0 "". hlr... ",-,w. ro.w. bt! Q<I!ro br,ws br.ws 91\'5Wbr!WS w5Jro

0.35
lilws

T!TIV I 1 T.b<'I! T4b1Z T4b13 Tdt>/4

01 "'. ow HI

Hatll n~'2'7

~ EM; EI()9

TnA.' TnA'
~5 '7
~ l~
O.S
, 1'",',

Uf~
\I 5
Olf"',

i I
G21 GI7

Ge

(;S\
\:.:.)

99 100 101 In 103 104 105 106 107 IC'6 109 110 III 112

!97.\3102]
I
E86

~E109
- tasta de programare pentru afi~ajul multifunc\ional
- tasta de memorare pentru afi~ajul multifunctional G - punct de masa, la chiulasa
G8 - senzor de temperatura temperatura a uleiului
G1/ - senzor de temperatura exteriOara
G22 - senzor pentru vitezometru (01086)
J119 - afi~ajul multifunctional
J285 - modul de comanda cu unitate de afi~aj, in tabloul de bard
L75 - iluminarea afi~ajului digital
T1e - contact cu 1 fi~a, in spatele tabloului de bard
T4b - contact cu 4 fi~e, in spatele ma~tii calcanei de direc\ie
T28 - contact cu 28 de fi~e, la tabloul de bard
T28a - contact cu 28 de fi~e, la motor
-28-
Lampa interioara, iluminarea scrumierei posterioare, lampile numarului de inmatriculare
30 30
15 15
X X
3\ 31

.L'
'.5 0.5
.
<0.., , , ... g~

I ,--.,
t
\.5
""-"-
"-1
\.0
(~~)
r'-~IJ
'-r
0.5
'0. w, ro ."'.

I
.

~ T""" T".1 T,-


0.5ro.",
(~-;;\;
'-../.
r
05
b' ...
- vri~
t-
O.!;
'
1
0.5
r:;';;\
\~.j

W,) ~rj;" IIi"


,~ T1c 2

43\

0.5
Dr
0.5
Dr "'~ .---..-.----.-...-----.--.
(~)
r'
'!1T$92

(~-~~)t..--

~.,. 11<
T
1.5
15< IW
T
','3
0.5
'W'---""'" TV
tc~"..""I<;
0.5
j7 I I I I
0.5 0.5 0.5 0.5
.

0.5
b'
brit'
J.L
brl'"
t1
1>1'"
L -I1 -L i
brw. br bl"'S
II .
I
11
,r '
.;, X

fl
1.0
or
\.0
",
~""..,
0.5
0'
i T'~~:" ':"':"".'
a.5
br
0.)
or
0.5
br
() S
a.I
0 S
br
~ ~-
0.5
br
~
05
br
0.5
br
.

1IJ
~ 1 :~~'J:~~:J
,,< ", 11o
I
'~~n_~~~1 1[{:~:j~~~~~..
"7 "8 119 1]\ In 123 12<
J~JE~
J120(~~~~-.r~~...J:~~~l~~
1;5 126

F2 - intrerupatorul de contact al portierei din stanga tala


F3 - intrerupatorul de contact al portierei din dreapta tala @ - punct de masa, in partea stanga a portbagajului
F 10 - intrerupatorul de contact al portierei din stanga spate
F11 .. intrerupatorul de contact al portierei din dreapta spate @ - legatura de masa, in arborele de cabluri al hayonului
L 48 - bee pentru iluminarea scrumierei stanga spate - legaturade masa. in arborele de cabluri al intrerupatoarelor de
T 1 - contact cu 1 fi9a, in partea stanga a portbagajului @ contact ale portierelor posterioare
- legatura de masa -1-, in arborele de cabluri posterior
T 19
T 2"
-
-
contact cu 1 fi9a. la montantul A stang
cont"ct "u 2 fi9'" in p",I"" inf",i"",;; " m"nbnlului A din d""'pt" @
- legatura (intrerupatorul de contact al portierei), in arborele de
T 5e
T 5f
- contact cu 5 fige, la panoul de inchidere posterior
- contact cu 5 fige, deasupra placii de relee @ cabluri al intrerupatoarelor de contact ale portierelor posterioare
T 5g
TV17
- contact cu 5 fige. in partea stanga a portbagajului
- distribuitor de tensiune pentru intrerupatorul de contact al portierei.
@ .. legatura (lntrerupatorul de contact al portierei), in arborele de
cabluri posterior
deasupra placii de relee
W 6 - lampa din torpedou
@ - legatura de plus (58), in arborele de cabluri posterior

