Sunteți pe pagina 1din 69

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 1

Acest document reprezint ă un instrument de documentare, iar institu ţiile nu î ş i asum ă responsabilitatea pentru conţinutul

s ău.

B REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

de stabilire a unor norme specifice de igien ă care se aplic ă alimentelor de origine animală

(JO L 226, 25.6.2004, p. 22)

Astfel cum a fost modificat prin:

Jurnalul Oficial

 

NR.

Pagina

Data

M1

Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005

L 338

27

22.12.2005

M2

Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005

L 338

83

22.12.2005

M3

Regulamentul (CE) nr. 1662/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006

L 320

1

18.11.2006

M4

Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006

L 363

1

20.12.2006

M5

Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei din 24 octombrie 2007

L 281

8

25.10.2007

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 2

B

REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

de stabilire a unor norme specifice de igien ă care se aplic ă alimentelor de origine animal ă

PARLAMENTUL EUROPEAN

ȘI CONSILIUL

UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ăț ii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 2 ),

dup ă consultarea Comitetului Regiunilor,

hot ă rând în conformitate cu procedura prev ă zut ă la articolul 251 din tratat ( 3 ),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 852/2004 ( 4 ), Parlamentul European

și

Consiliul

stabilesc norme

generale privind igiena produselor

alimentare pe care trebuie să le respecte operatorii din sectorul alimentar.

(2)

Anumite produse alimentare pot periclita în mod specific

să

n ă tatea uman ă și este necesar ă stabilirea unor norme specifice

de igien ă . Este, în special, cazul produselor alimentare de origine

animal ă la care au fost frecvent constatate riscuri microbiologice și chimice.

(3)

În cadrul politicii agricole comune au fost adoptate numeroase directive în scopul stabilirii unor norme de să n ă tate specifice pentru producerea și introducerea pe piață a produselor înscrise

în

lista prev ă zut ă de anexa I la tratat. Aceste norme de s ă nă tate au

redus obstacolele în schimburile comerciale cu produsele respective, ceea ce a contribuit la realizarea pie ței interne, asigurând în acela și timp un nivel ridicat al protec ț iei să nă t ăț ii publice.

(4)

În ceea ce prive ște s ă nă tatea public ă , aceste norme prev ă d principii comune, în special în ceea ce prive ște responsabilit ăț ile fabrican ț ilor ș i ale autorit ăț ilor competente, cerin țe în domeniul structurii, organiz ă rii și igienei pentru unit ăț i, proceduri de auto- rizare a acestor unit ăț i, cerin ț e în domeniul depozit ă rii și trans- portului ș i m ă rci de salubritate.

(5)

Aceste principii constituie o bază comună pentru produc ț ia de produse alimentare de origine animal ă în condi ț ii de igien ă ș i permit simplificarea directivelor existente.

(6)

Este de dorit ca simplificarea să fie realizat ă în continuare prin aplicarea acelora și norme, dup ă caz, tuturor produselor de origine animal ă .

(7)

Obliga ția, prev ă zută de Regulamentul (CE) nr. 852/2004, pentru operatorii din sectorul alimentar, indiferent de stadiul în care intervin în procesul de produc ț ie, de prelucrare ș i de distribu ț ie

a produselor alimentare dup ă produc ția primar ă și opera ț iunile conexe de a introduce, de a aplica și de a men ț ine proceduri

( 1 ) JO C 365 E, 19.12.2000, p. 58. ( 2 ) JO C 155, 29.5.2001, p. 39. ( 3 ) Avizul Parlamentului European din 15 mai 2002 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 288), Poziț ia comun ă a Consiliului din 27 octombrie 2003 (JO C 48 E, 24.2.2004, p. 23). Pozi ț ia Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepu- blicat ă înc ă în Jurnalul Oficial) ș i Decizia Consiliului din 16 aprilie 2004. ( 4 ) JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 3

B

bazate pe analiza riscurilor și controlul punctelor critice (HACCP) contribuie, în egal ă m ă sură , la simplificare.

(8)

Considerate în totalitatea lor, aceste elemente pun în eviden ță necesitatea unei reform ă ri totale a normelor specifice de igien ă prev ă zute de directivele existente.

(9)

Reformarea are drept obiectiv principal asigurarea unui nivel ridicat de protec ț ie a consumatorului în domeniul siguran ț ei alimentelor, în special prin impunerea acelora și norme pentru operatorii din sectorul alimentar din toat ă Comunitatea ș i asigurarea bunei func ț ion ă ri a pieț ei interne a produselor de origine animal ă , pentru a contribui astfel la realizarea obiectivelor politicii agricole comune.

(10)

Este necesar să fie men ținute și, în cazul în care garantarea protec ț iei consumatorilor o cere, să fie consolidate normele detaliate în domeniul igienei pentru produsele de origine animal ă .

(11)

Normele comunitare nu ar trebui să se aplice produc ț iei primare destinate unei utiliz ă ri în gospodă ria privată sau prepară rii, mani- pul ă rii ș i depozită rii produselor alimentare în gospod ă rii în scopul consumului privat. În plus, în cazul aprovizion ă rii directe a consumatorului final sau a comer ț ului cu amă nuntul local, în cantit ăț i mici, cu produse primare sau cu anumite tipuri de carne de c ă tre operatorul din sectorul alimentar care produce aceste alimente, este necesar ca legisla ț ia na țional ă s ă protejeze să n ă tatea publică , luându-se în special în considerare rela ț ia strâns ă dintre produc ă tor și consumator.

(12) În general, cerin ț ele prev ă zute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 sunt suficiente pentru a garanta siguran ța alimentelor în unit ăț ile care desfăș oară activit ăț i de vânzare cu amă nuntul, incluzând vânzarea sau furnizarea direct ă c ă tre consu- matorul final a unor produse alimentare de origine animal ă . Prezentul regulament ar trebui s ă se aplice, în general, activit ăț ilor de vânzare cu ridicata (respectiv în cazul în care o unitate de vânzare cu am ă nuntul efectueaz ă opera ț iuni în vederea aprovi- zion ă rii unei alte unități cu produse alimentare de origine animal ă ). Cu toate acestea, cu excep ț ia cerin ț elor specifice privind temperatura stabilite de prezentul regulament, cerin țele prev ă zute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 ar trebui să fie suficiente pentru activit ăț ile de vânzare cu ridicata, care constau numai în depozitare sau transport.

