Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de pregatire sportiva

Incheiat la ..................

I. Partile contractante

S.C ..........................., cu sediul in ................., str. ......................, nr. ..., inregistrat la


..................., reprezentat de ......................., avand functia de ...................., in calitate de unitate
de pregatire sportiva, denumita in continuare si "unitatea", pe de o parte, si

............................................, nascut(a) la data de ................, in localitatea .................., fiul/fiica


lui ...................... si al/a ................................, cu domiciliul in ..................., str. .....................,
nr. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. .........., eliberat de ........................, la data de ...............,
cod numeric personal ..................., in calitate de ......................., conform ...........................,
autentificat de .................. sub nr. ........ din ............., care face parte integranta din
prezentul contract, in calitate de antrenor, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul
contract de pregatire sportiva, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Contract de pregatire sportiva


Obiectul contractului il constituie pregatirea sportiva a participantilor de catre antrenor in
domeniul sportului .................................

III. Durata contractului

Contractul se incheie pe o durata de ................., adica incepand de la data de ................ si pana


la data de ................

IV. Drepturi si obligatii

Contract de pregatire sportiva


Unitatea se obliga:

a) sa asigure personalul de specialitate necesar (antrenor) unei bune invatari si pregatiri a


participantilor pentru practicarea sportului .......................................;

b) sa puna la dispozitia participantului echipamentul adecvat de antrenament si competitie,


precum si alte materiale necesare instruirii;

c) sa asigure terenuri sau/si sali de pregatire/antrenament, precum si vestiare, sali de recuperare


si alte anexe necesare;

d) sa utilizeze, daca este cazul, participantul in competitii, potrivit pregatirii, aptitudinilor si


formei sale sportive;

e) sa sprijine participantul in activitatea de pregatire sportiva, prin supravegherea modului cum


urmeaza cursurile si se pregateste.
Antrenorul se obliga:

a) sa respecte programul de pregatire si antrenament stabilit de conducerea unitatii;

b) sa respecte statutele, regulamentele, hotararile si deciziile organelor de conducere ale


activitatii;

c) sa indeplineasca cerintele regulamentelor de organizare si functionare si de ordine interioara


ale unitatii;

d) sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa respecte regulile "fair-play"-ului;

e) sa respecte toate celelalte norme ale regulamentelor sportive, precum si hotararile conducerii
unitatii.

V. Modificarea contractului

Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc


efecte numai cu acordul dat in scris, de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.

Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile legislatiei muncii si ale regulamentelor


sportive de ramura.

VI. Litigii

Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea
tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

VII. Clauze finale

Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul lui,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract de pregatire sportiva a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Unitatea de pregatire sportiva, Antrenor,

.......................... ...........