W 13 .. lampa pentru citit a pasagerului din dreapta (§ - legatura de plus (30). in arborele de cabluri posterior
W 15 .. lampa interioara cu dispozitiv de intarziere a stingerii
X - lampa numaruluide inmatriculare e - legatura (58), in arborele de cabluri al hayonului
-29-
Beculde control al franei de mana ~i al nivelului lichidului de frana, lampa din portbagaj, racordarea
radioului, bricheta
JIJ
15
X
31

0.5 0.5 0,5 0,35 0,5 1.5 1.S 1,5


bIA:It bt/oe bt bt to/WS rc/W$ roIwa br
CW

e
ro/ws
~ I ~ ~ ~e
T2g/1
Qfi i"f

1,5 0,5 0,5


rclws gr/bl Qf/bl
.J. TO/6 Ton
t:w, R

0,5
.
1.5
Tal8 .
0,5
T8/' .. Tal4
0,5
btlfo bt bI/WS bt/ro

T2g!2 T'8

TSe/5

TSg/5

n~ .!'o3

~~ dl ,2

~ '' '"
' '
'
; ;" ' '' "
"~" ,,: ' ',
'

f , .
"
" "
",
,

", U ,;;",' ,,
,
,
,
,
,, ,,
,
,
,, , '", ,
5~
F34J~ Fg'WJ I' J' l28
0.5 0.5 0.5
bt bt br

§ @ @ e @
127 128 129 130 131. 132 133 134 135 136 137 138 139 140
197-111361

F5 - intrerupatorpentru iluminarea portbagajului


F9 - intrerupator pentru becul de control al franei de mana @ - legatura de masa, in arborele de cabluri al hayonului
F 34 - contact de avertizare pentru nivelullichidului de frana
L 28
R
-
-
bee pentru iluminarea brichetei
radio
@ - legatura de masa -1-, in arborele de cabluri al farurilor
t;;;;\ - legatura de plus (58b). in arborele de cabluri al instrumentelor de
T la - contact cu 1 fi:?a,deasupra placii de relee v:J bard
T 29
T 08
T 59
T8
-

-
-
contact cu 2 fi:?e,in partea stanga a portbagajului
- contact cu :Jn~e, ", p..nOUIde inchidere po:>terior
contact cu 5 fi:?e,in partea stanga a portbagajului
contact cu 8 fi:?e,la radio
e - legatura
de bard de plu~ -1- (30), in arborele de cabluri al instrumentelor

U1 - bricheta
W3 - lampa din portbagaj

0 - punct de masa. in partea inferioara a montantului A din stanga


t8Q\ - legatura de masa -1-, in arborele de cabluri al instrumentelor de
\::::J bard
-30-
Dispozitivul de reglare a distan~ei de luminare

30
15 ; .
X
31,

i.IDJ
I
0.5
~1:JI

l T4!3

Lo
E102

v
..

V"fJ V..o

1.5
tY
3/.