(13)

Statele membre ar trebui s ă dispun ă de o anumit ă marj ă , în cadrul legisla ț iei na ț ionale, pentru a extinde sau limita aplicarea cerin ț elor prev ă zute de prezentul regulament pentru activit ăț ile de comer ț cu am ă nuntul. Cu toate acestea, statele membre pot limita aplicarea acestora numai în cazul în care consider ă c ă cerin ț ele prev ă zute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 sunt sufi- ciente pentru atingerea obiectivelor în domeniul siguran ț ei alimentelor ș i în cazul în care aprovizionarea cu produse alimentare de origine animal ă a unei unit ăț i de c ă tre o unitate de vânzare cu amă nuntul constituie o activitate marginal ă , loca- lizat ă ș i restrâns ă . Aceast ă aprovizionare ar trebui, prin urmare, s ă reprezinte numai o mic ă parte din activit ăț ile unit ăț ii respective; unit ăț ile aprovizionate astfel ar trebui să se situeze în imediata apropiere a acesteia ș i aprovizionarea ar trebui s ă priveasc ă numai anumite tipuri de produse sau unit ăți.

(14)

În conformitate cu articolul 10 din tratat, statele membre iau toate mă surile adecvate care să asigure executarea, de c ă tre operatorii din sectorul alimentar, a obligaț iilor stabilite de prezentul regu- lament.

(15)

Trasabilitatea produselor alimentare este un element fundamental pentru garantarea siguranț ei alimentelor. Operatorii din sectorul alimentar care r ă spund de o unitate supus ă autoriz ă rii în confor-

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 4

B

mitate cu prezentul regulament ar trebui să se conformeze normelor generale prev ă zute la Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ( 1 ) ș i, de asemenea, s ă asigure c ă toate produsele de origine animal ă pe care le introduc pe piață poart ă o marc ă de salubritate a alimentelor sau o marc ă de identificare.

(16)

Este necesar ca produsele alimentare importate în Comunitate s ă fie în conformitate cu cerin ț ele generale ale Regulamentului (CE) 178/2002 sau în conformitate cu standarde echivalente celor din Comunitate. Prezentul regulament define ște anumite cerin ț e de igien ă specifice pentru produsele alimentare de origine animal ă importate în Comunitate.

(17)

Adoptarea prezentului regulament nu ar trebui să reduc ă nivelul de protec ț ie prev ă zut de garan ț iile suplimentare acordate Finlandei și Suediei la aderarea acestora la Comunitate ș i confirmate prin Deciziile 94/968/CE ( 2 ), 95/50/CE ( 3 ), 95/160/CE ( 4 ), 95/161/CE ( 5 ), 95/168/CE ( 6 ), 95/409/CE ( 7 ), 95/410/CE ( 8 ), 95/411/CE ( 9 ) ale Comisiei. Regulamentul ar trebui să prevad ă o procedur ă care să permit ă acordarea, pe o perioadă de tranzi ț ie, a unor garan ț ii fiec ă rui stat membru care dispune de un program na ț ional de control autorizat echivalent, în ceea ce priveș te produsele alimentare de origine animal ă în cauz ă , cu cele aprobate pentru Finlanda și Suedia. Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelelor și al altor agenț i zoonotici specifici prezen ț i în lanț ul alimentar ( 10 ) prevede o procedur ă analoag ă pentru animalele vii și ou ă le destinate incuba ț iei.

(18)

Este necesar ca cerin ț ele privind structura ș i igiena men ț ionate de prezentul regulament s ă se aplice tuturor tipurilor de unit ăți, inclusiv întreprinderilor mici și abatoarelor mobile.

(19)

Este necesar să se prevadă o anumit ă flexibilitate care să permit ă continuarea utiliz ă rii metodelor tradi ț ionale în toate etapele produc ț iei, prelucr ă rii sau distribu ț iei produselor alimentare, precum și față de cerin țele structurale impuse unit ăț ilor. Flexibi- litatea este foarte important ă pentru regiunile supuse unor constrângeri geografice specifice, inclusiv regiunile ultraperiferice men ț ionate la articolul 299 alineatul (2) din tratat. Cu toate acestea, flexibilitatea nu ar trebui s ă compromit ă obiectivele din domeniul igienei alimentare. În plus, deoarece toate alimentele produse în conformitate cu normele de igien ă vor beneficia, în mod normal, de un regim de liber ă circula ț ie în Comunitate, este necesar ca procedura care permite statelor membre să aplice o anumit ă flexibilitate să fie, în totalitate, transparent ă . Aceasta ar trebui s ă prevadă , atunci când este necesar pentru solu ț ionarea diferendelor, o dezbatere în cadrul Comitetului permanent pentru lan ț ul alimentar și s ă nă tatea animal ă instituit de Regula- mentul (CE) nr. 178/2002 ș i s ă permit ă Comisiei coordonarea procesului și luarea unor mă suri corespunză toare.

( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European ș i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor ș i cerin țelor generale ale legisla ț iei în domeniul alimentar, de înfiin ț are a Autorit ății Europene pentru Siguran ța Alimentar ă ș i de stabilire a procedurilor referitoare la siguran ț a produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 4). ( 2 ) JO L 371, 31.12.1994, p. 36. ( 3 ) JO L 53, 9.3.1995, p. 31. ( 4 ) JO L 105, 9.5.1995, p. 40. ( 5 ) JO L 105, 9.5.1995, p. 44. ( 6 ) JO L 109, 16.5.1995, p. 44. ( 7 ) JO L 243, 11.10.1995, p. 21. ( 8 ) JO L 243, 11.10.1995, p. 25. ( 9 ) JO L 243, 11.10.1995, p. 29. ( 10 ) JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 5

B

(20) Defini ția c ă rnii separate mecanic (CSM) ar trebui s ă aib ă un caracter generic pentru a cuprinde toate procedeele de separare mecanic ă . Este necesar, pentru a lua în considerare viteza cu care evolueaz ă tehnologia în acest domeniu, s ă se prevad ă o defini ț ie flexibil ă . Cu toate acestea, cerin țele tehnice care se aplic ă în cazul c ă rnii separate mecanic ar trebui s ă varieze în func ț ie de evaluarea riscurilor pe care le prezint ă produsul obț inut prin diferite procedee.

(21) În toate etapele produc ț iei, ale prelucr ă rii și ale distribu ț iei exist ă interac ț iuni ale operatorilor din sectorul alimentar, inclusiv sectorul alimenta ției animalelor, precum și legă turi între conside- rentele în domeniul să n ă t ăț ii animale, al bun ă st ă rii animalelor și

al să nă t ăț ii publice. Ar trebui, prin urmare, s ă aib ă loc o comu-

nicare corespunz ă toare între diferitele p ă r ți care particip ă la toate procesele din cursul lanț ului alimentar, de la produc ț ia primar ă la

vânzarea cu am ă nuntul.

