Sunteți pe pagina 1din 5

Sistemul.

deevacuare
Motorul cu 4 cilindri

1 7 8 9 10 11 12 10 - Partea anterioara a tubula.


turii de evacuare cu amorti-
zorul de zgomot
La autovehiculele tara cata-
lizator.
11 - Colier dublu
12 - Teava intermediara
13 - Piulita, 40 Nm
14 - Catalizatorul
15 - Dispozitivul de sustinere
16 - Garnitura
Se schimba la tiecare de-
montare.
17 - Amortizoarele de zgomot
./ Cele doua amortizoare se
/ monteaza impreuna. Tncaz de
/'
repara\ii se inlocuiesc indi-
vidual sau impreuna conectate
printr-un colier dublu.
18 - Cota -c- = cca. 10 mm
19 - Marcaj
Pentru colier dublu. De trei ori
circumterin\a.
La\imea colierelor duble/mar-
cajul vezi pozi\ia -23-.
20 - LocuJde separare
16 Tn caz de repara\ii se mar-
cheaza prin tre; semne pe
circumferin!a. Separarea con- .
75 ductel de evacuaTe se face in
unghi drept spre axa sa.
17 21 - Cota -b- = ca 5 mm
22 - Marcaj
De trei or; circumterin\a.
j 23 - Cota -a- = ca 5 mm
24 - Marcajul
De trei ori circumterin\a. S = la
autovehiculele cu cutie de vi-
teze mecanica, A = la autove-
hiculele cu cutie de viteze
automata.
24 23 22 21 19 20 19 25 - Colier de fixare
18 126. 830 I 26 - Inel de sustinere
Doar la motorul de 2,0 1/115CPo
1 - Colectorul de evacuare 8 - Piulita cu man~on, 30 Nm 27 - Dispozitivul de suspendare
2 - Suport -
9 Sanda Lambda, 50 Nm Doar la motorul 2,0 I.
Motorul de 1,8 I: Tncolectorul de eva- 28 - Scut din tabla
3 - ~uruburi, 25 Nm
Doar la motorul de 2,0 1/115CP.
-
4 Scut de protectie termica cuare. Motoarele de1 ,4-/1,6-/2,0 I: Tn
5 - Racord catalizator, la motorul cu 16V in 29 - Piulita, 10 Nm
intre colectorul de evacuare ~i conducta de evacuare in tala cata- 30 - Partea anterioara a tubula-
tubulatura de evacuare lizatorului. turii de evacuare
Unge\i dear filetul cu G5. G5 nu tre- 31 - Garnitura
6 - Teava de masurat CO, 20 Nm
Se schimba la tiecare de-
7 - Capac de inchidere buie sa ajunga in zona de prelevare a
sondei. montare.
Verificali etan~eitatea.

...
Sistemul de evacuare este format din urmatoarele com- seriei, ca 0 singura parte componenta. Tn caz de repara\ii
ponente: colectorul de evacuare, conducta (tubulatura) puteti schimba amortizoarele 9i individual. In acest seep
anterioara de evacuare, catalizatorul, amortizorul anterior trebuie :>ectionata conducta (tubulatura) de evaeuare in
de zgomot, amortizorul median de zgomot (doar la locul marcat 9i apoi recuplata din nou cu un colier dublu.
motoarele VR-6) 9i amortizorul posterior de zgomot. Toate partile componente ale sistemului de evaeuare sunt
Sanda Lambda necesara pentru reglarea catalizatorului montate prin asamblari filetate, respectiv sunt eu eoliere
se aria 1(:1modelelecu motoarede 1,4-/1,6-/2,0-/2,8I 9i duble 9i pot fi inlocuite individual. Piuli\ele de fixare 9i
2,9 I in carcasa catalizatorului, la motoarele cu 16V in con- garniturile se schimba la fiecare demontare. Se verifiea
ducta anterioara de evacuare 9i la motorul de 1,8 I in inelele de sustinere 9i tamponul de cauciuc de porozita\i 9i
colectorul de evacuare. de defectiuni, jar daca este cazul se schimba.
Amortizorul anterior 9i amortizorul median de zgomot se La montarea unui sistem nou de evaeuare se reeo-
aria montate impreuna cu amortizorul posterior, conform manda sa se inlocuiasca toate elementele de fixare.