tT"",
1.5
tY
@ --'-'---'
14\
1~
142 143
~~~
144 145 146 141 148
"----.
\49 1!J() 151 15<. \:;.3 ,~
f9H 1!E.J

E102 - dispozitivul de reglare a distan\ei de luminare


T 4 - contact cu 4 fige, in partea stanga a peretelui de protec\ie la stropi
@ - legatura de masa, in arborele de cabluri al iluminarii frontale
T 19 - contact cu 19 fi~e,In spatele grilei radiatorului, In dreapta
v 48 - motorul din stanga de reglare a distan\ei de luminare
V 49 - motorul din dreapta de reglare a distan\ei de luminare

0 - punct de masa, la colectorul de aspira\ie

@ - punct de masa, la blocul motor

@ - legatu~a de masa -1-, in arborele de cabluri al farurilor


-31-
Farurile,lampile de pozitie, intrerupatorul pentru schimbarea manuala a fazei farurilor ~i pentru sem-
nalizare luminoasa

X) X)
15 t$
I X
31 31
1

I
1>1.

O,S 1,$ 1,$ M a,s I,S I,S I,S


g/li"" .., 04 gIro .., f'OiQi) _'$Vr

'1!Tt~/6 fliT19/10 f1jT'9/U ri'iTI\Ji4 tIiT,oiU Ii: hll/12

)Q 56
1$0.15 1$b1
" "\'
e.' CI
I
TSbl4 T$I:n.
5>$. iYiC

>~--
,,---- G --"'---I-'~-"--I--1 §
T IISh' 4!56b f 2/$8 ~ , 4;Ub
liSh , 2iSS
.
~~~~---~
, M t t_~_: 1 L~--~ '
M;)

13i3' 13/31
,~ ,~

-_k
1~5 15>6 IS! ,~
~1_- 160 151 16:' 16:) 16A 1/15 166
,----
167 11>5
f9i,,"~7'
L~

E4 - intrerupator pentru schimbarea manuala a fazei farurilor :;;i sem-


nalizare luminoasa e - legatura (56b) -1-, in arborele de cabluri al iluminarii frontale
L 1 - bee cu filament dublu pentru farul din stanga
L 2 - bee eu filament dublu pentru farul din dreapta
M1 - bee pentru lampa de pozi\ie din stanga
e - legatura (56b) -2-, in arborele de cabluri al iluminarii frontale

M 3 - bee pentru lampa de pozi\ie din dreapta


T 5b - contact cu 5 fi:;;e,in spatele ma:;;tiicalcanei de direc\ie
T 19 - contact cu 19 fi:;;e,in spatele grilei radiatorului, in dreapta

@ - legatura de masa, in arborele de cabluri al iluminarii frontale


-32-
Sistemul de semnalizare ~i de semnalizare de avarie, intrerupatorullampilor de parcare
XI JO
I!> ,~
X X
11 3'
y ctl '
II.'

J Z
tit ", bl.'III
HitS .JI8 Xi'f X.r2

1.5 1..5 1,0 1,0 1.0 O.S M 1.0 1.0


5"""tJj """QII S*fw1IQf' g giro gm. ...fgI 1W.'wS

T5ttIl.
49 J
T7al2
491 Ks E2 E I,f aJs
t,i i;)-:, ..'....,.':
.......
E3
117&/31
l nai1
1'1 I Pl
nal..) PR
naif

--~ ---
169 170 171 "2 "3 174 17S 176 In 1711 179 11IQ \81 1<12
!97-111391

E 2 - intrerupatorul de semnalizare
E3 - intrerupiHorulsemnalizariide avarie
E 19 - intrerupator pentru lampile de parcare
J 2 - releul semnalizarii de avarie
K 6 - bee de control pentru sistemul de semnalizare de avarie
T 4c -
contact cu 4 fi$e, in spatele ma$tii coloanei de direc\ie
T 5b - contact cu 5 fi$e,in spatele ma9tiicoloaneide direc\ie
T 7a - contact cu 7 fige, in spatele ma9tii coloanei de direc\ie
-33-
Semnalizatoarele, lampile posterioare

JO .<. - .> 30
15
X

Y;,'
el
-""'-'ij';::':::~~~-:~,:;;;::~?'." ;~ dl
.1 .
11 II

~ ~
l 91
81
b1 bl
hI
. 1\13 I
10 1.0 0.5 0,5 1,0 1.0
I
A2J4
I
0,5
Ki5
15
Kill

...,110'$ ~wlw. 9r/ow grim swig" swign gr!9n br


m

iTwz iTM
1,0 10
$wtwo Iwign

e 1,0
$10'1 ;
1.0
owtwo
1.0 ,0
8
swig" Sw!g"

THI.'9
I Too"
0,35
f T:~ f T""
10 035
swt..~ gni$W $wig"