(22) Pentru a asigura o verificare adecvat ă a c ă rnii de vânat să lbatic introdus ă pe pia ț a Comunității, corpul animalelor vânate ș i viscerele acestora ar trebui prezentate pentru o inspecț ie vete- rinar ă oficial ă post mortem într-o unitate de prelucrare a vânatului. Cu toate acestea, pentru men ț inerea anumitor tradi ț ii

de vână toare fă r ă a afecta siguran ța alimentelor, este necesar să se

prevad ă o formare a vână torilor care introduc pe piață vânat să lbatic pentru consumul uman. Aceast ă formare ar trebui s ă permit ă vână torilor s ă efectueze o primă examinare a vânatului

la fa ț a locului. În aceste condi ț ii, nu este necesar ca vână torii care

au urmat o astfel de formare să fie obliga ț i s ă predea toate

viscerele unit ăț ii de prelucrare a vânatului pentru o examinare post mortem , în cazul în care au efectuat aceast ă prim ă examinare și nu au identificat nici o anomalie sau risc. Cu toate acestea, ar trebui să poat ă fi adoptate norme mai stricte în statele membre pentru a se lua în considerare riscurile specifice.

(23) Prezentul regulament ar trebui să defineasc ă , pân ă la adoptarea unor noi cerin ț e privind introducerea laptelui crud pe piață , criteriile care se aplic ă acestuia. Aceste criterii ar trebui să aib ă forma unor valori de declan șare: în cazul depăș irii acestor valori, operatorii din sectorul alimentar trebuie să ia mă suri de corectare și să informeze autoritatea competent ă despre aceasta. Nu ar trebui să fie vorba de valori maxime dincolo de care laptele crud să nu poat ă fi introdus pe pia ță . Prin urmare, în anumite

circumstan ț e, laptele crud care nu respect ă toate criteriile poate fi utilizat fă ră riscuri în scopul consumului uman în cazul în care au fost luate mă suri adecvate. În ceea ce prive ște laptele crud ș i smântâna crud ă pentru consumul uman direct, este necesar s ă

se permit ă fiec ă rui stat membru să men ț in ă sau să stabileasc ă

sisteme corespunză toare de garantare a să n ă t ăț ii animale pentru

a asigura realizarea, pe teritoriul acestora, a obiectivelor prezentului regulament.

(24) Criteriul care se aplic ă laptelui crud utilizat pentru produsele lactate trebuie s ă fie de trei ori mai exigent decât cel care se aplic ă laptelui crud obț inut în ferme. Criteriul care se aplic ă laptelui crud utilizat pentru produsele lactate prelucrate este o valoare absolut ă , întrucât este o medie în cazul laptelui crud

obț inut în ferme. Respectarea cerin ț elor de temperatur ă

prev ă zute de prezentul regulament nu împiedic ă dezvoltarea

bacteriilor în timpul transportului și depozită rii.

(25) În urma prezentei reformul ă ri normele existente în domeniul igienei pot fi abrogate. Acest obiectiv este realizat de Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a anumitor directive privind igiena produselor alimentare și normele de să n ă tate care reglementeaz ă

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 6

B

produc ț ia ș i introducerea pe pia ță a anumitor produse de origine animal ă destinate consumului uman ( 1 ).

(26)

În plus, normele prev ă zute de prezentul regulament privind ou ă le le înlocuiesc pe cele din Decizia 94/371/CE a Consiliului din 20 iunie 1994 de stabilire a anumitor condi ț ii sanitare specifice pentru comercializarea anumitor tipuri de ouă ( 2 ), care, în urma abrog ă rii anexei II la Directiva 92/118/CEE ( 3 ), vor deveni nule.

(27)

Legisla ț ia comunitar ă în domeniul igienei produselor alimentare ar trebui s ă se bazeze pe avize știin țifice. În acest sens, este oportun să fie consultat ă Autoritatea Europeană pentru Siguran ț a Alimentar ă de fiecare dată când acest lucru este necesar.

(28)

Pentru a ț ine seama de progresele tehnice și știin ț ifice, este necesar să se asigure o cooperare strâns ă și eficient ă între Comisie ș i statele membre în cadrul Comitetului permanent pentru lan țul alimentar și să n ă tate animal ă .

(29)

Cerin ț ele prev ă zute de prezentul regulament ar trebui s ă se aplice numai în cazul în care toate elementele noii legisla ț ii privind igiena produselor alimentare vor intra în vigoare. Este, de asemenea, necesar s ă fie prev ă zut un termen de cel puț in opts- prezece luni de la data intr ă rii în vigoare pân ă la data punerii în aplicare a noilor norme, pentru ca sectoarele respective să dispun ă de timpul necesar pentru a se adapta.

(30)

Este oportun s ă fie adoptate m ă surile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a moda- lităț ilor de exercitare a competen ț elor de punere în aplicare conferite Comisiei ( 4 ),

ADOPT Ă PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZI Ț II GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament stabile ște, pentru operatorii din sectorul alimentar, norme specifice care se aplic ă produselor alimentare de origine animal ă . Aceste norme le completeaz ă pe cele stabilite de Regu- lamentul (CE) nr. 852/2004. Acestea se aplic ă produselor de origine animal ă prelucrate sau neprelucrate.

(2) Cu excepț ia cazului în care exist ă o indica ț ie expres contrar ă , prezentul regulament nu se aplic ă produselor alimentare care conț in atât produse de origine vegetal ă , cât și produse de origine animală prelucrate. Cu toate acestea, produsele de origine animal ă prelucrate utilizate pentru prepararea acestor produse alimentare sunt obț inute și manipulate în conformitate cu cerin ț ele prezentului regulament.

( 1 ) JO L 157, 30.4.2004, p. 33. ( 2 ) JO L 168, 2.7.1994, p. 34. ( 3 ) Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condiț iilor de s ă nă tate animal ă , precum ș i a condiț iilor de s ăn ătate care regle- menteaz ă comerț ul ș i importul în Comunitate de produse care, în ceea ce priveș te condi țiile respective, nu intr ă sub inciden ța reglement ărilor comu- nitare specifice prevă zute de anexa A capitolul 1 la Directiva 89/662/CEE ș i, în ceea ce priveș te agen ț ii patogeni, din Directiva 90/425/CEE (JO L 62, 15.3.1993, p. 49). Directiv ă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 445/2004 al Comisiei (JO L 72, 11.3.2004, p. 60). ( 4 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 7

B

(3) Prezentul regulament nu se aplic ă :

(a)

produc ț iei primare destinate unei utiliz ă ri în gospodă ria privat ă ;

(b)

prepar ă rii, manipul ă rii și depozită rii produselor alimentare în scopul consumului în gospodă ria privat ă ;

(c)

aprovizion ă rii directe de c ă tre produc ă tor a consumatorului final sau a comercian ț ilor cu amă nuntul locali care furnizeaz ă produsele direct consumatorului final, cu cantit ăți mici de produse primare;

(d)

aprovizion ă rii directe de c ă tre produc ă tor, cu cantit ăț i mici de carne de pas ă re și de lagomorfe sacrificate în exploata ț ie, a consuma- torului final sau a comercian ților cu am ă nuntul locali care furnizeaz ă direct aceast ă carne consumatorului final sub form ă de carne proasp ă tă ;

(e)

vână torilor care aprovizioneaz ă direct, cu cantit ăț i mici de vânat s ă lbatic sau de carne de vânat să lbatic, comercian ții cu amă nuntul locali care furnizeaz ă direct consumatorului final.

