Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL Incheiat azi . cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Acionarilor S.C. . Adunarea General Ordinar a ..

s-a intrunit la orele ..in data de , la sediul S.C. . din .., str. , cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa in convocator: 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul. pe baza bilantului intocmit la data de 31.12.. 2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul si repartizarea profitului. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 5. Diverse. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor s-a facut conform legislatiei in vigoare, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, precum si in ziarele .. din data de .. Presedintele Consiliului de Administratie , deschide lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor. Comisia de cenzori prezinta procesul verbal si constata ca prezenta la Adunarea Generala a Actionarilor este de ..% din capitalul social, reprezentind .. actiuni, cu urmatoarea structura a actionariatului: Nr .crt Actionari Nr.total de actiuni % Prezenti % ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Prin procesul verbal intocmit, Comisia de cenzori atesta ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal intrunita. Se propune alegerea unui secretariat format din 2 membri pentru redactarea procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Acionarilor a S.C. . Se supun la vot propunerile si se aproba cu unanimitate de voturi ca secretariatul sa fie alcatuit din urmatoarele persoane: S-a stabilit, de asemenea, ca atributiile Comisiei de numarare a voturilor vor fi preluate de catre secretari. Comisia formata din cei 2 secretari a verificat lista actionarilor, intocmind tabelul nominal al actionarilor prezenti, indicand totodata numarul de actiuni pe care il detine fiecare, tabel anexat la prezentul proces verbal. Totodata a verificat si imputernicirile si mandatele speciale ale actionarilor. Din partea . participa ., in baza mandatului special nr . Din partea participa .., in baza contractului de reprezentare.

Presedintele Consiliului de Administratie, .., deschide lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Acionarilor ..si anunta Ordinea de zi, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti. Se trece la punctul nr.1 al Ordinei de zi si se da citire raportului Consiliului de Administratie pentru anul , realizat pe baza bilantului intocmit la data de ... Se discuta despre .. Dl. propune si recomanda Consiliului de Administratie S-a supus la vot, si actionarii prezenti sunt de acord, ca pierderile inregistrate de societate sa fie acoperite din profiturile pe care aceasta le va inregistra in viitor. Se supune la vot raportul Consiliului de Administratie pentru anul .., actionarii prezenti hotarind cu unanimitate de voturi aprobarea acestuia. Se hotaraste ca descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al .., pentru anul, sa se . In continuare se trece la punctul nr.2 al Ordinei de zi, dand citire raportului Comisiei de cenzori privind situatia economicofinanciara a Societatii la ... Comisia de cenzori stabileste in baza verificarilor efectuate, ca Bilantul ,contul de profit si pierdere sunt regulamentare si prezinta de o maniera fidela, in toate aspectele semnificative, situatia financiara a societatii la data de . Ca urmare, Comisia de cenzori propune aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Adunarea Generala Ordinara a S.C. . hotaraste cu unanimitate de voturi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul . La punctul nr.3 al Ordinei de Zi, dl . prezinta bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele, pe anul 1999. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de voturi bilantul contabil , contul de profit si pierderi si anexele, pe anul .. Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dl. .. da citire Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul .. propunind aprobarea acestuia Se hotaraste, cu unanimitate de voturi, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul .., care constituie anexa la prezentul proces verbal. La punctul nr.5 de pe ordinea de zi Diverse nu s-a ridicat nici o problema: Toti actionarii prezenti sunt de acord si il imputernicesc pe dl. , cetatean .., cu domiciliul in , avand buletin de identitate seria .. eliberat de la data de ., sa ii reprezinte in fata NOTARULUI PUBLIC, REGISTRULUI COMERTULUI si a oricaror altor persoane in operatiunile necesare inregistrarii tuturor actelor emise de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de ... Semneaza :

Secretari:

S-ar putea să vă placă și