Sunteți pe pagina 1din 1

CURS 10 _SEMESTRUL I-2012/2013

GREqTEREA ROLULUI SERVICILOR iX COTvTERTUL

INTERNATIONAL
generali a comer{ului internafional cu servicii in ultimele decenii se remarcd anumite modificdri in evolutia comertului
1. Caracterizare

internalional cu bunuri qi servicii: - intensificareQ comer{ului intra-regional care a crescut mai repede dec6t comerlul inter-regional. Achizilionarea unor componente produse in altd. 1ard, devine o practicd din ce in ce mai comund., iar folosirea Internet-ului contribuie la expansiunea acestui proces. O treime din comertul mondial cu bunuri este compus din pdrli qi componente care sunt produse intr-o anumitd tard gi asamblate in alta. Acest gen de comert a generat o multitudine de reiele de producfie pe plan mondial, care cone cteazd, filialele corporaliilor multinaiionale cu diferili proiectanli, producdtori qi distribuitori de componente. Aceste refele oferd firmelor participante acces la piefe noi gi faiiliteazd transferul de tehnologie. Aceastd tendinfd a fost facilitatd de constituirea grupdrilor regionaleUniunea Europeane, NAFTA, MERCOSUR, AFTA qi ApE-. - creSterea semnificativd a comerlului cu servicii Si, recent, aparilia Si dezvoltarea comerlului electronic - exporturile de servicii au crescut in toate regiunile (in special in Asia), in anii '90. Aceastd modificare are o semnificalie particulard deoarece serviciile sunt folosite in producerea unor bunuri sau chiar a altor servicii, iar imbundtdlirea competifiei internalionale in sectorul serviciilor inseamnd reduceri de preluri gi imburdtdlirea calitelii, precum qi creqterea competitivitSlii industriilor cu probleme.

Principalele

trisituri

ale serviciilor

serviciile sunt net distincte de bunurile materiale. Datoriti specificului serviciilor, definirea Ior trebuie sI tini seama in mod obligatoriu de o serie de caracteristici care duc la identificarea qi diferen{ierea serviciilor de bunurile materiale.

Chiar dac6 din ce in ce mai mul1i specialiqti au ajuns si recunoascd importanla serviciilor atAt in cadrul economiilor nafionaie cAt qi la nivelul tranzacliilor internafionale, nu existd inc5 o defini1ie. unanim acceptatd, a serviciilor in literatura de specialitate. Totuqi, este unanim recunoscut faptul cI

Majoritatea definitiilor accentueazd in principal ci serviciile sunt activiti{i nematerial gi nu se concretizeazr intr-un produs cu existen{a cle sine stitrtoare.

al ciror rezultat este