~ c!J

-. I
1.0 0.5
$W'9" grlro
ell 58L 581'1 5SA aLA aLR aLA 5$R
T I!Ul.L Tad/7
.
l&d/'2 18(1/4
J
T5<1'2
Tad..-5! TS<1r) ' T8-el7 , Teen T li6LA

~ @ e
]j~5 >T::~
31
' T~:5
JI I :~: 9M,e
!0 '
~1~7

br
I
i
10
TZh]1 I
1.0 15
I l
1,0
i
10
Tll:t

br br br br

-1Qi~ e -J§?_18
B
183 U,I 185 186 187 1as 189 190 191 19< 193 19,1 195 19~

l!7-1331S]

M2 - bee pentru lampa posterioara din dreapta


M4 - bee pentru lampa posterioara din stanga
@ - punct de masa, in partea stanga a portbagajului
M5
M6
- bee pentru semnalizatorul din stanga lata @ - punct de masa, suportul becului lampii posterioare din stanga
- bee pentru semnalizatorul din stanga spate
@ - punct de masa, suportul becului lampii posterioare din dreapta
M7
M8
T2f
-
-
-
bee pentru
bee pentru
contact cu
semnalizatorul din dreapta lata
semnalizatorul aln Clr@1!Ipt1!l
~p"te
2 fi~e, Tn spatele placii de relee
e- legatura <ie m"$i\ -1-, in arborel" d" cabluri al farurilor
T2h - contact cu 2 fi~e, in spatele jambei de amortizor stanga @ - legatura de masa -1-, Tn arborele de cabluri posterior
T2i - contact cu 2 fi~e, Tn spatele jambei de amortizor dreapta
T5d - contact cu 5 fi~e, la lampa posterioara din stanga @ - legatura de masa, in arborele de cabluri al iluminariifrontale
T8d
T8e
-
-
contact cu
contact cu
8 fi~e, la lampa posterioara din stanga
8 fi~e, la lampa posterioara din dreapta
@ - legatura (semnalizatorul drept), in arborele de cabluri al farurilor
T19 - contact cu 19 fi~e @) - legatura (semnalizatorul stang), Tn arborele de cabluri al farurilor
-34-
Blocul de lumini, lampile de ceata posterioare

J.O J.O
\S \5
X X
1 ]1
y,/,
0'
if .

~ ~

91 9\
bl

1.5 0,5 0,5 0,5 15 1,0 ',~ 1,5 1.5 0,5 0.5 05 \,5
,tY qr!rc 9,1.", g'~~ wsi~w 9','WS 9'1... g'! gtlQI 9'itl bl' 9,fbl

i1 T3..-3 ri'j T:1./2 0 T191S I T3i'1

NSl
ad'S

"'-:-'" I
* L20

~:'" ...-

2/5& II/Db 13

4.0

I
U!!J

",

8 (,'9I
')
---------
197 19! 191 2M ;>01 ;>02 103 204 105 lOt> 207 208 ;>Q9 210
r;;:;-::--'l
L?~~

E1 - blocul de lumini
E20 - regulator pentru blocul de lumini ~i pentru instrumente @ - punct de masa, suportul becului lampii posterioare din dreapta
E23

K4
- intrerupiHor pentru farurile de cea\a $i pentru lampile posterioare
de eeata
- bee de control pentru lampile de pozi\ie
e - k'gatura d" masa -1-, in arboml" d" cabluri al farurilor

K13
L9
- bec de control pentru lampile de ceata posterioare
- bec pentru iluminarea intrerupatorului de lumina
@ - legatura de masa, in arborele de cabluri al iluminarii frontale

L20 - bee pentru lampile de cea\a posterioare


13 - contact cu 3 fi~e, in spatele tabloului de bord, in stanga
T8d - contact cu 8 fi~e, la lampa posterioara din stanga
T19 - contact cu 19 fi~e, in spatele grilei radiatorului, in dreapta
-35-
Ulmpile de mers Inapoi, luneta cu IndHzire, claxonul bitonal

,~ 1$
X
X
31 31

~
gl

1.0
$W/fo
1.0 1.0
$W,1tJj _iN
0.5
tJt
0.5
g/bl
2.:>
swiQEI
2,5
ws/;1'\
1.5
K/12 I'A1/8
1,5 1.0 1.5