(4) Statele membre stabilesc, în cadrul legisla ț iei naț ionale, dispozi ț ii care s ă reglementeze activit ăț ile și persoanele prev ă zute la alineatul (3) literele (c), (d) și (e). Aceste norme na ț ionale concură la realizarea obiectivelor prezentului regulament.

(5) (a) Cu excep ția cazului în care exist ă o indica ț ie expres ă contrar ă , prezentul regulament nu se aplic ă în comer ț ul cu am ă nuntul;

(b) cu toate acestea, prezentul regulament se aplic ă în comer ț ul cu amă nuntul în cazul opera țiunilor efectuate în vederea furniz ă rii produselor alimentare de origine animală unei alte unit ăț i, cu excepț ia cazului în care:

(i) opera ț iunile se limiteaz ă la depozitare sau transport, caz în care se aplic ă , cu toate acestea, cerin ț ele specifice de temperatur ă stabilite la anexa III

sau

(ii) furnizarea produselor alimentare de origine animal ă care provin de la unitatea de vânzare cu am ă nuntul este destinat ă numai altor unit ăț i de vânzare cu am ă nuntul și în cazul în care, în conformitate cu legisla ția na ț ional ă , este vorba despre o activitate marginal ă , localizat ă și restrâns ă ;

(c) statele membre pot adopta mă suri la nivel na ț ional pentru aplicarea cerin ț elor prezentului regulament unit ăț ilor de vânzare cu am ă nuntul situate pe teritoriul acestora, c ă rora nu li s-ar aplica regulamentul în temeiul literelor (a) sau (b).

(6) Prezentul regulament se aplic ă fă r ă a aduce atingere:

(a)

normelor corespunz ă toare de să n ă tate animal ă ș i de să n ă tate publică , inclusiv normele cele mai stricte adoptate pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmi- sibile;

cerin ț elor în domeniul bun ă st ă rii animalelor

ș i

cerin ț elor privind identificarea animalelor și trasabilitatea produselor de origine animal ă .

(b)

(c)

Articolul 2

Defini ț ii

Se aplic ă urm ă toarele defini ț ii în sensul prezentului regulament:

1. prev ă zute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

defini țiile

2. prev ă zute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

defini țiile

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 8

B

3. prev ă zute de anexa I

defini țiile

ș i

4. orice defini ție tehnic ă men ț ionat ă de anexele II și III.

OBLIGA Ț IILE

CAPITOLUL II

OPERATORILOR

ALIMENTAR

DIN

SECTORUL

Articolul 3

Obliga ț ii generale

(1) Operatorii din sectorul alimentar se conformeaz ă dispozi ț iilor corespunz ă toare din anexele II ș i III.

(2) Operatorii din sectorul alimentar nu utilizeaz ă nici o substan ță cu excepț ia apei potabile sau, în cazul în care Regulamentul (CE) nr. 852/2004 sau prezentul regulament autorizeaz ă acest lucru, apei curate, pentru eliminarea contamin ă rii suprafe ț ei produselor de origine animal ă , cu excep ția cazului în care utilizarea acestei substan ț e a fost aprobată în conformitate cu procedura prev ă zut ă la articolul 12 alineatul (2). Operatorii din sectorul alimentar se conformeaz ă , de asemenea, oric ă rei condi ț ii în ceea ce prive ște utilizarea care ar putea fi autorizat ă prin intermediul aceleia și proceduri. Utilizarea unei substan ț e autorizate nu scute ște operatorul din sectorul alimentar de obliga ț ia de a se conforma dispozi ț iilor prezentului regulament.

Articolul 4

Înregistrarea ș i autorizarea unităților

(1) Operatorii din sectorul alimentar introduc pe pia ță produsele de origine animal ă produse în Comunitate numai dacă au fost preparate și manipulate exclusiv în unit ățile:

(a)

care respect ă condi ț iile corespunz ă toare din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și din anexele II ș i III la prezentul regulament ș i celelalte cerin ț e care se aplic ă produselor alimentare

ș i

care au fost înregistrate sau, în cazurile prev ă zute la alineatul (2), autorizate de autoritatea competent ă .

(2) Fă r ă a aduce atingere articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, unit ăț ile care manipuleaz ă produsele de origine animal ă supuse unor cerin ț e în conformitate cu anexa III î și pot exercita activit ăț ile numai în cazul în care au fost autorizate de c ă tre autoritatea competent ă în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, cu excep ț ia unit ăț ilor care asigur ă numai:

(b)

(a)

activit ăț i de produc ț ie primar ă ;

(b)

opera ț iuni de transport;

(c)

depozitarea produselor care nu necesit ă o reglare a temperaturii

sau

(d)

activit ăț i de vânzare cu am ă nuntul, altele decât cele c ă rora li se aplic ă prezentul regulament în conformitate cu articolul 1 alineatul (5) litera (b).

(3) O unitate supus ă autoriz ă rii în conformitate cu alineatul (2) î și poate exercita activitatea numai în cazul în care autoritatea competent ă , în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 9

B

norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animal ă destinate consumului uman ( 1 ):

(a)

a acordat unit ăț ii autoriza ț ia care îi permite s ă lucreze dup ă o vizit ă la fa ț a locului

sau

(b)

a acordat unei unit ăț i o autoriza ț ie condi ț ionat ă .

(4) Operatorii din sectorul alimentar coopereaz ă cu autorit ăț ile competente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004. Operatorii din sectorul alimentar asigur ă în special c ă o unitate î ș i înceteaz ă activitatea dac ă autoritatea competent ă îi retrage autoriza ția sau, în cazul unei autoriza ții condi ț ionate, dac ă aceasta nu îi prelunge ște autoriza ț ia sau nu îi acord ă o autoriza ț ie definitiv ă .

(5) Prezentul articol nu împiedic ă nici o unitate s ă introduc ă pe pia ță alimente între data de aplicare a prezentului regulament și prima inspecț ie ulterioar ă realizat ă de autoritatea competent ă în cazul în care unitatea:

(a)

este supusă autoriz ă rii în conformitate cu alineatul (2) ș i în cazul în care a introdus pe pia ță produse de origine animal ă , cu respectarea legisla ț iei comunitare imediat înainte de aplicarea prezentului regu- lament

sau

(b)

face parte dintr-o categorie pentru care nu exista nici o cerin ță privind autorizarea înainte de aplicarea prezentului regulament.

Marcajul de

Articolul 5

salubritate și identificarea

(1) Operatorii din sectorul alimentar nu introduc pe piață nici un produs de origine animal ă prelucrat într-o unitate supus ă autoriz ă rii în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) în cazul în care acesta nu are:

(a)

o marc ă de salubritate aplicat ă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004

sau

(b)

atunci când regulamentul men ționat nu prevede aplicarea unei mă rci de salubritate, o marc ă de identificare aplicat ă în conformitate cu dispozi ț iile din anexa II secț iunea I la prezentul regulament.