Motorul VR-6

7 1 1 - Colectorul de evacuare
Din doua parti.
28 2 - Piulita cu man~on, 30 Nm
2 3 - Teava pentru masurarea CO
4 - Stecar
27 3 Se fixeaza pe lagarul motorului, in
dreapta spate.
7 5 - Capac de inchidere
4 Verificati fixarea co recta a acestuia.
6 - Sanda Lambda, 50 Nm
25 Unge\i filetulcu vaselina G5. G5 nu
5 trebuie sa ajunga in zona de prele-
yare a sondei.
7 7 - Piulite
M8 '= 25 Nm
26 M10 = 40 Nm
Se schimba la fiecare demontare.
8 - Colier dublu
25 9 - Amortizorulcentral de zgomot
10 - Dispozitiv de sustinere
24 11 - Amortizorul posterior de zgomot
12 - Cola -c- =circa 10 mm
13 - Marcaj
Pentru colier dublu. De trei ori eir-
cumferinta.
Pozi\ia colieruluilmarcajului, vezi
pozi\ia -18-.
14 - !-ocul de separare
In caz de repara\ii. Se marcheaza
21 prin trei semne pe circumferin\a.
Sectionarea conductei de evacuare
in unghi drept in raport cu axa
conductei.
20 15 - Cola -b- = circa 5 mm
16 - De
Marcajul
trei ori circumferinta.
19 17 - Marcaj .
De trei ori circumferinta. S =la vehi-
culele cu cutie de viieze manuala;
A = la vehiculele cu cutie de viteze
automata.

~j~mJLIJ
17 18 17 16 15 13 14 13 12
18 - Cola -a- =circa 5 mm
19
20
21
-
-
Colier de fixare
- Inel de sustinere
Dispozitiv de suspendare
22 - Suport de suspendare
I 26 -831 I 23
24 -- Amortizorul anterior de zgomot
Catalizatorul
25 - Garnitura
Se schimba la fiecare demontare.
26 - Conducta anterioara de evacuare
27 -
Garnitura pentru colectorul de
evacuare
Din doua parti. Se schimba la fiecare
demontare.
28 - Scut din tabla
Demontarea si
, montarea siste- . Tnainte sa strange!i ~uruburile, reglati pozitia sistemului
de evacuare. Ave!i grija sa aveti 0 distanta suficienta la
muluide evacuare mC?ntare (eel putin 25 mm), daca nu este posibil, retiti
sistemul sau deplasati-I pe lungime. Inelele de sustinere
Demontarea trebuie sa fie incarcate egal. Aveti grija ca tevile sa fie
suficient de mull impinse in coliere. Tn imaginile 26-830
. Suspendati autovehiculul, vezi pag. 274.
~i 26-831 aveti cotele de montare.
.
Ungeti toate ~uruburile ~i piuHtele sistemului de eva-
cuare cu 0 substanta anti-rugina. Lasati aceasta sub-
stanta putin limp sa actioneze. "" .
. Demontati sanda Lambda.
. Motoarele de 1,4-/1,6 I: Demontati amortizorul poste-
rior de zgomot.
6~,,/
. Motoarelede 1,8-/2,0-/2,8-/2,9 I: Separati amortizorul /
anterior,respectiveel central ~i posterior de zgomot 'In
zona 20 (imaginea 26-830)cu un fierastrau pentru
metal.
. Demontatidispozitivul posterior de suspendare -15-

\
(imaginea26-830)~i demontati amortizorul posterior de
zgomot.
. Separati catalizatorul de conducta anterioara de
evacuare.
. Suspendatiamortizorul anterior, respectiv amortizorul
126-5881
centralde zgomot~i demontati sistemul de evacuare.
. Demontati conducta anterioara de evacuare din
colectorul de evacuare.
. Aveti grija ca dispozitivele de sustinere sa fie ie~ite din
. Par1i1ecomponente sistemului de evacuare pot fi suporturile de cauciuc cu cola corecta "b". Strangeti
demontate ~i individual. Tn cazul'ln care elementele de apoi ~uruburile ~i piulitele. Cuplurile de strangere se
racordare sau ~uruburile nu pot fi demontate, 'Incalziti stabilesc in func!ie de diametrul filetului, vezi imaginile
conducta de evacuare la locurile de conexiune cu un 26-830 ~i 26-831.
aparat de sudare oxiacetilenica. A~ezati dedesubt
azbest! Atentie: Pericol de incendiu!
Montarea
Atentie:Schimbaticampier inelele din cauciuc, piulifele $i
$uruburile.
Pentruapureedemontapiulitele$i$uruburi/esistemului
deevacuare $idupamaimulllimp,se recomandasa Ie ungeficu
0pastarelistentala temperaturi
ridicate,deexempluculichidMoly
LM-508-ASC.