L",ITM
L II 14
I.n
1,0
swig

1.5
Or 1.5 1.5
$... sw/Q6 sw""QI)

,,1/5l!0 K 10 .JI 41 +

L3,~E15
1201 13/86

gJF4
:k
RF

C:9 M 16
RF
0
"""..J
RF
,,0
$'#;'bl

'.. TScJ/6 1 T5d!4 ., T8~!6


i
~0M 17
~lZI
-+

"1 J, r631
'C./ j.. r(;0
V
1.5
$'"
~H'~ 1.5
!Xes...
1.5
IJo','Sw

.
.(;':;-"
L._ l -l,~" ~,".. ..
@
" ,, ~ ,.,..,-, ,, ~ ,..~ 1. ? --"'--'--' . ".,,"-"-'--
. .

211 ;:12 2\3 214 215 21tj ;>\7 218 219 u'O 221 2Z2 nJ 224
!9,;,nU21

E 15 . intrerupator pentru luneta cu incalzire T 19 .. contact cu 19 fi$e. in spatele grilei radiatorului. in dreapta
F 4 . Tntrerupator pentru lampile de mers inapoi Z 1 - luneta cu incalzire
H1 .. claxonulbitonal
J4 - r"I,,~ ~..n\c~ .I..mn~! Io;\,m..!
K 10 .. bee de control pentru luneta cu incalzire
@ .. punct d", mad. ~uportul b",cului lampii po~t"'rioare din stanga

L 39 . bee pentru iluminarea intrerupatorului pentru 'Iuneta cu incalzire


M16 .. bee pentru lampa de mers inapoi din stanga @ - punct de mesa, suportul becului lampii posterioare din dreapta
M 17 .. bee pentrulampa de mers inapoi din dreapta
T 1f - contact cu 1 fi$a, in partee stanga a portbagajului 0 - legatura de mesa, in arborele de cabluri al hayonului
T 2k contact cu 2 fi$e,in spatele placiide relee
..
T 5d - contact cu 5 fi$e, la lampa posterioara din stanga @ - legatura de mesa, in arborele de cabluri al claxonului bitonal
T 8d - contact cu 8 fi$e, la lampa posterioara din stanga
T 8e - contact cu 8 fi$e, la lampa posterioara din dreapta @ - legatura de plus in arborelede cabluri al claxonului bitonal
-36-
Ventilatorul radiatorului, suflanta de aer proaspat
-iN
IS IS
X X
31 31

11
~I

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1,0 1.0 1.0 05 1.0 1.0
on gnloa $Wig ,",'1/$W ONs"" ,w'",- bf bf/Q/& gnloe on blls"" gnIwa gnIro

1
@)
1,0 1,0
T1,0
$w/<;;r ""10< bfl~

~ T21/1
71 53!) 53 J H T
J. T18/1 TSc;,l1 TSel3 T5</5 Hell T4tI2

-" ",

,
""
-
C""' C
'

",,, : , :-'-"'
"
.J 3 1!'
:' ." ",5 ' ,,"",2i.::,5' ''' C " : '
,
,
"

"

,, "
","

,, ," ,:
"

;"" - ,~".\:/:.. '.:..,'',,\,~:"':::,.,c"


." ,
"

15/31
1.0 br/Q/&
,c"

~
""
" ""
,,.
'

,
,.
'" "

,
"'

,,
', .
.
'

"
,
,
,,,"" " ,, , "
. "

" " "" "


,

,,, , ,
,
'

. . ' "."