(2)

Operatorii din sectorul alimentar pot aplica o marc ă de identi-

ficare pe un produs de origine animal ă numai în cazul în care acesta a

fost produs în conformitate cu prezentul regulament în unit ăț i care respect ă cerin ț ele din articolul 4.

(3) Operatorii din sectorul alimentar pot retrage marca de salubritate a c ă rnii aplicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004 numai în cazul în care o tran șeaz ă , o prelucreaz ă sau efectueaz ă alte opera ț iuni.

Articolul 6

Produse de origine animală care nu provin din Comunitate

(1) Operatorii din sectorul alimentar care import ă produse de origine animal ă din ță ri terț e asigur ă c ă aceste importuri au loc numai în cazul în care:

( 1 ) JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 10

B

(a)

ț ara ter ță de expediere este prev ă zută într-o listă , stabilit ă în confor- mitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004, a ță rilor ter ț e din care este autorizat importul respectivului produs;

(b)

(i) unitatea din care a fost expediat produsul și în care a fost obț inut sau preparat produsul este prev ă zută într-o list ă , stabilit ă în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004, a unit ăț ilor din care este autorizat importul respectivului produs, după caz;

 

(ii)

în cazul c ă rnii proaspete, al c ă rnii tocate, al preparatelor din carne, al produselor din carne ș i al c ă rnii separate mecanic, produsul a fost fabricat din carne obț inut ă în abatoare și secț ii de tran șare men ț ionate de liste stabilite și actualizate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 sau în unit ăț i comunitare autorizate

 

și

 

(iii) în cazul molu ștelor bivalve, al echinodermelor, al tunicatelor și gasteropodelor marine vii, în cazul în care zona de produc ț ie este prev ă zut ă de o list ă stabilit ă în conformitate cu articolul 13 din regulamentul men ț ionat, dup ă caz;

(c)

produsul respect ă :

 
 

(i) cerin ț ele prezentului regulament, în special cerin ț ele prev ă zute la articolul 5 privind marcajul de salubritate și de identificare;

 

(ii)

cerin ț ele Regulamentului (CE) nr. 852/2004

 
 

și

 

(iii) orice condi ț ie privind importul, definit ă în conformitate cu legisla ția comunitar ă care reglementeaz ă controalele produselor de origine animal ă la import

ș

i

(d)

sunt respectate cerin ț ele prev ă zute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 privind certificatele și alte documente, dup ă caz.

(2)

Prin derogare de la alineatul (1),

importul de

produse

pesc ă re ști

poate s ă aibă , de asemenea, loc în conformitate cu dispozi ț iile speciale

stabilite la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

(3) Operatorii din sectorul alimentar care import ă produse de origine animal ă se asigur ă c ă :

produsele sunt accesibile pentru un control la import în conformitate cu Directiva 97/78/CE ( 1 );

importul este în conformitate cu cerin ț ele Directivei 2002/99/CE ( 2 )

ș i

(b)

(a)

opera ț iunile care au loc dup ă import pe care le controleaz ă sunt efectuate în conformitate cu cerin ț ele din anexa III.

(4) Operatorii din sectorul alimentar care import ă produse alimentare care conț in atât produse de origine vegetal ă , cât și produse de origine animal ă prelucrate, ofer ă garan ț ia c ă produsele de origine animală prelucrate pe care le conț in produsele alimentare men ț ionate anterior sunt în conformitate cu cerin țele prev ă zute la alineatele (1), (2) și (3). Ace știa trebuie să fie în mă sur ă să furnizeze dovada c ă s-au achitat de

(c)

( 1 ) Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a prin- cipiilor de baz ă ale organiză rii controalelor veterinare pentru produsele provenind din ță ri ter ț e ș i introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9). Directiv ă modificată de Actul de aderare din 2003. ( 2 ) Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de s ă nă tate animal ă care reglementeaz ă produc ția, transformarea, distribu ț ia ș i introducerea produselor de origine animal ă destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 11).

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 11

B

aceast ă obliga ț ie [de exemplu, cu ajutorul unor documente adecvate sau al autoriza ției, care nu trebuie s ă se prezinte, în mod absolut necesar, în forma prev ă zut ă la alineatul (1) litera (d)].

CAPITOLUL III

COMER Ț UL

Articolul 7

Documente

(1) În cazul în care acest lucru este cerut în conformitate cu anexele II sau III, operatoriii din sectorul alimentar se asigur ă c ă loturile de produse de origine animal ă sunt înso ț ite de certificate sau alte documente.

(2) În conformitate cu procedura prev ă zut ă la articolul 12 alineatul

(2):

(a)

pot fi stabilite documente tip

(b)

ș i

poate fi prev ă zut ă utilizarea documentelor în format electronic.

Articolul 8

Garan ț ii speciale

(1) Operatorii din sectorul alimentar care inten ț ioneaz ă să comercia- lizeze în Suedia sau în Finlanda urm ă toarele produse alimentare de origine animal ă se conformeaz ă normelor stabilite la alineatul (2) în ceea ce priveș te salmonela:

(a)

carnea de animale

din speciile

bovin ă

și

porcin ă , inclusiv

carnea

tocat ă ,

dar cu

excep ția

preparatelor

din carne

șiac ă

rnii

separate

mecanic (CSM);

 

(b)

carnea de pas ă re din urm ă toarele specii: g ă ini de cresc ă torie, curci,

bibilici, raț e ș i gâș te, inclusiv carnea tocat ă , dar cu excepț ia prepa-

ratelor

din carne și CSM

 

ș

i

(c)

ouă le.

 

(2)

(a)

În

ceea

ce

prive ște

carnea de

animale

din speciile

bovin ă

și

 

porcină ș i carnea de pas ă re, este necesar

ca e șantioanele

din

loturi să fi fost prelevate în unitatea de expediere ș i supuse unui test microbiologic, cu rezultat negativ, în conformitate

cu legisla ț ia comunitar ă .

 
 

(b)

În ceea ce priveș te ou ă le, este necesar ca centrele de condi- ț ionare să ofere garan ția c ă loturile provin din efective supuse unui test microbiologic, cu rezultat negativ, în conformitate cu legisla ț ia comunitar ă .

(c)

În ceea ce prive ște carnea de animale din speciile bovină ș i porcină , testul prev ă zut la litera (a) nu este absolut necesar pentru loturile destinate unei unit ăț i pentru a fi pasteurizate, sterilizate sau pentru o tratare cu efect echivalent. În ceea ce prive ște ouă le, testul prev ă zut la litera (b) nu este absolut necesar pentru loturi destinate produc ț iei de produse prelucrate printr-un procedeu care garanteaz ă eliminarea salmonelei.