. Montati conducta anterioara de evacuare 'In colectorul


de evacuare ~i strangeti ~uruburile cu mana.
. Monta!i catalizatorul cu noua garnitura la colectorul de
evacuare ~i strangeti ~uruburile cu mana.
. Mantat; conducta intermediara, amortizorul anterior,
amartizorul central ~i eel posterior de zgomot ~i co-
necta!i-Ie cu coHere duble. Strange!i cu mana toate
~uruburile. Cura!a!i cu ~mirghel elementele de co-
nexiune are coHere/or Inainte sa Ie Imb'nat', pentru a
Indeparta reziduurile de ardere. . Fixa!i fIan~a catalizatorului astfel Incat peretii fIan~el sa
. Suspendati toate dispozitivele de sustinere din cauciuc aiba aceea~i distan!a -a- de jur imprejur.
~i strangeti ~uruburile cu 25 Nm. . Coborati autovehiculul pe sol, vezi pag. 274.
Demontarea ~i montarea sondei Vehiculele cu catalizator
lambda
Toate motoarele pe benzina ale modelelor VW
Sanda lambda serve~te la controlul concentratiei GOlF/VENTO sunt echipate cu catalizatoare pentru
gazelor de evacuare ~i este montata la vehiculele cu curatarea gazelor de ardere.
catalizator reglat. Ea este montata Tnconducta anterioara
de evacuare, Tn apropierea flan~ei de legatura sau Tn
colectorulde evacuare.
Demontarea
. Deconectati~tecar-ulsondei lambda.
. Motoarelede 1,4-/1,6-/2,0-/2,8I~i2,9 I:suspendative-
hiculul,vezi pay. 289.
. Motoarele de 1,4-/1,6-/2,0-/2,8I ~i 2,9 I: demontati
sanda lambda din catalizator.
. Motorul de 1,8 I: demontati sanda lambda din co-
lectorulde evacuare.
Montarea
. Ungetifiletulsondei lambda cu pasta speciala VWG5.
Aten~ie:G5 nu trebuie sa patrunda prindegajarile pere-
tiler sondei. incercati pe cat posibil sa nu atingeti ~i sa SX-2601
nu murdariticorpul noii sonde lambda.
. Motoarele de 1,4-/1,6-/2,0-/2,8 I ~i 2,9 I: montati son-
da lambda In catalizator ~i strangeti-o cu 50 Nm. Catalizatorul este campus dintr-un corp celular ceramic
. Motorul de 1,8 I: montati sanda lambda In colectorul -3-, care este acoperit de un strat de sustinere. Pe startul
de evacuare ~i strangeti-o cu 50 Nm. de sustinere sunt depuse substantele active, care reali-
. Motoarele de 1,4-/1,6-/2,0-/2,8 I ~i 2,9 I: Coborati auto- zeaza procesul de neutralizare a compu~ilor poluan\i din
vehicululpe sol, vezi pag. 274. gazele de evacuare. Catalizatorul este fixat In carcasa -1-
. Conectati ~tecar-ulla sanda lambda. prin un strat izolant de protectie -2-, care compenseaza
~i dilatarile termice.
Functionand coroborat cu echipamentul de injec\ie
Verificarea sistemului de evacuare comandat electronic, doza de combustibil pe ciclul motor
de neetan~eitati este stabilita exact, pentru a asigura 0 functionare optima
a catalizatorului. Sanda lambda se afla In conducta de
la vehiculele cu catalizator reglat, neetan~eitatile siste- evacuare Inaintea catalizatorului ~i este scaldata de
muluide evacuare pot duce la urmatoarele defectiuni: gazele de evacuare care tranziteaza zona respectiva.
. Dificultatila pornire; motorul se opre~te, trepideaza In Sanda lambda este un senzor electric care mascara
timpulmersului In gal ~i cand se accelereaza. cantitatea de oxigen prezent Tn gazele de evacuare prin
Conditia de verificare: motorul este race sau cald la 0 caderi de tensiune ~i In functie de semnalul acesteia se
determina calitatea amestecului aer-combustibil introdus
temperatura suportabila la atingerea cu mana.
. Pornitimotorul~ilasati-I sa functioneze pentru a verifica In camerele de ardere. in fractiuni de secunda sanda
sistemul de evacuare. lambda peate transmite semnalele corespunzatoare spre
modulul de comanda al echipamentului de injectie $i prin
. Opritimotorul.
aceasta se corecteaza raportul aer-combustibil. Acest
. Introducetipistolul cu aer comprimat In capatul teviide lucru este pe de-o parte necesar, deoarece dozajul (Ia ra-