",,
3
'' "
:!)'
".
'

, "
,
'
'
'

" ", ,, ,,
" ., ,',,,,, , ,,,,,
'

,, c,,.,,
"
'
". ' """ C

""
"

'C" ,cc,,"
'

,
,
'

'~,
,
"' I !
',,

,,
,

",
,
,'
c'S,J I
,,

,
'
"

'

, .'
'

,
!II

C'

,
"
"
",,
'

,
3J 53e
V

m 226 227 228 229 230 231 232 233 2J.4 235 236 237 238
[97-111431

E22 - intrerupatorul de func\ionare temporizata a ~tergatoarelor


H - ac\ionarea claxonului
J31 - releu pentru automatulde intervala sistemuluide spalare-~tergere
T2S - conrac! cu 2 fI~e, Tn spmele plaCii C1erelee
T4c - contact cu 4 fi~e, Tn spatele ma~tii calcanei de direc\ie
T5c - contact cu 5 fi~e, Tn spatele ma~tii calcanei de direc\ie
T7a - contact cu 7 fi~e, in spatele ma~tii calcanei de direc\ie
V - motorul ~tergatoarelor

@ - legatura (53a), Tn arborele de cabluri de la Mono-Motronic


-37-
Sistemul de ~tergere ~i spiHare a lunetei, lampile de fri'ma

30 30
1$ t~
X X
:u

)1
1t1
812
1,0 1,0 1,0
~ bti't' gnty*

i'\TSt'/3 aTSt/4

1.0
$>'</1::1

~~Tsg/4
fTSg/3
I,D
!yy'Sw

,[)
'wfro
o
S4 54 5.
In"/ "1

riJ
~VS9
'2
[f~7t,;:"
"'315~
.2l31
1.0
" "053. V'2
i M10

-@, I"~rm @
Me ,

~
:,.,
'2
'.~. F

239 NO
~@
241 242 243 244 245 24ti 247 241:1 249 m 251 25Z
[97.111«J

F
J30
- intrerupatorullampilor de frana (00526)
- releu pentru sistemul de ~tergere ~ispalare a lunetei
@ - punct de masa, suportul becului lampii posterioare din stanga
M9 - bee pentru lampa de frana din stanga
M10 - bee pen!fUlaf'i'lpade traM din areapta @ - pune! de masa, suportul becului lampii posterioare din dreapta
T 5d - contact cu 5 fi~e,pentru lampa posterioara din stanga
T 5e -contact cu 5 fi~e, la panoul de inchidere posterior @ - legatura de masa, in arborele de cabluri al hayonului
T 5g - contact cu 5 fi~e, in partea stanga a portbagajului
T 8d - contact cu 8 fi~e, la lampa posterioara din stanga
T 8e -contact cu 8 fi~e, la lampa posterioara din dreapta
V 12 - motorul~tergatoruluilunetei
V 59 - pompa de spalare a parbrizului ~i lunetei
-38-
Oglinda exterioara, reglabila ~i cu incalzire

- )0
15
X
3'

,or6 lUIlt4 '1M


05 0,:.15 05
"""'0 """!C

'T
t1' 32/5

F4
I

J """
O~ J T
K>0",'
i~',~
\,j
K

06 E48

Ln

0,5
.' 0.5
.8
sw'O'! c','S'" ., ,...ire tv
,.,w, h,'"" tv t. , ,t
' (' Tn,3 "' , T...~
"."
(1-1.,':)
t.-. 4
",..".' D,S """""""-"~""-"""""( ;:
'i"'" ,.,. '...
"
"

, "'::T324 ,,
"

I / !
;" .'
T "4' .',iT32..;

""
"
'

'
~
T5,'1 '
, '?-TSi2 :;153
,
T~"l T,.,',
1r'd" ~'l T,.,
'

~ ~iIE
, ,"
,
'

:"" """,'
0.,
' i"
"
""

"i
"
" ' ,

,,

' ' 0,)"""


JT-5",'T54
StY
",:
"
,,
'
i' '' ' ' ' '' '"
" ,' i',i
,
",
,
'
"

,,,,
, ,,
'

", ,
,
" ,
, "
"

" ",
'
Z

It~
""

'" '!
",

""" " ,
1""]"'1
I

" """""""",J",
""
"" "

"
,2
'.
"
""
"
"""i""""~

y"
""
,

" """"
""
"

"

"
""

,
","
''

-
"",
' '

"
'

""""],,,,,
J

,,

E" f
I lill~,

"( ') T5°


"'TI1
"
"
"
i :
r?~
"
,"
-
,
, ,,

"" ,
U
ix
", , ,
.i

W
"Z~,!,>,."..:J~,,;iM

.' 5
"
t "
V" ,
'.':';"~;}'~'