(d)

Testele prev ă zute la literele (a) și (b) nu sunt absolut necesare pentru produsele alimentare care provin dintr-o unitate supus ă unui program de control care corespunde produselor alimentare de origine animal ă respective și care este recu- noscut, în conformitate cu procedura prev ă zut ă la

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 12

B

articolul 12 alineatul (2), ca fiind echivalent cu cel aprobat pentru Suedia ș i Finlanda.

(e)

În ceea ce prive ște carnea de animale din speciile bovină ș i porcină ș i carnea de pas ă re, este necesar ca un document sau certificat comercial conform cu un model prev ă zut de legisla ț ia comunitar ă să însoț ească alimentele și să certifice c ă :

(i) au fost efectuate testele prev ă zute la litera (a), iar rezul- tatele acestora sunt negative

sau

(ii) carnea este destinat ă unuia din scopurile men ț ionate la litera (c)

sau

(iii) carnea provine dintr-o unitate prev ă zut ă la litera (d).

(f)

În ceea ce prive ște ouă le, este necesar ca loturile s ă fie însoț ite de un certificat care să confirme c ă au fost efectuate testele men ț ionate la litera (b), cu rezultate negative, sau c ă ou ă le sunt destinate utiliz ă rii în modul men ț ionat la litera (c).

(3) În conformitate cu procedura men ț ionat ă la articolul 12 alineatul (2):

cerin ț ele formulate la alineatele (1) și (2) pot fi actualizate în special în func ție de modific ă rile aduse programelor de control din statele membre sau de adoptarea unor criterii microbiologice în confor- mitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004

ș i

normele stabilite la alineatul (2) privind produsele alimentare men ț ionate la alineatul (1) pot fi extinse parț ial sau total la orice stat membru sau la orice regiune dintr-un stat membru care dispune de un program de control recunoscut ca fiind echivalent cu cel aprobat pentru Suedia ș i Finlanda în ceea ce prive ște produsele alimentare de origine animal ă respective.

(4) În sensul prezentului articol, se înț elege prin program de control un program de control aprobat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

(b)

(a)

CAPITOLUL IV

DISPOZI Ț II FINALE

Dispoziț ii de

Articolul 9

aplicare și dispozi ț ii tranzitorii

Dispozi ț iile de aplicare ș i dispozi ț iile tranzitorii sunt adoptate în confor- mitate cu procedura men ț ionat ă la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 10

Modificarea și adaptarea anexelor II și III

(1) Anexele II și III pot fi adaptate sau actualizate în conformitate cu procedura men ț ionat ă la articolul 12 alineatul (2), ț inând seama de:

(a)

evolu ț ia ghidurilor de bun ă practic ă ;

(b)

experien ța acumulat ă în cadrul aplic ă rii sistemelor bazate pe analiza riscurilor și puncte de control decisiv, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 13

B

(d)

avizele ș tiin ț ifice, în special de noile analize ale riscurilor;

(e)

criteriile microbiologice produselor alimentare;

și

criteriile

de temperatur ă care se aplic ă

(f)

evolu ț ia obiceiurilor consumatorilor.

(2) Pot fi acordate except ă ri în ceea ce prive ște anexele II și III în conformitate cu procedura men ționat ă la articolul 12 alineatul (2), cu condi ț ia ca respectivele except ă ri să nu compromit ă realizarea obiec- tivelor stabilite de prezentul regulament.

(3) Statele membre pot lua, f ă r ă a compromite realizarea obiectivelor prezentului regulament, mă suri naț ionale de adaptare a dispozi ț iilor adoptate în anexa III, în conformitate cu alineatele (4)-(8).

(4) (a) M ă surile na ț ionale men ț ionate la alineatul (3) au ca obiect:

(i) posibilitatea de a continua utilizarea metodelor tradi ț ionale în orice stadiu al produc ț iei, al prelucr ă rii sau al distribu ț iei produselor alimentare

sau

(ii) satisfacerea nevoilor unit ăților din sectorul alimentar situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice speciale.

În alte cazuri, acestea se aplic ă numai construirii, configur ă rii și dot ă rii unit ăț ilor respective.

(5) Orice stat membru care dore ște să adopte mă suri na ționale, de exemplu cele men ționate la alineatul (3), informeaz ă Comisia și celelalte state membre despre aceasta. Fiecare notificare:

(b)

(a)

furnizeaz ă o descriere detaliat ă a dispozi ț iilor pentru care statul membru în cauz ă estimeaz ă c ă este necesar ă o adaptare și indic ă natura adapt ă rii respective;

(b)

descrie produsele alimentare și unit ăț ile în cauz ă ;

(c)

explic ă motivele adapt ă rii, furnizând inclusiv, dup ă caz, o sinteză a analizei riscului și indicând m ă surile care trebuie luate pentru ca adaptarea s ă nu compromit ă realizarea obiectivelor alimentare ale prezentului regulament

ș

i

(d)

comunic ă orice alt ă informa ție pertinent ă .

(6) Celelalte state membre dispun de un termen de trei luni de la primirea notific ă rii men ț ionate la alineatul (5) pentru a transmite în scris observa ț iile lor Comisiei. În cazul adapt ă rilor care rezult ă din alineatul

(4) litera (b), acest termen este extins la patru luni, la cererea oric ă rui

stat membru. Comisia poate ș i trebuie, în cazul în care primește observa ț ii scrise de la unul sau de la mai multe state membre, să consulte statele membre întrunite în cadrul comitetului men ț ionat la articolul 12 alineatul (1). Comisia poate hot ă rî, în conformitate cu procedura men ț ionat ă la articolul 12 alineatul (2) dac ă mă surile avute în vedere pot fi puse în aplicare, sub rezerva unor modific ă ri adecvate, dup ă caz. Dac ă este oportun, Comisia poate propune mă suri generale în conformitate cu alineatele (1) sau (2) din prezentul articol.

(7) Un stat membru poate adopta mă suri na ț ionale de adaptare a cerin ț elor din anexa III numai:

(a)

în conformitate cu o decizie luat ă în temeiul alineatului (6)

sau

(b)

în cazul în care, la o lun ă dup ă expirarea termenului prev ă zut la alineatul (6), Comisia nu a informat statele membre c ă a primit observa ț iile scrise sau c ă are inten ț ia să propun ă adoptarea unei decizii luate în temeiul alineatului (6)

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 14

B

sau

(c)

în conformitate cu alineatul (8).