e~apament ~i etan~ati-o cu 0 carpa. lanti) este constant (Tn apropierea dozajului stoechio-
. Reglati presiunea de lucru la circa 6 bari. Actionati metric),pe de alia parte deoarece se obtine 0 func\ionare
continuu pistolulcu aer comprimat. optima a catalizatorului daca Tn gazele de evacuare este
. Ungeti locurile de conexiune dintre chiulasalcolectorul prezenta 0 cantitate suficienta de hidrocarburi.
de evacuare, colectorul de evacuare/conducta anteri- Pentru a se asigura 0 temperatura (ce asigura func-
carElde evacuare ~i conducta anterioara de evacuare/ tionarea catalizatorului) cuprinsa Tntre+300° C $i +800°C,
catalizator cu 0 solutie din comert pentru depistarea trebuie sa existe mai multe particule de oxigen In ames-
fisurilor~iapoi verificati daca se formeaza bule. tecul combustibil-aer deeM ar fi fast necesare pentru
. Remediatineetan~eitatile. arderea stoechiometrica.
. Pornirea motorului card nu se face niciodata prin
impingere sau remorcare. Se folosesc cabluri auxiliare
de pornire. Combustibilul nears ar putea sa se arda in
evacuare ~i prin supraincalzirea catalizatorului se peate
produce distrugerea acestuia.
H2O . Trebuie sa se evite pornirea repetata la race. Altfel se
I
aduna in catalizator combustibilul nears, care se arde
foarte repede cand se incalze~te producand astfel avarii
iHC ~CO2 la catalizator.
,'- ~N 2 .
In cazul dificultatilor la pornire nu actiona(i demarorul
P ~t(j mai mull decaf este necesar. In timpul incercarilor de
pornire se injecteaza tot timpul combustibil. Cautati
P2 .-,
Dx .-, defec(iunile ~i remedia(i-Ie.
. Daca apar defec(iuni la sistemul de aprindere, in timpul
I
diagnosticarii trebuie oprita injectarea combustibilului in
timpul ac(ionarii demarorului. Scoate(i in acest scar
SX.2603 ~tecar-ul de la releul pompei de combustibil.
!
. Nu se executa nici 0 verificare a producerii scanteii cu
~tecar-ele bujiilor deconectate.
tatalizatoarele utilizate la motoarele pe benzina sunt de . Nu trebuie sa se execute nici 0 verificare a presiunii de
II cu 3 cai. Aceasta inseamna ca pe baza reglarii in compresie a cilindrilor (balancetest) prin deconectarea
c(ie de sanda lambda, in catalizator pot fi neutralizati aprinderii unui cilindru. La deconectarea aprinderii
urian urmatorii compu~i: monoxidului de carbon (CO), fiecarui cilindru - chiar ~i prin tasteful motorului - com-
rocarburile nearse (HC) ~i pe oxizii de azot (NOX). bustibil nears ajunge in catalizator.
. Daca apar intreruperi in func(ionareasistemului de
aprindere, evita(i tura(ia mare a motorului ~i remediati
tilizarea autovehiculelor echipate urgent defec(iunea.
catalizator
Motoarele cu injectie de benzina ~i cele
Diesel
Pentru a evita defec(iunile sondei lambda ~i ale cataliza-
'ului trebuie obligatoriu respectate urmatoarele indica(ii: . Nu se parcheaza vehiculul pe frunze uscate sau pe
iarba. Sistemul de evacuare este foarte fierbinte In zona
otoare pe benzina catalizatorului !?iradiazacaldurachiar !?idura oprirea
motorului.
Se alimenteaza dear cu combustibi/ tara plumb.
Daca s-a alimental din gre~eala cu combustibil cu . La alimentareacu ulei de motor se tine cont In mod
plumb, trebuie schimbata conducta de evacuare din rata special sa nu se depa!?easca marcajul maxim de pe
catalizatorului ~i catalizatorul. Inainte de montarea joja. Uleiul In exces ajunge In catalizator din cauza
nailer parti componente se face plinul de 2 ori cu com- arderilor incomplete !?i peate avaria metalul nobil sau
bustibil tara plumb. chiar distruge catalizatorul.

Nu se ruleaza niciodata cu rezervorul gal.


. Nu demonta(i nici un scut termic de sub podea din zona
sistemului de evacuare.