'~JT5.' :T'T121
1 I
I
~ '~ "

JT"' ', t .. 05

,
, \
"- ' ' "' ' "' - """" ' 'H , t ""'"""
'
J>TnOb
,
to, t:<
,r",
\"';:;;
,

~ )

7
w ii.'I.~w
I " , , ,,, , ,, , , ,

;-';";-
, , , -"'"

,
1,,::,..
"';'C~
,

,,"
wi'
';v_, ,

,-,--,J~~~'._-~,-_.
0 ,
~-1~13 -J~.
, ,
12 14
[~~~!~?~j
E15 -intrerupator pentru luneta cu incalzire Z4 - oglinda exterioara cu incalzire (pe partea ;;oferului)
E20 -regulator pentru intrerupatorul iluminarii ~i pentru instrumente Z5 - oglinda exterioara cu incalzire (pe partea pasagerului din dreapta)
E43 -intrerupator pentru regia rea oglinzii
E48
F4
-inversor pentru reglarea oglinzii
- intrerupator pentru lampile de mers inapoi @ - punct de masa, in partea inferioara a montantului A din dreapta
- tabloul de comanda
K
K 10
L 7Q
- bee de control pentru luneta cu incalzire
- ilU"';M.~~ ;nl.~.up,ao.ulu: de .egla.o a e81:~z::
0 - punct de masa, in partea inferioara a montantuluiAdin stanga
T 1 .. contact cu 1 fi~a,in spatele placiide relee @ ~oferului
.. pe partea
- legatuFa de masa, In arbOrele de cabll1ri al portierei
T 1a - contact cu 1 fi~a, in spatele placii de relee
T 5 - contact cu 5 fi~e, in portiera ~oferului @ - legatura de masa, in arborele de cabluri al portierei .. pe partea
pasagerului din dreapta
T 5a
T 28
- contact
..
cu 5 fi~e, in porIfera
contact cu 28 de rise, la tabloul de comanda
pasagerului din dreapta
e - legatura de plus (58b), in arborele de cabluri al instrumentelor de
bard
T 32 - contact cu 32 de fi~e,
T 32a .. contact cu 32 de fi~e, in partea inferioara a montantului A din dreapta
V 17 - motor pentru
regia rea oglinzii (pe partea ~oferului)
in partea inferioara a montantului A din stanga
@ - legatura ( reglarea oglinzii),in arborele de cabluri al portierei pe
partea ~oferului
..

V 25 - motor pentru reglarea oglinzii (pe partea pasagerului din dreapta) @ - legatura -1-, in arborele de cabluri al sistemului de reglarefincal-
zire al oglinzii
-39-
Instalatie radio "Beta" (4 difuzoare) cu antena rigida
"'.,.'.ff" -,,~,,"'.'~' . ...,.,.' '."',,-,'--,~-'n'
JQ~"'" 30
IS . '. .. ".- , IS
X
31

O.S ~~ 05 O.JS R" B O.S 0_35


..
Lu;

q~ 0.5 ~. I
I I
91f'
K 101580 QS Tl!lll

K
05
(I';'bI
-

0,5
~ HI'
,oIws g,lbl

;K: ",";g~ 8 O~
g"bl
I 9r I E:~.
I,S
ro/"'$
0.5
';"
1.5
'0.""$ '<>""$
e
R tan T&'6 J~
ni4 T8..i4
ra;sl~
I.S 1,0 \,0 0.5 \,0 \,0
bt b,..'bl bUs", ,0/"$ brew.