 

(8)

Din proprie

iniț iativ ă

și

sub rezerva

dispozi țiilor

generale din

tratat, un stat membru poate men ț ine sau stabili norme naț ionale:

(a)

care interzic sau limiteaz ă comercializarea, pe teritoriul acestuia, a laptelui crud sau a smântânii crude destinate consumului uman direct

sau

(b)

care permit, cu autorizarea autorit ăț ii competente, utilizarea laptelui crud care nu respect ă criteriile prev ă zute de anexa III secț iunea IX în ceea ce prive ște conț inutul de germeni și celule somatice, la fabricarea brânzeturilor cu o durat ă de maturare de cel puț in 60

de

zile și a produselor lactate obț inute în cadrul procesului de

fabricare a acestor brânzeturi, cu condi ția ca aceasta s ă nu compromit ă realizarea obiectivelor prezentului regulament.

Articolul 11

Decizii specifice

Fă r ă a aduce atingere caracterului general al articolului 9 ș i al articolului 10 alineatul (1), pot fi adoptate dispozi ții de aplicare sau modific ă ri ale anexelor II și III, în conformitate cu procedura men ț ionat ă la articolul 12 alineatul (2), pentru:

1. a stabili norme privind transportul c ă rnii tratate la cald;

2. a preciza, în ceea ce prive ș te carnea separat ă mecanic, care este conț inutul de calciu considerat ca nefiind mult mai mare decât cel al c ă rnii tocate;

3. a prevedea alte tratamente care pot fi aplicate într-o unitate de prelucrare a molu ștelor bivalve vii provenind din zonele de produc ț ie din clasa B sau C care nu au fost supuse unui tratament de purificare sau unei reloc ă ri;

4. a indica precis metodele de analiz ă recunoscute pentru biotoxinele marine;

bivalve

și

5. a stabili standarde sanitare

suplimentare

privind

molu ștele

vii în cooperare cu laboratorul comunitar

de referin ță

în cauz ă ,

anume:

(a)

valorile limit ă care trebuie respectate și metodele de analiz ă pentru celelalte tipuri de biotoxine marine;

(b)

procedurile de identificare a viruș ilor și standardele virologice

și

(c)

planurile de e șantionare, precum ș i metodele și toleran ț ele analitice care trebuie aplicate pentru a controla respectarea stan- dardelor de să n ă tate;

6. a stabili standarde de să n ă tate sau controale sanitare, atunci când informa ț iile știin ț ifice demonstreaz ă c ă acestea sunt necesare pentru protec ț ia s ă nă t ăț ii publice;

7. a extinde anexa III secț iunea VII capitolul IX la moluș tele bivalve vii, altele decât pectinidele;

8. a specifica criteriile care să permit ă determinarea momentului în care informa ț iile epidemiologice arat ă c ă un loc de pescuit nu prezint ă riscuri pentru să n ă tate din punctul de vedere al parazi ț ilor și, prin urmare, a momentului în care autoritatea competent ă poate autoriza operatorii din sectorul alimentar să nu congeleze produsele pesc ă re ști în conformitate cu anexa III secț iunea VIII capitolul III partea D;

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 15

B

9. a stabili criterii

de prospe ț ime

și

limite

volatil total pentru

produsele pesc ă re ști;

de histamine

și

de

azot

10. a autoriza utilizarea laptelui crud care nu respect ă criteriile prev ă zute de anexa III secț iunea IX în ceea ce prive ște conț inutul de germeni ș i de celule somatice pentru fabricarea anumitor produse lactate;

11. a stabili, fă r ă a aduce atingere Directivei 96/23/CE ( 1 ), o valoare maxim ă autorizat ă pentru totalul combinat de reziduuri de substan ț e antibiotice în laptele crud

și

12. a autoriza procedee echivalente pentru producerea gelatinei sau a colagenului.

Articolul 12

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistat ă de c ă tre Comitetul permanent pentru lanț ul

alimentar

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic ă articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE în conformitate cu dispozi ț iile articolului 8 din aceasta.

Perioada prev ă zut ă la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilit ă la trei luni.

(3) Comitetul î ș i stabile ște regulamentul de procedur ă .

și să n ă tate animal ă .

Articolul 13

Consultarea Autorit ăț ii Europene pentru Siguran ța Alimentar ă

Comisia consult ă Autoritatea Europeană pentru Siguran ț a Alimentar ă în cazul oric ă rei probleme care ț ine de domeniul de aplicare al prezentului regulament și care poate avea un efect important asupra să n ă t ăț ii publice, în special înainte de a propune o extindere a anexei III secț iunea III la alte specii de animale.

Articolul 14

Raportul c ă tre Parlamentul European

și Consiliu

(1) La 20 mai 2009 cel târziu, Comisia prezint ă Parlamentului European și Consiliului un raport în care analizeaz ă experien ța acumulat ă în cadrul aplic ă rii prezentului regulament.

(2) Comisia anexeaz ă raportului, dup ă caz, propuneri adecvate.

Articolul 15

Prezentul regulament intr ă în vigoare în a dou ă zecea zi de la data public ă rii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Se aplic ă dup ă optsprezece luni de la data de intrare în vigoare a tuturor actelor urm ă toare:

(a)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

(b)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004

( 1 ) Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind m ă surile de control care se aplic ă anumitor substan ț e ș i reziduurilor acestora existente în animalele vii ș i în produsele obț inute de la acestea (JO L 125, 23.5.1996, p. 10). Directiv ă modificată de Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 16

B

ș i

(c) Directiva 2004/41/CE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplic ă până la 1 ianuarie

2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplic ă direct în toate statele membre.

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 17

B

ANEXA I

DEFINI ȚII

În sensul prezentului regulament, se în ț elege prin:

1.

CARNE

1.1

carne : pă r ț ile comestibile din animalele men ționate la punctele 1.2-1.8, inclusiv sângele;

1.2

ungulate domestice : animalele domestice din speciile bovină (inclusiv Bubalus ș i Bison), porcin ă , ovină ș i caprină , precum și solipedele domestice;

1.3

pă s ări de curte : p ăs ă ri de cresc ătorie, inclusiv pă să rile care nu sunt considerate domestice, dar care sunt crescute ca ni ș te animale domestice, cu excep ția acarinatelor;

1.4

lagomorfe : iepuri de casă ș i iepuri de crescă torie ș i roz ă toare;

1.5

vânat s ă lbatic :

ungulatele să lbatice ș i lagomorfele, precum ș i celelalte mamifere terestre care sunt vânate în vederea consumului uman ș i sunt consi- derate vânat în conformitate cu legisla ț ia aplicabilă în statul membru respectiv, inclusiv mamiferele care tr ăiesc în spa ț ii împrejmuite în condiț ii de libertate asem ăn ătoare cu cele ale vânatului s ă lbatic

ș

i

p ăs ă rile s ă lbatice vânate în vederea consumului uman;

1.6

vânat de cresc ă torie : acarinatele de cresc ătorie ș i mamiferele terestre de cresc ă torie, altele decât cele men ționate la punctul 1.2;

1.7

vânat mic s ă lbatic : vânatul s ă lbatic cu pene ș i lagomorfele care tr ăiesc în libertate;