Thn
°t~l.
D/s

rJ;
nT]n0 ~TJi~'
10 I L-.-,
10 1,0 1,0 to a,s
9,..'01

. ',' ~'R"
2, ,2,
Ji~"
t:p> 221
La If""' u.
1.0 1.~ to 10 1.5
.
t>r
~!~n::r T2x/1
TJ~"'" L.:.J O.S
br
"--...
.
~~)
..----..-.--.----..------.--
6 9 10
Ie
11 12 1) H
L,:!.J

D - contactulde pornire T32 - contact cu 32 de fi~e, la montantul A din stanga


E20 - regulator pentru intrerupiHorul iluminari; 'i'i pentru instrumente T32a - contact cu 32 de fi!ie, la montantul A din dreapta
K - tabloul de comanda T42 - distribuitor de tensiune pentru clema 58b, deasupra placii de relee
K10 - bee de control pentru luneta cu inci3lzire T43 - distribuitor de tensiune pentru semnalul de viteza, deasupra placii
L16 - bee pentru iluminarea sistemului de reglare a aerului proaspat de relee
L28
R
- bee pentru iluminarea brichetei
- radio'
U1 - bricheta
R11 - antena - pima in 07.95 tara condensator @ - legatura de masa -1-, in arborele de cabluri al instrumentelor de bard
R20
R21
- difuzor de frecven!e inalte, stanga rata
- difuzor de frecven\e joase, stanga rata
e - legatura de plus (58b), in arborele de cabluri al instrumentelor de bard
R22
R23
T1a
T2x
- difuzor de frecven\e inalte, dreapta rata
- difuzor de frecven\e joase, dreapta rata
- contact cu 1 fi~a,in spatele placiide relee
- contact cu 2 fi~e, in spatele tabloului de comandi3 median
e. - legatura de plus (30), in arborele de cabluri al instrumentelor de bard
Clema 30 la intrarea antenei (A) cu radioul porni!, incepand cu modelul din
T8 - contact cu 8 rise, la radio anul1994
T8a - contact cu 8 rise, la radio (Alimentare cu tensiune pentru amplificatorul antenei - nu este necesar la
T28 - contact cu 28 de fi~e, la tablou! de bard antene rigide)
-40-
Trapa electrica incepfmd cu 8/94, lampa interioara, lampa de citit a pasagerului din dreapta

30 30
15 1S
X x
31 :11

.1.;7
Q
IW
0.' 1.5

I LJ'II,"'
.

T
life
0.5 ro e
r:za'lJ
K W6
....,,'0-

0.5
IIW,"
t TSt4 f U
ro:s...
T~!1 u,
T28/11
K

.e
3
I::';",,'
", ,', ,',' ""'" 'lt:;'
.., .. "
Ea
9: 2 ...
I>-:-S
.
0.5
.
I>,S
b( 110

T.'4

D.5

G
IT.,
0.5 L5
.. .
'''''!In to.*'"

T&'4 Tr.1 T6."3 T&..~ T&5

3 ..
J@
1,5
bt

5 6
w
bt

Ja 11 "
.
1.5

II 12 13 14
[97-1zmj

E8 ~intrerupator pentru trapa W6 ~ lampa din torpedou Q ~ legatura (model Komfort), in arboreta de
J245 - modul de comanda pentru reglarea trapei aceasta schema este valabila dear '\:::J eabluri al dispozitivului de ridieare a
K - tabloul de comanda pentru automobile eu dispozitive electrice geamului
L65 - bee pentru intrerupatorul trapei
de ridicare a geamurilor fW9'. - legatura de plus (30), Tn arboreta de
T 4 - contact cu 4 fi~e,sub bancheta din spate punet de masa, in apropierea motorului v.:::J cabluri posterior
T 5f - contact cu 5 fi~e, la montantul A din
.@ ~

pentru trapa 1\;\ - legatura de plus (15a), Tn arborele de


'(:J cabluri posterior
stanga, langa placa de relee
T 6 - contact cu 6 fi~e, in apropierea lampii @ punet de masa,
intrerupatorului trapei
in apropierea
ty;\ ~ legatura de plus (30), Tn arborele de
interioare \.:y cabluri al lampiiinterioare
T28 - contact cu 28 de fi~e, la tabloul de bard @ - legatura de masa -1-, in arborele de
eabluri posterior fY3\ - legatura de plus (15), Tn arboreta de
U 1 - bricheta \.:.:J cabluri al lampii interioarettrapei
V 1 - motor pentru trapa @ - legatura de masa -1-, in arborele de
eabluri allampii interioare

S-ar putea să vă placă și