1.8

vânat mare s ă lbatic : mamiferele terestre s ă lbatice care tr ăiesc în libertate ș i nu se încadreaz ă în defini ț ia vânatului s ă lbatic mic;

1.9

carcasă : corpul unui animal crescut pentru carne dup ă sacrificare ș i eviscerare;

1.10

carne proasp ăt ă : carne care nu a fost supusă nici unui tratament în vederea conservă rii, cu excepț ia refriger ă rii, congel ării, congel ării rapide, inclusiv carnea ambalată prin vacuumare sau în atmosfer ă controlat ă ;

1.11

organe comestibile : carnea proasp ă tă alta decât carcasa, inclusiv viscerele ș i sângele;

1.12

viscere: organele din cavitatea toracic ă , abdominală și pelviană , precum ș i traheea ș i esofagul, iar în cazul pă s ă rilor gu ș a;

1.13

carne tocat ă: carnea dezosată care a fost supusă unei operaț iuni de tocare ș i care conț ine mai pu țin de 1 % sare;

1.14

carne separat ă mecanic sau CSM: produsul obț inut prin îndepă rtarea c ărnii de pe oasele acoperite de carne după dezosare sau de pe carcasele de pă s ă ri, prin mijloace mecanice care determin ă distrugerea sau modi- ficarea structurii fibroase a muș chilor;

1.15

preparate din carne : carnea proasp ăt ă , inclusiv carnea care a fost secț ionat ă în fragmente, c ăreia i se adaugă produse alimentare, condimente sau aditivi sau care a fost supus ă unei prelucr ări insuficiente pentru a modifica în esen ță structura fibroasă a muș chilor ș i a determina astfel dispari ția caracteristicilor c ă rnii proaspete;

1.16

abator: unitate utilizat ă pentru sacrificarea ș i eviscerarea animalelor a c ăror carne este destinat ă consumului uman;

1.17

secț ie de tranș are : unitate de dezosare ș i/sau tranș are a c ă rnii;

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 18

B

2.

MOLUȘTE BIVALVE VII

2.1

molu ș te bivalve : molu ș tele lamelibranhiate cu hră nire prin filtrare;

2.2

biotoxine marine : substan ț e toxice acumulate de molu ș tele bivalve, în special atunci când se hră nesc cu plancton care conț ine toxine;

2.3

condiționare : depozitarea molu ș telor bivalve vii care provin din zone de producț ie din clasa A, din centre de purificare sau din centre de expediere în bazine sau în orice alt ă instala ț ie care conț ine ap ă de mare curat ă sau în situri naturale pentru a se înl ă tura nisipul, mâlul sau mucusul, pentru a men ț ine sau îmbună t ăț i calit ăț ile lor organoleptice ș i a asigura, înainte de împachetare ș i ambalare, o stare de vitalitate bună ;

2.4

producă tor: orice persoană fizică sau juridic ă care colecteaz ă molu ș te bivalve vii prin orice mijloace într-o zonă de recoltare, în vederea mani- pulă rii ș i introducerii pe pia ță ;

2.5

zonă de producție : orice zonă maritim ă , a estuarelor sau lagunară care conț ine bancuri naturale de molu ș te bivalve sau situri utilizate pentru cultura molu ș telor bivalve, în care sunt recoltate molu ș te bivalve vii;

2.6

zonă de relocare : zonă maritim ă , din estuare sau lagune, bine deli- mitat ă ș i semnalizat ă cu geamanduri, piloni sau orice alt dispozitiv fix ș i utilizat, în exclusivitate, pentru purificarea natural ă a molu ș telor bivalve vii;

2.7

centru de expediere : orice unitate terestr ă sau plutitoare, rezervat ă recep ț iei, condiț ionării, spă l ă rii, curăț irii, calibr ă rii, împachet ării ș i ambală rii molu ș telor bivalve vii proprii pentru consumul uman;

2.8

centru de purificare: o unitate care dispune de bazine alimentate cu ap ă de mare curat ă , în care sunt a ș ezate molu ș tele bivalve vii pe toat ă perioada necesar ă elimin ării contaminan ților microbiologici pentru reducerea contamină rii, pentru ca acestea să poată fi corespunz ă toare consumului uman;

2.9

relocare : transferul molu ș telor bivalve vii în zone maritime, lagunar ă sau a estuarelor, pentru perioada necesar ă reducerii contaminan ților pentru ca acestea s ă poat ă fi corespunză toare consumului uman. Relocarea nu include transferul molu ș telor bivalve în zone mai bine adaptate pentru cre ș terea sau îngr ăș area acestora.

3.

PRODUSE PESC ĂREȘTI

3.1

produse pescă reș ti : toate animalele marine sau de ap ă dulce (cu excep ția molu ș telor bivalve, echinodermelor vii, tunicatelor vii ș i gaste- ropodelor marine vii ș i a tuturor mamiferelor marine, reptile ș i broa ș te), s ă lbatice sau de cresc ătorie, inclusiv toate formele ș i pă rț ile comestibile ale acestor animale;

3.2

vas fabric ă: orice navă la bordul c ă reia produsele pesc ă reș ti trec printr- una sau mai multe din urmă toarele operaț iunile înainte de a fi împa- chetate sau ambalate ș i, în cazul în care este necesar, sunt refrigerate sau congelate: filetarea, t ă ierea, jupuirea, decojirea, îndepă rtarea cochi- liilor, tocarea sau prelucrarea;

3.3

navă frigorific ă : orice navă , de pescuit sau nu, la bordul c ă reia sunt congelate produsele pesc ă reș ti, dacă este cazul după primele etape de preparare (sângerare, decapitare, eviscerare, înlă turarea aripioarelor ș i, în cazul în care este necesar, împachetare ș i/sau ambalare);

3.4

produs pesc ă resc separat mecanic : orice produs obț inut prin înde- pă rtarea c ă rnii produselor pesc ăre ș ti prin mijloace mecanice care duc la distrugerea sau modificarea structurii c ă rnii;

3.5

produs pesc ăresc proasp ă t : orice produs pesc ă resc neprelucrat, întreg sau preparat, inclusiv produsele ambalate prin vacuumare sau în atmosfer ă modificat ă , care nu a fost supus nici unui alt tratament în afar ă de refrigerare în vederea conserv ării;

2004R0853 RO 14.11.2007 003.001 19

B

4.

LAPTE

4.1

lapte crud : laptele produs de secre ția glandei mamare a unor animale

de

cresc ă torie ș i care nu a fost înc ălzit la o temperatur ă mai mare de 40 °

C

sau supus unui tratament cu efect echivalent;

4.2

exploataț ie de producție a laptelui : o unitate unde sunt de ț inute unul sau mai multe animale de cresc ă torie pentru producț ia de lapte destinat comercializ ării ca aliment.

5.

OUĂ

5.1

ouă : ou ă le în coaj ă - cu excepț ia ou